Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af personskatteloven

(Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 19. september 2006, som ændret senest ved § 11 i lov nr. 335 af 7. maj 2008, foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For indkomståret 2009 udgør procenten 5,04. For indkomståret 2010 og efterfølgende indkomstår udgør procenten 5,26.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2009.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen