Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos
Kriminalforsorgens institutioner

 

I medfør af § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed, fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bestemmelserne gælder for arkivalier, som er skabt eller tilvejebragt og i fremtiden skabes eller tilvejebringes af statsfængsler og arresthuse samt af Kriminalforsorgens afdelinger og pensioner.

§ 2. Bestemmelserne gælder ikke for arkivalier, der er lagret på elektronisk medium.

Kapitel 2

Bevaring og kassation

§ 3. Arkivalier, der er skabt eller tilvejebragt af statsfængslerne uden for København, bevares og kasseres efter bilag 1.

§ 4. Arkivalier, der er skabt eller tilvejebragt af Københavns Fængsler, bevares og kasseres efter bilag 2.

§ 5. Arkivalier, der er skabt eller tilvejebragt af arresthusene uden for København, bevares og kasseres efter bilag 3.

§ 6. Alle arkivalier, der er skabt eller tilvejebragt af Kriminalforsorgens afdelinger, kasseres.

    Stk. 2. Dog bevares og kasseres klientsager efter Rigsarkivets kassationsbemyndigelse til Direktoratet for Kriminalforsorgen af 31. marts 1998 om forsorgsjournaler i Kriminalforsorgens afdelinger.

§ 7. Alle arkivalier, der er skabt eller tilvejebragt af Kriminalforsorgens pensioner, kasseres.

§ 8. Arkivalier, der ikke skal bevares i henhold til §§ 3 - 6, kasseres.

    Stk. 2. Arkivalier, der ikke skal bevares, kasseres, når opbevaringspligt efter andre bestemmelser er opfyldt, og når de efter Kriminalforsorgens egen vurdering i øvrigt ikke længere har retlig eller administrativ betydning.

Kapitel 3

Ikrafttrædelse m.v.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2001.

    Stk. 2. Rigsarkivets bevarings- og kassationsbestemmelser af 26. august 1982 for kriminalanstalternes arkiver ophæves.

    Stk. 3. Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholms retningslinier af 21. oktober 1991 for bevaring og kassation af fangejournaler hos Københavns Fængsler ophæves.

    Stk. 4. Rigsarkivarens bestemmelser af 2. december 1994 om bevaring og kassation af arresthusenes arkivalier ophæves.

Rigsarkivet, den 20. november 2001

Johan Peter Noack

/Kirsten Villadsen Kristmar


Bilag 1

Bevaringsliste for arkivalier, der er skabt eller tilvejebragt af statsfængslerne uden for København

1.

Administrative arkivalier

 

1.1.

Journaler og registre.

 

1.2.

Journalsager om undvigelser, overfald og trusler.

 

1.3.

Journalsager om større fangeuroligheder.

 

1.4.

Journalsager om klager.

 

1.5.

Journalsager om brevcensur.

 

1.6.

Journalsager om bekæmpelse af stofmisbrug blandt de indsatte.

 

1.7.

Dagsorden og referat fra ledermøder, samarbejdsudvalg og væsentlige arbejdsgrupper.

 

1.8.

Dagbøger og døgnrapporter.

 

1.9.

Generelle sager om arbejdsdriften.

 

1.10.

Sager om planlægning af undervisningen efter 1. januar 2001.

 

1.11.

Personalesager, der afsluttes efter 1. november 2001, og som vedrører ansatte, der er født den 1. i en måned, eller som vedrører ansatte i chefstillinger.

 

1.12.

Sager, der er anført under punkt 2, såfremt de er arkiveret som journalsager.

     

2.

Sager om de indsatte som er afsluttet inden udgangen af 1998

 

2.1.

Forhørsprotokoller.

 

2.2.

Registre over sager om de indsatte.

 

2.3.

Alle sager om politiske fanger under Besættelsen samt om fanger, dømt under retsopgøret efter Besættelsen.

 

2.4.

Alle sager om indsatte på særligt sikrede afdelinger.

 

2.5.

Følgende dokumenter i alle andre sager om de indsatte:

   

Journalblade.

   

Stamrulle.

   

Personrelaterede oplysninger (orange omslag).

   

Disciplinære foranstaltninger.

   

Forsorgsjournaler.

     

3.

Sager om de indsatte, som er afsluttet efter udgangen af 1998

 

Alle sager om de indsatte, som er afsluttet efter udgangen af 1998, bevares indtil videre.

   

4.

Andre arkivalier

 

Arkivalier, som efter fængslernes skøn i særlig grad belyser virksomheden.


Bilag 2

Bevaringsliste for arkivalier, der er skabt eller tilvejebragt af Københavns Fængsler

1.

 

Administrative arkivalier

 

1.1.

Journaler og registre.

 

1.2.

Journalsager om undvigelser, overfald og trusler.

 

1.3.

Journalsager om større fangeuroligheder.

 

1.4.

Journalsager om klager.

 

1.5.

Journalsager om brevcensur.

 

1.6.

Journalsager om bekæmpelse af stofmisbrug blandt de indsatte.

 

1.7

Dagsorden og referat fra ledermøder, samarbejdsudvalg og væsentlige arbejdsgrupper.

 

1.8.

Dagbøger og døgnrapporter.

 

1.9.

Generelle sager om arbejdsdriften.

 

1.10.

Sager om planlægning af undervisningen efter 1. januar 2001.

 

1.11.

Sager, der er anført under punkt 2, såfremt de er arkiveret som journalsager.

     

2.

Sager om de indsatte som er afsluttet inden udgangen af 1998

 

2.1.

Forhørsprotokoller.

 

2.2.

Registre over sager om de indsatte.

 

2.3.

Alle sager om politiske fanger under Besættelsen samt om fanger, dømt under retsopgøret efter Besættelsen.

 

2.4.

Alle sager om indsatte på særligt sikrede afdelinger.

 

2.5.

Alle sager om øvrige indsatte, der er født den 1. i en måned.

     

3.

Sager om de indsatte, som er afsluttet efter udgangen af 1998

 

Alle sager om de indsatte, som er afsluttet efter udgangen af 1998, bevares indtil videre.

     

4.

Andre arkivalier

 

Arkivalier, som efter Københavns Fængslers skøn i særlig grad belyser virksomheden.


Bilag 3

Bevaringsliste for arkivalier, der er skabt eller tilvejebragt af arresthusene uden for København

1.

Alle arkivalier fra Århus arresthus.

   

2.

Alle arkivalier fra de øvrige arresthuse, som er skabt eller tilvejebragt før 1947.

   

3.

Dagbøger samt døgn-, uge- og månedsrapporter.