Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Formål og indhold

Kapitel 2   Fælles betingelser for de omfattede aktiviteter

Kapitel 3   Personkreds

Kapitel 4   Dækning

Kapitel 5   Administration

Kapitel 6   Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

I medfør af tekstanmærkning nr. 151 til § 20.72.26 på finansloven for 2008 fastsættes:

Kapitel 1

Formål og indhold

§ 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. er at sikre, at praktikanter får samme erstatningsretlige stilling som arbejdstagerne på arbejdspladsen samt at motivere arbejdspladser til at stille praktikpladser til rådighed.

§ 2. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. sikrer praktikanter, der kommer til skade i forbindelse med deltagelse i praktisk erhvervsorientering mv., ret til ydelser efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring, jf. § 14.

Stk. 2. Undervisningsministeriet yder efter ordningen erstatning for skader, som praktikanter i forbindelse med deltagelse i praktisk erhvervsorientering m.v. forvolder på andres person eller ejendele, såfremt praktikanten kan gøres ansvarlig for skaden efter dansk rets almindelige erstatningsregler, jf. §§ 15-17.

Kapitel 2

Fælles betingelser for de omfattede aktiviteter

§ 3. Ved praktisk erhvervsorientering m.v. forstås efter denne bekendtgørelse ulønnede aktiviteter i form af virksomhedsbesøg eller erhvervspraktik, der

1) har uddannelses- og erhvervsorientering som et væsentligt formål,

2) er omfattet af den i §§ 5-13 nævnte lovgivning og

3) foregår i en virksomhed her i landet eller i udlandet på grundlag af en udsendelse fra den pågældende virksomhed her i landet eller på et dansk registreret skib.

Stk. 2. Endvidere er introduktionskurser og brobygning omfattet i tilfælde, hvor der er tale om undervisning under arbejdspladslignende forhold.

Tidsbegrænsninger

§ 4. Deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v., jf. §§ 5-8, jf. § 5, stk. 1, nr. 1-11, er omfattet af erstatningsordningen ved deltagelse i praktikforløb i op til sammenlagt 13 uger inden for et skoleår.

Stk. 2. Deltagere i praktisk erhvervsorientering mv., jf. §§ 10-13, er omfattet af erstatningsordningen ved deltagelse i praktikforløb i op til sammenlagt 13 uger pr. løbende 12 måneder. Såfremt § 7, stk. 2 i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, fraviges jf. § 7, stk. 3 i samme lov, er deltagere i praktik jf. § 13 omfattet af erstatningsordningen ved deltagelse i praktikforløb ud over 13 uger.

Stk. 3. Deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v., jf. stk. 1-2, er ved deltagelse i langvarige praktikforløb, der har en samlet varighed udover 13 uger, omfattet af erstatningsordningen i de første 13 uger af det samlede praktikforløb.

Stk. 4. Ved opgørelsen af varigheden af de samlede praktikforløb efter stk. 1-3 tælles tidligere praktikforløb ikke med i den samlede opgørelse, hvis de tidligere praktikforløb er gennemført efter anden lovgivning end den, som efterfølgende praktikforløb gennemføres efter, jf. §§ 5-13.

Kapitel 3

Personkreds

Grundskolen mv.

§ 5. Følgende elever i folkeskolen omfattes ved deltagelse i praktisk erhvervsorientering m.v. iværksat af skolen eller af Ungdommens Uddannelsesvejledning i samarbejde med skolen:

1) Elever, der deltager i grundskolens undervisning i det obligatoriske emne uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, jf. § 7, nr. 3, i lov om folkeskolen.

2) Elever i 8. klasse, der skal introduceres til ungdomsuddannelse, jf. § 7a, i lov om folkeskolen.

3) Elever i 9. klasse, der er uafklarede i valg af ungdomsuddannelse, som skal tilbydes brobygning til ungdomsuddannelse, jf. § 7a, i lov om folkeskolen.

4) Elever i 8.-9. klasse, der deltager i valgfaget arbejdskendskab, jf. § 9, stk. 1, nr. 15, i lov om folkeskolen.

5) Elever i 9. klasse, der udsendes i praktik, jf. § 9, stk. 3, i lov om folkeskolen.

6) Elever i 8.-9. klasse, som tilbydes undervisningsforløb, der kan finde sted på og uden for skolen. Endvidere er forløbene omfattet, i tilfælde hvor de kombineres med introduktion til ungdomsuddannelserne i 8. klasse og brobygning i 9. klasse, jf. § 9, stk. 4, i lov om folkeskolen.

7) Elever i 10. klasse, der skal deltage i brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik, jf. § 19 c, stk. 4.

8) Elever i 10. klasse, der tilbydes brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik, jf. § 19 d, stk. 6, i lov om folkeskolen.

9) Elever i 10. klasse, der deltager i ulønnet praktik og brobygning i forbindelse med særligt tilrettelagte undervisningsforløb, jf. § 19 e, i lov om folkeskolen.

10) Elever efter afslutning af 7. klasse, som deltager i introduktion til ungdomsuddannelserne i forbindelse med særligt tilrettelagte forløb, jf. § 33, stk., 5, i lov om folkeskolen.

11) Elever efter afslutning af 7. klasse, som deltager i brobygning til ungdomsuddannelserne i forbindelse med særligt tilrettelagte forløb, jf. § 33, stk. 5, i lov om folkeskolen.

12) Elever efter afslutning af 7. klasse, som deltager i ulønnet praktik i forbindelse med særligt tilrettelagte forløb, jf. § 33, stk. 5, i lov om folkeskolen.

13) Elever i 8.-10. klasse, der udsendes i arbejdspraktik, jf. § 11, stk. 5, i bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Stk. 2. Elever, der modtager specialundervisning på interne skoler i dagbehandlingstilbud eller på anbringelsessteder, jf. § 20, stk. 3, i lov om folkeskolen, som deltager i en af dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet iværksat undervisning eller aktivitet svarende til de betingelser, der er nævnt i stk. 1, omfattes ved deltagelse i praktisk erhvervsorientering m.v.

§ 6. Elever, der deltager i den kommunale ungdomsskoles heltidsundervisning, jf. bekendtgørelse om ungdomsskolens virksomhed, som deltager i en af skolen iværksat undervisning eller aktivitet svarende til de betingelser, der er nævnt i § 5, stk. 1, omfattes ved deltagelse i praktisk erhvervsorientering m.v.

§ 7. Elever på friskoler eller på private grundskoler, jf. lov om friskoler og private grundskoler m.v., eller på efterskoler eller i 10. klasse på husholdningsskoler eller på håndarbejdsskoler, jf. lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), som deltager i en af skolen iværksat undervisning eller aktivitet svarende til de betingelser, der er nævnt i § 5, stk. 1, omfattes ved deltagelse i praktisk erhvervsorientering m.v.

Stk. 2. Elever på friskoler eller på private grundskoler, jf. lov om friskoler og private grundskoler m.v., der deltager i praktik i 8. klasse, omfattes ved deltagelse i praktisk erhvervsorientering m.v.

De gymnasiale uddannelser

§ 8. Elever, der er optaget på de gymnasiale uddannelser efter lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) eller lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), omfattes ved deltagelse i praktisk erhvervsorientering m.v. som led i uddannelses- og erhvervsvejledning iværksat af skolen eller kurset.

Produktionsskoler

§ 9. Produktionsskoledeltagere omfattes ved deltagelse i praktik iværksat af skolen, jf. § 2, stk. 5, nr. 1, i lov om produktionsskoler, hvis de modtager skoleydelse under praktikforløbet.

Deltagere i praktik efter lov om vejledning om uddannelse eller erhverv

§ 10. Unge under 25 år, der ikke er i gang med eller ikke har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, omfattes ved deltagelse i praktisk erhvervsorientering m.v., der er iværksat af Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. § 3, stk. 3, i lov om vejledning om uddannelse og erhverv.

Deltagere i uddannelse i dansk som andetsprog

§ 11. Deltagere i uddannelse i dansk som andetsprog på sprogcentre eller hos andre udbydere, jf. lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., omfattes ved deltagelse i praktisk erhvervsorientering m.v. iværksat af sprogcentret eller anden udbyder af danskuddannelse.

Deltagere i praktik efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

§ 12. Deltagere i praktik, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser, omfattes, hvis praktikken er iværksat af institutionen.

Stk. 2. Deltagere i forsøg med junior-elev i TAMU i perioden 2005-2008, jf. finansloven, omfattes ved deltagelse i praktisk erhvervsorientering m.v., hvis praktikken er iværksat af institutionen.

Deltagere i praktik efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

§ 13. Deltagelse i praktik, jf. lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, omfattes, ved deltagelse i praktisk erhvervsorientering m.v., der er iværksat som led i den uddannelsesplan, der er udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Kapitel 4

Dækning

Erstatning ved praktikantens tilskadekomst

§ 14. Ved praktikantens tilskadekomst ydes erstatning og godtgørelse efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis praktikanten efter andre regler er berettiget til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring.

Erstatning for personskade forvoldt af praktikanten

§ 15. Ved skade forvoldt af praktikanten på andres person vurderes erstatningsansvaret efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk. 2. Er praktikanten erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler, ydes erstatning og godtgørelse efter reglerne i lov om erstatningsansvar.

Erstatning for tingsskade forvoldt af praktikanten

§ 16. Ved skade forvoldt af praktikanten på praktikværtens eller andres ejendele vurderes erstatningsansvaret efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk. 2. Er praktikanten erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler, ydes erstatning og godtgørelse efter principperne i §§ 37-38 i lov om forsikringsaftaler. Det er en forudsætning for ydelse af erstatning efter ordningen, at den praktiske erhvervsorientering m.v. er gennemført i overensstemmelse med gældende lovgivning.

§ 17. Tab, der er opstået ved tyveri eller anden kriminel adfærd, dækkes ikke.

Kapitel 5

Administration

§ 18. Den institution, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering m.v., anmelder skaden til Undervisningsministeriet. Ved anmeldelsen skal institutionen anvende de særlige anmeldelsesskemaer vedr. statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v., der findes på Undervisningsministeriets hjemmeside under ”For institutioner” efterfulgt af ”Drift af institutioner”.

Stk. 2. Anmeldelsen skal være indgivet senest 6 måneder efter, at skaden er indtruffet. Ved personskade kan Undervisningsministeriet dog se bort fra denne frist, hvis der er særlig grund til det.

§ 19. Ved anmeldelse af skade efter § 14 afgør Undervisningsministeriet, om den skadelidte praktikant er omfattet af statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Hvis dette er tilfældet, behandles skaden af Undervisningsministeriet efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring.

§ 20. Ved anmeldelse af skade efter §§ 15 og 16 afgør Undervisningsministeriet, om skaden er omfattet af statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v., om der skal udbetales erstatning eller godtgørelse samt om størrelsen heraf.

Tilbagebetaling af erstatning eller godtgørelse

§ 21. Hvis modtageren af erstatning eller godtgørelse har givet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, der har betydning for erstatningen eller godtgørelsen, kan beløb, som er modtaget med urette, kræves tilbagebetalt.

Stk. 2. Tilbagebetaling kan endvidere kræves, hvis modtageren af erstatningen eller godtgørelsen senere på anden måde opnår dækning for skaden.

Klager

§ 22. Undervisningsministeriets afgørelse efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2008 og har virkning for skader, der er forvoldt den 1. august 2008 eller senere.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 667 af 28. juni 2005 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Undervisningsministeriet, den 20. juni 2008

P.M.V.
Lars Mortensen
Styrelseschef

/ Anne-Mette Villumsen