Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Toldvejledning 2000

C.1 Udførsel

Formål Udførselsproceduren anvendes for varer, der udføres fra EU's toldområde til lande, der ikke er medlem af EU, herunder Færøerne og Grønland.

Endvidere anvendes udførselsproceduren ved henførsel af varer til formål, der sidestilles med udførsel:  
 • udførsel til frihavnen,
 • oplæggelse på AN6770_1.GIF Size: ( X )toldoplag - varer med præfinansiering AN6770_2.GIF Size: ( X ),
 • tilførsel til provianteringsvirksomheder,
 • levering af proviant, udstyr og reservedele til skibe og fly i udenrigsfart, under ét benævnt proviantering,  udførsel af varer fra toldoplag, herunder AN6770_1.GIF Size: ( X )toldoplag - varer med præfinansiering AN6770_2.GIF Size: ( X ),  og frihavnen,  
 • levering til områder, som ikke er omfattet af EU's afgiftsområde, men ligger inden for EU's toldområde.

Udførselsproceduren anvendes af Told Skat som grundlag for kontrol med varer, der eksporteres samt for beregning og opkrævning af eksportafgifter. Desuden bruges oplysningerne til  indsamling og videregivelse af oplysninger til Danmarks Statistik, til brug ved udarbejdelsen af udenrigshandelsstatistikken.
 
Ved udførsel af landbrugsvarer anvendes oplysningerne også af EU-direktoratet, som grundlag for udbetaling af eksportrestitutioner mv. i henhold til EU's landbrugsordninger.
 
Det legale grundlag Reglerne om udførsel af varer findes i EU's toldkodeks, artikel 161 - 162 og 182 - 183, samt gennemførelsesbestemmelserne til toldkodeks, især artiklerne 206, og 788 - 796.
 
Hjemmelen til at gennemføre forenklinger i udførselsprocedurerne findes i artikel 279 - 289 i gennemførelsesbestemmelserne til toldkodeks.  I den danske toldlov samt bekendtgørelse om toldbehandling er der fastsat supplerende nationale bestemmelser, bl.a. om registrering af eksportører og opkrævning af gebyrer.

C.1.1 Registrering af eksportører

TL § 29, stk. 2 Danske virksomheder Virksomheder, der erhvervsmæssigt udfører varer, skal anmelde sig til registrering ved sin lokale told- og skatteregion.
 
Det skal fremgå af anmeldelsen, om virksomheden udfører varer i henhold til EU's landbrugsordninger.
 
Virksomheder, der i forvejen er registreret hos Told Skat, f.eks. vedr. moms, kan bruge det samme registreringsnummer - SE-nummer - ved eksport.
 
Ændringer i en registreret virksomheds forhold skal anmeldes skriftligt til den lokale told- og skatteregion. Det kan f.eks. være ændring af selskabsform eller ejerforhold.
 
Virksomheder, der ønsker at blive tilsluttet en forenklet ordning som godkendt eksportør, se C.1.4, skal indsende en særskilt anmodning til toldcentret.
 
Udenlandske virksomheder Udenlandske virksomheder, der udfører varer fra Danmark, kan blive eksportørregistreret ved en repræsentant, der er hjemmehørende i Danmark, når virksomheden samtidig er momsregistreret her i landet ved denne repræsentant. I sådanne tilfælde hæfter repræsentanten for told og afgifter mv. af de pågældende varer.

C.1.2 Udførselsangivelsens udformning og anvendelse

GB art. 205-217 Udførselsangivelsen er udformet efter EU's regler om det administrative enhedsdokument, se bilag 5 og 6.  
 
Udførselsangivelsen er fremstillet som et blanketsæt, der anvendes i samtlige EU- og EFTA-lande samt i en række andre lande.  
 
En udførselsangivelse kan omfatte i alt 99 vareposter. Den første anføres på hovedangivelsen, og de øvrige på særlige supplementsangivelser, benævnt BIS-angivelser, med 3 vareposter på hver blanket, se bilag 6.   
 
Virksomheder, der bruger edb til udskrivning af udførselsangivelser, kan anvende hovedangivelser som supplementsangivelser; dog ikke når enhedsdokumentet samtidigt anvendes som forsendelsesdokument.  
 
Udførselsangivelserne skal være godkendt af Told Skat og anskaffes af eksportøren selv.  
Udførselsangivelsen findes her i landet i to udgaver.  
 
Den ene udgave, der kaldes udførselsangivelse, landbrug, består af enhedsdokumentets eksemplar 1-3 samt en national forside, benævnt YM-blanket, se bilag 7 og 8. Udførselsangivelse, landbrug bruges ved:   
 • udførsel af landbrugsvarer mod eksportrestitution eller andre finansielle støttebeløb  
 • udførsel af landbrugsvarer fra interventionslager  
 • udførsel af licenspligtige landbrugsvarer, for hvilke der er stillet sikkerhed  
 • udførsel af landbrugsvarer belagt med eksportafgift.  
 • tilførsel til og fraførsel fra AN6770_1.GIF Size: ( X )toldoplag - varer med præfinansiering AN6770_2.GIF Size: ( X ) respektive fremstilling under toldkontrol.  
 
Angivelsen er indrettet med ekstra rubrikker til afgivelse af oplysninger til brug for EU-direktoratets behandling af oplysningerne på restitutionsansøgningen. 
 
Den anden udgave, der i Danmark alene består af enhedsdokumentets eksemplar 2 og 3, bruges ved udførsel af alle øvrige varer, herunder landbrugs- og gartneriprodukter, der ikke er omfattet af bestemmelserne om eksportrestitution, eksportlicens eller eksportafgift.
 
Udførselsangivelsens enkelte eksemplarer er til følgende brug: 
 • Eksemplar 2 er til brug for toldcentret til kontrolformål samt som grundlag for edb-registrering af eksportoplysningerne.
 • Eksemplar 3 er et ledsage- og kontroldokument, der følger varerne indtil de forlader EU's toldområde, eller forsendelse påbegyndes. I visse tilfælde skal dokumentet efterfølgende bruges af virksomheden som dokumentation for varernes udførsel af EU's toldområde. Reglerne for anvendelse af udførselsangivelsens eksemplar 3 er nærmere beskrevet i C.1.3.6.3.  
 

C.1.2.1 Fortrykte udførselsangivelser

Toldcentrene kan tillade, at registrerede eksportører lader visse oplysninger fortrykke i udførselsangivelsen. Det skal tydeligt markeres ved overstregning og med anførsel af signatur, hvis en eller flere af de fortrykte oplysninger ikke har betydning for den pågældende udførsel.

Tilladelsen er betinget af, at der ikke ændres ved angivelsens lay-out.

C.1.2.2 Edb-udskrivning af formularer

GB art. 205 Virksomheder, der anvender egne edb-systemer, men som ikke afgiver eksportoplysninger til Told*Skat via edb, kan udskrive enhedsdokumenterne på printer.
 
Virksomhederne kan endvidere, ved anvendelse af laserprinter o.lign., udskrive udførselsblanketten, når denne udskrift tager form af en edb-udskrift af enhedsdokumentet/YM-blanketten.

C.1.2.3 Andre udførselsformularer

BKG § 72 Proviantangivelse, G 22, se bilag 85, anvendes i stedet for udførselsangivelse:
 • ved leverance her i landet af proviant og andre fornødenheder til skibe og fly i udenrigsfart,
 • ved provianteringsvirksomheders leverance af proviant og andre fornødenheder til skibe, fly, diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer i udlandet,
 • ved overførsel af varer mellem provianteringsvirksomheder, herunder tilsvarende virksomheder i frihavnen.
Provianteringsvirksomheder kan anvende proviantangivelsen til nævnte formål, uanset om varerne udføres fra virksomhedens provianteringslager eller beskattede lager.

Andre virksomheder skal afgive en udførselsangivelse.

Ved proviantering af skibe og fly i dansk toldområde med varer, for hvilke der anmodes om fraskrivning i afgiftsregnskab, fritagelse for eller godtgørelse af told og afgifter eller udbetaling af eksportrestitution, skal der afgives såvel proviantangivelse som udførselsangivelse. Proviantangivelse anses for afgivet, hvis varerne er angivet i en samlet proviantangivelse for det pågældende fartøj.

I tilfælde, hvor eksportrestitutionsbeløb opgøres månedsvis af provianteringsvirksomheder, skal der dog ikke afgives udførselsangivelse, men varerne skal optages i proviantangivelsen. Ved leverancer til militæret, diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer, anvendes særlige formularer, se D.5 og D.6.

C.1.2.4 Fritagelse for afgivelse af udførselsangivelse

GB art. 231 Virksomhederne er fritaget for at afgive udførselsangivelse i nedennævnte situationer, medmindre:  
 • udførslen vedrører varer, der er midlertidigt indført mod sikkerhedsstillelse for told og afgifter, og hvor sikkerhedsstillelsen skal frigives ved ordningens afslutning,
 • varerne er omfattet af særlige udførselsbestemmelser, f.eks. veterinære, sikkerhedsmæssige eller sundhedsmæssige, der kræver fremlæggelse af en udførselstilladelse.  
 
BKG § 60 Fritagelsen omfatter blandt andet:  
 • varer, der under transitering af det danske toldområde, er i jernbanens eller en af Told Skat godkendt postvirksomheds varetægt,
 • varer, der uden omladning transiterer toldområdet efter EU's forsendelsesordning, mod fremlæggelse af TIR- eller ATA-carnet eller NATO-tolddeklaration, formular 302,  
 • rejseudstyr og rejseproviant, der medføres som håndbagage eller indskrives som rejsegods,  
 • varer, der udføres midlertidigt mod fremlæggelse af ATA-carnet; forbliver varerne i udlandet, afgives udførselsangivelse efterfølgende,  
 • værktøj, instrumenter, redskaber o.l., som rejsende håndværkere eller kunstnere skal benytte i udlandet,  
 • gaveforsendelser med en detailpris i Danmark på højst 950 kr, som afsendes af en privat person her i landet. Udførslen må ikke være erhvervsmæssig, og forsendelsespapirerne skal ved afsendelsen indeholde oplysning om, at det drejer sig om gaveforsendelse,  
 • kranse og blomster til udsmykning af grave,  
 • udenlandsk indregistrerede motorkøretøjer og fly,  
 • danske motorkøretøjer, der midlertidigt udføres,  
 • skibe og både, der ikke er genstand for salg, og som afgår på egen køl,  
 • udenlandske og danske jernbanevogne og fly, der ikke er genstand for salg eller udlejning,  
 • heste til trav, galop, cirkus eller ridning, der midlertidigt udføres, eller som genudføres efter midlertidigt ophold her i landet for udenlandsk regning,  
 • bøger, noder, kataloger, prislister, bekendtgørelser, plakater, brugsanvisninger og andre tryksager, der udføres som lån eller gave,  
 • manuskripter, tidsskrifter mv., der er trykt her i landet og som af danske firmaer sendes til udlandet til abonnenter og forhandlere, der afsætter direkte til forbrugerne,  
 • frimærker til bytning,  
 • kister med menneskelig og urner med aske,  
 • vareprøver med en værdi på højst 500 kr., der ikke er genstand for salg eller bytte. Emballage og forsendelsespapirer skal være mærket Vareprøver,  
 • sportseffekter til sportsudøvelse i udlandet eller genudførsel af tilsvarende effekter,  
 • penge og værdipapirer mv.,  
 
Toldcentrene kan i andre lignende tilfælde fravige kravet om afgivelse af udførselsangivelse.

C.1.2.5 Udfyldning af udførselsangivelse

TK art. 62, GB art. 199 Eksportøren har fuld deklarationspligt, dvs. at udførselsangivelsen ved indleveringen til toldcentret skal indeholde alle nødvendige oplysninger, se C.1.2.5.1.
 
Udførselsangivelsen skal være underskrevet af eksportøren eller dennes repræsentant.
 
Hvis der ønskes godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter af varerne, eller hvis varerne er bestemt til genindførsel mod told- eller afgiftslempelse, skal udførselsangivelsen indeholde de oplysninger, som er nødvendige for toldcentrets behandling af anmodningen.
 
Hvis der skal opkræves eksportafgifter, skal udførselsangivelsen indeholde de nødvendige oplysninger.
 
Udførselsangivelsen udfyldes på skrivemaskine eller edb-printer. Angivelser, der er udfyldt med læselig og tydelig håndskrift, kan antages, hvis udførselsekspeditionen i sin helhed afsluttes i Danmark.
 
GB art. 205 Udførselsangivelser kan også udskrives på laserprinter etc. I de tilfælde skal alle formkrav, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne til EU's toldkodeks, være opfyldt. Rubriceringen skal være i overensstemmelse med standardmodellen, bortset fra:
 • trykkefarve
 • benyttelse af kursivskrift
 • trykning af bund i visse rubrikker.
Skal der foretages ændringer, overstreges de forkerte oplysninger, og de rigtige anføres. Alle ændringer bekræftes af brugeren og påtegnes af toldcentret. Toldcentret kan evt. forlange, at der indleveres en ny angivelse.
 
Supplementsangivelser anvendes på samme måde som hovedangivelsen, dog skal ubenyttede rubrik 31, varebeskrivelse, overstreges.

C.1.2.5.1 Udførselsangivelse - almindelig udførsel

Den almindelige udførselsangivelse, uden den nationale YM-blanket, benyttes ved udførsel af alle varer, herunder landbrugsvarer, når der ikke skal udbetales eksportrestitution eller andre støttebeløb, når varerne ikke er licenspligtige samt når der ikke skal opkræves eksportafgift af varerne.  
 
Hvis der benyttes det 4-sidede enhedsdokument som udførselsangivelse, skal rubrikkerne 12, 36, 42, 43 og 45 ikke udfyldes. Disse rubrikker er ikke medtaget i eksemplar 1-3 i det 8-sidede enhedsdokument.  
 
GB bilag 37og 38 BKG § 57
Rubrikkerne i udførselsangivelsen, se bilag 5, udfyldes efter følgende regler:  
 
1. Angivelse
Første underrubrik.  
 
Der anvendes følgende betegnelser:  
 • EX:  Udførsel fra EU's toldområde til alle lande bortset fra EFTA-lande: Island, Norge og Schweiz, herunder Lichtenstein, og Visegradlande: Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet.  
 • EU:  Udførsel fra EU's toldområde til EFTA-lande: Island, Norge og Schweiz, herunder Lichtenstein, og Visegradlande: Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet.  
 • COM:  Angivelse af varer til oplæggelse på AN6770_1.GIF Size: ( X )toldoplag - varer med præfinansiering AN6770_2.GIF Size: ( X ), herunder til fremstilling under toldkontrol samt til oplæggelse i provianteringsvirksomhed eller i frihavnen.  
 
Angivelse af varer, som udføres fra steder i EU's afgiftsområde til steder, der ligger inden for EU's toldområde.
 
Anden underrubrik udfyldes med en af følgende koder:  
 • (1): Endelig udførsel. Koden anvendes ikke ved genudførsel efter midlertidig indførsel (se kode 3).  
 • (2): Midlertidig udførsel.  
 • (3): Genudførsel. Koden må kun anvendes for varer, der tidligere har været midlertidig indført under en toldprocedure.   
 • (7): Oplæggelse på toldoplag samt anbringelse på andre lagre under toldmæssig kontrol, f.eks. frihavnen, provianteringsvirksomhed, AN6770_1.GIF Size: ( X )toldoplag - varer med præfinansiering AN6770_2.GIF Size: ( X ) og fremstilling under toldkontrol.  
 • (9): Andre procedurer: proviantering og tax-free forretninger i lufthavne.  
 
Tredje underrubrik udfyldes kun ved forsendelse eller ved udstedelse af T2L-dokument.  
 
2. Afsender/eksportør  
Navn, adresse og evt. telefonnummer på den eksportør, der har solgt/faktureret varerne med henblik på eksport eller har solgt eller overført varerne til oplæggelse på toldoplag,  provianteringsvirksomhed, AN6770_1.GIF Size: ( X )toldoplag - varer med præfinansiering AN6770_2.GIF Size: ( X ) eller i frihavnen.  
 
Eksportørens nummer i eksportørregistret - SE-nummer -  jf. registreringsbeviset samt regionskode. For udenlandske eksportører og private afsendere anføres i stedet for SE-nummer: 09999981.  Ved udførsel af godsregistrerede varer for udenlandsk regning anføres ekspeditørens SE-nummer, når denne er eksportør-registreret.  
 
3. Formularer
Løbenummeret for angivelsen i forhold til det samlede antal angivelser, dvs. angivelse og supplementsangivelser.  Hvis der til en udførselsangivelse hører 2 supplementsangivelser, anføres henholdsvis 1/3, 2/3 og 3/3. Vedrører udførselsangivelsen kun én varepost, anføres der intet i rubrik 3, men 1 i rubrik 5.  
 
5. Vareposter
Det samlede antal vareposter, minimum 1 og maximum 99, der er omfattet af udførselsangivelsen med tilhørende supplements-angivelser. Vareposterne svarer til det antal af rubrik nr. 31 kolli og varebeskrivelse, der udfyldes.  
 
6. Kolli i alt
Det samlede antal kolli i den pågældende udførselsekspedition.  
 
7. Referencenummer
Rubrikken er til virksomhedens eget brug.  
 
8. Modtager
Rubrikken skal udfyldes, når varerne tilføres provianterings-virksomhed, oplægges på AN6770_1.GIF Size: ( X )toldoplag - varer med præfinansiering AN6770_2.GIF Size: ( X ), herunder til fremstilling under toldkontrol eller oplægges i frihavnen.  
 
Rubrikken skal indeholde oplysning om lagerhaverens navn, adresse, eventuelt telefonnummer og SE-nummer, jf. registreringsbeviset.   
 
14. Klarerer/repræsentant
Navn, adresse og evt. telefonnummer på speditøren, hvis en sådan medvirker. I modsat fald anføres eksportør eller afsender.  
 
17. Bestemmelsesland
Navnet på bestemmelseslandet. Rubrikken udfyldes ikke ved oplæggelse på AN6770_1.GIF Size: ( X )toldoplag - varer med præfinansiering AN6770_2.GIF Size: ( X ), herunder fremstilling under toldkontrol, i frihavnen eller i provianteringsvirksomhed, medmindre der begæres forudbetaling af destinationsbestemt eksportrestitution.  Ved udførsel til proviantering af skibe eller fly uden for det danske toldområde, anføres bestemmelseslandet som det land, hvor varerne indlades i skibet.  
 
17a. Bestemmelseslandets kode
Koden for det land, der er anført i rubrik 17. Koderne fremgår af landefortegnelsen i bilag 37.   
 
18.Transportmidlets identitet og nationalitet
Nationalitetskoden for det transportmiddel, hvorpå varerne indlades direkte ved opfyldelsen af udførselsformaliteterne.   
 
Nationalitet anføres i den kode for landet, der er fastlagt i landefortegnelsen i bilag 37.  
 
Ved anvendelse af proceduren for fællesskabsforsendelse skal der afgives nærmere oplysninger om transportmidlets identitet. Se B.1.  
 
Ved postforsendelser, ved jernbaneforsendelser eller transport af varer i faste installationer, f.eks. i rørledninger og el-kabler, skal rubrikken ikke udfyldes.  
 
19. Containere, Ctr
Her anføres om varerne transporteres i container over EU's ydre grænse. Følgende koder anvendes:  
0 - Varer, der ikke transporteres i container.
1 - Varer, der transporteres i container.  
 
Ved containere forstås:  
 
En transportenhed, f.eks. løs tank, veksellad eller lignende,  
 • som udgør et helt eller delvis lukket rum, der er bestemt til at indeholde gods
 • som er af varig beskaffenhed og således stærk nok til at kunne benyttes gentagne gange
 • som er særligt indrettet til - uden omladning - at lette godstransport inden for en eller flere transportformer
 • som er således indrettet, at den er let at håndtere, især ved overførsel fra en transportform til en anden
 • som er således indrettet, at den er let at fylde og tømme, og som har et indre rumfang på én kubikmeter eller derover.  
 
 
Lad/flats sidestilles med containere.  
 
20. Leveringsbetingelser
I første underrubrik angives koden for leveringsbetingelserne og i anden underrubrik anføres stedet, hvor leveringsbetingelserne opfyldes.   
 
DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=  
 
Tredje underrubrik kræves ikke udfyldt.  
 
21. Det grænseoverskridende aktive transportmiddel
Nationalitetskoden angives for det transportmiddel, der transporterer varerne ud over EU's ydre grænse. Koden kan være sammenfaldende med den i rubrik 18 angivne.  
 
Nationalitet anføres i den kode for landet, der er fastlagt i landefortegnelsen i bilag 37.  
 
Når det drejer sig om kombineret transport, eller når der anvendes flere transportmidler, anføres som aktivt transportmiddel det, der tjener til fremdriften. F.eks. vil det være skibet, hvis transportformen er lastbil på skib; anvendes f.eks. et trækkende køretøj og påhængsvogn, er det aktive transportmiddel det trækkende køretøj.  
 
Rubrikken udfyldes ikke ved udførsel med post, jernbane eller i faste installationer.  
 
22. Fakturaens møntsort og samlede beløb
I første underrubrik anføres den møntsort fakturaen er udfærdiget i med den kode, der er anført i landefortegnelsen i bilag 37.  
 
I anden underrubrik anføres det fakturerede beløb for samtlige varer omfattet af angivelsen. Omfatter udførselsangivelsen flere fakturaer, angives beløbet ifølge samtlige fakturaer, jf. dog rubrik 28.  
 
Rubrikken udfyldes ikke:
 • ved udførsel af transitvarer for udenlandsk regning
 • hvis der ikke foreligger et salg til udlandet
 • når eksportøren har tilladelse til efterfølgende aflevering af faktura.  
 
 
25. Transportmåde ved grænsen Koden for den transportmåde, der anvendes vedrørende det aktive transportmiddel, der befordrer varerne ud af EU's toldområde.
 
Følgende koder anvendes:  
 
10 - Søtransport
12 - Jernbanevogn på skib/færge
16 - Lastbil på skib/færge
17 - Påhængsvogn eller sættevogn på skib/færge
20 - Jernbanetransport
23 - Lastbil på jernbanevogn
30 - Vejtransport
40 - Lufttransport
50 - Postforsendelser
70 - Faste installationer, f.eks. rør, elkabler
90 - Egen fremdrift, f.eks. skib på egen køl, bil på egne hjul  
 
Rubrikken skal ikke udfyldes ved oplæggelse på oplag, f.eks. provianteringsvirksomhed, AN6770_1.GIF Size: ( X )toldoplag - varer med præfinansiering AN6770_2.GIF Size: ( X ) eller frihavnen.  
 
26. Indenlandsk transportmåde
Koden for den transportmåde, der anvendes ved varernes fraførsel fra indladningsstedet, med henblik på udførsel af EU's toldområde.  
 
Se koderne under vejledningen til rubrik 25.  
 
Hvis varerne angives til udførsel direkte ved udpassagestedet ved EU's ydre grænse, anføres samme kode som i rubrik 25.  
 
Rubrikken skal ikke udfyldes ved oplæggelse på oplag, f.eks. provianteringsvirksomhed, AN6770_1.GIF Size: ( X )toldoplag-varer med præfinansiering AN6770_2.GIF Size: ( X ) eller frihavnen.  
 
28. Finansielle oplysninger og bankdata
Fakturaens dato og nummer. Datoen anføres med 6 cifre i rækkefølgen dag, måned og år. F.eks. anføres datoen 18. august 1996 som 18 08 96.  
 
Hvis varer er solgt af en dansk eksportør til en udenlandsk virksomhed, der videresælger dem forinden de afsendes her fra landet, angives fakturanummer kun på den faktura, der er udstedt til den oprindelige udenlandske køber.  
 
Ved udførsel af varer efter flere fakturaer afgives udførselsangivelse for hver enkelt faktura. Hvis der efter handelsmæssig sædvane udstedes flere fakturaer for samme forsendelse, kan der dog ses bort fra kravet om afgivelse af udførselsangivelse for hver enkelt faktura på betingelse af, at laveste fakturanummer for de fakturaer, der er udstedt for forsendelsen, angives i rubrikken, og at øvrige fakturanumre angives i rubrik 44. Der kan også udstedes en samlefaktura eller fortegnelse, der indeholder oplysning om fakturanummer og beløb for hver enkelt faktura, som udførselsangivelsen omfatter.  
 
Rubrikken udfyldes ikke:
 • ved udførsel af transitvarer for udenlandsk regning
 • hvis der ikke foreligger et salg til udlandet
 • når eksportøren har tilladelse til efterfølgende aflevering af faktura.  
 
 
29. Udgangstoldsted
Når varerne skal udføres direkte fra Danmark med skib, luftfartøj eller bil, angives koden for den havn, lufthavn eller det toldsted, hvorfra varerne udpasserer.  
 
Udføres varerne som postforsendelse eller med jernbane, anføres henholdsvis kode 0010 og 0020.  
 
Udpasserer varerne via en anden EU-medlemsstat, angives kode 9999.  
 
Koden anvendes ikke for varer, der oplægges i provianteringsvirksomhed, på AN6770_1.GIF Size: ( X )toldoplag-varer med præfinansiering AN6770_2.GIF Size: ( X )eller i frihavnen.  
 
Koderne fremgår af bilag 118.  
 
31. Kolli og varebeskrivelse
Emballagernes mærker og numre samt kollienes antal og art. For uemballerede varer anføres antallet af disse varer eller in bulk samt i begge tilfælde de nødvendige oplysninger til identifikation af varerne.  
 
Ved varebeskrivelse forstås varernes tarifmæssige eller handelsmæssige betegnelse, udtrykt tilstrækkelig klart til at muliggøre en øjeblikkelig og sikker identifikation af varernes art mv.  
 
Rubrikken skal endvidere indeholde oplysninger, der eventuelt kræves i henhold til specifikke forskrifter. Det gælder f.eks. særlige udførselsbestemmelser, punktafgifter mv.  
 
For varer under EU's landbrugsordninger skal varebeskrivelsen være i overensstemmelse med EU-direktoratets eksportørvejledning. 
 
Ved udførsel af transitvarer for udenlandsk regning, kan varearten anføres summarisk.  
 
Såfremt der anvendes container, skal dennes identifikationsmærke eller registreringsnummer angives.  
 
32. Varepost nr.
Varepostens løbenummer i rækken af vareposter, der er anført i rubrik 5.  
 
Omfatter angivelsen kun én varepost, anføres 1.  
 
33. Varekode
Der angives varekoden fra Toldtariffen.  
 
Rubrikken er opdelt i 5 underrubrikker, der udfyldes således:  
 1. Den 8-cifrede varekode  fra Toldtariffen
 2. Udfyldes ikke.
 3. Benyttes ved udførsel af varer under EU's landbrugsordninger.
 4. Benyttes ved udførsel af varer under EU's landbrugsordninger.
 5. Benyttes ikke i Danmark.
 
Der henvises i øvrigt til Toldtariffens vejledning om anvendelse af varekoder og tillægskoder.  
 
Ved udførsel af godsregistrerede transitvarer for udenlandsk regning, kan der i stedet for varekoden angives det kapitel i Toldtariffen, hvorunder varen henhører, efterfulgt af 6 nuller, f.eks. 84 00 00 00.  
 
Ved udførsel af varer til proviantering kan varekoden anføres som 99 30 99 00. Ved udførsel af flyttegods og varer til udstilling, demonstration og lignende, anføres varekoden som  99 90 99 02.  
 
De nævnte lettelser i angivelseskravene gælder ikke for varer, som udføres mod eksportrestitution mv., eller som er omfattet af reglerne om eksportafgift. De gælder endvidere ikke for varer, der udføres mod godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter eller anden form for toldlempelse.  
 
34a. Oprindelsesland - kode
Oprindelsesland anføres med kode for det land, hvori varerne er fremstillet. Hvis fremstillingen er foregået i to eller flere lande, anføres det land, hvori den sidste væsentlige forarbejdning har fundet sted.  
 
Ompakning, sortering eller blanding betragtes ikke som forarbejdning, medmindre varen efter behandlingen ikke længere kan henføres til noget andet oprindelsesland end det, hvori denne behandling har fundet sted. Findes der særlige regler i fællesskabsforordninger eller konventioner, f.eks. vedrørende toldpræference, til fastlæggelse af varers oprindelse, anføres oprindelseslandet i overensstemmelse med disse regler. Oprindelseslandet vil i disse tilfælde i almindelighed fremgå af de dokumenter, som kræves fremlagt i bestemmelseslandet.  
 
Ved udførsel af transitvarer for udenlandsk regning, kan som oprindelsesland anføres det land, hvorfra varerne er afsendt.  
 
Rubrikken kræves ikke udfyldt ved oplæggelse af varer i provianteringsvirksomheder eller i frihavnen, medmindre varerne oplægges mod restitution.  
 
Oprindelseslandet anføres i den kode for landet, der er fastlagt i landefortegnelsen i bilag 37.  
 
For skibe og fly, der har været registreret i Danmark, angives landekoden som 008 for Danmark, uanset hvor de pågældende skibe og fly er bygget.  
 
35. Bruttomasse (kg)
Bruttovægten for den enkelte varepost anføres i hele kilogram. Vedrører udførselsangivelsen flere vareposter skal forsendelsens samlede bruttovægt fordeles på de enkelte vareposter.  
 
Ved bruttovægt forstås den samlede vægt af varerne inklusive al emballage, dog ikke transportmateriel, f.eks. containere.  
 
37. Procedure
Koden for den procedure, varerne ønskes udført efter. Koderne fremgår af bilag 120.  
 
Koden anføres i alle tilfælde med 4 cifre i første underrubrik og 1 ciffer i anden underrubrik.  
 
Det første ciffer i den 5-cifrede kode skal være identisk med koden anført i rubrik 1, anden underrubrik.  
 
De 2 første cifre er koden for ønsket procedure, f.eks. endelig udførsel, midlertidig udførsel til passiv forædling eller oplæggelse på AN6770_1.GIF Size: ( X )toldoplag - varer med præfinansiering AN6770_2.GIF Size: ( X ).  
 
De 2 næste cifre er koden for forudgående procedure. Ved forudgående procedure forstås den procedure varerne har været henført under før de udføres, f.eks. aktiv forædling suspension, tilført provianteringsvirksomhed eller godsregistrerede varer.  
 
Det 5. ciffer er et nationalt ciffer.  
 
Som eksempel kan nævnes koden for endelig udførsel af varer uden forudgående procedure: 10.00.0.  
 
38. Nettomasse (kg)
Nettovægten for den enkelte varepost anføres i hele kilogram. Mængden anføres uden decimaler.  
 
Ved nettovægt forstås varens vægt uden emballage.  
 
Ved udførsel af transitvarer for udenlandsk regning, kan bruttomassen anføres som nettomasse.  
 
40. Summarisk angivelse/forudgående dokument
Ved udførsel af godsregistrerede, ikke fortoldede varer, anføres godsregistreringsnummeret i rubrikken.  
 
Omfatter en varepost flere godsregistreringsnumre, anføres det ældste godsregistreringsnummer i rubrikken. Øvrige godsregistreringsnumre til vareposten anføres i rubrik 44.  
 
Omfatter et godsregistreringsnummer flere vareposter/varekoder i angivelsen, anføres godsregistreringsnummeret i rubrikken til den første varepost. Ved de øvrige vareposter anføres samme i rubrikken.   
 
Ved fraførsel fra toldoplag anføres oplæggelsesangivelsens ekspeditionsnummer.  
 
41. Supplerende enheder
Supplerende mængde anføres i den enhed, der er anført i Toldtariffens kolonne ud for den pågældende position, f.eks. stk., par, liter, MWh eller m2. Mængderne anføres uden decimaler. Såfremt intet er anført i Toldtariffen, skal rubrikken ikke udfyldes.  
Ved udførsel af maskiner, apparater mv. samt visse arter transportmateriel henhørende under Toldtariffens afsnit XVI og XVII, der afsendes adskilt ad flere gange som delsendinger og som efter de gældende regler kan tariferes som en helhed, skal stykantallet, den supplerende mængde, anføres for første delsending. For de efterfølgende delsendinger anføres i stedet DEL.  
 
Ved udførsel af transitvarer for udenlandsk regning, skal rubrikken ikke udfyldes.  
 
44. Supplerende oplysninger mv.
Oplysninger og erklæringer mv, som kræves efter de udførselsordninger, der gælder for varerne, f.eks. henvisning til en bevilling fra Told Skat eller oplysning om, at der er tale om udførsel af punktafgiftspligtige varer.  
 
Endvidere anføres oplysning om, hvilke dokumenter der er vedlagt angivelsen, f.eks. certifikater, attester, udførselstilladelser, og bevillinger, som er foreskrevet i de særlige udførsels- og transitbestemmelser, samt øvrige bilag, der er vedlagt angivelsen.  
 
For varer, der kun kan udføres mod fremlæggelse af udførselstilladelse, skal tilladelsen vedlægges udførselsangivelsen. For varer, der er omfattet af EU-ordninger om udførsel, vedlægges eksportlicens og udførselscertifikat mv. Forinden udførselsangivelsens indlevering til toldcentret, afskrives beløb og eventuelt tillige mængde i de pågældende dokumenter.  
 
Hvis eksportøren ønsker at få tilbageleveret eksemplar 3 af udførselsangivelsen med udpassagetoldstedets attest for varernes udførsel, skal der i rubrikken anføres RET-EXP.  
 
46. Statistisk værdi
Varernes værdi fob eller franco dansk grænse for hver position i hele danske kroner. For forsendelser med post anføres værdi eksklusive porto. Hvis varerne ikke er endeligt solgt anføres den markedspris, der gælder på afsendelsestidspunktet. For varer, der genudføres efter forædling, herunder reparation og bearbejdning her i landet, anføres værdien som summen af varernes værdi ved indførslen med tillæg af de omkostninger, der er påløbet her i landet til forædling mv.  Ved udførsel af varer, der omfattes af EU's landbrugsordninger, skal eksportrestitutioner mv., der udbetales her i landet, ikke medregnes i værdien, som anføres i udførselsangivelsen.  
 
Ved udførsel af transitvarer for udenlandsk regning, kan anførsel af værdien undlades.  
 
47. Beregning af afgifter
Hvis der skal opkræves eksportafgifter skal rubrikken indeholde de oplysninger, der er nødvendige for opkrævningen: toldberegningsart, beregningsgrundlag, afgiftssats og afgiftsbeløb. Toldberegningsarten for eksportafgift er 1682.  
 
49. Identificering af oplag  
Ved udførsel af varer fra toldoplag, anføres toldoplagets nummer og tidligere ekspeditionsdato med 6 cifre i rækkefølgen: dag, måned og år. Derudover anføres ekspeditionsnummer på den fortoldnings/udførselsangivelse, der blev benyttet, da varerne blev oplagt..  
 
50. Hovedforpligtede   
Rubrikken anvendes, når en eksportør ønsker udførselsangivelsens eksemplar 3 tilbageleveret fra udgangstoldstedet med attest om varernes udførsel. Rubrikken udfyldes med navn og adresse på en person, der er hjemmehørende i det land, hvor udgangstoldstedet er beliggende, og til hvem eksemplaret kan afleveres.  
 
54. Sted og dato
Udførselsangivelsen underskrives af eksportøren eller af en repræsentant for eksportøren, f.eks. speditør, efter de almindelige fuldmagtsregler.

C.1.2.5.2 Udførselsangivelse, landbrug

Angivelsen, se bilag 7, benyttes ved udførsel af landbrugsvarer, der er omfattet af EU-bestemmelser om:  
 • eksportrestitution
 • eksportlicens
 • eksportafgift
 • interventionsvarer
 
Udførselsangivelse, landbrug skal indeholde følgende supplerende data:  
 
8. Modtager
Varemodtagerens navn og adresse. Ved samlegods anføres "diverse" og der vedlægges en liste over modtagerne. 
 
28b. Eksportens art
Oversigt over eksportarter findes i Eksportørvejledningens generelle del.
 
28c. T-status
For varer, der ikke har EU-status anføres 1 og for varer, der har EU-status anføres 2.  Opnåelse af eksportrestitution kræver, at de varer/produkter, der søges restitution for, har toldmæssig status T 2.  Én udførselsangivelse kan kun omfatte varer med samme T-status.  
 
33. Varekode
Varekoden fra Toldtariffen. For varer, der kan opnå eksportrestitution mv., anføres varekoden fra EU-direktoratets eksportørvejledning.  
 
Rubrikken er opdelt i 5 underrubrikker, der udfyldes således:  
 1. Den 8-cifrede varekode fra Toldtariffen
 2. Udfyldes ikke
 3. Udfyldes efter reglerne i EU-direktoratets eksportørvejledning
 4. Udfyldes efter reglerne i EU-direktoratets eksportørvejledning
 5. Benyttes ikke i Danmark.  
Restitutionskoden, der angives i 3. underrubrik, består af 4 cifre, hvoraf det første ciffer indtil videre er 9.  
 
Der henvises i øvrigt til Toldtariffens vejledning om anvendelse af varekoder.  
 
36. For-Gar
Hvis eksportrestitution ønskes forudbetalt, udfyldes rubrikken med det 4-cifrede garantinummer.  
 
Garantinummeret fremgår som sags.nr. af kvittering for modtagelse af sikkerhedsstillelse.  
 
42. Licensnr.
Når der fremlægges eksportlicens/forudfastsættelsesattest, anføres kendingsbogstaverne samt det 6-cifrede nummer i rubrikken.  
 
Er der tale om en deponeret forudfastsættelsesattest, anføres tillige ordet DEP.  
 
44. (Underrubrikken)
Når der medfølger kontroleksemplar T 5, anføres det fortrykte nummer i rubrikken.  
 
45. Ff-dato. Her anføres evt. dato for forudfastsættelse.
 
54. Sted og dato
Sted og dato for angivelsens udfærdigelse.  
 
Udførselsangivelsen for varer under EU's landbrugsordninger skal underskrives af en person, der er befuldmægtiget til at underskrive på den eksporterende virksomheds vegne.  
 
Er den befuldmægtigede en anden virksomhed, f.eks. speditør, anføres tillige navn og adresse.

C.1.2.6 Forenklede udførselsangivelser

C.1.2.6.1 Statistisk tærskelværdi

Tærskelværdiordningen kan bruges ved udførsel af varer her fra landet med en værdi pr. forsendelse på udførselstidspunktet på 6.500 kr. eller derunder og med en nettovægt under 1.000 kg. pr. varekode/vareart. Ved
udførsel til Grønland og Færøerne er værdien pr. vareart/varekode dog højst 3.000 kr.
 
Hvis udførselsangivelsen også benyttes som forsendelsesangivelse og dokumentet skal udfyldes ved
gennemskrivning, kan ordningen kun benyttes, hvis kravene til forsendelsesdokumentets udfyldning,
blandt andet med hensyn til varebeskrivelse, opfyldes.

C.1.2.6.1.1 Angivelser med maksimale lettelser

Ved udførsel af varer, til hvilke der ikke er knyttet særlige udførselsbestemmelser mv, skal der kun
afgives disse oplysninger:
 
 
2 Afsender
5 Vareposter
17a Bestemmelsesland
31 Varebeskrivelse
32 Varepost nr.
38 Nettomasse
46 Statistisk værdi
54 Underskrift
 
Ved udførsel af godsregistrerede varer skal rubrik 40 og eventuelt rubrik 44 vedr. overskydende
godsregistreringsnumre udfyldes.

C.1.2.6.1.2 Angivelser med begrænsede lettelser

For nedennævnte varer/ekspeditionstyper er det af told- og afgiftsmæssige årsager nødvendigt at afgive flere faste oplysninger i udførselsangivelsen. Hvis tærskelværdiordningen benyttes, er lettelserne derfor begrænsede.
 
 • Varer, der af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde kræver fremlæggelse af en udførselstilladelse.
 • Punktafgiftspligtige varer, der udføres af punktafgiftsregistrerede virksomheder.
 • Varer under EU's landbrugsordninger. 
 • Varer, der udføres fra aktiv forædling, fra forarbejdning under toldkontrol eller til passiv forædling. 
 • Varer, der fraføres oplag, herunder lagre i frihavnen og provianteringsvirksomheder. 
 • Varer, der er bestemt til genindførsel, f.eks. vareprøver og varer til demonstration, afprøvning eller i udvalg.
 
Udførselsangivelsens rubrikker skal udfyldes, bortset fra følgende:
 
 
18 Transportmidlets nationalitet
19 Container
21 Grænseoverskridende transportmiddel
25 Transportmåde ved grænsen
26 Indenlandsk transportmåde
29 Udgangstoldsted

C.1.2.6.1.3 Flere varer på samme angivelse

Omfatter en angivelse flere forskellige varer/varekoder forholdes forskelligt, afhængigt af om alle
varer hver især har en værdi under 6.500 kr./3.000 kr. og samtidig er berettiget til maksimale lettelser,
jf. ovenfor, eller om en eller flere varer har en værdi over 6.500 kr./3.000 kr., respektive ikke er
berettiget til maksimale lettelser.
 
Alle varer berettiget:
Varerne kan angives samlet, dvs. som én varepost med den samlede værdi og den samlede nettovægt.
Hvis der ikke findes en dækkende betegnelse, angives varen som andre varer.
 
En eller flere varer ikke berettiget:
Varerne kan ikke angives på samme angivelse efter denne ordning, men der er mulighed for at
benytte den alternative tærskelværdiordning, se nedenfor.

C.1.2.6.1.4 Alternativ tærskelværdiordning

Den alternative tærskelværdiordning var indtil oktober 1989 den eneste gældende ordning. Ordningen er videreført, men har mere begrænsede lettelser, idet alle rubrikker - med enkelte undtagelser - skal udfyldes. Den omfatter kun de varer/ekspeditioner, der ifølge ovenstående er berettiget til maksimale lettelser.
 
Ordningen kan indtil videre bruges ved ekspeditioner, hvor en del af varerne falder udenfor betingelserne i den almindelige tærskelværdiordning.
 
Der gælder følgende afvigelser fra de almindelige udfyldningsregler til nævnte rubrikker:
 
31 Varebeskrivelsen anføres som andre varer.
33 Varekode anføres som 9990.99.02.
34a Oprindelsesland anføres som 008.
 
Er flere af varerne omfattet af lettelsen, kan de angives samlet, dvs. at følgende oplysninger kan slås sammen:
 
 
35 Bruttomasse
38 Nettomasse
46 Statistisk værdi.

C.1.2.7 Forordningsbestemte lettelser

GB art. 222 og 279-289 EU's Toldkodeks giver eksportørerne mulighed for at anvende forskellige forenklede angivelses- og procedureregler i forbindelse med udførsel af varer, ligesom der er mulighed for anvendelse af Told Skats edb-løsninger.  
 
Anvendelse af forenklede løsninger kræver en skriftlig tilladelse fra  toldcentret. Tilladelserne fastsætter rammerne for ordningernes anvendelse samt virksomhedernes pligt til at overholde diverse regnskabs- og kontrolforskrifter.  
 
Tilladelse til at angive varer til udførsel via edb eller ved samlede periodiske angivelser på EU's enhedsdokument, kan af praktiske hensyn kombineres med tilladelse som "godkendt eksportør", se C.1.4. Denne model fritager som hovedregel eksportørerne for ekspedition hos Told Skat.  
 
Virksomheder, der allerede afgiver udførselsoplysninger på én af nævnte måder og som ikke ønsker tilladelse som godkendt eksportør, kan fortsætte med at afgive udførselsoplysninger som hidtil. I sådanne tilfælde kan varer dog ikke fraføres det danske toldområde, før tilladelse til udførsel er givet på det udførselsdokument, som skal ledsage varerne til udpassagestedet i EU.  
 
Virksomheder, der allerede har tilladelse som godkendt eksportør og som ikke afgiver udførselsoplysninger via edb eller ved periodisk angivelse, skal fremover anvende forenklet angivelsesform.

C.1.2.7.1 Udførselsangivelse via edb

GB art. 222 On-line Eksportørregistrerede virksomheder kan blive tilsluttet Told Skats on-line eksportsystem, hvor man kan vælge mellem batch-løsningen: periodisk filoverførsel og terminalløsningen: computer til computer.

Fælles for edb-løsningerne Ved udførsel af varer, der af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære eller andre grunde kræver fremlæggelse af en udførselstilladelse, skal den pågældende tilladelse - sammen med en udskrift af angivelsen - altid forelægges for toldcentret efter de nedenfor beskrevne retningslinier. Sådanne varer er ikke omfattet af en eventuel tilladelse som godkendt eksportør.

Eksportører, der ikke har tilladelse som godkendt eksportør eller som udfører varer, der ikke er omfattet af en sådan tilladelse, skal indsætte udførselsoplysningerne i virksomhedens edb-system inden varerne kan angives til udførsel ved toldcentret. For så vidt angår terminalløsningen skal der endvidere være modtaget tilbagesvar fra Told Skats edb-system om, at oplysningerne er accepteret.

Varerne skal herefter angives til udførsel ved toldcentret under samtidig fremlæggelse af eventuelle tilladelser, licenser eller andre foreskrevne dokumenter samt af en udskrift fra virksomhedens edb-system indeholdende de eksportoplysninger, der er indberettet af virksomheden. Udskriften af eksportoplysningerne kan være opbygget, rubriceret og udfyldt som EU's enhedsdokument, udskrevet på laserprinter eller lignende, eller være formet efter Told Skats printmodel.

Herefter skal retningslinierne om udførselstoldbehandling følges, se C.1.3.6. Når udførselsoplysninger afgives via edb af en godkendt eksportør, følges reglerne herfor, se C.1.4.

Nærmere oplysning om edb-løsningerne kan fås ved toldcentrene.

C.1.2.7.2 Periodisk udførselsangivelse på EU's enhedsdokument

Almindelige udførsler, GB art. 280 Eksportørregistrerede virksomheder kan få tilladelse til at afgive en samlet opgørelse over udførte varer i en nærmere fastsat periode, normalt en måned. Opgørelsen afgives på EU's enhedsdokument.  
 
For eksportører, der har tilladelse som godkendt eksportør, henvises til C 1.4.3.  
 
For andre eksportører gælder følgende:  
 
Ved hver enkelt udførsel skal en forenklet udførselsangivelse sammen med varerne forevises toldcentret, og de procedurer, der er beskrevet  i C.1.3.6, skal følges.  
 
Den forenklede angivelse består af eksemplar 3 af EU's enhedsdokument eller et handelsdokument. Dokumentet udfyldes efter regler fastsat af toldcentret, men skal mindst indeholde følgende oplysninger efter enhedsdokumentets rubricering og tekst:  
1. Angivelse
2 Afsender/eksportør
14. Klarerer/repræsentant
17. Bestemmelsesland
28. Finansielle oplysninger og bankdata
31. Kolli og varebeskrivelse, mærke og nr.
33. Varekode
38. Nettomasse (kg)
44. Supplerende oplysninger/vedlagte dokumenter mv.
54. Sted, dato og underskrift.  
 
I rubrik 28 anføres oplysning om fakturanummer og -dato, og i rubrik 44 skal anføres "Forenklet udførsel - periodeangivelse" samt nummer og dato på den udstedte tilladelse. Ved brug af et handelsdokument skal oplysningen anbringes nederst i dokumentet.  
 
Hvis varerne angives til udførsel ved et toldsted beliggende i en anden EU-medlemsstat, skal den forenklede angivelse bestå af enhedsdokumentets eksemplar 2 og 3. I angivelsens rubrik 44 anføres - foruden "Forenklet udførsel - periodeangivelse" - tillige navnet på det toldcenter i Danmark, hvortil den samlede periodiske angivelse skal indgives. Virksomheder, der anvender handelsdokument som forenklet angivelse, skal medbringe dette i 2 eksemplarer, forsynet med nævnte påtegninger nederst i dokumentet.  
 
Ved udførsel direkte fra Danmark, kan virksomhederne vælge at anvende en specifikation i ét eksemplar, hvis indhold og udformning skal være godkendt af toldcentret.  
 
Periodeangivelser kan ikke uden særlig tilladelse anvendes for varer, der udføres mod eksportrestitution, licens eller opkrævning af eksportafgift.  
 
Ved udførsel af varer, der af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære eller andre grunde kræver fremlæggelse af en udførselstilladelse, skal denne fremlægges for toldcentret sammen med den forenklede udførselsangivelse. Sådanne varer er ikke omfattet af en eventuel tilladelse som godkendt eksportør.  
 
Specielle udførsler Eksportørregistrerede virksomheder kan få tilladelse til at undlade at afgive udførselsangivelse ved hver enkelt udførsel af   
 • frimærker og mønter til samlerbrug, bøger, noder, kataloger, prislister, plakater, brugsanvisninger og andre tryksager, for så vidt de enkelte forsendelser har en salgsværdi på under 5.000 kr.
 • småforsendelser af andre varer end frimærker, mønter og bøger mv, hvis udførselsværdien ikke overstiger 6.500 kr. For udførsler til Grønland og Færøerne må værdien for varer henhørende under samme varekode højst udgøre 3.000 kr.   
 • varer, der i erhvervsmæssigt øjemed udføres som håndbagage eller medføres i et privat motorkøretøj. Virksomhederne kan på visse betingelser holde udførslen af sådanne varer uden for den moms-pligtige omsætning, blandt andet under forudsætning af, at der fremlægges attest fra toldmyndighederne i indførselslandet for, at varerne er indført der. Endvidere er der visse regnskabsmæssige krav.  
 
 
Tilladelserne er betinget af, at der for hver måned - efter aftale med toldcentret afleveres oplysninger om de foretagne udførsler.  
 
Ordningen kræver ikke status som godkendt eksportør.

C.1.3 Almindelige udførselsregler

C.1.3.1 Indlevering af udførselsangivelse

Generelt  
 
TK art. 161, stk. 5, GB art. 790-791 og art. 794 Angivelse af varer til udførsel skal som hovedregel uanset udpassage sker direkte fra dansk havn/lufthavn eller via et andet EU-land, foretages ved et dansk toldcenter.  
 
Når varer angives til udførsel ved et toldcenter sker dette ved, at udførselsangivelsen indgives til toldcentret i udfyldt og underskrevet stand samtidig med at varerne medbringes til kontrol.  
 
Der gælder følgende hovedregler for udførsel af varer:  
 • Angivelse til udførsel foretages ved det toldcenter, hvor eksportøren er hjemmehørende.  
 • Hvis en speditør eller anden repræsentant på vegne af eksportøren angiver varerne til udførsel, kan dette ske ved det toldcenter, hvor speditøren eller repræsentanten er hjemmehørende.  
 • I tilfælde, hvor det af administrativt organisatoriske grunde ikke er muligt at foretage angivelse til udførsel. Som ovenfor nævnt, skal angivelse ske ved et anden dansk toldcenter.  
 • Varer, der udføres direkte fra dansk havn/lufthavn, kan indtil videre angives til udførsel ved det toldcenter, hvorunder udpassagestedet henhører.  
 
Udførselsangivelse kan indgives direkte til toldmyndighederne på et udpassagested beliggende i en anden EU-medlemsstat, når nedennævnte betingelser er opfyldt:  
 • Værdien pr. forsendelse må ikke overstige 3.000 ECU, (ca. 24.000 kr).
 • Varerne må ikke være undergivet forbud eller restriktioner, der kræver fremlæggelse af udførselstilladelse, licens eller andre særlige dokumenter.
 • Udførslen skal foretages af eksportøren selv. Ordningen kan ikke anvendes af speditører eller andre, der handler på eksportørens vegne.  
 
Deklarationspligt  
 
TK art. 62, GB art. 199 Udførselsangivelsen skal ved indleveringen indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for ekspeditionens gennemførelse, se C.1.2.5.1 og C.1.2.5.2.  
 
Udførselsangivelsen skal endvidere være vedlagt de erklæringer og dokumenter, f.eks. certifikater, attester, udførselstilladelser, licenser eller bevillinger, som er foreskrevet i de særlige udførsels- og transitbestemmelser, der gælder for de pågældende varer af valutamæssige, sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde. Angivelsen skal indeholde oplysning om, hvilke dokumenter der er vedlagt.  
 
Hvis der i forbindelse med udførslen skal fremlægges kontroleksemplar T 5, skal eksemplaret være udfyldt i overensstemmelse med EU's bestemmelser.  
 
GB art. 221, stk, 2 Når en vare ifølge en enkelt udførselsangivelse/varepost er pakket i flere kolli, kan toldcentret kræve, at der fremlægges en pakkeliste over indholdet i hvert kolli.

C.1.3.1.1 Landbrugsvarer mod eksportrestitution mv.

For landbrugsvarer, der udføres mod eksportrestitution mv. gælder, at varerne, efter særlige kontrolregler, som er fastsat i forbindelse med EU's landbrugsordninger, som hovedregel kontrolleres på indladningsstedet.
Formålet hermed er, at varerne kontrolleres i lokaler, der - på grund af temperatur, fugtighed mv.- er mest gunstige for varernes holdbarhed. Det samme hensyn til varernes bevarelse kan ikke tages ved udpakning og kontrol på andre lokaliteter.  
 
Af hensyn til Told Skats kontrol med varerne er det i Landbrugsministeriets AN6770_1.GIF Size: ( X )bekendtgørelse nr. 507 af 23. juni 1999 AN6770_2.GIF Size: ( X ) fastsat, at der mindst 24 timer før varernes indladning i transportmidlet skal indsendes en skriftlig forudanmeldelse til toldcentret, evt. pr. telefax. Denne regel gælder kun, når der er tale om store varelinier. Store varelinier er pr. 1. januar 2000 udførsler (varelinier) af:
 • Korn og ris sektoren større end 5000 kg
 • Frugt og grønt sektoren større end 1000 kg
 • Varer udenfor Amsterdam Traktatens bilag 1 (sammensatte varer) større end 1000 kg.
 • Øvrige sektorer større end 500 kg
 
Forudanmeldelsen skal ske skriftligt eller on-line. En skriftlig forudanmeldelse skal være rubriceret som en YM-blanket. En forudanmeldelse kan kun omfatte varer ifølge én udførselsangivelse, varelinie for varelinie. Forudanmeldelsen skal som minimum indeholde oplysninger i følgende felter:
 
Felt Oplysning 
2 SE-nr. og navn på eksportør 
5 Antal vareposter
7 Internt referencenr.
8 Ved fraførsel fra toldoplag - varer med præfinansiering: Oplagets SE-nr.
II andre tilfælde: Navn og adresse på modtager. Ved samlegods anføres "diverse" og der vedlægges en liste over modtagerne.
17 Bestemmelsesland (ved oplæggelse på toldoplag - varer med præfinansiering: land i samme zone som forventet destination)
17a Bestemmelsesland i kodeform
28b Eksportens art
28c T-status
29 Udgangstoldsted
31 Handelsnavn
 
Receptnummer og -mængde (sammensatte varer)
 
Hvis restitution skal udbetales på grundlag af en anden mængde end nettovægten i felt 38, skal der i felt 31 oplyses om mængden, udtrykt i den måleenhed, der skal anvendes ved beregning af restitutionen.
 
Hvis restitutionen skal udbetales på grundlag af en anden varekode end varekoden i felt 33, skal der i felt 31 oplyses om den varekode, der skal anvendes ved beregning af restitutionen.
 
33 Varekode 
34 Oprindelsesland
35 Bruttovægt
40 Ekspeditionsnummer på evt. forudgående tolddokument
B Dato, tidspunkter og sted(er) for indladningens påbegyndelse og afslutning.
44 Erklæringskoder knyttet til alle vareposter
45 Satsdato ved forudanfastsættelse
49 Oplagets identifikationsnummer
 
Udførselsangivelse, landbrug skal på det anmeldte indladningstidspunkt foreligge på indladningsstedet i udfyldt og underskrevet stand, så indladningskontrol kan foretages på grundlag af angivelsens oplysninger.  
 
TK art, 97, stk. 2 b; GB art. 310 Hvis varerne på indladningstidspunktet ikke er blevet kontrolleret af toldcentret, skal udførselsangivelsen indleveres til toldcentret efter de almindelige regler. Dette skal ske inden varerne afgår til det toldsted, hvor de forlader EU's toldområde eller hvor der påbegyndes en forsendelse.  
 
Hvis en EU-forsendelse påbegyndes samtidig med udførselsangivelsens indlevering, følges reglerne herfor, se B.1.  
 
For virksomheder, der har tilladelse som godkendt afsender eller godkendt eksportør, er forudanmeldelse af eksporten obligatorisk for alle varearter, se beskrivelserne af disse procedurer under de enkelte ordninger.

C.1.3.1.2 Antagelsesdato for angivelsen

TK art. 63 Fællesbestemmelser Toldcentret antager udførselsangivelsen den dag, hvor varerne angives til udførsel, ved at udførselsangivelsen indleveres til toldcentret i udfyldt og underskrevet stand vedlagt de nødvendige dokumenter.  
 
Angivelsen forsynes med et grundregistrerings-nummer og en dato, der benævnes antagelsesdatoen.  
 
Antagelsesdatoen er satsdato for eventuelle eksportafgifter og restitutionsbeløb. De varer, som angivelsen vedrører, skal frembydes for toldcentret.  
 
For at sikre, at antagelsesdatoen for udførselsangivelser til enhver tid fastsættes efter ensartede retningslinier, er antagelsesdatoen altid den dato, hvor varerne er frembudt for toldcentret.
 
Supplerende bestemmelser for landbrugsvarer; TK art 76 Ved udførsel af landbrugsvarer mod eksportrestitution mv. vil antagelsesdatoen være den dato, der i den skriftlige forudanmeldelse af eksporten er angivet som indladningstidspunkt for varerne.
 
Det kan forekomme, at indladningen i transportmidlet strækker sig over mere end én dag, f.eks. ved indladning af korn i skibe. Derfor har EU-direktoratet bestemt, at antagelsesdatoen for sådanne varer skal fastsættes efter samme regler som for andre varer, dvs. det tidspunkt, hvor indladningen ifølge forudanmeldelsen skal påbegyndes.   
 
Det er uden betydning, hvor mange dage indladningen varer, eller om indladningsforløbet overskrider en månedsgrænse.  
 
I tilfælde, hvor der i forbindelse med eksporten fremlægges forudfastsættelsesattester mv., vil satsdatoen dog være fastsat i overensstemmelse med dette dokument.

C.1.3.1.3 Udførsel af varer med jernbane eller post

BKG § 62 Told- og Skattestyrelsen kan godkende, at andre myndigheder eller virksomheder på Told Skats vegne foretager udførselskontrol af vareforsendelser, der ikke er omfattet af nedennævnte undtagelsesbestemmelser.
 
Tilladelse til at foretage udførselskontrol meddeles den pågældende myndighed eller virksomhed skriftligt for en periode. Tilladelsen indebærer, at myndigheden/virksomheden overfor Told Skat er ansvarlig for, at de varer, der faktisk udføres, er identiske med de i udførselsangivelsen angivne, at udførselsangivelsen er korrekt udfyldt og underskrevet samt at varer, som ikke er omfattet af godkendelsen, henvises til toldbehandling ved en toldcentret.
 
Tilladelse til at foretage udførselskontrol er indtil videre kun tildelt Danske Statsbaner og Post Danmark, som tidligere har været tillagt nævnte beføjelser direkte i Toldbehandlingsbekendtgørelsen, for så vidt angår udførsel af varer som jernbane- eller postforsendelse.
 
Varer, der skal udføres med jernbane eller som postforsendelse hos Post Danmark kan derfor indtil videre - sammen med udførselsangivelsen - indleveres direkte til en af DSB's jernbanestationer eller til et af Post Danmark's postkontorer.
 
Følgende varer, der skal udføres af DSB eller Post Danmark, skal dog altid angives til udførsel ved toldcentret:
 • varer, der forsendes efter EU's forsendelsesordning, medmindre eksportøren har tilladelse som godkendt afsender, se C.1.5.1
 • varer, der udføres mod fremlæggelse af TIR-carnet eller ATA-carnet
 • tobaksvarer, mineralolier, alkohol og alkoholholdige varer, der er omfattet af Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992, og som udføres mod godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter
 • spiritus, herunder ethanol og vin samt tobaksvarer, der udføres i uberigtiget stand
 • varer, der udføres efter proceduren for passiv forædling
 • varer, der udføres mod godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter
 • varer, der udføres efter proceduren for toldoplag
 • landbrugsvarer, for hvilke der anmodes om udbetaling af eksportrestitution eller for hvilke der er fastsat bestemmelser om udligningsbeløb, eksportafgift, licens eller andre restriktioner
 • varer, omfattet af varefortegnelsen i bilag 2 - den internationale våbenliste - i Industriministeriets bekendtgørelse af 12. november 1993 med senere ændringer om udførsel af visse varer, for hvilke der kræves udførselstilladelse fra Justitsministeriet
 • varer, omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 3381/94 af 19. december 1994 med senere ændringer om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af varer med dobbelt anvendelse, for hvilke der kræves udførselstilladelse fra Erhvervsministeriet eller fra en tilsvarende myndighed i en anden EU-medlemsstat
 • øvrige varer, der af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære eller andre grunde kun kan udføres mod fremlæggelse af en udførselstilladelse fra en dansk myndighed
 • godsregistrerede varer.

C.1.3.2 Forudindlevering af udførselsangivelse

GB art 201, stk. 2 BKG § 53, stk. 6 Udførselsangivelser kan indleveres til toldcentret inden varerne frembydes til udførselskontrol.

I toldcentrets ekspeditionstid kan forudindlevering ske uden videre. Uden for ekspeditionstiden kræves der tilladelse fra toldcentret.

Toldcentret kan fastsætte en passende tidsfrist for varernes frembydelse. Efter tidsfristens udløb returneres forudindleverede udførselsangivelser til eksportøren, medmindre tidsfristen kan forlænges.

C.1.3.3 Efterfølgende udstedelse af udførselsangivelser

GB art. 795 Efter anmodning fra eksportøren kan toldcentret attestere udførselsangivelser, efter at varerne er udført af toldområdet.

Til bekræftelse af udførslen fremlægges transportdokumentation og dokumentation for, at varerne er ankommet til og indført i modtagerlandet. Endvidere fremlægges dokumentation for, at eksportøren har modtaget betaling eller lignende fra den udenlandske modtager.

Angivelsen skal forsynes med oplysning om, at den er udstedt efterfølgende.

Hvis anmodningen vedrører efterfølgende udstedelse af udførselsangivelse, landbrug, er dokumentationskravene mere omfattende, ligesom efterfølgende antagelse af en udførselsangivelse ikke udelukker, at det får følger i henhold til godkendelse af YM-angivelsen .

C.1.3.4 Aflevering af faktura

BKG § 57, stk. 6 For varesendinger, hvor den samlede udførselsværdi overstiger 20.000 kr., skal eksportøren afgive et eksemplar af salgsfakturaen. Fotokopi kan antages. For landbrugsvarer skal eksportøren uanset beløbets størrelse afgive et eksemplar af salgsfakturaen.  
 
BKG § 57, stk. 7 Fakturaen skal mindst indeholde følgende oplysninger:  
 • Eksportørens navn og adresse
 • Sted og dato for fakturaens udstedelse samt dennes nummer
 • Modtagerens navn og adresse
 • Kollienes antal, art, mærke og numre  
 • En nøjagtig specifikation af sendingens indhold og nettomængde for hver vareart, f.eks. stykantal, vægt eller mål
 • Specificeret prisangivelse og leveringsbetingelser.  
Ved udførsel af visse varer til private, kan fremlæggelse af faktura undlades, når virksomheden i stedet for faktura anvender giroindbetalingskort, som følger forsendelsen.

C.1.3.5 Efterfølgende aflevering af faktura

BKG § 57, stk. 6 Toldcentret kan give registrerede eksportører tilladelse til efterfølgende aflevering af faktura, når de har tilrettelagt forretningsgangen i deres virksomhed på en sådan måde, at faktureringen ikke sker samtidig med varernes afsendelse.

Virksomhederne skal efter månedens udgang, og senest den 10. i den efterfølgende måned, aflevere fakturaer for de varer, som er udført efter ordningen i den pågældende måned, og for hvilke der anmodes om eksportrestitution.

Fakturaerne skal være ledsaget af en meddelelse med oplysninger om SE-nummer, toldcentrets kode, tilladelsens nummer og dato samt den periode fakturaerne vedrører.

Toldcentrets grundregistreringsnummer og -dato skal anføres på fakturaen/fakturaerne, der vedrører den enkelte udførselsangivelse.

Nærmere oplysning fås hos toldcentret.

C.1.3.6 Udførselstoldbehandling

EU's bestemmelser om udførsel af varer er opdelt i to led:
 • angivelse til udførsel
 • kontrol ved udpassage af EU's toldområde.

C.1.3.6.1 Angivelse til udførsel

GB art. 792 Når udførselsangivelsen er indleveret til toldcentret, forsynes den med ekspeditionsnummer og dato, se C.1.3.1.  
 
Efter afsluttet ekspedition og kontrol, udleveres udførselsangivelsens eksemplar 3 til eksportøren eller dennes repræsentant med attest om, at varerne er frigivet til udførsel. Eksemplaret følger varerne indtil udpassagekontrol er foretaget ved EU's ydre grænse.  
 
AN6770_1.GIF Size: ( X )Hvis udførselsangivelsen vedrører varer under det EU-harmoniserede punktafgiftssystem (tobaksvarer, mineralolier, alkohol og alkoholholdige varer, jf. Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992) skal - sammen med udførselsangivelsen -
indleveres et udfyldt og underskrevet punktafgiftsledsagedokument (AAD).
 
Udførselsangivelsen skal afsluttes af udførselstoldstedet (toldcentret) her i landet, jf. bestemmelserne i artikel 793, stk. 6a, i Kommissionens forordning nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til EF- toldkodeks. Der henvises på udførselsangivelsen til punktafgiftsledsagedokumentet.
 
Punktafgiftsledsagedokumentet forsynes endvidere med henvisning til den pågældende udførselsangivelse, med toldcentrets stempel/underskrift/navnestempel samt medet rødt stempel: "EXPORT".
 
Punktafgiftsledsagedokumentets eksemplarer 2, 3 og 4 skal følge varerne til udgangstoldstedet i EU. AN6770_2.GIF Size: ( X )
 
GB art. 793, stk. 3 Når udførslen finder sted direkte fra dansk havn/lufthavn ved samme toldcenter eller som jernbane- eller postforsendelse, attesteres og udleveres eksemplar 3 af udførselsangivelsen kun til eksportøren, hvis denne anmoder om det. Anmodning fremsættes ved, at der i rubrik 44 i eksemplar 3 anføres: RET-EXP, eller det på anden måde tilkendegives, at eksemplar 3 ønskes tilbageleveret.
 
AN6770_1.GIF Size: ( X )Ved direkte udførsel fra Danmark af varer under det EU-harmoniserede punktafgiftssystem, skal der ikke fremlægges punktafgiftsledsagedokument, kun udførselsangivelse. AN6770_2.GIF Size: ( X )

C.1.3.6.2 Kontrol ved udpassage af EU's område

GB art. 793 Varer, der er frigivet til udførsel, skal - sammen med eksemplar 3 af udførselsangivelsen - frembydes for toldmyndigheden på udgangstoldstedet ved EU's ydre grænse.  
 
AN6770_1.GIF Size: ( X )Er varerne omfattet af det EU-harmoniserede punktafgiftssystem, frembydes varerne sammen med eksemplar 2, 3 og 4 af punktafgiftsledsagedokumentet (AAD)i stedet for udførselsangivelsen. AN6770_2.GIF Size: ( X )
 
Ved udgangstoldsted forstås:
 • det sidste toldsted inden varerne forlader EU  
 • for varer, der udføres med jernbane, som postforsendelse, ad luftvejen eller ad søvejen, det toldsted, hvor varerne med henblik på transport til et ikke-EU-land overtages af medlemsstatens jernbane- eller postvirksomhed, af et luftfartsselskab eller af et rederi  
 • for varer, der udføres i rørledninger og for elektricitet, det toldsted, der af den pågældende medlemsstat er tillagt kompetance som udgangstoldsted  
 • det toldsted, hvor varerne henføres under EU's forsendelsesordning eller TIR-transportordningen.
Når forsendelsesangivelse eller TIR-carnet indgives til toldcentret samtidig med udførselsangivelsen, afsluttes udførselsekspeditionen med det samme.  
 
Udgangstoldstedet kontrollerer, at de frembudte varer er identiske med de, der er frigivet til udførsel. Konstateres der uoverensstemmelser af betydning, underrettes eksportørens toldcenter herom.  
 
Hvis eksportøren eller dennes repræsentant anmoder derom, afgiver toldmyndigheden attest om varernes udførsel på bagsiden af udførselsangivelsens eksemplar 3, som derefter tilbageleveres. Attestationen består i et stempel, der bærer toldstedets navn og dato.  
 
Anmodning fremsættes ved, at der i rubrik 44 i eksemplar 3 anføres: RET-EXP, eller på anden måde tilkendegives, at eksemplar 3 ønskes udleveret.
 
I de tilfælde der er beskrevet i 2. pind, vedrørende udførsel med jernbane etc., påtegner udgangstoldstedet først eksemplar 3 af udførselsangivelsen, når det har anført EXPORT med rødt på transportdokumentet og forsynet det med toldstedets stempel. Denne afstempling kan dog undlades, når der benyttes rutefart, eller varerne afsendes direkte til et ikke-EU-land.  
 
I de tilfælde der er beskrevet i 4. pind vedrørende henførsel under en forsendelsesordning etc., påtegner udgangstoldstedet først eksemplar 3 af udførselsangivelsen, når det har anført EXPORT med rødt på det pågældende forsendelses-/punktafgiftsledsagedokument og forsynet det med toldstedets stempel.  
 
Hvis eksemplar 3 ikke umiddelbart kan udleveres til eksportøren eller dennes repræsentant, kan det i stedet afleveres til en person, som skal være noteret i angivelsens rubrik 50, og som skal være hjemmehørende i den medlemsstat, hvor udgangstoldstedet er beliggende.
 
AN6770_1.GIF Size: ( X )Hvis varerne er omfattet af EU's harmoniserede punktafgiftssystem og dermed ledsaget af punktafgiftsledsagedokument (AAD), skal udgangstoldstedet attestere på eksemplar 3 af dokumentet, at varerne har forladt EU. Udgangstoldstedet skal i alle tilfælde sende eksemplar 3 af punktafgiftsledsagedokumentet retur til den virksomhed, der i dokumentets rubrik 1 er angivet som afsender, jf. artikel 19, stk. 2, nr. 4, i Rådets direktiv 92/12 af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer. AN6770_2.GIF Size: ( X )

C.1.3.6.3 Eksportdokumentation

Efter 1. januar 1995 er det ikke længere obligatorisk for danske virksomheder at opbevare eksemplar 3 af udførselsangivelsen som eksportdokumentation i relation til momsregnskabet.
 
Eksportører skal dog altid forlange udførselsangivelsens eksemplar 3 eller dermed ligestillede dokumenter tilbageleveret i følgende tilfælde:
 • Når dokumentet bruges i regnskabet med til- eller fraførsel i forbindelse med toldoplag, herunder toldoplag - varer med præfinansiering og provianteringsvirksomheder.
 • Ved udførsel af punktafgiftspligtige varer mod afgiftsfritagelse eller afgiftsgodtgørelse.
 • Ved direkte udførsel fra Danmark af tobaksvarer, mineralolier, alkohol og alkoholholdige varer, der er omfattet af Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992.
 • I forbindelse med anvendelse af de økonomiske toldprocedurer vedrørende aktiv og passiv forældling samt anmodning om toldgodtgørelse.
 
GB art. 793, stk. 6a Når tobaksvarer, mineralolier, alkohol og alkoholholdige varer, der er omfattet af Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992, er udført via andre EU-lande, skal eksemplar 3 af punktafgiftsledsagedokumentet, der er returneret fra udgangstoldstedet anvendes som eksportdokumentation i eksportørens punktafgiftsregnskab.

C.1.3.6.4 Øvrige bestemmelser

BKG § 61 Toldcentret er berettiget til at foretage enhver undersøgelse af varerne, der er nødvendig af hensyn til eksportkontrollen, og til uden erstatning at udtage et passende kvantum prøver af varerne, for at undersøge deres beskaffenhed. Eksportøren kan efter anmodning få udtagne prøver tilbageleveret, hvis de ikke er medgået ved undersøgelsen.

Det påhviler eksportøren eller dennes repræsentant at foretage det arbejde, der er nødvendigt for toldcentrets undersøgelse, herunder ud- og indpakning, vejning og måling mv.

Eksportøren skal frembyde varerne for den udførselskontrollerende myndighed i så god tid, at den nødvendige kontrol kan gennemføres.

BKG § 62 Udførselsangivelsen med tilhørende dokumenter kan for varer, der udføres med jernbane eller som postforsendelse af Post Danmark, indleveres direkte til jernbanestationen eller Post Danmarks postkontor, hvis varerne ikke er af en art, der kræver kontrol ved toldcentret. Hvis eksportøren har anmodet derom, udleverer jernbanestationen eller Post Danmark enhedsdokumentets eksemplar 3 til eksportøren eller dennes repræsentant med attest om udførslen, se C.1.3.6.1.

Ved udførsel som jernbane- eller postforsendelse af varer, som forinden udførslen skal frembydes for toldcentret, skal udførselsangivelsen med tilhørende dokumenter indleveres til den toldcenter i hvis distrikt jernbanestationen/Post Danmarks postkontor er beliggende.

Toldcentret påtegner enhedsdokumentet om, at varerne er frigivet til udførsel. Eksemplar 3 udleveres til eksportøren til fremlæggelse for DSB eller Post Danmark. Når jernbanestationen eller posthuset har modtaget varerne til udførsel, afsluttes ekspeditionen.

C.1.4 Godkendt eksportør

C.1.4.1 Almindelige bestemmelser

GB art. 283-289 Eksportører, der  
 • regelmæssigt eksporterer varer
 • fører regnskab, der gør det muligt for Told Skat at foretage effektiv kontrol, herunder efterfølgende kontrol
 • ikke har begået grove eller gentagne overtrædelser af told- og/eller afgiftsforskrifter,  
 kan af det toldcenter, hvor eksportøren er hjemmehørende, få tilladelse som godkendt eksportør.  
 
Godkendte eksportører skal af praktiske grunde afgive eksportoplysninger til Told Skat via en edb-løsning eller ved en samlet udførselsangivelse på EU's enhedsdokument for de i en periode udførte varer, se C.1.4.3.  
 
Toldcentret udsteder - efter godkendelse af virksomheden - en skriftlig tilladelse, som indeholder de administrative og regnskabsmæssige betingelser, der er knyttet til ordningen. Betingelserne er fastsat af hensyn til kontrollen med de eksporterede varer, til indsamling af oplysninger til udenrigshandelsstatistikken og til opfyldelse af samtlige øvrige betingelser, der er fastsat i EU's Toldkodeks og i andre retsforskrifter.  
 
Godkendte eksportører kan:  
 • afsende varer direkte fra indladningsstedet frem til udpassage af EU's toldområde eller til et sted, hvor varerne tages under forsendelse i henhold til EU's forsendelsesordning, uden forinden at frembyde varerne og fremlægge udførselsangivelse for Told Skat.  
 • anvende et handelsdokument, se C.1.4.2, ved hver enkelt udførsel, i stedet for EU's enhedsdokument.  
Begrænsninger
Følgende varer kan indtil videre ikke eksporteres under godkendt eksportør-ordningen, kombineret med anvendelse af edb-systemer eller periodeangivelser:  
 • Landbrugsvarer omfattet af bestemmelserne om eksportrestitution, licens eller eksportafgift. Der er dog etableret en særlig ordning, baseret på anvendelse af EU's enhedsdokument, hvorefter eksportører af landbrugsvarer mod eksportrestitution kan blive godkendte eksportører. Se C.1.4.5.  
 • Varer, der af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære eller andre grunde kun kan udføres mod fremlæggelse af en udførselstilladelse, f.eks. våben, varer med dobbelt anvendelse og medicin mv.

C.1.4.2 Regler for ordningens anvendelse

Forudanmeldelse GB art. 285 Eksportøren skal indenfor toldcentrets almindelige ekspeditionstid underrette det toldcenter, hvor indladningen finder sted, om forestående ekspeditioner.  
 
AN6770_1.GIF Size: ( X )Forudanmeldelsens form og tidspunkt aftales med det enkelte toldcenter i hvis område indladningen finder sted. Forudanmelsensen skal dog som hovedregel afgives skriftligt forud for de enkelte udførsler. Ved regelmæssigt eksportmønster kan der afgives én skriftlig anmeldelse, der dækker en periode AN6770_2.GIF Size: ( X ).
 
Forudanmeldelser skal altid afgives i så god tid, at toldcentret har mulighed for at besigtige varerne.
 
Nærmere aftale om anmeldelsens form, indhold og tidspunkter træffes med toldcentret, men anmeldelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger:  
 • dato
 • virksomhedens navn og SE-nr.
 • indladningsstedets adresse
 • vareart/-mængde
 • destination
 • indladnings-/afgangstidspunkt.  
 
Hvis virksomheden indlader varer flere forskellige steder, skal forudanmeldelse afgives til det toldcenter, hvor sidste indladning finder sted. Dette sted betragtes da som indladningssted for det samlede vareparti.  
 
Særlige ekspeditioner Følgende eksporter skal altid forudanmeldes skriftligt:
 
 • varer fra toldoplag.
 • varer fra aktiv forædling.
 • varer fra midlertidig indførsel.
 • varer mod toldgodtgørelse.
 • varer, der udføres til passiv forædling.
 • spiritus, vin, frugtvin, tobaksvarer, cigaretpapir og benzin.
 
Forudanmeldelsen skal i disse tilfælde suppleres med oplysning om, at eksporten vedrører varer under én af de nævnte ordninger, med henvisning til den bevilling eller tilladelse, der dækker det pågældende forhold, til den fortoldningsangivelse, der ligger til grund for registrering af indførslen, eller med oplysning om, at en ansøgning om toldgodtgørelse er behandlet af Told Skat inden varernes genudførsel.  
 
Senest på det tidspunkt, hvor varerne er anmeldt til indladning, skal de være udskilt fra de øvrige varer, færdigpakkede og mærkede, så de kan tages under toldkontrol på indladningsstedet.
 
Eksportdokument GB art. 288 Ved hver udførsel anvendes et dokument, efterfølgende benævnt handelsdokument. Handelsdokumentet erstatter eksemplar 3 af udførselsangivelsen, der dog tillige kan anvendes.  
 
Som handelsdokument betragtes f.eks.:  
 • faktura
 • følgeseddel
 • edbudskrift
 • eksemplar 3 af EU's enhedsdokument, der suppleres med få oplysninger, således, at dokumentet mindst indeholder følgende oplysninger:  
 • SE-nummer, navn og adresse
 • bestemmelsesland
 • fakturanummer og dato
 • varernes sædvanlige handelsbetegnelse samt varekode, kolliantal, art, mærke og nummer
 • nettovægt
 • påtegningen: Forudanmeldt til Toldcenter......., dato og klokkeslet samt forenklet udførsel.  
 
 
Ved udførsel af varer, der er under en toldprocedure af økonomisk betydning, stilles der yderligere krav til oplysningerne i handelsdokumentet. Det gælder følgende ordninger:  
 • Genudførsel af varer fra aktiv forædling. Det skal af dokumentet fremgå, at eksporten vedrører varer fra aktiv forædling, med henvisning til bevillingen til aktiv forædling samt til fortoldningsekspeditionen med nr. og dato.  
 • Genudførsel af varer, der har været midlertidigt indført. Det skal af dokumentet fremgå, at eksporten vedrører varer, der genudføres efter at have været midlertidigt indført til udstilling, forevisning eller andre formål under den nævnte ordning. Der skal i dokumentet henvises til fortoldningsekspeditionen med nr. og dato.  
 • Genudførsel af varer til passiv forædling. Det skal af dokumentet fremgå, at eksporten vedrører varer til passiv forædling, med henvisning til bevillingen til passiv forædling.
 • Udførsel af varer mod toldgodtgørelse. Det skal af dokumentet fremgå, at eksporten vedrører varer, der udføres mod toldgodtgørelse samt at toldcentret forinden har behandlet ansøgningen om toldgodtgørelse og givet tilladelse til udførslen.
  
 
Handelsdokumentet skal underskrives af eksportøren.  
 
Handelsdokumentet skal følge med varerne indtil de er udpasseret af EU.  
 
Hvis eksportøren eller dennes repræsentant anmoder derom, afgiver toldmyndigheden på udpassagestedet attest om varernes udførsel på bagsiden af handelsdokumentet, som derefter tilbageleveres. Attestationen består i et stempel, der bærer toldstedets navn og dato.  
 
Anmodning fremsættes ved, at der nederst i dokumentet anføres: RET-EXP, eller på anden måde tilkendegives, at man ønsker at få dokumentet tilbageleveret.  
 
I visse tilfælde er det nødvendigt at forlange handelsdokumentet tilbageleveret, f.eks. ved udførsel af punktafgiftspligtige varer, se C.1.3.6.3.  
 
AN6770_1.GIF Size: ( X )Hvis varerne er omfattet af EU's harmoniserede punktafgiftssystem, skal udgangstoldstedet attestere på det pågældende punktafgiftsledsagedokument (AAD) eller handelsdokument, at varerne har forladt EU. Udgangstoldstedet skal i alle tilfælde sende det attesterede dokument retur til den virksomhed, der i dokumentet er angivet som afsender, jf. artikel 19, stk. 2, nr. 4, i Rådets direktiv 92/12 af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer. AN6770_2.GIF Size: ( X )
 
Eksportørstempel Handelsdokumentet skal i nederste højre hjørne, eller i enhedsdokumentets rubrik C, forsynes med et stempel, hvis størrelse og rubricering, se bilag 72, er fastsat i EU's bestemmelser. Stemplet skal være godkendt af toldcentret.  
 
Stemplet skal indeholde følgende oplysninger:  
 • Told Skats bomærke eller DK.
 • Toldcentrets navn.
 • Løbenummer.
 • Udstedelsesdato.
 • Virksomhedens navn.
 • Tilladelsens nummer. 
 
Toldcentret kan godkende, at stemplet er fortrykt på dokumenterne.
 
Nummerering Dokumenterne skal af virksomheden forsynes med et løbenummer, dato for afsendelsen samt udstedelsesdato i de pågældende rubrikker i stemplet.  
 
Dokumenterne skal endvidere registreres i en fortegnelse, der opbevares i virksomheden.  
 
Fortegnelsen skal indeholde følgende oplysninger:  
 • Løbenummer: et fortløbende nummer  
 • Udstedelsesdato: den dato, hvor varerne er færdigpakkede til afsendelse, således at de kan tages under toldkontrol  
 • Dokumentets art: handelsdokument   
 • Henvisninger: henvisning til faktura, medmindre handelsdokumentet er en kopi af den pågældende faktura, samt fragtbrev mv.

C.1.4.3 Eksportoplysninger

Edb-løsninger GB art. 222 On-line - Eksportoplysningerne skal løbende indsættes i virksomhedens edb-system og afsendes til Told Skats edb-system. Udførselsoplysninger for de i en måned foretagne udførsler skal senest den sidste hverdag i måneden være modtaget og accepteret i Told Skats edb-system. Ekspeditionerne skal i edb-systemet tildeles et løbenummer. Eventuelle fejlbehæftede ekspeditioner sidestilles med ikke-modtagne.  
 
Edb-print som handelsdokument - Anvender virksomheden et print fra virksomhedens edb-system som udførselsdokument/handelsdokument, kan Told Skats printmodel med fordel anvendes, idet den er anmeldt for og dermed kendt af de øvrige medlemsstaters toldmyndigheder.
 
Periodeangivelse på papir TK art. 76 Virksomheden skal til toldcentret aflevere opgørelse over oplysninger vedrørende de i en periode foretagne udførsler.  
 
Periodens længde fastsættes efter aftale med toldcentret, men bør af praktiske grunde ikke være mindre end en uge.  
 
Opgørelsen afgives på EU's enhedsdokument, evt. alene eksemplar 2, der skal indeholde samme oplysninger som krævet ved en almindelig udførsel.  
 
Hvis nedennævnte oplysninger for de i perioden udførte varer er ens, skal rubrikkerne 35 "bruttomasse", 38 "nettomasse" og eventuelt 41 "supplerende mængde" anføres med samlede mængder for angivelsen og rubrik 46 "statistisk værdi" med samlet udførselsværdi for angivelsen:
Rubrik nr. Oplysning
Hovedoplysninger  
17 og 17a Bestemmelsesland
18,21,25 og 26 Transportoplysninger mv.
29 Udgangstoldsted
   
Varepostoplysninger  
33 Varekode
34a Oprindelsesland
37 Procedurekode
  
Hvis hovedoplysningerne ikke er sammenfaldende, skal der udarbejdes yderligere periodeangivelse, hvor oplysningerne herefter er ens.  
 
Rubrikkerne 20 "leveringsbetingelser", 22 "fakturaens møntsort og beløb" samt 28 "fakturadato og -nummer" i hovedoplysningerne udfyldes ikke, men angivelsen skal for hver varepost indeholde oplysning om, hvilke dokumenter angivelsen omfatter. Oplysningen kan anføres i rubrik 44 "supplerende oplysninger" eller i en vedlagt oversigt.  
 
Hvis varepostoplysningerne i en periodeangivelse ikke er sammenfaldende, skal der i periodeangivelsen oprettes nye vareposter, hvori oplysningerne herefter er ens. Der kan til én angivelse oprettes indtil 99 vareposter ved brug af enhedsdokumentets BIS-blanketter.  
 
I rubrik 44 "supplerende oplysninger" i angivelsens første varepost henvises til tilladelsens dato og nummer.  
 
Når perioden er en måneden, skal periodeangivelsen afleveres til toldcentret senest 6. hverdag, herunder ikke lørdag, i efterfølgende måned. I andre tilfælde aftales afleveringsfristerne med toldcentret.

C.1.4.4 Godsregistrerede varer

Ved genudførsel af godsregistrerede, ikke fortoldede varer, skal godsregistreringsnummeret/numrene opføres på en blanket, der efter nærmere aftale med toldcentret indsendes regelmæssigt. Blanketten skal dog indsendes senest den 6. hverdag i måneden efter perioden.

Opgørelsen skal indeholde oplysning om, hvilken dato de godsregistrerede varer er udført, samt henvisning til det pågældende handelsdokument.

C.1.4.5 Landbrugsvarer mod eksportrestitution

Godkendte eksportører, der udfører landbrugsvarer mod udbetaling af eksportrestitution, skal angive hver enkelt udførsel på EU's enhedsdokument. Se endvidere specielle bestemmelser angående varer med præfinansiering i afsnit A.13.2.
 
TK art, 97, stk. 2 b; GB art. 310 Landbrugsvarer mod udbetaling af eksportrestitution kan kun udføres under ordningen, når udførslen foregår direkte fra dansk havn/lufthavn. I andre tilfælde skal varerne forsendes efter EU's forsendelsesordning.  
 
Der kan indtil videre udstedes tilladelse som godkendt eksportør til eksportører, der afsender varer fra et indladningssted til et sted i Danmark, hvor transporten af varerne evt. overtages af en speditør, der påbegynder en fællesskabsforsendelse for varerne.  
 
Både ved direkte udførsel fra Danmark og i sidstnævnte situation skal udførselsangivelsens eksemplar 1 ledsage varerne.
 
Eksportører af landbrugsvarer under ordningen for godkendt eksportør kan undlade at medsende udførselsangivelsens eksemplar 3 til udgangstoldstedet. Dette eksemplar indsendes i stedet til toldcentret sammen med YM-blanketten og udførselsangivelsens eksemplar 2, hvorefter den - hvis der anmodes derom - sendes retur med toldcentrets registreringsnummer påført.  
 
Dette kan have betydning for virksomhedens eventuelle senere henvendelse til toldcentret og/eller EU-direktoratet vedrørende ekspeditionen.

C.1.5 Andre Ordninger

C.1.5.1 Antagelsesdato for angivelsen

På det tidspunkt, der er forudanmeldt som indladningstidspunktet, skal udførselsangivelsen være udfyldt og underskrevet, så udførselskontrol kan foretages. På dette tidspunkt anses varerne at være frembudt for toldcentret.

Bestemmelserne om antagelse af udførselsangivelsen og satsdato er indeholdt i C.1.3.1.2

C.1.5.2 Samlesendinger

Alm. varer Hvis forsendelsen foretages af en speditør, og indladningerne sker fra flere forskellige eksportører, der afgiver hver sin udførselsangivelse, kan speditøren vælge at forudanmelde samtlige varer for toldcentret på sidste indladningssted.

Landbrugsvarer Hvis forsendelsen foretages af en speditør, og indladningerne sker fra flere forskellige eksportører, der afgiver hver sin udførselsangivelse, landbrug, skal forudanmeldelse ske til samtlige berørte toldcentre.

Toldcentrene kan give tilladelse til, at kontrol kan foregå på det sidste indladningssted, , hvis der på dette sted er tilstrækkelige faciliteter til rådighed til at foretage kontrol.

De enkelte forudanmeldelser skal indeholde oplysning om, hvor den fysiske kontrol ønskes foretaget.

Varerne skal af eksportvirksomhederne plomberes i henhold til bestemmelserne i EU's forsendelsesordning, se B.1.

C.1.5.3 Indladningskontrol

Hvis en forsendelse af toldcentret udtages til indladningskontrol, vil denne kontrol som hovedregel blive foretaget i forbindelse med det angivne indladningstidspunkt.
 
Hvis kontrol ikke er varslet over for virksomheden eller påbegyndt inden det anmeldte tidspunkt for varernes afgang fra virksomheden, er virksomheden berettiget til at påbegynde transporten.
 
I de tilfælde, hvor eksportøren har foretaget afskrivning på eksportlicenser/forudfastsættelsesattester, afgiver toldcentret attest herom og angivelsens grundregistreringsnummer påføres.

C.1.5.4 Toldoplag-varer med præfinansiering

Ved tilførsel og fraførsel af varer anvendes udførselsangivelse, landbrug. Bestemmelserne om AN6770_1.GIF Size: ( X )toldoplag-varer med præfinansiering AN6770_2.GIF Size: ( X ) er indeholdt i C.3.
 
Tilførsel Udførselsangivelsen skal indleveres til det toldcenter, hvor oplaget er beliggende, samtidig med at varerne frembydes til kontrol.
 
Udførselsangivelsen ekspederes af toldcentret efter følgende retningslinier:
 • YM-blankettens oplysninger overgives til EU-direktoratet
 • Eksemplar 1 og 2 forbliver ved toldcentret
 • Eksemplar 3 udleveres til oplagsvirksomheden/bevillingshaveren til brug ved dennes regnskabsførelse og til brug  ved udfærdigelse af fraførselsangivelse. Fotokopi sendes til oplæggeren.
 
Eventuel licens eller forudfastsættelsesattest udleveres til oplæggeren eller dennes repræsentant.
 
Fraførsel Når kontrollen med fraførslen er gennemført, fordeles udførselsangivelsen med bilag således:
 • YM-blankettens oplysninger overgives til EU-direktoratet
 • For eksemplar 1 gælder samme regler som ved udførsel af restitutionsvarer.
 • Eksemplar 2 forbliver ved toldcentret.
 • Eksemplar 3 udleveres til oplæggeren/eksportøren, medens en fotokopi af eksemplar 3 udleveres til bevillingshaveren til brug ved dennes regnskabsførelse.
 
Hvis varerne forsendes med bil til steder uden for EU via andre EU-lande efter EU's forsendelsesordning, skal der endvidere sammen med udførselsangivelsen afgives kontroleksemplar T 5.
 
Udførselsangivelsen afsluttes ved det toldcenter, hvor fællesskabsforsendelse påbegyndes, da anvendelse af kontroleksemplar T 5 giver dokumentation for varernes udførsel. Forsendelsesangivelsen påtegnes med rødt: EXPORT.
 
Kontroleksemplaret bliver ved toldcentret forsynet med samme grundregistreringsnummer som udførselsangivelsen samt med oplysning om, at det skal sendes retur til dette toldcenter. Endvidere forsynes kontroleksemplaret med toldcentrets attest, dog uden anførsel af oplysning om anbragt toldlukke. Denne oplysning angives i udførselsangivelsen.
 
Forsendes varerne under TIR-transportordningen, skal udførselsangivelsen af toldcentret, i forbindelse med udpassageattesten, forsynes med oplysning om det fortrykte nummer på det TIR-carnet, ifølge hvilket varerne videreforsendes. Endvidere bliver kontroleksemplaret forsynes med oplysning om anbragt toldlukke.

C.1.5.5 Provianteringsvirksomheder

Ved oplæggelse af industrivarer anvendes almindelig udførselsangivelse og ved oplæggelse af landbrugsvarer mod udbetaling af eksportrestitution anvendes udførselsangivelse, landbrug. Der skal ved indleveringen være vedlagt en kopi af udførselsangivelsens eksemplar 3.
 
Ved tilførsel af varer fra anden provianteringsvirksomhed her i landet anvendes proviantangivelse, nr. 11.001, se bilag 85.
 
Ved fraførsel til proviantering af skibe og fly her i landet eller i udlandet, anvendes proviantangivelse, nr. 11.001.
 
Tilførsel Fra anden provianteringsvirksomhed:
 
Proviantangivelsen indgives til det toldcenter, hvor modtagervirksomheden er beliggende, samtidig med at varerne frembydes til kontrol.
 
Modtageren skal kvittere for varernes modtagelse på ekspeditionsblanket I og ekspeditørblanketten.
 
Ekspeditionsblanket I bruges af toldcentret.
 
Ekspeditørblanketten udleveres til afsendervirksomheden som grundlag for dennes regnskabsførelse.
 
Ekspeditionsblanket II udleveres til modtagervirksomheden til brug ved regnskabsførelsen.
 
 
Fra andre virksomheder, alm. varer:
 
Dette afsnit beskriver reglerne ved tilførsel fra virksomheder i Danmark og øvrige EU-lande.
 
Udførselsangivelsen indgives til de toldcenter, hvor proviantlageret er beliggende.
 
Eksemplar 2 og 3 skal forsynes med oplagshaverens kvittering for varernes modtagelse.
 
Eksemplar 2 forbliver ved toldcentret
 
Eksemplar 3 udleveres til leverandøren, som dokumentation i afgiftsregnskabet for den pågældende leverance. En kopi af eksemplar 3 udleveres til oplagshaveren.
 
 
Fra andre virksomheder, landbrugsvarer:
 
For landbrugsvarer, hvor leverandøren søger om eksportrestitution forholdes som anført under pkt. C.1.3.1.1.
 
Hvis leverandøren afstår fra at søge om eksportrestitution, afgives almindelig udførselsangivelse, og det kan tillades, at oplagshaveren i disse tilfælde fremlægger en udførselsangivelse, landbrug, med henblik på udbetaling af eksportrestitution.
 
Den almindelige udførselsangivelses eksemplar 2 og 3 skal forsynes med oplagshaverens kvittering for varernes modtagelse.
 
Angivelserne fordeles efter toldcentrets ekspedition således:
 • YM-blankettens oplysninger overgives til EU-direktoratet.
 • eksemplar 2 fra udførselsangivelse, landbrug, og den almindelige udførselsangivelses eksemplar 2, forbliver ved toldcentret.
 • eksemplar 3 af udførselsangivelse, landbrug, udleveres evt. sammen med fotokopi af den almindelige udførselsangivelses eksemplar 3 til oplagshaveren.
 • den almindelige udførselsangivelses eksemplar 2 forbliver ved toldcentret.
 • den almindelige udførselsangivelses eksemplar 3 udleveres til leverandøren
 
Fraførsel Til skibe og fly i det danske toldområde:
 
Provianteringsvirksomheden skal indgive proviantangivelse til det toldcentret, hvor trafikmidlet befinder sig umiddelbart efter, at varerne er leveret om bord og i så god tid inden afgang, at det er muligt for toldcentret at gennemføre en indladningskontrol.
 
Angivelsen skal være underskrevet af trafikmidlets fører, der tillige skal kvittere for modtagelsen af varerne.
 
Ekspeditørblanketten udleveres til proviantvirksomheden. Ekspeditionsblanket II opbevares ved toldcentret.
 
Ekspeditionsblanket I sendes til de toldcenter, der varetager tilsyn med provianteringsvirksomheden.
 
 
Til skibe og fly uden for det danske toldområde:
 
Provianteringsvirksomheden skal indlevere en proviantangivelse samt en ordreafgivelse til et toldcenter samtidig med, at varerne frembydes til kontrol.
 
Hvis toldcentret ikke samtidig er udgangstoldsted i EU, skal varerne forsendes efter EU's forsendelsesordning eller TIR-transportordningen. Proviantangivelsen skal afsluttes ved toldcentret.
 
Proviantangivelsen forsynes med attest om varernes udførsel.
 
Ekspeditørblanketten udleveres til proviantvirksomheden.
 
Ekspeditonsblanket I og II er til brug for det toldcenter, som har tilsyn med provianteringsvirksomheden.
 
 
Til diplomater og internationale organisationer:
 
Der er fastsat særlige regler ved leverance fra provianteringsvirksomheder til diplomater og internationale organisationer, se afsnit D.5.
 
 
Til NATO-hovedkvartererne i Danmark:
 
Der er fastsat særlige regler for levering af proviant mv. til NATO-hovedkvartererne i Danmark, se afsnit D.5.
 
 
Til udførsel:
 
Provianteringsvirksomheden skal indgive en udførselsangivelse til det toldcentret, hvor provianteringsvirksomheden er hjemmehørende.
 
Angivelsens eksemplar 2 forbliver ved toldcentret og eksemplar 3 udleveres til virksomheden med attest om, at varerne er frigivet til udførsel.
 
Eksemplar 3 ledsager varerne til det toldcenter, hvor varerne enten direkte udføres til et land uden for EU eller tages under forsendelse efter EU's forsendelsesordning eller TIR-transportordningen. Nævnte toldcenter attesterer angivelsens eksemplar 3 efter de almindelige regler og udleverer dette til virksomhedens repræsentant, hvis denne har fremsat anmodning herom, se C.1.3.6.2 og C.1.3.6.3.
 
Ved fraførsel af varer til steder uden for EU's toldområde skal anvendes almindelig udførselsangivelse.
 
Udførselsangivelsen skal indleveres til det toldcenter, som har tilsyn med oplaget.

C.1.5.6 Udførsel som rejsegods (turistsalg)

Der gælder særlige regler for, hvornår momsregistrerede virksomheder kan sælge varer momsfrit til personer, der er bosat i udlandet og af disse medtages til udlandet som rejsegods, samt regler for hvornår udførselsangivelse mm. skal afgives til Told Skat. Der henvises til vejledningen: "Tilbagebetaling af moms til turister i Danmark", der fås hos toldcentrene.

C.1.6 Rettelse og annullering af udførselsangivelser

TK art. 65 GB art. 204 Rettelse
Ved rettelse af tidligere indleverede udførselsangivelser på foranledning af eksportøren, skal denne afgive en rettelsesangivelse. Rettelsesangivelsen skal som hovedregel afgives til det toldcenter, hvor virksomheden er registreret. Rettelsesangivelsen, landbrug afgives til indladningstoldstedet.
 
Rettelsesangivelsen foreligger i to udgaver, en for varer generelt og en for varer omfattet af EU's landbrugsordninger. Angivelserne er optrykt som bilag 83 og 84 .
 
Rettelsesangivelsen skal udfyldes efter rubriceringen og indeholde oplysning om virksomhedens navn, adresse og SE-nummer samt oplysning om udførselsangivelsens dato og ekspeditionsnummer. Endvidere skal oplyses varepostnummer, rubriknummer og tidligere indhold samt nyt indhold for den rubrik i udførselsangivelsen, der skal rettes.
 
I rettelsesangivelsens rubrik bemærkninger skal angives årsagen til rettelsen og angivelsen skal i fornødent omfang være vedlagt dokumentation for rigtigheden af de nye oplysninger.
 
Efter foretaget rettelse af udførselsangivelsen sender toldcentret et eksemplar af rettelsesangivelsen til virksomheden som dokumentation for rettelsen.
 
Ved rettelse af oplysninger i udførselsangivelse, landbrug henvises endvidere til EU-direktoratets eksportørvejledning.
 
Rettelsesangivelserne anskaffes af eksportøren og kan købes hos boghandlerne.
 
GB art 796 Annullering
Hvis varer, der er frigivet til udførsel, ikke inden for en kort tid forlader EU's toldområde, skal udførselsangivelsen annulleres. Det toldcenter, der har frigivet varerne til udførsel, skal straks underrettes derom. Eksemplar 3 af udførselsangivelsen eller et dermed sidestillet dokument skal - hvis det tidligere er udleveret til virksomheden -  afleveres til toldcentret.
 
For udførsler under godkendt eksportør-ordningen, skal den tidligere afgivne forudanmeldelse til toldcentret tilbagekaldes. Endvidere skal evt. afgivne edb-eksportoplysninger til Told Skats eksportsystem annulleres.