Den fulde tekst

Afsnit PA - Fuld og begrænset skattepligt

Reglerne om fuld skattepligt for personer findes i Kildeskattelovens § 1, stk.1, jf. lovbekendtgørelse nr.562 af 6.aug. 1990.

Efter § 1, stk.1, nr.1, foreligger der fuld skattepligt for personer, der har bopæl her i landet.

Den fulde skattepligt består efter § 1, stk.1, nr.2, også for personer, der inden for de sidste 4 år har haft bopæl her i landet, medmindre de godtgør at være undergivet indkomstbeskatning til fremmed stat, Færøerne eller Grønland. Det er dog en betingelse, at beskatningen ikke sker efter regler, der er åbenbart lempeligere end reglerne i Danmark. Bekendtgørelse nr.646 af 22.sept. 1987 indeholder oversigt over de lande, hvis indkomstbeskatning opfylder betingelsen i denne bestemmelse.

Efter § 1, stk.1, nr.3, foreligger der fuld skattepligt for personer, der uden at have bopæl her i landet, opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende.

Danske statsborgere er, uden at være omfattet af de ovenfor nævnte skattepligtsbestemmelser, fuldt skattepligtige efter § 1, stk.1, nr.4, hvis de gør tjeneste eller varigt opholder sig om bord på danske skibe, medmindre de godtgør, at de har bopæl i udlandet, eller at de aldrig har haft bopæl her i landet. Udenlandske statsborgere, der inden deres tjeneste eller deres ophold om bord senest har været skattepligtig her i landet efter en af de andre bestemmelser i § 1, sidestilles i denne forbindelse med danske statsborgere.

Den fulde skattepligt omfatter efter § 1, stk.1, nr.5, også danske statsborgere, der ikke er omfattet af bestemmelserne i nr. 1-3, og som af den danske stat er udsendt til tjeneste uden for riget, samt de med disse personer samlevende ægtefæller og de hos dem hjemmeværende børn, der ikke er fyldt 18 år ved indkomstårets begyndelse, når de pågældende ægtefæller og børn er danske statsborgere, og de ikke er undergivet indkomstbeskatning til fremmed stat efter reglerne for derboende personer.

Endelig omfatter den fulde skattepligt også dødsboer, der skiftes her i landet, jf. § 1, stk.1, nr.6.

Kildeskattelovens § 2 indeholder reglerne for begrænset skattepligt. Omfattet heraf er personer, der ikke er skattepligtige efter bestemmelserne i § 1, og dødsboer der behandles i udlandet, og som oppebærer visse indkomstarter her fra landet. Det drejer sig typisk om løn og anden A-indkomst, overskud af erhvervsvirksomhed, visse kapitalindkomster m.v.

Skattepligtsreglerne er nærmere omtalt i afsnit DA i Ligningsvejledningen om Skattepligt og Dobbeltbeskatning.