Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om Kunstrådet

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Kunstrådets formål, virkeområde og opgaver

§ 1. Kunstrådets formål er at fremme udvikling af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet.

§ 2. Kunstrådets virksomhed omfatter litteratur, teater, billedkunst og musik samt andre kunstformer og -udtryk, som kan sidestilles med de nævnte, og som ikke kan få statsstøtte efter anden lovgivning.

§ 3. Kunstrådets opgaver er:

1)   At yde støtte til kunstneriske formål, herunder de formål, der er nævnt i litteraturlovens § 4, teaterlovens § 18, billedkunstlovens §§ 4-7 og musiklovens § 3, samt støtte til anden kunst, der fremmer lovens formål, og som ikke er omfattet af anden lovgivning. Støtten kan ydes som tilskud, garanti eller lån.

2)   At rådgive og bistå offentlige myndigheder i sager inden for rådets virkeområde.

Stk. 2. Kunstrådet kan på eget initiativ behandle spørgsmål vedrørende de i stk. 1 omtalte sags~områder samt fremsætte erklæringer herom.

§ 4. Kunstrådet træffer endelige administrative afgørelser med hensyn til fordelingen af støtte til de formål, der er nævnt i § 1.

Stk. 2. Kunstrådet kan delegere kompetence til sine fagudvalg samt til udvalget for dansk billedkunst i udlandet til at foretage endelig afgørelse i sager på fagudvalgets sags~område, jf. § 6.

§ 5. Kulturministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for Kunstrådet og fagudvalgene.

Kapitel 2

Kunstrådets organisering og sammensætning

§ 6. Til Kunstrådet knyttes et fagudvalg for litteratur, et fagudvalg for teater, et fagudvalg for billedkunst og et fagudvalg for musik. Ministeren kan endvidere nedsætte et udvalg for dansk billedkunst i udlandet.

Stk. 2. Kunstrådet består af 10 sagkyndige medlemmer. Fagudvalgene består hver af 5 medlemmer. Fagudvalget for musik består dog af 7 medlemmer. Formændene for de fire fagudvalg er fødte medlemmer af Kunstrådet. Ved nedsættelse af et udvalg for dansk billedkunst i udlandet består dette af 5 medlemmer.

Stk. 3. Kulturministeren udpeger 2 medlemmer til hvert fagudvalg. Repræsentantskabet, jf. kapitel 3, udpeger 3 medlemmer til hvert fagudvalg. For så vidt angår fagudvalget for musik, udpeger kulturministeren dog 3 medlemmer, og repræsentantskabet udpeger 4 medlemmer. Ved nedsættelse af et udvalg for dansk billedkunst i udlandet udpeger ministeren 2 medlemmer, og repræsentantskabet udpeger 3 medlemmer. Kulturministeren udpeger tillige formanden for hvert fagudvalg blandt medlemmerne samt formanden for udvalget for dansk billedkunst i udlandet.

Stk. 4. Kulturministeren udpeger 5 medlemmer til Kunstrådet, hvoraf formændene for de fire fagudvalg udgør de fire. Repræsentantskabet udpeger 5 medlemmer. Kulturministeren udpeger tillige formanden blandt medlemmerne.

Stk. 5. Medlemmer af Kunstrådet og fagudvalgene beskikkes af ministeren for 4 år. Ved nedsættelse af et udvalg for dansk billedkunst i udlandet beskikkes medlemmerne heraf for 4 år. Umiddelbar genbeskikkelse kan ikke finde sted. Afgår et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages nybeskikkelse for den resterende del af perioden.

Stk. 6. Medlemmer af Kunstrådet, Kunstrådets fagudvalg, udvalget for dansk billedkunst i udlandet samt Kunstrådets repræsentantskab kan i 3 år efter beskikkelsesperiodens udløb ikke beskikkes til et andet af de nævnte organer. Medlemmer af Statens Kunstfonds udvalg samt af repræsentantskabet for Statens Kunstfond kan ligeledes ikke i 3 år efter beskikkelsesperiodens udløb beskikkes til Kunstrådet og tilhørende organer. Medlemmer af Kunstrådet og tilhørende organer kan ikke samtidig være medlem af andre af Kunstrådets organer eller af Statens Kunstfond og tilhørende organer. Dette gælder dog ikke fagudvalgsformændenes medlemskab af Kunstrådet, jf. stk. 2. Endvidere skal medlemmer udpeget af Folketingets partier til repræsentantskabet for Kunstrådet, jf. § 10, samtidig være medlem af repræsentantskabet for Statens Kunstfond.

§ 7. Kunstrådets afgørelser træffes med almindeligt stemmeflertal. Rådet fastsætter herudover selv sin forretningsorden.

Kapitel 3

Repræsentantskab for Kunstrådet

§ 8. Der nedsættes et repræsentantskab, der har til opgave at foretage indstillinger til kulturministeren om medlemmer til Kunstrådet, til dets fagudvalg samt i givet fald til udvalget for dansk billedkunst i udlandet, jf. § 6.

Stk. 2. Repræsentantskabet skal endvidere følge Kunstrådets virksomhed. Repræsentantskabet forelægger ministeren det fra Kunstrådet modtagne regnskab og den modtagne beretning med de bemærkninger, som det ønsker at knytte hertil.

Stk. 3. Repræsentantskabet mødes én gang årligt med repræsentantskabet for Statens Kunstfond til en fælles drøftelse af Kunstrådets og Statens Kunstfonds virksomhed.

§ 9. Medlemmerne af repræsentantskabet beskikkes for 4 år. For medlemmer, der er udpeget efter § 10, stk. 2, kan umiddelbar genbeskikkelse ikke finde sted. Afgår et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages nybeskikkelse for den resterende del af perioden.

Stk. 2. Medlemmerne af repræsentantskabet beskikkes således, at nybeskikkelse hver gang kun sker for halvdelen af repræsentantskabets medlemmer. De nærmere bestemmelser herom fastsættes af kulturministeren.

§ 10. De partier, der er opstillingsberettigede og repræsenteret i Folketinget, udpeger hver 1 medlem til repræsentantskabet. Amtsrådsforeningen i Danmark og Kommunernes Landsforening udpeger 1 medlem i fællesskab. Medlemmerne skal være folkevalgte politikere. Medlemmer udpeget af Folketingets partier skal samtidig være medlem af repræsentantskabet for Statens Kunstfond. Kulturministeren udpeger 1 medlem til repræsentantskabet og udpeger tillige formanden blandt samtlige medlemmer af repræsentantskabet.

Stk. 2. Repræsentantskabet består herudover af repræsentanter for organisationer, institutioner og interessegrupper inden for dansk kunst og kultur. De nærmere bestemmelser herom fastsættes af kulturministeren.

Kapitel 4

Handlingsplan og beretning

§ 11. Kunstrådet udarbejder efter sin tiltrædelse en handlingsplan for beskikkelsesperioden. Handlingsplanen skal godkendes af kulturministeren. Forud for hvert finansår justeres handlingsplanen, såfremt Kunstrådet eller kulturministeren finder, at der er behov herfor.

Stk. 2. Kunstrådet aflægger årligt beretning og regnskab for rådets virksomhed.

Stk. 3. Repræsentantskabet for Kunstrådet forelægger beretningen og regnskabet for kulturministeren, jf. § 8, stk. 2.

Kapitel 5

Regnskab, revision

§ 12. Kulturministeren fastsætter nærmere administrative regler for forvaltning af tilskud, garantier og lån samt for regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor en tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.

Stk. 3. Udbetalinger af tilskud kan ske forskudsmæssigt.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 13. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. Udpegning af medlemmer til Kunstrådets repræsentantskab samt til Kunstrådet og dets fagudvalg som beskrevet i kapitel 2 og 3 kan ske fra den 1. april 2003.

Stk. 3. Det første repræsentantskab, som udpeges, jf. § 9, stk. 1, beskikkes frem til den 31. oktober 2005. Halvdelen af medlemmerne til repræsentantskabet beskikkes frem til den 31. oktober 2007, jf. § 9, stk. 2.

Stk. 4. Det første kunstråd med tilhørende udvalg, som udpeges, jf. § 6, beskikkes frem til den 31. marts 2007.

§ 14. Loven tages op til revision i folketingsåret 2008-09.

Kapitel 7

Konsekvensændring af anden lovgivning

§ 15. I lov om Statens Kunstfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 220 af 17. februar 1998, som ændret ved § 15 i lov nr. 400 af 21. maj 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 3, sidste pkt., ophæves.

2. § 4, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

3. § 5 affattes således:

»§ 5. Der nedsættes et repræsentantskab til at følge fondens virksomhed. Repræsentantskabet udpeges således:

1)   Partierne, der er opstillingsberettigede og repræsenteret i Folketinget, udpeger hver 1 medlem, der samtidig skal være medlem af repræsentantskabet for Kunstrådet.

2)   2 medlemmer udpeges af kommunale råd og organisationer, således at 1 medlem udpeges af Kommunernes Landsforening og 1 medlem af Amtsrådsforeningen i Danmark.

3)   3 medlemmer udpeges af de humanistiske fakulteter ved Københavns, Aarhus og Odense Universiteter.

4)   3 medlemmer udpeges af Billedkunstnernes Forbund.

5)   1 medlem udpeges af Kunstnersammenslutningernes Samråd.

6)   3 medlemmer udpeges af Akademirådet.

7)   2 medlemmer udpeges af Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere i fællesskab.

8)   1 medlem udpeges af Danske Dramatikeres Forbund.

9)   2 medlemmer udpeges af Det Danske Akademi.

10) 2 medlemmer udpeges af Dansk Komponistforening.

11) 1 medlem udpeges af konservatorierne i fællesskab.

12) 2 medlemmer udpeges af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer.

13) 1 medlem udpeges af Danske Kunsthåndværkere.

14) 1 medlem udpeges af Foreningen Danske Designere.

15) 1 medlem udpeges af Danske Arkitekters Landsforbund.

16) 1 medlem udpeges af Danmarks Biblioteksforening.

17) 1 medlem udpeges af Danske Filminstruktører.

18) 2 medlemmer udpeges af De Frie Koreografer, De Danske Dansekompagnier, Danske Sceneinstruktører og Sammenslutningen af Danske Scenografer i fællesskab.

19) 1 medlem udpeges af Danske Populærautorer.

20) 1 medlem kan udpeges af kulturministeren, der tillige udpeger repræsentantskabets formand blandt medlemmerne.

Stk. 2. Medlemmerne af repræsentantskabet beskikkes for et tidsrum af 4 år. Afgår et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages nybeskikkelse kun for den resterende del af perioden. Medlemmer af Statens Kunstfond og tilhørende organer kan ikke samtidig være medlem af andre af Kunstfondens organer eller af Kunstrådet og tilhørende organer, medmindre andet fremgår af denne lov. Medlemmer af de i § 4 omhandlede udvalg samt medlemmer af repræsentantskabet kan ikke i 3 år efter beskikkelsesperiodens udløb beskikkes til Kunstrådet og tilhørende organer. For medlemmer af de i § 4 omhandlede udvalg gælder endvidere, at medlemmerne i 3 år efter beskikkelsesperiodens ophør ikke kan beskikkes til et andet af de i § 4 omhandlede udvalg eller til Kunstfondens repræsentantskab. For medlemmer af Kunstfondens repræsentantskab gælder, at medlemmer ikke i 3 år efter beskikkelsesperiodens udløb kan beskikkes til et af de i § 4 omhandlede udvalg. Medlemmer af Kunstrådet og tilhørende organer kan ligeledes ikke i 3 år efter beskikkelsesperiodens udløb beskikkes til Statens Kunstfonds udvalg, jf. § 4, eller til repræsentantskabet for Statens Kunstfond. Medlemmer udpeget af Folketingets partier skal samtidig være medlem af repræsentantskabet for Kunstrådet. Medlemmer udpeget af de opstillingsberettigede og repræsenterede partier i Folketinget, af Kommunernes Landsforening og af Amtsrådsforeningen i Danmark skal være folkevalgte politikere.

Stk. 3. Repræsentantskabet forelægger ministeren de fra bestyrelsen modtagne regnskaber og beretninger samt indstilling med de bemærkninger, som det ønsker at knytte hertil.

Stk. 4. Repræsentantskabet mødes én gang årligt med repræsentantskabet for Kunstrådet til en fælles drøftelse af Kunstrådets og Statens Kunstfonds virksomhed.

Stk. 5. Repræsentantskabet afgiver indstilling til kulturministeren om de ydelser, der bør søges tillagt kunstnere for livstid. Forslag om disse ydelser optages på de årlige finanslove.«

4. § 6, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kulturministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for fondens arbejde.«

5. § 7, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

§ 16. I lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 31. august 2000, som ændret ved § 28 i lov nr.145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 1 affattes således:

»Kunstrådet og amtsmusikudvalg«.

2. § 1 affattes således:

»§ 1. Kunstrådet har til opgave at virke til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Kunstrådet skal rådgive og bistå offentlige myndigheder og institutioner i sager angående musikforhold. Rådet har inden for rammerne af den godkendte handlingsplan den endelige administrative afgørelse med hensyn til fordeling af støtte til de formål, der er nævnt i § 3, stk. 1.«

3. I § 2, stk. 2, § 3, stk. 1, § 3 a, stk. 4, to steder i § 3 b, stk. 1, i § 3 b, stk. 2, § 3 f, § 3 g, stk. 1, to steder i § 3 h, i § 3 i, stk. 1, og § 15, stk. 2, ændres »Statens Musikråd« til: »Kunstrådet«.

4. I § 2 indsættes som stk. 4:

» Stk. 4 . De nærmere regler for amtsmusikudvalgenes sammensætning og virksomhed fastsættes af amtsrådene. Kulturministeren udsteder vejledende retningslinjer herfor.«

5. § 3, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

6. I § 3 c, stk. 5, ændres »Statens Musikråd« til: »Staten«.

7. I § 3 d, stk. 1 og 2, og § 3 e, stk. 1-4 , ændres »Staten« til: »Kunstrådet«.

8. I § 3 i, stk. 2, ændres »Statens Musikråd« til: »kulturministeren«.

9. Kapitel 4 ophæves.

10. § 12 a affattes således:

»§ 12 a. Kulturministeren fastsætter nærmere administrative regler for forvaltning af tilskud, garantier og lån samt for regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor en tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.

Stk. 3. Udbetalinger af tilskud kan ske forskudsmæssigt.«

11. §§ 12 b, 12 c og 12 d ophæves.

12. § 15, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2 . Kulturministeren kan give Kunstrådet instruktioner vedrørende udøvelsen af beføjelser, der er henlagt til Kunstrådet i henhold til denne lov.«

§ 17. I teaterloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 91 af 7. februar 2000, som ændret ved lov nr. 444 af 31. maj 2000 og ved § 29 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Teaterrådet« til: »Kunstrådet«.

2. § 18, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved fordeling af støtte efter stk. 1 skal Kunstrådet søge at tilgodese alle genrer inden for det professionelle teater, herunder dans og musikdramatik. Der skal lægges vægt på at fremme udviklingen af nye teaterformer og anden eksperimenterende virksomhed, og den geografiske spredning af aktiviteterne skal søges fremmet. En væsentlig del af støtten skal anvendes til støtte til teatervirksomhed, der henvender sig til børn og unge.«

3. § 19 a affattes således:

»§ 19 a. Kunstrådet følger udviklingen blandt egnsteatrene og de små storbyteatre. Kunstrådet bistår kommuner, amtskommuner og teatre ved udarbejdelsen af aftaler, der løber over minimum 3 år, jf. § 15, stk. 3, og § 16 b, stk. 3.«

4. §§ 20, 21 og 22 ophæves.

5. § 23, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Kulturministeren kan give Kunstrådet instruktioner vedrørende udøvelsen af beføjelser, der er henlagt til Kunstrådet i henhold til denne lov.«

6. § 31 a affattes således:

»§ 31 a. Kulturministeren fastsætter nærmere administrative regler for forvaltning af tilskud, garantier og lån samt for regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.

Stk. 3. Udbetalinger af tilskud kan ske forskudsmæssigt.«

7. § 31 b ophæves.

§ 18. I lov nr. 400 af 21. maj 2001 om billedkunst, som ændret ved § 27 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Billedkunstrådet« og »Rådet« til »Kunstrådet«, og »Billedkunstrådets« og »Rådets« til »Kunstrådets«.

2. § 3 ophæves.

3. § 4 stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Kunstrådet kan ikke i henhold til denne lov yde arbejdslegater.«

4. § 5 ophæves.

5. § 7, stk. 1, affattes således:

»Kunstrådet kan yde tilskud til andre foranstaltninger, der er egnede til opfylde lovens formål. Støtten kan gives som tilskud, garanti eller lån.«

6. § 7, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Rådet kan udbetale faste mindre grundtilskud til de amtskommunale billedkunstråd, som oprettes i medfør af § 10, under forudsætning af mindst tilsvarende amtskommunal finansiering. Yderligere tilskud kan gives efter ansøgning til konkrete projekter og initiativer.«

7. § 8 affattes således:

»§ 8. Kunstrådet har inden for rammerne af den godkendte handlingsplan den endelige administrative afgørelse med hensyn til den konkrete støtte til lovens formål.«

8. § 9 ophæves.

9. § 13, stk. 1, affattes således:

»Kulturministeren fastsætter nærmere administrative regler for forvaltning af tilskud, garantier og lån samt for regnskabsaflæggelse og revision.«

10. § 14, sidste pkt., ophæves.

11. § 15 ophæves.

§ 19. I lov nr. 477 af 12. juni 1996 om litteratur foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 2 affattes således:

»Kunstrådet«.

2. I § 2 ændres »Litteraturrådet« til: »Kunstrådet«.

3. § 3 ophæves.

4. § 4 affattes således:

»§ 4. Kunstrådet yder inden for de fastsatte bevillingsrammer støtte til frembringelse og udbredelse af litteratur. Rådet kan herunder støtte forfatteres litterære projekter, udgivelser, uddannelse og formidling af litteratur samt andre aktiviteter, der kan fremme lovens formål. Støtten kan gives som tilskud, garanti eller lån.«

5. § 5 affattes således:

»§ 5. Kunstrådet har inden for rammerne af den godkendte handlingsplan den endelige administrative afgørelse med hensyn til fordelingen af den konkrete støtte til de formål, der er nævnt i § 4.«

6. § 6 affattes således:

»§ 6. Kulturministeren fastsætter nærmere administrative regler for forvaltning af tilskud, garantier og lån samt regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor en tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.

Stk. 3. Udbetalinger af tilskud kan ske forskudsmæssigt.«

§ 20. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 2. april 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Brian Mikkelsen