Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte
og den sjette jordbaserede FM-radiokanal

 

I medfør af § 39, stk. 3, og § 45, stk. 3, i lov nr. 1052 af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed, fastsættes:

§ 1. Programvirksomheden på den femte radiokanal skal omfatte public service-nyhedsdækning.

Stk. 2. Der stilles ikke public service-krav til programvirksomheden på den sjette radiokanal.

Stk. 3. Programtilladelse i henhold til stk. 1 og 2 kan ikke meddeles DR.

§ 2. Public service-nyhedsdækningen på den femte radiokanal skal udover kravene i lovens § 10 opfylde følgende betingelser:

1)   der skal sendes mindst 1.000 timers nyhedsudsendelser og magasinprogrammer pr. år eksklusive eventuelle reklamer. Mindst 2/3 af nyhedsudsendelserne eksklusive magasinprogrammer skal placeres i tidsrummet kl. 7-23. Udsendelserne skal bringe nyheder fra (hele) Danmark og fra udlandet,

2)   der skal sendes mindst 1 times længerevarende magasinprogrammer hver dag. Timen kan opdeles i udsendelser af minimum 15 minutters varighed eksklusive eventuelle reklamer. Magasinprogrammerne skal ligge inden for tidsrummet kl. 7-23, og

3)   nyhedsudsendelserne og magasinprogrammerne skal fortrinsvis være på dansk,

Stk. 2. Andelen af skandinavisk musik på den femte radiokanal skal være på ca. 30 pct.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan i forbindelse med udstedelse af tilladelser til programvirksomhed fastsætte nærmere vilkår for programvirksomheden mv. Vilkårene skal fremgå af udbudsmaterialet.

§ 3. Tilladelseshaveren til den femte FM-radiokanal vil få rådighed over DAB-kapacitet på 256 kbit/s i den landsdækkende DAB-blok, medens tilladelseshaveren til den sjette FM-radiokanal vil få rådighed over 256 kbit/s i de regionale DAB-blokke, jf. tillægsaftale nr. 3 af 14. marts 2000 til aftale af 10. maj 1996 om mediepolitikken 1997-2000 om anvendelsen af de danske DAB-frekvensressourcer.

Stk. 2. Med rådighed over DAB-kapacitet, jf. stk. 1, følger en forpligtelse til at sende programmer i digital form. Den digitale programvirksomhed kan bestå af hel eller delvis paralleludsendelse af de analogt udsendte programmer.

Stk. 3. Det forudsættes, at tilladelseshaverne indgår aftale med DR om deltagelse i opbygning, finansiering og drift af de respektive DAB-sendenet.

Stk. 4. Radio- og tv-nævnet fastsætter, hvornår den digitale programvirksomhed skal påbegyndes.

§ 4. Den femte og den sjette radiokanal udbydes ved en samtidig og åben auktion, hvor deltagerne er samlede og løbende byder på tilladelserne til en vinder er fundet. Det sidst afgivne, højeste bud på hver af de to tilladelser vil være det vindende bud, idet samme deltager dog ikke kan vinde begge tilladelser.

Stk. 2. Deltagerne byder på størrelsen af den faste årlige koncessionsafgift. Udover den faste årlige koncessionsafgift betales årligt en variabel, omsætningsafhængig afgift.

Stk. 3. Den faste årlige koncessionsafgift for den femte radiokanal er minimum 5 mio. kr., og for den sjette radiokanal minimum 2 mio. kr.

Stk. 4. Den variable afgift for den femte radiokanal udgør 5 pct. af den del af kanalens omsætning det pågældende år, der ligger over 100 mio. kr. og op til 150 mio. kr., 10 pct. af omsætningen fra 150 mio. kr. op til 200 mio. kr. og 15 pct. af omsætningen fra 200 mio. kr. og derover.

Stk. 5. Den variable afgift for den sjette radiokanal udgør 2,5 pct. af den del af kanalens omsætning det pågældende år, der ligger over 25 mio. kr. og op til 50 mio. kr., 5 pct. af omsætningen fra 50 mio. kr. op til 100 mio. kr. og 10 pct. af omsætningen fra 100 mio. kr. og derover.

Stk. 6. Deltagerne forpligter sig til at betale koncessionsafgift i hele tilladelsesperioden, der fastsættes til 8 år fra tilladelsens meddelelse, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 7. Den variable koncessionsafgifts beregningsgrundlag, og betalingsterminer for såvel den faste årlige koncessionsafgift som den variable koncessionsafgift skal fremgå af udbudsmaterialet.

§ 5. Deltagerne vil på auktionen kunne byde på enten den femte eller den sjette radiokanal og i deres afgivelse af bud skifte mellem de to kanaler.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet vælger en auktionarius, der får ansvaret for gennemførelsen af auktionen.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet fastsætter de nærmere regler for gennemførelsen af auktionen, herunder tid og sted samt auktionarius’ beføjelser.

§ 6. Deltagelse i auktionen sker på grundlag af forhåndstilmelding. Med tilmeldingen accepterer deltagerne vilkårene for auktionen.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet fastsætter nærmere regler om tilmeldingsprocedure, tilmeldingens udformning, herunder hvilke oplysninger tilmeldingen skal indeholde samt tilmeldingsfrist mv.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan stille krav om, at der ved tilmelding til auktionen skal stilles en bankgaranti på op til 5 mio. kr. samt de nærmere betingelser herfor, herunder at beløbet kan anvendes til hel eller delvis dækning af det første års koncessionsafgift.

§ 7. Tilladelse til henholdsvis den femte og den sjette radiokanal udstedes for en periode af 8 år af Radio- og tv-nævnet til vinderne af auktionen.

Stk. 2. De af Radio- og tv-nævnet fastsatte vilkår for programvirksomheden, jf. lovens § 45, stk. 2, skal fremgå af tilladelserne.

Stk. 3. Tilladelserne kan inddrages midlertidigt eller endeligt af Radio- og tv-nævnet, hvis indehaveren overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelserne er ofte gentagne. Tilladelserne kan endvidere inddrages, hvis indehaveren tilsidesætter de vilkår, som programtilladelsen er meddelt på, eller hvis der i forbindelse med udstedelsen er afgivet urigtige oplysninger.

§ 8. Tilladelseshaverne skal udover koncessionsafgiften betale et årligt gebyr for tilladelsen til radiovirksomhed på henholdsvis den femte og den sjette radiokanal.

Stk. 2. Det årlige gebyr for hver af de to tilladelser fastsættes af Radio- og tv-nævnet således, at gebyret dækker de respektive kanalers andel af udgifterne til Radio- og tv-nævnets samlede virksomhed, herunder udgifter til afholdelse af omkostninger i forbindelse med auktionen.

§ 9. Gebyret betales hvert år ved årets begyndelse som et acontobeløb. Det endelige beløb fastsættes ved finansårets udgang. Det første år betales acontobeløbet som en forholdsmæssig andel af det skønnede acontobeløb med tillæg af særlige engangsomkostninger i forbindelse med auktionen.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. marts 2003.

Kulturministeriet, den 17. marts 2003

Brian Mikkelsen

/Lars M. Banke