Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Toldvejledning 2000

D.2 Proviantering

Formål Ved proviantering med told- og afgiftsfri varer forstås proviantering med uberigtigede varer, varer fra provianteringsvirksomheder samt varer, for hvilke der kræves godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter.
 
Ved told- og afgiftsfri varer forstås varer fritaget for told, moms og eventuelle punktafgifter.
 
Reglerne har til formål at regulere mængden af told- og afgiftsfri varer, der kan provianteres med til salg til passagerer på skibe og fly i udenrigsfart og til salg i told- og afgiftsfri butikker i toldlufthavne.
 
Reglerne fastsætter også mængden af told- og afgiftsfri varer, der kan provianteres med til besætningens eller passagerernes forbrug om bord i skibe eller fly.
 
 
Det legale grundlag Reglerne for proviantering findes i toldlovens §§ 58-60 og i toldbehandlingsbekendtgørelsen §§ 66-76.
 
Reglerne om proviantering af passagerfartøjer i rutetrafik mellem Danmark AN6773_1.GIFog AN6773_2.GIF Norge findes i Den nordiske Provianteringsoverenskomst af 1. januar 1969.
 
 

D.2.1 Fælles regler for proviantering

BKG § 67, stk. 1 og § 69, stk. 1 Proviantering af skibe og fly med told- og afgiftsfri varer til salg til passagerer og til forbrug om bord kan finde sted, når skibets eller flyets endelige bestemmelsessted er et anløbssted eller landingssted uden for EU's toldområde.
 
BKG § 67, stk. 2 og § 69, stk. AN6773_1.GIF2 AN6773_2.GIF Hvis det endelige bestemmelsessted er et anløbssted eller en landingsplads inden for EU s toldområde, AN6773_1.GIFmen uden for det danske toldområde, AN6773_2.GIFkan der kun provianteres med told- og afgiftsfri varer til forbrug om bord, AN6773_1.GIF samt med ikke beskattede punktafgiftspligtige varer med henblik på salg i beskattet stand til passagerer om bord. AN6773_2.GIF AN6773_1.GIF Varer til forbrug om bord omfatter kun varer, der umiddelbart kan forbruges om bord AN6773_2.GIF.
 
BKG § AN6773_1.GIF66 AN6773_2.GIF, stk. AN6773_1.GIF4 AN6773_2.GIF Proviantering kræver en tilladelse fra toldcentret. Tilladelse gives enten som en stående tilladelse eller i hvert enkelt tilfælde.
 
BKG § 71, stk. AN6773_1.GIF2 AN6773_2.GIF Toldcentret kan tilbagekalde en provianteringstilladelse, hvis ejeren, føreren eller de ansatte på flyet eller skibet ikke overholder vilkårene i tilladelsen.
 
BKG § 72 AN6773_1.GIF, stk. 1 og 2 AN6773_2.GIF Provianteringen sker på grundlag af en skriftlig anmodning, en proviantangivelse, se bilag 85 . Der kan anvendes et tilsvarende dokument, såfremt det indeholder samme oplysninger.
 
Proviantangivelsen skal indeholde oplysning om skibets eller flyets data, herunder art, navn eller nummer og hjemsted.
 
Desuden skal angivelsen indeholde oplysninger om rejsens mål og varighed samt antallet af besætningsmedlemmer og passagerer.
 
Endelig skal leverandørens navn, specificerede oplysninger om den ønskede proviant samt oplysning om provianten er til brug om bord eller til salg til passagerer fremgå af angivelsen.
 
Om reglerne ved fraførsel af told- og afgiftsfri varer fra provianterings virksomheder, se A. AN6773_1.GIF13.5.2 AN6773_2.GIF.
 
BKG § 73 Skibets eller flyets fører eller AN6773_1.GIFdennes AN6773_2.GIF befuldmægtigede skal kvittere for AN6773_1.GIFden modtagne proviant AN6773_2.GIF.
 
TL § 39 Føreren eller ejeren af et befordringsmiddel, der transporterer uberigtigede varer eller betinget told-og afgiftsfri varer, hæfter for de på varerne hvilende told og afgiftsbeløb. Tilsvarende gælder for den person, der har rådighed over et sådant befordringsmiddel. Toldcentret kan opkræve told- og afgifter i tilfælde, hvor vilkårene for proviantering med told- og afgiftsfri varer tilsidesættes.
 

D.2.1.1 Proviantering af skibe

Reglerne vedrørende proviantering af passagerfartøjer, fiskefartøjer, handelsskibe, andre fartøjer og andre specialfartøjer bliver beskrevet i de følgende afsnit.

D.2.1.1.1 Proviantering af passagerfartøjer

BKG § 67, stk. 5 For at passagerfartøjer i udenrigsfart kan få en provianteringstilladelse, skal formålet med ruten være at opretholde trafik i sædvanlig forstand.
 
Der kan derfor ikke provianteres med varer fritaget for told og afgifter til forbrug ombord, når der afholdes særlige arrangementer om bord som f.eks. et underholdningsarrangement, og dette er det overvejende formål med sejladsen.
 
BKG § 68, stk. 1 Toldcentret fastsætter efter et skøn omfanget af provianteringen med told- og afgiftsfri varer til passagerfartøjer i rutetrafik.
 
Provianteringen fastsættes under hensyn til beholdningerne om bord, rejsens varighed samt antallet af besætningsmedlemmer og passagerer, AN6773_1.GIFdog højst med de i bestemmelsen angivne mængder. AN6773_2.GIF
Det gælder dog ikke i de tilfælde, hvor omfanget af provianteringen af told- og afgiftsfri varer er fastsat i Den nordiske Provianteringsoverenskomst, AN6773_1.GIFder fortsat gælder for passagerfartøjer i trafik mellem havne i Danmark og Norge AN6773_2.GIF.
 
 

D.2.1.1.2 Passagerfartøjer i rutetrafik mellem Danmark og andre EU-lande

BKG § 67, stk. 2 Passagerfartøjer i rutetrafik mellem Danmark og et andet EU-land kan AN6773_1.GIFkun AN6773_2.GIFprovianteres med varer fritaget for told og afgifter til forbrug om bord AN6773_1.GIFsamt med ikke beskattede punktafgiftspligtige varer med henblik på salg i beskattet stand til passagerer om bord AN6773_2.GIF.
 
BKG § 66, stk. 3 AN6773_1.GIFDet er en forudsætning for proviantering med ikke beskattede punktsfgiftspligtige varer, at skibet særskilt har bevilling til at modtage punktafgiftspligtige varer AN6773_2.GIF.
 
AN6773_1.GIFBKG § 68, stk. 4 AN6773_2.GIF Provianteringen fastsættes AN6773_1.GIFfor hver enkelt rute AN6773_2.GIFunder hensyn til beholdningerne om bord, rejsens varighed samt antallet af besætningsmedlemmer og passagerer AN6773_1.GIFog på følgende vilkår: AN6773_2.GIF
 1. AN6773_1.GIFSpiritus, tobaksvarer samt chokolade- og sukkervarer kun må sælges til forbrug om bord i skibets restaurant, cafeteria o. lign. AN6773_2.GIF
 2. AN6773_1.GIFPå rejser hvis varighed overstiger 4 timer kan der sælges 20 cigaretter eller 10 cigarillos eller 5 cigarer eller 25 g røgtobak pr. passager, på rejser hvis varighed er mellem 2 og 4 timer, kan der sælges 10 cigaretter eller 5 cigarillos pr. passager, og på rejser, hvis varighed er under 2 timer, kan der ikke sælges tobaksvarer til forbrug om bord. AN6773_2.GIF
 3. AN6773_1.GIFSalg af chokolade og sukkervarer m.v. kan kun finde sted i mindre pakninger. AN6773_2.GIF
 
 

D.2.1.1.2.1 Passagerfartøjer i rutetrafik mellem Danmark og ikke-EU-lande

BKG §§ 67, stk. 1 og § 68, stk. 1 Passagerfartøjer i rutetrafik mellem Danmark og ikke-EU-lande kan til forbrug om bord og salg til passagerne provianteres med varer, der er fritaget for told og afgifter.
 
Provianteringen fastsættes under hensyn til beholdningerne om bord, rejsens varighed samt antallet af besætningsmedlemmer og passagerer om bord.

D.2.1.1.2.2 Den nordiske provianteringsoverenskomst

Den nordiske overenskomst art. 2 Der er indgået en overenskomst mellem Finland, Danmark, Norge og Sverige om proviantering af told- og afgiftsfri varer, der skal forbruges om bord eller sælges til passagererne i de told- og/eller afgiftsfri butikker.
 
AN6773_1.GIFEfter ophøret pr. 1.juli 1999 af adgangen til salg af uberigtigede varer til passagerer i EU-trafik til medbringelse i den personlige baggage, gælder overenskomsten kun for passagerfartøjer i udenrigsfart mellem havne i Danmark (undtagen Færøerne og Grønland) og Norge (undtagen Svalbard og Jan Mayen) AN6773_2.GIF.
 
art. 5 Salg til passagerer af vin og spiritus i flasker, samt af tobaksvarer og cigaretpapir må kun ske fra kiosk eller lignende salgssted og ikke i forbindelse med servering.
 
Salg til det ombord ansatte personale er ikke tilladt, se D.3.4.
 
Der kan kun sælges varer til passagererne svarende til de mængder og værdier, de må tage med i land i henhold til rejsegodsreglerne i de respektive lande, se D.3.3.
 
Der kan kun sælges varer til passagerer, der har gyldig billet. Ved salget skal personalet på billetten give oplysning AN6773_1.GIFom: AN6773_2.GIF
 • varens art,
 • salgsdato,
 • og om fornødent rejsens retning.
 
Ruter art. 9 Overenskomsten sondrer mellem korte og lange ruter.
Samtlige ruter mellem Danmark og Norge betragtes som lange ruter.
 
art. 3 Lange ruter På lange ruter må der i de told- og afgiftsfri butikker sælges:
 • spiritus med et alkoholindhold af højst 60 rumfangsprocent,
 • vin,
 • øl,
 • tobaksvarer,
 • cigaretpapir,
 • chokolade og sukkervarer samt parfumer, kosmetik og toiletmidler.

D.2.1.1.2.3 Øresundsoverenskomsten

Sverige og Danmark har indgået en bilateral aftale vedrørende passagertrafik på Øresund, kaldet Øresundsoverenskomsten.
 
AN6773_1.GIFEfter ophøret pr. 1.juli 1999 af det afgiftsfri salg til passagerer i EU-trafik må Øresundsoverenskomsten anses for bortfaldet AN6773_2.GIF.

D.2.1.1.3 Udstedelse af landsætnings- og provianteringstilladelse

TL § 59, BKG §§ 67, stk. 5 og 71, stk. 1 For at et rederi kan opnå landsætnings- og provianteringstilladelse skal der:

 • være tale om fast rutefart med rederiets egne skibe, eller skibe chartret af rederiet i henhold til en fast aftale,
 • stilles lokaler af nødvendig standard til rådighed, med indretninger, udstyr m.m. for eftersyn af passagerer mv.,
 • etableres nødvendig afspærring mv.,
 • foretages nødvendig skiltning, så passagerer nemt kan følge anviste ruter mv.,
 • foreligge nødvendige tilladelser fra andre myndigheder, herunder politiet,
 • føres et regnskab, som opfylder toldcentrets krav,
 • foretages nødvendig kontrol ved salg af varer i de told- og afgiftsfri butikker. Toldcentret fastsætter reglerne, som f.eks. kan være afstempling af billetter, udstedelse af kassebon mv.,
 • være mulighed for, at told- og afgiftsfri varer kan tages under toldlukke.


Toldcentret kan stille yderligere betingelser for at give tilladelse til landsætning og proviantering.

D.2.1.2 Handelsskibe

BKG § 68, stk. 1 Handelsskibe kan provianteres med told- og afgiftsfri varer i passende mængder, som fastsættes af toldcentret under hensyn til beholdningerne om bord, rejsens varighed samt antallet af besætningsmedlemmer og eventuelle passagerer.
 
Proviantering med spiritus, vin, tobaksvarer og cigaretpapir fritaget for told og afgifter kan højst ske med følgende mængder pr. besætningsmedlem eller passager pr. døgn efter rejsens anslåede varighed:
 
 • 1/4 liter spiritus. Hvis alkoholindholdet er over 60 rumfangsprocent kun 1/8 liter,
 • 1/4 liter vin,
 • 40 gram tobaksvarer,
 • cigaretpapir.

 
I praksis ansættes cigarer til 5 gram pr. stk., cerutter til 2 ½ gram pr. stk. og cigaretter til 1 gram pr. stk. Cigaretpapir ansættes til 1 stk. pr. gram fintskåret tobak.
 
BKG § 68 stk. AN6773_1.GIF5-6 AN6773_2.GIF Der er fastsat følgende særlige begrænsninger for proviantering med spiritus:
 
Begrænsninger
 • skibe indtil 100 bruttoregistertons må - uanset rejsens varighed - højst provianteres med 1 ½ liter spiritus pr. person, eller hvis ethanolindholdet er over 60 rumfangsprocent (pct.vol.), 3/4 liter pr. person,
 • skibe, der udelukkende anløber havne i Finland, Norge, Sverige, Polen, Estland, Letland, Litauen eller Østersøhavne i Tyskland og Rusland må højst provianteres med 3/4 liter spiritus pr. besætningsmedlem pr. uge, eller hvis ethanolindholdet er over 60 rumfangsprocent (pct.vol.) 3/8 liter pr. person

D.2.1.3 Fiskerfartøjer

BKG § 67, stk. 3, jf. § 68, stk. AN6773_1.GIF7 AN6773_2.GIF Fartøjer, der afgår på fiskeri af mindst 5 døgns varighed uden for det danske toldområde, kan højst provianteres med følgende varer fritaget for told og afgifter pr. person pr. periode af 5 døgn:
 
Danske fiskerfartøjer
 • 200 stk cigaretter eller tilsvarende andre tobaksvarer,
 • 3/4 kg kaffe,
 • 1/4 kg chokolade,
 • 30 fl mineralvand,
 • for andre fødevarer, der ikke er pålagt punktafgifter, kan der provianteres med en passende mængde - efter toldcentrets skøn.

 
Eventuel restbeholdning af told-og afgiftsfri proviant, se D.1.1.5.3.
 
Skal der provianteres for en længere periode, er de nævnte kvanta grundlag for beregningen af proviantmængden.
 
Provianteringsvirksomheder, der leverer told- og afgiftsfri varer til fiskerfartøjer, skal indføre oplysning om de leverede varer i fartøjets fiskeritoldseddel.
 
BKG § 67, stk. 4 Fiskerfartøjer, der deltager i fiskeri på Flensborg Fjord, kan ikke provianteres med told- og afgiftsfri varer.
 
Udenlandske fiskerfartøjer For udenlandske fiskerfartøjer gælder samme provianteringsregler som for danske fiskerfartøjer.
 
For at kunne proviantere i Danmark, og forbruge af eventuel medbragt proviant skal udenlandske fiskerfartøjer som hovedregel være i besiddelse af en fiskeritoldseddel. Medbragt proviant og fiskeritoldsedlens anvendelse, se D.1.
 
BKG § 68, stk. AN6773_1.GIF7 AN6773_2.GIF Fiskeri i fjerne farvande Udenlandske, grønlandske og færøske fiskerfartøjer, der afgår på fiskeri i fjerne farvande, f.eks. under Grønland og Newfoundland, kan provianteres med told- og afgiftsfri varer - herunder spiritus - efter de regler, der gælder for handelsskibe.

D.2.1.4 Orlogsfartøjer

BKG § 68, stk. AN6773_1.GIF8 AN6773_2.GIF Mellem Told Skat og Forsvarskommandoen er der indgået en særlig aftale om proviantering af danske orlogsfartøjer med told- og afgiftsfri varer.

D.2.1.5 Andre fartøjer

BKG § 67, stk. 4 Lystfartøjer kan ikke provianteres med told- og afgiftsfri varer.
 
Lystfartøjer Dog kan fartøjer, der anvendes til et andet hovedformål end lystsejlads, provianteres med told- og afgiftsfri varer, når følgende betingelser er opfyldt:
 
 • rejsens formål må ikke have karakter af lystsejlads,
 • bestemmelsesstedet skal være beliggende i udlandet,
 • fartøjet skal være optaget i Skibsregisteret som passager- eller handelsfartøj,
 • fartøjet skal være udchartret i erhvervsmæssigt øjemed med påmønstret besætning

 
Lystfiskerfartøjer Danske lystfiskerfartøjer kan ikke provianteres med told- og afgiftsfri varer, uanset fartøjets status og fremtræden i øvrigt.
 
Derimod kan udenlandske fartøjer, der i erhvervsmæssigt øjemed sejler med lystfiskere eller med andre sluttede selskaber, provianteres med told- og afgiftsfri varer efter de regler, som gælder for handelsskibe. Det er en betingelse, at fartøjets bestemmelsessted er en havn uden for det danske toldområde.
 
Privatejede udenlandske lystfartøjer, der i enkeltstående tilfælde udlejes til lystfiskere eller andre sluttede selskaber, kan ikke provianteres med told- og afgiftsfri varer.
 
Boreplatforme mv. Boreplatforme mv., der er beliggende uden for det danske toldområde, kan provianteres med told- og afgiftsfri varer efter de regler, der gælder for handelsskibe, dog med undtagelse af vin og spiritus.
 
Forsyningsskibe Forsyningsskibe, der sejler mellem dansk havn og boreplatforme mv, der er beliggende uden for det danske toldområde, kan provianteres med told- og afgiftsfri varer efter de regler, der gælder for handelsskibe.
 
Lejrskoleskibe Lejrskoleskibe kan - uanset om der foreligger charterkontrakt eller ej - provianteres med told- og afgiftsfri varer til den faste besætning og lærere efter de regler, der gælder for handelsskibe. Elever kan således ikke medregnes i tildelingen, dog kan der til langtidselever tildeles tobaksvarer. Det er en betingelse, at skibets bestemmelsessted er en havn uden for det danske toldområde.
 
Skoleskibe Skoleskibe kan provianteres med told- og afgiftsfri varer efter de regler, der gælder for handelsskibe.
 
Til elever kan der dog ikke tildeles vin og spiritus.
 
Det er en betingelse, at skibets bestemmelsessted er en havn uden for det danske toldområde.
 
Hjemmeværnsfartøjer Hjemmeværnsfartøjer kan provianteres med told- og afgiftsfri varer til brug om bord under den direkte sejlads til og fra udlandet og under fartøjets henliggen i udenlandsk havn. Der skal fremlægges sejlordre udstedt af Marinehjemmeværnet med oplysning om rejsens varighed, anløbssted samt antallet af personer om bord. Varemængden beregnes efter de kvanta, der er fastsat for handelsskibe, se D.2.1.2.
 
BKG § 68, stk. AN6773_1.GIF8 AN6773_2.GIF Stenfiskerfartøjer, slæbebåde, bjergningsfartøjer og lignende specialfartøjer.
 
Sådanne specialfartøjer kan provianteres med told- og afgiftsfri varer, når bestemmelsesstedet er en udenlandsk havn. Der kan kun provianteres for et antal døgn svarende til en direkte hen- og hjemrejse. Der kan således ikke tildeles proviant til brug under arbejde i rum sø.
 
Andre specialfartøjer Proviantering af andre fartøjer, f.eks.:
 
BKG § 68, stk. AN6773_1.GIF8 AN6773_2.GIF
 • Farvandsvæsenets skibe,
 • Fiskerikontrollens skibe,
 • havundersøgelsesskibe,
 • danske statsisbrydere,
 • Den svenske kystbevogtnings patruljebåde er som hovedregel betinget af, at skibets bestemmelsessted er en havn uden for det danske toldområde. Art og mængde af provianten fastsættes i hvert enkelt tilfælde af toldcentret.

D.2.2 Proviantering af fly i udenrigsfart


BKG § 69, stk. 1 Fly, der er omfattet af adgangen til proviantering, kan provianteres med told- og afgiftsfri varer til brug om bord og til salg til passagerer, når flyets endelige bestemmelsessted er en landingsplads uden for EU's toldområde.
 
BKG § 69,
stk. 2 Hvis flyets endelige landingsplads er inden for EU's toldområde, men uden for det danske toldområde, kan AN6773_1.GIFkun AN6773_2.GIF provianteres med told- og afgiftsfri varer til forbrug om bord.
AN6773_1.GIFProvianteringens omfang fastsættes for hver enkelt rute under hensyn til beholdningerne om bord, rejsens varighed og antallet af passagerer, og på følgende vilkår: AN6773_2.GIF
 1. AN6773_1.GIFSpiritus, tobaksvarer samt chokolade- og sukkervarer må kun sælges til forbrug om bord AN6773_2.GIF
 2. AN6773_1.GIFPå rejser, hvis varighed overstiger 4 timer kan der sælges 20 cigaretter eller 10 cigarillos eller 5 cigarer eller 25 g røgtobak pr. passager, på rejser, hvis varighed er mellem 2 og 4 timer, kan der sælges 10 cigaretter eller 5 cigarillos pr. passager, og på rejser, hvis varighed er under 2 timer, kan der ikke sælges tobaksvarer til forbrug om bord. AN6773_2.GIF
 3. AN6773_1.GIFSalg af chokolade og sukkervarer m.v. kan kun finde sted i mindre pakninger. AN6773_2.GIF
 
AN6773_1.GIFDa salg af tobaksvarer kun kan finde sted til forbrug om bord er salg som ovenfor nævnt ikke tilladt på røgfri flyvninger.
 
Fly kan endvidere provianteres med ikke beskattede punktafgiftspligtige varer med henblik på salg i beskattet stand til passagerer om bord. Det er en forudsætning at flyet har særskilt bevilling til at modtage punktafgiftspligtige varer. AN6773_2.GIF
 
Når et fly har kombineret indenrigsfart og udenrigsfart, hvor der f.eks. først flyves mellem to danske lufthavne for derefter at fortsætte til en landingsplads uden for det danske toldområde, betragtes flyvningen mellem de danske lufthavne som en indenrigsrute.
 
Der kan derfor ikke bruges af proviantbeholdningen, hverken til brug om bord eller til salg til passagerer under flyvning i Danmark.
 
BKG § 70 Proviantering af fly kan ske med, efter toldcentrets skøn, passende mængder fastsat under hensyn til beholdningerne om bord, rejsens varighed samt antallet af besætningsmedlemmer og passagerer.
 
TL § 58 og BKG § AN6773_1.GIF66, stk. 4 AN6773_2.GIF Der skal indhentes tilladelse til proviantering hos toldcentret, inden proviantering påbegyndes. Tilladelse til proviantering gives enten som en stående tilladelse eller i hver enkelt tilfælde. Stående tilladelse gives som hovedregel, hvor flyene flyver i fast rutefart eller efter faste fartplaner, se A.13.4.2.
 
Udenlandske flyselskaber Proviantering af passagerfly, charterfly og taxi-fly, der tilhører udenlandske flyselskaber, der ikke er hjemmehørende i Danmark, sker efter ovenstående regler.
 
 

D.2.2.1 Salg af told- og afgiftsfri varer til passagerer om bord på fly i udenrigsfart

TL § 58 Danske flyselskaber skal have bevilling til at sælge told- og/eller afgiftsfri varer til passagererne om bord.
 
BKG § 71 Flyselskabets regnskabssystem og kontrolforanstaltninger for det told- og/eller afgiftsfri salg om bord skal godkendes, inden der udstedes en bevilling.
 
Mængden af told- og afgiftsfri varer, der sælges til passagerer, som rejser til Norge eller Grønland, må ikke overstige den mængde, der må indføres told- og afgiftsfrit ved indrejsen, efter det pågældende lands rejsegodsbestemmelser.
 
Hvis passagererne har bestilt varer gennem flyselskabet til levering om bord på flyet, betragtes det som salg om bord. Disse varer skal være medtaget i proviantangivelsen. Varerne må ikke uddeles på flysæderne før alt jordpersonellet har forladt flyet.
 
Der må ikke sælges varer til besætningen fra told- og/eller afgiftsfri butik eller lignende salgssted om bord. Varer, der er bestemt til forbrug om bord kan ikke medtages af besæningen som rejsegods, se D.3.4.
 
AN6773_1.GIF
BKG § 66, stk. 3 § 69, stk 2 På fly, hvis bestemmelsessted er en landingsplads inden for EU´ toldområde, men uden for det danske toldområde, må kun sælges ubeskattede varer til passagererne til umiddelbart forbrug om bord og på de vilkår som er angivet i toldbehandlingsbekendtgørelsens § 68, stk. 4, se D.2.2.
 
Der må endvidere sælges punktafgiftspligtige varer, der er provianteret i ubeskattet stand med henblik på salg i beskattet stand til passagerer om bord. AN6773_2.GIF

D.2.3 Told- og afgiftsfri butikker i toldlufthavne

BKG § 74 Toldcentret kan give butikker i toldlufthavne bevilling til salg af told og afgiftsfri varer til rejsende, som rejser ud af det danske toldområde AN6773_1.GIFtil et sted uden for EU´s toldområde. AN6773_2.GIF
 
 
BKG § 74, stk. 5 Ansøgning om tilladelse til at drive told- og afgiftsfri butik i en toldluft havn skal indsendes til det toldcenter, hvor virksomhedens regnskab føres. Dette vil som hovedregel være det toldcentret hvor virksomheden i forvejen hører under.
 
Virksomhedens regnskabssystem og kontrolforanstaltninger skal være godkendt af toldcentret inden der kan gives tilladelse til at drive butikker i toldlufthavne. Ligeledes skal de lokaler, hvor der oplægges told og afgiftsfrie varer samt drives butik, godkendes.
  AN6773_1.GIFBevillingen AN6773_2.GIFindeholder AN6773_1.GIF de nærmere betingelser for salget AN6773_2.GIF.
 
AN6773_1.GIFDe statslige told og skattemyndigheder har til enhver tid ret til at foretage eftersyn i forretningslokaler, der tilhører butikker i lufthavne, og til at efterse varebeholdninger, forretningsbøger, øvrigt regnskabsmateriale samt korrespondence m.v. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder bistand ved foretagelse af de nævnte eftersyn AN6773_2.GIF.
 
Tilladelsen indeholder reglerne for godkendelse af lokaler mv., samt mindstekrav til regnskabssystem og regler for eventuel betaling af told.
 
BKG § 75, stk. 1 Bevillingshaveren hæfter for told og afgifter af varer, der ikke forefindes ved toldcentrets eftersyn og som ikke er fraført i overensstemmelse med bevillingens bestemmelser.
 
BKG § 75,
stk. 2 Told og afgifter af varer, der er omfattet af hæftelsen, ansættes skønsmæssigt af toldcentret.
 
BKG § 76, stk. 1 En AN6773_1.GIFbevilling AN6773_2.GIF kan tilbagekaldes, hvis ejeren eller personer beskæftiget i virksomheden har tilsidesat eller tilsidesætter bestemmelserne i AN6773_1.GIFbevillingen AN6773_2.GIF.
 
BKG § 76, stk. 2 AN6773_1.GIFBevillingen AN6773_2.GIF bortfalder, hvis bevillingshaveren mister rådigheden over sit bo eller standser sine betalinger.