Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Lovens anvendelsesområde

Kapitel 2   Medlemskab, bidragspligt og terrorforsikringsråd

Kapitel 3   Dækningsomfang for den statslige genforsikringsgaranti og anmeldelse af krav

Kapitel 4   Tilbagebetaling

Kapitel 5   Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

Den fulde tekst

Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Lovens anvendelsesområde

§ 1. Der etableres en terrorforsikringsordning.

§ 2. Loven finder anvendelse på alle direkte tegnende skadesforsikringsselskaber, der har fået tilladelse af Finanstilsynet til at drive forsikringsvirksomhed, og som tegner forsikringer for de risici, der nævnes i § 3.

Stk. 2. Filialer beliggende i Danmark af skadesforsikringsselskaber med hjemsted i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, som er anmeldt til at tegne forsikringer i Danmark for de risici, der nævnes i § 3, kan tilslutte sig terrorforsikringsordningen.

Stk. 3. Skadesforsikringsselskaber med hjemsted i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, som er anmeldt til at tegne forsikringer i Danmark for de risici, der nævnes i § 3, kan tilslutte sig terrorforsikringsordningen.

§ 3. Terrorforsikringsordningen omfatter forsikringer, der dækker nukleare, biologiske, kemiske og radioaktive (kaldet NBCR) terrorrisici på bygninger og løsøre, herunder driftstab, samt på jernbanekøretøjer (jernbanekasko), motorkøretøjer (motorkasko) og på skibe (søkasko) i Danmark.

Kapitel 2

Medlemskab, bidragspligt og terrorforsikringsråd

§ 4. De forsikringsselskaber, der nævnes i § 2, stk. 1, er forpligtede til at være medlemmer af terrorforsikringsordningen og skal betale en årlig risikopræmie til den danske stat for at få stillet genforsikringsgarantien til rådighed.

Stk. 2. De udenlandske skadesforsikringsselskaber, der nævnes i § 2, stk. 2 og 3, og som har tilsluttet sig ordningen, skal ligeledes betale en årlig risikopræmie til den danske stat for at få stillet genforsikringsgarantien til rådighed.

§ 5. Grænsen for, hvornår genforsikringsgarantien træder i kraft, fastsættes årligt af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Terrorforsikringsrådet, jf. § 7.

Stk. 2. Størrelsen af den årlige risikopræmie til den danske stat, jf. § 4, stk. 1 og 2, udgør ved ordningens ikrafttræden 0,15 pct. af genforsikringsgarantien.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan ændre størrelsen af den årlige risikopræmie til den danske stat, hvis Kommissionen vurderer, at der skal lægges en anden risikopræmie til grund.

§ 6. De skadesforsikringsselskaber, som er medlemmer af terrorforsikringsordningen, jf. § 4, stk. 1 og 2, skal etablere en fælles juridisk enhed. Den juridiske enhed skal administrere præmiebetaling til den danske stat, skadeudbetalinger til medlemmerne samt tilbagebetaling til den danske stat, jf. kapitel 4. Til brug for sin virksomhed kan den juridiske enhed kræve alle relevante oplysninger af medlemmerne af ordningen.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for den juridiske enheds administration, aflæggelse af regnskab og re­vi­sion af præmiebetalingerne til staten og den statslige forsikringsgaranti.

Stk. 3. Den juridiske enhed kan organisere sig i en skadefordelingspool, hvor udgifterne til de dækningsberettigede skader, som det enkelte selskab rammes af, fordeles på alle deltagende selskaber, der dækker de risici, der nævnes i § 3.

§ 7. Økonomi- og erhvervsministeren nedsætter Terrorforsikringsrådet, som består af repræsentanter fra Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finanstilsynet samt den juridiske enhed, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for Terrorforsikringsrådets sammensætning, arbejde og udnævnelsen af medlemmer.

Kapitel 3

Dækningsomfang for den statslige genforsikringsgaranti og anmeldelse af krav

§ 8. Når erstatningskravene mod de selskaber, der er omfattet af terrorforsikringsordningen, overstiger den årligt fastsatte grænse, jf. § 5, stk. 1, træder den statslige genforsikringsgaranti i kraft.

Stk. 2. Genforsikringsgarantien udgør 15 mia. kr. årligt.

§ 9. Erstatningskrav, der overstiger den grænse, der fastsættes efter § 5, stk. 1, anmeldes til økonomi- og erhvervsministeren af den juridiske enhed, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 2. Udbetaling fra den statslige genforsikringsgaranti sker til den juridiske enhed.

Kapitel 4

Tilbagebetaling

§ 10. Tilbagebetaling til den danske stat af beløb udbetalt fra den statslige genforsikringsgaranti sker i overensstemmelse med § 11.

Stk. 2. Det beløb, der skal tilbagebetales til staten, fradrages summen af de årlige risikopræmier, som den juridiske enhed, jf. § 6, stk. 1, har betalt til den danske stat, tillagt den gennemsnitlige statsrente. Renten tilskrives ved hvert kalenderårs udløb.

Stk. 3. Tilbagebetalingen sker med en forrentning svarende til den gennemsnitlige statsrente. Renten tilskrives ved hvert kalenderårs udløb.

§ 11. Forsikringstagere, som har forsikringer, der dækker bygninger, løsøre, herunder drifts­tab, jernbanekasko, motorkasko eller søkasko i Danmark, skal medvirke til tilbagebetaling af udbetalte beløb fra den statslige genforsikringsgaranti.

Stk. 2. Denne tilbagebetaling sker ved en årlig opkrævning på policen, der udgør 5 pct. af forsikringspræmiens størrelse.

Kapitel 5

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 12. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 13. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Bendt Bendtsen