Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ikke ret til dagpenge, AF afmeldte medlemmet ved en fejl ”fra dags dato”, medlemmet reagerede ikke

Resumé

Et medlem skulle ifølge jobplan af 20. november 2006 påbegynde en uddannelse. Ved en fejl afmeldte arbejdsformidlingen (AF) medlemmet og orienterede medlemmet ved brev af 1. december 2006 om, at medlemmet fra dags dato var afmeldt, og at hun derfor ikke længere var registreret som ledig.

Medlemmet reagerede ikke på brevet, men den 21. december 2006 henvendte hun sig til a-kassen, idet hun ikke kunne forstå, at hun havde fået udbetalt for lidt i dagpenge. Senere samme dag henvendte hun sig til AF og blev tilmeldt igen.

Direktoratet traf afgørelse om, at hun ikke havde ret til dagpenge i perioden fra den 2. til den 20. december 2006.

Ankenævnet fandt også, at medlemmet ikke havde ret til dagpenge i perioden fra den 2. til den 20. december 2006.

Ankenævnet fandt, at medlemmet havde mulighed for at afhjælpe den manglende tilmelding på et tidligere tidspunkt. Det var videre Ankenævnets opfattelse, at udtrykket ”fra dags dato” i AF’s brev var tilstrækkeligt klart, således det burde have stået medlemmet klart, at hun fra dette tidspunkt ikke længere var tilmeldt AF.

Ankenævnet har behandlet Deres klage på møde den 31. januar 2008.

Nævnet traf denne

A F G Ø R E L S E

De har ikke ret til dagpenge i perioden fra den 2. december til den 20. december 2006.

Ankenævnet tiltræder således Arbejdsdirektoratets afgørelse af den 10. januar 2007.

B E G R U N D E L S E

Ankenævnet har lagt til grund, at

det af jobplan af 20. november 2006 fremgår, at De den 2. januar 2007 skulle påbegynde social- og sundhedshjælperuddannelsen,

Arbejdsformidlingen (AF) ved brev af 1. december 2006 skrev til Dem. Af brevet fremgår: ”Du er blevet afmeldt AF med virkning fra dags dato, og er derfor ikke længere registreret som ledig hos AF….”

De den 21. december 2006 kontaktede a-kassen, idet De ikke kunne forstå, at De ikke havde fået så meget i dagpenge. De oplyste videre, at De fra en medarbejder i AF mundtligt havde fået oplyst, at De skulle afmeldes fra den 1. januar 2007 og ikke før,

AF samme dag bekræftede overfor a-kassen, at det var en fejl, at De var blevet afmeldt ved brev af 1. december 2006,

De ved brev af 27. december 2006 oplyste, at der i brevet fra AF ikke stod nogen dato på, hvornår De blev afmeldt AF. Derfor havde De ikke reageret med det samme, og

det blev videre oplyst, at De og Deres ægtefælle ikke havde forstået betydningen af ”dags dato”.

Som udgangspunkt kan udbetaling af dagpenge kun finde sted, hvis den ledige er tilmeldt AF som arbejdssøgende.

A-kassen kan dog udbetale dagpenge for en periode med manglende tilmelding, hvis den manglende tilmelding skyldes forhold hos AF eller a-kassen, og medlemmet ikke har kunnet hindre eller afhjælpe den manglende tilmelding, og de øvrige betingelser for at udbetale dagpenge i perioden er opfyldt.

Ankenævnet finder, at De havde mulighed for at afhjælpe den manglende tilmelding på et tidligere tidspunkt.

De henvendte Dem først til a-kassen og AF den 21. december 2006, og De var derfor ikke tilmeldt AF i perioden fra den 2. til den 20. december 2006.

Det er ankenævnets opfattelse, at udtrykket ”fra dags dato” i AF’s brev er tilstrækkeligt klart, således at det burde have stået Dem klart, at De fra dette tidspunkt ikke længere var tilmeldt AF.

Ankenævnet finder derfor, at De ikke i perioden fra den 2. til den 20. december 2006 har ret til dagpenge.

R E G L E R

Ankenævnet henviser til

§ 57, stk. 1, stk. 4, og stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005,

§ 6, og § 11, stk. 1, i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 516 af 17. juni 2003 om rådighed, og

§ 24, stk. 1, nr. 6, i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1099 af 18. november 2005 om en aktiv beskæftigelsesindsats.

B E M Æ R K N I N G E R T I L D E R E S K L A G E

De har i Deres klage bl.a. anført, at a-kassen også kendte Deres jobplan.

Hertil skal ankenævnet bemærke, at a-kassens kendskab til Deres jobplan ikke efter nævnets opfattelse betyder, at a-kassen kunne vide, at AF’s afmelding ikke var korrekt, idet De fx kunne have fået et arbejde, som betød, at De ikke længere skulle være tilmeldt AF.

Ankenævnet finder således, at det er Deres eget ansvar, at kontakte AF for at sikre, at De er tilmeldt AF og dermed have ret til dagpenge.

O P L Y S N I N G E R N E I S A G E N

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som ankenævnet har modtaget fra direktoratet.

På ankenævnets vegne

De kan læse om afgørelsens retlige grundlag på de følgende sider.

Kopi til:

Arbejdsdirektoratet,

A-kassen

Regler

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005

§ 57. Dagpenge kan kun udbetales til et medlem, som er ledigt, …

Stk. 4. Udbetaling af dagpenge kan kun finde sted, hvis den ledige er tilmeldt Arbejdsformidlingen som arbejdssøgende. Tilmelding skal ske, når ledigheden indtræder, og den ledige skal opretholde kontakten med Arbejdsformidlingen i hele ledighedsperioden.

Stk. 5. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om de dagpengemæssige konsekvenser Afmelding, generelt

§ 23. Ønsker en arbejdssøgende ikke længere at stå tilmeldt Arbejdsformidlingen, skal vedkommende afmelde sig på Arbejdsformidlingen.

Stk. 2. Påbegynder en arbejdssøgende - bortset fra personligt tilmeldte - fuld beskæftigelse af mindst 14 dages varighed, eller har personen været syg i en periode af mindst 14 dages varighed, skal vedkommende afmelde sig på Arbejdsformidlingen.

Stk. 2. Forinden afmelding efter stk. 1, nr. 3 og 7 skal Arbejdsformidlingen underrette personen om, at vedkommende vil blive afmeldt Arbejdsformidlingen.

af manglende kontakt til Arbejdsformidlingen, samt i hvilke tilfælde manglende tilmelding ikke skal have dagpengemæssige konsekvenser.

Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 516 af 17. juni 2003 om rådighed

Tilmelding til AF

§ 6. Et medlem skal være tilmeldt og have kontakt til AF for at kunne få dagpenge. Medlemmet er tilmeldt, når medlemmet er registreret i AF´s edb-system som arbejdssøgende.

Stk. 2. Har medlemmet ikke fået dagpenge, kan a-kassen udbetale dagpenge for en periode med manglende tilmelding, jf. stk. 1, hvis

1) medlemmet har et datostemplet dagpengekort eller bekræftelse på digital tilmelding, som viser, at medlemmet skulle have været tilmeldt i perioden, eller

2) den manglende tilmelding skyldes a-kassens forhold eller forhold hos AF, som AF eller Arbejdsmarkedsstyrelsen har bekræftet.

Stk. 3. Udbetaling efter stk. 2 kan ske, hvis medlemmet ikke har kunnet hindre eller afhjælpe den manglende tilmelding, og de øvrige betingelser for at udbetale dagpenge i perioden er opfyldt.

Stk. 4. Udbetaling af dagpenge efter stk. 2 til et ledigt medlem kan dog først ske, når medlemmet er tilmeldt AF, jf. stk. 1.

Stk. 5. Når betingelserne i stk. 3 er opfyldt, kan direktøren for Arbejdsdirektoratet give tilladelse til, at a-kassen udbetaler dagpenge.

Konsekvenser

§ 11. Et medlem kan ikke få dagpenge, så længe medlemmet ikke har bopæl og opholder sig i Danmark, jf. § 4, ikke er tilmeldt AF, jf. § 6, eller ikke kan overtage arbejde, jf. §§ 7-9.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1099 af 18. november 2005 om en aktiv beskæftigelsesindsats

§ 24. Arbejdsformidlingen afmelder en arbejdssøgende - bortset fra personligt tilmeldte - når:

1) Arbejdsformidlingen har fået oplyst, at personen har fået ordinær fuldtidsbeskæftigelse, for deltidsforsikrede dog deltidsbeskæftigelse på mindst 30 timer om ugen, såfremt beskæftigelsesperioden er af mindst 14 dages varighed, medmindre personen fortsat ønsker at stå tilmeldt,

2) personen overgår til børnepasningsorlov,

3) personen har været registreret som sygemeldt i mindst 14 dage,

4) Arbejdsformidlingen ikke kan få pågældendes adresse oplyst, og en henvendelse til arbejdsløshedskassen henholdsvis kommunen ikke har løst problemet,

5) personen ikke vil gøre formidlingsrelevante oplysninger i sit C.V. tilgængeligt for Arbejdsformidlingen eller ikke i øvrigt vil give Arbejdsformidlingen formidlingsrelevante oplysninger,

6) personen påbegynder uddannelse med godtgørelse eller med statens voksenuddannelsesstøtte, hvis Arbejdsformidlingen har fraveget kravet om, at personen skal stå til rådighed for formidlet arbejde, jf. lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, henholdsvis lov om statens voksenuddannelsesstøtte, eller

7) Arbejdsformidlingen har fået oplyst, at personen påbegynder ordinær uddannelse, der ikke er givet i henhold til en jobplan.