Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Afsnit D.3 - Rejsegods


Formål

Formålet med ordningen om told og afgiftsfrihed for rejsegods er, at give de rejsende mulighed for i rimeligt omfang at kunne indføre genstande de har erhvervet under rejse i udlandet. Desuden har ordningen det formål, at give de rejsende mulighed for at indføre genstande der er medbragt ved rejsens påbegyndelse.

Det legale grundlag

Efter toldlovens § 7 kan skatteministeren fastsætte regler med henblik på opfyldelse af direktiver vedtaget af EF om afgiftsfritagelse af rejsendes indførsel af varer. Disse regler findes i toldbehandlingsbekendtgørelsen, §§93-110.

Reglerne om toldfrihed for rejsegods som indføres af rejsende fra ikke-EU-lande, findes i artikel 45 - 49 i Rådets forordning nr. 918/83 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter, jf. artikel 184 i toldkodeksen. Reglerne om midlertidig indførsel findes i gennemførelsesbestemmelserne artikel 696 og 698.

Endvidere findes reglerne i Rådets direktiv 69/169, om harmonisering af lovgivning om fritagelse for omsætningsafgifter og punktafgifter ved indførsel i den internationale rejsetrafik, med senere ændringer. Rådets direktiv af 16. december 1991 (91/680/EØF) om tilføjelse til det fælles merværdiafgiftssystem og om ændring, med henblik på afskaffelse af de fiskale grænser, af direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed, med senere ændringer.

Reglerne for momsfritagelse for varer som rejsende indfører fra ikke-EU-lande, findes i momslovens § 36 stk. 1, nr.2 og momsbekendtgørelsen § 2. Reglerne for at give punktafgiftsfrihed findes i de enkelte punktaf-giftslove.

D.3.1 Fælles regler for rejsegods

Der kan gives told- og afgiftsfritagelse for varer til privat brug eller forbrug, der medføres ved indrejse i Danmark. Vedrørende værdigrænser og mængdemæssige begrænsninger, se D.3.3.

Betingelser

Betingelserne for at opnå denne fritagelse er:

BKG § 103

1. at varerne ved indrejsen medbringes på personen eller i håndbagagen (den ved indrejsen personligt medbragte bagage), således at de kan frembydes til samtidig toldbehandling på indrejsestedet, og at den bagage, som den rejsende senere frembyder for Told*Skat, kan dokumenteres at være blevet indskrevet som rejsegods ved afrejsen hos det selskab, der har foretaget befordringen af bagagen her til landet.

2. at indførslen ikke har erhvervsmæssig karakter.

Som ikke-erhvervsmæssig anses:

- indførsel der finder sted lejlighedsvis, dvs. højst 1 gang inden for 24 timer og

- som udelukkende vedrører varer, der er bestemt til brug eller forbrug for den rejsende personlig eller dennes husstand eller er beregnet til gaver. Disse varer må hverken efter deres art eller mængde give anledning til nogen form for formodning om, at indførslen sker af erhvervsmæssige grunde.

Værdi

Varens værdi er detailprisen på indkøbsstedet, inklusive skatter og afgifter, som er pålagt varen, når den sælges i detailhandel.

Hvis værdien af en vare ikke falder helt inden for værdigrænserne, skal der betales told og afgifter af varen i sin helhed.

Det samme gælder når varen består af flere dele der udgør et sammenhængende hele, dvs. varer, der fungerer sammen og normalt sælges sammen. Sådanne varer kan ikke indføres told- og afgiftsfrit ad flere gange eller af flere personer.

D.3.2 Rejseudstyr og proviant

BKG § 93

Ved indrejse fra ikke-EU-lande kan rejsende med bopæl uden for det danske toldområde told- og afgiftsfrit indføre rejseudstyr og andre varer, der medtages i den personlige bagage til privat brug eller forbrug under opholdet her i landet.

Disse rejsende kan endvidere told- og afgiftsfrit medføre proviant til eget brug under rejsen, hvis mængde og beskaffenhed kan betragtes som sædvanlig rejseproviant.

Rejsende med bopæl i det danske toldområde kan ved indrejse fra ikke-EU-lande told- og afgiftsfrit genindføre rejseudstyr, som de pågældende til brug under rejsen har medført herfra ved udrejsen.

Rejseudstyr er fx tøj, ure, smykker, toiletsager, fotografiapparater, musikinstrumenter, radio- og tv-apparater, båndoptagere, bærbare edb-maskiner og sports-, jagt- og fiskeriudstyr.

Tobaksvarer, spiritus, vin, parfume og toiletvand, chokolade- og sukkervarer, kaffe og te anses ikke som rejseproviant eller rejseudstyr.

D.3.3 Afgiftsfri indførsel

BKG §§ 95 - 100

Efter reglerne for rejsegods kan der ved indrejse til det danske toldområde gives told- og afgiftsfritagelse for varer købt i ikke-EU-lande og i trafikken mellem Danmark og et ikke-EU-land. For varer købt i EU kan der gives afgiftsfritagelse.

Fritagelsen gælder kun for varer til privat brug eller forbrug.

Efter reglerne er der endvidere fastsat værdigrænser og mængdemæssige

begrænsninger, herunder tobaksvarer, spiritus, vin, kaffe, te, parfume og toiletvand. Disse fastsatte grænser afhænger af, hvor varerne er købt.

Alderskrav BKG § 103

Spiritus og tobaksvarer kan medføres told- og/eller afgiftsfrit af personer, der er fyldt 17 år. Aldersbetingelsen på 17 år gælder også for hedvin og bordvin købt i ikke-EU-lande eller i afgiftsfri butikker i lufthavne, i fly eller på færger.

Der er endvidere en aldersbetingelse på 15 år for told- og afgiftsfri indførsel af kaffe, kaffeekstrakt og kaffeessens købt i ikke-EU-lande eller i afgiftsfri butikker i lufthavne , i fly og på færger.

For personer bosat i Danmark er fastsat en 24-timers regel.

Rejsende kan afgiftsfrit medføre følgende:

Personer med bopæl i Danmark

1. Varer købt i ikke-EU-lande eller i trafikken mellem Danmark og ikke-EU-lande.

Varer til privat brug eller forbrug, der er købt i ikke-EU-lande, herunder i butikker i lufthavne, i fly og på færger, kan medføres told- og afgiftsfrit til en samlet værdi, der ikke overstiger 1.350 kr. pr. person.

Værdigrænsen på 1.350 kr. gælder dog ikke for tobaksvarer, spiritus og vin mv. Disse varer kan uanset deres værdi medføres told- og afgiftsfrit - dog højst i den mængde - der er angivet i skema A, se D.3.5.

2. Varer købt i afgiftsfri stand i den interne EU-trafik - i butikker i lufthavne i fly og på færger.

Tobaksvarer og spiritus kan højst medføres afgiftsfrit i den mængde, der er angivet i skema A, se D.3.5.

I den interne EU-trafik - fra butikker i lufthavne , i fly og på færger

- må salget til hver rejsende pr. rejse ikke overstige den mængde, der er nævnt i skema A, se D.3.5, og salget af andre varer må ikke overstige 700 kr.

3. Varer købt i EU-lande i almindelig handel.

Varer købt i EU-lande kan medføres afgiftsfrit , når varerne er til privat brug eller forbrug.

Der gælder dog kvantitative begrænsninger for afgiftsfri indførsel af tobaksvarer og spiritus. Mængden er angivet i skema B, se D.3.5.

Endvidere er der begrænsning for indførsel af mineralolie. Der kan afgiftsfrit indføres mineralolie til privat forbrug, hvis mineralolien indføres i køretøjets brændstoftank eller i en egnet reservedunk.

Ved indrejse fra et EU-land kan både medbringes spiritus og tobaksvarer købt i almindelig handel og i afgiftsfri stand, men den samlede mængde tobaksvarer og spiritus må ikke være større end den mængde, der er angivet for varer, som er indkøbt i almindelig handel, se skema B, se D.3.5. Endvidere må andelen af afgiftsfrie varer ikke overstige mængden, der er angivet i skema A, se D.3.5.

Rejsende, der har købt varer i et EU-land, men rejser hjem via et ikke-EU-land, kan indføre varerne efter de bestemmelser, der gælder for varer købt i EU-lande. Det skal dog kunne dokumenteres, at varerne er købt i almindelig handel i et EU-land.

Personer med bopæl uden for Danmark

1. Varer købt i ikke-EU-lande eller i trafikken mellem Danmark og ikke-EU-lande.

Varer til privat brug eller forbrug, der er købt i et ikke-EU-land, herunder i butikker i lufthavne, i fly og på færger, kan medføres told- og afgiftsfrit til en samlet værdi, der ikke overstiger 1.350 kr. pr. person.

Værdigrænsen på 1.350 kr. gælder dog ikke for tobaksvarer, spiritus og vin mv. Disse varer kan uanset deres værdi medføres told- og afgiftsfrit - dog højst i den mængde - der er angivet i skema C, se D.3.5.

Rejsende bosat uden for Danmark kan medføre lægemidler i en mængde, der svarer til den rejsendes personlige forbrug.

Ved indrejse fra ikke-EU-lande kan der told- og afgiftsfrit indføres 10 liter motorbrændstof - udover indholdet i køretøjets normale tank.

2. Varer købt i afgiftsfri stand i den interne EU-trafik - i butikker i lufthavne, i fly og på færger.

Tobaksvarer og spiritus kan højst medføres afgiftsfrit i den mængde, der er angivet i skema C, se D.3.5.

I den interne EU-trafik - fra butikker i lufthavne, i fly og på færger - må salget til hver rejsende pr. rejse ikke overstige den mængde, der er nævnt i skema C, se D.3.5., og salget af andre varer må ikke overstige 700 kr.

3. Varer købt i EU-lande i almindelig handel.

Varer købt i EU-lande i almindelig handel kan medføres afgiftsfrit, når varerne er til privat brug eller forbrug.

Der gælder dog kvantitative begrænsninger for afgiftsfri indførsel af spiritus og tobaksvarer. Der kan medføres den mængde der er nævnt i skema D, se D.3.5.

Endvidere er der begrænsning for indførsel af mineralolie. Der kan afgiftsfrit indføres mineralolie til privat forbrug, hvis mineralolien indføres i køretøjets brændstoftank eller i en egnet reservedunk.

Ved indrejse fra et EU-land kan der både medbringes spiritus og tobaksvarer købt i almindelig handel og i afgiftsfri stand, men den samlede mængde tobaksvarer og spiritus må ikke være større end den mængde, der er angivet for varer, som er indkøbt i almindelig handel, se skema D, se D.3.5. Endvidere må andelen af afgiftsfrie varer ikke overstige mængden, der er angivet i skema C, se D.3.5.

Salg

I told- og afgiftsfri butikker på skibe i fart mellem anløbssteder ved Flensborg Fjord, mellem Rømø og Sild, ved Øresund eller på korte nordiske ruter må højst sælges 20 cigaretter eller 10 cigarer eller cigarillos eller 50 g røgtobak, pr. rejsende i hver rejseretning.

Definitioner

BKG § 94

Definitioner af spiritus, vin, og cigaretter:

- spiritus
spiritusholdige drikkevarer med et alkoholindhold på over 22 pct. vol. samt ethanol,

- hedvin
spiritusholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 22 pct. vol. eller derunder, hvorefter betegnelsen hedvin omfatter:

- spiritusholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 22 pct. vol. eller derunder,

- mousserende vin, fx champagne,

- egentlig hedvin, fx portvin, sherry, madeira o.l.,

- bordvin
anden vin, ikke-mousserende, fx hvidvin, rødvin og rosévin,

- cigaretter
som cigaretter betragtes:

- tobaksruller med omslag af tyndt papir, der kan ryges, som de er,

- tobaksruller, der ved en simpel, ikke-industriel behandling skydes ind i cigaretpapirhylstre,

- tobaksruller, der ved en simpel, ikke-industriel behandling omvikles med cigaretpapirblade,

Rådets direktiv 95/59 EF af 27. november 1995 indeholder definitioner af tobaksvarer.

D.3.4 Transportpersonale

BKG § 101

Der gælder særlige regler for told- og afgiftsfritagelse vedrørende personale på transportmidler, der indrejser fra ikke-EU-lande.

Som transportpersonale anses personalet på transportmidler, herunder skibe, fly eller motorkøretøjer, der er indsat i trafik mellem det danske toldområde og ikke-EU-lande og som udfører arbejde, der hænger sammen med transportmidlets drift eller med betjening om bord, samt fiskere.

Personale på ovennævnte transportmidler, der indrejser fra andre EU-lande betragtes som almindelige rejsende.

Officerer og mandskab om bord i søværnets skibe samt piloter og andre besætningsmedlemmer om bord i militærfly anses som transportpersonale, når de i forbindelse med deres tjeneste indrejser fra ikke-EU-lande.

Besætningsmedlemmer, der indrejser efter afsluttet tjeneste i ikke-EU-lande, og uden at indrejsen sker i forbindelse med deres beskæftigelse om bord, anses ikke som transportpersonale, men som almindelige rejsende. Det er dog en betingelse, at de pågældende på indrejsetidspunktet kan forevise gyldig billet som dokumentation.

Varigheden af opholdet uden for det danske toldområde beregnes med udgangspunkt i pågældendes udrejsetidspunkt fra dansk toldområde.

Personer beskæftiget ved rejsevirksomhed, fx rejseledere, anses ikke som transportpersonale.

For personer med bopæl i det danske toldområde er den mængdemæssige

begrænsning af spiritus, vin, tobak mv. fastsat efter om opholdet uden for det danske toldområde har været af en varighed på over eller under 15 dage.

Uanset opholdets varighed uden for det danske toldområde kan disse personer told- og afgiftsfrit medføre andre varer til en værdi, der ikke overstiger 1.350 kr. pr. person.

Værdigrænsen på 1.350 kr. gælder dog ikke for mængden af spiritus, vin, tobak mv. Disse varer kan uanset deres værdi indføres told- og afgiftsfrit dog højst som angivet i skemaerne E og F, se D.3.5.

Har opholdet uden for det danske toldområde varet mere end 24 timer kan i stedet for hedvin medføres 0,25 liter spiritus.

Personer med bopæl uden for det danske toldområde kan told- og afgiftsfrit medføre andre varer til en værdi, der ikke overstiger 1.350 kr. pr. person, og den mængde spiritus, vin og tobaksvarer mv. der er angivet i skema E, se D.3.5. Disse personer kan, som angivet for personer med bopæl i det danske toldområde, medføre 0,25 liter spiritus i stedet for hedvin.

Personer med bopæl uden for det danske toldområde der er på gennemrejse til et andet land, og som er beskæftiget ved anden transportvirksomhed end skibsfart og luftfart, fx lastbilchauffører, kan told- og afgiftsfrit medføre varer til en værdi der ikke overstiger 1.350 kr. pr. person, og den mængde spiritus, vin, tobaksvarer mv., der er angivet i skema F, se D.3.5.

D.3.5 Angivelse

TL § 23, stk. 2, BKG § 104

Personer, som indrejser fra ikke-EU-lande, skal straks foretage angivelse

for Told*Skat af medførte varer, der skal told- og afgiftsberigtiges, eller som er omfattet af særlige varebestemmelser. Se A.5.

TL § 12, stk. 1, BKG § 105

Personer, der indrejser fra et andet EU-land, og som medtager spiritus og tobak til privat forbrug ud over de fastsatte mængder, skal straks efter indrejsen angive den overskydende mængde. Dette gælder også for mineralolie, som indføres på anden måde end i køretøjets brændstoftank eller i en egnet reservedunk. Se D.1.5.4 Toldkontrol og toldbehandling af personer.

 

 Skema A Rejsende med bopæl i Danmark kan told- og afgiftsfrit 

     medføre varer købt i ikke-EU-lande, i afgiftsfri stand 

     i EU eller på fly, færge og i lufthavne - i følgende mængde: 

 ====================================================================== 

 Efter ophold uden for Danmark   over     under   Alders- 

                 24 timer   24 timer   krav 

 ====================================================================== 

     Cigaretter       200 stk.   100 stk.   17 år 

 eller  Cigarillos       100 stk.   100 stk. 

 eller  Cigarer         50 stk.   50 stk. 

 eller  Røgtobak        250 g    250 g 

 ---------------------------------------------------------------------- 

     Spiritus over 22 %   1 liter   ingen     17 år 

 eller  Hedvin ikke over 22 % 

     eller mousserende vin  2 liter   2 liter 

 ---------------------------------------------------------------------- 

     Bordvin         2 liter   2 liter    17 år 

 ---------------------------------------------------------------------- 

     Kaffe          500 g    500 g     15 år 

 eller  Kaffeekstrakt      200 g    200 g 

 ---------------------------------------------------------------------- 

     Te           100 g    100 g     ingen 

 eller  Teekstrakt        40 g     40 g 

 ---------------------------------------------------------------------- 

     Parfume         50 g     50 g     ingen 

 ---------------------------------------------------------------------- 

     Toiletvand      1/4 liter  1/4 liter    ingen 

 ====================================================================== 

 Skema B Rejsende med bopæl i Danmark kan afgiftsfrit medføre 

     varer købt i EU-lande i almindelig handel - i følgende mængde: 

 ====================================================================== 

 Efter ophold uden for Danmark   over     under   Alders- 

                 24 timer   24 timer   krav 

 ====================================================================== 

     Cigaretter       300 stk.   100 stk.   17 år 

 eller  Cigarillos       150 stk.   150 stk. 

 eller  Cigarer         75 stk.   75 stk. 

 eller  Røgtobak         400 g    400 g 

 ---------------------------------------------------------------------- 

     Spiritus over 22 %   1,5 liter   ingen    17 år 

 ====================================================================== 

 Skema C Rejsende med bopæl uden for Danmark kan told- og afgiftsfrit 

     medføre varer købt i ikke-EU-lande, i afgiftsfri stand i EU 

     eller på fly, færge og i lufthavne - i følgende mængde: 

 ====================================================================== 

 Ved indrejse         Mængde    Alderskrav 

 ====================================================================== 

     Cigaretter      200 stk.     17 år 

 eller  Cigarillos      100 stk. 

 eller  Cigarer        50 stk. 

 eller  Røgtobak       250 g 

 ---------------------------------------------------------------------- 

     Spiritus over 22 %  1 liter     17 år 

 eller  Hedvin ikke over 22 % 

     eller mousserende vin 2 liter 

 ---------------------------------------------------------------------- 

     Bordvin        2 liter     17 år 

 ---------------------------------------------------------------------- 

     Cigaretter      200 stk.     17 år 

 eller  Cigarillos      100 stk. 

 eller  Cigarer        50 stk. 

 eller  Røgtobak       250 g 

 ---------------------------------------------------------------------- 

     Kaffe         500 g      15 år 

 eller  Kaffeekstrakt     200 g 

 ---------------------------------------------------------------------- 

     Te          100 g      ingen 

 eller  Teekstrakt       40 g 

 ---------------------------------------------------------------------- 

     Parfume        50 g      ingen 

 ---------------------------------------------------------------------- 

     Toiletvand     1/4 liter      ingen 

 ====================================================================== 

 Skema D Rejsende med bopæl uden for Danmark kan afgiftsfrit medføre 

     varer købt i EU-lande i almindelig handel - i følgende mængde: 

 ====================================================================== 

 Ved indrejse         Mængde    Alderskrav 

 ====================================================================== 

 eller  Cigarillos      150 stk.     17 år 

 eller  Cigarer        75 stk. 

 eller  Røgtobak       400 g 

 ---------------------------------------------------------------------- 

     Spiritus over 22 % 1,5 liter     17 år 

 ====================================================================== 

 Skema E Transportpersonale kan told- og afgiftsfrit medføre 

     følgende - efter mindre end 15 dage: 

 ====================================================================== 

 Ved indrejse         Mængde    Alderskrav 

 ====================================================================== 

     Cigaretter      100 stk.     17 år 

 eller  Cigarillos      100 stk. 

 eller  Cigarer        50 stk. 

 eller  Røgtobak       250 g 

 ---------------------------------------------------------------------- 

     Spiritus over 22 %  ingen      17 år 

 eller  Hedvin ikke over 22 % 

     eller mousserende vin 2 liter 

 ---------------------------------------------------------------------- 

     Bordvin        2 liter     17 år 

 ---------------------------------------------------------------------- 

     Kaffe         500 g      15 år 

 eller  Kaffeekstrakt     200 g 

 ---------------------------------------------------------------------- 

     Te          100 g      ingen 

 eller  Teekstrakt       40 g 

 ---------------------------------------------------------------------- 

     Parfume        50 g      ingen 

 ---------------------------------------------------------------------- 

     Toiletvand     1/4 liter      ingen 

 ====================================================================== 

 Skema F Transportpersonale kan told- og afgiftsfrit medføre 

     følgende - efter 15 dage og derover: 

 ====================================================================== 

 Ved indrejse         Mængde    Alderskrav 

 ====================================================================== 

     Cigaretter      200 stk.     17 år 

 eller  Cigarillos      100 stk. 

 eller  Cigarer        50 stk. 

 eller  Røgtobak       250 g 

 ---------------------------------------------------------------------- 

     Spiritus over 22 %  1 liter     17 år 

 eller  Hedvin ikke over 22 % 

     eller mousserende vin 2 liter 

 ---------------------------------------------------------------------- 

     Bordvin        2 liter     17 år 

 ---------------------------------------------------------------------- 

     Kaffe         500 g      15 år 

 eller  Kaffeekstrakt     200 g 

 ---------------------------------------------------------------------- 

     Te          100 g      ingen 

 eller  Teekstrakt       40 g 

 ---------------------------------------------------------------------- 

     Parfume        50 g      ingen 

 ---------------------------------------------------------------------- 

     Toiletvand     1/4 liter      ingen 

 ======================================================================