Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om revision af zoologiske anlæg, der
modtager tilskud i henhold til lov om statstilskud til zoologiske
anlæg

I medfør af § 5 i lov om statstilskud til zoologiske anlæg, jf. lov nr. 255 af 12. april 2000, fastsættes:

§ 1. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor, af Kommunernes Revision, af Direktoratet for Stadens Revision eller af andre kommunale revisionsorganer.

    Stk. 2. I tilfælde af revisorskift skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.

§ 2. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revision af statens regnskaber m.m. (lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997) og nærmere præciseret i stk. 2 og §§ 3-7.

    Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om årsregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de ovennævnte tilskudsmidler, og ved driften af anlægget.

§ 3. Revisionens omfang afhænger af anlæggets administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

§ 4. Der foretages sædvanligvis revision i årets løb. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggende. Ud over systemrevision udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision. Revisionen udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn indgår i revisionen.

    Stk. 2. Ved den afsluttende revision påses det, at regnskabet er opstillet i overensstemmelse med de principper, der fremgår af Medie- og Tilskudssekretariatets udsendte »Vejledning om tilskud til zoologiske anlæg«. Det påses endvidere, at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler, og at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

    Stk. 3. Ved forvaltningsrevisionen undersøges det, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved tilskudsmodtagers forvaltning. Revisionen udføres med udgangspunkt i anlæggets rapportering til Medie- og Tilskudssekretariatet som beskrevet i »Vejledning om tilskud til zoologiske anlæg« om mål og opnåede resultater samt om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Anlæggene skal rapportere til sekretariatet om overholdelse af de i lov om statstilskud til zoologiske anlæg anførte krav, herunder de i lovens § 3 nr. 1 - 14 nævnte, og de krav der i øvrigt er anført i tilsagnsbrev og i vejledningen.

§ 5. Det zoologiske anlæg skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af anlæggets regnskab samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Anlægget skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 6. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give anlægget meddelelse derom, samt påse, at anlægget inden 3 uger giver Medie- og Tilskudssekretariatet meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Medie- og Tilskudssekretariatet. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

    Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af driften er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 7. Det reviderede årsregnskab forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

    Stk. 2. Revisor skal føre en revisionsprotokol.

    Stk. 3. I protokollen skal der indføres oplysninger om:

1) hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf, samt

2) væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende anlæggets bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol.

Stk. 4. Revisor skal endvidere redegøre for den udførte forvaltningsrevision. Specielt oplyses om revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner vedrørende sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt om dispositioner uden for anlæggets formål.

Stk. 5. Det skal i protokollatet til årsregnskabet oplyses:

1) hvorvidt revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser,

2) hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om, samt

3) hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om statsstøtten er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår.

Stk. 6. I revisionsprotokollen indføres endvidere oplysninger om særlige rapporter eller erklæringer, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning og assistance.

    Stk. 7. Genpart af revisionsprotokollater indsendes af anlægget til Medie- og Tilskudssekretariatet sammen med det påtegnede årsregnskab. Årsregnskabet indsendes senest 4 måneder efter bevillingsårets udløb, d.v.s. senest 1. maj det følgende år.

§ 8. Nærværende bekendtgørelse træder i kraft den 4. juli 2001, og har virkning for revision af årsregnskaber for 2001 og de følgende år for zoologiske anlæg, der modtager tilskud efter lov om statstilskud til zoologiske anlæg.

Kulturministeriet, den 18. juni 2001

Elsebeth Gerner Nielsen

/Søren Riiskjær Christensen