Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

(Skattefritagelse for reservebedsteforældre og selvvalgt uddannelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006, som ændret senest ved lov nr. 336 af 7. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 7 Z indsættes:

»§ 7 Æ. Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst medregnes ikke vederlag eller godtgørelser, som med henblik på pasning af syge børn i en privat husstand udbetales af personer i husstanden til personer over 60 år. Følgende betingelser skal være opfyldte:

1) Den samlede indtægt for den pågældende ved børnepasningen overstiger ikke et grundbeløb på 1.650 kr. årligt. Beløbet reguleres efter personskattelovens § 20.

2) Udgifter i forbindelse med børnepasningen fradrages ikke i den skattepligtige indkomst.

3) Børnepasseren deltager i en ordning, som skal være administreret af kommunen eller en frivillig social organisation. Det skal af foreningen eller fondens vedtægter bl.a. fremgå, at ordningen er rettet mod syge børn. Den kommune, hvori ordningen fungerer, skal have ordningen, herunder sædvanlige vedtægtsmæssige oplysninger, registreret som en reservebedsteforældreordning«

2. I § 31, stk. 1, 3. pkt., ændres »samt gives til medlemmer af en fagforening, arbejdsløshedskasse eller pensionskasse« til: »gives til medlemmer af en fagforening, arbejdsløshedskasse eller pensionskasse samt gives til arbejdstagere som led i selvvalgt kompetenceudvikling i henhold til kollektiv overenskomst«.

§ 2

I lov om arbejdsmarkedsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 1018 af 10. oktober 2006, som ændret bl.a. ved lov nr. 1235 af 24. oktober 2007 og senest ved § 2 i lov nr. 1534 af 19. december 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 8 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Vederlag m.v. omfattet af ligningslovens § 7 Æ medregnes ikke til bidragsgrundlaget.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomståret 2008.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen