Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Afsnit BK


B.K.1 Ikraftrædelse- og overgangsbestemmelser

B.K.1.1 DBSL's ikrafttrædelse - § 97

I henhold til § 97 træder loven i kraft den 1. januar 1997.

Loven finder anvendelse på boer, hvor dødsfaldet er sket den 1. januar 1997 eller senere. Hvis afdøde var en person, der sad i uskiftet bo efter en tidligere afdød ægtefælle, er tidspunktet for længstlevendes død afgørende. Ved skifte af et uskiftet bo i den efterlevende ægtefælles levende live finder loven anvendelse, hvis der fremsættes anmodning om skifte den 1. januar 1997 eller senere.

B.K.1.2 Overgangsregler for anvendelse af anden lovgivning om dødsboer - § 98

§ 98 fastslår, at KSL og skatte- og afgiftslovgivningens øvrige bestemmelser om dødsboer mv. finder anvendelse på boer, hvor dødsfaldet (i tilfælde af uskiftet bo længstlevendes dødsfald) er sket før den 1. januar 1997, og hvor skifte af uskiftet bo i den efterlevende ægtefælles levende live er begæret før den 1. januar 1997.

B.K.1.3 Specifikke overgangsregler for anvendelsen af DBSL - § 99

B.K.1.3.1 Overgangsregel for anvendelsen af § 15, stk. 1, og § 30 - § 99, stk. 1 og 2.

Hævning af opsparet overskud og henlagt konjunkturudligning

Ved lov nr. 1217 af 27. december 1996 er der foretaget ændringer i den hidtidige affattelse af VSL § 10, stk. 3, og § 22 b, stk. 5. Herefter gælder, at i det indkomstår, hvor et opsparet overskud hæves og dermed medregnes til den skattepligtiges personlige indkomst, fragår virksomhedsskatten i den beregnede slutskat. Tilsvarende gælder, hvor en henlæggelse til konjunkturudligning hæves.

Virksomhedsskatten henholdsvis konjunkturudligningsskatten kan overstige årets slutskat med tillæg af eventuel overført restskat. Efter de tidligere gældende regler i VSL skulle en resterende virksomhedsskat eller konjunkturudligningsskat fradrages i en eventuel ægtefælles slutskat mv.

Kontant udbetaling
og derefter fremføres til fradrag i den beregnede slutskat mv. for de nærmest fem efterfølgende indkomstår, men kunne ikke udbetales kontant. Efter de nye regler kan såvel virksomhedsskat som konjunkturudligningsskat , der ikke kan rummes i årets slutskat mv., udbetales kontant.

De nye regler i VSL har virkning fra og med indkomståret 1997. Skattepligtige, hvis indkomstår var påbegyndt den 7. november 1996, kan dog vælge først at anvende i den nye affattelse fra og med indkomståret 1998.

Loven indeholder nogle overgangsregler. Virksomhedsskat, der ved ud-gangen af indkomståret 1996 henholdsvis ved udgangen af indkomståret 1997 skulle fremføres til modregning i slutskatten efter de tidligere gældende regler, kan udbetales som overskydende skat for indkomståret 1997 henholdsvis indkomståret 1998. Tilsvarende gælder for konjunkturudligningsskat.

Modregningsadgang

Efter DBSL § 15, stk. 1, kan virksomhedsskat henholdsvis konjunkturudligningsskat i de i § 10 og 11 nævnte tilfælde fradrages i slutskat mv. vedrørende mellemperioden og eventuelt udbetales kontant efter reglerne i § 15, stk. 3. Tilsvarende kan virksomhedsskat henholdsvis konjunkturudligningsskat i de i §§ 24 og 25 nævnte tilfælde efter § 30, stk. 5, fradrages i dødsboskatten og eventuelt udbetales kontant. § 99, stk. 1 og 2, indebærer, at resterende virksomhedsskat henholdsvis konjunkturudligningsskat efter de tidligere gældende regler ligeledes kan fradrages i slutskat mv. vedrørende mellemperioden eller bobeskatningsperioden og eventuelt udbetales kontant efter reglerne i § 15, stk. 3, eller § 30.

B.K.1.3.2 Overgangsregel i forbindelse med anvendelsen af § 31 - § 99, stk. 3

Carry Back

Efter § 31 kan dødsboer med negativ skattepligtig indkomst få udbetalt et beløb. Dette beløb begrænses dog af, hvad afdøde og dennes eventuelle ægtefælle har betalt i skat i de to indkomstår før dødsfaldet og, for ægtefællens vedkommende, i indkomstårene under boperioden. I bestemmelsen angives, at alene skat af skattepligtig indkomst og aktieindkomst medregnes. Hverken særlig indkomstskat, der er afskaffet med virkning fra og med 1996, eller formueskat, der er afskaffet med virkning fra og med 1997, er nævnt i bestemmelsen.

Særlig indkomstskat

Betalt særlig indkomstskat og formueskat indgår i henhold til § 99, stk. 3, i beregningen. Bestemmelsen har kun relevans, når toårsperioden i § 31 omfatter 1995 og/eller 1996. Bestemmelsen vil derfor som altovervejende hovedregel være uden betydning, når dødsfaldet er sket efter den 1. januar 1999.

B.K.1.3.3 Overgangsregel vedrørende arv fra dødsboer, der ikke var omfattet af KSL - § 99, stk. 4

KSL § 33 B

Ingen successionsadgang

I KSL § 33 B er der fastsat regler om arv fra dødsboer, der ikke er omfattet af KSL, herunder fra danske dødsboer, der er afviklet forud for KSL ikrafttræden. Det antages, at alle sådanne boer skattemæssigt er afsluttet forud for denne lovs ikrafttræden, således at det ikke er nødvendigt at fastsætte overgangsregler for selve boet. I det omfang udlodning fra et sådant bo fortsat er relevant for beskatningen af udlodningsmodtageren finder § 35, tilsvarende anvendelse, men dog således, at der ikke er adgang til succession.

Det vil sige, at man ligesom efter KSL § 33 B anvender udlodningsværdien i boopgørelsen, dvs. den værdi, hvoraf der i sin tid er beregnet arveafgift, som anskaffelsessum.

B.K.1.3.4 Ikrafttrædelsesregel for anvendelsen af § 74, stk. 4, 2. pkt. - § 99, stk. 5

Virksomhedsskat

Konjunkturudligningsskat

Efter § 74, stk. 4, 2. pkt., i DBSL kan virksomhedsskat henholdsvis konjunkturudligningsskat, der ikke kan rummes i den efterlevende ægtefælles slutskat mv. for imødekommelsesåret, udbetales kontant.

Hvis den efterlevende ægtefælle vælger først at anvende VSL § 10, stk. 3, 3. pkt., i den nye affattelse fra og med indkomståret 1998, kan resterende virksomhedsskat, der ikke kan rummes i slutskat mv. for indkomståret 1997, ikke udbetales kontant, men skal fremføres efter reglerne i § 10, stk. 3, 4. pkt., i den hidtidige affattelse af VSL, jf. i øvrigt punkt 1.3.1., hvori der nærmere er redegjort for ændringerne i VSL.

B.K.1.4 Genoptagelsesboer

Beskatning efter KSL. §§ 17-19

KSL § 29

Reglerne om genoptagelsesboer i §§ 81-83 finder også anvendelse, hvis det genoptagne bo ikke var omfattet af DBSL. Beskatning efter reglerne om skiftede boer i KSL §§ 17-19, herunder skattefritagelse efter § 16, skal sidestilles med beskatning efter DBSL's afsnit II (§§ 2-57), se B.B., mens beskatning efter KSL § 29 skal sidestilles med beskatning efter DBSL's afsnit III (§§ 58 - 75), se B.C.

Beløbsgrænser

Efter § 81, stk. 1, 2. pkt., skal der i genoptagelsesboer anvendes de regulerede beløb, der var gældende for det genoptagne bo.

Da beløbsgrænserne for skattefritagelse er forhøjet væsentligt ved DBSL, er det beløbsgrænserne for genoptagelsesåret, der skal være gældende.

Bofradrag

Endvidere gives der bofradrag efter § 30, stk. 2, efter genoptagelsesårets sats i alle tilfælde, hvor det genoptagne bo er etableret før den 1. januar 1997, uanset om det dengang overholdt beløbsgrænserne for skattefrihed eller ej.