Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bilag til lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v.1)

 

I medfør af § 1a i lov nr. 1104 af 22. december 1993 om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v., som ændret ved lov nr. 422 af 10. juni 1997, fastsættes:

§ 1. I bilag til lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v. foretages følgende ændring i bilag til direktiv nr. 93/7/EØF af 15. marts 1993 om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et medlemslands område2)

  1. Del A, punkt 12. a):

I stedet for: »samlerobjekter« læses »genstande fra samlinger«

2) Punkt B ændres således:

»VÆRDI 0 (nul)« ændres til:

»VÆRDI:

uanset værdi.«

3) Sidste afsnit om omregning af værdierne i ecu til national valuta affattes således: »For de medlemsstater, der ikke anvender møntenheden euro, omregnes til og angives de i bilaget i euro angivne værdier i national valuta efter den vekselkurs pr. 31. december 2001, som offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Denne modværdi i national valuta tages op til revision hvert andet år med virkning fra 31. december 2001. Beregningen af denne modværdi baseres på gennemsnittet af de pågældende valutaers daglige værdi, udtrykt i euro gennem de 24 måneder, som ender den sidste dag i den august måned, der går forud for revisionen med virkning fra den 31. december. Denne beregningsmetode tages på forslag af Kommissionen op til revision af Det Rådgivende Udvalg for Kulturgoder, i princippet to år efter den første anvendelse. Ved hver revision offentliggøres værdierne i euro og deres modværdier i national valuta regelmæssigt i De Europæiske Fællesskabers Tidende de første dage i den november måned, der går forud for den dato, fra hvilken revisionen får virkning.«

§ 2. Genstande, der er omfattet af Rådets Forordning nr. 3911/92/EØF af 9. december 1992 om udførsel af kulturgoder, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2469/96 af 16. december 1996 og Rådets forordning nr. 974/2001 af 14. maj 2001, jf. berigtigelse til Rådets forordning (EØF) nr. 3911/92 af 9. december 1992, som befinder sig lovligt og definitivt her i landet, må ikke udføres fra Danmark til lande uden for Fællesskabets toldområde uden tilladelse fra Kulturværdiudvalget. Ændringen af forordningen vedrører forordningens bilag og svarer til den ændring af bilag til direktiv nr. 93/7 EØF af 15. marts 1993, som er nævnt i § 1.

    Stk. 2. Overtrædelse af Rådets forordning nr. 3911/92/EØF af 9. december 1992 om udførsel af kulturgoder, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2469 af 16. december 1996 og Rådets forordning nr. 974/2001 af 14. maj 2001, jf. berigtigelse til Rådets forordning (EØF) nr. 3911/92 af 9. december 1992, straffes med bøde.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. december 2002.

Kulturministeriet, den 28. november 2002

P.M.V.
E.B.
Niels-Jørgen Nielsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der vedrører gennemførelsen af direktiv nr. 2001/38/EF, EF-tidende nr. L 187 af 10/07/2001 s. 0043-0044 og anvendelsen af forordning nr. 974/2001, EF-tidende nr. L 137 af 19/05/2001 s. 0010-0011 samt berigtigelse til Rådets direktiv 93/7/EØF af 15. marts 1993, EF-tidende nr. L 231 af 29/08/2001 s. 0020-0020 og Rådets forordning (EØF) nr. 3911/92 af 9.december 1992, EF-tidende nr. L 231 af 29/08/2001 s. 0020-0020.

2) Bilaget er optrykt i Lovtidende som en del af lov nr. 1104 af 22. december 1993. Bilaget blev ændret ved Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1064 af 18. december 1997.