Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af teaterlov

 

Herved bekendtgøres Teaterloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 749 af 23. september 1999, med de ændringer, der følger af lov nr. 1104 af 29. december 1999.

Kapitel 1

Formål

§ 1. Lovens formål er at fremme teaterkunst og teaterkultur i Danmark.

Kapitel 2

Det Kongelige Teater og Kapel

§ 2. Det Kongelige Teater og Kapel udgør Danmarks nationalscene. Teatret skal uden ensidighed producere et repertoire af høj kunstnerisk kvalitet inden for ballet, opera og skuespil. Der tages særlige hensyn til danske værker. Det Kongelige Teater skal videreføre de klassiske traditioner, samtidig med at det gennem sin virksomhed skal udvikle en nutidig scenekunst.

    Stk. 2. Det Kongelige Teater skal gennem sin turnevirksomhed omfatte hele landet. Herudover kan teatret gennemføre turneer i udlandet.

    Stk. 3. Det Kongelige Teater har til opgave at skabe mulighed for, at nationalscenens produktioner kan gøres tilgængelige for et bredt publikum gennem udsendelse i radio og tv samt ved salg af optagelser. Teatret skal endvidere bidrage til, at denne mulighed udnyttes på bedst mulig måde.

    Stk. 4. Det Kongelige Teater kan drive uddannelsesvirksomhed inden for sine arbejdsområder.

    Stk. 5. Det Kongelige Kapel medvirker ved opera, ballet og skuespil og kan herudover gennemføre koncertvirksomhed.

§ 3. Det Kongelige Teater er en statsvirksomhed, der ledes af en bestyrelse på indtil 8 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren.

    Stk. 2. 6 medlemmer udpeges af kulturministeren og skal repræsentere kulturel og ledelsesmæssig indsigt.

    Stk. 3. Medarbejderne på Det Kongelige Teater kan udpege to repræsentanter til bestyrelsen.

    Stk. 4. Kulturministeren fastsætter regler for medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlem.

    Stk. 5. Blandt medlemmerne udpeger kulturministeren formand og næstformand.

    Stk. 6. Beskikkelserne gælder for 4 år. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted en gang.

    Stk. 7. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.

    Stk. 8. Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

§ 4. Bestyrelsen er Det Kongelige Teaters øverste ledelse og har over for kulturministeren det overordnede ansvar for, at de bestemmelser for teatrets virksomhed, der er fastsat, overholdes.

    Stk. 2. Kulturministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen en vedtægt for Det Kongelige Teater.

    Stk. 3. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra direktionen beslutning om budgettet inden for de på finansloven fastsatte rammer og om indgåelse og opsigelse af kollektive overenskomster, hvortil der måtte være givet bemyndigelse af finansministeren.

    Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om sammensætningen af en direktion.

    Stk. 5. Bestyrelsen ansætter teaterchefen og direktionens øvrige medlemmer.

    Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 4 a. Teaterchefen varetager den daglige ledelse af Det Kongelige Teater og udarbejder i samarbejde med de øvrige direktionsmedlemmer repertoireplaner og forslag til budget.

    Stk. 2. De kunstneriske chefer forestår med ansvar over for teaterchefen den daglige ledelse af henholdsvis skuespil, ballet, opera og kapel.

Kapitel 3:

Den Jyske Opera og Det Danske Teater

§ 5. De selvejende institutioner Den Jyske Opera og Det Danske Teater skal bidrage til at dække behovet for teater- og musikdramatiske forestillinger i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire med særlig hensyntagen til værker af danske dramatikere og komponister m.v. Den Jyske Opera og Det Danske Teater skal som led i deres virksomhed medvirke til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer.

    Stk. 2. Institutionernes vedtægter skal godkendes af Amtsrådsforeningen i Danmark og kulturministeren.

§ 6. Den Jyske Opera og Det Danske Teater drives med tilskud fra samtlige amtskommuner og staten. Statens tilskud fastsættes på de årlige finanslove.

    Stk. 2. Tilskuddene til Den Jyske Opera og Det Danske Teater udbetales forskudsvis i henhold til budgetter, der er godkendt af amtsrådene. Efter regnskabsårets afslutning indsendes regnskaber til de tilskudsgivende myndigheder.

    Stk. 3. Ud over de tilskud, der er nævnt i stk. 1, yder staten efter ansøgning og efter indhentet udtalelse fra Teaterrådet støtte til Den Jyske Opera og Det Danske Teater til turnerende eller opsøgende børneteatervirksomhed. Statens tilskud hertil fastsættes på de årlige finanslove.

§ 7. Nærmere regler om Den Jyske Opera og Det Danske Teater fastsættes af kulturministeren efter forhandling med Amtsrådsforeningen i Danmark.

Kapitel 4

Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater

§ 8. Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater er en selvejende institution bestående af et antal børneteatre og opsøgende teatre, der tilknyttes institutionen for perioder af 1-3 år.

    Stk. 2. Institutionen skal bidrage til dækning af behovet for rejsende børneteatre og opsøgende teatre i hele landet.

    Stk. 3. Institutionens vedtægter skal godkendes af Amtsrådsforeningen i Danmark og kulturministeren.

    Stk. 4. Institutionens styrelse består af højst 24 medlemmer, hvoraf over halvdelen repræsenterer amtskommunerne.

§ 9. Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater drives med tilskud fra amtskommuner og staten. Statens tilskud fastsættes på de årlige finanslove.

    Stk. 2. Styrelsen træffer efter indhentet udtalelse fra Teaterrådet beslutning om anvendelse af de bevilgede midler.

    Stk. 3. Statens tilskud udbetales forskudsvis i henhold til det budget, der er godkendt af styrelsen. Efter regnskabsårets afslutning indsendes det af styrelsen godkendte regnskab til de tilskudsgivende myndigheder.

    Stk. 4. Ud over tilskuddet efter stk. 1 kan staten yde en særlig støtte til dækning af rejseudgifter for de teatre, der støttes af den selvejende institution.

§ 10. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med Amtsrådsforeningen i Danmark nærmere regler om støtteordningen og administrationen af denne.

Kapitel 5

Landsdelsscenerne i Århus, Odense og Aalborg

§ 11. Landsdelsscenerne i Århus, Odense og Aalborg skal bidrage til at dække teaterbehovet i landsdelen ved opførelse af et alsidigt repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker med særlig hensyntagen til værker af danske dramatikere. Landsdelsscenerne skal som et led i deres virksomhed medvirke til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer. Når det er påkrævet af hensyn til dækning af landsdelens behov for musikdramatiske opførelser, skal landdelsscenerne give plads for opera- og balletforestillinger, der gennemføres i samarbejde med andre teatre eller institutioner.

§ 12. Landsdelsscenerne i Århus, Odense og Aalborg drives med tilskud fra amtskommunerne og staten.

    Stk. 2. Statens tilskud til landsdelsscenerne fastsættes på de årlige finanslove.

    Stk. 3. Tilskuddene til landsdelsscenerne udbetales forskudsvis i henhold til budgetter, der er godkendt af amtsrådene i henholdsvis Århus, Fyns og Nordjyllands Amtskommuner. Efter regnskabsårets afslutning indsender ovennævnte amtsråd de godkendte regnskaber til de øvrige tilskudsgivende myndigheder.

§ 13. Landsdelsscenerne i Århus, Odense og Aalborg drives som selskaber eller selvejende institutioner.

Kapitel 6

Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab

§ 14. Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab er en selvejende institution oprettet af Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amter.

    Stk. 2. Institutionens formål er at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsregionen, der skal bidrage til at dække teaterbehovet ved tilsammen at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker samt bidrage til fremme af udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten.

    Stk. 3. Institutionen har hjemsted i København.

§ 14 a. Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab drives med tilskud fra Københavns og Frederiksberg Kommuner, Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amter og staten. Statens og amtskommunernes tilskud fastsættes i 4-årige budgetaftaler mellem tilskudsyderne.

§ 14 b. Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab yder inden for den samlede tilskudsramme økonomisk støtte til de i ordningen optagne teatre i form af tilskud til drift og produktion eller huslejetilskud. Inden for tilskudsrammen afsættes desuden særlige midler til udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten samt til kapitalindskud.

§ 14 c. Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab ledes af en styrelse på 12 medlemmer, heraf 3 repræsentanter valgt af Københavns Borgerrepræsentation, 1 repræsentant valgt af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, 3 repræsentanter valgt af Københavns Amtsråd, 1 repræsentant valgt af Frederiksborg Amtsråd og 1 repræsentant valgt af Roskilde Amtsråd. Desuden vælger kulturministeren 3 teaterkyndige repræsentanter.

    Stk. 2. Styrelsens medlemmer vælges for perioden den 1. juli 1999 til og med den 30. juni 2000. Afgår et medlem inden valgperiodens udløb, foretages nyvalg for den resterende del af valgperioden.

    Stk. 3. Styrelsen vælger formand og næstformand af sin midte. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

    Stk. 4. Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

    Stk. 5. Til styrelsen knyttes et sekretariat, der ledes af en direktør.

§ 14 d. Styrelsen for Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab administrerer de af tilskudsyderne fastsatte bevillinger til Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. Styrelsen fastsætter i flerårige resultataftaler størrelsen af tilskud til drift og produktion til det enkelte teaterselskab. Styrelsen fastsætter størrelsen af huslejetilskud. Styrelsen træffer beslutning om fordeling af de særligt afsatte midler til udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten samt til kapitalindskud.

    Stk. 2. Styrelsen træffer beslutning om, hvilke teatre der skal indgå i Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. Styrelsen kan i den forbindelse træffe beslutning om teatres indtræden eller udtræden af Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab.

    Stk. 3. Styrelsen træffer beslutning om, at driftsoverskuddet over en vis størrelse hos det enkelte teaterselskab delvis skal tilbageføres til Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab og indgå i de særligt afsatte midler til nytænkning og udvikling inden for teaterkunsten samt til kapitalindskud.

    Stk. 4. Styrelsen udpeger efter opslag og indstilling fra et ansættelsesudvalg med repræsentanter for styrelsen og det enkelte teaterselskabs bestyrelse teaterlederen eller ledelsen for de teatre, der er optaget i ordningen med henblik på tilskud til drift og produktion. Ansættelse sker normalt for perioder af 4 år med mulighed for forlængelse uden opslag i maksimalt 3 år. Det enkelte teaterselskabs bestyrelse skal indhente styrelsens godkendelse forud for eventuel afskedigelse af det pågældende teaters leder eller ledelse.

§ 14 e. De nærmere regler om Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab fastsættes af kulturministeren efter forhandling med Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amter.

Kapitel 7

Egnsteatre

§ 15. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes og amtskommunernes driftstilskud til egnsteatre uden for de i kapitel 7 a nævnte kommuner.

    Stk. 2. Tilskud til husleje kan kun udgøre indtil 15 pct. af det refusionsberettigede kommunale og amtskommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater.

    Stk. 3. Statsrefusion af kommunernes og amtskommunernes tilskud til det enkelte teater ydes kun, såfremt kommunen og amtskommunen har indgået en minimum 3-årig aftale om driftstilskud med det enkelte egnsteater.

    Stk. 4. Det årlige kommunale og amtskommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et minimum, der angives på de årlige finanslove.

    Stk. 5. Ved oprettelse af nye egnsteatre kan bestemmelsen i stk. 4 fraviges i den første aftaleperiode.

    Stk. 6. Statsrefusion af kommunernes og amtskommunernes driftstilskud til det enkelte egnsteater ydes inden for et maksimum, der angives på de årlige finanslove.

    Stk. 7. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen i Danmark, nærmere regler for refusionsordningen, herunder regler om frister for kommunernes og amtskommunernes anmodning om refusion af tilskud til nye egnsteatre.

§ 16. Kommunernes og amtskommunernes tilskud, der berettiger til refusion i henhold til § 15, beregnes på grundlag af budgetter, der er fastlagt i en minimum 3-årig aftale med det enkelte egnsteater, jf. § 15, stk. 3. Refusion udbetales kvartalsvis forud i løbet af finansåret.

    Stk. 2. Endelig beregning af refusionen i henhold til § 15 finder sted på grundlag af regnskaber for teatervirksomhederne, der er godkendt af de tilskudsydende kommuner og amtskommuner. Den endelige refusion kan dog ikke overstige den forskudsvis udbetalte refusion.

    Stk. 3. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af regionale kulturaftaler fravige bestemmelserne i stk. 1 og 2 og i § 15.

Kapitel 7a

Små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg Kommuner

§ 16 a. Staten yder inden for en beløbsramme fastsat på finansloven driftstilskud til små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg Kommuner.

    Stk. 2. De små storbyteatre skal som et supplement til de i kapitel 5 og 6 nævnte teatre bidrage til at sikre et alsidigt teaterudbud i de store bykommuner.

§ 16 b. Statens tilskud til den enkelte kommunes små storbyteatre fastsættes under et i en 4-årig aftale mellem staten og kommunen. Tilskuddet kan ikke overstige kommunens samlede driftstilskud til disse teatre.

    Stk. 2. Tilskud til husleje kan kun udgøre indtil 15 pct. af det tilskudsberettigede kommunale driftstilskud til det enkelte lille storbyteater.

    Stk. 3. Statstilskuddet ydes kun, såfremt kommunen har indgået minimum 3-årige aftaler om driftstilskud med de enkelte teatre.

    Stk. 4. Driftstilskud til det enkelte teater kan ikke overstige et maksimum, der angives på de årlige finanslove.

    Stk. 5. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med Kommunernes Landsforening og Københavns og Frederiksberg Kommuner nærmere regler om ordningen for små storbyteatre.

    Stk. 6. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af regionale kulturaftaler fravige bestemmelserne i stk. 1-5 og i § 16.

Kapitel 8

Teaterrådet

§ 17. Teaterrådet skal rådgive og bistå offentlige myndigheder i sager angående teaterforhold. Rådet kan på eget initiativ behandle spørgsmål vedrørende dansk teaterliv og fremsætte udtalelser herom.

§ 18. Teaterrådet kan inden for en på de årlige finanslove fastsat beløbsramme yde støtte til:

1) Stationær og turnerende samt opsøgende teatervirksomhed bortset fra de i kapitel 2, 3, 5 og 6 nævnte teatre,

2) fremme af ny dansk dramatik,

3) anskaffelse af teknisk udstyr m.v. samt i særlige tilfælde indretning af lokaler til teaterformål og

4) andre aktiviteter, der kan fremme lovens formål

    Stk. 2. Ved fordeling af støtte efter stk. 1 skal Teaterrådet søge at tilgodese alle genrer inden for det professionelle teater, herunder det musikdramatiske område. Der skal lægges vægt på at fremme udviklingen af nye teaterformer og anden eksperimenterende virksomhed, og den geografiske spredning af aktiviteterne skal søges fremmet. En væsentlig del af støtten skal anvendes til støtte af teatervirkomhed, der henvender sig til børn og unge.

    Stk. 3. Støtten kan ydes til løbende teaterdrift eller til enkeltstående projekter. Støtten ydes som tilskud, garanti eller lån.

    Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler for tilbagebetaling af tilskud ydet til anskaffelse af teknisk udstyr m.v.

§ 19. Teaterrådet har den endelige administrative afgørelse med hensyn til fordeling af de midler, der på de årlige finanslove bevilges til rådets virksomhed.

§ 19 a. Teaterrådet følger udviklingen blandt egnsteatrene og de små storbyteatre. Teaterrådet varetager administrationen af statens bevillinger til egnsteatrene og de små storbyteatre og bistår kommuner, amtskommuner og teatre ved udarbejdelse af minimum 3-årige aftaler efter § 15, stk. 3, og § 16 b, stk. 3.

§ 20. Teaterrådet består af 5 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren for en periode af 4 år. 2 af medlemmerne udpeges af kontaktudvalget. 3 af medlemmerne udpeges af kulturministeren, der ligeledes udpeger rådets formand blandt dets medlemmer. Medlemmerne kan ikke genbeskikkes.

    Stk. 2. Til Teaterrådet knyttes et sekretariat.

§ 21. Der nedsættes et kontaktudvalg til at følge Teaterrådets virksomhed, drøfte dansk teaters situation og afgive udtalelser om principielle forhold til kulturministeren.

    Stk. 2. Kontaktudvalget består af indtil tyve medlemmer, som beskikkes af kulturministeren for fire år efter forslag fra de betydende institutioner, organisationer og interessegrupper inden for dansk teater. Kontaktudvalget vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand.

    Stk. 3. Udvalget forelægger ministeren den fra Teaterrådet modtagne beretning med de bemærkninger, som udvalget ønsker at knytte hertil.

§ 22. Kulturministeren fastsætter efter forslag fra henholdsvis Teaterrådet og kontaktudvalget forretningsorden for de pågældende organer.

§ 23. Kulturministeren kan bestemme, at beføjelser, der i henhold til denne lov tilkommer Teaterrådet, udøves af ministeren.

    Stk. 2. Kulturministeren kan give Teaterrådet instruktioner vedrørende udøvelsen af de beføjelser, der er henlagt til Teaterrådet.

Kapitel 9

Teaterabonnementsordningen

§ 24. Amtskommunerne yder tilskud til nedbringelse af prisen på teaterbilletter, der sælges i eller i forbindelse med abonnement eller med ungdomsrabat. Herudover kan der ydes tilskud til andre billetkøbsordninger, samt til administration af ordningerne. I hovedstadsområdet ydes tilskuddene af Københavns Amtskommune og Københavns og Frederiksberg Kommuner.

    Stk. 2. Staten yder amtskommunerne og Københavns og Frederiksberg Kommuner et tilskud, der fastsættes på de årlige finanslove, til finansiering af de ordninger, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt. Statens tilskud ydes med faste kronebeløb pr. billet solgt henholdsvis i eller i forbindelse med abonnement eller med ungdomsrabat. De faste kronebeløb fastsættes af kulturministeren forud for hver sæson.

    Stk. 3. Regler for tilskud til abonnement, ungdomsrabat og andre billetkøbsordninger fastsættes af kulturministeren efter forhandling med Amtsrådsforeningen i Danmark og Københavns og Frederiksberg Kommuner.

    Stk. 4. Staten kan yde tilskud til centrale organisationer af teaterpublikum.

    Stk. 5. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af regionale kulturaftaler fravige bestemmelserne i stk. 1-3.

Kapitel 10

Særlige bestemmelser om børneteater og opsøgende teater

§ 25. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes og amtskommunernes udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

    Stk. 2. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen i Danmark og Københavns og Frederiksberg Kommuner nærmere regler for refusionsordningen, herunder regler for godkendelse af de forestillinger, der omfattes af ordningen.

    Stk. 3. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af regionale kulturaftaler fravige bestemmelserne i stk. 1 og 2.

§ 26. Kulturministeren nedsætter et udvalg for børneteater og opsøgende teater m.v. Udvalget består af 3 medlemmer, der udpeges efter indstilling af Børneteatersammenslutningen, Foreningen af små Teatre og Danmarks Teaterforeninger, hvis medlem repræsenterer forbrugerne.

    Stk. 2. Vedtægter for udvalget godkendes af kulturministeren.

    Stk. 3. Der kan ydes tilskud til udvalgets virksomhed.

Kapitel 11

Amatørteatre

§ 27. Der kan ydes støtte til kunstnerisk arbejdende amatørsceners virksomhed og til amatørscenernes centrale organisationer.

Kapitel 12

Teateruddannelse

§ 28. (Ophævet).

§ 29. Der kan ydes støtte til anden teateruddannelsesvirksomhed.

    Stk. 2. Støtten kan ydes som årlige driftstilskud eller som engangstilskud til kurser, seminarer og lignende.

Kapitel 13

Generelle vilkår for støtte efter kapitel 3-8

§ 30. Drives teatervirksomhed af et selskab, en forening eller en selvejende institution eller som kommunal institution, skal selskabets, foreningens eller institutionens vedtægter godkendes af den offentlige hovedtilskudsyder.

    Stk. 2. Det påhviler den i stk. 1 nævnte tilskudsyder at påse, at vedtægter for en selvejende institution enten indeholder bestemmelser, der opfylder kravene i lov om erhvervsdrivende fonde eller lov om fonde og visse foreninger, eller bestemmelser, der kan danne grundlag for undtagelse fra denne lovgivning.

§ 31. Den offentlige hovedtilskudsyder skal godkende ansættelser af teaterledelse og de vilkår, der gælder for ansættelsen.

    Stk. 2. Der må ikke uden kulturministerens godkendelse gøres indskrænkninger i teaterledelsens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål.

Kapitel 13 a

Regnskab og revision

§ 31 a. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om regnskabsaflæggelse og revision for teatre, der modtager tilskud efter denne lov.

§ 31 b. Kulturministeren kan til brug for Rigsrevisionen indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere.

Kapitel 14

Ikrafttrædelse

§ 32. Loven træder i kraft den 1. januar 1991 med undtagelse af §§ 5-24, der først træder i kraft den 1. juli 1991.

    Stk. 2. §§ 1-10, §§ 16 d og e, §§ 20-21, § 26,§ 30 og §§ 34-38 i lov om teatervirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 900 af 15. december 1986, ophæves den 1. januar 1991. §§ 11-16 c,§§ 17-19, §§ 22-25, §§ 27-29 og §§ 31-33 i samme lov ophæves den 1. juli 1991. §§ 1-6 i lov om Det kongelige Teater og om oprettelsen af en kulturel fond, jf. lovbekendtgørelse nr. 898 af 15. december 1986, ophæves den 1. januar 1991.

§ 33. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

I lov nr. 103 af 28. februar 1996 fastsættes i § 3,

at de ændringer, som angår § 15, § 16, § 16 a,§ 16 b, § 19 a, § 20 og § 25, træder i kraft den 15. marts 1996,

at indtil 1. januar 1997 ydes statsrefusion af kommunernes og amtskommunernes udgifter til driften af egnsteatre og små storbyteatre efter de hidtil gældende egnsteaterbestemmelser,

at minimum for det årlige kommunale og amtskommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater, jf. § 15, stk. 4, fastsættes som en overgangsordning i 1997 til 50 pct. og i 1998 til 75 pct. af det beløb, der angives på de årlige finanslove,

og at de ændringer, som angår § 25, har virkning fra 1. juli 1997.

 

I lov nr. 366 af 2. juni 1999 fastsættes i § 2,

at loven træder i kraft den 1. juli 1999,

at lovens kapitel 6 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, træder i kraft den 1. juli 2000 1) ,

at ved lovens ikrafttræden omfattes følgende teatre af loven: Betty Nansen Teatret, Dr. Dantes Aveny, Folketeatret, Gladsaxe Teater, Nørrebros Teater, Østre Gasværk, Rialto Teatret og Det Ny Teater og

at der indtil den 1. juli 2001 ydes tilskud efter de hidtil gældende regler.

 

I lov nr. 1104 af 29. december 1999 fastsættes i § 5,

at loven træder i kraft den 1. januar 2000.

Kulturministeriet, den 7. februar 2000

Elsebeth Gerner Nielsen

/Paul Mollerup

Officielle noter

1) Kapitel 6 får herefter følgende ordlyd:

»Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab

§ 14. Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab er en selvejende institution oprettet af Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amter.

    Stk. 2. Institutionens formål er at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsregionen, der skal bidrage til at dække teaterbehovet ved tilsammen at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker samt bidrage til fremme af udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten.

    Stk. 3. Institutionen har hjemsted i København.

§ 14 a. Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab drives med tilskud fra Hovedstadens Udviklingsråd og staten. Statens og Udviklingsrådets tilskud fastsættes i 4-årige budgetaftaler mellem tilskudsyderne.

§ 14 b. Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab yder inden for den samlede tilskudsramme økonomisk støtte til de i ordningen optagne teatre i form af tilskud til drift og produktion eller huslejetilskud. Inden for tilskudsrammen afsættes desuden særlige midler til udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten samt til kapitalindskud.

§ 14 c. Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab ledes af Hovedstadens Udviklingsråd, jf. lov om Hovedstadens Udviklingsråd.

    Stk. 2. Hovedstadens Udviklingsråd kan træffe beslutning om at ændre organisationsformen af Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab efter drøftelse med kulturministeren.

§ 14 d. Hovedstadens Udviklingsråd administrerer de af tilskudsyderne fastsatte bevillinger til Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. Udviklingsrådet fastsætter i flerårige resultataftaler størrelsen af tilskud til drift og produktion til det enkelte teaterselskab. Udviklingsrådet fastsætter størrelsen af huslejetilskud. Udviklingsrådet træffer beslutning om fordeling af de særligt afsatte midler til udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten samt til kapitalindskud.

    Stk. 2. Hovedstadens Udviklingsråd træffer beslutning om, hvilke teatre der skal indgå i Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. Udviklingsrådet kan i den forbindelse træffe beslutning om teatres indtræden eller udtræden af Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab.

    Stk. 3. Hovedstadens Udviklingsråd træffer beslutning om, at driftsoverskuddet over en vis størrelse hos det enkelte teaterselskab delvis skal tilbageføres til Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab og indgå i de særligt afsatte midler til nytænkning og udvikling inden for teaterkunsten samt til kapitalindskud.

    Stk. 4. Hovedstadens Udviklingsråd udpeger efter opslag og indstilling fra et ansættelsesudvalg med repræsentanter for Udviklingsrådet og det enkelte teaterselskabs bestyrelse teaterlederen eller ledelsen for de teatre, der er optaget i ordningen med henblik på tilskud til drift og produktion. Ansættelse sker normalt for perioder af 4 år med mulighed for forlængelse uden opslag i maksimalt 3 år. Det enkelte teaterselskabs bestyrelse skal indhente Udviklingsrådets godkendelse forud for eventuel afskedigelse af det pågældende teaters leder eller ledelse.

    Stk. 5. Kulturministeren udpeger et rådgivningsorgan bestående af tre teaterkyndige medlemmer, der skal rådgive og bistå Hovedstadens Udviklingsråd. De teaterkyndige skal afgive en indstilling til Udviklingsrådet i spørgsmål vedrørende § 14 d, stk. 1, 4. pkt., om beslutning og fordeling af de særligt afsatte midler til udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten samt til kapitalindskud, § 14 d, stk. 2, om beslutning om, hvilke teatre der skal indgå i Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab og § 14 d, stk. 4, vedrørende opslag og ansættelse af ledelse for de enkelte teatre, der er optaget i ordningen med henblik på tilskud til drift og produktion.

    Stk. 6. De tre teaterkyndige udpeges for perioder, der svarer til Hovedstadens Udviklingsråds funktionsperiode.

    Stk. 7. De teaterkyndige kan ikke udpeges i mere end to på hinanden følgende perioder.

    Stk. 8. Hovedstadens Udviklingsråd træffer nærmere bestemmelse om organisationen af denne rådgivningsforpligtelse efter drøftelse med kulturministeren.

§ 14 e. De nærmere regler om Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab fastsættes af kulturministeren efter forhandling med Hovedstadens Udviklingsråd.«