Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Afsnit D.1 - Toldkontrol og toldbehandling af trafikmidler og personer


Formål

I toldloven er det fastsat, at der skal betales told af varer som indføres til det danske toldområde, og som efter EU's bestemmelser ikke er i fri omsætning i EU's medlemslande. Toldbeløbet fastsættes efter EU's fælles toldtarif, medmindre andet er fastsat i bestemmelser, der er vedtaget af EU eller i øvrigt følger af Danmarks forpligtigelser som medlem af EU.

I toldlovens § 10 er det fastsat, at Told*Skat opkræver eller tilbagebetaler told- og afgifter i forbindelse med ind- og udførsel af varer, som ikke i forvejen er i fri omsætning i EU's toldområde, samt fører kontrol i forbindelse hermed.

Ved betaling af told bringes varer til fri omsætning i EU. Ved betaling af moms og andre afgifter overgår varerne til frit forbrug i Danmark og det øvrige EU-område. I forbindelse hermed skal yderligere iagttages særlige indførselsbestemmelser, for eksempel veterinærkontrol.

Som hovedregel skal indførte varer altid angives til fri omsætning og frit forbrug samtidig. Det betyder i praksis, at varerne først er til fri disposition for importøren, når eventuelle indførselsbestemmelser er iagttaget og told, og afgifter er betalt.

For at sikre betaling af told og afgifter af indførte varer varetager Told*Skat, tilsyn og kontrollen med trafikken over grænserne til det danske toldområde.

Formålet med toldkontrol og toldbehandling af trafikmidler og personer er at føre kontrol med:

- losning og lastning af varer,

- ilandsætning og ombordtagning af passagerer og disses rejsegods,

- ilandsætning af besætningsmedlemmer og disses personlige effekter.

For at kunne udføre denne kontrol er der i toldlovens §§ 16 til 20 nærmere fastsat regler, som regulerer trafikken til og fra det danske toldområde.

Det legale grundlag

Grundlag et findes i §§ 3-26 i toldloven , §1-17 i toldbehandlingsbekendtgørelsen, § 1 i momsloven, samt EU's Toldkodeks samt Rådets forordning nr. 3925/91.

Grundlaget findes endvidere i sådanne internationale aftaler som er indgået af Danmark.

Sådanne aftaler er blandt andet de tre FN-konventioner vedrørende narkotiske stoffer, FN-konventionen vedrørende handel med udryddelsestruede vilde dyr og plantearter, også kaldet Washingtonkonventionen, Østersølandenes Helsingforskonvention vedrørende søtransport af spiritus, samt aftaler hørende under de internationale organisationer vedrørende skibs- og luftfart, IMO- og ICAO-konventionerne.

Sammen med kontrollen af vareførslen, personer og trafikmidler varetager Told*Skat samtidig en lang række opgaver for andre myndigheder vedrørende særlige indførselsbestem melser, som er fastsat ved lovgivning udenfor Told*Skat's område. Disse opgaver omfatter blandt andet kontrol med veterinærbestemmelser, sundhedsbestemmelser, våbenlovgivning og særlige bestemmelser vedrørende import- eller eksportrestriktioner.

Generelle regler

I toldbehandlingsbekendtgørelsen har skatteministeren fastsat de nærmere regler for kontrollen med og toldbehandlingen af befordringsmidler og personer. I bekendtgørelsen er ligeledes fastsat bestemmelser om hvor, på hvilken måde og under hvilke vilkår, kontrollen skal finde sted.

I toldloven er det fastsat, at fly, skibe og andre befordringsmidler, som ankommer fra eller afgår til steder uden for EU's toldområde eller som i øvrigt transporterer uberigtigede varer, er undergivet Told*Skat's tilsyn og kontrol.

I den forbindelse har Told*Skat ret til overalt i skibe, fly og andre befordringsmidler at foretage de undersøgelser, der er nødvendige for at udføre kontrollen. Det er ligeledes fastsat, at befordringsmidlets fører har pligt til at give og dokumentere de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollen kan udføres. Det gælder oplysninger om befordringsmiddel, besætning, passagerer og ladning, samt pligt til at påvise og åbne eller afdække alle adgange til lasten, rum og gemmer.

Fra skibe må der kun losses eller lastes varer i havne, der er godkendt af Told*Skat. Dette gælder ligeledes landsætning og ombordtagning af passager er. Told*Skat bestemm er i øvrigt, hvor landsætning af passagerer kan finde sted.

For at den fornødne kontrol kan udføres, kan Told*Skat kræve, at der uden udgift for myndighederne i fornødent omfang foretages afspærringer,

som ikke må passeres uden tilladelse, samt at der stilles egnede indretninger til rådighed for fysisk undersøgelse af varer, der losses eller skal lastes, samt fornødent udstyrede lokaler for eftersyn af passagerer.

Ankommer eller afgår et befordringsmiddel fra eller til steder udenfor EU's toldområde, skal enten føreren heraf, eller en særlig bemyndiget person, anmelde dette til Told*Skat. Skatteministeren kan dog have fastlagt særlige vilkår, hvorefter visse befordringsmidler kan fritages herfor, til eksempel kan nævnes færger og fly, der ankomm er og afgår efter forud fastlagte fartplaner.

Med samtykke fra trafikministeren kan skatteministeren bestemme, at havnemyndigheder og luftfartsmyndigheder skal underrette Told*Skat om de oplysninger, som disse myndigheder har omkring skibes og flys ankomst og afgang.

Deklaration

Enhver toldbehandling finder sted på baggrund af en tolddeklaration, som for så vidt angår rejsende kan afgives mundtligt, eller tilkendegives ved anvendelse af særlige indrejsekanaler. Ved indrejse fra andre EU-lande skal dog i visse tilfælde anvendes et særligt angivelseskort.

Toldbehandling af skibe og fly, finder som hovedregel sted på grundlag af en skriftlig tolddeklaration.

For lastbiler og andre trafikmidler kan der kræves skriftlig deklaration.

D.1.1 Skibe

Toldkontrol og toldbehandling af skibe.

D.1.1.1 Reglerne om kontrol

Reglerne vedrørende kontrollen med skibe i det danske toldområde, skibsførerens pligter og Told*Skat's kontrolbeføjelser beskrives nærmere nedenfor.

D.1.1.1.1 Skibe i det danske toldområde

TL § 16, stk. 1 og § 19, stk. 2,

Skibe, som befinder sig i det danske toldområde er undergivet Told*Skat's tilsyn og kontrol, og sejlende skibe skal på forlangende stoppe op.

BKG § 1, stk. 2

Ved skibe forstås skibe, både og fartøjer af enhver art, dog med undtagelse af søluftfartøjer.

D.1.1.1.2 Skibsførerens pligter

TL § 18, stk. 1

Skibets fører skal til toldcentret:

BKG § 5, stk. 2 og 3

1. mundtlig, eller pr. telefax anmelde skibets ankomst og afgang samt eventuel ladning.

Pligten til at anmelde gælder for alle skibe, der ankommer fra ikke-EU-lande

og skibe der ankommer fra EU's toldområde med uberigtigede varer som ladning eller proviant.

BKG § 7 stk 1-2

2. afgive skriftlig angivelse i forbindelse med skibets ankomst og afgang samt i andre tilfælde på forlangende,

TL § 17, stk. 1,

3. give de oplysninger om skib og ladning mv., som er nødvendige for at gennemføre kontrol, og dokumentere oplysningerne ved at fremlægge skibspapirer og ladningsdokumenter mv., samt påvise og afdække alle adgange til lasten, rum og gemmer.

D.1.1.1.3 Told*Skat's kontrolbeføjelser

TL § 16, stk. 1, og BKG § 6, stk 2

Told*Skat har ret til overalt i skibe at foretage den undersøgelse, som er nødvendig for at gennemføre kontrollen og kan forbyde skibe at sejle, indtil undersøgelsen er foretaget.

BKG § 6, stk. 3

Toldcentret kan forlange skibets nationalitets- og målingsdokumenter afleveret, indtil der kan gives tilladelse til afsejling.

D.1.1.2 Reglerne ved ankomst

Reglerne vedrørende anmeldelse, kontrol og andre formaliteter i forbindelse med skibes ankomst beskrives nærmere nedenfor.

D.1.1.2.1 Anmeldelse

TL § 17, stk. 2, BKG § 5, stk. 1

De oplysninger som havnemyndighederne er i besiddelse af om skibes forventede ankomst samt uanmeldte skibes ankomst, skal videregives til toldcentret.

TL § 18, stk. 1 og 2, BKG § 5, stk. 2

Skibets fører skal snarest efter et skibs ankomst anmelde til toldcentret, hvorfra skibet kommer, og hvilken ladning det medfører.

Pligten til at anmelde gælder for alle skibe, der ankommer fra ikke-EU-lande

og skibe der ankommer fra EU's toldområde med uberigtigede varer som ladning eller proviant.

Anmeldelsen kan indgives via repræsentant for rederiet, havnemyndighederne, mægler eller agent.

D.1.1.2.2 Undtagelse for anmeldelse

TL § 18, stk. 3, BKG § 5, stk. 5

Passagerskibe i rutefart og færger er undtaget fra bestemmelserne om anmeldelse, når toldcentret forud har modtaget fartplan.

BKG § 1-4, stk. 1

Told*Skat har fastsat tilsvarende undtagelser for visse andre skibe, se D.1.1.5 Lettelser i kontrollen.

D.1.1.2.3 Tolddeklaration

BKG § 7, stk. 2

Så snart som muligt, i praksis senest 2 timer efter et skibs ankomst til dansk havn, skal skibets fører afgive en skriftlig tolddeklaration til toldcentret, eller til havnemyndighederne i de havne, hvor havnemyndighederne er bemyndigede til at modtage deklarationerne.

Undtagelse

BKG § 7, stk. 3

Skibe, der ankommer til dansk havn direkte fra en anden havn i EU's toldområde, og som ikke medbringer uberigtiget ladning eller proviant, er fritaget for at afgive tolddeklaration.

Ønsker Told*Skat at inkvirere et skib, som befinder sig i det danske toldområde eller i rum sø, skal der altid afgives tolddeklaration inden inkvireringen påbegyndes.

BKG § 91, stk.1

Deklarationen skal afgives på blanketter, der er godkendt af Told*Skat.

Blankettens opbygning

Tolddeklaration for skibe, formular 12.008, findes med dansk tekst, men kan også fås fortrykt på engelsk og tysk.

BKG § 91

Blanketten skal anskaffes af skibet, mægler eller agent, og kan købes hos boghandlere.

Formular 12.008 er optrykt som bilag 87.

På bagsiden af blanketsættet er optrykt en vejledning

Blanketten er et 3-sidet sæt med en opdeling for henholdsvis ankomst og afgang:

- ekspeditionsblanket I - ankomst (hvid),

- ekspeditionsblanket II - afgang (hvid),

- ekspeditørblanket (grøn).

Ekspeditionsblanket I og II er til brug ved Told*Skat's kontrol med skibet.

Ekspeditørblanketten, der er til skibets brug, skal opbevares om bord og skal på forlangende forevises Told*Skat.

Blanketterne er indrettet med en oversigt til brug ved specifikation af bevægelser i proviantbeholdningen. Beholdningen ved skibets afgang skal således altid være slutresultatet af denne specifikation.

For passager- og godsfærger i fast rutefart mellem Danmark og udlandet kan anvendes en forenklet tolddeklaration.

Underskrift

Tolddeklarationen underskrives af skibsføreren eller en særlig bemyndiget person om bord. Skibets fører er dog altid ansvarlig for, at de afgivne oplysninger er rigtige.

Hæftelse

BKG § 16

Skibets fører eller ejeren, hæfter for told og afgifter af varer, herunder restladning og proviantbeholdning, som i det danske toldområde lastes, opbevares, fraføres eller forbruges i strid med reglerne.

Aflevering af blanketten

Ekspeditionsblanket I, besætningsliste, specifikation over besætningens beholdning af uberigtigede varer til brug om bord, den såkaldte tobaksliste, samt eventuel fortegnelse over varer der ønskes indført told- og afgiftsfrit som rejsegods, skal afgives til toldcentret i det område, hvor skibet er beliggen de.

BKG § 7, stk. 2

I havne, hvor der ikke er faststationeret kontrolpersonale, er havnemyndigheden bemyndiget til at modtage tolddeklarationen.

Forbrug om bord

Uberigtiget proviant til forbrug om bord under ophold i det danske toldområde, se D.1.1.2.6.

Rejsegods

Uberigtigede varer, der ønskes indført told- og afgiftsfrit som rejsegods, se D.3.

D.1.1.2.4 Inkvirering

Inkvirering betyder toldmæssig kontrolundersøgelse.

TL § 16, stk. 1,

Told*Skat har ret til overalt i skibet at foretage de undersøgelser, der er nødvendige for at gennemføre kontrollen.

BKG § 6, stk. 2

Når der foretages inkvirering af et skib kan toldcentret indtil kontrollen er afsluttet:

- nægte adgang til skibet,

- nægte tilladelse til afsejling,

- regulere landsætning og ombordtagning af passagerer,

- i særlige tilfælde nægte tilladelse til losning og lastning af varer.

BKG § 6, stk. 3

Ved inkvireringen skal skibets nationalitets- og målingsdokument efter anmodning afleveres til toldcentret, hvor de forbliver, indtil der er givet tilladelse til afsejling.

D.1.1.2.5 Ikke-toldmæssige opgaver

BKG § 7, stk. 4

I forbindelse med den toldmæssige kontrol varetager Told*Skat nogle opgaver for andre myndigheder, jf. skibsførerens erklæring i tolddeklarationen om overholdelse af epidemibestemmelserne og olieansvars-forsikringsbetingelserne.

Hvis der konstateres urigtigheder eller mangler, skal toldcentret under-rette de respektive tilsynsmyndigheder.

Isafgift

Opkrævning af isafgift er flyttet fra Told*Skat, til de lokale havnemyn-digheder.

D.1.1.2.6 Medbragt proviant

TL § 59, BKG § 4, stk. 2

Skibe i det danske toldområde må ikke medføre uberigtiget proviant mv., medmindre skibet har påbegyndt en rejse, hvis endelige bestemmelsessted er et anløbsted udenfor det danske toldområde.

For fiskerfartøjer og en række andre fartøjer er der fastsat særlige regler vedrørende lettelser i kontrollen, se D.1.1.5.

Told- og afgiftsfrihed

TL § 3, stk. 1 og ML § 29, stk. 3

Proviant og andre fornødenheder, der medbringes af skibe ved ankomst fra steder udenfor det danske toldområde, er fritaget for betaling af told- og afgifter. Det er dog en betingelse, at varerne er bestemt til forbrug om bord under skibets rejse til og fra det danske toldområde og under dets ophold her.

For skibets besætning og eventuelle passagerer er forbrug af sådanne varer under ophold i det danske toldområde tilladt.

Told*Skat har fastsat nogle begrænsninger på dette forbrug. Af spiritus, vin og tobaksvarer kan der højst tillades forbrugt 1/4 liter spiritus, 1/4 liter vin og 40 gram tobaksvarer pr. person pr. døgn.

Betingelser

TL § 3, stk. 2 og ML § 29, stk. 3

Der kan kun gives fritagelse for told og afgifter af varer, som skibet har medbragt fra udlandet:

- sålænge skibet medfører passagerer,

- sålænge skibet medfører uberigtiget ladning, eventuel restladning fra udlandet,

- når skibet har taget passagerer eller ladning om bord til et bestemmelsessted udenfor det danske toldområde.

Afgår skibet i ballast til anden dansk havn med henblik på at indlade varer eller tage passagerer om bord til et bestemmelsessted udenfor det danske toldområde, anses det for at have påbegyndt en rejse til udlandet. Der kan også i disse tilfælde frigives proviant til brug om bord.

Skal skibet efter at have losset sin ladning fra udlandet afgå til et andet sted i det danske toldområde, herunder Københavns Frihavn, med en ny ladning, kan der ikke gives tilladelse til forbrug af eventuel medbragt uberigtiget proviant.

I de tilfælde, hvor skibet skal foretage flere rejser mellem steder i det danske toldområde, kan det ikke længere anses for at sejle i udenrigsfart. Eventuel restbeholdning af højtbeskattede varer skal derfor told- og afgiftsberigtiges eller tilføres en skibshandlers ubeskattede lager. Hvornår dette skal ske, bestemmes af toldcentret.

For skibe i udenrigsfart, som ankommer til eller henligger ved værft, gælder særlige regler for forbrug under opholdet, se D.1.1.3.2.

Ankomst fra udlandet

I forbindelse med ankomst fra udlandet kan skibets fører, efter at have indhentet oplysninger fra besætningen om eventuelle beholdninger af uberigtiget proviant mv., udlevere varer til forbrug om bord. Pr. person må der højst udleveres 1 liter spiritus, 1 liter vin og 200 gram tobaksvarer svarende til 4 døgns forbrug for spiritus og vin og 5 døgn for tobak.

Af tolddeklarationen og besætningens proviantliste som skibets fører skal aflevere til toldcentret, skal det fremgå, hvor meget der er udleveret.

Overskydende kvanta af spiritus, vin og tobaksvarer, som også skal fremgå af tolddeklarationen, skal henlægges i et rum om bord under skibsførerens ansvar.

BKG § 4, stk. 1

I forbindel se med eventuel inkvirering af skibet vil toldcentret som regel sætte toldlukke på sådanne rum.

Når et toldcenter har modtaget tolddeklarationen mv., vil de afgivne oplysnin ger blive vurderet.

Reglerne for yderligere frigivelse af varer, se D.1.1.3.3

Proviant udtagning.

BKG § 104

Tilsvarende angivelsesregler gælder i de tilfælde, hvor skibets fører på besætningens vegne angiver varer til indførsel i henhold til rejsegodsbestemmelserne.

D.1.1.2.7 Rejsegods

TL § 7, BKG kap. 10-17

Indførsel af told- og afgiftsfri varer som rejsegods kan finde sted i overensstemmelse med rejsegodsbestemmelserne, hvor der blandt andet er fastsat særlige regler for transportpersonale.

Transport personale

Transportpersonale er bl.a. personer, der er beskæftiget om bord i skibe, der er indsat i international trafik mellem det danske toldområde og ikke-EU-lande.

BKG § 106, stk. 1

Sådant personale er kun omfattet af disse særlige regler, når deres indrejse sker i forbindelse med beskæftigelsen om bord, se endvidere D.3 Rejsegods.

Procedure for indførsel

I de tilfælde, hvor personer ombord på skibe, der ankommer fra udlandet, ønsker at indføre varer i henhold til rejsegodsbestemmelserne, skal skibets fører i forbindelse med afgivelse af tolddeklarationen afgive en liste over de pågældende personer.

Af listen skal fremgå personernes navne samt varernes art, mængde og eventuelle værdi. Listen skal underskrives af hver enkelt.

Endvidere skal skibets fører afgive erklæring om tidspunkt for skibets sidste anløb af dansk havn.

Den omhandlede mængde af varer skal angives i tolddeklarationen.

Varerne skal bringes i land i første danske havn, og det kan ske uden toldcentrets tilstedeværelse under følgende forudsætninger:

1. der skal være givet anmeldelse herom til toldcentret, i praksis senest 2 timer før varerne bringes i land,

2. tolddeklaration og bilag skal være afleveret, se D.1.1.2.3.

Opmærk somheden henledes på, at proviant mv., der er indladet til forbrug om bord, ikke kan tillades indført som rejsegods.

Personale på passagerfartøjer

Proviant mv. der er indladet til personalets forbrug om bord, må ikke ilandføres.

D.1.1.2.8 Toldlukning

BKG § 4, stk. 1

TL § 14, stk. 3

Så længe et skib befinder sig i det danske toldområde, eller når det under sejlads mellem steder i det danske toldområde passerer fremmed eller internationalt farvand, kan Told*Skat forlange, at eventuelle uberigtigede varer henlægges under toldlukke. Hvis ikke toldlukke kan anbringes på forsvarlig måde, kan der træffes forholdsregler til sikring af told og afgifter. Der kan f.eks. mod betaling sættes toldvagt ved skibet.

I forbindelse med eventuel inkvirering af et skib sættes der toldlukke på skibets proviantbeholdning af spiritus, vin og tobaksvarer.

Når det skønnes nødvendigt, kan der endvidere sættes toldlukke på skibets luger og adgange til lastrum.

D.1.1.3 Ophold i havn

Reglerne om losning og lastning af varer, ilandsætning og ombordtagning af passagerer, værftsophold og proviantudtagning beskrives

nærmere nedenfor.

D.1.1.3.1 Losning og lastning af varer samt ilandsætning og ombordtagning af passagerer

Anmeldelse

BKG § 5, stk. 4

Losning og lastning af varer, landsætning og ombordtagning af passagerer samt landsætning af besætningsmedlemmer skal forud mundtligt anmeldes til toldcentret og må ikke påbegyndes, før der er givet tilladelse.

Undtagelse for anmeldelse

Passagerskibe i rutefart og færger er undtaget for anmeldelse, når der forud er afleveret fartplan til toldcentret.

Lastning af varer, der er i fri omsætning i EU's toldområde og er bestemt til anden havn i EU's toldområde, er ikke omfattet af Told*Skat's kontrol.

BKG § 64, stk. 2-3

For spiritus og vin med mere end 18 rumfangsprocent alkohol gælder særlige regler:

1. udførsel må kun finde sted med faste skibsruteforbindelser,

2. lastning må kun finde sted efter tilladelse fra toldcentret,

3. ved lastning i skibe på under 500 registertons netto, der er hjemmehørende i Danmark eller et andet land, som har tiltrådt Helsingforskonventionen, skal lastningen noteres i skibets spiritusfortegnelse.

D.1.1.3.2 Værftsophold

Bestemmelserne om told- og afgiftsfrihed for proviant i skibe i udenrigsfart, der ankommer til dansk havn, er beskrevet under D.1.1.2.6 Medbragt proviant.

For skibe, der ankommer til eller skal henligge ved værft af højst 14 dages varighed, kan toldcentret give tilladelse til, at der under værftsopholdet forbruges af den proviant, som skibet har medbragt fra udlandet under følgende forudsætninger:

1. skibet skal normalt sejle i udenrigsfart, og skal efter endt værftsophold fortsætte i udenrigsfart,

2. der skal være påmønstret mandskab af en sådan størrelse, at sejlads umiddelbart kan påbegyndes.

Mandskab, der påmønstres under værftsopholdet, kan ikke tildeles uberigtiget proviant, ligesom der under værftsopholdet ikke kan provianteres med uberigtigede varer.

Ved værftsophold af kortere varighed tager toldcentret stilling til, om eventuel overskydende beholdning af højtbeskattede varer skal tages under toldlukke.

Ved værftsophold af længere varighed kan toldcentret forlange, at sådanne varer skal:

- told- og afgiftsberigtiges,

- tilføres en provianteringsvirsomheds ubeskattede lager,

- udføres til udlandet.

Andre varer kan henlægges under toldlukke.

Regler og procedurer for frigivelse af proviant, se D.1.1.2.6

Medbragt proviant og D.1.1.3.3 Proviantudtagning.

D.1.1.3.3 Proviantudtagning

Et skib, hvis ophold i det danske toldområde strækker sig ud over den periode, hvortil der er udleveret proviant i forbindel se med ankomst, kan få udleveret yderligere proviant til brug ombord, sålænge betingelserne herfor stadig er til stede.

Betingelserne, se D.1.1.2.6 Medbragt proviant.

Ved tildelingen skal skibets fører afgive en rekvisition, Udtagelsesbegæring, formular G 19, på den ønskede varemængde til toldcentret.

Begæringen er optrykt som bilag 88.

Toldcentret vurderer herefter begæringen, og giver skibets fører, evt. via mægler eller agent, besked om i hvilket omfang, begæringen kan imødekommes.

Skibets fører kan herefter udtage den tilladte varemængde fra rummet med skibets beholdning af højtbeskattede varer.

Er rummet forsynet med toldlukke kræves det, at en repræsentant fra toldcentret er til stede ved udtagelsen.

Proviantering

Se D.2.

D.1.1.4 Regler ved afgang

Reglerne om anmeldelse, kontrol og tilsyn i forbindelse med skibes afsejling beskrives nærmere nedenfor.

D.1.1.4.1 Anmeldelse

TL § 18, stk. 1,

Føreren af et skib, der skal forlade det danske toldområde, skal anmelde afsejlingen til toldcentret:

- når skibet skal afgå til et ikke-EU-land,

- når skibet skal afgå til et andet sted i EU's toldområde og medfører uberigtigede varer som ladning eller proviant.

Anmeldelsen, der skal være afgivet senest 2 timer før afsejling, kan ske via en repræsentant for rederiet, havnemyndighederne, mægler eller agent.

D.1.1.4.2 Undtagelse for anmeldelse

BKG § 11

Passagerskibe i rutefart og færger, der afgår efter en forud meddelt fartplan, er undtaget fra anmeldelse.

D.1.1.4.3 Tolddeklaration

BKG § 12, stk.1

Når et skib skal forlade det danske toldområde med henblik på afsejling

til ikke-EU-lande eller et andet sted i EU's toldområde, og det medbringer uberigtigede varer som ladning eller proviant, skal skibets fører snarest og senest 2 timer inden afsejlingen afgive en skriftlig angivelse, tolddeklaration, af skib, ladning og proviant til toldcentret.

Der benyttes formular 12.008, Tolddeklaration for skibe, se D.1.1.2.3.

Underskrift

Tolddeklarationen skal underskrives af skibets fører eller en særlig bemyndiget person om bord. Skibets fører er dog altid ansvarlig for, at de afgivne oplysninger er rigtige.

Aflevering af blanketten

Ekspeditionsblanket II skal herefter afleveres til toldcentret efter tilsvarende retningslinier som beskrevet for ankomst, se D.1.1.2.3.

BKG § 1-2, stk.4

Ekspeditørblanketten skal opbevares om bord og på forlangende forevises Told*Skat.

D.1.1.4.4 Afsejling

Inkvirering

Når toldcentret har modtaget anmeldelse om afsejling, bliver der taget stilling til, om der skal foretages kontrol om bord med henblik på at konstatere om de varer, der er angivet i tolddeklarationen, er til stede.

Har toldcentret ved en eventuel afgangskontrol endnu ikke modtaget skibets tolddeklaration for afgang, vil kontrollen blive baseret på oplysningerne i skibets ekspeditørblanket og eventuelle indleverede proviantangivelser mv. Deklarationen kan f.eks. være afleveret via havnemyndighederne.

Er skibets fører ikke kontaktet af toldcentret inden det fastsatte afsejlingstidspunkt, kan dette betragtes som tilladelse til afsejling.

Tilladelse til afsejling er betinget af, at der er betalt eller stillet sikkerhed for eventuelle skyldige told og afgifter til toldcentret.

D.1.1.4.5 Ikke-toldmæssige opgaver

BKG § 7, stk. 4

I forbindelse med den toldmæssige kontrol med skibet, føres der generelt tilsyn med, at bestemmelserne vedrørende farthjemmel og sødygtighed er iagttaget.

D.1.1.5 Lettelser i kontrollen

TL § 18,stk. 3

BKG § 14, stk.1

For en række skibe kan Told*Skat give lettelser i de almindelige bestemmelser om anmeldelse, men kan dog anvende den generelle kontrolprocedure, når det skønnes nødvendigt, se D.1.1.2.1, D.1.1.4.1, D.1.1.2.3 og D.1.1.4.3.

Vedrørende proviantering, se D.2.

D.1.1.5.1 Orlogsfartøjer

Udenlandske orlogsfartøjer er fritaget for inkvirering, men er undergivet generelt toldtilsyn.

Danske orlogsfartøjer er fritaget for mundtlig anmeldelse, for at afgive tolddeklaration og for inkvirering, når de ikke medfører uberigtigede varer.

Orlogsfartøjer er undtaget fra bestemmelserne om tilsyn med skibspapirer, sikkerheds- og lasteliniecertifikat og epidemibestemmelserne.

D.1.1.5.2 Andre statsfartøjer

Andre statsfartøjer er fritaget for mundtlig anmeldelse, for at afgive tolddeklaration og for inkvirering, når de ikke medfører uberigtigede varer som proviant eller last.

D.1.1.5.3 Fiskerfartøjer

Danske fiskerfartøjer

Førere af danske fiskerfartøjer kan ved henvendelse til toldcentret få udstedt en Toldseddel for danske fiskerfartøjer, formular C 1, med tilhørende dobbeltnummererede proviantblade.

Benyttelse af toldsedlen og proviantbladene medfører, at fartøjets fører opnår lettelser i forbindelse med fartøjets afgang og ankomst.

Anmeldelse for afgang

Fartøjets fører skal senest 2 timer før afgang anmelde sig for toldcentret:

- når fartøjet medfører told- og afgiftsfri proviant eller udførselsforbudte varer,

- når fartøjet afgår til andre formål end fiskeri eller indlader fisk fra andre fiskerfartøjer.

Hvis ikke fartøjets fører bliver kontaktet af toldcentret inden det fastsatte afsejlingstidspunkt, kan dette betragtes som tilladelse til afsejling.

Proviantblad - afgang

Hvis der medføres uberigtiget proviant, skal fartøjets fører angive det faktiske afsejlingstidspunkt, dato og klokkeslæt i proviantbladet.

Anmeldelse for ankomst

Fartøjets fører skal snarest efter ankomst anmelde sig til toldcentret:

- når fartøjet medfører told- og afgiftsfri proviant eller indførselsforbudte varer,

- når fartøjet kommer fra udlandet,

- når fartøjet i søen har modtaget varer fra andre fartøjer, bortset fra fisk modtaget fra danske fiskerfartøjer,

- når fartøjet indkommer med fisk, indfanget af andre end danske fiskerfartøjer,

- når fartøjet kommer i fragtfart,

- når fartøjet i søen har bjærget gods.

Proviantblad - ankomst

Fartøjets fører skal angive ankomsttidspunktet, dato og klokkeslæt, i proviantbladet:

- når der ved afgang er indladet told- og afgiftsfri proviant,

- når fartøjet medfører restbeholdning eller proviant indladet i udlandet.

Mængden af told- og afgiftsfri proviant skal ligeledes angives i proviantbladet.

I de tilfælde, hvor rejsen har haft en varighed på under 5 døgn, skal der betales told- og afgifter af den samlede udprovianterede mængde.

I de tilfælde rejsens varighed har været kortere end det planlagte, men over 5 døgns varighed, skal der ved næste udproviantering ske reduktion, svarende til det antal døgn sidste rejse blev afkortet.

Proviantbladet skal underskrives af fartøjets fører og afleveres /indsendes til toldcentret.

Anmeldelse for afgang og ankomst kan indgives via mægler, havnemyndighederne eller skibshandler etc.

Reglerne samt uddrag af straffebestemmelserne er optrykt i toldsedlen.

Udenlandske fiskerfartøjer

For at kunne proviantere i Danmark og for at få tilladelse til at forbruge af den medbragte proviant, skal udenlandske fiskerfartøjer være i besiddelse af en Toldseddel for udenland ske fiskerfartøjer, formular C 2, med tilhørende proviantblade.

Toldsedlen kan også fås fortrykt på engelsk/tysk.

Toldsedlen udstedes ved toldcentret og benyttelse af denne medfører, at fartøjets fører opnår lettelser i forbindelse med ankomst og afgang.

Medbragt proviant

På udenlandske fiskerfartøjer, der i en periode vil fiske fra danske havne og afsætte deres fangst i Danmark , kan der tillades forbrugt følgende pr. person pr. uge, når det er medbragt fra udlandet:

- 2 80 stk. cigaretter eller tilsvarende kvantum andre tobaksvarer,

- 1/4 liter spiritus.

Der vil højst kunne tillades forbrug af medbragt proviant for en periode på 4 uger.

For andre varer kan der kun opnås told- og afgiftsfri hed i overensstemmelse med rejsegodsbestemmelserne.

Medbringes der flere varer, end der kan tillades forbrugt i perioden, skal varerne:

- told- og afgiftsberigtiges,

- bringes i land og godsregistreres med henblik på genudførsel.

Genudførsel kan ikke finde sted med et fiskerfartøj, og der kan ikke gives tilladelse til, at varerne forbliver om bord under toldlukke.

Anmeldelse ankomst/afgang

Fartøjets fører skal anmelde sig til toldcentret ved ankomst og senest 2 timer før afgang.

Er fartøjets fører ikke kontaktet af toldcentret inden det anmeldte afgangstidspunkt, kan dette betragtes som tilladelse til afsejling.

Proviantbladet - ankomst/afgang

Udfyldes, underskrives og afleveres efter samme regler som beskrevet for danske fiskerfartøjer.

Reglerne samt uddrag af toldlovens straffebestemmelser er optrykt i toldsedlen.

Andre lettelser

Fiskerfartøjer er undtaget fra bestemmelserne om lasteliniecertifikater mv.

Danske fiskerfartøjer under 300 bruttoregistertons og udenlandske fiskerfartøjer, uanset størrelsen, er undtaget fra bestemmelserne om sikkerhedscertifikater.

D.1.1.5.4 Lystfartøjer

Forordning 3925/91

Personer, der ankommer med lystfartøjer skal i relation til kontrol af medbragt bagage altid betragtes som kommende fra ikke-EU-lande.

Danske lystfartøjer

Danske lystfartøjer er fritaget for anmeldelse efter sejlads inden for det danske toldområde. De er endvidere fritaget for anmeldelse, når de ankommer fra Grønland, Færøerne, Island, Norge eller et EU-land, og ikke medbringer flere varer, end der kan indføres told- og afgiftsfrit efter rejsegodsbestemmelserne, se D.3 Rejsegods.

Danske lystfartøjer må kun medføre uberigtiget proviant mv. i det omfang, denne kan tillades indført afgiftsfrit efter reglerne om afgiftsfrihed for rejsegods.

Overskydende uberigtigede varer skal told- og afgiftsberigtiges eller tilføres en provianteringsvirksomheds ubeskattede lager.

Udenlandske lystfartøjer

Udenlandske lystfartøjer er ved første anløb af steder i det danske toldområde underkastet de almindelige bestemmelser om anmeldelse mv.

Dog er udenlandske lystfartøjer, der ankommer fra et andet EU-land, fritaget for anmeldelse til Told*Skat, når der ikke medføres andre varer end der kan indføres told- og afgiftsfrit efter rejsegodsbestemmelserne, og der ikke medføres varer, der er undergivet særlige indførselsbestemmelser.

Udenlandske lystfartøjer, der udelukkende er på rejse mellem steder i hjemland et og steder i det danske toldområde, må ved ankomst fra udlandet kun medføre uberigtiget proviant i det omfang, der kan indføres told- og afgiftsfrit efter reglerne om afgiftsfrihed for rejsegods, se D.3.

Overskydende uberigtigede varer skal told- og afgiftsberigtiges, tilføres en provianteringsvirksomheds ubeskattede lager eller genudføres under iagttagelse af de herfor gældende bestemm elser. Varerne kan eventuelt tages i bevaring med henblik på senere genudførsel.

Udførsel, respektive genudførsel, kan ikke foretages med lystfartøjer.

Hvis et udenlandsk lystfartøj efter det første anløb i en dansk havn skal afgå til udenlandsk havn udenfor hjemlandet, kan overskydende uberigtigede varer henlægges under toldlukke, og herefter udføres med fartøjet.

D.1.2 Fly

Toldkontrol og toldbehandling af fly.

D.1.2.1 Regler om kontrol

TL § 16, stk. 1 og § 17, stk. 1,

Fly, der befinder sig i det danske toldområde, er undergivet Told*Skat's tilsyn og kontrol. Told*Skat har ret til overalt i flyet at foretage de undersøgelser, der er nødvendige for at udføre kontrollen, ligesom flyets fører skal give og dokumentere samtlige oplysninger til brug herfor.

D.1.2.2 Landingspladser

TL § 19 - 20

Fly, der henholdsvis ankommer til eller afgår fra det danske toldområde til lande udenfor EU-toldområde, eller som i øvrigt medbringer uberigtigede varer, herunder også proviant, må kun lande på og afgå fra landingspladser (toldlufthavne) der er godkendt af Told*Skat.

Toldlufthavne

Betingelsen for at en landingsplads kan godkendes som toldlufthavn er:

1. at landingspladsen er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og

2. at der foreligger tilladelse fra politimyndighederne.

Endvidere stilles der krav til indretning og faciliteter for toldkontrol - uden udgifter for Told*Skat.

Ansøgning om godkendelse af en landingsplads som toldlufthavn skal indgives til det lokale toldcenter.

Undtagelser

BKG § 3, stk. 1

Pligten til kun at anvende godkendte toldlufthavne gælder dog ikke:

- fly, der nødlander,

- svævefly, som er meddelt distanceflyvningstilladelse efter international overenskomst herom,

- sø- luftfartøjer, som har fået tilladelse fra toldcentret.

TL § 15, stk.1

Told*Skat har i alle lufthavne uhindret adgang overalt på pladser, i bygninger, kontorer, hangarer, værksteder og omklædningsrum mv.

D.1.2.3 Toldkontrol

TL § 16, stk. 1.

Fly, der befinder sig i det danske toldområde, er undergivet toldkontrol.

TL § 17, stk.1.

Flyets fører, eller flyselskabet, har pligt til at påvise og åbne eller afdække alle adgange til lasten, rum og gemmer, samt pligt til at give nødvendige oplysninger om fly og ladning mv. og til som dokumentation at fremlægge flyets rejsejournal og ladningsdokumenter mv.

Told*Skat har ret til overalt i flyet at foretage den for kontrollens udøvelse nødvendige fysiske undersøgelse, og kan nægte adgang til flyet, indtil undersøgelsen er afsluttet.

I forbindelse med kontrollen frigives varer til besætningsmedlemmerne i henhold til rejsegodsbestemmelserne.

Der gælder særlige regler vedrørende transportpersonale, herunder flybesætninger, se D.3 Rejsegods.

BKG § 15, stk.1-2

Fra fly må ikke nedkastes uberigtigede varer.

Dette gælder dog ikke:

- hvis nedkastningen sker af sikkerhedsmæssige grunde.

I øvrigt hæfter ejeren af flyet, eller den som har rådighed over det, for told og afgifter af nedkastede varer, der ikke senere kan findes, og som anses for fortsat at være anvendelige.

BKG § 16

Føreren eller ejeren af flyet hæfter for told og afgifter af varer, både ladning og proviant, som lastes, opbevares, fraføres eller forbruges i strid med reglerne.

D.1.2.4 Uberigtigede varer og proviant

BKG § 4, stk.1

Told*Skat kan forlange, at uberigtigede varer eller proviant anbringes i toldlukkede rum om bord på fly, som befinder sig i det danske toldområde.

Kan dette ikke ske på forsvarlig måde, kan der mod betaling sættes toldvagt ved flyet, eller told- og afgifter kan sikres ved depositum.

Der må ikke medføres uberigtiget proviant mv, medmindre flyet har påbegyndt en rejse, hvis endelige bestemmelsessted ligger udenfor det danske toldområde.

Dette gælder dog ikke:

- fly i rutefart, som har tilladelse fra toldcentret til at kombinere indenrigs- og udenrigsflyvning.

I så fald skal flyet medgives kopi af afgangsdeklarationen til toldcentret i næste indenrigslufthavn.

D.1.2.5 Regler ved ankomst

BKG § 5, stk. 1 og 4-5

Det påhviler lufthavnsmyndighederne at underrette toldcentret om oplysninger, som man er i besiddelse af i forbindelse med flys forventede ankomst og afgang, samt om uanmeldte flys ankomst.

Landsætning af passagerer og besætning og ombordtagning af passagerer, samt losning og lastning af varer skal forud anmeldes til toldcentret og må ikke påbegyndes før tilladelse foreligger.

Dette gælder dog ikke:

- fly i rutefart, som opererer efter forud meddelt fartplan.

Toldcentret kan i alle tilfælde regulere landsætning og ombordtagning af passagerer, samt i særlige tilfælde, f.eks. de særlige indførselsbestem-melser, forbyde losning og lastning af varer, lige som man kan nægte adgang til et fly, indtil inkvireringen er afsluttet.

BKG § 8, stk.1-2

Ankommer et fly fra steder udenfor EU-området, eller er der uberigtigede varer eller proviant om bord, skal føreren af et fly, eller luftfartsselskabets stedlige repræsentant, afgive skriftlig angivelse af fly, ladning og proviant mv. til toldcentret.

BKG § 91

Deklarationen skal afgives på et fortrykt blanketsæt, formular 12.010, som anskaffes af flyets fører eller flyselskabet. Blanketten kan også fås fortrykt på engelsk, tysk og fransk, og den kan købes hos en boghandler.

Formular 12.010 er optrykt som bilag 89.

BKG § 8, stk.6

Sammen med tolddeklarationen skal fremlægges tolddokumenter, som er medgivet af enten fremmede toldmyndigheder eller af et toldcenter i andre lufthavne i det danske toldområde.

Fremlægges dokumenterne ikke, eller er der uoverensstemmelse mellem dokumenternes oplysninger og de faktiske forhold, skal føreren oplyse om årsagen dertil. Hvis dette ikke er muligt, eller der findes større mængder uberigtigede varer eller proviant, der ikke er angivet, kan toldcentret sikre told- og afgifter ved depositum, eller mod betaling sætte toldvagt ved flyet.

BKG § 8, stk. 2

Bestemmelserne vedrørende anmeldelse og afgivelse af tolddeklaration ved ankomst gælder ikke for fly, der ankommer til det danske toldområde direkte fra et andet sted i EU's toldområde, og som ikke medbringer uberigtigede varer som ladning eller proviant.

Proviantering

Proviantering under flyets ophold, se D.2 Proviantering.

D.1.2.6 Regler ved afgang

BKG § 13, stk 1-5

Før et fly afgår til lande udenfor EU-toldområdet, eller der i øvrigt medføres uberigtigede varer eller proviant, skal tolddeklarationens rubrikker for afgang udfyldes, og deklarationen skal underskrives af flyets fører. Deklarationen kan dog også afgives af en repræsentant for luftfartsselskabet.

I de tilfælde, hvor der er truffet aftale med udenlandske toldmyndigheder herom, eller flyet afgår til anden indenrigs lufthavn med uberigtigede varer om bord, medgives enten godkendt tolddokument eller et eksemplar af tolddeklarationen.

D.1.3 Tog

Toldkontrol og toldbehandling af tog.

D.1.3.1 Regler om kontrol af tog

TL § 16, stk. 1

Togtrafikken mellem det danske toldområde og ikke-EU-lande er undergivet Told*Skat's tilsyn og kontrol. Told*Skat har ret til at inkvirere alle tog og togdele, og togpersonalet har pligt til at afgive de nødvendige oplysninger for kontrollens gennemførelse.

D.1.4 Lastbiler og andre befordringsmidler

Toldkontrol og toldbehandling af lastbiler og andre befordringsmidler.

D.1.4.1 Regler om kontrol

TL § 16, stk. 1

Lastbiltrafik mellem det danske toldområde og ikke-EU-lande er undergivet Told*Skat's tilsyn og kontrol. Told*Skat har ret til overalt i lastbilen at foretage de undersøgelser, der er nødvendige for kontrollens gennemførelse.

D.1.4.2 Toldkontrol

BKG § 6, stk.1 og § 9, stk.1

Lastbiler i trafik mellem det danske toldområde og ikke-EU-lande skal ved ind- og udpassage fra det danske toldområde selv standse op for kontrol, og hvis toldcentret forlanger det, skal lastbiler standse for toldkontrol i toldområdet.

Lastbilens fører har pligt til at bekræfte de nødvendige oplysninger for toldcentret ved kontrollen. Det kan ske ved fremlæggelse af registre-ringsattest på bilen, og for ladningen ved fragtbreve, fakturaer o.l.

D.1.4.3 Inkvirering

BKG § 6, stk.2 og §9, stk. 2

Toldcentret har ret til at inkvirere lastbilen og kan bestemme, hvor toldbehandlingen skal finde sted. Indtil inkvireringen er gennemført, må lastbilen ikke uden toldcentrets tilladelse køre bort fra kontrolstedet. Der må ikke aflæsses varer, og personer kan nægtes adgang til lastbilen.

D.1.4.4 Angivelse

BKG § 9, stk.3 og § 91

Inden toldcentret foretager inkvirering af lastbilen, skal føreren af lastbilen mundtligt give oplysning om lastbil, ladning og proviant mv. Toldcentret kan dog kræve, at oplysningerne afgives skriftligt i en tolddeklaration.

Tolddeklaration for lastbiler, formular G 26, findes med dansk tekst, men kan også fås på engelsk og tysk.

Formular G 26 er optrykt som bilag 90.

Vedrørende rejsegodsbestemmelser, se D.3 Rejsegods.

D.1.4.5 Andre befordringsmidler

BKG § 10

Andre befordringsmidler, bl.a. turistbuss er og personbil er i trafik mellem det danske toldområde og ikke-EU-lande, er omfattet af de samme bestemmelser som skibe, fly, tog og lastbiler.

D.1.5 Personer

Reglerne for toldbehandling af personer er alment gældende, idet reglerne herfor også omfatter personer, der som fører eller besætningsmedlem, indrejser med skib, fly, tog, lastbil eller busser.

D.1.5.1 Regler om kontrol

TL § 23, stk. 1-2

Det er i toldloven fastsat, at personer, som rejser mellem ikke-EU-lande og det danske toldområde, ved både ind- og udrejse uopfordret skal standse op for toldkontrol. De har samtidig pligt til over for Told*Skat at angive alle medbragte varer, som ikke er i fri omsætning i EU, eller som udføres fra EU's toldområde.

D.1.5.2 Kontrol og toldbehandling

TL § 22

Med baggrund i toldloven har skatteministeren fastsat de nærmere regler om Told*Skat's kontrol med og toldbehandling af personer og bestemt, hvor og på hvilken måde toldbehandlingen skal finde sted.

TL § 26

Med baggrund i internationale aftaler eller EU-bestemmelser, samt når de kontrolmæssige forhold i øvrigt tillader det, har skatteministeren fraveget bestemmelserne om, at rejsende til og fra ikke-EU-lande uopfordret skal standse op for toldkontrol og angive samtlige varer.

TL § 23, stk. 3-5

I alle tilfælde skal personer, som indrejser til det danske toldområde, eller som har været om bord på skibe eller i fly, som befinder sig i tog, eller som færdes på offentlige veje, ved landegrænsen, langs kysterne, i havne, i lufthavne eller på landingssteder standse op for toldkontrol, når det forlanges af Told*Skat, og i øvrigt give de oplysninger der er nødvendige for kontrollens gennemførelse.

Ønsker det kontrolførende personale at undersøge en bil, båd, bagage mv., skal personen selv pakke bagagen ud og pakke den ned igen.

BKG § 107

Ved toldbehandlingen har den rejsende pligt til at dokumentere, at betingelserne for told- og afgiftsfrihed er til stede, f.eks. varigheden af opholdet i udlandet, aldersbetingelserne eller varens beskaffenhed og pris.

D.1.5.3 Eftersyn på personer

TL § 25, stk. 1

I forbindelse med toldkontrol er Told*Skat berettiget til af foretage eftersyn på personer.

TL § 26 og BKG § 108

En række personer er undtaget fra de normale regler om eftersyn.

Undtagelserne gælder fremmede landes diplomatiske udsendinge og udsendte, lønnede konsuler og disses familiemedlemmer samt personer, der arbejder for internationale organisationer og institutioner og medlemslandenes repræsentanter i sådanne organisationer og institutioner.

D.1.5.4 Angivelse

TL § 23, stk. 2 og BKG § 104, stk. 3

Personer, som indrejser fra ikke-EU-lande, skal straks foretage angivelse

af medførte varer, der skal told- og afgiftsberigtiges, eller som er omfattet af særlige indførselsbestemmelser. Hvis der ikke medføres varer til erhvervsmæssig anvendelse, kan angivelsen ske mundtligt, medmindre det findes påkrævet, at angivelsen og oplysninger i øvrigt afgives skriftligt.

Told*Skat kan bestemme, at angivelse også kan foretages ved at passere et kontrolområde, som består af 2 kanaler, en rød og en grøn. Den røde kanal er mærket "Varer at angive" og den grønne er mærket "Ingen varer at angive". Personer, der går gennem den grønne kanal, har derved angivet over for Told*Skat, at der ikke medføres varer, som skal told- og afgiftsberigtiges, eller som er undergivet særlige indførselsbestemmelser.

TL § 12 og BKG § 105, stk. 1-6

Personer, der indrejser fra et andet EU-land, og som medfører spiritus og tobak til privat forbrug ud over de fastsatte mængder, skal straks efter indrejsen angive den overskydende mængde, hvilket også gælder for mineralolie, som indføres på anden måde end i køretøjets brændstoftank eller i en egnet reservedunk.

Angivelsen skal afgives i rød kanal, eller hvis en sådan ikke findes, på et særligt fortrykt angivelseskort. Angivelseskortet kan fås ved de steder, der er anvist af toldcentret.

Når angivelseskortet er udfyldt, skal det lægges i Told*Skat-Postkassen,

forinden den videre rejse påbegyndes.

Den rejsende vil inden udløbet af den følgende måned få tilsendt et giroindbetalingskort med angivelse af det skyldige beløb.

Angivelseskortet er optrykt som bilag 91.

Momsgodtgørelse

BKG § 110

Til brug ved godtgørelse af moms for varer indkøbt i Norge kan der ved indrejsen fås attest om, at varerne er indført i Danmark. Der skal i forbindelse hermed betales moms af varerne.

Ordningen gælder dog kun varer, hvis enhedsværdi inklusive moms overstiger 1350 kr.

Attesten gives på fakturaen eller et tilsvarende bilag, der er beregnet til sælgeren til brug ved godtgørelse af moms i købslandet.

D.1.5.5 Kontrol med rejsendes bagage

For.ord. 3925/91

Forordningerne bringes i anvendel se ved kontrol af den bagage, der medbringes af visse rejsende i intern EU-trafik. Forordningerne afskaffer alle formaliteter og al kontrol for håndbagage og indchecket bagage, der tilhører personer, der foretager en flyvning inden for fællesskabet, samt bagage tilhørende personer, der foretager en overfart ad søvejen inden for fællesskabet.

I Københavns Lufthavn i Kastrup og i Billund Lufthavn er der etableret en blå kanal. Personer, der har påbegyndt deres rejse i et andet EU-land, kan benytte denne kanal, hvorved de tilkendeg iver, at de kun medfører den mængde spiritus og tobaksvarer, der kan medbringes afgiftsfrit.

Stikprøvekontrol

Af hensyn til den danske særregel på spiritus og tobaksområdet, vil der ved passage af blå kanal kunne udføres stikprøve kontrol. Denne kontrol indebærer, at der kan udføres stikprøve vis kontrol med, at EU-rejsende ikke medbringer større mængder af de nævnte varer end tilladt.

Ved bagage forstås alle genstande, der transporteres af en person under dennes rejse, uanset transportmåden. For så vidt angår lufttransport er indskrevet bagage den bagage, som ikke under rejsen er tilgængelig for den rejsende, medens håndbagagen er den bagage, som kan medbringes i kabinen.

Indførselskontrol

Toldkontrollen af al bagage der ankommer med fly til Danmark fra ikke EU-lande foretages i den første lufthavn, uanset om bagagen fra afrejselufthavnen er indskrevet til anden dansk toldlufthavn , f.eks. New York Kastrup Billund.

Udførselskontrol

Udførselskontrollen foretages i afrejselufthavnen, såfremt denne er en international EU-lufthavn, f.eks. Billund New York via Bruxelles. Såfremt der skiftes fly i en international EU-lufthavn forinden udrejsen fra fællesskabet foretages kontrollen som udgangspunkt i den sidste EU-lufthavn, f.eks. Billund Bruxelles New York.

International lufthavn

En international lufthavn er en fællesskabslufthavn, der har EU-tilladelse til at afvikle flytrafik med 3. lande.

I Danmark er følgende lufthavne anmeldt til EU som Internationale lufthavne:

- Københavns Lufthavn, Kastrup

- Billund Lufthavn

- Århus Lufthavn

- Aalborg Lufthavn

- Bornholms Lufthavn

- Esbjerg Lufthavn.

D.1.6 Ekspeditionstider og gebyrer uden for ekspeditionstid

BKG § 120, stk. 1-3

Ekspeditionstiden for toldforretninger ved toldcentrene vedrørende:

- ekspedition af ind- og udgående gods er mandag til fredag kl. 08.00-16.00, helligdage undtaget.

Visse steder er ekspeditionstiden dog udvidet, se bilag 31.

Der er ikke ekspeditionstid søn- og helligdage. Grundlovsdag og juleaftensdag er ekspeditionstiden kl. 08.00-12.00, dog er ekspeditionstiden kl. 07.00-12.00 ved de ekspeditionssteder, der normalt har ekspeditionstid fra kl. 07.00.

BKG § 121

Ekspedition kan dog også ske uden for ekspeditionstiden mod betaling af gebyr. Hvor der ikke er fast bemanding til stede, betales et tilkaldegebyr.

BKG § 122

Ved ekspedition på toldsteder med fast bemanding betales på lørdage, søn- og helligdage ved ekspedition uden for ekspeditionstiden et tillæg på gebyret på 20%. Der betales ikke 20% ekstra på tilkaldegebyret på 200/500 kr.

BKG § 123

Der vil være et tilkaldegebyr på toldekspeditioner uden for ekspeditionstid på 200 kr. i timen inden for 1 time umiddelbart før og umiddelbart efter ekspeditionstid, hvis der ikke er fast bemanding til stede på det pågældende toldsted.

Ved tilkaldelse på andre tider er gebyret 500 kr. for den første time og derefter 200 kr. i timen for de følgende timer.

Gebyret på 200/500 kr. er et minimumsbeløb, der gælder, med mindre de toldforretninger, som udløser gebyret i følge toldbehandlingsbekendtgørelsens bilag 1, tilsammen beløber sig til mere end 200/500 kr. I sådanne tilfælde bortfalder tilkaldegebyret.

BKG § 124

Der skal betales ét gebyr pr. toldforretning. Kræver toldforretningen,

at der er personale til stede ud over 1 time, betales der dog 200 kr. pr. påbegyndt time. Gebyret betales af rekvirenten. Ved flere rekvirent er betales et tilkaldegebyr pr. rekvirent.

BKG § 125

Hvis der ønskes toldforretninger udført uden for ekspeditionstiden, og ekspeditionsstedet ikke er fast bemandet, skal der i rimelig tid inden ekspeditionstidens ophør afgives skriftlig rekvisition.

BKG bilag 1

For udførelse af de i bekendtgørelsens § 121 omhandlede toldforretninger uden for ekspeditionstid betales følgende gebyrer af rekvirent en, idet det bemærkes, at der ikke betales gebyr ved behandling af oplysninger, der afgives on-line:

A. Godsregistrering

For godsregistrering eller omregistrering på godsdeklaration er grundgebyret pr. ekspedition - d.v.s. pr. hoveddel med eventuelt fortsættelsesblad - 55 kr.

B. Udførsel

For ekspedition af udførselsangivelse ved afgangstoldstedet er grundgebyret 13 kr. pr. udførselsangivelse , d.v.s. enhedsdokument. Hvis afgangs- og udpassagetoldstedet er det samme, betales kun ét gebyr.

Ved udpassage alene betales ikke gebyr.

C. Forsendelse

Ved påbegyndt - start af - forsendelse (dog ikke ved godkendt afsender) er grundgebyret 55 kr. pr. forsendelse, d.v.s. pr. enhedsdokument. Ved start af forsendelse på TIR-ordningen er grundgebyret 55 kr. pr. forsendelse, d.v.s. pr. carnet.

For afslutning af forsendelse (dog ikke ved godkendt modtager) er grundgebyret 55 kr. pr. forsendelse, d.v.s. pr. enhedsdokument.

For afslutning af forsendelse på TIR-ordningen er grundgebyret 55 kr. pr. forsendelse, d.v.s. pr. carnet.

Ved afstempling af TIR-carnet samt udstedelse af grænseovergangsattest ved grænsepassage opkræves ikke særskilt gebyr.

D. Fortoldning

For fortoldning på fortoldningsangivelse - enhedsdokument - (normal procedure) er grundgebyret 55 kr. pr. fortoldningsangivelse.For forenklet toldangivelse på dokument (godkendt importør metode) er grundgebyret 55 kr. pr. angivelse

E. Proviantering

Ved proviantering af skibe eller fly er grundgebyret 13 kr. pr. angivelse. Beløbet skal dog kun betales i det omfang, der sker en ekspedition af proviantangivelsen uden for ekspeditionstid.

F. Andet

Ved start af/afslutning af ATA-carnet er grundgebyret 22 kr. pr. carnet.

Ved afstempling af ATA-carnet - uden start/afslutning samtidig - opkræves ikke særskilt gebyr.

Andre bemærkninger

Ved toldbehandling, der inkluderer flere procedurer, skal der betales gebyr for hver enkelt procedure.

For at toldekspeditionen kan udløse et gebyr, er det en forudsætning, at der er foretaget en ekspedition (afstempling, behandling o.lign.).

Der opkræves ikke specielle gebyrer for behandling af f.eks. oprindelsescertifikater og licenser.

Ved on-line ekspeditioner, eller i tilfælde hvor Told*Skat har fundet det nødvendigt at foretage kontrol uden forbindelse med en ekspedition, betales ikke gebyr.