Oversigt (indholdsfortegnelse)

D.4 Definitiv toldfrihed - Fællesskabsordningen

D.4.1 Forsendelser af ringe værdi

D.4.2 Privatpersoners indførsel af personlige ejendele

D.4.3 Anden indførsel af personlig karakter

D.4.4 Indførsel af materiale og varer beregnet til aktiviteter af almen interesse

D.4.5 Indførsel i forbindelse med udøvelse af handelsmæssig aktivitet

D.4.6 Indførsel af varer, der er nødvendige til brug ved transport

D.4.7 Indførsel af dokumenter

D.4.8 Indførsel i forbindelse med begravelse

Den fulde tekst

Afsnit D.4 - Definitiv toldfrihed - Fællesskabsordningen


Formål

Formålet med ordningen er at give fritagelse for told og afgifter i en række særlige tilfælde. Ordningen kan tjene både private, almene og erhvervsmæssige formål.

Der er fx tale om, at der ikke er et rimeligt forhold mellem det provenu, som vil fremkomme ved toldbehandlingen, og den administrative indsats, som vil være forbundet hermed.

Fritagelsen kan opnås under hensyn til fx varernes oprindelse eller anvendelse, afsenderens eller modtagerens status eller andre forhold, der ikke har noget med varernes art at gøre.

Det legale grundlag

Bestemmelserne om toldfritagelse findes i Rådets forordning nr. 918/83 af 28. marts 1983 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter, senest ændret ved Rfo. 3357/91, jf. artikel 184 i toldkodeksen.

Der er til Rådets forordning 918/83 knyttet en række gennemførelsesbestemmelser, der findes i følgende Kommissionsforordninger:

2288/83 af 29. juli 1983, senest ændret ved 3692/87, 2289/83 af 29. juli 1983, senest ændret ved 735/92, 2290/83 af 29. juli 1983, senest ændret ved 734/92, samt 3915/88 af 15. december 1988.

Moms

Grundlaget for at give momsfritagelse findes i momslovens § 36, stk. 1, og Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1135 af 12. december 1995.

Punktafgifter

Grundlaget for at give afgiftsfrihed findes i de enkelte punktafgiftslove.

Som vejledende kan det oplyses, at der som hovedregel gives afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat efter momslovgivningen.

Generelt

 

 Generelt  De tilfælde, hvor varer kan indføres toldfrit er følgende: 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 Tilfælde, der er omfattet af Rfo. 918/83      art.  afsnit 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 Forsendelser af ringe værdi             27-28  D.4.1 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 Privatpersoners indførsel af personlige ejendele: 

 Personlige ejendele tilhørende fysiske personer,  2-10  D.4.2.1 

 der flytter deres sædvanlige opholdssted fra et 

 ikke-EU-land (flyttegods) 

 Varer, som indføres i forbindelse med indgåelse   11-15  D.4.2.2 

 af ægteskab 

 Personlige ejendele erhvervet ved arv        16-19  D.4.2.3 

 Løsøre og bohave bestemt til møblering af      20-24  D.4.2.4 

 sekundær bolig 

 Elevers og studerendes skolemateriale,       25-26  D.4.2.5 

 løsøre og bohave 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 Anden indførsel af personlig karakter: 

 Forsendelser fra en privatperson til en anden    29-31  D.4.3.1 

 privatperson 

 Varer, som indføres i rejsendes personlige bagage, 45-49  D.3 

 se D.3 rejsegods. 

 Hædersbevisninger i form af ordener og belønninger 86   D.3.2 

 Gaver, som modtages i forbindelse med        87-89  D.3.3 

 mellemfolkeligt samarbejde 

 Varer beregnet til brug for statsoverhoveder    90   D.4.3.4 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 Indførsel af materiale og varer beregnet til 

 aktiviteter af almen interesse: 

 Uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt 50-59b D.4.4.1 

 materiale samt videnskabelige instrumenter         D.4.4.2 

 og apparater                        D.4.4.3 

 Instrumenter og apparater til brug for medicinsk  63a-b  D.4.4.4 

 forskning, diagnosticering eller 

 medicinsk behandling 

 Forsøgsdyr samt biologiske og kemiske stoffer    60   D.4.4.5 

 til videnskabelig forskning 

 Terapeutiske stoffer fra mennesker, og       61-63  D.4.4.6 

 reagensmidler til bestemmelse af blod- og vævstyper 

 Referencestoffer til kvalitetskontrol af lægemidler 63c   D.4.4.7 

 Farmaceutiske produkter til brug ved        64   D.4.4.8 

 internationale sportsarrangementer 

 Vareforsendelser til velgørende og         65-69  D.4.4.9 

 filantropiske organisationer 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 Genstande beregnet for handicappede         70-78 

 - genstande beregnet for blinde           70-71  D.4.4.10 

 - genstande beregnet for andre handicappede     73   D.4.4.11 

 Varer beregnet for katastroferamte         79-85  D.4.4.12 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 Indførsel i forbindelse med udøvelse af 

 handelsmæssig aktivitet: 

 Investeringsgoder og andet udstyr, som indføres   32-38  D.5.1 

 ved overflytning af aktiviteter fra ikke-EU-lande 

 Produkter, der fremstilles af landbrugere i EU på  39-42 

 ejendomme i et ikke-EU-land. 

 (Forekommer ikke her i landet) 

 Frø, sædekorn, gødning og produkter til behandling 43-44 

 af jordbund og planter, som en landbruger i et 

 ikke-EU-lande indfører til brug på ejendomme i et 

 EU-land, der er beliggende i umiddelbar nærhed 

 heraf. (Forekommer ikke her i landet) 

 Varer, der indføres i salgsfremmende øjemed 

 - vareprøver af ringe værdi             91   D.4.5.2 

 - tryksager og genstande af reklamemæssig art    92-94  D.4.5.3 

 - produkter, der anvendes eller forbruges under   95-99  D.4.5.4 

  en udstilling eller et lignende arrangement 

 Varer, der indføres med henblik på undersøgelse,  100-106 D.5.5 

 analyse eller afprøvning 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 Indførsel af varer, der er nødvendige til brug 

 ved transport: 

 Tilbehør til fastgørelse og beskyttelse a      110   D.4.6.1 

 varer under transport 

 Strøelse og foder bestemt til dyr under transport  111   D.4.6.2 

 Brændstof og smøremidler i motorkøretøjer og    112-116 D.4.6.3 

 specialcontainere 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 Indførsel af dokumenter: 

 Forsendelser til statsorganer, der varetager    107   D.4.7.1 

 beskyttelse af ophavsret eller industriel 

 eller kommerciel ejendomsret 

 Oplysningsmateriale til turistformål        108   D.4.7.2 

 Forskellige dokumenter og genstande         109   D.4.7.3 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 Indførsel i forbindelse med begravelse: 

 Materialer til opførelse, vedligeholdelse eller   117   D.4.8.1 

 udsmykning af mindesmærker eller soldaterkirkegårde 

 Ligkister, askeurner og udsmykningsgenstande    118   D.4.8.2 

 til grave 

 ---------------------------------------------------------------------- 


D.4.1 Forsendelser af ringe værdi

Rfo. 918/83 art. 27-28

Der skal ikke betales told af varer af ringe værdi, der sendes direkte fra et ikke-EU-land til en modtager her i landet.

Som varer af ringe værdi anses varer, hvis samlede værdi ikke overstiger 22 ECU (165 kr.) pr. forsendelse.

Hvis værdien overstiger 22 ECU (165 kr.), skal der betales told af hele forsendelsens værdi.

Indførsel kan ske uden godsregistrering og fortoldning.

Fritagelsen omfatter ikke alkoholholdige drikkevarer, parfume og toiletvand, samt tobak og tobaksvarer.

Moms

Forsendelsens værdi må højst være 80 kr, for at der ikke skal betales moms.

Punktafgifter

Se indledningen D.4.

D.4.2 Privatpersoners indførsel af personlige ejendele

Privatpersoner kan i tilfælde af tilflytning, indgåelse af ægteskab samt arv mm. indføre personlige ejendele toldfrit her til landet.

Rfo. 918/83 art. 1

Personlige ejendele er genstande, der er beregnet til de pågældendes eget brug eller til brug i deres husholdning og omfatter:

- løsøre og bohave, dvs. personligt udstyr, hvidevarer og møbler,

- cykler og motorcykler,

- motorkøretøjer til privat brug samt påhængsvogne hertil, campingvogne, lystfartøjer og privatfly.

Personlige ejendele omfatter endvidere husholdningsvarer svarende til en families normale forbrug, husdyr og ridedyr samt transportabelt værktøj, udstyr eller instrumenter, der er nødvendige for udøvelsen af den pågældendes erhverv. Disse genstande må ikke ved deres art eller mængde give anledning til formodning om, at indførslen sker i erhvervsmæssigt øjemed.

D.4.2.1 Flyttegods

Rfo. 918/83 art. 2-10

Der skal ikke betales told af personlige ejendele, der indføres af personer, som ændrer deres sædvanlige opholdssted fra et ikke-EU-land og her til landet.

Betingelser

Betingelser for at give toldfritagelse:

1. ejendelene skal have været i den pågældendes besiddelse i mindst 6 måneder,

2. ejendelene skal benyttes til samme formål her i landet som på det tidligere opholdssted,

3. den pågældende skal have haft sædvanligt opholdssted i et land uden for EU i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder,

Der kan dog gøres undtagelser, når den pågældende kan dokumentere, at det virkelig var hans hensigt at opholde sig uden for EU i mindst 12 måneder.

4. fritagelsen omfatter ikke alkoholholdige drikkevarer, tobaksvarer, erhvervsmotorkøretøjer og materiel til erhvervsmæssig brug, bortset fra transportabelt værktøj, udstyr eller instrumenter,

Som transportabelt værktøj mv. anses værktøj, udstyr eller instrumenter som i realiteten er bærbart udstyr.

5. ejendelene skal være indført senest 12 måneder efter den pågældende flytter her til landet og tidligst 6 måneder før,

Hvis ejendelene indføres før tilflytningen, skal der stilles en sikkerhed for told- og afgiftsbeløbet. Sikkerheden frigives, når det er konstateret, at betingelserne for fritagelsen er opfyldt.

6. i de første 12 måneder efter indførslen må ejendelene ikke udlånes, pantsættes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling.

Der kan ses bort fra betingelserne 1, 2, 4 og 6 hvis en person ændrer sit sædvanlige opholdssted her til landet som følge af ekstraordinære politiske omstændigheder.

Motorkøretøjer

For motorkøretøjer skal dokumenteres, at de anførte bestemmelser om besiddelse og benyttelse i mindst 6 måneder er opfyldt. Der skal ved indførslen som dokumentation kunne fremlægges et udenlandsk registreringsbevis, som kan godtgøre køretøjets registrering i tilflytterens navn i den foreskrevne periode.

Told- og momsfritagelsen her i landet er ikke betinget af, at der for køretøjet er betalt told og moms enten i oprindelseslandet eller i det seneste opholdsland.

Registreringsafgift

Der er ikke hjemmel til at fritage køretøjer fra registreringsafgift.

Der findes dog en speciel ordning for private køretøjer, der indføres som flyttegods fra Færøerne. Spørgsmål om disse køretøjer henvises til told- og skatteregionen.

Køretøjets registreringsforhold skal bringes i orden hos politimyndighederne senest 14 dage efter indførslen.

Størrelsen af den registreringsafgift, der skal betales, kan fås oplyst ved told- og skatteregionen, som også opkræver registreringsafgift.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og på samme vilkår som for toldfritagelsen.

Momsfritagelse omfatter også værktøj, udstyr og instrumenter, der er nødvendige for udøvelsen af den pågældendes erhverv.

Punktafgifter

Foruden registreringsafgift, se indledningen D.4.

D.4.2.2 Varer, som indføres i forbindelse med indgåelse af ægteskab

Rfo. 918/83 art. 11-15

Der skal ikke betales told af personligt udstyr, løsøre og bohave, også nyt, som tilhører en person, der i forbindelse med indgåelse af ægteskab flytter her til landet fra et ikke-EU-land.

Fritagelsen omfatter også indførsel af gaver, der sædvanligvis gives ved et bryllup, og som modtages af ovennævnte personer fra personer, der er bosiddende uden for EU.

Den enkelte gaves værdi må dog ikke overstige 1.000 ECU (ca.7.500 kr.)

For at der kan gives toldfritagelse, skal genstandene være indført senest 4 måneder efter bryllupsdagen og tidligst 2 måneder inden den fastsatte bryllupsdag. I sidstnævnte tilfælde er fritagelsen betinget af, at der stilles sikkerhed for told- og momsbeløbet.

Der kan ikke gives toldfritagelse for alkoholholdige drikkevarer og tobaksvarer.

Betingelser

Betingelser for at give toldfrifritagelse:

1. den pågældende skal have haft sædvanligt opholdssted uden for EU i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder,

2. der skal foreligge dokumentation for indgåelse af ægteskab.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og på samme vilkår som fastsat for toldfritagelsen.

Punktafgifter

Se indledningen D.4.

D.4.2.3 Personlige ejendele erhvervet ved arv

Rfo. 918/83 art. 16-18

Der skal ikke betales told af personlige ejendele, der erhverves ved legal arv eller testamenteret arv.

Fritagelsen omfatter ikke:

- alkoholholdige varer,

- tobak og tobaksvarer,

- erhvervskøretøjer,

- materiel til erhvervsmæssig brug, bortset fra transportabelt værktøj, udstyr eller instrumenter, der var nødvendige for afd des erhverv,

- lagerbeholdninger af råstoffer og færdigvarer eller halvfabrikata,

- husdyrbesætninger.

Der skal fremlægges dokumentation for, at indføreren har erhvervet de personlige ejendele ved arv.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og på samme vilkår som for toldfritagelsen.

Punktafgifter

Se indledningen D.4.

D.4.2.4 Løsøre eller bohave bestemt til møblering af sekundærbolig

Rfo. 918/83 art. 20-24

Der skal ikke betales told af løsøre og bohave, der indføres af en person, som har sædvanligt opholdssted uden for EU, med henblik på at møblere en sekundærbolig her i landet.

Toldfriheden kan begrænses således, at den samme sekundærbolig kun kan møbleres toldfrit 1 gang.

Hvis boligen udlejes eller overdrages til tredjemand inden for 2 år fra den dato, hvor løs ret og bohavet blev indført, skal tolden betales.

Toldfriheden gælder dog fortsat, hvis det pågældende løsøre og bohave anvendes til møblering af en ny sekundærbolig her i landet.

Hvis løs ret eller bohavet udlånes, pantsættes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling til tredjemand inden for 2 år fra den dato, hvor det blev angivet til fri omsætning, skal der betales told.

Betingelser

Betingelser for give toldfritagelse:

1. den pågældende skal have haft sædvanligt opholdssted uden for EU i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder,

2. den pågældende skal være ejer af sekundærboligen eller have lejet den for mindst 2 år,

3. boligen må ikke udlejes til andre under den pågældendes eller dennes families fravær,

4. løs ret og bohavet skal have været i den pågældendes eje og have været benyttet af denne i mindst 6 måneder inden indførslen,

5. løs ret og bohavet skal med hensyn til beskaffenhed og mængde svare til en normal møblering af den pågældende sekundærbolig.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som for toldfritagelsen.

Punktafgifter

Se indledningen D.4.

D.4.2.5 Elevers og studerendes personlige udstyr, skolemateriale, løsøre og bohave

Rfo. 918/83 art. 25-26

Elever og studerende, der bosætter sig her i landet for at studere, skal ved indførslen af deres personlige udstyr og skolemateriale ikke betale told.

Dette omfatter også brugt løsøre og bohave, der indgår i en normal møblering af et værelse til en studerende.

Som elev eller studerende anses enhver, der er indskrevet ved en læreanstalt for der at følge undervisningen på fuldtidsbasis.

Toldfritagelse kan gives ad flere gange i hvert skoleår.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og på samme vilkår som for toldfritagelsen.

Punktafgifter

Se indledningen D.4.

D.4.3 Anden indførsel af personlig karakter

Der kan gives toldfritagelse ved indførsel af varer, der har personlig karakter, såsom private forsendelser, hædersbevisninger, gaver modtaget som led i mellemfolkeligt samarbejde samt varer til statsoverhoveder.

D.4.3.1 Forsendelser fra en privatperson til en anden

Rfo. 918/83 art. 29-31

Der skal ikke betales told af varer, som sendes fra en privatperson uden for EU til en privatperson her i landet, når der er tale om indførsel uden erhvervsmæssig karakter.

Som indførsel uden erhvervsmæssig karakter anses forsendelser, som:

1. finder sted lejlighedsvis,

2. udelukkende indeholder varer, der er bestemt til modtagerens personlige brug eller til brug for dennes familie, og hvis beskaffenhed eller mængde ikke kan give anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed,

3. sendes til modtageren uden nogen form for betaling.

Betingelse

Toldfritagelsen er betinget af, at forsendelsen kun indeholder varer til en samlet værdi, der ikke overstiger 45 ECU - ca. 340 kr. - pr. forsendelse.

Indeholder en forsendelse flere varer, hvis samlede værdi overstiger 45 ECU., gives der toldfritagelse for de varer, som hvis de blev indført særskilt, kunne komme ind under den nævnte fritagelse, dog således at opdeling af den enkelte vare ikke kan finde sted.

Toldfritagelsen omfatter også tobaksvarer, spiritus, hedvin, bordvin samt parfume og toiletvand. Hvilket dog er begrænset til følgende mængde pr. forsendelse:

 

 ------------------------------------------------------- 

      Spiritus over 22 %        1 liter 

 eller   Hedvin ikke over 22 %      1 liter 

 eller   En kombination af disse varer 

 ------------------------------------------------------- 

      Bordvin             2 liter 

      Cigaretter            50 stk. 

 eller   Cigarillos            25 stk. 

 eller   Cigarer             10 stk. 

 eller   Røgtobak             50 g 

 eller   En kombination af disse varer 

 ------------------------------------------------------- 

      Parfume             50 g 

 eller   Toiletvand            1/4 liter 

 ------------------------------------------------------- 


For postforsendelser kan der gives toldfritagelse uden godsregistrering og fortoldning, hvis værdien ifølge postforsendelsens grønne etiket eller tolddeklaration skønnes rigtig og ikke overstiger 45 ECU.

For andre forsendelser kan der gives toldfritagelse uden afgivelse af fortoldningsangivelse, hvis værdien ifølge forsendelsesdokumenter, prisangivelser på varerne eller lignende skønnes rigtig og ikke overstiger 45 ECU.

Moms

Momsfritagelse for småforsendelser gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

Forsendelsens samlede værdi må dog ikke overstige 360 kr. Hvis forsendelsen indeholder varer til en værdi, der overstiger dette beløb, er forsendelsen i sin helhed udelukket fra momsfritagelse.

Der gives heller ikke momsfritagelse for tobaksvarer, alkoholholdige drikkevarer, parfume og toiletvand.

Punktafgifter

Se indledningen D.4.

D.4.3.2 Hædersbevisninger i form af ordener og belønninger

Rfo. 918/83

art. 86

Hvis der over for told- og skatteregionen fremlægges fyldestgørende dokumentation, og hvis der ikke handles i erhvervsmæssigt øjemed, gives der toldfritagelse for:

- ordener, der af regeringer fra lande uden for EU tildeles personer, der har deres sædvanlige opholdssted her i landet,

- pokaler, medaljer og lignende af hovedsagelig symbolsk betydning, som i et ikke-EU-land er givet til personer med sædvanligt opholdssted her i landet som hædersbevisning for deres virksomhed inden for bestemte områder såsom kunst, videnskab, sport eller den offentlige tjeneste, eller som de har gjort sig fortjent til ved en særlig begivenhed, og som indføres her til landet af disse personer selv,

Overrækkes ovennævnte pokaler, medaljer og lignende her i landet er disse også omfattet af bestemmelserne om toldfritagelse.

- præmier, trofæer og erindringsgaver af symbolsk karakter og af ringe værdi, som er beregnet til at skulle uddeles gratis til personer med sædvanligt opholdssted uden for EU i forbindelse med forretningskongresser eller lignende internationale arrangementer.

Indførslen må dog ikke give anledning til tvivl om, at dette sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

Toldfritagelsen kan gives uden godsregistrering og fortoldning.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

Punktafgifter

Se indledningen D.4.

D.4.3.3 Gaver, som modtages i forbindelse med mellemfolkeligt samarbejde

Rfo. 918/83 art. 87-89

Der skal ikke betales told af gaver, der indføres her til landet i følgende tilfælde:

- gaver, der er modtaget fra myndigheder i et ikke-EU-land i forbindelse med et officielt besøg der, og som indføres her til landet af gavemodtageren,

- gaver, der indføres af personer, der aflægger officielt besøg her i landet, og som er beregnet som gave til myndigheder her i landet,

- gaver, som officielle myndigheder, offentlige sammenslutninger eller almennyttige foreninger i et ikke-EU-land, som tegn på venskab eller velvilje sender til myndigheder, sammenslutninger eller foreninger her i landet, der er godkendt til at modtage sådanne gaver toldfrit.

Toldfritagelsen omfatter ikke alkoholholdige varer, tobak og tobaksvarer.

Betingelser

Betingelser for at give toldfritagelse:

1. gaverne gives kun lejlighedsvis,

2. gavernes art, værdi eller mængde må ikke give anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed,

3. modtageren må ikke anvende gaven i erhvervsmæssigt øjemed.

Toldfritagelse kan gives uden godsregistrering og fortoldning.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

Punktafgifter

Se indledningen D.4.

D.4.3.4 Varer beregnet til brug for statsoverhoveder

Rfo. 918/83 art. 90

Der skal ikke betales told af gaver til regerende statsoverhoveder, samt for varer, der skal bruges eller forbruges af regerende statsoverhoveder fra ikke-EU-lande eller af disses officielle repræsentanter under officielt ophold her i landet.

Toldfritagelse kan gives uden godsregistrering og fortoldning.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

Punktafgifter

Se indledningen D.4.

D.4.4 Indførsel af materiale og varer beregnet til aktiviteter af almen interesse

Der gives toldfritagelse ved indførsel af varer, der skal anvendes til aktiviteter af almen interesse, såsom videnskabeligt udstyr, forsøgsdyr, terapeutiske stoffer, referencestoffer, farmaceutiske produkter, samt genstande til handicappede og katastroferamte.

D.4.4.1 Uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale

Rfo. 918/83 art. 50-51

Der skal ikke betales told af visse uddannelsesmæssige, videnskabelige eller kulturelle materialer.

Rfo.nr. 918/83, bilag I og II

Toldfritagelsen omfatter de bøger, publikationer, dokumenter, audiovisuelle materialer samt samlerobjekter og kunstværker som er nævnt i bilag 92 og 93.

Materialerne, der er nævnt i bilag 92, kan indføres med toldfritagelse, uanset adressaten og formålet med anvendelsen.

For de materialer, der er nævnt i bilag 93 , gives der toldfritagelse, når de er beregnet til:

- offentlige eller almennyttige institutioner af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel art,

- institutioner, der hører til de kategorier, som er anført ud for de enkelte materialer i kolonne 3 i nævnte bilag, for så vidt de af told- og skatteregionen er godkendt til at modtage sådanne materialer toldfrit.

Betingelser

Toldfritagelse er betinget af, at institutionens ansvarlige leder eller dennes bemyndigede repræsentant afgiver erklæring om:

1. at varerne vil blive videresendt direkte til det angivne bestemmelsessted,

2. at varerne vil blive optaget i institutionens inventarliste,

3. at institutionen vil være behjælpelig ved enhver form for kontrol, som told- og skatteregionen måtte finde nødvendig for at sikre, at betingelserne for toldfritagelse er eller fortsat vil være opfyldt.

I erklæringen skal endvidere anføres, at underskriveren er bekendt med:

- at varerne ikke må udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling uden forudgående godkendelse fra told- og skatteregionen,

- at told- og skatteregionen skal underrettes, hvis institutionen ikke længere opfylder betingelserne for toldfritagelse, eller hvis institutionen har til hensigt at anvende varerne til formål, som ikke giver ret til toldfritagelse.

Ved indførsel af audiovisuelt materiale må der endvidere af institutionen fremlægges en kortfattet redegørelse for hvad materialerne indeholder til brug ved told- og skatteregionens bedømmelse af, om varerne kan anses for at være af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel art.

Moms

Der kan ikke gives momsfritagelse for uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale.

D.4.4.2 Videnskabelige apparater

Rfo. 918/83 art. 52-59

Der skal ikke betales told af videnskabelige instrumenter og apparater, som udelukkende indføres i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

For at et apparat kan betegnes som et videnskabeligt apparat, skal det være konstrueret på en sådan måde eller tilpasset i forhold til et standardapparat, at det udelukkende eller hovedsageligt kan anvendes til videnskabeligt arbejde.

Ved "indførsel i ikke-erhvervsmæssigt øjemed" forstås, at videnskabelige apparater indføres for at anvendes til videnskabelig forskning eller undervisning uden vinding for je.

Apparaterne anses fortsat som bestemt til anvendelse til videnskabelig forskning eller undervisning uden vinding for je, når de delvis anvendes til arbejde for ikke-fritagelsesberettigede organisationers regning. Dette forudsætter imidlertid, at resultaterne af arbejdet offentliggøres, og at dette arbejdes andel i den fritagelsesberettigede organisations aktivitet har sekundær og ubetydelig karakter.

Hvis institutionen arbejder for tredjemand mod betaling, må denne betaling kun svare til omkostningerne ved den ydede tjeneste.

Der kan også gives toldfritagelse for videnskabelige apparater, der af en person fra et ikke-EU-land sendes gratis til en godkendt modtagerinstitution.

Gaven må ikke dække over nogen erhvervsmæssig interesse fra giverens side.

Hvis en institution ikke længere opfylder betingelserne for toldfritagelse eller agter at anvende apparaterne til andre formål end de fastsatte, skal told- og skatteregionen underrettes herom.

Betingelser

Betingelser for at give toldfritagelse:

1. modtageren her i landet skal være en offentlig, almennyttig eller privat institution, der beskæftiger sig med undervisning eller videnskabelig forskning,

Modtageren skal godkendes af told- og skatteregionen.

2. videnskabelige apparater ikke må udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling, uden at der betales told, medmindre dette sker til institutioner, der er berettiget til toldfritagelse.

Told- og skatteregionen skal underrettes herom.

Reservedele mv.

Der skal ikke betales told af reservedele, komponenter og tilbehør samt værktøj, der er specielt tilpasset og beregnet til apparater, der er indført eller kan indføres med toldfritagelse.

Ved reservedele forstås materiel, som fuldt ud svarer til en udskiftelig funktionsdel, og som er bestemt til at erstatte denne del som følge af slitage eller funktionssvigt.

Som komponent anses enhver anordning, der har en diskret funktion i en installation, dvs. som udfører en elementær funktion, også sekundær, i hovedapparatets funktion. Det kan dreje sig om en del af en materielkæde, men også være en bestanddel, der integreres i et apparat.

Ved tilbehør forstås materiel af en teknisk-videnskabelig mindre betydning, end det apparat det skal supplere, og hvis tilstedeværelse ikke er nødvendig, for at det pågældende apparat kan fungere normalt.

Procedurer

Told- og skatteregionen kan tillade apparater indført uden betaling af told, hvis der sammen med fortoldningsangivelsen, formular A 10, afgives en erklæring, formular G 77, hvor modtageren og importøren erklærer sig indforstået med at betale tolden, hvis det ved en nærmere undersøgelse viser sig, at bestemmelserne ikke er opfyldt. Erklæring G 77 er optrykt som bilag 94.

Apparatets tekniske kendetegn og præcise anvendelse mv. skal klart fremgå af Erklæring G 77, idet disse oplysninger bl.a. lægges til grund for told- og skatteregionens undersøgelse.

Kopi af faktura samt teknisk beskrivelse af apparatet, fx brochure, skal vedlægges erklæringen.

Når told- og skatteregionen har afsluttet undersøgelsen vil institutionen få meddelelse om fritagelsen kan opretholdes.

Moms

Der kan ikke gives momsfritagelse for videnskabelige apparater.

D.4.4.3 Udstyr til videnskabelig forskning

Rfo. 918/83 art. 59 a+b

Der skal ikke betales told af videnskabeligt udstyr, der indføres til EU i ikke-erhvervsmæssigt øjemed af en institution for videnskabelig forskning med sæde uden for EU eller for en sådan institutions regning.

Toldfritagelsen er dog betinget af, at Europa Kommissionen kan acceptere en sådan toldfritagelse.

Som videnskabeligt udstyr anses instrumenter, apparater, maskiner og tilbehør hertil, som anvendes til videnskabelig forskning.

Reservedele og værktøj, der er specielt konstrueret til vedligeholdelse, kontrol, justering og reparation af det videnskabelige udstyr er også omfattet af toldfritagelsen.

Betingelser

Betingelser for at give toldfritagelse:

1. udstyret skal være bestemt til anvendelse af ansatte i eller repræsentanter for forskningsinstitutioner uden for EU eller med disses samtykke og anvendes som led i en forskningsaftale med institutioner for videnskabelig forskning inden for EU,

2. udstyret skal fortsat tilhøre en fysisk eller juridisk person etableret uden for EU,

3. udstyret må ikke udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling, uden at told- og skatteregionen forinden underrettes herom.

Procedure

For at der kan gives toldfritagelse, skal den ansvarlige leder eller en af denne bemyndiget repræsentant for forskningsinstitutionen uden for EU anmode om toldfritagelse. Anmodningen skal indgives til den lokale told- og skatteregion, hvori institutionen er beliggende, og hvor forskningen skal gennemføres.

Anmodningen skal omfatte følgende oplysninger og dokumentation:

- kopi af den konkrete aftale om videnskabeligt samarbejde, der er indgået mellem de pågældende forskningsinstitutter i EU og uden for EU,

- den nøjagtige handelsbetegnelse for de pågældende udstyr, samt mængden og værdien heraf og den formodede tarifering efter Den Kombinerede Nomenklatur (KN-kode).

- udstyrets oprindelses- og afsendelsesland,

- hvor udstyret skal anvendes,

- hvad det pågældende udstyr skal anvendes til samt varigheden af dets anvendelse.

Moms

Der kan ikke gives momsfritagelse for videnskabeligt udstyr.

D.4.4.4 Apparater til brug for medicinsk forskning, diagnosticering eller medicinsk behandling

Rfo. 918/83 art. 63 a+b

Der skal ikke betales told af instrumenter og apparater til brug inden for medicinsk forskning, diagnosticering eller medicinsk behandling.

Betingelser

Betingelser for at give toldfritagelse:

1. modtageren her i landet skal være en sundhedsorganisation, en hospitalsafdeling eller et medicinsk forskningsinstitut, godkendt af told- og skatteregionen,

2. apparatet skal være en gave fra en privat person eller en velgørende eller filantropisk organisation, eller være indkøbt for midler stillet til rådighed fra sådanne givere,

3. der må ikke på nogen måde må være interessesammenfald med fabrikanten af apparatet, og det må kunne godtgøres, at gaven skænkes uden at tilgodese giverens erhvervsmæssige interesse,

4. apparatet ikke må udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling, uden at der betales told.

Toldfritagelse for reservedele, komponenter og tilbehør samt værktøj gives efter de samme bestemmelser som for videnskabelige apparater. Se D 4.4.2.

Procedurer

Told- og skatteregionen kan tillade apparater indført uden betaling af told, hvis der sammen med fortoldningsangivelsen afgives en erklæring, formular G 79, hvor modtageren erklærer sig indforstået med at betale tolden, hvis det ved en nærmere undersøgelse viser sig, at bestemmelserne ikke er opfyldt. Erklæring G 79 er optrykt som bilag 95.

Det skal klart fremgå af erklæringen, hvad apparatet skal benyttes til, og hvorvidt det er en gave, idet bl.a. disse oplysninger lægges til grund for told- og skatteregionens undersøgelse.

Kopi af faktura samt teknisk beskrivelse - brochure - af apparatet skal vedlægges erklæringen.

Når told- og skatteregionen har afsluttet undersøgelsen vil institutionen få meddelelse om toldfritagelsen kan opretholdes.

Moms

Der kan ikke gives momsfritagelse for apparater til medicinsk forskning, diagnosticering eller medicinsk behandling.

D.4.4.5 Forsøgsdyr samt biologiske og kemiske stoffer beregnet til forskning

Rfo. 918/83 art. 60

Der skal ikke betales told af dyr, der er særlig opdrættet eller forberedt til anvendelse i laboratorier, samt visse biologiske og kemiske stoffer

Kfo. nr. 2283/83, bilag.

De biologiske og kemiske stoffer, der er omfattet af fritagelsesbestemmelserne fremgår af en liste. Se bilag 96.

I listen er kun opført stoffer, for hvilke der ikke i EU findes tilsvarende produktion, og hvis særlige egenskaber og renhedsgrad gør, at de er egnet til videnskabelig forskning.

Ved udtrykket særlig opdrættet til laboratorieforsøg skal normalt forstås dyr, som er opdrættet og fodret i specialiserede institutioner med henblik på anvendelse ved forsøg.

De dyr, der oftest anvendes til forsøg, er rotter, mus, kaniner, fr er og marsvin. Der sættes dog ikke i bestemmelserne grænser for, hvilke dyr der kan være omfattet af toldfritagelsen.

Som regel er disse dyr ledsaget af en laboratorieattest udstedt af afsenderinstitutionen, hvoraf det fremgår, at de har fået en særlig behandling, der gør dem egnede til at indgå i videnskabelig forskning.

Anden dokumentation kan dog også anvendes.

Betingelser

Betingelser for at give toldfritagelse:

1. modtageren her i landet skal være en offentlig, privat eller almennyttig institution med undervisning eller videnskabelig forskning som hovedbeskæftigelse,

2. institutionen skal være godkendt til at modtage omhandlede forsendelser toldfrit.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen. Forsøgsdyrene skal dog være erhvervet gratis.

Punktafgifter

Se indledningen D.4.

D.4.4.6 Terapeutiske stoffer fra mennesker, og reagensmidler til bestemmelse af blod- og vævstyper

Rfo. 918/8 art. 61-63

Der skal ikke betales told af:

- terapeutiske stoffer fra mennesker, hvorved forstås menneskeblod og derivater deraf, dvs. rent blod, tørret plasma fra mennesker, albumin, stabile opløsninger af proteiner i plasma, immunoglobulin, samt fibrinogen,

- reagensmidler til bestemmelse af blodtyper, hvorved forstås alle reagensmidler fra mennesker, dyr, planter eller andet, til bestemmelse af blodtyper og sporing af uforenelighed af blod,

- reagensmidler til bestemmelse af vævstyper, hvorved forstås alle reagensmidler fra mennesker, dyr, planter eller andet til bestemmelse af vævstyper hos mennesker.

Toldfritagelsen omfatter også eventuelle specialemballager, som er nødvendige for de terapeutiske stoffers og reagensmidlers transport, samt eventuelle opløsningsvæsker og tilbehør, der er nødvendige ved brugen af stofferne og reagensmidlerne, og som forsendelserne måtte indeholde.

Betingelser

Betingelser for at give toldfritagelse:

1. modtageren skal være en godkendt institution eller laboratorie. Her i landet er hospitaler, institutter og laboratorier ved universiteterne godkendt som berettiget til at få toldfritagelse,

2. varerne skal anvendes udelukkende i medicinsk eller videnskabeligt, ikke-erhvervmæssigt øjemed,

3. varerne skal være vedlagt en konformitetsattest, der skal være udstedt i det land uden for EU, hvor varerne kommer fra,

En konformitetsattest betyder, at der skal attesteres for ensartethed inden for en varegruppe.

4. varerne skal være i beholdere, der er forsynet med en speciel identifikationsetiket.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

Punktafgifter

Se indledningen D.4.

D.4.4.7 Referencestoffer til kvalitetskontrol med lægemidler

Rfo. 918/83 art. 63c

Der skal ikke betales told af forsendelser, som indeholder prøver af referencestoffer, der af Verdensundhedsorganisationen (WHO) er godkendt med henblik på at sikre kvalitetskontrollen med stoffer, der anvendes til fremstilling af lægemidler, og som sendes til en modtager, der er godkendt af told- og skatteregionen, til at kunne modtage sådanne forsendelser.

Toldfritagelsen omfatter også specialemballager, der er nødvendige for transporten af de kemiske referencestoffer, samt eventuelt tilbehør, der er nødvendige ved brugen af disse stoffer.

Toldfritagelsen omfatter kun forsendelser fra WHO Collaborating Center for Chemical Reference Substances, Stockholm, Sverige, til godkendte modtagere her i landet, dvs. virksomheder, der har Sundhedsstyrelsens godkendelse til produktion af lægemidler.

Betingelser

Toldfritagelsen er betinget af, at der på forsendelserne med referencestoffer er stemplet WHO Collaborating Center, samt at forsendelserne er forsynet med en speciel etiket. Se bilag 97.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

Punktafgifter

Se indledningen D.4.

D.4.4.8 Farmaceutiske produkter til brug ved internationale sportsarrangementer

Rfo. 918/83 art. 64

Der skal ikke betales told af farmaceutiske produkter, der skal bruges som lægemidler til personer eller dyr, der kommer fra ikke-EU-lande for at deltage i internationale sportsarrangementer her i landet, i det omfang det er nødvendigt for at dække deres behov under opholdet.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

Punktafgifter

Se indledningen D.4.

D.4.4.9 Vareforsendelser til velgørende og filantropiske organisationer

Rfo. 918/83 art. 65-69

Der skal ikke betales told af:

- helt nødvendige varer, såsom fødevarer, medicin, beklædningsgenstande og tæpper, der med henblik på gratis uddeling til trængende personer indføres af statslige eller andre velgørende eller filantropiske organisationer, som er godkendt til at indføre sådanne varer,

- varer af enhver art, som af en person eller organisation uden for EU uden erhvervsmæssig interesse sendes gratis til statslige eller andre velgørende eller filantropiske organisationer, der er godkendt til at afholde velgørenhedsarrangementer til fordel for trængende personer,

- udstyr og kontormateriale, der af en person eller organisation uden for EU uden erhvervsmæssig interesse sendes gratis til velgørende eller filantropiske organisationer til brug for disse organisationers drift eller velgørende formål. Organisationerne skal være godkendt til at modtage sådanne donationer.

Der kan ikke gives toldfritagelse for:

- alkoholholdige varer,

- tobak og tobaksvarer,

- kaffe og te,

- motorkøretøjer, bortset fra ambulancer.

Betingelser

Varerne må ikke udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling til andre formål end de angivne, uden at told- og skatteregionen forinden underrettes herom.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen. Det er dog en betingelse, at varerne er erhvervet gratis.

Punktafgifter

Se indledningen D.4.

D.4.4.10 Genstande beregnet for blinde

Rfo. 918/83 art. 70 og 71,Bilag III

Der skal ikke betales told af genstande, der er specielt fremstillet med henblik på at hjælpe blinde uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt, og som er anført i bilag 98.

Bilag IV

Der kan også gives toldfritagelse for genstande, som er anført i bilag 99. Det er dog en betingelse at genstandene indføres:

- enten af de blinde selv til eget personligt brug,

- eller af institutioner, som varetager uddannelse af eller yder bistand til blinde og som af told- og skatteregionen er godkendt som berettigede til at indføre sådanne genstande uden betaling af told.

Der er her i landet godkendt følgende institutioner:

- Statens Bibliotek og Trykkeri for Blinde,

- Refnæsskolen, Institut for Blinde og Svagtsynede Børn og Unge i Danmark,

- Institut for Blinde og Svagtsynede,

- Kommuneservice, Kommunernes Landsforening,

- Dansk Teknologicenter for Handicappede.

Toldfritagelsen omfatter også reservedele, dele og tilbehør, der passer til genstandene.

Indførsel uden betaling af told kan også ske for værktøj til vedligeholdelse, kontrol, justering eller reparation af genstandene.

Reservedele, dele, tilbehør og værktøj skal indføres samtidig med genstandene, eller, hvis de indføres senere, skal de kunne identificeres som værende beregnet til genstande, der allerede er indført eller vil kunne indføres uden betaling af told.

Rfo. 918/83 art. 75-78

Toldfritagelsen er betinget af, at institutionens ansvarlige leder eller dennes bemyndigede repræsentant afgiver erklæring om:

1. at genstandene vil blive sendt direkte til det angivne bestemmelsessted,

2. at genstandene vil blive optaget på institutionens eller organisationens inventarliste,

3. at genstandene udelukkende vil blive anvendt til det fastsatte formål,

4. at institutionen eller organisationen vil være behjælpelig med enhver form for kontrol, som told- og skatteregionen måtte finde nødvendig for at sikre, at betingelserne for toldfritagelse er eller fortsat vil være opfyldt.

I erklæringen skal endvidere anføres, at underskriveren er bekendt med:

- at genstandene ikke uden forudgående godkendelse fra told- og skatteregionen må udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling til andre end de blinde, som institutionen beskæftiger sig med,

- at told- og skatteregionen skal underrettes, hvis institutionen ikke længere opfylder betingelserne for toldfritagelse eller hvis institutionen har til hensigt at anvende genstandene til formål, som ikke giver ret til toldfritagelse.

Moms

Momsfritagelse er ikke begrænset til genstande nævnt i bilagene 98 og 99. Se momsvejledningen/1996, side 206.

Punktafgifter

Se indledningen til D.4.

D.4.4.11 Genstande beregnet for andre handicappede

Rfo. 918/83 art. 72-73

Der skal ikke betales told af genstande, der er specielt fremstillet med henblik på uddannelse, beskæftigelse og indpasning i samfundet af fysisk eller mentalt handicappede, bortset fra blinde, hvis:

- de indføres enten af de handicappede selv til eget personligt brug,

- eller af institutioner, som varetager uddannelse af eller yder bistand til handicappede, og som af told- og skatteregionen er godkendt som berettigede til toldfri indførsel af sådanne genstande.

Toldfritagelsen omfatter også reservedele, dele og tilbehør, der passer til genstandene.

Indførsel uden betaling af told kan også ske for værktøj til vedligeholdelse, kontrol, justering eller reparation af genstandene.

Reservedele, dele, tilbehør og værktøj skal indføres samtidig med genstandene, eller, hvis de indføres senere, skal de kunne identificeres som værende beregnet til genstande, der allerede er indført eller vil kunne indføres uden betaling af told.

Rfo. 918/83 art. 75-78

For så vidt angår udlån, udlejning eller overdragelse sker dette i samme omfang og på samme vilkår som for genstande beregnet for blinde. Se D.4.4.10.

Moms

Momsfritagelsen er betinget af, at genstandene er modtaget som gave, og at indførslen foretages af institutioner, som uddanner eller bistår handicappede. Se momsvejledningen/1996, side 206.

Punktafgifter

Se indledningentil D.4.

D.4.4.12 Varer beregnet for katastroferamte

Rfo. 918/83 art. 79-85

Der skal ikke betales told af varer, der indføres af statsorganer eller andre organisationer af velgørende eller filantropisk art, der er godkendt af told- og skatteregionen, med henblik på:

- gratis at blive uddelt til ofre for katastrofer, der rammer et eller flere EU-landes områder,

- gratis at blive stillet til rådighed for ofre for sådanne katastrofer, idet de pågældende statsorganer eller organisationer dog bevarer ejendomsretten.

Varer, der indføres til fri omsætning af hjælpeenheder til dækning af deres behov i den tid, aktionen varer, omfattes ligeledes af toldfritagelsen på samme betingelser for ovenfor anført.

Toldfritagelsen omfatter ikke materialer og udstyr til genopbygning af katastroferamte områder.

Før der kan gives toldfritagelse kræves en Kommissionsbeslutning. I beslutningen fastsættes omfanget af og betingelserne for toldfritagelsen.

Indtil en Kommissionsbeslutning foreligger, kan suspension af tolden tillades.

Der gives kun toldfritagelse til organisationer, hvis regnskaber gør det muligt at kontrollere de foretagne transaktioner, og som giver alle de garantier, der skønnes nødvendige.

Varerne må ikke udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling medmindre told- og skatteregionen forinden underrettes herom.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

Punktafgifter

Se indledningen til D.4.

D.4.5 Indførsel i forbindelse med udøvelse af handelsmæssig aktivitet

Der kan gives toldfritagelse ved indførsel af varer, der indføres i forbindelse med udøvelse af handelsmæssig aktivitet, såsom investeringsgoder, der overflyttes her til landet, vareprøver, tryksager samt varer til analyse mv.

D.4.5.1 Investeringsgoder og andet udstyr, som indføres ved overflytning af aktiviteter fra et ikke-EU-land

Rfo. 918/83 art. 32-38

Der skal ikke betales told af investeringsgoder og andet udstyr tilhørende en selvstændig økonomisk produktionsenhed eller servicevirksomhed, som endeligt indstiller deres aktivitet i et ikke-EU-land for at udøve en lignende aktivitet her i landet.

Hvis virksomheden er en landbrugsbedrift gives der også toldfritagelse for besætningen.

Toldfritagelsen er begrænset til investeringsgoder og andet udstyr, som:

- har været benyttet i virksomheden i mindst 12 måneder inden, virksomheden ophørte sin aktivitet i det fraflyttede land uden for EU, og som er indført her til landet inden 12 måneder,

- agtes benyttet til samme formål efter overflytningen,

- stemmer overens med den pågældendes virksomheds art og størrelse.

Toldfritagelsen omfatter ikke virksomheder, hvis overflytning her til landet skyldes eller foretages med henblik på fusion med eller optagelse i en virksomhed, der er etableret her i landet, uden at der indledes en ny form for aktivitet.

Toldfritagelsen omfatter ikke:

- transportmidler, der ikke har karakter af produktions- eller servicemidler,

- levnedsmidler eller foder af enhver art,

- brændstoffer og lagerbeholdninger af råstoffer, færdigvarer eller halvfabrikata,

- husdyr, der ejes af kreaturhandlere.

Investeringsgoderne må ikke indenfor 12 måneder udlånes, pantsættes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling, uden at told- og skatteregionen forinden underrettes herom.

Ovennævnte bestemmelser finder også anvendelse på investeringsgoder og andet udstyr, som tilhører personer, der udøver et liberalt erhverv, samt for juridiske personer, der udøver en aktivitet uden vinding for je, og som overflytter deres aktivitet her til landet fra et ikke-EU-land.

Moms

Momsfritagelsen er betinget af, at investeringsgoderne tilhører en virksomhed, der er registreringspligtig efter momsloven.

Punktafgifter

Se indledningen D.4.

D.4.5.2 Vareprøver af ringe værdi

Rfo. 918/83 art. 91

Der skal ikke betales told af vareprøver af ringe værdi, der indføres fra lande uden for EU.

Det er en betingelse, at vareprøverne udelukkende er egnet til kundesøgning.

Vareprøver kan opdeles i 2 grupper.

Varer, der er gjort uanvendelige

Til den første gruppe hører varer, der ved iturivning, gennemhulning, uforgængelig og tydelig mærkning eller på anden måde er gjort uanvendelige til andet formål.

Som eksempler på prøver af denne art kan nævnes garn, tekstilstoffer, gulvbelægning og lignende opsat på papplader, omslag, stativer og lignende eller i albums fx tapetbøger.

Endvidere kan nævnes bøger, der gratis sendes her til landet for at blive anmeldt. Bøgerne skal være overstemplet " anmeldereksemplarer".

Antallet af prøver under denne gruppe er normalt uden betydning.

Andre vareprøver

Denne gruppe omfatter vareprøver, der ikke er gjort uanvendelige som nævnt ovenfor. Det kan fx være prøver af spise- og drikkevarer, kemikalier, kosmetik og alle andre slags færdigvarer, men aldrig varer i normale detailsalgspakninger og varer i miniaturepakninger med sædvanligt udstyr til husstande.

Vareprøver omfatter også vin, dvs. bordvine under 1/5 liters størrelse og andre vine under 1/8 liters størrelse. Vinprøverne skal være forsynet med etiketter med oplysning om art, kvalitet eller lignende.

Endvidere omfatter vareprøver også modeller og mønstre. Som modeller anses genstande, som er fremstillet af et (ringere) materiale end selve varen eller i et andet format. Som mønstre anses afbildning af disse. Snitmønstre er dog ikke omfattet af toldfritagelsen.

Toldfritagelsen kan gives uden godsregistrering og fortoldning.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

Punktafgifter

Se indledningen til D.4.

D.4.5.3 Tryksager og genstande af reklamemæssig art

Rfo. 918/83 art. 92-94

Der skal ikke betales told af tryksager af reklamemæssig art såsom kataloger, prislister, brugsanvisninger og beskrivelser, der referer til:

- varer, der sælges eller udlejes,

- tjenesteydelser, der tilbydes inden for transport-, handelsforsikring- eller bankvirksomhed,

af en person, der er etableret uden for EU.

Betingelser

Betingelser for at give toldfritagelse:

1. tryksagerne skal være tydeligt mærket med navnet på det firma, der fremstiller, sælger eller udlejer varerne, eller som præsterer de tjenesteydelser, der refereres til,

2. hver forsendelse må kun indeholde et enkelt dokument eller et enkelt eksemplar af hvert dokument. Der kan dog også gives toldfritagelse for forsendelser, der indeholder flere eksemplarer af samme dokument, når disses samlede bruttovægt ikke overstiger 1 kg,

3. tryksager skal sendes direkte til modtageren.

Der kan også gives toldfritagelse for genstande af reklamemæssig art, der er uden egentlig handelsværdi, og som leverandører sender gratis til deres kunder, hvis de pågældende genstande ikke kan anvendes til andre formål.

Hvis genstandene kan anvendes til andre formål, der udover en reklamemæssig funktion har en egentlig brugsfunktion, såsom kuglepenne, lightere og kalendere, kan der ikke gives toldfritagelse.

Toldfritagelse kan gives uden godsregistrering og fortoldning.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

Punktafgifter

Se indledningen til D.4.

D.4.5.4 Produkter, der anvendes eller forbruges under en udstilling eller et lignende arrangement

Rfo. 918/83 art. 95-99

Der skal ikke betales told af følgende varer, der anvendes på udstillinger:

- mindre vareprøver, som repræsenterer varer, der fremstilles uden for EU,

- varer, der indføres udelukkende med henblik på demonstration enten af de pågældende varer eller af maskiner eller apparater, der fremstilles uden for EU,

- forskellige materialer af ringe værdi såsom farve, lak og tapet til brug ved opstilling, indretning og dekoration af midlertidige stande, der benyttes af repræsentanter fra ikke-EU-lande, og som ikke kan genanvendes,

- tryksager, kataloger, brochurer, prislister, reklameplakater, kalendere, uindrammede fotografier og andre genstande, der uddeles gratis til brug som reklame for varer, der fremstilles uden for EU.

Som en udstilling anses ikke privat foranstaltede udstillinger i butikker eller forretningslokaler.

Toldfritagelsen omfatter ikke alkoholholdige varer, tobak og tobaksvarer samt brændstoffer, såvel faste som flydende og luftformige.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

Punktafgifter

Se indledningen til D.4.

D.4.5.5 Varer, der indføres med henblik på undersøgelse, analyse eller afprøvning

Rfo. 918/83 art. 100-106

Der skal ikke betales told af varer:

- der skal undersøges, analyseres eller afprøves med henblik på at fastslå deres sammensætning, kvalitet eller andre tekniske data, i informations øjemed eller til brug i industri- eller handelsforskning,

- der skal undersøges eller analyseres med henblik på fremstilling eller forbedring af fremstillingen af varer inden for EU,

- der skal anvendes til markedsforskning eller forbrugerundersøgelser, der foretages af en EU-fabrikant, med henblik på at undersøge muligheden for at fremstille varer, der kan anvendes til samme formål,

- der skal anvendes til at vise, om visse nye ideer eller materialer, der er anvendt til fremstilling af sådanne varer, kan bruges eller tilpasses til fremstilling af varer inden for EU.

Ordningen omfatter også varer, der skal afprøves:

- for at det kan fastslås, om der inden for EU findes materiale, der kan anvendes til at bearbejde eller forarbejde sådanne varer på de betingelser, som en potentiel køber af dette materiel måtte stille,

- for at det kan fastslås, om der uden for EU findes et produkt, der er i overensstemmelse med de krav, som en potentiel køber af dette produkt måtte stille.

Der gives ikke toldfritagelse for så vidt angår varer, der bruges til unders gelser, analyser eller afprøvninger, som i sig selv er salgsfremmende foranstaltninger.

Der gives kun toldfritagelse for de varemængder, der er absolut nødvendige for at kunne opfylde det formål, hvortil de indføres. Mængden fastsættes i hvert enkelt tilfælde af told- og skatteregionen.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

Punktafgifter

Se indledningen til D.4.

D.4.6 Indførsel af varer, der er nødvendige til brug ved transport

Der kan gives toldfritagelse for varer, der er nødvendige til brug for transport af varer, der indføres her til landet, såsom reb og pap til fastgørelse og beskyttelse af varer, strøelse og foder til dyr, samt brændstof mv. til motorkøretøjer.

D.4.6.1 Tilbehør til fastgørelse og beskyttelse af varer under transport

Rfo. 918/83 art. 110

Der skal ikke betales told af diverse materialer såsom reb og sejlgarn, halm, lærred, papir og pap, træ og plastmateriale, der anvendes til fastgørelse og beskyttelse, herunder termisk beskyttelse af varer under transport her til landet fra et ikke-EU-land, og som normalt ikke kan genanvendes.

Toldfritagelsen kan gives uden godsregistrering og fortoldning.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

Punktafgifter

Se indledningen til D.4.

D.4.6.2 Strøelse og foder bestemt til dyr under transport

Rfo. 918/83 art. 111

Der skal ikke betales told af strøelse og foder, der anvendes under transporten og som er læsset på transportmidler, der benyttes til transport af dyr her til landet fra et ikke-EU-land.

Toldfritagelsen kan gives uden godsregistrering og fortoldning.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

Punktafgifter

Se indledningen til D.4.

D.4.6.3 Brændstof og smøremidler i motorkøretøjer og special-containere

Rfo. 918/83 art. 112-116

Der skal ikke betales told af brændstof, der bringes her til landet i de normale tanke i privatbiler, erhvervskøretøjer, motorcykler og specialcontainere.

Toldfritagelsen omfatter også brændstof i reservedunke i privatbiler og på motorcykler, dog højst 10 liter pr. køretøj.

Som erhvervskøretøjer anses ethvert motorkøretøj, som i medfør af konstruktionstype og udstyr er egnet og beregnet til, mod eller uden betaling, at befordre mere end ni personer, føreren iberegnet, samt at transportere varer.

Endvidere anses som erhvervskøretøjer også ethvert køretøj til anden særlig brug end egentlig transport.

Som privatbil anses enhver bil, der ikke opfylder ovennævnte kriterier.

Som normale tanke anses følgende:

- tanke, der af konstruktøren er indbygget i alle køretøjer af samme type som det pågældende køretøj, og hvis permanente anbringelse muliggør direkte brug af brændstoffet som drivmiddel både for køretøjet og eventuelt under transporten for køleanlæg eller andre anlæg,

- gastanke, der er påmonteret motorkøretøjer konstrueret med henblik på direkte brug af gas som brændstof. Tanke, der er påmonteret andre anlæg på køretøjet, anses også som normale tanke,

- tanke, der af konstruktøren er indbygget i alle containere af samme type som den pågældende container, og hvis permanente anbringelse muliggør direkte brug af brændstoffet under transporten som drivmiddel for køleanlæg eller andre anlæg, som specialcontainere er udstyret med.

Som specialcontainere anses enhver container, der er forsynet med anordninger specielt til køle-, iltnings- eller varmeisoleringsanlæg eller andre anlæg.

Toldfritagelse kan gives uden godsregistrering og fortoldning.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

Punktafgifter

Se indledningen til D.4.

D.4.7 Indførsel af dokumenter

Der kan gives toldfritagelse ved indførsel af visse dokumenter, såsom ansøgningsakter vedrørende patenter, turistbrochurer, stempelmærker mv.

D.4.7.1 Forsendelser til organer, der varetager beskyttelse af ophavsret eller industriel eller kommerciel ejendomsret

Rfo. 918/83 art. 107

Der skal ikke betales told af mærker, mønstre eller tegninger samt anmeldelsesakter for disse såvel som ansøgningsakter vedrørende patenter på opfindelser eller lignende, der sendes til Patentdirektoratet med henblik på beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret.

Toldfritagelse kan gives uden godsregistrering og fortoldning.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

Punktafgifter

Se indledningen til D.4.

D.4.7.2 Oplysningsmateriale til turistformål

Art. 108

Der skal ikke betales told af:

- dokumenter til gratis uddeling, såsom foldere, brochurer, bøger, tidsskrifter, rejsehåndbøger, plakater (også indrammede), fotografier og fotografiske forstørrelser, ikke indrammede, geografiske kort (også illustrerede), vinduestransparenter og illustrerede kalendere, der har til formål at tiltrække turister.

Dokumenterne må dog ikke indeholde over 25% handelsreklame for virksomheder uden for EU, og det skal klart fremgå, at formålet med disse dokumenter er generel oplysning.

- fortegnelse over udenlandske hoteller, der offentliggøres af eller for de officielle turistorganer, samt køreplaner for transportmidler i udlandet, når disse dokumenter er bestemt til gratis uddeling og ikke indeholder over 25% privat handelsreklame for virksomheder uden for EU.

- teknisk materiale, der sendes til repræsentanter eller forbindelser, der er akkrediteret eller udpeget af de officielle nationale turistorganer, når dette materiale ikke er bestemt til uddeling, såsom vejvisere, telefonbøger, telexabonnementsfortegnelser, hotelfortegnelser, kataloger over varemesser, prøver af ringe værdi på håndværksprodukter, materiale om museer, universiteter, kursteder og lignende.

For så vidt angår teknisk materiale kan toldfritagelse gives til de her i landet befuldmægtigede repræsentanter og udpegede korrespondenter for udenlandske officielle turistbureauer. Der afkræves varemodtagerne erklæring om deres nævnte status og om, at varerne ikke er bestemt til uddeling.

Toldfritagelse kan gives uden godsregistrering og fortoldning.

Moms

Momsfritagelse kan gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

Punktafgifter

Se indledning til D.4.

D.4.7.3 Forskellige dokumenter og genstande

Rfo. 918/83 art. 109

Der skal ikke betales told af:

- dokumenter, der gratis sendes til en offentlig administration her i landet,

- udenlandske regeringers og officielle internationale organers publikationer bestemt til gratis uddeling,

- stemmesedler beregnet til valg, der tilrettelægges af organer uden for EU,

- genstande, der skal tjene som bevismateriale eller er bestemt til lignende formål ved domstole eller andre officielle instanser her i landet,

- underskriftsprøver og trykte cirkulærer vedrørende underskrifter, der sendes inden for rammerne af den sædvanlige udveksling af oplysninger mellem statsadministrationer eller pengeinstitutter,

- tryksager af officiel art, der sendes til centralbanker her i landet,

- rapporter, virksomhedsberetninger, informationsskrivelser, prospekter, tegningsblanketter og andre dokumenter udfærdiget af selskaber hjemmehørende uden for EU og beregnet til ihændehaver eller tegnere af værdipapirer, der er udstedt af disse selskaber,

- støttemateriale såsom hulkort, lydoptagelser, mikrofilm, der anvendes til fremsendelse af oplysninger uden vederlag, forudsat at toldfritagelse ikke giver anledning til misbrug eller medfører væsentlig konkurrencefordrejning,

- aktpakker, arkivalier, blanketter og andre dokumenter bestemt til brug ved internationale møder, konferencer eller kongresser samt referater af sådanne arrangementer,

- planer, tekniske tegninger, kalker, beskrivelser og andre lignende dokumenter indført med henblik på at opnå eller udføre ordrer i et ikke-EU-land eller med henblik på at deltage i en konkurrence, der afholdes her i landet,

- dokumenter beregnet til brug ved eksaminer, der af institutioner fra ikke-EU-lande afholdes her i landet,

- blanketter beregnet til brug som officielle dokumenter med henblik på køretøjers eller varers bevægelse over grænserne i forbindelse med internationale overenskomster,

- blanketter, mærkater, billetter og lignende dokumenter, der af transport- eller hotelvirksomheder fra ikke-EU-lande sendes til rejsebureauer her i landet,

- brugte blanketter og billetter, konnossementer, fragtbreve og andre handels- og kontordokumenter,

- officielle tryksager fra ikke-EU-lande eller internationale myndigheder samt tryksager, der er i overensstemmelse med de internationale udformninger, og som sendes af sammenslutninger i ikke-EU-lande til tilsvarende sammenslutninger her i landet med henblik på uddeling,

- fotografier, diapositiver og klicheer til fotografier, også forsynet med påskrifter, der sendes til nyhedsbureauer, bladhuse eller tidsskriftsforlag,

- stempelmærker og lignende, som dokumentation for at afgifter er betalt i et ikke-EU-land.

Toldfritagelse kan gives uden godsregistrering og fortoldning.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

Der gives dog ikke momsfritagelse for stempelmærker og lignende.

Punktafgifter

Se indledningen til D.4.

D.4.8 Indførsel i forbindelse med begravelse

Der kan gives toldfritagelse for materialer, der indføres til vedligeholdelse mm. af soldaterkirkegårde samt for ligkister, askeurner mm.

D.4.8.1 Materialer til opførelse, vedligeholdelse eller udsmykning af mindesmærker eller soldaterkirkegårde

Rfo. 918/83 art. 117

Der skal ikke betales told af varer af enhver art, der indføres af Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Kassel, Tyskland, når disse varer skal anvendes til opførelse, vedligeholdelse eller udsmykning af kirkegårde, gravsteder og mindesmærker for de krigsofre fra ikke-EU-lande, som er begravet her i landet.

Toldfritagelse kan gives uden godsregistrering og fortoldning.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

Punktafgifter

Se indledningen til D.4.

D.4.8.2 Ligkister, askeurner og udsmykningsgenstande til grave

Rfo. 918/83 art. 118

Der skal ikke betales told af:

- kister med lig og urner med aske, samt blomster, kranse og andre udsmykningsgenstande, der normalt følger med ligkister og askeurner,

- blomster, kranse og andre udsmykningsgenstande der medføres af personer fra ikke-EU-land, som deltager i en begravelse, eller kommer for at smykke grave her i landet, hvis den pågældende indførsel med hensyn til art eller mængde ikke giver anledning til tvivl om, at den foretages i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

Toldfritagelse kan gives uden godsregistrering og fortoldning.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelsersom fastsat for toldfritagelse.

Punktafgifter

Se indledningen til D.4.