Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.

(Gennemførelse af Medieaftale 2001-2004 m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 551 af 20. juni 2000, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Danmarks Radio« til: »DR« og »Danmarks Radios« til: »DR s«.

2. § 1, stk. 1, affattes således:

»Følgende har ret til at sprede lyd- og billedprogrammer som angivet i § 2:

1) DR, jf. kapitel 3.

2) TV 2, jf. kapitel 3.

3) Foretagender, der efter kapitel 5 har fået tilladelse til programvirksomhed ved hjælp af satellit eller ved hjælp af kabelanlæg til områder, der går ud over ét lokalt område, jf. kapitel 6. Spredningen skal ske i overensstemmelse med tilladelsen.

4) Foretagender, der efter kapitel 5 a har fået tilladelse til at udøve landsdækkende og regional jordbaseret programvirksomhed. Spredningen skal ske i overensstemmelse med tilladelsen.

5) Selskaber, foreninger og lign. samt kommuner, der efter kapitel 6 har fået tilladelse til programvirksomhed inden for et lokalt område. Spredningen skal ske i overensstemmelse med tilladelsen.«

3. § 4 affattes således:

»§ 4. Det påhviler ejere af fællesantenneanlæg at sikre, at der i anlægget sker en fordeling af de lyd- og billedprogrammer, der spredes ved hjælp af radioanlæg af DR og TV 2 i medfør af § 6 b, herunder de regionale programmer, der er bestemt til modtagning i det pågældende område. Tilsvarende gælder programmer på den fjerde radiokanal, jf. § 6 c. Digitale programmer fra DR og TV 2 skal alene fordeles, såfremt der fordeles andre digitale programmer i anlægget.

    Stk. 2. Det er ikke tilladt i fællesantenneanlæg at konvertere de i stk. 1, 3. pkt., nævnte digitale programmer, medmindre der samtidig finder en digital fordeling sted af de samme programmer.

    Stk. 3. Hvis anlægget indeholder mere end 8 kanaler, skal der tillige stilles én kanal til rådighed for lokale fjernsynsprogrammer, der spredes i det pågældende område i henhold til tilladelse efter kapitel 6.

    Stk. 4. Såfremt fordelingen af programmer i anlægget sker i programpakker, skal samtlige pakker indeholde de programmer, der er omfattet af stk. 1 og 3.

    Stk. 5. Digital tv-forsøgsvirksomhed er ikke omfattet af forpligtelsen i stk. 1.

    Stk. 6. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilket omfang der skal ske fordeling i fællesantenneanlæg af programmer på den femte radiokanal, jf. § 6 d.«

4. Overskriften til kapitel 3 ændres til:

»Public service-virksomhed m.v.«

5. I kapitel 3 indsættes efter kapiteloverskriften:

»§ 6 a. Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og Internet eller lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Udsendelsesvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. Udsendelsesvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund.

    Stk. 2. Public service-virksomhed udøves af DR og TV 2. Endvidere indgår programvirksomheden på den fjerde og nyhedsdækningen på den femte radiokanal, jf. §§ 6 c og 6 d, i den samlede public service-virksomhed.

    Stk. 3. DR s public service-virksomhed finansieres gennem DR s andel af licensafgifterne samt andre indtægter, jf. § 8, stk. 2. TV 2 s public service-virksomhed finansieres gennem TV 2 s andel af licensafgifterne, gennem indtægter ved reklamering i TV 2 samt gennem andre indtægter, jf. § 30, stk. 1.

DR s og TV 2 s public service-virksomhed

§ 6 b. DR og TV 2 skal udøve public service-virksomhed over for hele befolkningen efter de i § 6 a, stk. 1, nævnte principper.

    Stk. 2. Programmer, hvortil der ydes tilskud, kan indgå i public service-programvirksomheden efter reglerne i kapitel 8. DR og TV 2 påser, at reglerne om tilskud til programmer overholdes.

    Stk. 3. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om DR s og TV 2 s public service-forpligtelser, herunder om udarbejdelse af public service-budget og public service-regnskab.

    Stk. 4. Kulturministeren fastsætter en vedtægt for henholdsvis DR og TV 2.

    Stk. 5. DR skal udsende kortbølgeprogrammer til udlandet.

    Stk. 6. TV 2 skal producere nyheds- og aktualitetsudsendelser. Øvrige programmer tilvejebringes fortrinsvis ved køb hos andre producenter.

    Stk. 7. Ved programlægningen i de regionale TV 2-virksomheder, jf. § 21, skal der endvidere lægges vægt på tilknytning til regionen.

    Stk. 8. Reklamer kan indgå i TV 2 s virksomhed efter reglerne i kapitel 8. TV 2 påser, at reglerne overholdes.

Public service-virksomhed på den fjerde og den femte radiokanal

§ 6 c. Den fjerde radiokanal skal være en nuanceret public service-orienteret kanal med klassisk musik suppleret med præsentation af rytmisk musik, jazz og dansk musik kulturprogrammer, samfunds- og debatprogrammer m.v.

§ 6 d. Programvirksomheden på den femte radiokanal skal omfatte public service-nyhedsdækning. Tilladelse til denne programvirksomhed kan ikke meddeles til DR.

DR s og TV 2 s anden virksomhed

§ 6 e. DR og den landsdækkende TV 2-virksomhed kan udøve anden programvirksomhed i medfør af tilladelse efter kapitel 5.

    Stk. 2. DR og den landsdækkende TV 2-virksomhed kan udøve anden programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede sendernet. Programvirksomhed ved hjælp af analoge sendernet kan finde sted uden tilladelse, men skal udøves efter bestemmelserne i kapitel 5 a og regler udstedt i medfør heraf om programvirksomhedens indhold. Programvirksomhed ved hjælp af digitale sendernet kan kun finde sted med tilladelse fra Radio og tv-nævnet efter kapitel 5 a.

    Stk. 3. DR og TV 2 kan udøve anden virksomhed, herunder teletjenestevirksomhed i tilknytning til programvirksomheden, med henblik på udnyttelse af institutionernes tekniske udstyr, særlige sagkundskab m.v.

    Stk. 4. DR og TV 2 kan oprette nye selskaber eller indskyde kapital i eksisterende selskaber med henblik på at udøve anden virksomhed, herunder programvirksomhed, eller med henblik på at indgå i samarbejde om medierelaterede aktiviteter med andre virksomheder.

    Stk. 5. DR s og TV 2 s anden virksomhed, jf. stk. 1-4, skal foregå på konkurrencemæssige vilkår. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for den regnskabsmæssige adskillelse mellem public service-virksomheden og anden virksomhed.«

6. § 7 ophæves.

7. Efter § 7 indsættes:

»Kapitel 4«

»DR s organisation m.v.«

8. § 8 affattes således:

»§ 8. DR er en selvstændig offentlig institution.

    Stk. 2. DR s virksomhed finansieres gennem DR s andel af licensafgifterne samt gennem indtægter ved salg af programmer og andre ydelser, tilskud, udbytte, overskudsandele m.v. DR kan ikke oppebære reklameindtægter fra programvirksomheden og public service-aktiviteter på Internettet.

    Stk. 3. DR kan optage lån på almindelige markedsvilkår til finansiering af institutionens investeringer, forudsat at den samlede lånoptagelse ikke overstiger 4 pct. af indtægterne ifølge seneste regnskab. Lånoptagelse herudover skal godkendes af kulturministeren.«

9. § 9 affattes således:

»§ 9. DR ledes af en bestyrelse på 13 medlemmer, som beskikkes af kulturministeren. Kulturministeren udpeger 3 medlemmer (herunder formanden), og Folketinget udpeger 8 medlemmer. De fastansatte medarbejdere i DR udpeger 2 medlemmer samt suppleanter herfor. Bestyrelsen skal søges sammensat, så den samlede bestyrelse repræsenterer mediemæssig, kulturel, ledelsesmæssig og erhvervsmæssig indsigt.

    Stk. 2. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af beskikkelsesperioden.

    Stk. 3. Medlemmer af Folketinget kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

    Stk. 4. Beskikkelserne gælder for 4 år.«

10. § 10, stk. 4, ophæves.

11. I § 12, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Endvidere kan programrådet afgive udtalelse om public service-regnskabet til Public Service Rådet«.

12. § 13 affattes således:

»§ 13. For hver af DR s regionale programvirksomheder nedsættes et programråd efter regler, der fastsættes af det eller de amtsråd, som regionalradioens programvirksomhed vedrører. Programrådet er et rådgivende organ, som har til opgave at følge DR s regionale programvirksomhed, og som kan fremkomme med synspunkter herom og om programvirksomheden i øvrigt over for det programråd, der er nævnt i § 12. Medlemmerne beskikkes for en periode på 4 år.

    Stk. 2. Nærmere regler for de regionale programråd fastsættes i vedtægten for DR.«

13. Efter § 17 ændres overskrifterne »Kapitel 4«, »TV 2« samt »Den landsdækkende og den regionale virksomhed« til:

»TV 2 s organisation m.v.«

14. § 18 ophæves.

15. § 19 affattes således:

»§ 19. TV 2 er en selvejende institution.

    Stk. 2. TV 2 ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer (den centrale bestyrelse), som beskikkes af kulturministeren. Kulturministeren udpeger 8 medlemmer (herunder formanden), der tilsammen skal repræsentere mediemæssig, kulturel, ledelsesmæssig og erhvervsmæssig indsigt. De regionale bestyrelser, jf. § 22, stk. 1, udpeger i fællesskab 2 medlemmer. De fastansatte medarbejdere i den landsdækkende virksomhed udpeger 1 medlem samt suppleant herfor, og de fastansatte medarbejdere i de regionale virksomheder udpeger i fællesskab 1 medlem samt suppleant herfor.

    Stk. 3. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af beskikkelsesperioden.

    Stk. 4. Medlemmer af Folketinget kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

    Stk. 5. Beskikkelserne gælder for 4 år.«

16. § 21 affattes således:

»§ 21. TV 2 består foruden af den landsdækkende virksomhed af 8 regionale virksomheder, hvortil der er knyttet et repræsentantskab, der er sammensat med en alsidig repræsentation for det regionale kultur- og samfundsliv.

    Stk. 2. Kulturministeren kan i særlige tilfælde godkende oprettelse af nye regionale virksomheder.«

17. § 22 affattes således:

»§ 22. Den overordnede ledelse af den enkelte regionale virksomhed varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer (den regionale bestyrelse). De fastansatte medarbejdere ved den regionale virksomhed vælger 1 medlem samt suppleant herfor, mens de øvrige medlemmer vælges af repræsentantskabet. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

    Stk. 2. Medlemmer af Folketinget, amtsråd og kommunalbestyrelser kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

    Stk. 3. Bestyrelsen vælges for 4 år. I tilfælde af udtræden vælges et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende del af valgperioden.

    Stk. 4. Bestyrelsen ansætter direktøren for den regionale virksomhed.

    Stk. 5. Direktøren for den regionale virksomhed har det daglige programansvar og varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse af den regionale virksomhed. Direktøren ansætter virksomhedens personale.«

18. I § 26, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Endvidere kan programrådet afgive udtalelse om public service-regnskabet til Public Service Rådet.«

19. Efter § 33, som er ophævet, indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 4 a

Radio og tv-nævnet

§ 33 a. Kulturministeren nedsætter et nævn, Radio og tv-nævnet, til varetagelse af en række opgaver m.v. på radio- og tv-området, jf. § 33 b. Ministeren orienterer et af Folketinget nedsat udvalg om nedsættelsen af nævnet.

    Stk. 2. Nævnet består af 7 medlemmer, der skal repræsentere juridisk, økonomisk/administrativ, erhvervsmæssig og mediemæssig/kulturel sagkundskab. Nævnet nedsættes for 4 år ad gangen.

    Stk. 3. Ministeren fastsætter efter indhentet udtalelse fra nævnet en forretningsorden for dette. Det kan i forretningsordenen fastsættes, at nævnet kan oprette underudvalg, som kan træffe endelig afgørelse i sager på vegne af nævnet.

    Stk. 4. Ministeren fastsætter regler om gebyrer for tilladelser til programvirksomhed til dækning af de udgifter, der er forbundet med Radio og tv-nævnets virksomhed.

§ 33 b. Radio og tv-nævnet har følgende overordnede opgaver:

1) Behandle ansøgninger om tilladelse til programvirksomhed ved hjælp af satellit eller ved hjælp af kabelanlæg til områder, der går ud over ét lokalt område, at udstede sådanne tilladelser og at føre tilsyn med programvirksomheden, jf. lovens kapitel 5,

2) behandle ansøgninger om tilladelse til landsdækkende og regional programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder, at udstede sådanne tilladelser og at føre tilsyn med programvirksomheden, jf. lovens kapitel 5 a,

3) træffe afgørelse m.v. i en række sager på lokalradio- og -tv-området, jf. § 33 d,

4) træffe afgørelse m.v. i en række sager på reklame- og sponsorområdet, jf. § 33 e,

5) i tilfælde af uenighed mellem programforetagender, der får rådighed over digital sendekapacitet, om forvaltningen af den pågældende multipleks at træffe afgørelse i sagen, medmindre parterne har aftalt en opmandsløsning,

6) opkræve afgifter, jf. §§ 42 c og 60 a, og

7) rådgive kulturministeren om radio- og tv-spørgsmål.

    Stk. 2. Nævnets afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 33 c. Radio og tv-nævnet kan afkræve en tilladelses indehaver oplysninger om virksomhedens drift, for så vidt angår tilladelser efter lovens kapitel 5 og 5 a.

    Stk. 2. Nævnet træffer afgørelse om

1) påtale af overtrædelser af loven og bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelse af programtilladelsen og

2) inddragelse eller bortfald af tilladelse til programvirksomhed.

    Stk. 3. Nævnet træffer endvidere afgørelse i sager om DR´s og TV 2´s programvirksomhed udøvet ved hjælp af jordbaserede sendernet i henhold til § 6 e, stk. 2, 2. pkt. Nævnet kan i den forbindelse påtale overtrædelser af loven og bestemmelser fastsat efter loven. Nævnet kan endvidere kræve programvirksomheden indstillet midlertidigt eller endeligt, hvis en overtrædelse er grov eller overtrædelser er ofte gentagne.

§ 33 d. Radio og tv-nævnet har følgende opgaver på lokalradio- og -tv-området:

1) Nævnet træffer afgørelse i klagesager om lokale nævns

a) afslag på ansøgning om tilladelse til lokal programvirksomhed, jf. § 49, stk. 3, og

b) inddragelse af tilladelse til lokal programvirksomhed, jf. § 55, stk. 4.

2) Nævnet træffer afgørelse om en tilladelses indehavers selvstændige udøvelse af programvirksomheden, jf. § 50, hvis sagen

a) omfatter flere lokale områder eller

b) vedrører radio- eller fjernsynsforetagender, som udøver programvirksomhed på et andet grundlag end en tilladelse til lokal radio- eller fjernsynsvirksomhed.

3) Nævnet træffer afgørelse i sager om programmer, der udsendes samtidig af flere tilladelseshavere eller udsendes i medfør af et fast samarbejdsforhold med andre radio- og fjernsynsforetagender om programvirksomheden, jf. § 50, stk. 4 og 5.

4) Nævnet fordeler tilskud til ikkekommercielle lokale radio- og tv-stationer, jf. § 60 b, samt tilskud til medieskoletjenestevirksomhed, jf. § 60 c.

5) Nævnet godkender nedsættelse af fælles nævn omfattende kommuner med tilsammen flere end 300.000 indbyggere, jf. § 56, stk. 2.

6) Nævnet træffer efter forhandling med Telestyrelsen afgørelse om fordelingen af sendestationer på lokale områder under hensyn til de frekvensmæssige muligheder.

7) Nævnet kan endvidere uanset § 57, stk. 2, på eget initiativ tage en sag op til behandling. Nævnet kan i den forbindelse

a) pålægge et lokalt nævn at tage en ikke tidligere behandlet sag op til afgørelse,

b) pålægge et lokalt nævn at tage en tidligere behandlet sag op igen og

c) i særlige tilfælde selv træffe afgørelse i sagen. Såfremt der er tale om en sag, som tidligere har været behandlet af et lokalt nævn, kan nævnet i påkommende tilfælde træffe afgørelser, der er mere bebyrdende i forhold til tilladelsens indehaver end den afgørelse, som det lokale nævn måtte have truffet i sagen.

    Stk. 2. Nævnet kan afkræve lokale nævn og tilladelseshavere enhver oplysning, som er af betydning for nævnets sager. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af oplysninger.

§ 33 e. Radio og tv-nævnet har følgende opgaver vedrørende reklamer og tilskud til programmer:

1) Nævnet træffer afgørelse om radio- og fjernsynsreklamers indhold. I sager om overholdelse af lov om lægemidler indhenter nævnet forinden en udtalelse hos Lægemiddelstyrelsen. Nævnet kan påtale overtrædelser af reglerne og kan pålægge TV 2 eller indehaveren af en tilladelse til radio- eller fjernsynsvirksomhed at offentliggøre afgørelsen. Nævnet kan bestemme, på hvilken måde og i hvilken form dette skal ske.

2) Nævnet træffer afgørelse om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er udsendt i reklameindslag. Retten til genmæle forudsætter, at oplysningerne er egnede til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og at deres rigtighed ikke er utvivlsom. Nævnet kan pålægge TV 2 eller indehaveren af en tilladelse til radio- eller fjernsynsvirksomhed at udsende et genmæle. Nævnet kan træffe afgørelse om genmælets indhold, form og plads.

3) Nævnet kan afgive udtalelser om overtrædelse af § 64 samt i sager om overtrædelse af bestemmelser fastsat efter § 73, stk. 8, om tilskyndelse til køb eller leje af produkter eller tjenesteydelser.

    Stk. 2. Kulturministeren kan beslutte at delegere andre opgaver vedrørende reklamer og tilskud til programmer til Radio og tv-nævnet. Det kan i den forbindelse besluttes, at Radio og tv-nævnets afgørelse i sådanne sager ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.«

20. I § 34, stk. 1, ændres »det nævn, der er omtalt i § 41 (Satellit- og Kabelnævnet)« til: »Radio og tv-nævnet«.

21. § 35 ophæves.

22. § 36, stk. 3, ophæves.

23. § 37, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Reklamer og programmer, hvortil der ydes tilskud, samt programmer, for hvilke der er betalt for sendetid, kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i kapitel 8. Tilladelsens indehaver skal påse, at reglerne om reklamer, tilskud til programmer og salg af sendetid efter kapitel 8 overholdes.

    Stk. 3. Reklamer kan ikke indgå i programvirksomhed ved hjælp af fællesantenneanlæg i områder, der går ud over ét lokalt område.«

24. § 38 ophæves.

25. § 39 affattes således:

»§ 39. En tilladelse kan inddrages, hvis indehaveren

1) overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelser er ofte gentagne,

2) tilsidesætter § 73 d eller pålæg, der er meddelt efter denne bestemmelse, eller

3) tilsidesætter de vilkår, som programtilladelsen er meddelt på.«

26. I § 40 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Radio og tv-nævnet kan dispensere fra stk. 1, såfremt særlige forhold gør sig gældende.«

27. §§ 41 og 42 ophæves.

28. Efter § 42 indsættes:

»Kapitel 5 a

Landsdækkende og regional jordbaseret programvirksomhed med særlig tilladelse

§ 42 a. Spredning af landsdækkende og regionale programmer ved hjælp af jordbaserede sendernet, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, og § 2, kan kun ske med tilladelse fra Radio og tv-nævnet. Dette gælder dog ikke DR s og TV 2 s public service-virksomhed efter § 6 b og anden virksomhed ved hjælp af analoge sendernet efter § 6 e, stk. 2.

§ 42 b. Tilladelse meddeles af Radio og tv-nævnet efter udbud.

    Stk. 2. Nævnet kan i forbindelse med udstedelse af tilladelser fastsætte vilkår for programvirksomheden m.v.

    Stk. 3. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om tilrettelæggelse og gennemførelse af udbudsforretninger i henhold til stk. 1.

§ 42 c. Udøvelse af programvirksomhed efter dette kapitel kan betinges af betaling af koncessionsafgift.

    Stk. 2. Koncessionsafgiftens mindstestørrelse, beregningsgrundlag og betalingsterminer skal fremgå af udbudsmaterialet.

    Stk. 3. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for anvendelsen af koncessionsafgifter.

§ 42 d. Bestemmelserne i § 36, § 37, stk. 1, 2 og 4, §§ 39 og 40 finder tilsvarende anvendelse for tilladelser efter dette kapitel.«

29. § 44, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) Selskabet, foreningen el.lign. skal have lokal radio- eller fjernsynsvirksomhed som eneste formål.«

30. I § 46, stk. 2, ændres »54« til: »73 d«.

31. I § 49, stk. 3, ændres »det udvalg, der er omtalt i § 58 (Udvalget vedr. Lokal Radio og TV)« til: »Radio og tv-nævnet«.

32. § 51, stk. 4, ophæves.

33. § 54 ophæves.

34. I § 55, stk. 2, nr. 4, ændres »§ 51, stk. 4,« til: »§ 73 e,«.

35. I § 55, stk. 2, nr. 6, ændres »§ 54« til: »§ 73 d«.

36. § 55, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Et lokalt nævns afgørelse om inddragelse af en tilladelse kan inden 4 uger fra meddelelsen om afgørelsen af indehaveren indbringes for Radio og tv-nævnet. En klage har opsættende virkning, medmindre Radio og tv-nævnet bestemmer andet.«

37. § 56, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelserne i nabokommuner med tilsammen indtil 300.000 indbyggere kan nedsætte et fælles nævn. Radio og tv-nævnet kan, hvis forholdene taler derfor, godkende, at kommunalbestyrelserne i nabokommuner med tilsammen flere end 300.000 indbyggere nedsætter et fælles nævn. Har et fælles nævn omfattende nabokommuner med tilsammen flere end 300.000 indbyggere været nedsat i den foregående funktionsperiode, kan nedsættelsen af et nyt nævn omfattende de samme kommuner dog ske uden nævnets godkendelse.«

38. § 57, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Hvis nævnet får kendskab til forhold, som henhører under Radio og tv-nævnet, underretter nævnet Radio og tv-nævnet.«

39. §§ 58 og 59 ophæves, og overskriften »Udvalget vedr. Lokal Radio og TV« udgår.

40. § 60 b affattes således:

»§ 60 b. Radio og tv-nævnet kan efter indstilling fra de lokale radio- og fjernsynsnævn yde tilskud til ikkekommercielle lokale radio- og tv-stationer.

    Stk. 2. Formålet med tilskudsordningen er at bidrage til finansiering af ikkekommerciel radio- og tv-virksomhed samt yde tilskud til uddannelsesaktiviteter inden for lokalradio- og -tv-området.

    Stk. 3. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse, revisionskompetence og revisionens udførelse af tilskud, der udbetales i medfør af denne lov. Det kan i den forbindelse bestemmes, at Radio og tv-nævnet fastsætter retningslinjer for indsendelse af ansøgninger, udbetaling af tilskud, regnskabsaflæggelse og revision m.v.

    Stk. 4. Radio og tv-nævnet kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for Rigsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang.

    Stk. 5. Udbetaling af tilskud i medfør af denne lov kan ske forskudsmæssigt.

    Stk. 6. Afgivne tilsagn bortfalder, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.«

41. Efter § 60 b indsættes som ny paragraf:

»§ 60 c. Radio og tv-nævnet kan yde tilskud til medieskoletjenestevirksomhed.

    Stk. 2. Formålet med tilskudsordningen er at give mulighed for oprettelse af medieskoletjenester over hele landet.

    Stk. 3. Bestemmelserne i § 60 b, stk. 3-6, finder tilsvarende anvendelse for tilskud til medieskoletjenestevirksomhed.«

42. I § 61, stk. 2, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:

»Ministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om mindstebeløb for henholdsvis opkrævning og tilbagebetaling af licens.«

43. I § 61 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. DR kan efter regler fastsat af kulturministeren indgå aftale med offentlige myndigheder om afgivelse af oplysninger, herunder i elektronisk form, som anses for nødvendige for afgørelse af sager om nedsættelse eller bortfald af afgifterne, jf. stk. 1.«

44. Overskriften til § 65 affattes således:

»Fjernsynsvirksomhed«.

45. § 65 affattes således:

»§ 65. For reklamer i fjernsyn gælder følgende, jf. dog stk. 2:

1) Reklamer må kun sendes i blokke, som skal placeres mellem udsendelserne.

2) Der må ikke reklameres for lægemidler, tobak eller drikkevarer med et alkoholindhold på 2,8 pct. vol. eller derover. Der må endvidere ikke reklameres for økonomiske interessegrupper samt religiøse og politiske anskuelser.

3) Reklamer må højst udgøre 15 pct. af den enkelte tilladelseshavers daglige sendetid.

    Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 1 og 3, gælder dog ikke reklamer i tekst-tv.«

46. §§ 66, 67 og 68 med tilhørende overskrifter ophæves.

47. Overskriften til § 69 affattes således:

»Radiovirksomhed«.

48. § 69 affattes således:

»§ 69. For reklamer i radio gælder følgende:

1) Reklamer må placeres overalt i sendefladen.

2) Der må ikke reklameres for tobak eller drikkevarer med et alkoholindhold på 2,8 pct. vol. eller derover. Der må reklameres for lægemidler efter reglerne i lov om lægemidler.

3) Reklamer må højst udgøre 15 pct. af den enkelte tilladelseshavers daglige sendetid.«

49. I § 70 indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan i den forbindelse fastsætte nærmere regler om placering af reklamer rettet mod børn og reklamer for produkter til børn.«

50. Efter § 70 indsættes som ny paragraf:

»§ 70 a. Klager over indholdet af reklameindslag, jf. § 33 e, stk. 1, nr. 1 og 2, samt anmodninger om udtalelse efter § 33 e, stk. 1, nr. 3, skal være modtaget i nævnet senest 4 uger efter, at indslaget eller programmet er udsendt.

    Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte regler om indgivelse af klager vedrørende andre sager om reklamer og tilskud til programmer.«

51. §§ 71 og 72 med tilhørende overskrift ophæves.

52. § 73, stk. 1, affattes således:

»Tilskud til programmer efter § 6 b, stk. 2, § 37, stk. 2, og § 51, stk. 1, omfatter enhver ydelse af direkte eller indirekte tilskud til finansieringen af radio- eller fjernsynsprogrammer, herunder tekst-tv-sider, fra en fysisk eller juridisk person, der ikke selv udøver virksomhed ved udsendelse eller produktion af radio- eller fjernsynsprogrammer, film, fonogrammer m.v., med henblik på at fremme den pågældendes navn, mærke (logo), image, aktiviteter eller produkter.«

53. § 73, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Der må ikke udsendes programmer, hvortil der er ydet tilskud af politiske partier. Bortset fra programvirksomhed på den fjerde og den femte radiokanal gælder dette dog ikke for foretagender, der har tilladelse til radiovirksomhed i henhold til kapitel 5, kapitel 5 a eller kapitel 6.«

54. § 73, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Kulturministeren fastsætter efter indhentet udtalelse fra DR, TV 2 og Radio og tv-nævnet nærmere regler om tilskud til programmer, herunder om, hvorledes udsendelser, hvortil der ydes tilskud, samt programmer, for hvilke der er betalt for sendetid, kan indgå i programvirksomheden.«

55. Efter § 73 a indsættes som nye paragraffer:

»§ 73 b. Kulturministeren nedsætter et råd, Public Service Rådet.

    Stk. 2. Rådet består af 7 medlemmer, der repræsenterer bred kulturel indsigt og medieforskningsmæssig sagkundskab. 5 medlemmer (herunder formanden) udpeges af kulturministeren, og 2 medlemmer udpeges af Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer. Beskikkelserne gælder for 4 år.

    Stk. 3. Kulturministeren fastsætter efter indhentet udtalelse fra Rådet en forretningsorden for dette.

§ 73 c. Public Service Rådet har til opgave at gennemgå public service-regnskaberne for DR, TV 2, den fjerde radiokanal samt nyhedsdækningen på den femte radiokanal. Rådet skal offentliggøre udtalelser herom.

    Stk. 2. Rådet rådgiver ministeren i spørgsmål om public service-radio- og fjernsynsvirksomhed.«

56. Efter § 73 c indsættes som ny paragraf:

»§ 73 d. DR, TV 2 og indehavere af tilladelse til programvirksomhed skal optage og i 3 måneder opbevare alle udsendelser på bånd i overensstemmelse med regler, der fastsættes af kulturministeren. I forbindelse med behandlingen af en sag vedrørende programvirksomheden, herunder vedrørende udsendte reklamer, kan det pålægges indehaveren at aflevere optagelser af udsendelserne. Hvis behandlingen af en sag gør det nødvendigt, kan det pålægges indehaveren at opbevare bånd i mere end 3 måneder.«

57. Efter § 73 d indsættes som ny paragraf:

»§ 73 e. Radio- og fjernsynsforetagender, der er omfattet af denne lov, er forpligtet til efter regler fastsat af kulturministeren at udsende med-delelser af beredskabsmæssig betydning til befolkningen.«

58. I § 76, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 38 eller § 54 eller pålæg udstedt i medfør af disse bestemmelser« til: »§ 73 d eller pålæg udstedt i medfør af denne bestemmelse«.

59. I § 76, stk. 1, nr. 7, ændres »§ 72, stk. 1, nr. 2« til: »§ 33 e, stk. 1, nr. 2«.

60. § 76, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. I forskrifter, der udstedes efter § 5, § 5 a, § 63, stk. 2, § 70, § 73, stk. 8, § 73 e og § 75, stk. 1, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.«

§ 2

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 299 af 27. april 2000, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 452 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 1, nr. 16, affattes således:

»16) TV 2 s landsdækkende virksomhed og de regionale virksomheder.«

§ 3

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

    Stk. 2. Lovens § 1, nr. 9, har virkning fra den 1. januar 2004.

    Stk. 3. § 19, stk. 2-5, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed som affattet ved § 1, nr. 15, har virkning fra den 1. januar 2003.

Stk. 4. Lovens § 1, nr. 12, har virkning fra den 1. februar 2002.

Stk. 5. Kulturministeren kan forlænge beskikkelsesperioden for DR s og TV 2 s programråd, jf. §§ 12 og 26 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, indtil 1. april 2002.

    Stk. 6. Regler, der er udstedt med hjemmel i den gældende lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 551 af 20. juni 2000, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt efter denne lov. Overtrædelser af reglerne straffes efter de hidtil gældende regler.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Elsebeth Gerner Nielsen