Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

 

I medfør af § 70, § 73, stk. 8, og 76, stk. 2 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 551 af 20. juni 2000, som ændret ved lov nr. 1272 af 20. december 2000, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter reklamer og sponsorering af programmer i alle former for radio og fjernsyn, jf. § 1 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Stk. 2. For tekst-tv gælder de samme regler som for fjernsyn i øvrigt, hvor ikke andet er anført.

§ 2. I DR’s programvirksomhed samt i radio- og fjernsynsvirksomhed ved hjælp af fællesantenneanlæg, der går ud over ét lokalt radio- eller fjernsynsnævns område (kabelradio og –tv), må reklamer ikke indgå.

Kapitel 2

Reklamers identifikation, placering og omfang

Identifikation

§ 3. Reklamer skal klart kunne identificeres som sådanne, således at de i indhold og præsentation adskiller sig fra de ordinære udsendelser.

Stk. 2. I radio skal et reklameindslags eller en reklamebloks begyndelse og afslutning angives tydeligt ved hjælp af lydsignal eller speakertekst, eventuelt begge dele.

Stk. 3. I fjernsyn skal en reklamebloks begyndelse og afslutning angives tydeligt ved hjælp af lydsignal eller speakertekst, eventuelt begge dele, samt ved en billedmæssig angivelse.

Stk. 4. I tekst-tv skal der alene foretages en tydelig billedmæssig angivelse.

Placering

§ 4. I fjernsyn må reklamer kun udsendes i blokke, der skal placeres mellem udsendelserne.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for tekst-tv.

§ 5. I radio må reklamer placeres overalt i sendefladen.

Omfang

§ 6. Reklamer må højst udgøre 15 pct. af den daglige sendetid og højst 12 minutter pr. time.

Stk. 2. Hvis enkelte dele af den samlede daglige sendetid, der tilkommer indehaveren af en tilladelse til radio- eller fjernsynsvirksomhed, er kortere end 1 time, nedsættes de 12 minutter pr. time inden for disse tidsrum forholdsmæssigt.

Stk. 3. Reklamer i fjernsyn i form af direkte tilbud til seerne med henblik på salg, køb eller leje af produkter eller tjenesteydelser må sammenlagt ikke overstige 1 time pr. dag, og skal være indeholdt i den i stk. 1 anførte reklametid.

Stk. 4. Stk. 1 – 3 gælder ikke for tekst-tv.

Kapitel 3

Reklamers indhold

Almindelige regler

§ 7. Reklame i radio og fjernsyn skal, som al anden reklame, være lovlig, sømmelig, hæderlig og sandfærdig og være udformet med behørig social ansvarsfølelse.

Stk. 2. Reklamer skal være i overensstemmelse med markedsføringsloven og i øvrigt respektere alment accepterede reklameetiske normsæt.

Stk. 3. Det skal fremgå af reklamen, hvem der er annoncør, eventuelt ved varemærker eller andre forretningskendetegn.

Stk. 4. Der skal ved iagttagelsen af de i stk. 1 og 2 nævnte hensyn lægges vægt på de omstændigheder, hvorunder radio- og fjernsynsmodtagning i almindelighed finder sted.

§ 8. I fjernsyn må programmedarbejdere ved det pågældende programforetagende ikke medvirke i reklamer udsendt af dette. De udsendte reklamer må heller ikke indeholde symboler eller standardelementer fra foretagendets udsendelser.

§ 9. Reklamer må ikke tilskynde til voldshandlinger. De må ikke indeholde indslag med drab, vold eller mishandling, og de må ikke på utilbørlig vis spille på overtro eller frygt.

Stk. 2. Reklamer må ikke være diskriminerende med hensyn til race, køn, alder, religion eller nationalitet, eller krænke personers religiøse eller politiske overbevisning.

Stk. 3. Reklamer må ikke tilskynde til adfærd i strid med hensynet til sikkerheden i hjemmet, på arbejdspladsen eller i trafikken, eller til farlig, uansvarlig, sundhedsskadelig eller miljøskadelig adfærd i øvrigt. Såfremt anvendelsen af et produkt kræver, at der skal tages særlige sikkerhedshensyn, skal reklamen gøre opmærksom herpå.

§ 10. Reklamer må ikke afbilde eller referere til personer, det være sig i disses private eller offentlige egenskaber, medmindre forudgående tilladelse er opnået. Reklamer må heller ikke uden forudgående tilladelse afbilde eller referere til noget, der tilhører en person, på en måde, der er egnet til at fremkalde indtrykket af en personlig anbefaling.

§ 11. Reklamer, hvori der anvendes sublimale teknikker, må ikke udsendes.

Særlige regler om bestemte produkter og tjenesteydelser m.v.

§ 12. Der er ikke tilladt at reklamere for drikkevarer med et alkoholindhold på 2,8 pct. vol. eller derover.

Stk. 2. Reklamer for alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold på under 2,8 pct. vol. skal overholde følgende regler:

1) De må ikke specielt henvende sig til mindreårige og må især ikke vise mindreårige, der indtager sådanne drikkevarer.

2) De må ikke forbinde indtagelse af alkohol med øgede fysiske præstationer eller bilkørsel.

3) De må ikke skabe det indtryk, at indtagelsen af alkohol bidrager til succes på det sociale eller det seksuelle område.

4) De må ikke antyde, at alkohol har terapeutiske egenskaber, at den virker stimulerende eller beroligende eller, at den kan bruges til at løse personlige konflikter med.

5) De må ikke tilskynde til umådeholden indtagelse af alkohol eller fremstille afholdenhed eller mådehold i et negativt lys.

§ 13. Det er ikke tilladt at reklamere for tobaksprodukter eller for varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med tobaksrygning.

§ 14. I fjernsyn er det ikke tilladt at reklamere for lægemidler og sundhedsydelser. Lægemiddelstyrelsen kan dog fastsætte regler om, at det i særlige tilfælde er tilladt at reklamere for lægemidler, jf. lov om lægemidler § 27 a, stk. 2.

Stk. 2. I lokal radio og satellitradio må der ikke reklameres for lægemidler, jf. lov om lægemidler, § 27, stk. 1, som:

1) er receptpligtige,

2) er uegnede til anvendelse, uden at patienten forinden har søgt læge med henblik på diagnosticering eller overvågning af behandlingen, eller

3) er omfattet af lov om euforiserende stoffer.

Stk. 3. Reklame for et lægemiddel i lokal radio og satellitradio skal udformes efter reglerne i lov om lægemidler og bekendtgørelse om reklame for lægemidler.

§ 15. I fjernsyn må der ikke reklameres for økonomiske interessegrupper, såsom erhvervsorganisationer og fagforeninger, eller for religiøse eller politiske anskuelser.

Særlige regler om beskyttelse af børn og unge under 18 år

§ 16. Reklamer, der henvender sig til børn og unge, må ikke udformes på en sådan måde, at de vil kunne skade dem psykisk eller moralsk. De må ikke udformes på en sådan måde, at de udnytter børns og unges naturlige godtroenhed og loyalitet samt deres særlige tillid til forældre, lærere eller andre. De må ikke underminere disses autoritet og ansvar.

§ 17. Reklamer må ikke uden grund vise mindreårige i farlige situationer, eller opfordre eller tilskynde børn og unge til at opholde sig eller bevæge sig ind på farlige steder, bruge farlige produkter eller i det hele taget bringe sig i farlige situationer.

§ 18. Reklamer må ikke indeholde nogen direkte appel til børn og unge om at overtale andre til at købe det reklamerede produkt. Der må ikke reklameres med præmier til børn og unge som belønning for at skaffe nye købere.

§ 19. Reklamer må ikke underminere sociale værdier, f.eks. ved at bibringe den opfattelse, at besiddelse, brug eller indtagelse af et produkt i sig selv vil give børn eller unge fysiske, sociale eller andre psykologiske fordele frem for andre børn eller andre unge, eller at det ikke at eje, bruge eller indtage et sådant produkt kan have den modsatte virkning. Det er ligeledes ikke tilladt at reklamere således, at børn og unge får den opfattelse, at de på nogen måde bliver ringere stillet end andre børn og unge, eller at de vil blive udsat for foragt eller latterliggørelse, hvis de ikke ejer, bruger eller indtager det pågældende produkt.

§ 20. Særlig forsigtighed må udvises for at sikre, at reklamer ikke vildleder børn og unge med hensyn til det reklamerede produkts størrelse, værdi, art, holdbarhed eller præstation. Reklamer for legetøj må give en klar indikation af den rigtige størrelse. Hvis ekstra ting behøves, for at produktet skal kunne bruges (f.eks. batterier) eller for at opnå det viste eller beskrevne resultat, skal dette klart fremgå. Hvis et produkt udgør en del af en serie, skal dette klart tilkendegives. Det skal endvidere tilkendegives, hvorledes serien kan erhverves.

Stk. 2. Tilkendegivelser om pris må ikke kunne bibringe børn og unge en urealistisk opfattelse af produktets værdi, f.eks. ved at bruge ordet ”kun”. Ingen reklame må antyde, at det reklamerede produkt umiddelbart kan indpasses i ethvert familiebudget.

Stk. 3. Reklamer skal angive den grad af færdighed, der behøves for at kunne bruge produktet. I tilfælde, hvor resultatet af produktets brug vises eller beskrives, skal reklamen udformes således, at resultatet skal være rimeligt opnåeligt for et gennemsnitsbarn på det alderstrin, som produktet er tiltænkt.

§ 21. Figurer, dukker og lignende, som er væsentlige og gennemgående elementer i børneprogrammer, må ikke anvendes i reklamer for produkter af særlig interesse for børn. Personer, der har tilknytning til børneprogrammer, må ikke reklamere for produkter af særlig interesse for børn.

§ 22. Reklamer for chokolade, slik, læskedrikke, snacks og lignende må ikke angive, at produktet kan træde i stedet for almindelige måltider.

§ 23. Børn under 14 år må kun medvirke i fjernsynsreklamer, når en sådan medvirken enten fremtræder som en naturlig bestanddel af det afbildede miljø eller er nødvendig for at forklare eller demonstrere anvendelsen af produkter, der har med børn at gøre.

Stk. 2. Børn under 14 år må ikke afgive anbefalinger eller bevidnelser for produkter eller tjenesteydelser af nogen art.

Kapitel 4

Sponsorering af programmer

§ 24. Ved sponsorering forstås i denne bekendtgørelse enhver ydelse af direkte eller indirekte tilskud til finansieringen af radio- eller fjernsynsprogrammer, herunder tekst-tv-sider, fra en fysisk eller juridisk person, der ikke selv udøver virksomhed ved udsendelse eller produktion af radio- eller fjernsynsprogrammer, film, fonogrammer m.v., med henblik på at fremme den pågældendes navn, mærke (logo), image, aktiviteter eller produkter.

§ 25. Et sponsoreret program skal klart kunne identificeres ved, at sponsors navn eller mærke (logo), eventuelt begge dele, er angivet ved programmets begyndelse eller slutning, eller begge steder. Sådanne angivelser må derimod ikke forekomme i programmet. I tekst-tv angives sponsors navn eller mærke (logo) dog på de enkelte tekst-tv-sider, som sponsoreres.

Stk. 2. Såfremt programmet har en eller to sponsorer må den samlede varighed af angivelsen af sponsors navne ikke overstige 10 sekunder. Har et program tre eller flere sponsorer må den samlede varighed af angivelsen af sponsors navne ikke overstige 30 sekunder.

Stk. 3. I radio skal angivelsen af sponsors navn finde sted i neutral form. Angivelsen må ikke ledsages af en særlig lydbaggrund, der har tilknytning til sponsor eller dennes produkter m.v.

Stk. 4. I fjernsynet kan angivelsen af sponsors navne finde sted i form af bevægelige billeder indeholdende sponsors navn eller mærke (logo). Henvender programmet sig i særlig grad til børn, skal angivelsen dog finde sted i form af ikke-bevægelige billeder. Angivelsen må ikke ledsages af en særlig lydbaggrund, der har tilknytning til sponsor eller dennes produkter m.v.

§ 26. Indholdet og programsætningen af et sponsoreret program må ikke påvirkes af sponsor på en sådan måde, at det indvirker på radio- eller fjernsynsforetagendets ansvar og redaktionelle selvstændighed med hensyn til programmerne.

§ 27. Et sponsoreret program må ikke tilskynde til køb eller leje af sponsors eller andres produkter eller tjenesteydelser, navnlig må disse ikke fremhæves på særlig måde med henblik på at fremme afsætningen af dem.

Stk. 2. I konkurrencer m.v., hvor sponsors eller andres produkter eller tjenesteydelser indgår som præmier, må præmierne kun vises og omtales på en kort og neutral måde, der ikke går ud over den information, som er påkrævet for at gennemføre konkurrencen m.v. Henvender programmet sig i særlig grad til børn, må sponsorerede præmier ikke vises, men alene gives en neutral oplysning om deres art og beskaffenhed.

§ 28. Programmer må ikke sponsoreres af fysiske eller juridiske personer, hvis hovedvirksomhed er at producere eller sælge drikkevarer med et alkoholindhold på 2,8 pct. vol. eller derover, tobaksprodukter eller varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med rygning, eller lægemidler.

Stk. 2. Der må ikke udsendes programmer hvortil der er ydet tilskud af politiske partier. Bortset fra programvirksomhed på den fjerde og den femte radiokanal, gælder dette dog ikke for foretagender, der har tilladelse til radiovirksomhed i henhold til lovens kapitel 5, kapitel 5 a eller kapitel 6.

§ 29. Nyheds- og aktualitetsprogrammer må ikke sponsoreres.

Stk. 2. Bortset fra på den fjerde og den femte radiokanal kan aktualitetsprogrammer sponsoreres i radiovirksomhed i henhold til lovens kapitel 5, kapitel 5 a eller kapitel 6.

Stk. 3. Ved aktualitetsprogrammer forstås i denne bekendtgørelse alene programmer, der direkte vedrører nyheder af politisk eller samfundsmæssig betydning, såsom programmer der består af kommentarer til nyheder, gennemgange af udviklingen i nyheder eller politiske holdninger til nyheder, aktuelle begivenheder m.v.

§ 30. I lokalradio og –tv kan der ske salg af sendetid til ikke-kommercielle foretagender.

Stk. 2. I lokal-tv kan der dog ikke ske salg af sendetid til formidling af oplysning og synspunkter om arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger, eller til formidling af religiøse eller politiske anskuelser.

Stk. 3. Bekendtgørelsens regler om sponsorering finder i øvrigt anvendelse på salg af sendetid.

Kapitel 5

Overtrædelse

§ 31. Radio og tv-nævnet træffer afgørelse i sager om overtrædelse af kapitel 3, jf. lovens § 33 e, nr. 1. I sager om overholdelse af lov om lægemidler indhenter nævnet forinden en udtalelse hos Lægemiddelstyrelsen.

Stk. 2. Nævnet kan påtale overtrædelser af reglerne og kan pålægge TV 2 eller indehaveren af en tilladelse til radio- eller fjernsynsvirksomhed at offentliggøre afgørelsen. Nævnet kan bestemme, på hvilken måde og i hvilken form dette skal ske.

§ 32. Radio og tv-nævnet kan efter anmodning eller på eget initiativ fremkomme med udtalelser i sager om overtrædelse af § 3 og § 27.

§ 33. For satellitradio og -fjernsynsvirksomhed, som finder sted efter lovens kapitel 5, træffer Radio og tv-nævnet afgørelse i sager om overtrædelse af kapitel 2 og 4, jf. lovens § 33 c, stk. 2. Tilsvarende gælder DR’s og TV 2’s anden programvirksomhed ved hjælp af det jorbaserede sendernet.

Stk. 2. For kabelradio og -fjernsynsvirksomhed, som finder sted efter lovens kapitel 5, træffer Radio og tv-nævnet afgørelse i sager om overtrædelse af forbudet mod reklamering, jf. § 2, samt kapitel 4, jf. lovens § 33 c, stk. 2.

§ 34. For indehavere af en særlig tilladelse til landsdækkende og regional jordbaseret programvirksomhed, som finder sted efter lovens kapitel 5 a, træffer Radio og tv-nævnet afgørelse i sager om overtrædelse af kapitel 2 og 4, jf. lovens § 33 c, stk. 2.

§ 35. For lokalradio og –fjernsyn, som finder sted efter lovens kapitel 5, træffes afgørelse i sager om overtrædelse af kapitel 2 og 4 af det lokale radio- og fjernsynsnævn, jf. lovens § 57, stk. 2, eller eventuelt af Radio og tv-nævnet, jf. § 33 d, stk. 1, nr. 1, litra b, nr. 7, litra c og § 33 b, stk. 2. I sager om overtrædelse af § 3 og § 27 kan det lokale nævn indhente en udtalelse hos Radio og tv-nævnet, jf. § 32.

§ 36. For DR og TV 2 træffes afgørelse i sager om overtrædelse af kapitel 2 og 4 af henholdsvis DR og TV 2, jf. dog § 33, stk. 1, 2. pkt. I sager om overtrædelse af § 3 og § 27 kan DR og TV 2 indhente en udtalelse hos Radio og tv-nævnet jf. § 32.

§ 37. Overtrædelse af bestemmelserne i kapitel 2 og 4 samt tilsidesættelse af Radio og tv-nævnets pålæg efter § 31, stk. 2, begået af DR, TV 2, indehaveren af en tilladelse til satellit-radio, satellit-tv, lokalradio eller lokal-tv eller indehaveren af en særlig tilladelse efter lovens kapitel 5 a, straffes med bøde.

Stk. 2. Overtrædelse af forbudet mod reklamering, jf. § 2, samt bestemmelserne i kapitel 4 begået af indehaveren af en tilladelse til kabel-radio eller kabel-tv, straffes med bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne straffelovens i 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2000.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 489 af 11. juni 1997 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn.

 

Kulturministeriet, den 18. december 2000

Elsebeth Gerner Nielsen

/Lars M. Banke