Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Beskyttelse af tidligere satsberegning, positiv administrativ praksis, krav om personlig tilmelding, 5-års forældelseskrav, valgfrihed, dimittendsats, ny beregning

Resumé

Et fuldtidsforsikret medlem meldte sig ledig den 3. oktober 2005 efter at have haft deltidsarbejde i perioden januar 2000 til 30. september 2005.

Medlemmet havde ikke modtaget supplerende dagpenge under beskæftigelsen. Hun havde stået personligt tilmeldt AF på nær perioden 23. december 2002 til 23. marts 2003.

Direktoratet fandt ifølge administrativ praksis, at medlemmet som udgangspunkt kunne beskytte sin tidligere satsberegning, fordi hun ansås at opfylde betingelsen om personlig tilmelding til AF.

Ifølge forældelsesreglen i beregningsbekendtgørelsen kunne medlemmet dog ikke længere vælge at få udbetalt dagpenge på baggrund af tidligere satsberegning. Såfremt hun valgte ikke at få foretaget en ny beregning, kunne hun alene få dimittendsatsen, som var lavere end en ny satsberegning.

Direktoratet traf på den baggrund afgørelse om, at hun skulle have foretaget en ny beregning.

Ankenævnet traf afgørelse om, at medlemmet kunne vælge mellem at få udbetalt ydelser med dimittendsatsen eller på baggrund af en ny satsberegning.

Eftersom direktoratet anså medlemmet for at opfylde kravet om personlig tilmelding til AF, blev dette lagt til grund for afgørelsen.

Ankenævnet fandt, at principperne i beregningsreglerne om forældelse også var gældende i medlemmets tilfælde. Eftersom der ikke var udbetalt dagpenge med en beregnet sats inden for de sidste 5 år, kunne medlemmet alene vælge mellem at få udbetalt dagpenge med dimittendsatsen eller få beregnet en ny sats.

Med hensyn til a-kassens tidligere vejledning om, at hun ved ledighed kunne få udbetalt dagpenge med tidligere beregnet sats, bemærkede ankenævnet, at hun ikke ville kunne opnå en bedre retstilling, end der var hjemmel til efter reglerne og praksis.

Ankenævnet tiltrådte således direktoratets afgørelse.

Arbejdsmarkedets Ankenævn har behandlet Deres klage på møde den 31. januar 2008.

Ankenævnet traf denne

A F G Ø R E L S E

De kan ved Deres ledigmeldelse den 3. oktober 2005 vælge at få udbetalt dagpenge med dimittendsatsen (536 kr. 2005-niveau) eller få beregnet en ny dagpengesats (551 kr. 2005-niveau).

Ankenævnet tiltræder således Arbejdsdirektoratets afgørelse af den 22. marts 2006 med den nedenfor angivne begrundelse.

B E G R U N D E L S E

Ankenævnet har lagt til grund, at

De er fuldtidsforsikret medlem af a-kassen,

De sidst fik beregnet en sats den 1. juli 1997 på baggrund af beregningsperioden 1. april 1997 til 30. juni 1997,

De har været personligt tilmeldt AF fra april 1999 til 3. oktober 2005, med undtagelse af perioden 23. december 2002 til 23. marts 2003,

De fra januar 2000 til 30. september 2005 har været ansat som pædagogmedhjælper, 29 timer om ugen, ved YY Kommune,

De var månedslønnet under ansættelsen,

De i perioden 1. juli 2005 til 30. september 2005 har haft 377, 01 løntimer,

Den 29. marts 2005 rettede henvendelse til Deres a-kasse og fik oplyst, at De som personligt tilmeldt AF ved ledighed var berettiget til maksimal dagpengesats,

De den 3. oktober 2005 tilmeldte Dem AF som fuldt ledig og søgte om dagpenge, og

De opfylder betingelserne for at modtage dagpenge.

Dagpengesats

Efter reglerne skal der ske beregning af dagpengesatsen, når et medlem anmoder om dagpenge, medlemmet opfylder betingelserne for at få dagpenge, og der er en periode, der opfylder betingelserne for beregningsgrundlag og beregningsperiode.

Såfremt medlemmet tidligere har fået dagpenge med beregnet sats, er det en betingelse for beregning af en ny sats, at perioden der lægges til grund for den nye beregning er afsluttet mindst 1 år efter afslutningen af den seneste periode, der har ligget til grund for en beregning.

For et fuldtidsforsikret medlem skal beregningen ske på grundlag af indtjeningen i den seneste periode af 12 ugers varighed, hvor der er et antal løntimer, som mindst svarer til 2/3 af fuld overenskomstmæssig arbejdstid.

Såfremt medlemmet er månedslønnet skal beregning dog ske på grundlag af den seneste periode af 3 måneders varighed, hvor der er et antal løntimer, som mindst svarer til 2/3 af fuld overenskomstmæssig arbejdstid (320 timer).

Eftersom, De tidligere har fået beregnet en dagpengesats på baggrund af beregningsperioden 1. april 1997 til 30. juni 1997, De anses for månedslønnet, De har haft en indtjening i en ny periode på 3 måneder, som er afsluttet mindst 1 år efter sidste beregningsperiode sluttede, og De har haft et antal løntimer, der mindst svarer til 2/3 af fuld overenskomstmæssig arbejdstid, skal De som udgangspunkt have beregnet en ny dagpengesats ved Deres ledigmeldelse den 3. oktober 2005.

Ifølge administrativ praksis kan et medlem, som har arbejdet på mindre end fuld tid uden at få ydelser fra a-kassen og som har stået personligt tilmeldt AF, imidlertid beskytte en tidligere beregnet sats, således at medlemmet ved sin ledigmeldelse kan vælge, hvorvidt der skal ske beregning af en ny dagpengesats eller udbetales dagpenge med den tidligere beregnede sats.

Direktoratet anser Dem for at opfylde betingelsen om at have været personligt tilmeldt AF, hvorfor dette er lagt til grund for afgørelsen.

De opfylder således umiddelbart de i praksis opstillede kriterier for at kunne beskytte Deres tidligere beregnede sats.

Efter reglerne skal et medlem, som anmoder om dagpenge, have udbetalt dimittendsats ved ledighed, såfremt der ikke forud for tidspunktet for dennes anmodning om dagpenge enten, 1) er en periode, der opfylder betingelserne i §§ 3-6, eller 2) er udbetalt dagpenge med en tidligere beregnet sats.

Det er ankenævnets opfattelse, at disse principper også er gældende for medlemmer, som opfylder kriterierne for at beskytte en tidligere beregnet sats.

Hvis der således ikke inden for de seneste 5 år forud for tidspunktet for anmodningen om dagpenge er en anvendelig beregningsperiode eller er udbetalt dagpenge med en beregnet sats, vil dette betyde, at medlemmet alene vil kunne vælge mellem at få udbetalt dagpenge med dimittendsatsen eller få udbetalt dagpenge med en ny beregnet sats.

Eftersom De ikke har fået udbetalt dagpenge fra a-kassen inden for de seneste 5 år, vil De ikke kunne få udbetalt dagpenge med den tidligere beregnede sats baseret på beregningsperioden 1. april 1997 – 30. juni 1997. De kan herefter alene vælge, om De ønsker dagpenge med dimittendsatsen eller med en ny beregnet sats på baggrund af det deltidsarbejde, som De afsluttede den 30. september 2005.

De skal oplyse a-kassen om Deres valg.

Dimittendsats

Såfremt De vælger at få udbetalt dagpenge med dimittendsatsen, er De berettiget til en dagpengesats på 536 kr. (2005-niveau).

Ny dagpengesats

Såfremt De vælger at få udbetalt dagpenge med en ny beregnet sats på baggrund af Deres arbejdsfortjeneste for perioden 1. juli 2005 til 30. september 2005, er De berettiget til en dagpengesats på 551 kr. (2005-niveau). Ankenævnet har lagt a-kassens og direktoratets beregning til grund for afgørelsen.

Det kan herunder oplyses, at dagpenge til det enkelte medlem højst kan udbetales med et beløb, der udgør 90 procent af medlemmets hidtidige arbejdsfortjeneste.

A-kassens vejledning

A-kassen skal vejlede medlemmet om de rettigheder og pligter, der følger af lovens kapitel 7-16, samt om medlemmets rettigheder og pligter i øvrigt efter arbejdsmarkedslovgivningen.

En a-kasse skal altid give det enkelte medlem individuel og personlig vejledning, hvis medlemmet har særligt behov herfor.

De har i klagen anført, at De er blevet fejlvejledt, idet De ved henvendelse til Deres tidligere a-kasse den 29. marts 2005 blev vejledt om, at såfremt De stod personligt tilmeldt AF, ville De kunne modtage højeste dagpengesats ved ledighed/beskytte tidligere beregnet sats.

Ankenævnet finder, uanset at De ses at være vejledt som anført af Dem, ikke, at det kan medføre en ændret vurdering af sagen, idet De ikke vil kunne opnå en bedre retsstilling, end der er hjemmel til efter reglerne og praksis.

R E G L E R

Ankenævnet henviser til

§ 51, stk. 1 og § 65, stk. 1 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005,

§ 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 7, stk. 1 og 4, § 11, stk. 1 og 2 og § 18, stk. 1 og 2, i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 1032 af 22. oktober 2004 om beregning af dagpengesats for lønmodtagere, og

§ 1 og § 5 i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 481 af 10. juni 2003 om en a-kasses pligt til at vejlede m.v.

Ankenævnet henviser i øvrigt til

§ 6 og § 15, stk. 1, i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 1032 af 22. oktober 2004 om beregning af dagpengesats for lønmodtagere med tilhørende vejledning.

O P L Y S N I N G E R N E I S A G E N

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som ankenævnet har modtaget fra direktoratet, samt direktoratets svar på høring af 11. december 2007.

På ankenævnets vegne

De kan læse om afgørelsens retlige grundlag på de følgende sider.

Kopi til:

Arbejdsløshedskassen

Arbejdsdirektoratet

Regler

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005:

§ 51. Dagpenge kan til det enkelte medlem højst udbetales med et beløb, der udgør 90 pct. af medlemmets hidtidige arbejdsfortjeneste, jf. dog stk. 4. I arbejdsfortjenesten indgår ikke arbejdsmarkedsbidrag i henhold til lov om en arbejdsmarkedsfond. Ved ændring af arbejdsmarkedsbidragets størrelse reguleres det enkelte medlems hidtidige arbejdsfortjeneste svarende til ændringen i arbejdsmarkedsbidraget. Arbejdsfortjenesten har dog ingen betydning for dagpengenes størrelse, hvis arbejdet, hvorfra fortjenesten hidrører, afsluttes mindre end 1 år efter afslutningen af et tidligere arbejde, der har ligget til grund for en dagpengeberegning. Ved ændring i dagpengenes højeste beløb, jf. § 47, reguleres den hidtidige arbejdsfortjeneste for det enkelte medlem med en procentsats svarende til ændringen. De regulerede dagpenge kan ikke overstige det højeste dagpengebeløb. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler for fremgangsmåden ved beregningen af arbejdsfortjenesten.

§ 65. Arbejdsløshedskassen skal vejlede medlemmet om de rettigheder og pligter, der følger af lovens kapitel 7-16, samt om medlemmets rettigheder og pligter i øvrigt efter arbejdsmarkedslovgivningen.

Stk. 5. Nærmere regler om anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1-4 fastsættes af direktøren for Arbejdsdirektoratet efter forhandling med Beskæftigelsesrådet.

Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 1032 af 22. oktober 2004 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere:

§ 3. Beregning sker på baggrund af indtjening og antal løntimer i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår, jf. bekendtgørelsen om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode.

§ 4. Når et medlem, der er fuldtidsforsikret, skal have beregnet en sats, skal beregning ske på grundlag af indtjeningen i den seneste periode af 12 ugers varighed, hvor der er et antal løntimer, som mindst svarer til 2/3 af fuld overenskomstmæssig arbejdstid. For månedslønnede skal beregning dog ske på grundlag af den seneste periode af 3 måneders varighed, hvor der er et antal løntimer, som mindst svarer til 2/3 af fuld overenskomstmæssig arbejdstid.

§ 6. En periode kan ikke bruges som beregningsperiode efter §§ 4 og 5, hvis medlemmet i perioden har:

1) fået ydelser fra a-kassen, jf. dog stk. 2 og § 20,

2) drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse,

3) deltaget i SU-berettigende uddannelse, jf. dog stk. 3 og 4,

4) været omfattet af en arbejdskonflikt,

5) aftjent værnepligt eller været ansat på værnepligtslignende vilkår, eller

6) udført arbejde med offentligt tilskud til lønnen, bortset fra arbejde ved servicejob efter den før 1. april 2002 gældende lov om servicejob.

Stk. 3. Uanset stk. 1, nr. 3, skal følgende perioder tages med ved beregning:

2) Perioder, hvor et medlem har fået overenskomstmæssig løn i en praktikperiode i forbindelse med, at medlemmet har deltaget i en SU-berettigende uddannelse.

Stk. 4. Et medlem, der ikke har fået SU under en uddannelse, kan vælge, om der skal ske beregning på baggrund af et lønmodtagerarbejde, der har været udført sideløbende med deltagelsen i uddannelsen.

Stk. 5. Hvis der i perioden er fravær som nævnt i § 13 uden for et ansættelsesforhold, kan et medlem vælge, at perioden ikke skal danne grundlag for en beregning.

§ 7. Ved beregning medtages alle skattepligtige lønandele, der er udbetalt i beregningsperioden. Et medlem, der er fuldtidsforsikret, kan dog højst tage indtægter med for et antal timer, der svarer til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i beregningsperioden. Et medlem, der er deltidsforsikret, kan højst tage indtægt for 360 timer med. Et medlem, der er deltidsforsikret og månedslønnet, kan dog højst tage indtægt for 390 timer med.

Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 1 tages lønmodtagerens bidrag til pensionsordninger, der er omfattet af afsnit I i lov om beskatning af pensionsordninger m.v., bidrag til ATP og bidrag til Den Særlige Pensionsopsparing med ved beregning. Det gælder også beløb, som et pensionsselskab eller pensionsinstitut løbende har indbetalt til et medlems gruppelivsforsikring.

§ 11. Dagpenge kan højst udgøre et beløb, der svarer til 90 % af medlemmets beregningsgrundlag, og må ikke overstige højeste sats.

Stk. 2. Den daglige indtjening udgør 1/60 af indtægten i beregningsperioden. For månedslønnede udgør den daglige indtjening dog 1/65 af indtægten i beregningsperioden.

§ 15. Et medlem skal have dagpenge med dimittendsatsen, hvis der ikke inden for de seneste 5 år forud for tidspunktet for anmodning om dagpenge enten

1) er en periode, der opfylder betingelserne i §§ 3-6, eller

2) er udbetalt dagpenge med en tidligere beregnet sats.

§ 18. Der skal ske beregning, når

1) et medlem anmoder om dagpenge,

2) medlemmet opfylder betingelserne for at få dagpenge, og

3) der er en periode, der opfylder betingelserne i §§ 3-6.

Stk. 2. Har et medlem tidligere fået dagpenge med en beregnet sats, er det også en betingelse for at få beregnet en ny sats, at perioden i stk. 1, nr. 3, er afsluttet mindst 1 år efter afslutningen af den seneste periode, der har ligget til grund for en beregning.

Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 481 af 10. juni 2003 om en a-kasses pligt til at vejlede mv.:

§ 1. En a-kasse skal vejlede egne medlemmer om de rettigheder og pligter, som et medlem har efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og om rettigheder og pligter i øvrigt efter arbejdsmarkedslovgivningen.

§ 5. En a-kasse skal altid give det enkelte medlem individuel og personlig vejledning, hvis medlemmet har særligt behov herfor.

Stk. 2. Vejledningen kan under hensyntagen til et medlems behov gives skriftligt eller ved en personlig samtale.