Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Anordning om anvendelsen af ophavsretsloven i forhold til
andre lande

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Da Danmark har tiltrådt

- den i Paris den 24. juli 1971 reviderede Bernerkonvention til værn for litterære og kunstneriske værker,

- den i Paris samme dag reviderede Verdenskonvention om ophavsret,

- den internationale konvention af 26. oktober 1961 om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender (Romkonventionen) og

- overenskomsten af 15. april 1994 om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO) indeholdende aftale om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS),

fastsættes i medfør af § 88 i ophavsretsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 618 af 27. juni 2001 som ændret ved lov nr. 1051 af 17. december 2002, herved følgende om anvendelsen af bestemmelserne i loven i forhold til andre lande:

Indledning

§ 1. Denne anordning udvider beskyttelsen i henhold til ophavsretsloven til værker og andre frembringelser m.v., der ikke omfattes af den umiddelbare beskyttelse efter lovens §§ 85 eller 86.

Bernerkonventionen

§ 2. Bestemmelserne i ophavsretslovens kapitler 1-4 og 6-9, undtagen §§ 39-46 og § 64, anvendes med de afvigelser, som følger af anordningens §§ 3-5, på

1) værker af personer, der er statsborgere i eller bosat i lande, som er tilsluttet den internationale union til værn for litterære og kunstneriske værker (Bernerunionen),

2) andre værker, som er udgivet første gang i et andet unionsland eller er udgivet i et sådant land samtidig med eller inden for 30 dage efter deres første udgivelse i et uden for unionen stående land,

3) filmværker, hvis producent har sit hovedsæde i eller er bosat i et andet unionsland,

4) bygningsværker beliggende i et andet unionsland og

5) kunstværker, der er indføjet i bygninger eller anlæg i et andet unionsland.

§ 3. Når beskyttelsestiden for et værk er udløbet efter den lovgivning, der gælder i værkets hjemland, nyder værket ikke beskyttelse efter ophavsretslovens bestemmelser.

    Stk. 2. For værker, der først udgives inden for Bernerunionen, anses som hjemland det unionsland, hvor udgivelsen fandt sted. For værker, der er udgivet samtidig eller inden for 30 dage i to eller flere unionslande med forskellig beskyttelsestid, anses som hjemland det land, der har den korteste beskyttelsestid. For værker, der er udgivet i et unionsland samtidig med eller inden for 30 dage efter deres første udgivelse i et uden for unionen stående land, anses unionslandet som hjemland.

    Stk. 3. For værker, der ikke er udgivet, eller som ikke er omfattet af reglerne i stk. 2, anses som hjemland det unionsland, hvor ophavsmanden er statsborger eller bosat. For bygningsværker, der er beliggende i et unionsland, og kunstværker, der er indføjet i bygninger eller anlæg beliggende i et unionsland, anses dette land som hjemland. For filmværker, hvis producent har hovedsæde i eller er bosat i et unionsland, anses dette som hjemland.

§ 4. For sådanne værker af brugskunst samt industrielle mønstre og modeller, der i hjemlandet udelukkende beskyttes som mønstre og modeller, ydes der alene beskyttelse efter den danske lovgivning om design.

§ 5. Bestemmelsen i ophavsretslovens § 38 (følgeret) finder anvendelse på værker af personer, der er statsborgere i eller bosat i unionslande, som har gennemført en følgeretsordning som omhandlet i Bernerkonventionens art. 14 ter.

Verdenskonventionen om ophavsret

§ 6. Bestemmelserne i ophavsretslovens kapitler 1-4 og 6-9, undtagen bestemmelserne i §§ 38-46 og § 64, anvendes med de afvigelser, som følger af anordningens §§ 7-9, på

1) værker af personer, der er statsborgere i lande, som er tilsluttet Verdenskonventionen om ophavsret af 1952 eller den i Paris den 24. juli 1971 reviderede konventionstekst,

2) andre værker, som er udgivet første gang i et andet konventionsland,

3) værker af personer, der er bosat i et andet konventionsland, under forudsætning af, at dette land i sin lovgivning har ligestillet sådanne personer med sine egne statsborgere i henseende til anvendelsen af Verdenskonventionen, og

4) værker af statsløse og flygtninge, som er bosat i lande tilsluttet tillægsprotokol 1 til Verdenskonventionen.

§ 7. Når beskyttelsestiden for et værk er udløbet efter den i værkets hjemland gældende lovgivning, nyder værket ikke beskyttelse efter ophavsretslovens bestemmelser.

    Stk. 2. Når et værk er udgivet første gang i et konventionsland, anses dette land som værkets hjemland. I tilfælde af værkets udgivelse samtidig eller inden for 30 dage i to eller flere konventionslande med forskellig beskyttelsestid, anses dog som værkets hjemland det land, der har den korteste beskyttelsestid.

    Stk. 3. Når et værk er udgivet første gang i et uden for konventionen stående land, anses som værkets hjemland det land, i hvilket værkets ophavsmand er statsborger.

    Stk. 4. For et ikke-udgivet værk anses som hjemland det land, i hvilket værkets ophavsmand er statsborger.

§ 8. Bestemmelsen i § 6 gælder ikke for værker, som er frembragt, før konventionen trådte i kraft for vedkommende stat, medmindre denne stat beskytter danske værker, som er frembragt før dette tidspunkt.

§ 9. Bestemmelserne i §§ 6-8 gælder ikke for

1) værker, som er omfattet af bestemmelserne i § 2, og

2) værker fra et land, som efter 1. januar 1951 er udtrådt af Bernerunionen, medmindre dette land efter pkt. b i tillægsdeklarationen til art. XVII i den i Paris i 1971 reviderede konventionstekst er at anse for udviklingsland og ved udtrædelsen af Bernerunionen hos UNESCO's generaldirektør har deponeret meddelelse om, at landet betragter sig som et udviklingsland.

§ 10. Bestemmelserne i ophavsretslovens kapitler 1-4 og 6-9, undtagen bestemmelserne i §§ 38-46 og § 64, finder anvendelse på værker, som først er udgivet af De Forenede Nationer (FN), af de specielle organisationer knyttet til FN eller af Organisationen af Amerikanske Stater, samt på ikke-udgivne værker, som de nævnte organisationer har ret til at udgive.

Romkonventionen

§ 11. Bestemmelserne i ophavsretslovens § 65 (udøvende kunstnere) og de dertil hørende bestemmelser i loven, undtagen henvisningerne i § 65 til §§ 39-46, anvendes,

1) hvis fremførelsen har fundet sted i et land tilsluttet Romkonventionen, eller

2) hvis fremførelsen er gengivet på en lydoptagelse, som er fremstillet af en person, der er statsborger i eller bosat i et land tilsluttet Romkonventionen, eller

3) hvis fremførelsen er gengivet på en lydoptagelse, som er fremstillet af et selskab, som har hovedsæde i et land tilsluttet Romkonventionen.

    Stk. 2. Bestemmelserne om tilgængeliggørelse for almenheden af fremførelser og optagelser i ophavsretslovens § 65, stk. 1-2 og 4, finder for så vidt angår fordeling over kabelanlæg ikke anvendelse på andre lande.

§ 12. Bestemmelserne i ophavsretslovens § 66 (fremstillere af lydoptagelser) og de dertil hørende bestemmelser i loven, undtagen henvisningerne i § 66 til §§ 39-46, anvendes,

1) hvis lydoptagelsen har fundet sted i et land tilsluttet Romkonventionen, eller

2) hvis lydoptagelsen er fremstillet af en person, der er statsborger i eller bosat i et land tilsluttet Romkonventionen, eller

3) hvis lydoptagelsen er fremstillet af et selskab, som har hovedsæde i et land tilsluttet Romkonventionen.

§ 13. Uanset bestemmelserne i §§ 11 og 12 finder bestemmelsen i ophavsretslovens § 68, stk. 2, om ydelse af vederlag til fremstillere af lydoptagelser og udøvende kunstnere i tilfælde af offentlig fremførelse af udgivne lydoptagelser kun anvendelse i det omfang og for det tidsrum, vedkommende land beskytter lydoptagelser med tilknytning til Danmark. Det forhold, at vedkommende land ikke beskytter begge de to grupper af rettighedshavere, som er nævnt i § 68, stk. 2, skal ikke anses som en forskel i omfanget af beskyttelsen.

§ 14. Bestemmelsen i ophavsretslovens § 69 (radio- og fjernsynsforetagender) og de dertil hørende bestemmelser i loven anvendes,

1) hvis radio- og fjernsynsudsendelsen har fundet sted i et land tilsluttet Romkonventionen, eller

2) hvis radio- og fjernsynsforetagendet har hovedsæde i andre lande tilsluttet Romkonventionen.

    Stk. 2. Bestemmelsen om udsendelse af radio- og fjernsynsudsendelser i ophavsretslovens § 69, stk. 1, finder for så vidt angår fordeling over kabelanlæg ikke anvendelse på andre lande.

Overenskomsten om Verdenshandelsorganisationen (WTO), herunder aftale om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS)

§ 15. Bestemmelsen i § 2 finder med de afvigelser, der følger af §§ 3-5, tilsvarende anvendelse i forhold til lande, der har tiltrådt overenskomsten om Verdenshandelsorganisationen (WTO), herunder aftale om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS).

    Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 11, 12 og 14 finder med de i disse bestemmelser indeholdte afvigelser tilsvarende anvendelse i forhold til lande, der har tiltrådt WTO, herunder TRIPS-aftalen. Bestemmelserne i ophavsretslovens § 65, stk. 2, og § 66, stk. 1, finder dog for så vidt angår offentlig fremførelse af optagelser kun anvendelse i forhold til de i §§ 11 og 12 nævnte lande.

Særligt om udbetaling af vederlag efter ophavsretslovens §§ 39-46 om vederlag for eksemplarfremstilling til privat brug

§ 16. Bestemmelserne om udbetaling af vederlag for eksemplarfremstilling til privat brug i ophavsretslovens §§ 39-46 finder anvendelse på

1) værker og fotografiske billeder frembragt eller fremstillet af personer, der er statsborgere i eller bosat i andre lande, under forudsætning af, at der i det pågældende land er gennemført en vederlagsordning for uindspillede bånd, som åbner mulighed for vederlag til danske rettighedshavere, og

2) filmværker, hvis producent har sit hovedsæde i eller er bosat i andre lande, under forudsætning af, at der i det pågældende land er gennemført en vederlagsordning for uindspillede bånd, som åbner mulighed for vederlag til danske rettighedshavere.

    Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 finder ikke anvendelse, når beskyttelsestiden for værket eller billedet er udløbet i rettighedshaverens hjemland.

§ 17. Bestemmelserne i ophavsretslovens §§ 65 og 66, jf. §§ 39-46, om udbetaling af vederlag for eksemplarfremstilling til privat brug, finder anvendelse på fremførelser og lydoptagelser med tilknytning til andre lande, jf. kriterierne i §§ 11 og 12, under forudsætning af, at der i det pågældende land er gennemført en vederlagsordning for uindspillede bånd, som åbner mulighed for vederlag til danske rettighedshavere.

    Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, når beskyttelsestiden for fremførelsen eller lydoptagelsen er udløbet i rettighedshaverens hjemland.

Ikrafttræden m.v.

§ 18. Anordningen træder i kraft den 22. december 2002.

    Stk. 2. Anordning nr. 964 af 12. december 1995 om anvendelsen af ophavsretsloven i forhold til andre lande m.v. ophæves.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Brian Mikkelsen