Den fulde tekst
L 168
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Implementering af energiaftalen).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 28/3 08 Tillæg A 5977
Lovf som fremsat 28/3 08 Tillæg A 5821
1.beh 6/5 08 FF 4187
Betænkning 4/6 08 Tillæg B 1391
2.beh 10/6 08 FF 6217
Lovf optrykt efter 2.beh 10/6 08
3.beh 12/6 08 FF 6399
Lovf som vedt 12/6 08 Tillæg C 1040
Lov nr 528 af 17. juni 2008
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslag nr. L 168, L 169 og L 170 skulle ses i sammenhæng som en udmøntning af regeringens (Venstre og Det Konservative Folkeparti) aftale af 21. februar 2008 med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om den danske energipolitik i årene 2008-2011. Formålet med aftalen var at sikre udbygning med vedvarende energi, CO2-reduktionsmål og mål for energieffektivisering samt rammerne for organisering af energisektoren og for udvikling af energiteknologi. Som led i aftalen indgik følgende ændringer af energiafgifterne:
- CO2-afgifterne forhøjes fra 3-90 kr. pr. ton til den forventede CO2-kvote-pris, der for 2008-2012 anslås til 150 kr. pr. ton med virkning fra 2008.
- Der indføres en ny NOx-afgift på 5 kr. pr. kilo med virkning fra den 1. januar 2010 til delvis opfyldelse af den danske NOx-forpligtelse.
- Provenuet tilbageføres. I den forbindelse fritages visse affaldsfraktioner fra egen cementproduktion for affaldsafgift, hvis de deponeres på egen grund.
I aftalen indgår endvidere overvejelser om en skattereform, der understøtter de energipolitiske målsætninger, der indgår i den nedsatte Skattekommission.
Denne lov vedrører ændringer af energiafgifterne, herunder også spørgsmålet om tilbageføring, mens lovforslag nr. L 169 omhandlede afgift af kvælstofoxider (NOx), og lovforslag nr. L 170 omhandlede ændring af affaldsafgiften, hvorved visse affaldstyper fra cementproduktion fritages for deponeringsafgift.
Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af bestemmelserne vedrørende energiafgiftslovene og affalds- og råstofafgiftslovgivningen, idet sidstnævnte dog tidligst kan træde i kraft den 1. januar 2010. Loven om NOx-afgift træder i kraft den 1. januar 2010.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 107 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV, NY og Pia Christmas-Møller (UFG)) mod 2 (EL).