Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om museer m.v.

(Museumsloven)

 

Herved bekendtgøres lov om museer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 31. august 1989, med de ændringer, der følger af lov nr. 1104 af 29. december 1999.

Kapitel 1

Formål m.v.

§ 1. Lovens formål er at sikre Danmarks kulturarv og at fremme museernes virke og samarbejde.

    Stk. 2. Medmindre andet er fastsat, finder lovens regler om museer anvendelse på de statslige museer, der henhører under Kulturministeriet, og på de ikke-statslige museer, der modtager statstilskud efter loven.

§ 2. Museerne har til opgave gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

1) at virke for sikring af Danmarks kulturarv,

2) at belyse kultur-, natur- og kunsthistorien,

3) at udbygge samlingerne inden for deres ansvarsområde,

4) at gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og

5) at stille samlingerne til rådighed for forskningen og udbrede kendskabet til forskningens resultater.

§ 3. Museerne samarbejder inden for deres fælles arbejdsområder med henblik på fremme af de opgaver, der er nævnt i § 2.

    Stk. 2. Museerne samarbejder inden for deres ansvarsområde med de myndigheder, der varetager fredning og fysisk planlægning.

Kapitel 2

Statslige museer

§ 4. De statslige museer deltager i det nationale og regionale samarbejde med andre museer. De udarbejder arbejdsplaner, som hvert 4. år indsendes til vedkommende museumsråd og til Statens Museumsnævn.

    Stk. 2. De statslige museer indberetter løbende til det kulturhistoriske centralregister, jf. § 7, stk. 5, og til det centrale register over kunstværker, jf. § 8, stk. 4.

§ 5. De statslige museer kan i særlige tilfælde efter indstilling af direktør og eventuel styrelse og efter godkendelse af kulturministeren udskille genstande fra samlingerne.

    Stk. 2. De statslige museer kan deponere genstande fra samlingerne, medmindre andet er fastsat. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler for sådanne deponeringer.

§ 6. De statslige museer kan modtage tilskud fra anden side end statskassen og kan oprette fonde og legater for sådanne tilskudsmidler.

§ 7. Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum. Museet har til opgave at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle kendskab til genstande og andre vidnesbyrd, der kan belyse kulturens udvikling fra dens oprindelse til vor tid.

    Stk. 2. For den danske kulturs vedkommende skal Nationalmuseet anlægge og opretholde repræsentative samlinger.

    Stk. 3. Nationalmuseets samlinger danner grundlag for forskning og for museets alment oplysende virksomhed.

    Stk. 4. Nationalmuseet varetager de arkæologiske undersøgelser efter kapitel 6, som ikke af rigsantikvaren overdrages til andre museer.

    Stk. 5. Nationalmuseet fører det kulturhistoriske centralregister i Danmark.

§ 8. Statens Museum for Kunst er Danmarks nationalgalleri og hovedmuseum for billedkunst. Museet har til opgave at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle den danske billedkunst og udenlandsk billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter år 1300.

    Stk. 2. For den danske kunsts vedkommende skal Statens Museum for Kunst anlægge og opretholde repræsentative samlinger.

    Stk. 3. Museets samlinger danner grundlag for forskning og for museets alment oplysende virksomhed.

    Stk. 4. Statens Museum for Kunst fører det centrale register over kunstværker i de museer, der er omfattet af loven.

§ 9. Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst yder museumsfaglig bistand til de øvrige museer efter regler fastsat af kulturministeren.

    Stk. 2. Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst udfører særlige konserveringsopgaver for de øvrige museer efter regler fastsat af kulturministeren. Udgifterne hertil afholdes af de pågældende museer.

Kapitel 3

Tilskudsberettigede museer

§ 10. Kulturministeren godkender et museum som tilskudsberettiget efter indhentet udtalelse fra Statens Museumsnævn.

§ 11. For at opnå og bevare tilskud efter §§ 12 og 13 skal museet opfylde følgende bestemmelser:

1) Museet skal være kommunalt, amtskommunalt eller selvejende, eller det skal ejes af en forening, hvis formål er museets drift. Kulturministeren kan kræve, at museet i det omfang, hvori det er foreneligt med kommunallovgivningen, administrativt og økonomisk, skal være adskilt fra andre institutioner.

2) Museet skal påtage sig ansvaret for en nærmere beskrevet del af Danmarks kulturarv eller for varetagelse af andre angivne museumsopgaver.

3) Museets vedtægter skal godkendes af den kommune eller amtskommune, der driver museet eller er hovedtilskudsyder til museet, i særlige tilfælde af Kulturministeriet. Museets ansvarsområde skal fremgå af vedtægterne. Vedtægtsudkast, der vedrører museets ansvarsområde, forelægges Statens Museumsnævn til udtalelse forinden godkendelse. De godkendte vedtægter indsendes til Statens Museumsnævn.

4) Museets bestyrelse skal omfatte mindst 1 repræsentant for de lokale tilskudsgivende myndigheder. Bestyrelsen kan ikke være selvsupplerende.

5) Museet skal have en rimelig standard og et økonomisk grundlag, der gør det muligt at opretholde standarden.

6) Museet må ikke udskille genstande fra samlingerne til andre end statslige og statsstøttede museer.

7) Museets leder skal være faguddannet og heltidsbeskæftiget.

8) Museet skal årligt indsende budget, regnskab og beretning til den kommune eller amtskommune, der driver museet eller er hovedtilskudsyder til museet, i særlige tilfælde til Kulturministeriet.

9) Museet skal deltage i det nationale og regionale samarbejde med andre museer. Det skal udarbejde en arbejdsplan, hvoraf det skal fremgå, hvilke opgaver museet vil forpligte sig til at udføre, herunder i hvilken udstrækning museet ønsker at deltage i udførelsen af de opgaver, der er nævnt i kapitel 6. Planen indsendes hvert 4. år til vedkommende museumsråd og til Statens Museumsnævn. Planen sendes endvidere hvert 4. år til den kommune eller amtskommune, der driver museet eller er hovedtilskudsyder til museet, i særlige tilfælde til Kulturministeriet.

10) Museet skal løbende indberette til det kulturhistoriske centralregister og til det centrale register over kunstværker.

11) Museet skal være tilgængeligt for offentligheden på forud bekendtgjorte åbningstider.

12) Museet skal vederlagsfrit give adgang for skoleelever, der besøger museet som led i undervisningen.

    Stk. 2. Kulturministeren kan efter forelæggelse for Statens Museumsnævn fravige bestemmelserne i stk. 1, nr. 6, 7 og 12, når særlige omstændigheder taler derfor.

    Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1.

    Stk. 4. Kulturministeren kan bestemme, at tilskud bortfalder, og at allerede udbetalte tilskud skal tilbagebetales, hvis et museum tilsidesætter reglerne i stk. 1, regler udfærdiget efter stk. 3 eller vilkår for tilladelser, der er meddelt efter disse regler eller efter stk. 2.

§ 12. Til godkendte museer ydes et almindeligt statstilskud, der fastsættes på grundlag af de ikkestatslige tilskud, jf. stk. 2 og 3, og den på finansloven afsatte bevilling til dette formål. Der beregnes på grundlag heraf årligt en statstilskudsprocent, som anvendes ved fastsættelsen af statstilskuddet til hvert enkelt museum på grundlag af de ikkestatslige tilskud, der er ydet til museets drift ifølge det senest reviderede regnskab.

    Stk. 2. Huslejeudgifter, prioritetsrenter og afdrag modregnes i de ikkestatslige tilskud, der lægges til grund for beregningen af statstilskuddet efter stk. 1.

    Stk. 3. Der fastsættes årligt på finansloven et maksimum for, hvor stort et beløb statstilskuddet til det enkelte museum kan udgøre.

    Stk. 4. Drives museet af flere primærkommuner i fællesskab, kan statstilskuddet, uanset stk. 3, dog udgøre et beløb, der svarer til summen af de statstilskud, som det enkelte tilskud fra en tilsluttet kommune kan udløse.

    Stk. 5. Statstilskuddet skal anvendes til museets drift. Statstilskud må ikke henlægges.

§ 13. Til godkendte museer, der af særlige grunde ikke kan oppebære fornødent tilskud efter § 12, ydes statstilskud som særlig bevilling på finansloven.

    Stk. 2. Såfremt det samlede statstilskud udgør mindst halvdelen af museets driftsudgifter, skal fastsættelsen af løn- og ansættelsesforhold ske efter samme regler som for statsansatte.

    Stk. 3. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af regionale kulturaftaler fravige bestemmelserne i stk. 1 og i § 11, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., nr. 4 og nr. 8, § 11, stk. 3 og § 12.

§ 14. (Ophævet)

§ 15. (Ophævet)

§ 16. Såfremt et selvejende eller foreningsejet museum må ophøre, overgår museets ejendele til kommunen eller amtskommunen, såfremt disse myndigheder vil overtage museets drift. I modsat fald bestemmer kulturministeren, hvorledes der skal forholdes med de pågældende ejendele. 1. og 2. punktum finder ikke anvendelse, hvis andet er bestemt i museets vedtægter.

    Stk. 2. Såfremt et kommunalt eller amtskommunalt museum må ophøre, afgør kulturministeren efter forhandling med de kommunale myndigheder, hvorledes der skal forholdes med museets samlinger, medmindre andet er bestemt i vedtægterne.

    Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder efter ministerens bestemmelse tilsvarende anvendelse, såfremt et godkendt museum ikke længere opfylder betingelserne for at bevare statstilskud.

Kapitel 4

Museumsråd

§ 17. I hvert amt oprettes et museumsråd. Rådets medlemmer er følgende:

1) samtlige statslige og statsstøttede museer i amtskommunen udpeger hver 2 medlemmer,

2) amtsrådet udpeger 2 medlemmer, og

3) kommuneforeningen henholdsvis kommunalbestyrelserne i amtskommunen udpeger 2 medlemmer.

    Stk. 2. Rådet kan efter nærmere regler fastsat af kulturministeren tiltrædes af indtil 2 repræsentanter for hvert af de museer i amtet, som ikke er repræsenteret efter stk. 1.

    Stk. 3. Det enkelte amtsråd og kommuneforeningen henholdsvis kommunalbestyrelserne kan hver for deres vedkommende beslutte ikke at lade sig repræsentere i museumsrådet.

    Stk. 4. Kulturministeren kan fravige stk. 1, såfremt de, der skal udpege medlemmerne efter stk. 1, jf. stk. 3, er enige derom.

    Stk. 5. Medlemmerne udpeges for 4 år ad gangen. Rådenes funktionsperiode indledes 3 måneder efter hver ny kommunal valgperiodes begyndelse.

§ 18. Museumsrådet har til opgave at samordne og fremme museumsarbejdet i amtet. Det varetager tillige samarbejdet med Statens Museumsnævn om fælles museumsanliggender.

    Stk. 2. Museumsrådet modtager arbejdsplaner fra museerne i amtet og udarbejder på grundlag heraf en samlet, regional arbejdsplan. Museumsrådets arbejdsplan skal omfatte forslag til en opgavefordeling mellem de museer, som forpligter sig til inden for det pågældende amt at varetage en nærmere angivet del af de opgaver, der er nævnt i kapitel 6. Arbedsplanen indsendes hvert 4. år til Statens Museumsnævn.

§ 19. For museer i Københavns og Frederiksberg kommuner nedsætter kulturministeren et museumsråd. Ministeren fastsætter regler for rådets sammensætning. § 17, stk. 5, og § 18, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på dette råd.

    Stk. 2. Museumsrådet modtager arbejdsplaner for museerne i Københavns og Frederiksberg kommuner.

§ 20. Til varetagelse af de opgaver, der er nævnt i §§ 18 og 19, yder kulturministeren inden for en beløbsramme fastsat på finansloven et årligt tilskud til hvert museumsråd.

    Stk. 2. Museumsrådet indsender årligt budget, regnskab og beretning til Statens Museumsnævn.

§ 21. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler for museumsrådenes virksomhed.

    Stk. 2. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af regionale kulturaftaler fravige bestemmelserne i stk. 1 og i §§ 17-20.

Kapitel 5

Statens Museumsnævn

§ 22. Statens Museumsnævn har til opgave:

1) at virke som samarbejdsorgan på landsplan,

2) at rådgive kulturministeren og andre offentlige myndigheder i museumsanliggender, herunder at rådgive ministeren om godkendelse af museer som tilskudsberettigede,

3) at indberette til kulturministeren, såfremt nævnet bliver bekendt med, at et museum ikke opfylder betingelserne for at bevare statstilskud efter § 11,

4) at beregne statens tilskud til museer, der er omfattet af § 12, på grundlag af senest reviderede regnskaber,

5) at fordele tilskud efter § 34,

6) at yde museumsteknisk og anden faglig rådgivning og

7) at formidle og koordinere internationalt samarbejde for museerne.

    Stk. 2. Statens Museumsnævn kan på eget initiativ tage fælles anliggender for museerne op.

§ 23. Statens Museumsnævn består af 12 medlemmer, der udpeges således:

1) Nationalmuseet udpeger 2 medlemmer,

2) Statens Museum for Kunst udpeger 1 medlem,

3) de naturvidenskabelige centralmuseer udpeger 1 medlem,

4) museumsrådene vælger af og blandt medlemmerne, jf. § 17, stk. 1 og 4, 8 medlemmer, heraf 5 repræsentanter for de kulturhistoriske museer, 2 repræsentanter for kunstmuseerne og 1 repræsentant for de naturvidenskabelige museer.

    Stk. 2. Nævnets medlemmer og suppleanter for disse beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen begyndende 6 måneder efter hver ny kommunal valgperiodes begyndelse. For de medlemmer, der er udpeget af museumsrådene, beskikkes dog kun 3 suppleanter.

    Stk. 3. Nævnet vælger blandt medlemmerne en formand og en næstformand.

    Stk. 4. Kulturministeren fastsætter efter forelæggelse for nævnet en forretningsorden for dette.

§ 24. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler for nævnets virksomhed.

§ 25. Statens Museumsnævns daglige arbejde varetages af et sekretariat.

Kapitel 6

Arkæologiske opgaver

§ 26. Findes der under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til rigsantikvaren, og fundne genstande, der ikke skal afleveres efter § 27, stk. 2, skal efter anmodning afleveres til denne.

    Stk. 2. Rigsantikvaren beslutter snarest, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en undersøgelse, eller indtil spørgsmålet om en erhvervelse efter stk. 5 er endeligt afgjort. 1 år efter anmeldelsen kan arbejdet genoptages, medmindre rigsantikvaren forinden har afgivet indstilling om erhvervelse af fortidsmindet efter stk. 5.

    Stk. 3. Undersøgelsen bekostes af rigsantikvaren. Udføres arbejdet for en offenltig myndighed, afholdes udgifterne dog af denne myndighed.

    Stk. 4. Private grundejeres tab ved ikke at kunne fortsætte den hidtidige drift, medens undersøgelsen foretages, eller indtil spørgsmålet om en erhvervelse efter stk. 5 er endeligt afgjort, erstattes af rigsantikvaren. Kan der ikke opnås enighed om erstatningen, fastsættes denne af den taksationskommission, der er nævnt i naturfredningslovens § 5.

    Stk. 5. Finder rigsantikvaren, at det pågældende fortidsminde bør bevares på stedet for eftertiden, afgiver rigsantikvaren, såfremt en aftale om en anden ordning ikke kan opnås, senest ved undersøgelsens afslutning indstilling til kulturministeren om erhvervelse af fortidsmindet og eventuelt omkringliggende areal. 1 år efter at rigsantikvaren har afgivet indstilling til ministeren, kan arbejdet genoptages, medmindre der forinden er truffet afgørelse om erhvervelse af fortidsmindet. Erhvervelsen kan ske ved ekspropriation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

    Stk. 6. Rigsantikvaren eller den, rigsantikvaren bemyndiger dertil, har uden retskendelse adgang til steder, hvor der foretages jordarbejder, og hvor der kan formodes under arbejdet at fremkomme fund som nævnt i stk. 1. Legitimation skal forevises mod forlangende. Politiet yder bistand efter regler, der fastsættes efter aftale mellem kulturministeren og justitsministeren.

§ 27. Genstande fra fortiden, herunder mønter, der er fundet i Danmark, og hvortil ingen kan godtgøre sin ret som ejer, er danefæ, såfremt de er forarbejdet af værdifuldt materiale eller har særlig kulturhistorisk værdi.

    Stk. 2. Danefæ tilhører staten. Den, der finder danefæ, og den, der får danefæ i sin besiddelse, skal straks aflevere det til rigsantikvaren.

    Stk. 3. Rigsantikvaren udbetaler en godtgørelse til finderen. Godtgørelsen fastsættes under hensyn til det fundnes materialeværdi og sjældenhed samt til den omhu, hvormed finderen har sikret fundet.

    Stk. 4. Såfremt danefæ findes ved en arkæologisk undersøgelse, der forestås af en statslig eller statsstøttet institution eller i øvrigt finansieres helt eller delvis af offentlige midler, udbetales der ikke danefægodtgørelse til finderen. Rigsantikvaren kan dog i særlige tilfælde udbetale godtgørelse til ejer eller bruger af det areal, hvor undersøgelsen finder sted.

    Stk. 5. Danefæ indgår i Nationalmuseet og kan af rigsantikvaren deponeres i andre statslige eller i statsstøttede museer efter anmodning fra disse.

§ 28. Genstande, herunder vrag af skibe, som må antages at være gået tabt for til enhver tid mere end 100 år siden, tilhører staten, medmindre nogen godtgør sin ret som ejer, hvis genstanden befinder sig i territorialfarvandet samt på kontinentalsoklen, dog ikke ud over 24 sømil fra de basislinjer, hvorfra bredden af det ydre territorialfarvand måles, eller befinder sig i vandløb eller søer.

    Stk. 2. Rigsantikvaren træffer bestemmelse om arkæologiske undersøgelser af de genstande, der tilhører staten efter stk. 1.

    Stk. 3. Den, der optager en genstand, som efter stk. 1 tilhører staten, og den, der får en sådan genstand i sin besiddelse, skal straks aflevere den til rigsantikvaren. Den, der har foretaget optagningen, har ikke krav på bjærgeløn, men rigsantikvaren kan udbetale en godtgørelse til den pågældende.

    Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 1 finder følgende af strandingslovgivningens regler om optagning af vrag eller andre genstande fra havbunden anvendelse:

1) bestemmelserne om, hvem der er berettiget til at foretage optagningen, herunder bestemmelserne om forudgående indhentning af tilladelse,

2) bestemmelserne om anmeldelse vedrørende optagne genstande og

3) bestemmelserne om indkaldelse af ejeren til de optagne genstande.

§ 29. På de årlige finanslove opføres bevilling til varetagelse af rigsantikvarens opgaver efter §§ 26, 27 og 28.

§ 30. Det Arkæologiske Nævn har følgende opgaver:

1) at samordne det arkæologiske undersøgelsesarbejde i Danmark og

2) at udarbejde vejledende retningslinier for indsamling og undersøgelse af arkæologisk materiale samt for fordeling af disse arbejdsopgaver.

    Stk. 2. I forbindelse med administrationen af bestemmelserne i § 26 har Det Arkæologiske Nævn følgende opgaver:

1) at prioritere undersøgelsesopgaverne,

2) at rådgive rigsantikvaren om anvendelse af de midler, der er til rådighed,

3) at rådgive rigsantikvaren om fordeling af undesøgelsesopgaverne mellem de tilskudsberettigede museer og Nationalmuseet,

4) at træffe afgørelse om fordeling af fund og andet dokumentationsmateriale fra diverse undersøgelser og

5) at fastsætte de betingelser, de tilskudsberettigede museer skal opfylde for at kunne påtage sig arkæologisk undersøgelsesarbejde.

    Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 2, nr. 3, 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse ved administrationen af bestemmelserne i § 28.

    Stk. 4. I tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed mellem rigsantikvaren og et museum om deponering af et nyt danefæfund, træffer nævnet afgørelse derom.

§ 31. Det Arkæologiske Nævn består af 9 medlemmer. Rigsantikvaren er formand for nævnet. De øvrige medlemmer udpeges således:

1) De universiteter, der har forhistorisk-arkæologiske og middelalder-arkæologiske fagområder, udpeger 2 medlemmer,

2) Nationalmuseet udpeger 2 medlemmer repræsenterende henholdsvis den forhistorisk-arkæologiske og den middelalder-arkæologiske sagkundskab,

3) Statens Museumsnævn udpeger 3 medlemmer repræsenterende de tilskudsberettigede museer, som varetager et arkæologisk ansvarsområde, og

4) miljøministeren udpeger 1 medlem.

    Stk. 2. Nævnets medlemmer og suppleanter for disse beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen.

    Stk. 3. Kulturministeren fastsætter efter forelæggelse for nævnet en forretningsorden for dette.

§ 32. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for Det Arkæologiske Nævns virksomhed.

§ 33. Rigsantikvaren varetager sekretariatsfunktionerne for Det Arkæologiske Nævn.

    Stk. 2. I sager, der er henlagt til Det Arkæologiske Nævn, og som ikke tåler udsættelse, træffer rigsantikvaren eller en stedfortræder, der er udpeget af rigsantikvaren, afgørelse med efterfølgende orientering af nævnet.

Kapitel 7

Særlige bestemmelser

§ 34. På de årlige finanslove opføres under Kulturministeriet en rådighedssum til fremme af museernes virksomhed i Danmark.

    Stk. 2. Rådighedssummen anvendes til følgende formål:

1) indkøb af kunst og anskaffelse af museumsgenstande,

2) særlige konserveringsarbejder og museumstekniske forbedringer,

3) løsning af fællesopgaver,

4) enkelte museers løsning af særlige opgaver,

5) undersøgelser, indsamling, registreringer og bevaringsopgaver inden for det naturvidenskabelige område,

6) midlertidig støtte til enkelte museer og

7) undersøgelser, indsamling, registreringer og bevaringsarbejder inden for nyere tids kulturhistorie.

    Stk. 3. Statens Museumsnævn træffer den endelige administrative afgørelse om fordelingen af rådighedssummen.

    Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte regler for rådighedsssummens fordeling.

    Stk. 5. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af regionale kulturaftaler fravige bestemmelserne i stk. 3 og 4.

§ 35. Der ydes årlig driftstilskud til følgende selvejende institutioner:

1) Museumstjenesten,

2) Weilbachs Kunstnerleksikon,

3) Museumshøjskolen og

4) værket »Danmarks Kirker«.

    Stk. 2. Tilskud efter 1. stk. fastsættes på grundlag af et budget, der er godkendt af kulturministeren. § 13, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 36. Kulturministeren kan godkende, at staten påtager sig den forsikringsmæssige risiko for udenlandske udlån af værker til kunstnerisk eller kulturelt set betydelige udstillinger på danske museer og udstillingssteder, som specielt er godkendt i dette øjemed.

§ 36 a. Kommunalbestyrelsen skal underrette de kulturhistoriske museer, der har ansvaret for det etnologiske arbejde i området, når der udfærdiges en lokalplan eller meddeles ombygnings- eller nedrivningstilladelser, der vil medføre afgørende ændring i brug eller funktion af bygninger, bebyggelser eller andre kulturlevn.

§ 36 b. Den, der i Danmark finder et botanisk eller en zoologisk genstand af fossil eller subfossil oprindelse eller en geologisk genstand af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi, skal tilbyde staten genstanden.

    Stk. 2. Genstanden skal afleveres til enten Botanisk, Geologisk eller Zoologisk Museum i København eller til et andet statsligt eller statsstøttet naturvidenskabeligt museum.

    Stk. 3. Ønsker staten at erhverve genstanden, fastsættes en godtgørelse til finderen eller den, der besidder genstanden, af Statens Museumsnævn. Godtgørelsen fastsættes under hensyn til genstandens værdi og sjældenhed samt til den omhu, hvormed finderen har sikret genstanden.

Kapitel 8

Straffebestemmelser

§ 37. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder § 26, stk. 1, § 27, stk. 2, 2. pkt., § 28, stk. 3, 1. pkt., eller § 36 b, stk. 1 og 2.

2) tilsidesætter en beslutning efter § 26, stk. 2, om, at et arbejde skal indstilles.

    Stk. 2. Er en overtrædelse af § 27, stk. 2, 2. pkt., § 28, stk. 3, 1. pkt., eller § 36 b, stk. 1 og 2, begået med fortsæt, og foreligger der i øvrigt særlig skærpende omstændigheder, kan straffen stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år.

    Stk. 3. Retsmidlerne i retsplejelovens kapitel 72 og 73 kan anvendes i samme omfang som i statsadvokatsager.

    Stk. 4. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådan bødeansvar.

    Stk. 5. Forældelsesfristen for strafansvar efter stk. 1, nr. 1, og stk. 2 er 5 år.

Kapitel 9

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

§ 38. Loven træder i kraft den 1. juli 1984.

    Stk. 2. § 16, stk. 2 og 3, har virkning for museer, der modtager tilskud efter den 1. januar 1985.

§ 39. Kulturministeren udfærdiger nærmere bestemmelser om lovens gennemførelse.

§ 40. Loven medfører ingen ændring i de hidtil gældende særlige regler for De Danske Kongers Kronologiske Samling på Rosenborg.

§ 41. Medlemmerne af Statens Museumsnævn, jf. § 23, stk. 1, beskikkes første gang for perioden indtil den 30. juni 1986.

§ 42. Følgende love og bestemmelser ophæves:

1) Danske Lov 5-9-3,

2) Forordning af 22. marts 1737,

3) Plakat af 17. august 1752,

4) Lov nr. 304 af 10. juni 1976 om statstilskud m.v. til museer,

5) Lov nr. 95 af 31. marts 1954 om tilskud af statkassen til Ny Carlsberg Glyptotek og

6) Lov nr. 203 af 31. maj 1963 om beskyttelse af historiske skibsvrag m.v.

§ 43. Forslag til revision af loven fremsættes for Folketinget senest i folketingsåret 1987-88.

§ 44. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 948 af 23. december 1986 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 18. Loven træder i kraft 1. januar 1987.

 

Lov nr. 380 af 7. juni 1989 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. januar 1990.

 

Lov nr. 1104 af 29. december 1999 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 5. Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

Kulturministeriet, den 17. juli 2000

Elsebeth Gerner Nielsen

/Niels-Jørgen Nielsen