Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Afsnit A.16 - Midlertidig indførsel af andre varer end transportmidler


Formål

Formålet med ordningen om midlertidig indførsel er gennem en forenkling og harmonisering af procedurerne at fremme økonomiske, humanitære, kulturelle, sociale og turistmæssige målsætninger.

Ved anvendelse af ordningen kan der gives fuldstændig eller delvis toldfritagelse for en række varer til nærmere bestemte formål, når de indføres fra lande uden for EF og er bestemt til genudførsel i uforandret stand.

Der skelnes mellem fuldstændig toldfritagelse og delvis toldfritagelse. Delvis toldfritagelse gives i de situationer, hvor betingelserne for midlertidig toldfritagelse ikke fuldt ud er opfyldt. Der skal således betales et toldfritagelsesbeløb på 3% for hver måned varerne har været midlertidigt indført. Beløbet betales ved varernes genudførsel.

Midlertidig momsfrihed gives i stort set samme omfang og på de

samme betingelser som den midlertidige toldfritagelse, dog kan der ikke gives momsfrihed ved midlertidig indførsel med delvis toldfritagelse. Se Momsvejledningen L.3.2.1.2.

Det legale grundlag

Reglerne for midlertidig indførsel af andre varer end transportmidler findes i artiklerne 137-144 i toldkodeksen og hovedsageligt artikel 670-716 i gennemførelsesbestemmelserne.

Reglerne er baseret på forskellige internationale konventioner om midlertidig indførsel.

Reglerne om midlertidig momsfrihed findes i momslovens § 29, stk. 3, og Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1208 af 23. december 1992, der endvidere sammen med de enkelte punktafgiftslove er grundlaget for at give punktafgiftsfrihed.

A.16.1 Fuldstændig toldfritagelse

 

 Bestemmelserne giver adgang til midlertidig indførsel med 

 fuldstændig toldfritagelse i følgende tilfælde:         Gen. best 

                                 art. 

 Fagligt udstyr                            671 

 Varer til forevisning eller anvendelse på udstillinger, messer,   673 

 kongresser eller lignende arrangementer 

 Undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr           674 

 Medicinsk-kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr           677 

 Udstyr til bekæmpelse af følgerne af katastrofer           678 

 Emballage                              679 

 Modeller mv., måleinstrumenter mv., varer til forsøg eller 

 afprøvning, vareprøver, specialværktøj og -instrumenter       680 

 Erstatningsproduktionsmidler                     681 

 Varer til auktion, afprøvning, kunstværker til udstilling samt 

 udvalgssendinger                           682 

 Film, magnetbånd og lydoptagelser                  683 

 Personlige effekter. Se D.3 Rejsegods                684 

 Turistpropagandamateriale                      684 a 

 Levende dyr, trækdyr og materiel                   685 

 Velfærdsmateriel for søfolk                     686 

 Materiel til opbygning, reparation og vedligeholdelse af       687 

 infrastrukturer i grænseområder 

 Varer, der indføres under særlige forhold, der er uden        688 

 økonomisk betydning 

 Varer, der indføres lejlighedsvis og forbliver inden for EF     689 

 i højst 3 måneder 


A.16.1.1 Fagligt udstyr

GB art. 671 og 672

Der gives toldfritagelse for fagligt udstyr, der indføres midlertidigt, samt for reservedele, der efterfølgende indføres med henblik på reparation heraf.

Som fagligt udstyr anses håndværktøj, måleinstrumenter og andet udstyr, herunder udstyr til brug for pressen samt til film-, radio- eller tv-optagelser, samt tilbehør hertil, der indføres fra lande uden for EF af personer, der skal udføre servicearbejde mv. i EF.

I bilag 90 til gennemførelsesbestemmelserne er optrykt en eksempelliste over de varer, der kan anses som fagligt udstyr, se bilag 44.

Betingelser

Ordningen er betinget af, at det faglige udstyr:

1. tilhører og indføres af en fysisk eller juridisk person, der er etableret uden for EF,

2. udelukkende anvendes af den person, der indrejser med udstyret, eller under den pågældendes ledelse.

Betingelse nr. 2 gælder ikke for udstyr til filmoptagelses- og forevisningsapparater, kinematografisk udstyr - der indføres til brug ved optagelse af film i henhold til aftaler om co-produktion indgået med personer hjemmehørende i EF.

Ved produktion af fælles radio- eller fjernsynsprogrammer kan fagligt udstyr være omfattet af en lejekontrakt eller lignende kontrakt, i hvilken en person etableret i EF, er part.

Genudførselsfrist

Se A.16.3.5.

A.16.1.2 Varer til forevisning eller anvendelse på udstillinger, messer, kongresser o.l.

GB art. 673

Der kan gives midlertidig toldfritagelse for varer, der skal udstilles eller demonstreres på en messe eller offentlig tilgængelig udstilling, samt for varer, der er nødvendige for at kunne gennemføre udstillinger mv., fx reklame-, bygge- eller dekorationsmaterialer.

Ordningen omfatter ikke varer til udstillinger, der er tilrettelagt på privat grundlag i varehuse og forretningslokaler med henblik på salg af de indførte varer.

Endvidere omfatter ordningen udstyr til brug ved internationale møder, konferencer og kongresser, fx tolkeanlæg, lyd- og videooptagere og film af undervisningsmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter.

Sportsrekvisitter

Desuden omfatter ordningen midlertidig indførsel af visse sportsrekvisitter, fx kaproningsbåde, heste og uindregistrerede motorkøretøjer, bestemt til anvendelse ved internationale idrætsstævner.

Konkurrenceheste

Der findes en speciel forenklet toldprocedureordning vedrørende midlertidig indførsel af konkurrenceheste fra de nordiske lande.

Ordningen er samtidig en forenkling af veterinærprocedurerne.

Ved indførslen her til landet, skal der afgives en formular for midlertidig indførsel af en nordisk konkurrencehest. Se bilag 45. Formularen fås hos de nordiske hestesportsorganisationer. Genudførselsfristen er fastsat til 60 dage.

Genudførselsfrist

Se A.16.3.5.

A.16.1.3 Undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr

GB art. 674 og 676

Der kan gives midlertidig toldfritagelse for undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr, reservedele og tilbehør hertil, samt værktøj, der er specielt fremstillet til vedligeholdelse, kontrol, justering eller reparation af det midlertidigt indførte materiale og udstyr.

Undervisningsmateriale er i denne forbindelse alt materiale, der udelukkende er bestemt til brug ved undervisning eller faglig uddannelse.

Bilag 91 til gennemførelsesbestemmelserne indeholder en liste over varer, der anses som undervisningsmaterialer, se bilag 46.

Som videnskabeligt udstyr anses alt udstyr, der udelukkende er bestemt til brug for videnskabelig forskning eller undervisning, såsom modeller, instrumenter, apparater og maskiner.

Bilag 91a i gennemførelsesbestemmelserne nævner følgende varer, der kan indføres i uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt øjemed:

- kostumer og sceneudstyr, som udlånes gratis til dramaturgiske selskaber eller teatre,

- partiturer, som udlånes gratis til koncertsale eller orkestre.

Betingelser

Det er en betingelse for anvendelse af ordningen, at de omhandlede varer:

1. indføres af en undervisningsinstitution og anvendes under dennes kontrol og ansvar,

2. anvendes til ikke-kommercielle formål,

3. indføres i rimelig mængde i betragtning af formålet,

4. under den midlertidige forbliven i EF fortsat tilhører en person etableret uden for EF.

Genudførselsfrist

Se A.16.3.5.

A.16.1.4 Medicinsk-kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr

GB art. 677

Der kan gives midlertidig toldfritagele for medicinsk-kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr til hospitaler og klinikker.

Betingelser

Betingelserne for varers indførsel under ordningen er, at det omhandlede udstyr:

1. forsendes lejlighedsvis til gratis udlån,

2. er bestemt til anvendelse i diagnostisk eller terapeutisk øjemed.

Som lejlighedsvis anses, at udstyret efter anmodning sendes til hospitaler og klinikker, som på grund af ekstraordinære omstændigheder har akut behov for sådant udstyr til at afhjælpe deres midlertidige mangel herpå.

A.16.1.5 Udstyr til bekæmpelse af følgerne af katastrofer

GB art. 678

Der kan gives midlertidig toldfritagelse for udstyr, der er bestemt til anvendelse i forbindelse med foranstaltninger til bekæmpelse af følgerne af evt. katastrofer i EF.

Betingelser

For at udstyr kan indføres under ordningen, skal der være tale om at udstyret:

1. indføres til gratis udlån,

2. skal være bestemt til statslige institutioner eller andre godkendte institutioner.

Her i landet er det Miljøstyrelsen, der er godkendt.

Nordisk aftale

Der er indgået en aftale mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige om samarbejde over grænserne for at forhindre eller begrænse skader på mennesker, ejendom eller i miljøet i tilfælde af ulykker.

Aftalen er trådt i kraft den 9. august 1989.

Genudførselsfrist

Se A.16.3.5.

A.16.1.6 Emballage

GB art. 679

Der kan gives midlertidig toldfritagelse for emballage.

Som emballage anses:

- beholdere, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som ydre eller indre emballage for varer,

- holdere, der anvendes eller er bestemt til oprulning, foldning eller fastgøring af varer.

Emballagematerialer som halm, papir, glasfiber og spåner, der indføres i løs vægt anses ikke som omfattet af ordningen.

Betingelser

Anvendelse af ordningen er betinget af, at emballagen:

1. hvis den indføres fyldt, erklæres at skulle genudføres tom eller fyldt,

2. hvis den indføres tom, erklæres at skulle genudføres fyldt.

Emballage, der er indført under ordningen, kan ikke anvendes mellem to steder inden for EF, undtagen med henblik på udførsel af varer fra EF. For emballage, der indføres fyldt, gælder dette forbud dog først fra det tidspunkt, emballagen er tømt.

Emballager forsynet med uudslettelige og ikke aftagelige kendemærker, der indføres af personer hjemmehørende uden for EF, og som er beregnet til genudførsel, kan indføres under ordningen efter en særlig lempelig procedure, se A.16.3.4.

Genudførselsfrist

Se A.16.3.5.

A.16.1.7 Modeller mv., måleinstrumenter, varer til forsøg eller afprøvning, vareprøver, specialværktøj og -instrumenter

GB art. 680

Der kan gives midlertidig toldfritagelse for:

- forme, modeller, matricer, klicheer, tegninger, projekter og andre lignende genstande til brug for produktion inden for EF samt måleudstyr mv. til brug ved en fremstillingsproces når 75% af det, der produceres herved udføres fra EF,

- specialværktøj og instrumenter, der gratis stilles til rådighed for en person etableret i EF, og som skal anvendes ved fremstillingen af varer, der alle skal udføres. Ejendomsretten til de pågældende værktøjer og instrumenter skal forblive hos en person etableret uden for EF. Som eksempel kan nævnes støbeforme, der indføres til fremstilling af nogle varer, der genudføres sammen med formene efter endt produktion,

- varer af enhver art, der skal bruges til forsøg, eksperimenter eller demonstration, bortset fra forsøg, eksperimenter og demonstrationer, der gennemføres i erhvervsmæssigt øjemed,

- vareprøver, som repræsenterer en bestemt vare, og som er bestemt til fremvisning eller demonstration med henblik på at opnå ordrer på denne vare,

- vareprøver, dvs. prøver på allerede fremstillede varer, eller varer, der påtænkes fremstillet, og som indføres i større mængde, end de kan betragtes som vareprøver efter de almindelige handelssædvaner.

Betingelser

1. Varer, omfattet af 1., 2. og sidste afsnit skal tilhøre en person etableret uden for EF.

2. Varer, omfattet af sidste afsnit må kun anvendes til fremvisning eller demonstration med henblik på indhentning af ordrer på lignende varer.

Genudførselsfrist

Se A.16.3.5.

A.16.1.8 Erstatningsproduktionsmidler

GB art. 681

Der kan gives midlertidig toldfritagelse for erstatningsproduktionsmidler.

Ved erstatningsproduktionsmidler forstås instrumenter, apparater og maskiner, der foreløbigt og gratis stilles til en kundes rådighed af en leverandør eller en reparatør af lignende varer, indtil selve varen leveres eller er blevet repareret.

Genudførselsfrist

Den periode erstatningsproduktionsmidlerne kan forblive inden for EF er 6 måneder.

A.16.1.9 Varer til auktion, afprøvning, kunstværker til udstilling samt udvalgssendinger

GB art. 682

Der kan gives midlertidig toldfritagele for følgende varer:

- brugte varer, der indføres med henblik på salg ved auktion,

- varer, der indføres som led i en salgskontrakt med forbehold af tilfredsstillende afprøvning,

- kunstværker, der indføres til udstilling med henblik på eventuelt salg,

- udvalgssendinger til besigtigelse, bestående af forarbejdet pelsværk, smykker, tæpper og juvelerarbejder, såfremt særlige kendetegn udelukker indførsel som vareprøver.

Genudførselsfrist

Den periode udvalgssendinger kan forblive inden for EF er 4 uger. De øvrige varer skal være genudført senest 6 måneder efter indførslen.

A.16.1.10 Film, magnetbånd og lydoptagelser

GB art. 683

Der kan gives midlertidig toldfritagelse for følgende varer:

- kinematografiske positivfilm, eksponerede og fremkaldte samt andre indspillede billedmedier, der skal besigtiges inden deres erhvervsmæssige anvendelse,

- film, magnetbånd og film, påført magnetspor samt andre lyd- og billedmedier, der er beregnet til lydindspilning, eftersynkronisering eller reproduktion,

- film, der viser produkters art, eller viser, hvorledes udenlandske produkter eller materiel fungerer, forudsat at de ikke er bestemt til offentlig forevisning med opkrævning af betaling,

- informationsbærende medier med optagelser, der sendes gratis med henblik på automatisk databehandling.

Genudførselsfrist

Se A.16.3.5.

A.16.1.11 Turistpropagandamateriale

Der kan gives midlertidig toldfritagelse for turistpropagandamateriale.

Bilag 93 til gennemførelsesbestemmelserne indeholder en liste over varer, der skal betragtes som propagandamateriale. Se bilag 47.

A.16.1.12 Levende dyr

GB art. 685

Levende dyr af enhver art, der indføres fx til dressur, optræning, avlsbrug eller veterinær behandling, og som tilhører personer uden for EF, kan indføres midlertidigt uden betaling af told.

Bilag 93a til gennemførelsesbestemmelserne indeholder en liste over eksempler på til hvilket formål dyr kan indføres til. Se bilag 48.

Genudførselsfrist

Se A.16.3.5.

A.16.1.13 Velfærdsmateriel for søfolk

GB art. 686

Der kan gives midlertidig toldfritagelse for materiel bestemt til søfolks kulturelle, undervisningsmæssige, rekreative, religiøse og sportslige aktiviteter.

Bilag 94 til gennemførelsesbestemmelserne indeholder en liste over varer, der anses som velfærdsmateriel for søfolk. Se bilag 49.

Betingelser

For at det omhandlede materiel kan indføres under ordningen skal det enten:

1. bringes i land fra et skib i international søtrafik for at blive anvendt midlertidigt af mandskabet,

2. indføres for at blive midlertidigt anvendt i kulturelle eller sociale institutioner, dvs. hjem, klubber og fritidslokaler for søfolk, der forvaltes dels af officielle institutioner, dels af religiøse organisationer eller andre organisationer, der arbejder gratis, samt steder, hvor der regelmæssigt afholdes gudstjenester for søfolk,

3. bringes i land fra et udenlandsk skib i international fart til reparation,

4. indføres til senere ombordtagning i et udenlandsk skib i international fart, eller som bringes i land fra et skib til senere ombordtagning i et andet udenlandsk skib i tilsvarende fart.

Genudførselsfrist

Se A.16.3.5.

A.16.1.14 Materiel til opbygning, reparation og vedligeholdelse af infrastrukturer i grænseområder

GB art. 687

Der kan gives midlertidig toldfritagelse for materiel af forskellig art, der anvendes til opbygning, reparation og vedligeholdelse af infrastrukturer af almindelig interesse i grænseområder ved EF's ydre grænse.

Betingelser

Aktiviteten skal være under en offentlig myndigheds tilsyn og ansvar.

Genudførselsfrist

Se A.16.3.5.

A.16.1.15 Varer, der indføres under særlige forhold, der er uden

økonomisk betydning

GB art. 688

Der kan gives midlertidig toldfritagelse for varer der indføres midlertidigt under særlige forhold, der er uden økonomisk betydning.

Varer, der indføres lejlighedsvis for en periode på højst 3 måneder, og hvis værdi ikke overstiger 32.000 kr. anses for at være uden økonomisk betydning.

Ordningen kan blandt andet anvendes til midlertidig indførsel af flyttegods i tilfælde, hvor indføreren ikke kan opnå definitiv toldfritagelse på grund af en begrænset periode for opholdet her i landet.

Genudførselsfrist

Se A.16.3.5.

A.16.1.16 Varer, der indføres lejlighedsvis

GB art. 689

Der kan gives midlertidig toldfritagelse for varer, der indføres lejlighedsvis.

Ordningen kan anvendes i de tilfælde, hvor en vare kunne have været indført med delvis toldfritagelse, og hvor varen forbliver inden for EF højst 3 måneder.

A.16.2 Delvis toldfritagelse

TK art. 142

Varer, der tilhører en fysisk eller juridisk person etableret uden for EF, kan indføres midlertidigt med delvis toldfritagelse i de tilfælde:

- hvor varerne ikke kan indføres midlertidigt med fuldstændig toldfritagelse,

- hvor varerne kan indføres med fuldstændig toldfritagelse, men hvor betingelserne ikke fuldt ud er opfyldt.

Ordningen kan fx anvendes for entreprenørmateriel, der indføres i forbindelse med anlægsarbejder.

Ordningen med delvis toldfritagelse kan derimod ikke anvendes når der er tale om:

- nærings- eller nydelsesmidler,

- varer, hvis normale anvendelsestid, levetid, skønnes at blive under 33 måneder.

Toldbeløbet, der skal betales for varerne, opgøres efter endt brug i forbindelse med varernes genudførsel. Det udgør 3% pr. måned. Når toldbeløbet er opgjort, og varerne er genudført, frigives den stillede sikkerhed med fradrag af det beregnede toldbeløb.

A.16.3 Procedurer

Indførsel under ordningen skal som hovedregel ske ved afgivelse af en fortoldningsangivelse til told- og skatteregionen.

Angivelsen skal indeholde en henvisning, i fortoldningsangivelsens rubrik 44 Supplerende oplysninger, til den artikel i gennemførelsesbestemmelserne, som varerne ønskes indført midlertidigt efter.

GB art. 695

Angivelsen eller et bilag til denne skal også i det omfang oplysningerne er nødvendige indeholde følgende:

- navn eller firmanavn og adresse på den person, der ansøger om at benytte ordningen, såfremt der er tale om en anden person end klarereren, og i givet fald ejeren af varerne,

- navn eller firmanavn og adresse på brugeren af varerne, såfremt der er tale om en anden person end ansøgeren eller klarereren,

- den forventede varighed af den periode, hvor varerne forbliver under ordningen,

- det sted, hvor varerne skal anvendes.

I tilfælde hvor varer, der ønskes indført under ordningen, er bestemt til anvendelse i flere EF-lande, skal angivelsen afgives til toldmyndighederne i det EF-land hvor varerne skal anvendes første gang. I et sådant tilfælde skal angivelsen, eller et bilag til denne indeholde alle oplysninger om anvendelserne og om de nøjagtige steder, hvor varerne skal anvendes.

A.16.3.1 Bevilling til midlertidig indførsel

GB art. 691

Virksomheder, der regelmæssigt indfører varer under ordningen kan ansøge om en bevilling hertil. Ansøgning herom skal ske til told- og skatteregionen, og ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der er foreskrevet i gennemførelsesbestemmelsernes bilag 67/D, se bilag 50.

Der er også mulighed for at ansøge om en bevilling, der har gyldighed i flere EF-lande, hvis de midlertidigt indførte varer skal anvendes i flere EF-lande. Ansøgning herom skal ske til toldmyndighederne i det EF-land, hvor varerne skal anvendes første gang.

Hvis ansøgning om bevilling kan accepteres, udsteder told- og skatteregionen en bevilling. Model til bevilling findes i gennemførselsbestemmelserne bilag 68D, se bilag 51.

A.16.3.2 ATA-carnet

Der skal ikke ske godsregistrering, og fortoldning når varer indføres under ordningen mod sikkerhed i et ATA-carnet, se A.16.3.4 og A.16.4.

A.16.3.3 Mundtlig angivelse

For en række varer kan indførsel under ordningen ske ved en mundtlig angivelse, dvs. uden godsregistrering og fortoldning.

I disse tilfælde skal importøren, i forbindelse med varernes indførsel, til told- og skatteregionen aflevere en dateret fortegnelse, i 2 eksemplarer, indeholdende følgende:

- importørens navn og adresse,

- varebeskrivelse,

- varernes værdi,

- den periode varerne forventes at skulle opholde sig inden for EF,

- en eventuel påkrævet erklæring efter den enkelte ordning.

De varer, der kan henføres ved mundtlig angivelse fremgår af oversigten vedrørende sikkerhedsstillelse.

A.16.3.4 Sikkerhedsstillelse

Ved indførsel af varer under ordningen vedrørende midlertidig indførsel skal der stilles sikkerhed for told, moms og evt. punktafgifter, medmindre andet er foreskrevet for de enkelte ordninger, eller der er tale om:

- indførsler, der foretages af statsadministrationer eller offentlige institutioner,

- midlertidig indførsel af materiel tilhørende jernbaneselskaber, rederier, flyselskaber eller postadministrationer, og som af disse anvendes i international trafik, under forudsætning af, at materiellet er forsynet med tydelige kendemærker,

- indførsel af varer, der angives til ordningen ved den mundtlige procedure,

Der skal ikke stilles sikkerhed for momsen når indførslen foretages af:

- en momsregistreret virksomhed med fuld fradragsret for den indførte vare,

- en udenlandsk virksomhed, der kan dokumentere, at den er berettiget til tilbagebetaling af momsen efter 8. momsdirektiv og Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 20. oktober 1988 om tilbagebetaling af moms til udenlandske virksomheder, se

Momsvejledningen L.3.2.1.2.

Sikkerhedsstillelsen foretages som regel ved indbetaling/debitering af det told- og afgiftsbeløb, der skal betales for varerne på indførselstidspunktet.

Sikkerhedsstillelsen kan endvidere foretages i form af bankgaranti mv., på betingelse af at det samlede told- og afgiftsbeløb overstiger 10.000 kr.

Endelig kan ATA-carneter, i visse tilfælde antages som sikkerhed.

Følgende oversigt viser bl.a. i hvilke situationer, der ikke skal stilles sikkerhed, samt hvornår ATA-carnet kan antages som sikkerhed.

 

 Art.  Vareområde        Skal der Kan    Kan der  Andet 

                 stilles  ATA-Carnet foretages 

                 sikkerhed antages  mundtlig 

                           angivelse 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 671 

 og 

 672  Fagligt udstyr: 

 - radio- og           Nej     -    Ja    Udstyret skal 

  fjernsynsproduktionsudstyr,                 indføres for 

 en 

  reportageudstyr og køretøjer                 radio- eller 

                                TV-station 

                                tilsluttet 

 EBU. 

 - lægeinstrumenter og -apparater Nej     -    Ja 

  til brug for 

  organtransplantationer 

 - andet             Ja     Ja    Nej 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 673  Genstande til udstillinger 

    og messer mv.: 

 - der indføres af offentlige   Nej     -    Nej   Der skal 

  institutioner                        afgives 

 særlig 

                                erklæring 

 - i andre tilfælde        Ja     Ja    Nej 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 -   Sportsrekvisitter: 

 - kaproningsbåde, lystfartøjer, Nej     -    Ja    Der skal 

  heste, ikke indregistrerede                 afgives 

 særlig 

  motorcykler og automobiler                  erklæring 

 - i andre tilfælde        Ja     Ja    Nej 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 674  Undervisningsmateriale og 

    videnskabeligt udstyr   Ja     Ja    Nej 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 677  Medicinsk-kirurgisk 

    udstyr og 

    laboratorieudstyr     Ja     Ja    Nej 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 678  Udstyr til bekæmpelse af 

    følgerne af katastrofer  Nej     -    -    Udstyret kan 

                                indføres uden 

 godsregistrering 

                                og fortoldning 

                                Der kræves 

                                bevilling fra 

 Miljøstyrelsen. 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 679  Emballage: 

 - forsynet med uudslettelige og Nej     -    Ja 

  ikke aftagelige kendemærker, 

  og som indføres af personer 

  hjemmehørende uden for EF, 

 - anden emballage        Nej     Ja    Nej   Der skal 

                                afgives særlig 

                                erklæring 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 680 Modeller, måleinstrumenter, 

   varer til forsøg mv., 

   vareprøver, specialværktøj- 

   og instrumenter 

 - varer til forsøg og vareprøver Ja     Ja   Nej 

 - andet             Ja     Nej   Nej 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 681 Erstatningsproduktionsmidler Ja     Ja   Nej 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 682 Varer til auktion, 

   afprøvning, kunstværker til 

   udstilling samt 

   udvalgssendinger: 

 - kunstværker til udstilling med 

  henblik på salg        Ja     Ja    Nej 

 - andet             Ja     Nej   Nej 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 684 a Turistpropagandamateriale Ja     Ja    Nej 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 683 Film, magnetbånd og 

   lydoptagelser        Ja     Ja    Nej 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 685 Levende dyr: 

 - dyr til dressur, optræning, 

  avlsbrug eller veterinær 

  behandling.          Ja     Ja    Nej 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 686 Velfærdsmateriel for søfolk: 

 - materiel, der bringes i land              Indførsel uden 

  af mandskabet         Nej    -    Nej 

 fortoldningsangivelse 

 - materiel til institutioner,  Nej    -    Nej Der skal afgives 

  reparation og senere                  særlig erklæring 

  ombordtagning 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 687 Materiel til opbygning mv.  Ja     Ja    Nej Udstyret skal 

   af infrastrukturer i                 anvendes under en 

   grænseområder                    offentlig 

 myndigheds 

                             tilsyn og ansvar 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 688 Varer, der indføres under 

   særlige forhold, der er 

   uden økonomisk betydning   Ja     Nej   Nej Kan kun indføres 

                             efter forudgående 

                             tilladelse fra 

                             told- og 

                             skatteregionen 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 689 Varer, der indføres 

   lejlighedsvis        Ja     Nej   Nej Kan kun indføres 

                             efter forudgående 

                             tilladelse fra 

 told- 

                             og skatteregionen 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 TK 

 art. 

 142 Midlertidig indførsel med 

   delvis toldfritagelse.    Ja     Nej   Nej 

 ---------------------------------------------------------------------------- 


A.16.3.5 Forbliven under ordningen

Den periode de enkelte varegrupper kan forblive under ordningen - genudførselsfristen - fremgår af nedenstående oversigt.

 

 Art. Vareområde            Genudførselsfrist 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 671 

 og 

 672 Fagligt udstyr          12 måneder, kan forlænges til 24 

                    måneder. 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 673 Genstande til udstillinger og  12 måneder, kan forlænges til 24 

   messer mv.            måneder. 

 Effekter til sportsstævner: 

 - kaproningsbåde og lystfartøjer   4 uger. 

 - heste                6 måneder. 

 - konkurrenceheste, nordisk ordning  60 dage. 

 - uindregistrerede motorcykler og 

  biler                30 dage. 

 - andet                12 måneder, kan forlænges til 24 

                    måneder. 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 674 Undervisningsmateriale og 

   videnskabeligt udstyr      12 måneder. 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 677 Medicinsk-kirurgisk udstyr og 

   laboratorieudstyr        12 måneder, kan forlænges til 24 

                    måneder. 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 678 Udstyr til bekæmpelse af 

   følgerne af katastrofer     12 måneder, kan forlænges til 24 

                    måneder. 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 679 Emballage            6 måneder. 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 680 Modeller, måleinstrumenter, 

   varer til forsøg, vareprøver, 

   specialværktøj- og instrumenter 12 måneder, kan forlænges til 24 

                    måneder. 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 681 Erstatningsproduktionsmidler   6 måneder. 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 682 - Varer til auktion, afprøvning 6 måneder. 

    og kunstværker 

   - Udvalgssendinger        4 uger. 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 683 Film, magnetbånd og 

   lydoptagelser          12 måneder, kan forlænges til 24 

                    måneder. 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 684 a Turistpropagandamateriale    12 måneder, kan forlænges til 24 

                    måneder. 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 685  Levende dyr           12 måneder, kan forlænges til 24 

                    måneder. 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 686  Velfærdsmateriel til søfolk   12 måneder, kan forlænges til 24 

                    måneder. 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 687  Materiel til opbygning mv. af 

    infrastrukturer i 

    grænseområder.         12 måneder, kan forlænges til 24 

                    måneder. 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 688  Varer, der indføres under 

    særlige forhold, der er uden 

    økonomisk betydning.      12 måneder, kan forlænges til 24 

                    måneder. 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 689  Varer, der indføres 

    lejlighedsvis          3 måneder. 

 ---------------------------------------------------------------------------- 


A.16.3.6 Overdragelse af varer

Told- og skatteregionen kan efter ansøgning tillade, at varer indført under ordningen overdrages til en anden person end indføreren.

Det er en betingelse at den pågældende påtager sig de forpligtelser, der påhviler den oprindelige indfører, herunder også fristen for varernes genudførsel.

A.16.3.7 Overførsel til et andet EF-land

Når varer indført under ordningen skal overføres til et andet EF-land, enten i forbindelse med overdragelse af varerne eller i henhold til en og samme angivelse, skal de som hovedregel forsendes efter den eksterne forsendelsesprocedure, se B.1.

Forsendelsesangivelsen skal indeholde oplysning om varernes genudførselsfrist, samt i rubrikken varebeskrivelse forsynes med påtegningen MI-varer, hvilket vil sige midlertidigt indførte varer.

For varer, der overføres i henhold til en bevilling eller angivelse kan forsendelse efter den eksterne forsendelsesprocedure undlades. I stedet anvendes oplysningsskema, INF 6, der er optrykt i bilag 98 til gennemførelsesbestemmelserne, se bilag 52.

A.16.3.8 Afvikling af ordningen

Ordningen vedrørende midlertidig indførsel kan afvikles, når varerne udføres fra EF på de fastsatte betingelser, eller overgår til en anden toldmæssig bestemmelse, såsom anbragt i en frizone, henført under toldoplagsordningen eller under EF's eksterne forsendelsesordning.

A.16.3.9 Genudførsel

For varer der er indført under ordningen ved afgivelse af fortoldningsangivelse, skal der ved varernes genudførsel afgives udførselsangivelse, udfyldt efter de almindelige regler.

Udførselsangivelsen skal indeholde erklæring om, at varerne er identiske med de indførte, og indeholde en henvisning til fortoldningens ekspeditionsnummer og dato.

I tilfælde hvor varerne er indført i henhold til et ATA-carnet, fremlægges dette ved genudførslen.

I tilfælde hvor den mundtlige angivelsesprocedure har været anvendt, skal et eksemplar af den ved indførslen afgivne erklæring fremlægges for told- og skatteregionen.

A.16.3.10 Frigivelse af sikkerhedsstillelse

Når genudførselsproceduren er afsluttet, kan sikkerhedsstillelsen frigives.

A.16.3.11 Udligningsrenter

GB art. 709

Ved overgang til fri omsætning af varer, der har været indført under ordningen om midlertidig indførsel, skal der betales udligningsrenter for det samlede skyldige toldbeløb.

Der skal dog ikke betales udligningsrenter for varer, der har været indført midlertidigt i medfør af gennemførelsesbestemmelsernes artikel 673, 678, 682 og 685, litra d.

Rentesats

Rentesatsen fastsættes halvårlig af Kommissionen.

Beregning af renter

Renterne beregnes pr. kalendermåned for den periode, der løber fra den første dag i måneden efter den første indførsel under ordningen og til den sidste dag i den måned, i hvilken varerne bringes i fri omsætning.

Beregningsperioden må dog ikke være kortere end 1 måned.

A.16.4 ATA-carnetordningen

ATA-carnet er et internationalt tolddokument for midlertidig indførsel, der er indført som led i ATA-konventionen. ATA-carnetet er optrykt som bilag 53.

ATA-konventionen

Toldkonventionen vedrørende ATA-carneter for midlertidig indførsel af varer, ATA-konventionen, er udarbejdet af Den Permanente Tekniske Komité under Toldsamarbejdsrådet i Bruxelles. ATA er en forkortelse af Admission Temporaire/Temporary Admission.

ATA-carnet som sikkerhed

Carnetet kan anvendes som sikkerhed for told, moms og punktafgifter for visse varer, der indføres midlertidigt i EF under ordningen vedrørende midlertidig indførsel.

De varer, der kan indføres midlertidigt ved forevisning og godkendelse af et ATA-carnet fremgår af oversigten vedrørende sikkerhedsstillelse, se A.16.3.4.

Carnetets anvendelsesområde

Carneter udstedt i EF tjener som dokumentation for, at varerne er udført fra EF, således at der ved genindførslen kan gives fritagelse for told og afgifter som returvarer.

Et carnet vil endvidere kunne anvendes som transitdokument, se B.1.

Garantiordningen

Til carnetordningen er knyttet en garantiordning. Den er opbygget således, at der i hvert land findes en garanterende organisation, som skal være medlem af en international sammenslutning. Foruden de garanterende organisationer findes der udstedende organisationer.

I Danmark er Det Danske Handelskammer godkendt som garanterende organisation, medens Dansk Industri og Håndværksrådet er godkendt som udstedende organisationer.

Erhvervelse af et ATA-carnet

Henvendelse om udstedelse af et ATA-carnet her i landet kan ske til Det Danske Handelskammer, Dansk Industri eller Håndværksrådet. Carnetet skal, inden det kan tages i brug, autoriseres af told- og skatteregionen.

Erstatningscarnet

Når det kan forudses, at en midlertidig indførsel vil strække sig udover carnets gyldighedsperiode, kan der udstedes et erstatningscarnet.

Det indebærer dog ikke, at den sædvanlige genudførselsfrist for midlertidigt indførte varer, kan forlænges.

Erstatningscarneter udstedes og godkendes på samme måde som de udløbne carneter.