Den fulde tekst
L 141 A
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om fødevarer. (Friere sygehusvalg, kontaktpersoner på sygehusene, udvidet adgang til Medicinprofilen og nationalt forebyggelsesråd m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse ().
Ændringsforslag til 2. behandling 3/6 08 Tillæg B 1257 af
2.beh 4/6 08
Lovf optrykt efter 2.beh 4/6 08
3.beh 12/6 08 FF 6458
Lovf som vedt 12/6 08 Tillæg C 1020
Lov nr 538 af 17. juni 2008
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslag nr. L 141 blev ved 2. behandling delt. Denne lov indebærer en række ændringer af sundhedsloven, hvoraf en del skal ses i sammenhæng med den af regeringen foreslåede kvalitetsreform. Blandt de væsentligste ændringer kan nævnes:
Patienter får udvidet frit valg, når sygehuset aflyser en undersøgelse eller behandling. Patientkontorerne får til opgave at vejlede de praktiserende læger og speciallæger om frit og udvidet frit sygehusvalg m.v., og det bliver lovfæstet, at patienter har ret til at få en kontaktperson ved behandling på sygehus.
Med loven får ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndigelse til at fastsætte regler om videregivelse af oplysninger fra Medicinprofilen til kommunernes elektroniske omsorgsjournaler og de elektroniske patientjournalsystemer på sygehuse og i lægepraksis.
Endvidere skabes der grundlag for et gradueret plejehjemstilsyn.
Kravene til ind- og udskolingsundersøgelser af børn gøres mere fleksible, så ikke kun læger, men også sundhedsplejersker kan gennemføre dem.
Endelig oprettes et nationalt forebyggelsesråd, og Motions- og Ernæringsrådet nedlægges.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 60 stemmer (V, DF, KF, NY og Pia Christmas-Møller (UFG)) mod 47 (S, SF, RV og EL).