Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om billedkunst

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Lovens formål

§ 1. Lovens formål er at fremme billedkunsten i hele Danmark.

Kapitel 2

Billedkunstrådet

§ 2. Billedkunstrådets opgave er at fremme billedkunsten i hele Danmark ved at yde tilskud til de foranstaltninger, der nævnes i §§ 4-7.

§ 3. Billedkunstrådet består af fem kunstkyndige medlemmer, der beskikkes for fire år. Umiddelbar genbeskikkelse kan ikke finde sted.

    Stk. 2. Kulturministeren udpeger to af medlemmerne af Billedkunstrådet. Akademiraadet og Statens Kunstfonds repræsentantskab udpeger hver et medlem, et medlem udpeges af Foreningen af Danske Kunstmuseer og Foreningen af Kunsthaller i Danmark i fællesskab. De af kulturministeren udpegede medlemmer skal være billedkunstnere. Kulturministeren udpeger Billedkunstrådets formand blandt medlemmerne. Formanden skal være billedkunstner.

    Stk. 3. Afgår et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages nybeskikkelse kun for den resterende del af perioden.

    Stk. 4. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 4. Rådet kan yde tilskud til billedkunstnerisk produktion.

    Stk. 2. Tilskuddene skal være med til at dække de omkostninger, der medgår til værkernes udfærdigelse, herunder honorering af kunstneren. Ved kunstnerens salg af værker, til hvilke der er ydet tilskud af Billedkunstrådet, tilbagebetales produktionsstøtten helt eller delvis, alt efter om salgsprisen dækker omkostningerne ved frembringelsen. Billedkunstrådet fastsætter nærmere regler herom.

    Stk. 3. Billedkunstrådet kan ikke yde arbejdslegater.

§ 5. Rådet kan afholde udgifter til billedkunstnerisk udsmykning af statens bygninger og anlæg. Desuden kan det yde tilskud til udsmykning af kommunale bygninger og anlæg samt til andre bygninger og anlæg, der er tilgængelige for offentligheden eller videre kredse, jf. § 9.

§ 6. Billedkunstrådet kan yde tilskud til udstillinger af nulevende billedkunstneres værker.

    Stk. 2. Tilskuddene skal medgå til finansiering af udgifter i forbindelse med udstillinger, herunder til honorering af kunstnernes arbejde i denne forbindelse.

    Stk. 3. Rådet kan yde tilskud til driften af kunsthaller og andre kunstudstillingsinstitutioner. Rådet fastsætter vilkårene for sådan driftsstøtte i det konkrete tilfælde.

§ 7. Billedkunstrådet kan yde tilskud til andre foranstaltninger, der er egnede til at opfylde lovens formål.

    Stk. 2. Rådet kan på eget initiativ behandle spørgsmål vedrørende billedkunst og fremsætte erklæringer herom. Rådet kan endvidere rådgive Kulturministeriet, offentlige myndigheder og private i billedkunstfaglige spørgsmål.

    Stk. 3. Rådet kan udbetale faste mindre grundtilskud til de amtskommunale billedkunstråd, som oprettes i medfør af § 10, under forudsætning af mindst tilsvarende amtskommunal finansiering. Yderligere tilskud kan gives efter ansøgning til konkrete projekter og initiativer, herunder lokale udsmykningsopgaver, der gennemføres i det amtskommunale billedkunstråds regi.

§ 8. Billedkunstrådet udarbejder forud for hvert finansår en plan for rådets aktiviteter. Planen skal indeholde angivelse af de tilskudsrammer, der foreslås afsat til lovens støtteområder. Aktivitetsplanen forelægges kulturministeren til godkendelse.

    Stk. 2. Billedkunstrådet udarbejder hvert år en beretning om rådets virksomhed i det forløbne år til kulturministeren.

    Stk. 3. Rådet har inden for rammerne af den godkendte aktivitetsplan den endelige administrative afgørelse med hensyn til fordelingen af den konkrete støtte til lovens formål.

    Stk. 4. Kulturministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet.

§ 9. Til at varetage de funktioner, der er nævnt i § 5, nedsætter Billedkunstrådet blandt sine medlemmer et udvalg, Billedkunstrådets Udsmykningsudvalg, bestående af tre medlemmer. Rådets formand er formand for udvalget.

    Stk. 2. Når udsmykningsudvalget har besluttet at ville imødekomme en ansøgning om gennemførelse af en udsmykningsopgave, skal udvalget i det enkelte tilfælde suppleres med to repræsentanter udpeget af den ansøgende institution eller lokale myndighed samt bygningens arkitekt, der derefter deltager i forhandlingerne om og afgørelsen vedrørende opgavens udformning og løsning. Kulturministeren fastsætter nærmere regler herfor.

Kapitel 3

Amtskommunale billedkunstråd

§ 10. Hver amtskommune kan nedsætte et amtskommunalt billedkunstråd. Billedkunstrådenes formål er at virke til fremme af billedkunsten inden for amtskommunen. Københavns og Frederiksberg Kommuner kan i fællesskab nedsætte et kommunalt billedkunstråd.

    Stk. 2. Billedkunstrådene kan rådgive lokale myndigheder vedrørende billedkunstneriske spørgsmål, yde støtte til billedkunst og medvirke til gennemførelsen af lokale udsmykningsopgaver.

    Stk. 3. De amtskommunale billedkunstråd består af fem medlemmer og sammensættes således: Tre medlemmer udpeges af amtsrådet. Mindst to af de af amtsrådet udpegede medlemmer skal være billedkunstnere. Et medlem udpeges af Foreningen af Danske Kunstmuseer i fællesskab med Foreningen af Kunsthaller i Danmark blandt repræsentanter for kunstmuseerne og kunsthallerne i den pågældende amtskommune. Et medlem udpeges af kommuneforeningen.

    Stk. 4. Københavns og Frederiksberg Kommuner udpeger i fællesskab fire medlemmer til et fælles kommunalt billedkunstråd. To af de nævnte medlemmer skal være billedkunstnere og udpeges blandt billedkunstnerne på den i stk. 3 nævnte fortegnelse. Et medlem udpeges af Foreningen af Danske Kunstmuseer i fællesskab med Foreningen af Kunsthaller blandt repræsentanter for kunstmuseerne og kunsthallerne i Københavns og Frederiksberg Kommuner.

    Stk. 5. Kunstnermedlemmerne af de amtskommunale billedkunstråd og det i stk. 4 omhandlede billedkunstråd udpeges fortrinsvis blandt kunstnere, som har bopæl i, subsidiært tilknytning til den pågældende amtskommune.

    Stk. 6. Såfremt der ikke er medlemmer af Foreningen af Kunsthaller i Danmark i amtskommunen, udpeges det pågældende medlem af Foreningen af Danske Kunstmuseer blandt repræsentanter for kunstmuseerne i amtskommunen.

    Stk. 7. Medlemmer, der ikke er billedkunstnere eller kunstkyndige med relevant faglig baggrund, kan ikke beklæde formandsposten i billedkunstrådene.

    Stk. 8. De amtskommunale billedkunstråd udpeges for fire år ad gangen. Umiddelbar genbeskikkelse kan ikke finde sted. Rådenes funktionsperiode indledes tre måneder efter hver ny amtskommunal valgperiodes begyndelse.

    Stk. 9. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af regionale kulturaftaler fravige bestemmelserne i stk. 1-8.

Kapitel 4

Andre bestemmelser

§ 11. De statslige og statsstøttede museer og de statslige og statsstøttede kunsthaller og udstillingssteder skal betale udstillingsvederlag til nulevende billedkunstnere for værker udlånt til udstillinger på de nævnte institutioner. Kulturministeren fastsætter nærmere regler herfor.

§ 12. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler for Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunsters forhold.

    Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler for Charlottenborg Udstillingsbygnings forhold.

Kapitel 5

Regnskab, revision

§ 13. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for fordeling af tilskud, vilkår for anvendelsen af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse og revisionens udførelse for tilskud, der udbetales efter denne lov.

    Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.

    Stk. 3. Udbetalinger af tilskud kan ske forskudsmæssigt.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 14. Loven træder i kraft den 1. juni 2001. § 11 træder dog i kraft den 1. januar 2002. §§ 5 og 15 træder i kraft den 1. januar 2005.

§ 15. I lov om Statens Kunstfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 220 af 17. februar 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 2, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 3 og 4.

2. § 4, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Til at administrere fondens midler i øvrigt nedsættes et udvalg for den bildende kunst, et udvalg for den litterære kunst, to udvalg for tonekunsten, heraf et udvalg for den klassiske musik og et udvalg for den rytmiske musik, et udvalg for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning, et udvalg for arkitekturen og et udvalg for film- og teaterkunsten.«

3. § 4, stk. 3, 7. pkt., ophæves.

4. § 4, stk. 6, ophæves.

§ 16. Lov nr. 105 af 24. juli 1880 om opførelse af en udstillingsbygning ved Charlottenborg Slot ophæves.

    Stk. 2. Regler, der er udstedt med hjemmel i den i stk. 1 nævnte lov forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler udstedt i medfør af § 12, stk. 2.

§ 17. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 21. maj 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Elsebeth Gerner Nielsen