Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til arveloven

 

I medfør af § 7 b, stk. 4, i arveloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 14. august 2001, fastsættes:

§ 1. Efter arvelovens § 7 b, stk. 3, reguleres den i lovens § 7 b, stk. 2, nævnte beløbsgrænse med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes opad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 10.000. Reguleringen sker på grundlag af den på reguleringstidspunktet gældende beløbsgrænse før afrunding.

    Stk. 2. Tilpasningsprocenten for finansåret 2002 udgør 1,0, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 735 af 21. august 2001 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2002.

§ 2. Med virkning for perioden 1. januar 2002 31. december 2002 udgør det i lovens § 7 b, stk. 2, nævnte beløb 180.000 kr.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2002.

Justitsministeriet, den 12. december 2001

Lene Espersen

/Christina Toftegaard Nielsen