Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 4. juni 2008

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om ændring af innovationsloven

(Etablering af et nyt innovationsudvalg og ændrede tilskudsmuligheder m.v.)

[af fødevareministeren (Eva Kjær Hansen)]

1. Ændringsforslag

Socialdemokratiets medlemmer af udvalget har stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 28. februar 2008 og var til 1. behandling den 3. april 2008. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udvalget afgav betænkning den 21. maj 2008. Lovforslaget var til 2. behandling den 29. maj 2008, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Møder

Udvalget har, efter at lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i 1 møde.

Samråd

Udvalget har stillet 2 spørgsmål til fødevareministeren til mundtlig besvarelse. Ministeren har besvaret spørgsmålene i et samråd med udvalget den 4. juni 2008.

Spørgsmål

Udvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget stillet 2 spørgsmål til fødevareministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

Spørgsmålene, som er stillet under den fornyede udvalgsbehandling, og fødevareministerens svar herpå er optrykt som bilag 2 til tillægsbetænkningen.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, DF, KF og RV) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (S, SF og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Socialdemokratiets medlemmer af udvalget bemærker, at Socialdemokratiet udbad sig fødevareministerens svar på, om der med lovforslaget var tale om et besparelsesforslag. Socialdemokratiet fik ikke svar herpå, selv om medierne har været fyldt med oplysninger om, at der skal spares 120 mio. kr. Ministeren har ved et afholdt samråd bekræftet, at der er tale om, at der er iværksat et analysearbejde, men har hverken afkræftet eller bekræftet en besparelse på 120 mio. kr.

Ved samrådet fastholdt ministeren også forskelsbehandlingen mellem Landbrugsraadet og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det er på den baggrund, at Socialdemokratiet har stillet ændringsforslag, som stiller organisationerne lige.

Socialdemokratiet finder trods de forringelser, som regeringens lovforslag medfører, at loven motiverer ildsjæle til øget innovation, og loven har været en god løftestang for såvel den primære som den industrielle produktion. Derfor ønsker Socialdemokratiet ikke at afgive fødselsretten til innovationsloven ved at stemme imod lovforslaget. Socialdemokratiet tror på, at de skader, som loven nu påføres af den nuværende regering, ikke behøver at blive varige skader. Med andre ord er der forhold, som Socialdemokratiet har påvist ved de stillede ændringsforslag og redegjort for på talerstolen, som et nyt og ændret flertal kan rette op på.

Ny Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af et mindretal (S), tiltrådt af et mindretal (SF og EL):

1) I den under nr. 2 foreslåede § 3, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Udvalgets sammensætning fremgår af bilag 1 til loven.«

[Ændret sammensætning af Innovationsudvalget]

Af et mindretal (S), tiltrådt af et mindretal (SF og EL):

2) Som bilag 1 indsættes:

 
»Bilag 1
Oversigt over sammensætningen af Innovationsudvalget
 
Innovationsudvalg
Udnævnt efter indstilling:
 
Dansk Landbrug
2
Landbrugsraadet
2
Dansk Gartneri
1
Økologisk Landsforening
1
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
2
Forbrugerrådet
1
Dansk Industri
1
Danmarks Fiskeriforening
1
Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening
1
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
1
Økonomi- og Erhvervsministeriet
1
Fødevareministeriet
1
Miljøministeriet
1
De regionale vækstfora
6
Ekstern formand
1
Ekstern næstformand
1
I alt:
24

«

[Ændret sammensætning af Innovationsudvalget]

Af et mindretal (S), tiltrådt af et mindretal (SF og EL):

3) I den under nr. 2 foreslåede § 4 udgår stk. 1.

Stk. 2-4 bliver herefter til stk. 1-3.

[Ændret sammensætning af Innovationsudvalget]

Bemærkninger

Til nr. 1-3

Med ændringsforslagene foreslås, at Innovationsudvalget sammensættes som anført i bilaget, jf. ændringsforslag nr. 2. Herved sikres det, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd sidestilles med Dansk Landbrug og Landbrugsraadet i udvalget, for så vidt angår antal af repræsentanter i udvalget.

Torsten Schack Pedersen V nfmd. Tina Nedergaard V Henrik Høegh V Jens Kirk V Eyvind Vesselbo V Jørn Dohrmann DF fmd. Bent Bøgsted DF Christian H. Hansen DF Knud Kristensen KF Bjarne Laustsen S Ole Vagn Christensen S Julie Skovsby S Benny Engelbrecht S Kristen Touborg SF Karina Lorentzen SF Bente Dahl RV Per Clausen EL

Ny Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Ny Alliance (NY)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
17
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
2
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 92 omdelt efter afgivelse af betænkning

Bilagsnr.

Titel

7
Betænkning afgivet 21/5-08
8
1. udkast til tillægsbetænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 92 omdelt efter afgivelse af betænkning

Spm.nr.
Titel
7
Spm. om oversendelse af en oversigt over de projekter, der er ydet tilskud til efter innovationsloven i de sidste 3 år, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om, hvilke organisationer der i dag har indstillingsret til udvalgene, og antal pladser samt, hvilke organisationer der får indstillingsret til Innovationsudvalget, og antal pladser, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå

Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 92 omdelt efter afgivelse af betænkning

Samråds-spm.nr.
Titel
A
Samrådsspm. om redegørelse for de planlagte besparelser, som innovationsprojekter efter loven vil blive udsat for, til fødevareministeren
B
Samrådsspm. om, hvorvidt arbejdstagersiden vil blive dårligere repræsenteret i Innovationsudvalget, end den er i de to udvalg i dag, til fødevareministeren


Bilag 2

Spørgsmål, som er stillet under den fornyede udvalgsbehandling, og fødevareministerens svar herpå

Spørgsmålene og svarene er optrykt efter ønske fra V og KF.

Spørgsmål 7:

Vil ministeren oversende en oversigt over de projekter, der er ydet tilskud til efter innovationsloven i de sidste 3 år?

Svar:

Vedlagt fremsendes oversigt over projekter under innovationsloven i perioden 2005 – 2007, idet det skal bemærkes, at virksomheder, der deltager i samarbejdsprojekter uden tilskud, ikke fremgår af listen over støttede projekter for 2007. Den information vil være tilgængelig, når den næste årlige redegørelse for innovationsloven vedrørende 2007 senere fremsendes til udvalget.

2005
Projekttitel
Virksomhed
Tilsagn
Accelereret udvikling af langsomt voksende prydplanter med henblik på eksportmarkeder
Carlsberg Forskningscenter
179.599
Gasa Group Denmark A/S
55.860
Rohde„S A/S
229.632
Additiver - Foderkomponenter til naturlig stimulering af immunforsvaret hos svin.
Bilanx v/John Erik Hansen
879.312
Analyse af informationsaktiviteter
Økologisk Landsforening
252.925
Anvendelse af Robot- og visionsudstyr i fjerkræslagteri
Højgården Maskiner Aps.
2.345.250
Rose Poultry A/S
1.226.075
Appelsin Chili Sorbet
Heibergs Dessertcirkus ApS
67.500
Automatisk fraslåning af smaltarme
Slagteriernes Forskningsinst.
584.470
DAT-Schaub AmbA
57.750
Basis-ost til specialvidereforarbejdning. Udvikling af en basis-ost, som til enhver tid kan viderebehandles til diverse specialoste, efter kundens særlige ønsker
Mejeriet Grambogård I/S
283.158
Besøg økologiske gårde - året rundt
Økologisk Landsforening
845.900
Biologisk metode til kvælsstoffiksering og lugtfjernelse i gylle
Agro Waste Water Treatment A/S
587.698
Biologisk Skadedyrbekæmpelse. Miljørigtig og forbedret produktionsmetode for produktet "Thripsrovmider" (Amblyseius sp) og "Jordrovmider" (Hypoaspis ps) til brug for biologisk bekæmpelse af trisp, sørgemyg, vandfluer m.v. i gartnerierhvervet
Borregaard Bioplant ApS
215.572
Brug af Lactobacillus helveticus til udvikling af nye, spændende faste og halvfaste ostesorter
Arla Foods amba
-
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
2.127.040
Mejeriforeningen
-
Thise Mejeri Amba
-
Brød, Nem tilberedning uden opvask
Millstone Industries
665.059
Bønner - udvikling af ny dyrkningsteknik
Østerkrog Gartneri I/S
100.339
Campylobacter, reduktion af Campylobacter i slagtefjerkræ ved bakteriofag-intervention
Danmarks Fødevareforskning
1.276.208
Dansk Slagtefjerkræ A/S
-
Molekylærbiologisk Institut
216.314
Champignon - testmarkedsføring - nyt dyrkningssubstrat
Egehøj Champignon Veflinge A/S
432.000
Dansk kvalitets jordskok året rundt
Billeslund A/S
25.217
Danmarks Jordbrugs Forskning
200.022
Leif Jørgen Pedersen
25.135
Danskernes stigende forbrug af fåremælksost, muligheden for at udvikle et smagsmæssigt unikt produkt samt det manglende udbud af et danskproduceret alternativ til de udenlandske foremælksoste er baggrunden for, at Elmegaarden vil udvikle en fast fåremælks
Ryon Petersen
182.585
Dekontaminering af svineslagtekroppe, fødevaresikkerhed
FORCE Technology
462.960
Slagteriernes Forskningsinst.
2.176.293
Slagteriernes Forskningsinst.
925.014
Development of functional markers for genes controlling seed yeld in ryegrass (Lolium perenne L.) - FRØMARK
Danmarks JordbrugsForskning
3.683.240
Dansk Planteforædling A/S
1.580.081
Digitalisering - Udvikling af digital rammeløsning til kontrol af kvalitetskoncepter i landbrug og fødevareproduktion
Dansk Landbrugsrådg. Landcentret
257.338
Landbofor.Nordjyl.LandboNord
53.663
DNA baseret selektion til forbedring af sygdomsresistens, frugtbarhed, kalveoverlevelse og produktion i dansk malkekvæg FASE 3-5
Danmark Jordbrugsforskning
8.810.990
Kvægavlsforeningen Dansire
360.047
Effekt af et nyt D-vitamin produkt samt fastlæggelse af behovet for D-vitamin for søers reproduktion, produktivitet og sundhed
Danmarks JordbrugsForskning
1.859.098
DSM Nutritional Products A/S
2.700
Dyrkning af økologiske asier
Peder Madsen
25.706
Dyrkningsmetoder - Kamdyrkning af majs
Dansk Landbrugsrådg. Landcentret
56.250
Institut for Jordbrugsvidenskab
476.731
Dyrkningsmetoder - Udvikling af dyrkningsmetoder til økologisk rullegræs
CC Natur
74.531
Dyrkningsmetoder- udvikling og afprøvning af dyrkningssystem med faste kørespor
Green Agro
309.335
Dyrkningsmetoder: Udvikling af dyrkningskoncept for morkelsvampe på friland og i væksthus.
Petersgaard A/S
447.030
Effekt af vaccination af søer med Hyoresp r Vet og Pleurostar TM APP
Danske Slagterier
400.000
Merial A/S
-
Novartis Danmark A/S
-
Ergonomisk vurdering af forbedret arbejdsplads i små alsidige grønsagsproduktioner
Stengården
17.821
Etablering og evaluering af test-strategier til overvågning af paratuberkulose i danske malkekvægbesætninger
Danmarks Fødevareforskning
366.744
Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
25.200
Mejeriforeningen
-
Fiskeprodukter - Udvikling af sund og ernæringsrigtig fiskesnack til børn
Bornholms A/S
718.765
Fjerkræ, Fluekoncept_2005 - forbedret strategi mod Campylobacter
Danmarks Fødevareforskning
679.982
Danmarks JordbrugsForskning
184.140
Dansk Slagtefjerkræ A/S
71.540
Dybdahl Agroteknik A/S
-
OK- Miljø A/S
795.413
Vestergaard Frandsen Crop Science
21.657
Forbedrede reproduktionsresultater i økologiske sohold
Danmarks JordbrugsForskning
249.144
Gert Ladegård - Jensen
6.300
Karl Schmidt
6.300
Forbedring af prydplanters holdbarhed og kvalitet ved hjælp af kontrolleret stress (kontrolleret stress)
Danmarks Jordbrugs Forskning
3.468.189
Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
2.278.496
Producentfor. For Prydplanter
-
Senmatic A/S
-
Forebyggelse eller behandling af skuldersår på farende grisesøer
AniCare I/S
315.000
Frostsikring af salat i efterårsmånederne - udvikling af et nyt dyrkningskoncept
Aksel Månsson
118.757
Frugtavl, drypfri koncentrattågesprøjte til forstøvning af sprøjtevæsker i den moderne frugtavlsindustri
Maskinfabrikken Schaumann
165.000
Frugtavlsmaskiner - Udvikling af multimaskine og dyrkningskoncept for frugtavlen
Flemming Jørgensen
190.575
Funktionelle kartoffelfibre til levnedsmidler mv.
Institut for Plantebiologi
1.199.845
Kartoffelmelsfabr. Midtjylland
226.422
Kartoffelmelsfabr. Sønderjylla
276.831
Karup Kartoffelmelfabrik Amba.
430.764
Fællles medicinregistrering for landmænd og dyrlæger
NextUs A/S
348.374
Genetiske indikatorer for sundhed og produktion hos malkekvæg baseret på fysiologiske og immunologiske målinger
Danmarks JordbrugsForskning
391.025
Kvægavlsforeningen Dansire
-
Genomscan til identificering af gener for sundheds-, produktkvalitets- og produktionsegenskaber i de danske svineracer - fase 4
Danmarks JordbrugsForskning
5.953.448
Danske Slagterier
1.650.572
Genskabe grundlaget for humle produktionen i Danmark med specifikke danske smags- og dufteegenskaber
Carlsberg Bryggerierne A/S
-
Danmarks Jordbrugs Forskning
454.609
Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
278.874
Per Kølster
216.923
Grovfoderproduktion, forbedret kvalitet og udbytte ved hjælp af sensorstyret gødskning og høst
DSH Faglige Center
142.155
Grundstammer til vin, tilpasset danske klimazoner og jordbudstyper
Danmarks Jordbrugs Forskning
422.486
Dansk Vin Center
185.852
Grøn Basilikum - udvikling af ny produktionsmetode for at undgå "sorte" blade i vinterhalvåret
Christen Olsen
200.000
Grøntsagsprodukter - Udvikling af en "clean label" glace
Tasty Foods ApS
296.100
Grøntsagsprodukter - Udvikling af GrovGrønt - et nyt grøntsagskoncept
AT Grønt ApS
186.750
Grøntsagsprodukter - Udvikling af økologiske færdigretter med fokus på sundhed, velsmag og pris
Real Pizza Products A/S
92.375
Guzmania - udvikling af dyrkningsteknik
Bent Juhl Jensen
233.400
Hindbær og brombær - beskyttet økologisk produktion med lang høstsæson
Danmarks Jordbrugs Forskning
680.754
Øksenæbbegaard Aps
27.600
HortiBot - en plantepleje robot til frilandsgartneri
Axel Månsson A/S-Gartneriet
-
Danmarks JordbrugsForskning
1.278.885
Eco-Dan A/S
52.483
Lennart Ahlefeldt-Laurvig
-
Vitus Bering Danmark
212.024
Hulmedyrkning etablering af en humlehave, udvikling af miljøvenlige dyrknings-, opbindings- og høstteknikker samt udvikling af special-øl med egnspræg
KONCEPTOR
344.286
Hvid Hvede - Produktudvikling i Danmark
Gaiagrain
-
Grønt Center, Råhavegård
518.550
Nakskov Mill Foods A/S
-
Tholstrup Pastella A/S
-
Valsemøllen A/S
-
Indsamling af data til belysning af omsætningen af økologiske produkter i detail- og udenrigshandlen.
Danmarks Statistik
891.000
Insekticidimprægnerede insektnet til frilandsproduktion af højværdiafgrøder
Intelligent Insect Control DK ApS
211.500
Internationalisering af Økologisk Suppekoncept
Kokken & køkkenhaven ApS
160.000
Karakterisering og eliminering af gær i traditionelle danske kødprodukter
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
572.214
Slagteriernes Forskningsinst.
44.972
Slagteriernes Forskningsinst.
501.481
KirsebærKompaniet
Sonja Høegh
308.800
Korn- og frøprodukter - Udvikling af Egtvedpigens
Søgaard Bryghus ApS
240.242
Kulturudviklingsprojekt af Lewisia
Gartneriet Timmermann A/S
233.800
Kvalitet af prydplanter på friland
Brenntag Nordic Holding A/S
19.425
Danmark Jordbrugsforskning
2.189.617
Dansk Planteskoleejerforening
-
Producentfor. For Prydplanter
-
Kvæg - Mobilt AMS til brug på malkekvæg der afgræsser bl.a. miljøgræs
Brian Madsen
169.650
Kødprodukter - udvikling af nyt måltidskoncept "RetNemt.dk"
RetNemt.dk ApS
477.972
Kødprodukter - Udvikling af standardiserede analysemetoder for kød, nyudvikling af hurtigmetode til kødforarbejdningsindustrien
Danmark Jordbrugsforskning
168.467
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
146.500
Robert Damkjær A/S
154.080
Landbrugsmaskiner- og udstyr - Udvikling af kamformer til dyrkning af majs
Lars Goul Nielsen
214.673
Landbrugsmaskiner/udstyr - automatisk halmindfyring
Overdahl Kedler Aps
284.118
Landbrugsmaskiner/-udstyr - Nedfældning af gylle vha. profileret rulleskær
Harsø Maskiner A/S
169.987
Landbrugsmaskiner/-udstyr - Udstyr og metode til ensilering af roer
Dlf-Trifolium A/S
2.100
Maskinfabrikken Thyregod A/S
161.775
Landbrugsmaskiner/-udstyr - Udvikling af kombinationsredskab til ukrudtsbekæmpelse
Envo-Dan Aps
390.240
Automatisk kvægvægt til dyr på græsarealer
Jens Nicolaj Nicolajsen
145.500
Automatisk løgafskalning
Gyldensteen Grønt I/S
388.098
Gyllepumpe til gylle fra sandholdig strøelse
Højgårds Maskinfabrik
109.000
Inden- og udengårds foderblanding og transport til svineproduktionen
Grønning Smede og Maskinforretning
301.940
Udvikling af harveteknik til at forebygge harvesål og jordkompression
Stroco Agro ApS
330.750
LowCarp safter/drikke
Svane Trading ApS
238.050
Lugtreduktion, ozonering af gylle
Aeromatic Aalborg ApS
160.425
Clean Air Innovation Aps.
212.670
Lysinitieret oxidation i lavfedt-oste - betydning af aminosyre- og proteinoxidation
Arla Foods amba
-
Danmark Jordbrugsforskning
1.301.375
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
1.089.129
Mejeriforeningen
-
Tholstrup Cheese Holding A/S
-
Maskine til kamdyrkning af majs
CMN Maskintec A/S
370.080
Medicinplanteproduktion - Udvikling af produktionsmetode til dyrkning af optimal råvare af Rhoqioca Rosen, Rosenrod, med focus på Aurogap Certific
Svend Ove Rasmussen
125.000
Mejeriprodukter - Udvikling af ernæringsrigtige specialprodukter til diabetikere.
GALLA FOOD ApS
383.183
Mejeriprodukter - Udvikling af frisk, økologisk komælks-mozzarella
Løgismose Mejeri A/S
477.315
Mejeriprodukter, Markedsudvikling - sukkerfri, fedtfattig is.
ISIS ApS
321.784
Mobilt Økologisk Fjerkræslagteri
Espen Nielsen
1.292.175
Modellering af Salmonella Dublin-smittespredning mellem danske malkekvægbesætninger
Danmarks Fødevareforskning
381.108
Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
25.200
Mejeriforeningen
-
Mosproduktion - udvikling af dyrkningsmetoder til produktion af laverestående planter
Tropica Aquarium Plants A/S
230.108
Mælkeproduktion - Operationel vurdering af dyrevelfærd
Dansk Landbrugsrådg. Landcentret
173.117
Dyrenes Beskyttelse
10.937
Per Andersen
4.525
Mælkeproduktion, større dyrevelfærd og arbejdsglæde i den primære mælkeproduktion - sikkerhedstesning og legalisering af nye produkter mod mælkefeber
Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
810.700
Stormøllen A/S
320.580
Målrettet lokal produktion af kvalitets bagekartofler til det nordiske marked
Danespo A/S
268.258
Landbrugets Kartoffelfond
218.160
Ole Kolind Nielsen
48.150
Nordsø - krabbeprodukter til Skandinaviske og Nordeuropæiske markeder
Vilsund Muslinge Industri A/S
578.000
Ny fleksibel platform for økologioplysning på Internettet
Økologisk Landsforening
591.500
Ny strategi for arbejdskørsler i økologisk kløvergræs baseret på GPS sporfølgningssystemer
Jørgen Sønderby
245.493
Ny teknologi til klassificering og sortering indenfor gartnerierhvervet
Dansk Planteskoleejerforening
881.370
Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
787.983
Nye veje til optimeret ostekvalitet - "small talk" og funktionelle komponenter
Arla Foods amba
-
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
1.306.494
Mejeriforeningen
-
Tholstrup Cheese Holding A/S
122.850
Nyt højteknologisk anlæg til kontinuerlig præcis vejning og dosering…..
Jesma Vejeteknik A/S
582.887
Operationel sprøjtning af enkeltplanter
Danmarks JordbrugsForskning
1.026.659
Danmarks JordbrugsForskning
1.170.842
Hardi International A/S
55.930
Optimeret produktion af lysin - fase 2
AgroFerm
 
Bioneer A/S
956.735
Perspektiver for og udvikling af den danske fødevarekæde (phase 2)
Hovedorg. - Dansk Industri
-
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole - Fødevareøkonomisk Institut
3.333.346
Super Gros A/S
-
Thise Mejeri AmbA
-
Tican
-
Plantebeskyttelse - Aktiv og intelligent bomstabilisering for marksprøjter.
Danmarks JordbrugsForskning
273.123
Hardi International A/S
621.250
T&O Stelectric A/S
225.000
Plantekvalitet, stress, klima og skadedyr
Borregaard Bioplant ApS
-
Danmarks JordbrugsForskning
-
Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
598.352
Producentfor. For Prydplanter
-
Planteskoleplanter - containerproduktion af store hækplanter
Holdens Planteskole A/S
62.100
Potteplanter - Udvikling af en fuldautomatisk rengøringsstation til blomstercontainere
Gartneriet Hjortebjerg I/S
250.875
Potteplanter - Udvikling af nyskabende kontaktparametre, der tilføjer danske potteplanter nye værdier ogdimensioner og skaber merværdi for forbrugerne og detailleddet i Europa
Groupe Unique ApS
659.623
Potteplanter - Udvikling af plantegødning af potteplanter (Solasicum eller Capsicanum, Solanum x Capsicum/Sapsicum x Solanum) ved hjælp af nye forædlingsteknikker
Ex-Plant Holding A/S
284.688
Potteplanter, artsafprøvning og udvikling af dyrkningsmetode for cyperipedium, resulterende i udarbejdelse af dyrkningsvejledning, hvor orkideernes minimumstemperatur også er fastlagt
Morten Krebs
122.275
Procesudstyr - Forbedring af arbejdsmiljø i kartoffelproduktionen
Dansk Landbrugsrådg. Landcentret
68.355
Turbovent A/S
70.965
Aage Christensen
70.875
Produktmodning af række-damper til rækkekulturer
Yding Smedje
367.245
Produktudviklings indenfor fødevareemballage med henblik på at skabe ny økologisk og biologisk nedbrydelig emballage til færdigretter samt frugt og grønt
Trykko Pack A/S
669.375
Reduktion af lugtemission fra gyllefraktion ved anvendelse af ozon
Bio Aqua A/S
239.812
Danske Slagterier
160.188
Spegepølser fra Sydhavsøerne
Joan Thorlin
55.900
Starterkulturers fysiologiske og genetiske status som indikator for modningsforløb i ost
Arla Foods amba
-
BioCentrum-DTU, MFG
1.125.000
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
1.125.000
Mejeriforeningen
-
Stresstolerante allétræer
Danmarks JordbrugsForskning
63.742
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
2.012.505
Vitroform
77.160
Sundhed og ernæring - Forundersøgelse - udvikling af ernæringskorrekt Aronia-drik
EmPower ApS
125.000
Svin - Brunststimulerings- og insemineringsbøjle til større sobesætninger
Birkeland A/S
460.098
Svin - vaccineudvikling med formålet at forebygge halthed forårsaget af Mycoplasma hyosynoviae
Danmarks Fødevareforskning
1.920.000
Danske Slagterier
385.269
Svin, forbedret mikrobiel og ernæringsmæssig kvalitet af fermenteret vådfoder ved anvendelse af starterkultur
Danmarks JordbrugsForskning
1.484.301
Danske Slagterier
336.366
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
364.918
Svin, Mobil autonom "fodermyre" til økologisk husdyrhold og friland
Danmarks JordbrugsForskning
420.000
Ideals
80.000
Svinekød - optimal mørhed gennem trinvis køling
Danmarks JordbrugsForskning
473.000
Slagteriernes Forskningsinst.
285.792
Slagteriernes Forskningsinst.
105.523
synerese i løbegeler: Forståelse og kvantificering
Arla Foods amba
-
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
1.985.000
Mejeriforeningen
-
Teknik til dyrkning af landbrugsafgrøder på kamme
Danmarks JordbrugsForskning
728.905
Kverneland Kerteminde A/S
59.941
Temperaturmåling og fysiologi i CAM-planter - Teknologiudvikling
Danmarks JordbrugsForskning
206.151
Gartneriet Helios/Jens Juel Larsen
66.430
Senmatic A/S
78.899
Tufco IOT/SDU
68.167
Testmarkedsføring af strålevarmesystem til grøntsagsgartnerier
IPM Management A/S
281.745
The effects of vaccination with combined Porcilis PRRS Vet and Porcilis M Hyp Vet in pigs
Danske Slagterier
649.550
Intervet Danmark A/S
681.200
Tissue Cuttings som en metode til udvikling af in vitro teknik med henblik på forbedret sideskudsbrydning samt udvikling af test for nye vira
Graff Kristensen A/S
758.052
Udnyttelse af termisk præcisionslugning i økologisk løgavl
F. Poulsen Engineering ApS
132.750
Garneriet Inger Marienlund
122.805
Udvikling af "den virtuelle slagter"
Danmark Jordbrugsforskning
302.710
Slagteriernes Forskningsinst.
891.390
Danmarks JordbrugsForskning
350.047
DTU, IMM
1.667.133
Visiana
139.950
Udvikling af ballepakkevogn, der kan pakke firkantede bigballer i plastfolie i samme arbejdsgang som selve presningen elektronisk styret fra føresædet
Pomi Aps
389.731
Udvikling af batch koger/køler til fødevareindustrien
Hammerum Stainless A/S
371.000
Udvikling af brugerfinansieret sundt og fleksibelt skolemadskoncept
Danmarks Fødevareforskning
326.844
FS Food ApS
126.990
LSG Sky Chefs Danmark A/S
125.370
Skolemadsrådgivning ApS
812.700
Udvikling af cikorierødder som en funktionel afgrøde for økologisk svineproduktion
Danmarks JordbrugsForskning
537.103
Lars Tiedemann Sørensen
51.500
Udvikling af dyrkningsmedier der forbedrer holdbarheden af prydplanter
Bara Mineraler
-
Danmark Jordbrugsforskning
1.240.754
Pindstrup Mosebrug A/S
-
Producentfor. For Prydplanter
-
Udvikling af dyrkningsmetoder som øger prydplanters forsvar overfor svampesygdomme og derved forbedrer kvaliteten og holdbarhed
Danmark Jordbrugsforskning
614.430
Gartneriet Rosa A/S
-
Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
469.050
Producentfor. For Prydplanter
-
Udvikling af et nyt dyrkningskoncept for hjertesalat og romaine - med fokus på udvikling af rationel maskinel høst samt forbedring af kvalitet og konkurrenceevne
Yding Grønt A/S
257.600
Udvikling af et nyt værktøj til forædling af økologiske kartofler med høj naturlig skimmelresistens vha. DNA markører
Danespo A/S
40.800
Landbrugets Kartoffelfond
691.571
Udvikling af fuldgødsningskoncept for afgasset serareret gyllevæske
Fangel Bioenergi ApS
312.750
Udvikling af metoder og værktøjer til forædling og selektion
Erling Lund I/S
42.750
Gartneriet Abildgaard
42.750
Gartneriet Hjortebjerg I/S
180.000
Spigro ApS
42.750
Udvikling af ny holdbarhedsmålemetode
Danmark Jordbrugsforskning
944.089
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
56.036
Producentfor. For Prydplanter
-
Udvikling af ny reknologi til forødling af æggeskaller og æggebakker fra ægproduktindustrien
Sanovo Environmetal Solutions A/S
395.750
Justsen Energiteknik A/S
269.238
Sanovo Foods A/S
786.833
Udvikling af ny strategi for dyrkning af økologiske jordskokker
Hammershøj Frilandsgartneri A/S
99.979
Udvikling af roterende turbo dyse jet mundstykker integrerbar i CO2-Cip anlæg til levnedsmiddelindustrien
T. O. Montage A/S
633.713
Udvikling af sunde frugtsmoothies baseret på dansk ukoncentreret æblemost
Ørbæk Mostfabrik A/S
341.100
Udvikling af sundere snackprodukter til mødeservering og mellemmåltider på arbejdspladser
Kræftens Bekæmpelse
301.358
Udvikling af sundt fiskepålæg
Nopalax Denmark A/S
314.313
Udvikling af økologisk biavl i Danmark
Niels Odder Jensen
284.357
Udvikling af økologisk pæredyrkning
Bent Erik Jensen
44.383
Udvikling og testmarkedsføring af økologisk sorbet som tørvare
Svane Trading ApS
236.250
Udvikling proces og udstyr (EVAC-125) til produktion af koncentreret naturligt E-vitamin, samt udvikling af naturligt E-vitaminprodukt til brug i industrielt fremstillet foder
Danmarks JordbrugsForskning
478.671
Evilec ApS
246.600
Udvikling, miljøvenlig metode til forbedring af klovsundhed hos malkekøer. Rådgivning herom
Vejle Amts Familielandbrug
43.821
Undersøgelse af forbrugernes prisviden før, under og efter købet af fødevarer - med fokus på betydningen for samspillet mellem tilbud, besparelser og normalpriser
Bilka A/S
106.488
Handelshøjskolen i Århus
657.013
Undersøgelse af hortikulturelle egenskaber af tre transgene Campanula-arter med henblik på produktion og videre forædling
Elmegaard Andersen ApS
-
Gartneriet Thoruplund A/S
-
Institut for Jordbrugsvidenskab
825.000
Varmebehandlede vegetabilske produkter, forbedrede sensoriske teksturegenskaber og indflydelse af strukturgivende komponenter
Aktieselskabet Beauvais
76.250
Akv Langholt A.M.B.A.
41.805
ARDO A/S
76.750
Danmarks JordbrugsForskning
1.042.823
Kims A/S
76.250
Varmetolerence hos skimmelsvampe – løsning på et kendt problem
Bioneer A/S
337.410
Bisca A/S
60.320
Dairy Fruit A/S
59.500
Dan Cake A/S
68.250
Danisaco A/S
52.325
Rynkeby Foods A/S
62.125
Vejen til bedre holdbarhed
Danmark Jordbrugsforskning
1.157.545
Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
924.136
Producentfor. For Prydplanter
-
Syddansk Universitet
868.259
Væksthusgartneri - Udvikling af nyt dyrkningskoncept til potteplanter fremstillet uden brug af kemiske hjælpestoffer
A/S Knud Jepsen
750.000
Væksthusplanter - sammehæng mellem mikronæringsstoffer og Aqua Hort
Brøste A/S
82.600
Gartneriejer Dan Bredskov
1.260.000
Zoonoer - udvikling af sikrngssystem mod levering salater med sygdomsfremkaldende bakterier
Yding Grønt A/S
279.675
Økologi - en vej til rent vand
Økologisk Landsforening
806.325
Økologi for børn - en lækkerbisken for skolerne
Økologisk Landsforening
340.350
Økologi helt konkret
Danmarks Aktive Forbrugere
116.625
Økologisk fåreavl - Selektion ud fra immuniseringsevne
Jarnved K/S Svanholm Gods/Landbrug
386.250
Økologisk majsfrø forspires og overfladebehandles for at forbedre dens konkurrenceevne overfor svampe, ukrudt og fugleangreb.
Farre Grovfoder Forsyning Amba
130.313
Økologisk æbledyrkning - konsekvenser ved omlægning
Danmarks Jordbrugs Forskning
-
Økologisk æbledyrkning - konsekvenser ved omlægning
Fejø Forsøgsplantage AmbA
250.000
Økologisk, proteinrig majsensilage
DSH Faglige Center
50.502
Økologiske fødevarer i Herning Kommune
Herning Kommune
947.661
Økologiske markforsøg 2006-2008
Dansk Landbrugsrådg. Landcentret
3.654.575
     
     
     
     
2006
 
 
 
Optimeret spisekvalitet og reduceret pesticidforbrug i æbler ved termisk behandling efter høst  
Danmarks JordbrugsForskning
621.530
FORCE Technology
48.986
Magerholm Aps.
29.475
Potteplanter, metodeudvikling til testning af nyudviklede hebesorters modtagelighed for bladpletsyge
Gartneriet Kærgårdsminde
147.948
Gylleseparation, optimal fosfor, ammonium og tørstof udnyttelse 
Danmarks Jordbrugs­Forskning
244.786
Kemira Miljø A/S
42.270
Procesudstyr: Innovativ proces til nedbrydning af ligno-cellulose
Rådet For Agroindustri
334.055
Mæthedsfremmende og adfærdsregulerende foder- og fodringskoncepter til søer 
Danmarks Jordbrugs­Forskning
3.077.440
Dansk Svineproduktion
855.988
Udvikling af Dendrobium nobile som potteplante
Gartneriet Helios/Jens Juel Larsen
417.132
Landbrugsmaskiner/-udstyr: Udstyr og metode til ensilering af roer Fase II  
DLF-Trifolium A/S
130.725
Mosegaarden ApS
148.275
Maskinfabrikken Thyregod A/S
44.325
Udvikling af en dansk produktion af farvede gulerødder til industriel udvinding af naturlige anthocyaninfarver 
Tange Frilandsgartneri A/S
76.500
Chr. Hansen A/S
62.300
Danmarks JordbrugsForskning
161.541
Potteplanter - Doseringssystem til ensartet fordeling og forbedret udnyttelse af CO2 med reduceret tab af CO2 fra væksthuset 
Danmarks JordbrugsForskning
275.608
Aeromatic Aalborg ApS
49.838
Malkekvægbesætninger, beslutningsstøtte til sundhedsrådgivning 
Danmarks Jordbrugs­Forskning
1.070.744
StrateKo Aps
517.298
Dansk Landbrugsrådgivning, Landcentret
411.995
Levende vaccine til beskyttelse mod svinets ondartede lungesyge 
Veterinærinstituttet
1.449.518
Danske Slagterier
-
Videreudvikling af metoder til kamdyrkning af majs 
Institut for Jordbrugsvidenskab
585.054
Dansk Landbrugsrådgivning, Landcentret
10.500
Landforeningen Danske Maskinstationer
64.008
Peberfrugt - Ny dyrkningssikker sommerkultur til terrasser og hobbyvæksthuse
Tasty Tomatoes Aps
128.700
Bæredygtige metoder til genopretning og pleje af engarealer via høst af biomasse til biogasanlæg 
Danmarks JordbrugsForskning
273.521
Natur & Landbrug
99.025
Danmarks Miljøundersøgelser
153.133
Djursland Biogasselskab A.M.B.A.
68.425
Højkvalitets mælkeprodukter - udvikling af metode til fremstilling af ladetørret hø og lucerne til økologiske malkekøer samt udvikling af fodringsstrategi 
Naturmælk amba
232.857
Henning Lorenzen
240.750
Frode Hjort Gregersen
190.800
Strategisk anvendelse af profylakse og terapi til forebyggelse og behandling af lungebetændelse hos danske slagtekalve 
Veterinærinstituttet
1.756.224
Dansk Landbrugsrådgivning, Landcentret
411.950
Etablering af en effektiv kommerciel platform til produktion af genmodificerede /(GM) prydplanter i Danmark 
Det Bioviden­ska­belige Fakultet
2.502.896
Københavns Universitet
-
A/S Knud Jepsen
-
Lugtfri organisk gødning med mikronæringsstoffer
Manurox ApS
405.225
Kombineret plastikrenser og halmaftager
Tange Frilandsgartneri A/S
779.922
Nanoteknologi: Selvrensende overflader/fotokatalyse. Afdækning af potentialer i stald, foder- og malkeanlæg samt til luftrensning 
Dansk Landbrugsrådgivning, Landcentret
260.610
Teknologisk Institut
367.100
Udvikling af dyrkningsteknik til Mini Squash
Lykkegården ApS
264.150
PREDICT - Vejen til udbredelse af intelligent klimastyring i væksthusgartneri-erhvervet 
Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
666.360
Syddansk Universitet
633.600
Danmarks JordbrugsForskning
210.528
Producentfor. For Prydplanter
-
Senmatic A/S
187.050
Gartneriet PKM ApS
34.400
Erling Lund I/S
34.400
Gartneriet Toftly
34.400
Gartneriet Hjortebjerg I/S
34.400
Gartneriet Rosa A/S
34.400
VEJR2 A/S
79.135
Blodbaseret test for smitte med prioner 
Veterinær­institut­tet
890.373
Copenhagen Biotech Assets ApS
494.137
Agurker - nye metoder til bekæmpelse af agurkesyge og meldug
Gartneriejer Dan Bredskov
288.315
Landbrugsmaskiner/-udstyr: filter og membranteknologi til luftrensning
BIOCENT TECHNOLOGY ApS
738.923
Landbrugsmaskiner/-udstyr. Luftrenser med vandforstøvning, biologisk filtrering og centrifugering
Turbovent A/S
748.640
Jordbær - Ny vandingsteknik (PRD-vanding) med henblik på bedre smag og holdbarhed samt reduceret vand- og pesticidforbrug. 
Danmarks Jordbrugs­Forskning
483.674
KVL
195.000
Danmark Jordbrugs­Forskning
64.459
Peter Stybe Petersen
116.151
Brøste A/S
104.831
Landbrugsmaskiner/-udstyr: Mejeriteknisk filtrering af gylle. 
Landbonord
67.275
PCK Consulting v/Poul C. Knudsen
624.825
Mælkebøttehonning, udvikling af
Rasmus Østergaard Mathiassen
112.707
Gartnerimaskiner - Udvikling af høstmaskine til drueagurker
ASA-Lift A/S
580.712
Planteforædling: Forbedring af resistens mod Ramularia-bladplet i danske bygsorter 
KVL- Institut for Plantebiologi
1.921.279
Danmarks Jordbrugs­Forskning
630.721
Pajbjerg A/S
-
Sejet Planteforædling I/S
-
Svineproduktion, funktionstest af plantebaserede foderadditiver til bekæmpelse af diarré hos smågrise 
Polyteknisk forskning & udvikling
344.625
Danmarks Jordbrugs­Forskning
1.050.431
Udvikling af nedbrydelige humlebikasser med microbiologisk adabtor
EWH BioProduction ApS
174.803
Udvikle et salgsklart kombinationsredskab til termisk ukrudtsbekæmpelse 
Envo-Dan Aps
419.603
Danmarks JordbrugsForskning
42.650
Forprojekt - automatisering champignon produktion
Hans Christian Christensen
58.140
Grønne prydplanter - kontrolleret atmosfære (CA) ved transport
Feldborg Tropical Plants A/S
355.230
Færdiggørelse af strålevarmesystem til svin
INFRADAN ApS
151.875
Forbedret overvågning og management af mælkeproduktion og mælkekvalitet baseret på on-farm biosensorteknologi 
Lattec I/S
-
Danmarks Jordbrugs­Forskning
17.999.325
Kvægbrugets Forsøgscenter
-
Halthed hos malkekøer - tidlig identifikation og konsekvenser for adfærd og produktion 
Danmarks Jordbrugs­Forskning
655.602
Danmarks Jordbrugs­Forskning
742.355
Dansk Landbrugsrådgivning, Landcentret
255.010
Robot Milking Solution A/S
579.200
Gyllenedfælder, bugseret 12 meter til brug i voksende afgrøder
Harsø Maskiner A/S
556.250
Ny teknologi og automatisering af kvalitetssortering af konsumløg
Frants Bernstorff
1.099.030
Kalkning på basis af automatisk jordprøveudtagning og on-line analysering af pH 
Dansk Landbrugsrådgivning, Landcentret
200.710
Landbonord
143.333
Landbocenter Randers-Viborg
115.500
Plænegræs - udvikling af plejestrategier for rød svingel golfgreens med optimal spillekvalitet 
Danmarks Jordbrugs­Forskning
1.743.345
Dansk Golf Union
153.776
Dansk Planteforædling A/S
-
Sydsjællands Golfklub
158.255
Fødevareøko­nomisk Institut
259.701
Svin - Medicindoserer til vådfodring (MEDLIO)
Danish Farm Design A/S
896.535
Trådløse temperaturfølere, herunder infrarøde, til sikring af dyr under transport
Niels Skov Veng
264.503
Kalanchoë blossfeldiana (brændende kærlighed, koraltop). Undersøgelse af genetiske og morfologiske egenskaber af transgene kalanchoë med forbedret holdbarhed med henblik på produktion og videre forædling 
Leibnitz University of Hannover
279.746
A/S Knud Jepsen
-
Nyt Nyttedyr
EWH BioProduction ApS
592.281
Paratuberkulose - sanering, overvågning og udryddelse  
KVL
1.249.500
Danmarks Jordbrugs­Forskning
814.801
Mejeriforeningen
336.736
Præcisionsfodring af de individuelle slagtesvin i storflokke 
Tabree ApS
523.935
Sigurd Boisen
112.500
Udvikling af maskine til kvart-deling af champignon
Tvedemose Champignon
293.197
Landbrugsmaskiner/-udstyr: Kælvningsalarm - baseret på afstandsmåling og sensorik
Aage Hindhede
490.500
Nonfood: Udvikling af biogasproces til brændselsceller/brintteknologi 
Dansk Landbrugsråd­givning, Landcentret
128.100
Cemtec Fonden
509.400
Danmarks Jordbrugs­Forskning
1.067.309
Energiroser 
Rosa Danica A/S
287.568
Danmarks Jordbrugs­Forskning
266.868
KVL
248.724
Tomater - Lagerrobotsystem baseret på intelligente selvkørende plukkevogne
Alfred Pedersen & Søn ApS
707.156
Hybrid-staldluftvasker til fjernelse af lugt og patogener i ventilationsluft fra svinestalde 
Danmarks Jordbrugs­Forskning
2.000.000
Turbovent A/S
-
Malkerobotter i marken 
Danmarks Jordbrugs­Forskning
882.648
Brian Madsen
135.450
Niels Skou
25.931
A/S S.A.Christensen & Co.
390.488
Skadedyrsbekæmpelse, biologisk bekæmpelse i jordbær
KVL
618.969
Danmarks Jordbrugs­Forskning
415.202
EWH BioProduction ApS
133.580
Søren Østergaard
-
Arne Buxbom
-
Ventegodtgård I/S, V/Jens Thor
-
Udvikling af risikobaseret udpegning af Salmonella Dublin-smittede kvægbesætninger  
KVL
749.311
Veterinær­instituttet
1.666.308
Danmarks Jordbrugs­Forskning
-
Mejeriforeningen
-
Modning af DNA-markører for sygdom og overlevelse i svin 
Dansk Svineproduktion
539.274
Danmarks Jordbrugs­Forskning
1.438.955
Biavl, en økologisk metode til bekæmpelse af varroa miden
Biosa Danmark ApS
321.638
Herbicidresistens, udvikling af et test-kit til påvisning af resistente planter  
Danmarks Miljøunder­søgelser
1.205.580
Danmarks Jordbrugs­Forskning
294.185
Frisenette ApS
-
Rodfrugter
Laurs Nielsen og Co I/S
363.830
Laurs Nielsen Junior
168.304
Danmarks Jordbrugs­Forskning
884.730
Sorteringsanlæg for campanula småplante produktion i gartnerier
Gartneriet Kjærgårdsminde
470.718
Fleksible bundrammestablere
Fyns Gartneri­maskiner A/S
162.314
Bio-sprøjtemidler - Miljøvenlige planteekstrakter, som erstatning for traditionelle pesticider
Borregaard Bioplant ApS
542.022
Automatiseret sortering af jordskokker
Christian Esbech
48.375
Krydsningsavl for øget konkurrenceevne i minkproduktionen 
Danmarks Jord­brugs­Forskning
1.200.000
Dansk Land­brugs­rådgivning, Landcentret
-
Bording Mink­foder­central AmbA
-
Reduktion af lugtemission fra stald ved behandling af gylle med ozon, fuldskalatest i Klimalaboratorium 
Bio Aqua A/S
656.447
Dansk Svineproduktion
354.000
Optimering af produktion af nåletræer i væksthus til viderekultur på friland 
Hedeselskabet Skov og Landskab A/S
101.829
Danmarks Jord­brugs­Forskning
63.701
Vandplanter i poser som nyt koncept
Pixieplant v/Helene Eriksen
260.078
Undersøgelse af potentialet for kommerciel dyrkning af carraqeenetang 
Danmarks Miljø­undersøgelser
258.069
C P Kelco Aps
69.843
Århus Universitet
14.143
Udvikling af nye fryse- og kølemetoder til fødevarer baseret på sjapis  
Teknologisk Institut
460.485
Sunwell Tech­nologies Inc.
-
Capinplant A/S
187.875
Royal Greenland Seafood A/S
74.419
Tulip Food Company
110.250
Udvikling og afprøvning af nye økologiske ærteprodukter til kødindustrien 
Danært A/S
217.462
Hanegal A/S
84.263
Serie af nye muslingeprodukter med sauce - i ny convenient portionspakning
Vilsund Muslinge Industri A/S
370.475
 
Fjerkræprodukter - udvikling af "stick dog"
Easyfood A/S
149.520
Frisk frugt marmelade
N. P. Kræmmergaard
112.875
Optimering og udnyttelse af MAP til forbedring af kvalitet og køleopbevaring  
Royal Greenland Seafood A/S
-
Danmarks Fiskeri­undersøgelser
1.275.366
SensiCoating; Sensible Coatings and Materials for Food Process Equipment 
Teknologisk Institut
946.000
Alfa Laval Kolding A/S
164.150
Bähncke A/S
51.958
Danish Crown
67.270
Veterinær­instituttet
75.200
Danmarks Tekniske Universitet
597.500
Hamlet Protein A/S
179.888
Poul Andersen Maskinfabrik A/S
136.238
Alto Danmark A/S
55.475
Rigshospitalet
75.200
Tetra Pak Hoyer A/S
50.313
Uddeholm A/S
106.006
Vagn Petersens Værkstøjs- og Makskinfabrik A/S
89.663
Teknologisk Institut
-
Funktionelle proteiner fra dansk svinetarmsproduktion 
Dat-Schaub A/S
837.970
Macon V/Leif Madsen
84.150
Sundhed og ernæring - færdigudvikling og markedsudvikling af økologiske Aronia-drikke
EmPower ApS
225.000
Oksekød - Innovative pakke- og forarbejdningsmetoder med forbrugeraccept 
Kødbranchens Fællesråd
367.000
Jysk Analyseinstitut af 1996 A/S
203.000
Oksekød- Produktudvikling og branding af dansk oksekød 
Danmarks Jord­brugsForskning
714.196
VIFU Videnscenter for Fødevareudvikling
472.500
Færch Plast A/S
-
Danske Slagtemestres Landsforening
-
Friskheds- og smagsbevarende koncept for konsumfisk til hotel- og restaurantsektor
Seawell A/S
500.000
Lødig CHOKOlade, øget naturlig FUNKtionalitet (CHOKO-FUNK) af bedste kvalitet 
Danmarks Jord­brugsForskning
846.258
Toms Fabrikker A/S
173.359
Is fra Skarø; en serie økologiske special is med birkesaft og uden tilsætningsstoffer
Skarø Øspecialiteter
121.500
Osteproduktion, mobilt malkeanlæg/osteri
Christian Hansen
139.473
Vakuumpakning af langtidsholdbart fuldfoder i 30 kg. plastsække anvendt til hestefoder
I/S Lundbjergård
128.188
Mejeriforum 2006 - Landsmejeriudstilling for alle
Mejeriforeningen
539.015
Behandling af mikrobielt belastet korn med en kombination af damp og ultralyd. SonoSteam 
Cimbria A/S
129.850
FORCE Technology
315.315
KVL- Institut for Plantebiologi
218.414
Udvikling af et nyt og sundere fedtstof baseret på svinefedt 
Slagteriernes Forsk­nings­institut.
1.156.788
Slagteriernes Forsknings­institut.
174.706
Danmarks Tekniske Universitet
1.177.016
Probiotika - Udvikling af en fermenteret fødevare og dokumentation af egenskaber
IBD Klinikken
730.000
Overfladekonservering af kødprodukter - fase 1, forprojekt 
Slagteriernes Forsknings­institut.
255.198
FORCE Technology
24.500
Reduktion af salt i forarbejdede fødevarer
Teknologisk Institut
1.222.963
Arla Foods amba
253.050
Tican A.M.B.A
366.608
W. Oschätzchen Århus A/S
45.300
Schulstad Brød A/S
84.438
Danisco Ingrediens
178.098
Fødevare­øko­nomisk Institut
1.049.482
Visionsklassificering og værdibaseret afregning af slagtekyllinger  
Det Danske Fjerkræråd
1.825.600
Technology GmBH
238.482
Rose Poultry A/S
192.500
Danpo A/S
159.600
Kartoffelstivelse og -fibre til levnedsmidler ved brug af vådrafinering og separation
Karup Kartoffelmelsfabrik Amba.
442.075
Kødprodukter - udvikling af danske vildsvinespecialiteter
Gourmandiet A/S
254.520
Forudsigelse af råmælksosts kvalitet og fødevaresikkerhed  
Mejeriforeningen
-
KVL
1.386.493
Arla Foods amba
-
Industrielle wokstegte grøntsager
Gjerndrup Kartofler A/S
627.680
Gastroprocess Technologies ApS
103.500
Biocentrum
110.880
Vaskerobot til slagtelinien
Slagteriernes Forsknings­institut.
877.157
Kurt Allesøe Mekanisk Værksted Aps
185.000
Fur Ø charcuteri: Nye smagsoplevelser og meget lavt fedtindhold i pålægsprodukter fra naturkvæg
Lisbeth Klode
146.250
Vandmobilitet og -fordeling i svinemusklen under dennes omdannelse til kød i relation til teknisk og sensorisk kvalitet
Danmarks Jord­brugsForskning
29.112
Grøntsagsprodukter - udvikling af økologiske salater med etisk sporbarhed
GALLA FOOD ApS
255.270
Frugtprodukter - udvikling af økologiske isteprodukter
Naturfrisk A/S (Ørbæk Bryghus)
146.700
Mejeriprodukter - udvikling af økologiske gedemælksspecialiteter
Løgimose A/S
260.325
Højkvalitets mælkeprodukter - Udvikling af kvalitetsost med gourmetpræg på basis af Hø-mælk
Naturmælk amba
799.419
Udvikling af nye fysisk baserede desinfektionsprocesser til kontrol af Listeria monocytogenes
Danmarks Fiskeri­undersøgelser
2.230.598
FORCE Technology
235.200
Jimco A/S
151.063
Munters A/S
31.250
ISS Food Hygiene A/S
53.583
Norlax A/S
39.875
KB Finest A/S
64.606
Krydderier - færdigblandinger til kalorie- og fedtfattige fødevarer
India Dan A/S
350.010
Automatisk pudsning af maver 
Slagteriernes Forsk­nings­institut.
454.913
DAT-Schaub AmbA
35.131
Forprojekt: Kappekøling - nyt princip til nedkøling af slagtesvin 
Slagteriernes Forsknings­institut
850.50
Danmarks Tekniske Universitet
133.770
Dansk Produkt- og Teknologi­udvikling.
-
Automatisk fjernelse af flommerester, rygmarv, hjerne og savsmuld 
Slagteriernes Forsknings­institut
957.700
Kurt Allesøe Mekanisk Værksted Aps
325.375
Rundskæring af skinker - udvikling og test af forsøgsmaskine 
Slagteriernes Forsknings­institut
835.485
Proinvent A/S
221.621
1-2-3 Skolemad – testmarkedsføring
Skolemadsrådgivning ApS
828.351
Udvikling af gør-det-selv krydderikoncept til detailhandlen
Zelected Foods Aps.
519.188
Økologisk håndbog om frugt og bærdyrkning
Dansk Landbrugsrådgivning, Landcentret
289.499
Information om biodynamisk dyrkning og biavl efter såtidskalenderen
Foren. for Biodynamisk Jordbrug
150.020
Reduktion af ammoniakemission fra hønsestald
Stengården
122.930
Den Økologiske Uge
Økologisk Landsforening
475.750
Økologi i tekst, billede og lyd
Økologisk Landsforening
1.076.000
Temakampagne – GMO
Økologisk Landsforening
350.000
Økologiens Telt
DSH Faglige Center
44.006
Økologiske Gulerødder - udvikling af nyt dyrkningskoncept
Hammershøj Frilandsgartneri A/S
671.000
Naturoplevelser på gårdene
Den Økologiske Have
155.760
Økologi - en naturlig del af undervisningen
Økologisk Landsforening
848.900
Fjerkræ: Anlæg til samtidig udfodring af grovfoder og fuldfoder
Niels Riis
258.050
Feje- og plastaftrækkermaskine, til fjernelse af halm og aftrækning af plast i økologisk gulerodsproduktion
Laurs Nielsen Junior
110.750
Stald: Klima- og udmugningskoncept til økologiske fjerkræstalde
I/S Frydensbjerg
330.500
Informationsprojekt for økologiske æg
Økologisk Landsforening
1.000.000
Besøg gården før i kommer. Udvikling af netbaseret interaktiv information om økologisk jordbrug.
Birgitte Ravn Olesen
240.724
Forsøg med anvendelse af kunstig agn på garn
Karsten Carlsen
38.900
Fuld trawl i T-90 fra spids til fangstpose
ND83, Jytte L og ND87, Ritte
66.751
Nyudviklet ristesektioner til db. Rejetrawl
HG 139 NICOLINE A/S
24.800
Udvikling af målrettet fiskeri efter fjæsing i Kattegat
Hans Jørgen Hansen
156.050
Fiskeriudsigt for tobis i Nordsøen på bankeniveau
Danmarks Fiskeri­undersøgelser
1.453.664
Fangst, opbevaring og transport af levende danske jomfruhummere (Nephrops norvegicus)
Danmarks Fiskeri­undersøgelser
1.248.617
REX II - Fisker-forsker design af torskeforsøgsfiskeri (survey) uden systematisk fejlvurdering fase 1
Danmarks Fiskeri­undersøgelser
1.400.000
Skaldyr, vurdering og test af alternative analysemetoder til bestemmelse af algetoksiner og mikrobielle forureninger i skaldyr
Foreningen Muslinge­erhvervet
897.541
Fiskekvalitet og Fiskehelse (Fish quality and Fish healty) FIFI
Institut for Kemiteknik
2.263.896
Danmarks Fiskeri­undersøgelser
907.020
Akvakultur: Smags- og lugtstoffer i fisk i dambrug
KVL
1.781.259
Danmarks Fiskeri­undersøgelser
186.336
DHI Institut for Vand og Miljø
175.000
Direktoratet for FødevareErhverv
44.380
Dansk Akvakultur
45.000
Skånsom håndtering, optimal opbevaring, slagtning og rensning af opdrætsfisk.
Danmarks Fiskeri­undersøgelser
1.503.342
Aquaproduction A/S
602.438
     
2007
Analyseplatform til hurtig on site detektion af mikroorganismer
Teknologisk Institut Teknologipark
794.949
Aarhus Universitet
518.575
ChemoMetec A/S
738.145
Royal Unibrew A/S
125.408
Aubergine - Ny sommerkultur og patioplante til terrasse og hobbyvæksthuset
Tasty Tomatoes Aps
152.400
Automatisk klovpleje hos malkekøer - udvikling og afprøvning
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
1.133.881
Aqua Cleaner V/ Tom B. Pedersen
315.100
Begrænsning af lugt fra stalde ved brug af polymer i forbindelse med gyllebehandling med ozon.
Bio Aqua A/S
1.147.437
Dansk Svineproduktion
1.635.839
Biofumigation - biologisk bekæmpelse af nematoder og svampesygdomme i grønsagssædskifter
Gulerodsgruppen A/S
52.238
Hammershøj Frilandsgartneri A/S
52.238
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU
1.460.262
Laurs Frederik Nielsen
52.238
Thomas Gårdhus
52.238
Bio-produktion, metode til bestemmelse af farveindhold i gulerødder til udvikling af dyrkningen
Tange Frilandsgartneri A/S
98.201
Chr. Hansen A/S
19.656
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU
171.560
Blomster - nyt produkt for snitblomster og minipotteplanter
Gartneriet PKM ApS
405.000
Bregne "Crispy Wave", formering vha ny produktionsmetode
Gartneriet Damsted ApS
385.785
Brændselspiller af pil - nyt højværdi brændselsprodukt fra landbruget
Nordic Biomass A/S
497.525
Brød, nyt tidssvarende økologisk bagværk til frokostbordet
Brødfabrikken ApS
427.761
HM-BC Catering A/S
35.424
Bæredygtig udvikling af akvakulturen, bestemmelse af proteinfordøjelighed af foder til ørreder
Teknologisk Institut
881.280
Aller Mølle A/S
294.446
Dana Feed A/S
639.163
DTU Aqua
856.746
Dampmaskine, forbedret ukrudtsbekæmpelse i økologisk gulerodsproduktion
Laurs Nielsen Junior
300.000
Detektion og frasortering af unormal mælk i systemer med automatisk malkning
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
931.285
A/S S.A.Christensen & Co.
368.831
Efterafgrøder og jordbearbejdning i sukkerroedyrkningen
Fond. F. Forsøg M/Sukk.Roedyrk
971.130
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
619.033
Farm Tech TPO. Udvikling af koncept for Total Produktinos Optimering i svinestalde
Hans Højer Farmtech A/S
229.793
Fedtfattig friturestegt convenience food
Teknologisk Institut
866.107
Kartoffelmel­centralen A.M.B.A.
208.723
Danisco Ingredients
187.103
Daloon A/S
178.500
Flensted A/S
81.270
Royal Greenland
176.964
Fermentering af honning på maltbase
Grauballe Bryghus Aps
267.098
Foder, optimering af fosfatudnyttelse i korn
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
1.958.732
Novozymes A/S
830.150
Fokus - udvikling af food service kravspecifikationer for pålæg, fjerkræ, grønt
Landbrugsraadet
865.200
Food+Lab
Hovedorg. - Dansk Industri
2.934.643
Danmarks Føde­vareforskning
3.044.586
CVU Sjælland
131.319
Forbedret produktkvalitet og -sikkerhed gennem dokumentation af kølekæden og dataudnyttelse
DTU Aqua
148.144
M-Tec A/S
100.000
Forebyggelse og bekæmpelse af agurkgrønmosaikvirus
Agurksektionen
108.810
Forprojekt for udvikling af økologisk gedemozarella samt udvikling af økologisk gedefetaost.
Søvind Mejeri/Kirk A/S
130.500
Forsøg med anvendelse af kunstig agn og reflektorer i kulmule-garnfiskeri
Jens Frich
100.226
Frugtprodukter - afdækning af produktions- og afsætningspotentiale for tørret æblepulp
Anita Thorlacius Winter
212.088
Grøntsagsprodukter - Forprojekt: Udvikling af naturlig ærtearoma
Innotheque ApS
181.318
Gylletanklåg: Konceptudvikling af lette sandwichpanelmoduler til gylletanklåg til landbruget
Pan Top A/S
353.438
Gødning: Udvikling af gødningspiller på grundlag af afgassede fibre fra biogasanlæg
Fangel Bioenergi ApS
419.865
Grain Maskinservice A/S
815.235
Halal-pølser, udvikling af Halal-pølser af danskproduceret lammekød
Villes Slagtehus
216.900
Hallegård Pølsemageri - bornholmske lufttørrede skinker og pølser
Jørgen Toft Christensen
147.388
Høst og fraktionering af hamp via mobilt anlæg til fremstilling af slutprodukter bla. bioenergi
Jørgen Heggelund
324.225
Høstmarked 2007
Økologisk Landsforening
1.522.788
Information om biodynamisk jordbrug, biavl og produktkvalitet i relation til såkalenderen
Foren. for Biodyn. Jordbrug
150.000
Information om økologi og sund gastronomi i bæredygtig natur for skolebørn i Danmark
Haver Til Maver
571.000
Informationsplatform for dansk økologisk eksportfremstød
Økologisk Landsforening
3.899.924
Innovation og nytænkning i produktudviklingsprocessen
Vendsyssel Udviklingsråd
291.000
EmPower ApS
52.500
Rævhede Naturprodukter
52.500
Søgaard`s Bryghus ApS
52.500
Bageriet Aurion ApS
52.500
Pia Bischoff
52.500
Juul og Søns Bi- og Gårdbutik
52.500
Henrik Sørensen
52.500
Aage Christensen
52.500
Innovation: Virksomhedens udvikling - arbejdspladsens fremtid (SALA-LO)
Sammensl. Landbrugets Arb.giverfor
7.754.265
Insektskadedyr i kornlagre, bekæmpelse med ozon
Peer Hansen V/Per J.M. Hansen
181.125
Aarhus Universitet
580.546
Danmarks Miljøunder­søgelser
155.143
Integreret automatisk staldrenser
Syddansk Universitet
90.020
Egatec A/S
446.625
Danish Farm Design A/S
425.925
Teknologisk Institut
298.200
Intelligente og fleksible robotter i fødevarepakkeriet - Robo-Packman
Teknologisk Institut
2.041.200
Danish Crown
241.605
Giben Scandinavia A/S
324.648
Trivision Aps
461.340
Slagteriernes Forskningsinst.
336.420
Robotec Aps
787.455
FASE II (Robo-Packman)
Teknologisk Institut
4.055.246
Jorddækning, jord som dækkemateriale i økologiske gulerodsproduktion
Laurs Nielsen Junior
150.000
JORDVÆRN online: et beslutningsstøttesystem til minimering af skadelig jordpakning
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
1.343.692
Nordisk Dæk Import A/S
23.800
Landfore.Danske Maskinstationer
22.500
Ole & Peter Jespersen I/S
11.250
Dansk Landbrugsrådg. Landcentret
225.110
Kampagne for sund og økologisk mad - en tv-serie "Børnenes Restaurant" til TV2 Teddy
Koncern TV- og Filmproduktion
749.591
Kartoflens muligheder - Foranalyse
Forskningsfor. f. Forarb.
513.225
Katoffelproduktion, øget dyrkningsikkerhed og bedre kvalitet af kartofler
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
1.518.579
Dansk Landbrugsrådg. Landcentret
59.018
Akv Langholt A.M.B.A.
156.173
Flemming Gaarn Svendsen
8.100
Aage Christensen
8.100
Klovsygdomme, behandling og forebyggelse ved hjælp af behehandlingsrist
Heinagergård I/S
64.575
Konfekture - Udvikling af chokolade-sushi
Summerbird A/S
207.248
Konsumfisk - Udvikling og implementering af sorteringsmaskine til små partier af konsumfisk
Samlecentralen Thyborøn I/S
783.400
Kønssorteret sæd i kvægproduktion og kvægavl
Dansk Landbrugsrådg. Landcentret
139.977
Danmark Jordbrugs­forskning
349.993
Lagring - Forbedret holdbarhed af milde salatløg
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
209.347
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
163.273
Axel Månsson Øko Aps
30.294
landbruget som producent af foder og bioenergi baseret på roer akronym: FOBIO
Innovations-og Driftselskabet
588.068
Danmark Jord­brugs­forskning
878.343
Forskn.Center Risø Dyskærgård
286.272
Kuhr Hedegård I/S
163.131
Landbrugsmaskiner /- udstyrintelligent øremærke til kvæg
Aage Hindhede
700.000
: Færdigudvikling og produktmodning af Samson Bimatich´s forgasseranlæg. Separation af fosfor efter termisk forgasning af gylletørstof Fase III
Samson Agro A/S
810.500
Landbrugsmaskiner/udstyr: Modulært gulvelement til køling og opvarmning i grisestalde
Spiraflex A/S
562.500
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
750.000
Long cane - hindbær med høj spisekvalitet dyrket i nyt dyrkningssystem
Lisbeth Toft Christensen
200.000
DAN CHRISTENSEN
200.000
Søren Olesen
200.000
Luftrensning, udvikling og demonstration af ny type vådelektrostatisk filter til svinestalde
Envirtek Aps
355.600
Teknologisk Institut
619.920
Løg-raffinaderi - udvikling af løgingrediens i hundefoder (fase 1)
Ole Vagn Nielsen
100.000
Marked for solbærprodukt med sundhedsgavnlige egenskaber
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
12.450
Inst. f. Fødevare­stud.­/agroindusti
55.011
Rynkeby Food A/S
7.498
Mejeriprodukter - procesudvikling for økologisk Dulce de Leche
Grambogård A/S
647.483
Metodeudvikling - genbrug af valleprotein i osteproduktion
Bornholms Andelsmejeri
638.846
Minkhvalpe, optimal tilvækst og god skindstørrelse
Dansk Pelsdyr­avlerforening
240.986
Kvl
1.140.761
Modning af nye teknologier - Potteplanter, Hedera - udvikling af nye gribere til planterobotter
MultiGreen.dk A/S
345.250
Modning af nye teknologier - Udvikling af fremtidens interaktive operatørsystem til potteplanteproduktion
A/S Knud Jepsen
621.250
Graff Kristensen A/S
39.375
Feldborg Tropical Plants A/S
39.375
Modning af nye teknologier. On-site detektion af svampesporer med ILOC
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
834.206
Ilochip A/S
204.990
Modning af nye teknologier. VirusChip til påvisning af virus i planter
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
1.047.617
Modning af nye teknologier: Automatisk vaskeanlæg for køretøjer til grisetransport
Egatec A/S
900.000
Non Food - Dyrkningsstrategier for lokale energiafgrøder og test af biomasser til "MaxeFuels"
Bornholms Landbrug
344.266
Danmarks Tekniske Universitet
969.358
Nonfood produkter - kompost som strøelse
Rådet For Agroindustri
254.000
Noonfood: Biodieselanlæg til omsætning af halm
Halmenergi Aarhus Aps
1.372.995
Noonfood: Udvikling af moderne tækkerørshøster
Jørn Amtkjær Bedsted
540.450
Ny type solbærhøster - med fokus på øget bærkvalitet
Jens Holme Pedersen
208.062
Nye fordringsmæssige værktøjer til forbedring af velfærden hos slagtekyllingeforældre (Vel-Mæt)
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
1.989.856
DanHatch A/S
202.188
Dansk Landbrugs Grovvareselskab
104.553
Nye mælketyper - udvikling af højkvalitetsmælketyper med forbedret smag og holdbarhed
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
3.753.226
Nye produkter til passiv immunisering af spæd- og småkalve
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
917.955
Veterinær­instituttet
1.613.556
Nye produktionsprocesser for levnedsmiddelenzymer baseret på REED membranseparation
Jurag Separation A/S
1.431.600
Nyudvikling af dyrevenliget sengeleje med skånsom sengebøjle med skånsomt nakkerør til kreaturer
Cow-Shopping A/S
729.000
Omlægning til økologisk drift - er det noget for mig?
LandboSyd
147.072
OmniRota - Konfigurerbare hjulmoduler til mobile robotter i gartnerier, land- og havebrug
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
586.949
Vitus Bering Danmark
213.360
Teknologisk Institut
483.714
Design Partners
163.463
Opbygning af innovationskompetence
Danish Crown
228.040
Slagteriernes Forskningsinst.
30.400
Dansk Landbrug
104.980
Opbygning af Innovationskompetence - Innovationsmotor - virksomhedernes innovation geares op
Søvind Mejeri/Kirk A/S
91.305
Danespo A/S
71.015
Dansk Kernefrugt A/S
91.305
Lammefjord Grønt A/S
71.015
Naturmælk amba
91.305
Samsø Konser­ves­fabrik A/S
81.160
Miss Bagel ApS
91.305
Kohberg Brød A/S
71.015
Opbygning af innovationskompetence i GASA Group og prydplantegartnerierne
Gasa Group A/S
526.278
Henning Nicholaisen
10.800
Gartneriet Rosa A/S
10.800
Gartneriet PKM ApS
10.800
Living Colurs ApS
19.800
Optimeret dyreproduktion som følge af bedre inde-/opdrætsklima
Bio Aqua A/S
745.875
Ostningsegenskaber - effekt af ydelsesforhold og temperaturbehandling inden ostning
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
1.908.149
Placeret gylle til Kammajs
Institut For Jord­brugs­videnskab
216.000
Skinnerup Maskinstation I/S
635.695
Procesudstyr - udvikling af specialelevator til fødevareindustrien
Real Pizza Products A/S
32.580
Procesudstyr - udvikling af specialelevator til fødevareindustrien
Pj Engineering Aps
410.344
Procesudstyr - udvikling af speciallinje til håndtering af boller/brød
Easyfood A/S
375.581
Prydmosser - Udvikling af produktionsmetoder og sortiment
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
499.726
Jysk Mos ApS
86.940
Plantningssel­skabet "Steen Blicher
22.931
Skovselskabet Skov-Sam Holding ApS
22.931
De Danske Hedeselskab
22.931
A/S Knud Jepsen
518.873
Prydplanter: Udvikling af økologisk produktion og markedsføringsstrategi - fase 1
Gasa Group Denmark A/S
178.400
Producentfor. For Prydplanter
77.175
Quinoa-skalmel - En ny, naturlig vækstfremmer i svineproduktion
Kvl
467.830
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
544.444
Rapsprotein til smågrise - Optimering af kvalitet af rapskager til forbedring af sundhed og miljø
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
1.314.572
Protein- og Oliefabrikken Scanola
442.950
Dansk Svineproduktion
564.900
Kvl- Fødevare­øko­nomisk Institut
525.000
RFID og integrerede IT-systemer til optimering af logistik/distribution i potteplantesektoren
Producentfor. For Prydplanter
456.120
Gasa Group Denmark A/S
118.458
Container Centralen A/S
211.050
Gartneriet PKM ApS
81.666
A/S Knud Jepsen
81.666
Safe+Reliable, further development of a field robot (Modning af nye teknologier)
Kvl
962.654
Kvl- Fødevareøkono­misk Institut
222.998
Danmarks Tekniske Universitet
885.198
Agrocom Vision
55.793
Salt - ny salat - løse blade
Aksel Månsson
450.000
Satelit, internet og computer baseret forsøg i planteproduktion
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
1.359.829
Scanner-baseret dataindsamling og behandling i gartneri, FLOT (FLOwer Tracking system)
Gartneriet Skovlunden
142.880
Gits A/S
201.200
Gartneriet Damsted ApS
87.000
Seafood Meal Centre - røgprodukter til det europæiske højprismarked
KB Finest A/S
461.719
Separeringsprodukter til gødningsindustri og energiproduktion
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
702.520
Envipower A/S
60.750
Danish Fluid Bed Technology ApS
61.200
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
674.209
Singlepack koncept for miniagurker og cherrytomater
HS pack ApS
476.968
Varpelev Tomater A/S
20.250
DK Plant Aps
44.550
Skindbehandling, modning af teknologi kendt fra kosmetisk kirurgi til processering af pelsdyr
Thomas ApS
335.160
Slagtefjerkræ, praktisk anvendelse af Sonosteam teknologi på slagtekyllinger
Dansk Slagtefjerkræ A/S
5.950
FORCE Technology
176.050
Rose Poultry A/S
126.875
Veterinær­instituttet
153.930
Teknologisk Institut
134.400
Slagtekyllinger: Betydning af grønt lys under rugningen for tilvækst, slagtekvalitet velfærd
Danmark Jord­brugs­forskning
1.116.231
DanHatch A/S
27.508
Dansk Landbrugs Grovvareselskab
32.238
Smål og mellemstore virksomheder - Fleksibel posemaskine til pakning af planter
Fyns Gartneri­maskiner A/S
267.934
Staldklima: Produktmodning af membran-luftrenser og forsøg med "Multipunktudsugning"
BIOCENT TECHNOLOGY ApS
1.022.625
Sundere kalvekødsproduktion ved optimering af kornandelens egenskaber i foderet
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
400.061
Svin, nye sæsonbaserede økologiske svinekødsprodukter
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
107.302
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
470.544
Karsten Rasmussen
35.100
Hanegal A/S
18.000
Svinekød - Sensorstyret intelligent afskæring af rygspæk fra kammuskler
Slagteriernes Forskningsinst.
2.627.862
Slagteriernes Forskningsinst.
387.731
Svineproduktion - udvikling af samarbejdsmodel for et lokalområdes producenter
Grynt ApS
436.500
Svinestald med kildeseparering og optimeret opbevaring af ajle og staldgødning - Opfølgning
Perstrup Beton Industri A/S
103.561
SKIOLD Mullerup A/S
64.909
Hellum A/S
87.208
Skov A/S
20.300
Dansk Svineproduktion
247.528
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
472.174
Innovationsdrivhus
MAA.C ApS
2.734
Smagen Af Læsø
36.185
Mølle Skovly
36.185
Victus IS ApS
36.185
Høyers Bageri A/S
36.185
Naturfrisk A/S (Ørbæk Bryghus)
36.185
Dansk Akvakultur
16.965
Coesam Scandinavia ApS
36.185
Kokken & køkkenhaven ApS
27.511
Tebstrup Gedeosteri I/S
36.184
Fødevare Innovationsnetværket
Konsulentvirks. v/Henrik Sønksen
107.753
Paradis Aps.
136.114
The Bagels Co. Aps.
97.161
Brøckhouse Aps.
104.270
Sartorvet Com Aps.
85.193
Musholm Lax
88.999
Danske Vægtkonsulenter Aps.
53.085
Borup Andelsmejeri
96.232
Opbygning af innovationskompetence. "Produkt signatur"
Arla Foods amba
176.400
Superfos Packaging Vipperød A/S
65.625
Jysk Analyseinstitut af 1996 A/S
69.000
Elektronisk kommunikationsplatform samt fleksibelt robotanlæg til sortering af rodfrugter
Tange Frilandsgartneri A/S
289.023
Ekko Maskiner A/S
359.100
Opbygning af innovationskompetence hos producenter hos GASA Nord Grønt - "Det blå hav"
Nordgrønt A.M.B.A.
31.850
DK Plant Aps
40.950
Tange Frilandsgartneri A/S
40.950
Yding Grønt A/S
40.950
Tvedemose Champignon
40.950
I/S Anders og Steen Hansen
40.950
Varpelev Tomater A/S
40.950
Lykkegården ApS
40.950
Peter Brødsgaard
40.950
Aksel Månsson
40.950
Tidlige kartofler, udvikling af ny emballagemetode til forbedring af friskhed og rengøring
Samsø Grønt A/S
83.596
PSG A/S
516.265
tomater - Udvikling af automatiseret tomatplukkesystem til plukning af klasetomat
Egatec A/S
1.622.610
Alfred Pedersen & Søn ApS
236.250
Traktor- og redskabscomputer PC baseret - Opfølgning
Lykketronicc A/S
293.716
Samson Agro A/S
143.010
T&O Stelectric A/S
114.768
Delta Dansk Elektronik, Lys & Akus
149.657
Landfore.Danske Maskinstationer
46.598
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
129.879
Dansk Landbrugsrådg. Landcentret
19.345
Tropiske akvarieplanter - Udvikling af integreret ekspeditions- og plantehotel
Tropica Aquarium Plants A/S
338.250
Udvikling af aseptisk horisontal højteknologisk proces tank til forbedring af smag og aroma for fødevarer
Varo Proces Equipment A/S
607.112
udvikling af dyrkningsmetode til agurker i vinterhalvåret
DK Plant Aps
385.740
Udvikling af grundlag for Fuldkornskampagnen
Hovedorg. - Dansk Industri
1.300.000
Danmarks Føde­vareforskning
564.339
Kræftens Bekæmpelse
263.086
Udvikling af konkurrencedygtig dyrkningsteknik til dyrkning af endivie salat i Danmark
Lykkegården ApS
208.800
Udvikling af ny brygmetode til øl
Hoff Holding ApS
469.200
Udvikling af ny proces til grovrensning af tarme
Slagteriernes Forskningsinst.
977.832
DAT-Schaub AmbA
111.750
Udvikling af ny skånsom høstmaskine, der kan høste og rense rodfrugter i al slags vejr og jordbundsforhold
ASA-Lift A/S
292.925
Udvikling af nye maskiner til henholdsvis tætplantning og høst af nyt salatprodukt
Lykkegården Øko Aps
231.975
Yding Smedie A/S
191.025
Udvikling af patenterbar røgteknik til fiskeindustrien
Process Technic Aps
468.000
Udvikling af sprayvaske-skrabeautomat
Poul Agerbo
359.996
Udvikling af udstyr til big bag tømning uden udvikling af støv gener
Dan Blends A/S
145.563
Richter Hansen Maskinfabrik
173.688
Simoval ApS
48.250
Udvikling af værktøjer til effektiv og sikker produktion af danske oste af rå mælk
Veterinærinstituttet
1.019.842
Ukrudtsbekæmpelse, herbicidfri ukrudtsbekæmpelse med laser
Syddansk Universitet
1.133.131
Syddansk Universitet
864.275
Torsana Laser Technologies A/S
269.537
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
1.023.995
Vejledning til NOP certificering af dansk økologisk produktion
Dansk Landbrugsrådg. Landcentret
102.978
Webbaseret IT-program til forudsigelse af vækst af Clostridium botulinum i kødprodukter
Slagteriernes Forskningsinst.
727.463
Danmarks Tekniske Universitet
246.135
deZone v/Kim Rasmussen
44.460
Slagteriernes Forskningsinst.
46.494
Æbleplukker - en robot til effektiv og skånsom høst af æbler og andre træfrugter
Syddansk Universitet
431.905
Teknologisk Institut
626.202
Bsbiosystems V/Bent Bennedsen
159.750
Kærsbo Frugtplantage
107.500
Økologi i Skolemaden - information og inspiration
Økologisk Landsforening
1.651.110
Økologi i skolen - næring til hjerne og krop
Økologisk Landsforening
1.322.092
Økologi og dyrevelfærd - en aktuel konference
Dansk Landbrugsrådg. Landcentret
176.925
Økologiens Telt
DSH Faglige Center
71.400
Økologisk gulerodsdyrkning, bedre dyrkning med rækkedampning og biologisk aktivering
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
1.560.773
Det Jordbrugs­videnskabelige Fakultet, AU
116.377
Kvl- Fødevare­økono­misk Institut
96.937
Dansk Landbrugsrådg. Landcentret
105.908
Thomas Gårdhus
11.250
Boje Skytte
11.250
Økologisk Indsigt 2007: Information og dialog - afsæt til øget omsætning
Økologisk Landsforening
1.949.200
Økologisk omlægning, beslutningsstøtte til konventionelle landmænd
Agrovi I/S
267.640
Økologisk planteforædling
Anders Borgen
798.525
Økologisk Ø-mos. Babymad af rene, danske råvarer
Samsø Konservesfabrik A/S
638.103
Ingvar Jørgensen
59.580
Økologiske Sommeraftener
Økologiske sommeraftener
411.452
Økonomisk bæredygtig produktion af frilandstomater
Holma I/S
259.398

Spørgsmål 8:

Vil ministeren oplyse, hvilke organisationer der i dag har indstillingsret til udvalgene og antal pladser samt oplyse hvilke organisationer, der får indstillingsret til Innovationsudvalget og antal pladser?

Svar:

I vedlagte oversigt er listet de organisationer, der i dag har indstillingsret til Det Rådgivende Udvalg og Innovationsudvalget, med angivelse af antal pladser.

Oversigten indeholder desuden forslag til sammensætning af det nye Innovationsudvalg og antal pladser.

Der er med forslaget lagt vægt på, at udvalget får en passende størrelse og balance, så det kommer til at fungere i praksis. Dette betyder, at en række organisationer kun får én repræsentant i udvalget.

Det er hensigten, at medlemmerne af det nye innovationsudvalg skal have en tværgående erfaring og stor faglig viden i forhold til de rammebetingelser, der skal gælde for fødevaresektoren, snarere end repræsentere snævre organisatoriske interesser.

Det fremgår af lovforslaget, at fødevareministeren eller det nye udvalg kan indhente rådgivning fra sagkyndige i forbindelse med vurdering af de enkelte projektansøgninger. Dermed bliver det fortsat muligt at indhente rådgivning fra en bredere kreds af relevante sagkyndige, herunder forskere eller repræsentanter for medarbejdersiden i virksomhederne, hvis det ønskes.

Indhentning af rådgivning fra sagkyndige vil kunne foregå på ad hoc-basis eller i en mere formaliseret struktur. Ved en sådan fremgangsmåde opnås en kvalificeret mulighed for sagkyndig rådgivning, der er målrettet specifikt til den enkelte projekttype.

De nærmere regler for udvalget vil blive fastlagt i bekendtgørelsen.

Oversigt over sammensætningen af udvalg under innovationsloven

Sammensætningen af det nye Innovationsudvalg fastlægges endeligt i bekendtgørelsen.

 
Det Rådgiven-de Udvalg
Innovations-udvalget
Det nye Innovationsudvalg (Forslag)
Udnævnt efter indstilling:
     
Dansk Landbrug
3
-
2
Landbrugsraadet
-
1
2
Dansk Gartneri
1
-
1
Økologisk Landsforening
1
1
1
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd1)
1
2
1
Forbrugerrådet2)
-
1
1
Dansk Industri
-
1
1
Danmarks Fiskeriforening
-
1
1
Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening
-
1
1
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
-
1
1
Økonomi- og Erhvervsministeriet
-
1
1
Fødevareministeriet
2
1
1
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender3)
-
1
0
Miljøministeriet
-
-
1
De regionale vækstfora
-
-
6
Ekstern formand
-
1
1
Ekstern næstformand
-
-
1
Personligt udpeget:
24
75
0
I alt:
10
20
23

1) Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har valgt kun at udpege én repræsentant til Det Rådgivende Udvalg, selv om de har haft mulighed for at udpege to.

2) Forbrugerrådet har valgt ikke at lade sig repræsentere i Det Rådgivende Udvalg, selv om de har mulighed for det.

3) Ministeriet er nu nedlagt.

4) De personligt udpegede medlemmer af Det Rådgivende Udvalg kommer fra: Dansk Kvæg og Syddansk Universitet.

5) De personligt udpegede medlemmer af Innovationsudvalget kommer – udover formanden - fra: Danske Slagterier, Easyfood A/S, Rahbekfish A/S, Farre A/S, Thiese Mejeri A.m.b.a., Håndværksrådet og Dansk Akvakultur.