Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om musik

 

Herved bekendtgøres lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 142 af 28. februar 1994, med de ændringer, der følger af lov nr. 355 af 2. juni 1999, lov nr. 1104 af 29. december 1999 og lov nr. 341 af 17. maj 2000.

Kapitel 1

Statens Musikråd og amtsmusikudvalg

§ 1. Statens Musikråd har til opgave at virke til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Musikrådet skal rådgive og bistå offentlige myndigheder og institutioner i sager angående musikforhold. Rådet har den endelige administrative afgørelse med hensyn til fordeling af støtte til de formål, der er nævnt i § 3, stk. 1, jf. dog § 3, stk. 2.

    Stk. 2. Rådet kan på eget initiativ behandle spørgsmål vedrørende dansk musikliv og fremsætte erklæringer herom.

§ 2. Hvert amtsråd nedsætter et amtsmusikudvalg. I Københavns og Frederiksberg Kommuner nedsættes kommunale musikudvalg.

    Stk. 2. De i stk. 1 nævnte udvalg skal virke til fremme af musiklivet i amtet, henholdsvis kommunen, og skal herunder medvirke til at samordne den musikalske virksomhed i området. Udvalgene afgiver indstilling til amtsrådet, henholdsvis Borgerrepræsentationen og kommunalbestyrelsen, samt Statens Musikråd, om støtte efter § 3.

    Stk. 3. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af regionale kulturaftaler fravige bestemmelserne i stk. 2.

Kapitel 2

Støtteområder

§ 3. Statens Musikråd kan inden for en på de årlige finanslove fastsat beløbsramme yde støtte til

1) professionelle orkestres, kors og ensemblers virksomhed, bortset fra de i kapitel 3 nævnte orkestre

2) koncertvirksomhed, herunder spillesteder, festivaler, skolekoncerter og musikdramatik

3) musikundervisning af forsøgsmæssig karakter eller af landsdækkende eller regional interesse samt kunstnerisk arbejdende amatørkor, amatørorkestre og -ensembler og deres organisationer

4) informations-, dokumentations-, og publikationsvirksomhed

5) andre aktiviteter, der kan virke til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

    Stk. 2. Statens Musikråd udarbejder forud for hvert finansår en aktivitetsplan for den del af rådets aktiviteter, der vedrører støtte til musikundervisning, efter- og videreuddannelse samt internationale formål. Planen skal indeholde angivelse af de tilskudsrammer, der inden for rådets samlede bevillinger foreslås afsat for hvert af de tre områder. Aktivitetsplanen forelægges kulturministeren til godkendelse.

    Stk. 3. Støtte efter stk. 1, der kan ydes som tilskud, garanti eller lån, skal tilgodese både ældre, nye og hidtil ukendte genrer og former for musik.

Kapitel 2a

Musikskoler

§ 3 a. Ved en musikskole forstås en skole, der tilbyder undervisning i musik til børn og unge.

    Stk. 2. Musikskolen kan desuden tilbyde musikundervisning til voksne.

    Stk. 3. Musikskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud samt i øvrigt at virke til fremme af det lokale musikmiljø.

    Stk. 4. Kulturministeren fastsætter i samråd med Statens Musikråd vejledende retningslinjer for musikskoleundervisning.

§ 3 b. Musikskolerne drives som kommunale institutioner eller som selvejende institutioner med kommunalt tilskud. Statens Musikråd kan dog godkende andre ordninger. Institutionernes vedtægter godkendes af Statens Musikråd og af de tilskudsydende kommuner og eventuelt amtskommuner. Kulturministeren udarbejder i samarbejde med Statens Musikråd vejledende standardvedtægter for musikskoler.

    Stk. 2. Statens Musikråd kan i særlige tilfælde tilbagekalde en godkendelse, der er meddelt efter stk. 1.

§ 3 c. Staten yder delvis refusion af kommuners, amtskommuners eller andres udgifter til lærerlønsudgifter i forbindelse med driften af musikskoler, jf. dog stk. 4.

    Stk. 2. Refusionsprocenten beregnes som forholdet mellem statens på finansloven fastsatte bevilling og de samlede tilskud til lærerlønsudgifter ved musikskoler fra kommuner, amtskommuner eller andre.

    Stk. 3. Kommuner, amtskommuner eller andre kan maksimalt få refunderet 25 pct. af udgifterne til musikskolelærerlønningerne.

    Stk. 4. Det er en betingelse for at opnå refusion efter stk. 1, at musikskolelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift.

    Stk. 5. Statens Musikråd udbetaler en foreløbig refusion i henhold til § 3 c, stk. 1. Den beregnes på grundlag af budgetter, der er godkendt af vedkommende kommunalbestyrelse eller amtsråd. Refusionen udbetales ratevis forud.

    Stk. 6. Endelig beregning af refusionen i henhold til § 3 c, stk. 3, foretages på grundlag af regnskaber. Regnskaberne skal være godkendt af vedkommende kommunalbestyrelse eller amtsråd og skal indeholde dokumentation for den samlede elevbetaling. Den endelige refusion kan dog ikke overstige den foreløbigt udbetalte refusion.

    Stk. 7. For meget udbetalt refusion i et regnskabsår modregnes i refusionen for det følgende år.

    Stk. 8. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af regionale kulturaftaler fravige bestemmelserne i stk. 1-7.

§ 3 d. Staten kan yde støtte til musikalske grundkurser ved musikskoler.

    Stk. 2. Staten kan dække 1/3 af bruttoudgifterne i forbindelse med et musikalsk grundkursus under forudsætning af, at de resterende 2/3 dækkes af de pågældende amts- og primærkommuner.

    Stk. 3. Undervisningen på statsstøttede grundkurser er gratis for eleverne.

§ 3 e. Staten kan yde særlig støtte til etablering af musikskoler.

    Stk. 2. Staten kan yde støtte til udlån af instrumenter eller til musikskolernes indkøb heraf.

    Stk. 3. Staten kan yde støtte til efteruddannelse af musikskolelærere.

    Stk. 4. Staten kan yde støtte til undervisning af forsøgsmæssig karakter og til udvikling og udgivelse af musikpædagogisk materiale.

§ 3 f. Der ansættes en musikskolekonsulent til at følge udviklingen på musikskoleområdet og til at bistå Statens Musikråd i den praktiske udmøntning af musiklovens bestemmelser om musikskoler.

Kapitel 2 b

Rytmiske spillesteder

§ 3 g. Statens Musikråd kan inden for en beløbsramme fastsat på finansloven yde tilskud til rytmiske spillesteder til udgifter forbundet med musikdriften.

    Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 kan ydes i form af honorarstøtte eller som tilskud til regionale spillesteder.

§ 3 h. Statens Musikråd kan kun yde tilskud efter § 3 g til rytmiske spillesteder, der modtager et kommunalt eller amtskommunalt tilskud til musikdriften.

    Stk. 2. Tilskuddet fra Statens Musikråd kan ikke overstige det samlede kommunale og amtskommunale tilskud til musikdriften.

§ 3 i. Regnskab for tilskud, der modtages efter § 3 g, godkendes af kommuner eller amtskommuner og indsendes herefter til Statens Musikråd.

    Stk. 2. Statens Musikråd fastsætter nærmere retningslinier for kommunalbestyrelsens og amtsrådets behandling af regnskaber efter stk. 1.

Kapitel 3

Landsdelsorkestre

§ 4. Aarhus Symfoniorkester, Aalborg Symfoniorkester, Odense Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester og Sjællands Symfoniorkester skal som landsdelsorkestre medvirke til fremme af musiklivet i landsdelen.

    Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå støtte efter § 5:

1) at det er orkestrets hovedopgave at afholde orkesterkoncerter omfattende et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere og nye musikalske værker, herunder nordiske og i særdeleshed danske værker, der er komponeret efter år 1900,

2) at orkestret består af fast engagerede helårsbeskæftigede musikere og har en sådan størrelse og sammensætning, at grundlaget for fremførelse af det i 1) nævnte repertoire på kunstnerisk forsvarlig måde er til stede,

3) at orkestret i et rimeligt og kunstnerisk forsvarligt omfang er til rådighed for ballet- og musikdramatiske forestillinger, herunder forestillinger med Den Jyske Opera, og for det stedlige musikkonservatorium som professionelt studieorkester,

4) at orkestret søger sine opgaver løst i samarbejde med de øvrige landsdelsorkestre og med andre musikinstitutioner,

5) at orkestrene efter behov og i rimeligt omfang afholder koncerter i og uden for landsdelen.

§ 5. Staten yder tilskud til de landsdelsorkestre, der er nævnt i § 4, med beløb, der fastsættes på de årlige finanslove, såfremt der ydes kommunalt eller amtskommunalt tilskud.

    Stk. 2. Tilskuddene til landsdelsorkestrene udbetales forskudsvis i henhold til de budgetter, der er godkendt af de tilskudsgivende myndigheder. Efter regnskabsårets afslutning indsendes regnskab til de tilskudsgivende myndigheder.

    Stk. 3. Til driften af Sjællands Symfoniorkester ydes tilskud af Hovedstadens Udviklingsråd samt af Vestsjællands og Storstrøms Amtskommuner.

§ 6. Landsdelsorkestrene drives som selvejende institutioner med vedtægter, som foruden af Kulturministeriet skal være godkendt af de tilskudsgivende kommuner og amtskommuner. Ministeriet kan dog godkende andre ordninger.

    Stk. 2. Ved hvert landsdelsorkester nedsættes et samarbejdsudvalg efter statens almindelige regler herom.

§ 7. Staten kan yde støtte til landsdelsorkestrenes merudgifter til opførelse af værker inden for særlige genrer samt til særlige projekter.

    Stk. 2. Staten kan yde støtte til udvidelse af antallet af fastansatte musikere ved et eller flere landsdelsorkestre, såfremt der ydes kommunalt eller amtskommunalt tilskud hertil.

    Stk. 3. Staten kan yde tilskud til landsdelsorkestrenes turnevirksomhed i ind- og udland.

Kapitel 4

Musikrådets og amtsmusikudvalgenes organisationer

§ 8. Statens Musikråd består af 9 alment sagkyndige medlemmer, der beskikkes af kulturministeren for en periode af 4 år.

    Stk. 2. Repræsentantskabet som nævnt i § 9 udpeger 5 af medlemmerne. 4 medlemmer udpeges af kulturministeren, der ligeledes udpeger rådets formand blandt dets medlemmer.

    Stk. 3. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun ske for én periode.

    Stk. 4. Kulturministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet.

§ 9. Til at følge Musikrådets virksomhed nedsætter kulturministeren et repræsentantskab, hvori betydende institutioner, organisationer og interessegrupper inden for dansk musikliv skal være repræsenteret. Medlemmerne beskikkes for 4 år ad gangen.

§ 10. Kulturministeren fastsætter efter indstilling fra henholdsvis repræsentantskabet og Statens Musikråd en forretningsorden for de pågældende organer.

§ 11. De nærmere regler for amtsmusikudvalgenes sammensætning og virksomhed fastsættes af amtsrådene. Kulturministeren udsteder vejledende retningslinier herfor.

§ 12. Ingen kan samtidig være medlem af Statens Musikråd og repræsentantskabet.

Kapitel 4a

Regnskab og revision

§ 12 a. De institutioner m.v., der modtager tilskud i henhold til denne lov, skal føre og aflægge regnskab i overensstemmelse med særlige eller generelle regler herfor. Kulturministeren fastsætter de nærmere regler for regnskabsaflæggelsen.

§ 12 b. Revisionen udføres af den af institutionen valgte revisor i henhold til reglerne om god offentlig revisionsskik.

    Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om revisionskompetencen og revisionens udførelse.

§ 12 c. Tilskud efter denne lov kan forudbetales.

§ 12 d. Tilsagn om tilskud efter denne lov kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt helt eller delvist, hvis ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger, har fortiet oplysninger, eller hvis betingelserne for tilskuddet, som disse er anført ved afgivelse af tilsagnet, ikke opfyldes.

Kapitel 5

Instruktion, ikrafttræden m.v.

§ 13. Loven har virkning fra den 1. oktober 1976. (Overgangsbestemmelser udeladt).

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft i Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

§ 15. Kulturministeren kan bestemme, at beføjelser, der i henhold til denne lov tilkommer Statens Musikråd, udøves af ministeren.

    Stk. 2. Kulturministeren kan give Statens Musikråd instruktioner vedrørende udøvelsen af de beføjelser, der er henlagt til Statens Musikråd.

 

Lov nr. 355 af 2. juni 1999 om Hovedstadens Udviklingsråd indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 13

Loven træder i kraft den 1. juli 2000 (udeladt).

 

Lov nr. 1104 af 29. december 1999 om regionale kulturaftaler indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 5

Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

 

Lov nr. 341 af 17. maj 2000 om rytmiske spillesteder indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

Kulturministeriet, den 31. august 2000

Elsebeth Gerner Nielsen

/Jacob Green