Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Toldvejledning; Toldbehandling - 2007-3

C.1 Udførsel

Formål

Udførselsproceduren anvendes for varer, der udføres fra EU's toldområde til lande, der ikke er medlem af EU, herunder Færøerne og Grønland.

Endvidere anvendes udførselsproceduren ved henførsel af varer til formål, der sidestilles med udførsel :  

 • udførsel til frihavnen ,
 • oplæggelse på toldoplag - varer med præfinansiering,
 • levering af proviant, udstyr og reservedele til skibe og fly i udenrigsfart, under ét benævnt proviantering,
 • udførsel af varer fra toldoplag , herunder toldoplag - varer med præfinansiering, og frihavnen, levering til områder, som er omfattet af EU's toldområde, men ligger uden for EU's afgiftsområde (f.eks. Kanarieøerne, Ålandsøerne m.v.).

Udførselsproceduren anvendes af SKAT som grundlag for kontrol med varer, der eksporteres samt for beregning og opkrævning af eksportafgifter . Desuden bruges oplysningerne til  indsamling og videregivelse af oplysninger til Danmarks Statistik, til brug ved udarbejdelsen af udenrigshandelsstatistikken.

Ved udførsel af landbrugsvarer anvendes oplysningerne også af Direktoratet for FødevareErhverv, som grundlag for udbetaling af eksportrestitutioner mv . i henhold til EUs landbrugsordninger .

Det legale grundlag

Reglerne om udførsel af varer findes i EU's toldkodeks, artikel 161 - 162 og 182 - 183, samt gennemførelsesbestemmelserne til toldkodeks, især artiklerne 205-215, og 788 - 796.

Hjemmelen til at gennemføre forenklinger i udførselsprocedurerne findes i artikel 279 - 289 i gennemførelsesbestemmelserne til toldkodeks.

I den danske toldlov er der fastsat supplerende nationale bestemmelser, bl. a. om registrering af eksportører . Der er desuden i bekendtgørelse om toldbehandling, kapitel 2 samt bilag, bestemmelser om de nærmere procedurer, opkrævning af gebyrer m.v.

 

C.1.1 Registrering af eksportører

Virksomheder, der erhvervsmæssigt udfører varer, skal anmelde sig til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Det skal fremgå af anmeldelsen, om virksomheden udfører varer i henhold til EU's landbrugsordninger.

Virksomheder, der i forvejen er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, f.eks. vedr. moms, skal normalt bruge det samme registreringsnummer - CVR/SE-nummer - ved eksport.

Virksomheder, der ønsker at blive tilsluttet en forenklet ordning som f.eks. godkendt eksportør , se afsnit  C.1.b.4 , skal indsende en særskilt anmodning til SKAT. 

Udenlandske virksomheder

Udenlandske virksomheder , der er hjemmehørende i et andet EU-land, som erhvervsmæssigt udfører varer fra Danmark , kan:

 • selv blive registreret som eksportør, hvis virksomheden enten er eller samtidig bliver momsregistreret . Registreringen sker i praksis ved henvendelse til Skattecenter, Tønder 
 • blive registreret som eksportør ved en repræsentant, der er hjemmehørende i Danmark, når virksomheden samtidig er momsregistreret ved denne repræsentant. I sådanne tilfælde hæfter virksomheden og repræsentanten solidarisk for told og afgifter mv. af de pågældende varer.

TL § 29 stk. 5

Udenlandske virksomheder, der er hjemmehørende uden for EU's toldområde, kan blive registreret som eksportøreksportør ved en repræsentant, der er hjemmehørende i Danmark, når virksomheden samtidig er momsregistreret ved denne repræsentant. Virksomheden og repræsentanten hæfter solidarisk for told og afgifter mv. af de pågældende varer.

C.1.2 Udførselsangivelsens udformning og anvendelse

GB art. 205-217

Udførselsangivelsen er udformet efter EU's regler om det administrative enhedsdokument , se bilag 5.

Udførselsangivelsen er fremstillet som et blanketsæt, der anvendes i samtlige EU- og EFTA-lande samt i en række andre lande verden over.

En udførselsangivelse kan omfatte i alt 999 vareposter. Den første anføres på hovedangivelsen, og de øvrige på særlige supplementsangivelser , benævnt BIS-angivelser , med 3 vareposter på hver blanket, se bilag 6.    

Der kan anvendes hovedangivelser som supplementsangivelser; dog ikke når enhedsdokumentet samtidigt anvendes som forsendelsesdokument.

Udførselsangivelserne skal være godkendt af SKAT og anskaffes af eksportøren selv, for eksempel fra boghandelen.

Udførselsangivelsen findes her i landet i to udgaver.

Den ene udgave, der kaldes udførselsangivelse, landbrug , består af enhedsdokumentets eksemplar 1-3 samt en national forside, benævnt YM-blanket , se  bilag 7 og bilag 8. Udførselsangivelse, landbrug bruges ved:

 • udførsel af landbrugsvarer mod eksportrestitution eller andre finansielle støttebeløb  
 • udførsel af landbrugsvarer fra interventionslager   
 • udførsel af licenspligtige landbrugsvarer , for hvilke der er stillet sikkerhed  
 • udførsel af landbrugsvarer belagt med eksportafgift .  
 • tilførsel til og fraførsel fra toldoplag - varer med præfinansiering respektive fremstilling under toldkontrol.  
Angivelsen er indrettet med ekstra rubrikker til afgivelse af oplysninger til brug for Direktoratet for FødevareErhvervs behandling af oplysningerne på restitutionsansøgningen.

Den anden udgave, der i Danmark alene består af enhedsdokumentets eksemplar 2 og 3 , bruges ved udførsel af alle øvrige varer , herunder landbrugs- og gartneriprodukter , der ikke er omfattet af bestemmelserne om eksportrestitution, eksportlicens eller eksportafgift.

Udførselsangivelsens enkelte eksemplarer er til følgende brug: 
 • Eksemplar 3 er til brug for SKAT til kontrolformål samt som grundlag for edb-registrering af eksportoplysningerne .
 • Efter varernes frigivelse udleveres et print, der træder i stedet for eksemplar 3. Printet følger varerne indtil de forlader EU's toldområde, eller forsendelse påbegyndes. I visse tilfælde skal dokumentet efterfølgende bruges af virksomheden som dokumentation for varernes udførsel af EU's toldområde. Reglerne for anvendelse af printet/udførselsangivelsens eksemplar 3 er nærmere beskrevet i afsnit C.1.b.3.6 .

C.1.2.1 Fortrykte udførselsangivelser

Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at registrerede eksportører lader visse oplysninger fortrykke i udførselsangivelsen. Det skal tydeligt markeres ved overstregning og med anførsel af signatur, hvis en eller flere af de fortrykte oplysninger ikke har betydning for den pågældende udførsel.

Tilladelsen er betinget af, at der ikke ændres ved angivelsens lay-out .

C.1.2.2 Udfyldning af formularer

Udførselsangivelsen udfyldes på skrivemaskine eller printer. Angivelser, der er udfyldt med læselig og tydelig håndskrift, kan desuden antages.

Supplementsangivelser anvendes på samme måde som hovedangivelsen, dog skal de vareposter der ikke benyttes overstreges.

Skal der foretages ændringer, overstreges de forkerte oplysninger, og de rigtige anføres. Alle ændringer bekræftes af brugeren og påtegnes af told- og skatteforvaltningen. SKAT kan evt. forlange, at der indleveres en ny angivelse.

GB art. 205 stk. 3

Virksomheder, der anvender edb, men som ikke sender eksportoplysninger til SKAT via edb, kan også printe udførselsangivelser på blankt papir . Denne udskrift skal være identisk med enhedsdokumentet/YM-blanketten og opfylde alle formkrav, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne til EU's toldkodeks, bortset fra:

 • trykkefarve,
 • benyttelse af kursivskrift ,
 • trykning af bund i visse rubrikker.

 

C.1.2.3 Edb-løsninger med SKAT

GB art 222 og Bkg. § 42

SKAT kan give tilladelse til, at eksportører i stedet for at anvende EF's enhedsdokument overfører udførselsoplysningerne til SKATs eksportsystemer direkte via edb. Dette kan foregå via Internettet, via overførsel af filer fra eksportørens edb-system til SKAT eller som en kombination af disse.

Ansøgning om dette skal indgives til SKAT, som også kan oplyse om de nærmere betingelser. Tilladelsen bliver i praksis givet ved, at eksportøren modtager et brugernavn og en adgangskode til SKATs eksportsystem.Tilladelse til at angive varer til udførsel via edb kan af praktiske hensyn kombineres med tilladelse som "godkendt eksportør", se afsnit  C.1.b.4.3 . Dette fritager som hovedregel eksportørerne for ekspedition hos SKAT.

Virksomheder, der afgiver udførselsoplysninger via en edb-løsning og som ikke ønsker tilladelse som godkendt eksportør skal anvende den almindelige udførselsprocedure beskrevet under afsnit  C.1.b.3 .  Som følgedokument anvendes en edb-udskrift af udførselsangivelsen. Angivelsen skal indsendes til og være godkendt i SKATs eksportsystem e-Export inden varerne frembydes for SKAT på toldekspeditionsstedet. Hvis virksomheden vil være sikker på at undgå unødig ventetid, skal dette ske senest 2 timer før forventet ekspeditionstidspunkt.

Hvis denne 2-timers frist overholdes, garanterer SKAT at eksportøren ved frembydelsen kan få oplyst om varerne er frigivet til udførsel eller udtaget til kontrol.

Efter frigivelse til udførsel printer SKAT udførselsangivelsen som udleveres til eksportøren/transportøren. Dette print anvendes i stedet for enhedsdokumentets eksemplar 3.

C.1.2.4 Særlig provianteringsangivelse

Proviantangivelsen kan indsendes elektronisk til SKATs eksportsystem.

Hvis proviantangivelsen ikke indsendes elektronisk kan p roviantangivelse , G 22, se bilag 85 , anvendes i stedet for udførselsangivelse:

 • ved leverance af proviant og andre fornødenheder til skibe og fly i det danske toldområde,
 • ved overførsel af varer mellem virksomheder i frihavnen.

Provianteringsvirksomheder kan anvende proviantangivelsen til nævnte formål, uanset om varerne udføres fra virksomhedens provianteringslager eller beskattede lager.

Andre virksomheder skal afgive en udførselsangivelse.

Ved proviantering af skibe og fly i det danske toldområde med varer, for hvilke der anmodes om fraskrivning i afgiftsregnskab, fritagelse for eller godtgørelse af told og afgifter, skal der afgives såvel proviantangivelse som udførselsangivelse. Proviantangivelse anses for afgivet, hvis varerne er angivet i en samlet proviantangivelse for det pågældende fartøj. Der kan dog undlades afgivelse af en proviantangivelse, såfremt den enkelte udførselsangivelse indeholder de samme oplysninger som i en proviantangivelse, og der foreligger en kvittering fra skibets eller flyets fører for modtagelsen af varerne ombord.

Er der tale om proviantering med varer mod udbetaling af eksportrestitutioner, skal der afgives en udførselsangivelse. Der henvises til Eksportørvejledningen, som udgives af Direktoratet for FødevareErhverv, http://www.dffe.dk/ .

Ved leverancer til militæret, diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer, anvendes særlige formularer, se afsnit  D.5 og D.6 .

C.1.2.5 Udfyldning af udførselsangivelsens rubrikker

TK art. 62, GB art. 199

Eksportøren har fuld deklarationspligt , dvs. at udførselsangivelsen ved indleveringen til SKAT skal indeholde alle nødvendige oplysninger.
 
Udførselsangivelsen skal være underskrevet af eksportøren eller dennes repræsentant.
 
Hvis der ønskes godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter af varerne, eller hvis varerne er bestemt til genindførsel mod told- eller afgiftslempelse , skal udførselsangivelsen indeholde de oplysninger, som er nødvendige for SKATs behandling af anmodningen.
 
Hvis der skal opkræves eksportafgifter, skal udførselsangivelsen indeholde de nødvendige oplysninger.

C.1.2.5.1 Udførselsangivelse - almindelig udførsel

Den almindelige udførselsangivelse, uden den nationale YM-blanket, benyttes ved udførsel af alle varer, herunder landbrugsvarer, når der ikke skal udbetales eksportrestitution eller andre støttebeløb, når varerne ikke er licenspligtige samt når der ikke skal opkræves eksportafgift af varerne.

GB bilag 37og 38
BKG § 46 og bilag 7

Indholdet af de rubrikker der skal udfyldes i enhedsdokumentet er fastlagt i Genemførelsesbestemmelsernes bilag 37 og 38. Der gøres opmærksom på, at der er vedtaget nye regler for udfyldning af enhedsdokumentet i Rfo. 2286 af 18. december 2003 . Disse nye regler skal implementeres i alle EU's medlemslande inden udgangen af 2005. I Danmark vil reglerne blive implementeret i forbindelse med idriftsættelsen af det nye eksportsystem. Der vil i en kortere overgangsperiode blive tale om, at det gamle og det nye eksportsystem og dermed de gamle og nye koder vil kunne anvendes parallelt.

Udfyldningen af den almindelige udførselseangivelse, se bilag 5 , sker efter følgende regler:

1. Angivelse

Første underrubrik:
Der anvendes følgende betegnelser:

 • EX: Udførsel fra EU's toldområde til alle lande bortset fra EFTA-lande: Island, Norge og Schweiz (herunder Lichtenstein).
 • EU: Udførsel fra EU's toldområde til EFTA-lande.
 • COM: Angivelse af varer til oplæggelse i frihavnen eller til levering til steder som er omfattet af EU's toldområde men ligger uden for EU's afgiftsområde.

Anden underrubrik:
Udfyldes med en af følgende koder

 A i forbindelse med en almindelig angivelse (almindelig fremgangsmåde, artikel 62 i kodeksen
 B i forbindelse med en ufuldstændig angivelse (forenklet fremgangsmåde, artikel 76, stk 1, litra a) i kodeksen
 C i forbindelse med en forenklet angivelse (forenklet fremgangsmåde, artikel 76,stk 1, litra b) i kodeksen
 D i forbindelse med indgivelse af en normal angivelse (som nævnt under kode A)inden klarereren er i stand til at frembyde varerne
 E i forbindelse med indgivelse af en ufuldstændig angivelse (som nævnt under kode B) inden klarereren er i stand til at frembyde varerne
 F i forbindelse med indgivelse af en forenklet angivelse (som nævnt under kode C) inden klarereren er i stand til at frembyde varerne
 X i forbindelse med en supplerende angivelse inden for rammerne af en forenklet fremgangsmåde, som beskrevet under kode B
 Y i forbindelse med en supplerende angivelse inden for rammerne af en forenklet fremgangsmåde, som beskrevet under kode C
 Z i forbindelse med en supplerende angivelse inden for rammerne af en forenklet fremgangsmåde, som beskrevet i artikel 76, stk 1 litra c i kodeksen indskrivning af varerne i regnskaber
  Kode D, E og F kan kun anvendes i forbindelse med proceduren i artikel 201, stk 2, når toldmyndighederne tillader, at angivelsen indgives, før klarereren er i stand til at frembyde varerne

Tredje underrubrik udfyldes ikke ved eksport.

2. Afsender/eksportør

Navn, adresse og evt. telefonnummer på den eksportør, der har solgt/faktureret varerne med henblik på eksport, har solgt eller overført varerne til oplæggelse i frihavnen.

Eksportørens SE/CVR-nummer jf. registreringsbeviset samt regionskode. Ved udførsel af midlertidigt oplagte varer for udenlandsk regning anføres ekspeditørens SE/CVR-nummer, når denne er eksportør-registreret. For private afsendere angives alene navn og adresse.

3. Formularer

Sidenummeret for angivelsen i forhold til det samlede antal angivelser, dvs. angivelse og supplementsangivelser. Hvis der til en udførselsangivelse hører 2 supplementsangivelser, anføres henholdsvis 1/3, 2/3 og 3/3. Vedrører udførselsangivelsen kun én varepost, anføres der intet i rubrik 3.

5. Vareposter

Det samlede antal vareposter, minimum 1 og maximum 999, der er omfattet af udførselsangivelsen med tilhørende supplements-angivelser. Vareposterne svarer til det antal af rubrik nr. 31 kolli og varebeskrivelse, der udfyldes. En angivesle kan højst indeholde 999 vareposter.

6. Kolli i alt

Det samlede antal kolli omfattet af angivelsen.

7. Referencenummer

Rubrikken er til virksomhedens eget brug.

8. Modtager

Rubrikken skal indeholde oplysning om modtagerens navn og adresse.

14. Klarerer/repræsentant

Navn, adresse, SE/CVR-nummer og evt. telefonnummer på speditøren, hvis en sådan medvirker. I modsat fald anføres eksportør eller afsender.

17. Bestemmelsesland

Udfyldes ikke.

17a. Bestemmelseslandets kode

Koden for bestemmelseslandet. Koderne fremgår af landefortegnelsen i bilag 37 .

18.Transportmidlets identitet og nationalitet

Rubrikken udfyldes ikke ved udførsel med post, jernbane eller i faste installationer.

Første underrubrik:
Her angives identiteten for det transportmiddel, for eksempel container, anhænger, bil eller skib, hvorpå varerne indlades. Identiteten vil normalt være enten registreringsnummer eller navn.

Anden underrubrik:
Udfyldes ikke.

19. CTR

Rubrikken udfyldes ikke, hvis angivelsen indsendes elektronisk.

Ved angivelse på EF's Enhedsdokument anføres om varerne transporteres i container over EU's ydre grænse. Følgende koder anvendes:

0 - Varer, der ikke transporteres i container.
1 - Varer, der transporteres i container.

Ved containere forstås:

En transportenhed, f.eks. løs tank, veksellad eller lignende,som:

 • udgør et helt eller delvis lukket rum, der er bestemt til at indeholde gods
 • er af varig beskaffenhed og således stærk nok til at kunne benyttes gentagne gange
 • som er særligt indrettet til - uden omladning - at lette godstransport inden for en eller flere transportformer
 • er således indrettet, at den er let at håndtere, især ved overførsel fra en transportform til en anden
 • er således indrettet, at den er let at fylde og tømme, og som har et indre rumfang på én kubikmeter eller derover.
Lad/flats sidestilles med containere.

20. Leveringsbetingelser

Udfyldes ikke

21. Det grænseoverskridende aktive transportmiddel

Når det drejer sig om kombineret transport, eller når der anvendes flere transportmidler, anføres som aktivt transportmiddel det, der tjener til fremdriften. F.eks. vil det være skibet, hvis transportformen er lastbil på skib; anvendes f.eks. et trækkende køretøj og påhængsvogn, er det aktive transportmiddel det trækkende køretøj.

Rubrikken udfyldes ikke ved udførsel med post, jernbane eller i faste installationer.

Første underrubrik:
Udfyldes ikke.

Anden underrubrik:
Nationalitetskoden for det angivne transportmiddel jf. landefortegnelsen i bilag 37.

22. Fakturaens møntsort og beløb

Udfyldelse er valgfri for eksportøren. Hvis rubrikken udfyldes, skal nedenstående regler følges.

Første underrubrik:
Den møntsort fakturaen er udfærdiget i med den kode (ISO-Alpha 3), der er anført i valutakodefortegnelsen i bilagsbindet.

Anden underrubrik:
Det fakturerede beløb, i den fakturerede valuta, for samtlige varer omfattet af angivelsen. Omfatter udførselsangivelsen flere fakturaer, angives beløbet ifølge samtlige fakturaer, jf. dog rubrik 28.

25. Transportmåde ved grænsen

Koden for den transportmåde, der anvendes ved transporten over EU's ydre grænse. Denne transportmåde skal være i overensstemmelse med det aktive transportmiddel angivet i rubrik 21. Der anvendes koderne i bilag 145 .

26. Indenlandsk transportmåde

Koden for den transportmåde, der anvendes ved varernes transport fra indladningsstedet, med henblik på udførsel af EU's toldområde.

Der bruges de samme koder som under rubrik 25.

Rubrikken skal ikke udfyldes hvis varerne angives til udførsel direkte ved udpassagestedet ved EU's ydre grænse.

28. Finansielle oplysninger og bankdata

Rubrikken udfyldes ikke længere, fakturanummer anføres fremover i rubrik 44.

29. Udgangstoldsted

Når varerne skal udføres direkte fra Danmark med skib, luftfartøj eller bil, angives koden for den havn, lufthavn eller det toldsted, hvorfra varerne udpasserer.

Udføres varerne som postforsendelse eller med jernbane, anføres henholdsvis kode DKCPH010 og DKCPH020.

Udpasserer varerne via et andet EU-land, angives kode DKCPH999.

Rubrikken udfyldes ikke for varer, der oplægges i frihavnen.

Koderne fremgår af bilag 118 .

30. Varernes placering

Udfyldes kun, hvis varerne eksporteres under ordningen for Godkendt Eksportør.

Bevillingshaverens SE/CVR-nr, bevillingstype (200) samt koden for indladningsadresse, jf bevilling.

31. Kolli og varebeskrivelse

Emballagernes mærker og numre samt kollienes antal og art. For uemballerede varer anføres antallet af disse varer eller in bulk samt i begge tilfælde de nødvendige oplysninger til identifikation af varerne.

Ved varebeskrivelse forstås en beskrivelse der er tilstrækkelig entydig til at fastslå varekoden i toldtariffen, samt muliggør en øjeblikkelig og sikker identifikation af varerne.

Rubrikken skal endvidere indeholde de oplysninger, der eventuelt kræves i henhold til specifikke forskrifter. Det gælder f.eks. særlige udførselsbestemmelser, punktafgifter mv.

Ved udførsel af transitvarer for udenlandsk regning, kan varearten anføres summarisk.

Såfremt der anvendes container, skal dennes identifikationsmærke eller registreringsnummer angives.

32. Varepost nr.

Varepostens løbenummer i rækken af vareposter.

Omfatter angivelsen kun én varepost, anføres 01.

33. Varekode

Der angives varekoden fra Toldtariffen.

Rubrikken er opdelt i 5 underrubrikker, der udfyldes således:

 • den 8-cifrede varekode fra Toldtariffen,
 • udfyldes ikke.
 • udfyldes ved udførsel af varer under EU's landbrugsordninger,
 • udfyldes ved udførsel af varer under EU's landbrugsordninger,
 • benyttes ikke i Danmark.

Der henvises i øvrigt til Toldtariffens vejledning om anvendelse af varekoder og tillægskoder.

Ved udførsel af varer til proviantering kan varekoden anføres som 99 30 24 00 for varer omfattet af kapitel 1-24 i toldtarifen, 99 30 27 00 for varer omfattet af kapitel 27 i toldtariffen og 99 30 99 00 for andre varer.

Ved udførsel af flyttegods og varer til udstilling, demonstration og lignende, anføres varekoden som 99 90 99 99.

De nævnte lettelser i angivelseskravene gælder ikke for varer, som udføres mod eksportrestitution mv., eller som er omfattet af reglerne om eksportafgift. De gælder endvidere ikke for varer, der udføres mod godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter eller anden form for toldlempelse.

34a. Oprindelsesland - kode

Udfyldelse valgfrit.
Hvis rubrikken udfyldes, skal reglerne beskrevet nedenfor følges:

Oprindelsesland anføres med kode for det land, hvori varerne er fremstillet. Hvis fremstillingen er foregået i to eller flere lande, anføres det land, hvori den sidste væsentlige forarbejdning har fundet sted.

Ompakning, sortering eller blanding betragtes ikke som forarbejdning, medmindre varen efter behandlingen ikke længere kan henføres til noget andet oprindelsesland end det, hvori denne behandling har fundet sted. Findes der særlige regler i fællesskabsforordninger eller konventioner, f.eks. vedrørende toldpræference, til fastlæggelse af varers oprindelse, anføres oprindelseslandet i overensstemmelse med disse regler. Oprindelseslandet vil i disse tilfælde i almindelighed fremgå af de dokumenter, som kræves fremlagt i bestemmelseslandet.

Ved udførsel af transitvarer for udenlandsk regning, kan som oprindelsesland anføres det land, hvorfra varerne er afsendt.

Oprindelseslandet anføres i den kode for landet, der er fastlagt i landefortegnelsen i bilag 37 .

For skibe og fly, der har været registreret i Danmark, angives landekoden som DK for Danmark, uanset hvor de pågældende skibe og fly er bygget.

35. Bruttomasse (kg)

Bruttomassen for den enkelte varepost anføres i hele kilogram. Hvis denne er større end 1 kilogram.

Hvis bruttovægten er under 1 kilogram skal vægten angives på følgende måde 0,xyz (f.eks anføres for en pakke på 654 gram "0,654")

Ved bruttovægt forstås den samlede vægt af varerne inklusive al emballage, dog ikke transportmateriel, f.eks. containere.

37. Procedure

Koden for den procedure, varerne ønskes udført efter. Koderne fremgår af bilag 120 .

Koden anføres med 4 cifre i første underrubrik og 3 cifre/bogstav i anden underrubrik.

De 2 første cifre er koden for den ønskede procedure, f.eks. endelig udførsel eller midlertidig udførsel til passiv forædling

De 2 næste cifre er koden for forudgående procedure. Ved forudgående procedure forstås en procedure varerne allerede har været underkastet, og som har relevans for udførslen, f.eks. aktiv forædling eller midlertidig indførsel. Hvis varerne ikke har været underkastet nogen relevant procedure er cifrene 00.

De 3 sidste cifre/bogstav relaterer sig til enten den ønskede procedure eller den forudgående procedure og benyttes hvor der er behov for en yderligere opdeling af disse.

Som eksempel kan nævnes koden for endelig udførsel af varer uden forudgående procedure: 10.00.000.

38. Nettomasse (kg)

Nettomassen for den enkelte varepost anføres i hele kilogram, hvis denne er større end 1 kilogram..
Hvis nettovægten er under 1 kilogram skal vægten angives på følgende måde 0,xyz (f.eks anføres for en pakke på 654 gram "0,654")
Ved nettovægt forstås varens vægt uden emballage.

Ved udførsel af transitvarer for udenlandsk regning, kan anføres det samme som bruttomassen.

40. Summarisk angivelse/forudgående dokument

Ved udførsel af varer oplagt på midlertidigt oplag, anføres oplæggelsens referencenummer i rubrikken.

En varepost kan kun omfatte et referencenummer. Ved flere referencenumre må der således oprettes et tilsvarende antal vareposter.

Omfatter en midlertidig oplæggelse flere vareposter i udførselsangivelsen, anføres referencenummeret kun i rubrikken til den første varepost.

41. Supplerende enheder

Supplerende mængde anføres i den enhed, der kræves ifølge Toldtariffen for den pågældende varekode, f.eks. stk., par, liter, MWh eller m2. Mængderne anføres uden decimaler.

Ved udførsel af maskiner, apparater mv. samt visse arter transportmateriel henhørende under Toldtariffens afsnit XVI og XVII, der afsendes adskilt ad flere gange som delsendinger og som efter de gældende regler kan tariferes som en helhed, skal stykantallet, den supplerende mængde, anføres for første delsending. For de efterfølgende delsendinger anføres i stedet DEL.

Rubrikken skal kun udfyldes hvis der er krav om supplerende enhed ifølge toldtariffen.

44. Supplerende oplysninger mv.

Hvis eksportøren ønsker at få tilbageleveret printet/eksemplar 3 af udførselsangivelsen med udpassagetoldstedets attest for varernes udførsel, skal der i rubrikken anføres RET-EXP.

Endvidere anføres oplysning om, hvilke dokumenter der er vedlagt angivelsen, f.eks. faktura, certifikater, attester, udførselstilladelser, og bevillinger, som er foreskrevet i de særlige udførsels- og transitbestemmelser.

Her anføres desuden oplysninger og erklæringer mv, som kræves efter de udførselsordninger, der gælder for varerne, f.eks. henvisning til en bevilling fra SKAT eller oplysning om, at der er tale om udførsel af punktafgiftspligtige varer.

Som en følge af de særlige varebevægelser, se afsnit C.1.5.3 , skal værdien af specialudviklet software anføres i rubrikken. Dette gælder kun for varekoderne 37.06.xx.xx (mastere til film), 49.06.00.00 (tegninger) og 85.24.xx.xx (disketter, videokassetter mv.) Se endvidere rubrik 46.

46. Statistisk værdi

Varernes værdi fob eller franco dansk grænse i hele danske kroner for hver varepost. For forsendelser med post anføres værdien eksklusive porto. Hvis varerne ikke er endeligt solgt anføres den markedspris, der gælder på afsendelsestidspunktet.

For varer, der genudføres efter aktivforædling, anføres værdien som varernes værdi ved indførslen tillagt de omkostninger, der er påløbet her i landet til forædling mv.

Ved massefremstillet software m.v skal hele værdien angives i rubrik 46. For specialudviklet software m.v skal alene værdien af det databærende medie angives, medens værdien af softwaren m.v skal angives i rubrik 44. Dette gælder kun for varekoderne 37.06.xx.xx (mastere til film), 49.06.00.00 (tegninger) og 85.24.xx.xx (disketter, videokassetter mv.).

Ved udførsel af transitvarer for udenlandsk regning, kan anførsel af værdien undlades.


47. Beregning af afgifter

Hvis der skal opkræves eksportafgifter skal rubrikken indeholde de oplysninger, der er nødvendige for opkrævningen: toldberegningsart, beregningsgrundlag, afgiftssats og afgiftsbeløb. Toldberegningsarten for eksportafgift er 1682.

49. Identificering af oplag

Ved udførsel af varer fra toldoplag anføres oplagets nummer.

I andre tilfælde udfyldes rubrikken ikke.

50. Hovedforpligtede

Hvis der er anført RET-EXP i rubrik 44 ønsker eksportøren udførselsangivelsens eksemplar 3 tilbageleveret fra udpassagetoldstedet med attest om varernes udførsel. Normalt udleveres denne til den person der indleverer angivelsen. Hvis eksportøren imidlertid ønsker, at en anden skal modtage det attesterede eksemplar 3, udfyldes rubrikken med navn og adresse på denne person, der skal være  hjemmehørende i det land, hvor udpassagetoldstedet er beliggende.

54. Sted og dato

Udførselsangivelsen underskrives af eksportøren eller af en repræsentant for eksportøren, f.eks. speditør, efter de almindelige fuldmagtsregler.

C.1.2.5.2 Udførselsangivelse, landbrug

bilag 7 , benyttes ved udførsel af landbrugsvarer samt oplæggelse af varer på toldoplag - varer med præfinansiering , der er omfattet af EU-bestemmelser om:

 • eksportrestitution
 • eksportlicens
 • eksportafgift
 • interventionsvarer

For nærmere oplysninger om eksport af denne type varer og betingelser knyttet hertil henvises iøvrigt til Eksportørvejlningen , som udgives af Direktoratet for FødevareErhverv.

Rubrikkerne i udførselsangivelse, landbrug udfyldes som den almindelige udførselsangivelse beskrevet under afsnit C.1.b.2.5.1  bortset fra følgende rubrikker:

1. Angivelse

Anden underrubrik:
Ved udførselsangivelse, landbrug, bruges koden 7 også ved oplæggelse på toldoplag - præfinansiering, herunder fremstilling under toldkontrol.

8. Modtager

Varemodtagerens navn og adresse. Ved samlegods anføres "diverse" og der vedlægges en liste over modtagerne. 

17. Bestemmelsesland

Rubrikken udfyldes ikke ved oplæggelse i frihavnen eller på toldoplag - varer med præfinansiering, herunder fremstilling under toldkontrol, medmindre der begæres forudbetaling af destinationsbestemt eksportrestitution.

19. Container

Rubrikken udfyldes med 0 hvis varerne ikke transporteres i container og med 1 hvis varerne transporteres i container.

28b. Eksportens art

Her anføres eksportens art jf. oversigten over eksportarter i Eksportørvejledningens generelle del.

28c. T-status

For varer, der ikke har EU-status anføres 1 og for varer, der har EU-status anføres 2.  Opnåelse af eksportrestitution kræver, at de varer/produkter, der søges restitution for, har toldmæssig status T2.  Én udførselsangivelse kan kun omfatte varer med samme T-status.

29. Udgangstoldsted

Rubrikken udfyldes ikke for varer der oplægges på toldoplag - varer med præfinansiering

31. Kolli og varebeskrivelse

For varer under EU's landbrugsordninger skal varebeskrivelsen være i overensstemmelse med Eksportørvejledningen.

33. Varekode

Varekoden fra Toldtariffen. For varer, der kan opnå eksportrestitution mv., anføres varekoden fra EU-direktoratets eksportørvejledning.

Rubrikken er opdelt i 5 underrubrikker, der udfyldes således:

 1. Den 8-cifrede varekode fra Toldtariffen
 2. Udfyldes ikke
 3. Udfyldes efter reglerne i EU-direktoratets eksportørvejledning
 4. Udfyldes efter reglerne i EU-direktoratets eksportørvejledning
 5. Benyttes ikke i Danmark.  

Restitutionskoden, der angives i 3. underrubrik, består af 4 cifre, hvoraf det første ciffer er 9.

Der henvises i øvrigt til Toldtariffens vejledning om anvendelse af varekoder. 

36. For-Gar

Hvis eksportrestitution ønskes forudbetalt, udfyldes rubrikken med det 4-cifrede garantinummer.

Garantinummeret fremgår som sags.nr. af kvittering for modtagelse af sikkerhedsstillelse.

40. Sumarisk angivelse

For præfinansierede varer anføres oplæggelsens dato og ekspeditions nummer.

42. Licensnr.

Når der fremlægges eksportlicens/forudfastsættelsesattest , anføres kendingsbogstaverne samt det 6-cifrede nummer i rubrikken.

Er der tale om en deponeret forudfastsættelsesattest, anføres tillige ordet DEP. 

44. Supplerende oplysninger (Lille underrubrik)

Når der medfølger kontroleksemplar T 5 , anføres det fortrykte nummer i rubrikken. 

45. Ff-dato

Her anføres datoen for evt. forudfastsættelse.

54. Sted og dato

Udførselsangivelsen for varer under EU's landbrugsordninger skal underskrives af en person, der er befuldmægtiget til at underskrive på den eksporterende virksomheds vegne. 

Er den befuldmægtigede en anden virksomhed, f.eks. speditør, anføres tillige navn og adresse.

C.1.2.5.3 Forudanmeldelse - landbrug

Forudanmeldelsen skal være rubriceret som en YM-blanket . En forudanmeldelse kan kun omfatte varer ifølge én udførselsangivelse, varelinie for varelinie. Forudanmeldelsen skal som minimum indeholde oplysninger i følgende rubrikker der, medmindre andet er anført, skal udfyldes som beskrevet under afsnit C.1.b.2.5.2 udførselsangivelse - landbrug:

Rubrik nr.

Navn

 Evt. særlig udfyldning

2

Afsender/eksportør

 

5

Vareposter

 

7

Referencenummer

 

8Modtager

 • Ved fraførsel fra toldoplag - varer med præfinansiering: Oplagshavers SE-nr.
 • I andre tilfælde: Navn og adresse på modtager. Ved samlegods anføres "diverse" og der vedlægges en liste over modtagerne.

17

Bestemmelsesland

Ved oplæggelse på toldoplag - varer med præfinansiering anføres navnet på den forventede destination eller et land i samme zone

17a

Bestemmelsesland kode

 

28b

Eksportens art

 

28c

T-status

 

29

Udgangstoldsted

 

31
Kolli og varebeskrivelse
 

 • Handelsnavn,
 • Receptnummer og -mængde (sammensatte varer),
 • Hvis restitution skal udbetales på grundlag af en anden mængde end nettovægten i felt 38, skal der i felt 31 oplyses om mængden, udtrykt i den måleenhed, der skal anvendes ved beregning af restitutionen,
 • Hvis restitutionen skal udbetales på grundlag af en anden varekode end varekoden i felt 33, skal der i felt 31 oplyses om den varekode, der skal anvendes ved beregning af restitutionen.

33

Varekode

 

34

Oprindelsesland

 

35

Bruttovægt

 

40

Sumarisk angivelse/forudgående dokument

 Ekspeditionsnummer på evt. forudgående tolddokument

44

Supplerende oplysningenr

 Erklæringskoder knyttet til alle vareposter

45

Ff-dato

 

49

Identificering af oplag

 Det evt. anvendte oplags identificeringsnummer

B

Regnskabsmæssige oplysninger

Dato, tidspunkter og sted(er) for indladningens påbegyndelse og afslutning.

C.1.3 Procedurer i forbindelse med udførsel

EU's bestemmelser om udførsel af varer er opdelt i to led:

 • angivelse til udførsel
 • udpassage af EU's toldområde.

BKG § 49

Toldekspeditionsstedet er berettiget til at foretage enhver undersøgelse af varerne, der er nødvendig af hensyn til eksportkontrollen. Desuden kan SKAT uden erstatning udtage et passende kvantum prøver af varerne, for at undersøge deres beskaffenhed. Eksportøren kan efter anmodning få udtagne prøver tilbageleveret, hvis de ikke er medgået ved undersøgelsen.

Det påhviler eksportøren eller dennes repræsentant at foretage det arbejde, der er nødvendigt for SKATs undersøgelse, herunder ud- og indpakning, vejning og måling mv. Eventuelle omkostninger til dette afholdes af eksportøren.

Eksportøren skal frembyde varerne for den udførselskontrollerende myndighed i så god tid, at den nødvendige kontrol kan gennemføres.  

C.1.3.1 Angivelse til udførsel

TK art. 62, GB art. 199

Eksportøren har fuld deklarationspligt. Dette betyder, at udførselsangivelsen ved indleveringen skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for ekspeditionens gennemførelse, se afsnit   C.1.b.2.5.1  og C.1.b.2.5.2 . Desuden skal der være vedlagt de nødvendige dokumenter jf. afsnit  C.1.b.3.2

C.1.3.1.1 Almindelige udførsel

TK art. 161, stk. 5, GB art. 790-791

Varer angives til udførsel ved, at der medbringes print eller lignende med reference til det ekspeditionsnummer, der er tildelt af SKATs eksportsystem samtidig med, at varerne frembydes for SKAT til evt. kontrol.

Hvis udførselsangivelsn afgives via enhedsdokumentet indgives den til et toldekspeditionssted i udfyldt og underskrevet stand samtidig med, at varerne frembydes for SKAT til evt. kontrol.

Angivelse af varer til udførsel skal som hovedregel ske ved et dansk toldsekspeditionssted uanset om varerne sendes ud af EU direkte fra Danmark eller via et andet EU-land.

Der gælder følgende regler for valg af toldekspeditionssted:

 • Angivelse til udførsel foretages som hovedregel til et toldekspeditionssted som hører under told- og skatteforvaltningen hvor eksportøren er hjemmehørende.
 • Hvis en speditør eller anden repræsentant på vegne af eksportøren angiver varerne til udførsel, kan dette ske til et toldekspeditionssted som hører under told- og skatteforvaltningen hvor speditøren eller repræsentanten er hjemmehørende
 • I tilfælde, hvor det af administrativt organisatoriske grunde ikke er muligt at foretage angivelse til udførsel som ovenfor nævnt, skal angivelse ske ved et andet dansk toldekspeditionssted.  
 • Varer, der udføres direkte fra dansk havn/lufthavn, kan indtil videre angives til udførsel ved det toldekspeditionssted, hvorunder udpassagestedet henhører.

GB art 201, stk. 2 BKG § 41, stk. 5

Udførselsangivelsen kan indsættes i e-Export forinden varerne frembydes til udførselskontrol på toldekspeditionsstedet. Indsættelse skal ske senest 2 timer inden forventet ekspeditionstidspunkt, hvis virksomheden vil være sikker på at undgå unødig ventetid.

Udførselsangivelser, der indleveres på EU's Enhedsdokument, kan indleveres til toldekspeditionsstedet inden varerne frembydes til udførselskontrol.

I toldekspeditionsstedets ekspeditionstid kan forudindlevering ske uden videre. Uden for ekspeditionstiden kræves der tilladelse fra toldekspeditionsstedet.

Toldekspeditionsstedet kan fastsætte en passende tidsfrist for varernes frembydelse. Efter tidsfristens udløb returneres forudindleverede udførselsangivelser til eksportøren, medmindre tidsfristen kan forlænges. 

GB art. 794

Hvis varerne eksporteres via et andet EU-land, kan de i visse tilfælde angives til udførsel direkte til toldmyndighederne på udpassagestedet. For at dette kan lade sig gøre skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Værdien pr. forsendelse må ikke overstige 3.000 Euro, (ca. 22.500 kr).
 • Varerne må ikke være undergivet forbud eller restriktioner, der kræver fremlæggelse af udførselstilladelse, licens eller andre særlige dokumenter.
 • Det pågældende land kan kræve, at udførslen skal foretages af eksportøren selv. Ordningen kan således ikke altid anvendes af speditører eller andre, der handler på eksportørens vegne.


 

C.1.3.1.2 Landbrugsvarer mod eksportrestitution mv.

For landbrugsvarer, der udføres mod eksportrestitution mv. gælder, at varerne, efter særlige kontrolregler, som er fastsat i forbindelse med EU's landbrugsordninger, som hovedregel kontrolleres på indladningsstedet.
Formålet hermed er, at varerne kontrolleres i lokaler, der - på grund af temperatur, fugtighed mv.- er mest gunstige for varernes holdbarhed. Det samme hensyn til varernes bevarelse kan ikke tages ved udpakning og kontrol på andre lokaliteter.

Af hensyn til SKATs kontrol med varerne er det i Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 507 af 23. juni 1999 fastsat, at der mindst 24 timer før varernes indladning i transportmidlet skal indsendes en forudanmeldelse til told- og skatteforvaltningen. Denne regel gælder kun, når der er tale om store varelinier. Store varelinier er pr. 1. januar 2000 defineret som udførsler (varelinier) af:

 • Korn og ris sektoren større end 5000 kg
 • Frugt og grønt sektoren større end 1000 kg
 • Varer udenfor Amsterdam Traktatens bilag 1 (sammensatte varer) større end 1000 kg.
 • Øvrige sektorer større end 500 kg

Forudanmeldelsen skal ske skriftligt, evt. på telefax eller edb efter forudgående aftale med told- og skatteforvaltningen. En skriftlig forudanmeldelse skal være rubriceret som en YM-blanket. En forudanmeldelse kan kun omfatte varer ifølge én udførselsangivelse, varelinie for varelinie. Forudanmeldelsen skal udfyldes efter reglerne i afsnit C.1.b.2.5.3 .

Udførselsangivelse, landbrug skal på det anmeldte indladningstidspunkt foreligge på indladningsstedet i udfyldt og underskrevet stand, så indladningskontrol kan foretages på grundlag af angivelsens oplysninger.

C.1.3.1.3 Antagelsesdato for angivelsen

TK art. 63

SKAT antager udførselsangivelsen på det tidspunkt, hvor varerne frembydes for SKAT og angives til udførsel. Hvis angivelsen er forudindleveret sker antagelsen den dag hvor varerne frembydes.

Når angivelsen er antaget og frigivet, printes angivelsen som indeholder et ekspeditionsnummer og en dato, der benævnes antagelsesdatoen.

TK art 76

Ved udførsel af landbrugsvarer mod eksportrestitution mv. vil antagelsesdatoen være den dato, der i den skriftlige forudanmeldelse af eksporten er angivet som indladningstidspunkt for varerne.
 
Det kan forekomme, at indladningen i transportmidlet strækker sig over mere end én dag, f.eks. ved indladning af korn i skibe. Derfor har Direktoratet for FødevareErhverv bestemt, at antagelsesdatoen for sådanne varer skal fastsættes som det tidspunkt, hvor indladningen ifølge forudanmeldelsen påbegyndes.   
 
Det er uden betydning, hvor mange dage indladningen varer, eller om indladningsforløbet overskrider en månedsgrænse.

Antagelsesdatoen er bestemmende for den sats der anvendes ved beregning af eventuelle eksportafgifter og restitutionsbeløb. I tilfælde, hvor der i forbindelse med eksporten fremlægges forudfastsættelsesattester mv., vil satsdatoen dog være fastsat i overensstemmelse med dette dokument.

C.1.3.1.4 Udførsel af varer med jernbane eller post

BKG § 50

SKAT, Hovedcentret kan godkende, at andre myndigheder eller virksomheder på SKATs vegne foretager udførselskontrol af vareforsendelser, der ikke er omfattet af særlige undtagelsesbestemmelser.
Tilladelse til at foretage udførselskontrol meddeles den pågældende myndighed eller virksomhed skriftligt for en periode. Tilladelsen indebærer, at myndigheden/virksomheden overfor SKAT er ansvarlig for, at de varer, der faktisk udføres, er identiske med de i udførselsangivelsen angivne, at udførselsangivelsen er korrekt udfyldt og underskrevet samt at varer, som ikke er omfattet af godkendelsen, henvises til toldbehandling ved et toldekspeditionssted.

Tilladelse til at foretage udførselskontrol er indtil videre kun tildelt Railion Danmark og Post Danmark, for så vidt angår udførsel af varer som henholdsvis jernbane- eller postforsendelse.

Varer, der skal udføres med Railion Danmark eller Post Danmark kan derfor indtil videre - sammen med udførselsangivelsen - indleveres direkte til en af Railion Danmark's godsekspeditioner eller til et af Post Danmark's postkontorer.

Udførselsangivelsen, der indleveres sammen med pakken til Post Danmark skal være et print fra SKATs eksportsystem, hvoraf det fremgår at varerne er godkendt til udførsel via Post Danmark. Hvis udførselsangivelsen ikke indsendes elektronisk, skal udførselsangivelsen indleveres hos SKAT til edb-registrering inden udførsel via Post Danmark kan finde sted.

Hvis eksportøren har anmodet derom, udleverer godsekspeditionen eller Post Danmark printet/enhedsdokumentets eksemplar 3 til eksportøren eller dennes repræsentant med attest om udførslen, se afsnit  C.1.b.3.6 .

Følgende varer skal dog altid angives til udførsel ved et af SKATs toldekspeditionssteder. Valget af ekspeditionssted sker efter de almindelige regler i afsnit C.1.b.3.1.1 :

 • varer, der forsendes efter EU's forsendelsesordning, medmindre eksportøren har tilladelse som godkendt afsender, se afsnit C.1.b.5.1 ,
 • varer, der udføres mod fremlæggelse af TIR-carnet eller ATA-carnet,
 • tobaksvarer, mineralolier, alkohol og alkoholholdige varer, der er omfattet af Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992, og som udføres mod godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter,
 • spiritus, herunder ethanol og vin samt tobaksvarer, der udføres i uberigtiget stand,
 • varer, der udføres efter proceduren for passiv forædling,
 • varer, der udføres mod godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter,
 • varer, der udføres efter proceduren for toldoplag,
 • landbrugsvarer, for hvilke der anmodes om udbetaling af eksportrestitution eller for hvilke der er fastsat bestemmelser om udligningsbeløb, eksportafgift, licens eller andre restriktioner,
 • varer, omfattet af varefortegnelsen i bilag 2 - den internationale våbenliste - i Industriministeriets bekendtgørelse af 12. november 1993 med senere ændringer om udførsel af visse varer, for hvilke der kræves udførselstilladelse fra Justitsministeriet,
 • varer, omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 3381/94 af 19. december 1994 med senere ændringer om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af varer med dobbelt anvendelse, for hvilke der kræves udførselstilladelse fra Erhvervsministeriet eller fra en tilsvarende myndighed i en anden EU-medlemsstat,
 • øvrige varer, der af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære eller andre grunde kun kan udføres mod fremlæggelse af en udførselstilladelse fra en dansk myndighed,
 • Midlertidigt oplagte varer.

Told- og skatteforvaltningen påtegner enhedsdokumentet om, at varerne er frigivet til udførsel. Print af angvielsen udleveres til eksportøren til fremlæggelse for Railion Danmark eller Post Danmark. Når godsekspeditionen eller posthuset har modtaget varerne til udførsel, afsluttes ekspeditionen og printet påtegnes og udleveres hvis der er anmodet herom.

C.1.3.2 Følgedokumenter

Som hovedregel skal der ikke indleveres nogle følgedokumenter når angivelsen er afgivet via e-Export. Dokumenterne skal blot være til stede i virksomheden og kunne fremlægges på anmodning.

Visse dokumenter skal dog i alle tilfælde fremlægges til afskrivning m.v.

Hvis angivelsen afgives via EU's Enhedsdokument skal alle nødvendige dokumenter vedlægges angivelsen.

Der gælder desuden følgende særlige regler:

BKG § 46

Faktura

For varesendinger, hvor den samlede udførselsværdi overstiger 20.000 kr., skal eksportøren afgive/kunne fremlægge et eksemplar af salgsfakturaen, evt. en fotokopi. For landbrugsvarer skal eksportøren uanset beløbets størrelse afgive et eksemplar af salgsfakturaen.

Fakturaen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

 • Eksportørens navn og adresse
 • Sted og dato for fakturaens udstedelse samt dennes nummer
 • Modtagerens navn og adresse
 • Kollienes antal, art, mærke og numre  
 • En nøjagtig specifikation af sendingens indhold og nettomængde for hver vareart, f.eks. stykantal, vægt eller mål
 • Specificeret prisangivelse og leveringsbetingelser.

Told- og skatteforvaltningen kan give registrerede eksportører tilladelse til at aflevere fakturaen efterfølgende, hvis virksomheden har tilrettelagt forretningsgangen på en sådan måde, at faktureringen ikke sker samtidig med varernes afsendelse.

Virksomheden med en sådan tilladelse skal i udførselsangivelsen angive journal-nr på den bevilling, der giver denne tilladelse.

Virksomheden skal senest den 10. i den efterfølgende måned registrere faktura-nr, fakturabeløb og møntsort i udførselsangivelsen, der afventer disse oplysninger. Hvis disse oplysninger ikke registreres, vil SKAT sende eksportøren en påmindelse umiddelbart efter den 10.

Hvis virksomheden ikke ønsker at indsende fakturaoplysningerne elektronisk, skal virksomheden efter månedens udgang, og senest den 10. i den efterfølgende måned, aflevere fakturaer for de varer, som er udført efter ordningen i den pågældende måned.

Fakturaerne skal være ledsaget af en meddelelse med oplysninger om SE-nummer, SKATs kode, tilladelsens nummer og dato samt den periode fakturaerne vedrører.

De enkelte fakturaer skal være påført ekspeditionssnummer og -dato for den udførselsangivelse de vedrører.

Nærmere oplysning fås hos told- og skatteforvaltningen.

Øvrig dokumentation

Udførselsangivelsen skal desuden være vedlagt de erklæringer og dokumenter, f.eks. certifikater, attester, udførselstilladelser, licenser eller bevillinger, som er foreskrevet i de særlige udførsels- og transitbestemmelser, der gælder for de pågældende varer af valutamæssige, sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde. Angivelsen skal i rubrik 44 indeholde oplysning om, hvilke dokumenter der er vedlagt.

Hvis der i forbindelse med udførslen skal fremlægges kontroleksemplar T 5 , skal eksemplaret være udfyldt i overensstemmelse med EU's bestemmelser.

GB art. 221, stk, 2

Når en vare ifølge en enkelt udførselsangivelse/varepost er pakket i flere kolli, kan told- og skatteforvaltningen kræve, at der fremlægges en pakkeliste over indholdet i hvert kolli.

C.1.3.3 Efterfølgende udstedelse af udførselsangivelser

GB art. 795

Hvis en vare har forladt EU's toldområde uden at der er afgivet en udførselsangivelse er eksportøren forpligtet til at indgive en udførselsangivelse efterfølgende. Grunden til, at der ikke er afgivet en udførselsangivelse kunne for eksempel være, at varerne har været midlertidigt udført, men at de forbliver uden for EU i stedet for at blive genindført.

En efterfølgende udstedt udførselsangivelse indsendes elektronisk til SKATs eksportsystem, eller indgives til det toldekspeditionssted hvor eksportøren er hjemmehørende.

Eksportøren skal være i besiddelse af/fremlægge nødvendig dokumentation, der kan bekræfte udførslen, f.eks. transportdokumentation og dokumentation for, at varerne er ankommet til og indført i modtagerlandet.

Hvis angivelsen er indsendt elektronisk antager SKAT angivelsen elektronisk.

 

Hvis angivelsen indleveres på EF's Enhedsdokument antager SKAT angivelsen og forsyner den med oplysning om, at den er udstedt efterfølgende når der fremlægges den nødvendige dokumentation

Hvis anmodningen vedrører efterfølgende udstedelse af udførselsangivelse, landbrug, er dokumentationskravene mere omfattende. Efterfølgende antagelse af en udførselsangivelse udelukker ligeledes ikke, at det får følger i henhold til godkendelse af YM-angivelsen og evt. udbetaling af eksportrestitution.

C.1.3.4 Særlige ordninger

Varer oplagt på midlertidigt oplag

Da der er tale om T1-varer skal der påbegyndes en T1-forsendelse ved nærmeste toldekspeditionssted under virksomhedens told- og skatteforvaltning eller hos virksomheden selv, hvis denne er godkendt afsender, se afsnit  B.1.4.6 . Da varen nu er overgået til en anden toldprocedure skal der ikke anvendes en udførselsangivelse.

Af praktiske årsager anvendes der i de situationer hvor varerne udføres til tredjeland direkte fra eget SKAT område en udførselsangivelse i stedet for en T1-forsendelse. SKAT kan fravige dette og kræve opstart af T1-forsendelse.

Der skal, af hensyn til udenrigshandelsstatistikken, ved genudførsel af varer til endelig anvendelse på fastlandssoklen, anvendes både en T1-forsendelse og en udførselsangivelse medmindre varerne udføres direkte fra eget område og T1-forsendelsen dermed kan undlades.

Varer omfattet af de harmoniserede punktafgifter

Hvis udførselsangivelsen vedrører varer under det EU-harmoniserede punktafgiftssystem (tobaksvarer, mineralolier, alkohol og alkoholholdige varer, jf. Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992) skal der udover en udførselsangivelse anvendes et punktafgiftsledsagedokument (AAD).
 

GB. art. 793, stk. 6a

Udførselsangivelsen skal afsluttes af udførselstoldstedet (toldekspeditionsstedet) her i landet, Der henvises på udførselsangivelsen til punktafgiftsledsagedokumentet. Efter afsluttet ekspedition og kontrol, udleveres udførselsangivelsens eksemplar 3 efter anmodning, til eksportøren eller dennes repræsentant med attest om, at varerne er udført. 
 
Punktafgiftsledsagedokumentet forsynes endvidere med henvisning til den pågældende udførselsangivelse, med told- og skatteforvaltningens stempel/underskrift/navnestempel og stemples med rødt: "EXPORT" på alle eksemplarer.
 
Punktafgiftsledsagedokumentets eksemplarer 2, 3 og 4 skal følge varerne til udgangstoldstedet i EU.

Ved direkte udførsel fra Danmark af varer under det EU-harmoniserede punktafgiftssystem, skal der ikke fremlægges punktafgiftsledsagedokument, kun udførselsangivelse.

C.1.3.5 Udpassage af EU's toldområde

GB art. 793

Varer, der er frigivet til udførsel, skal - sammen med et print af angivelsen i e-Export eller eksemplar 3 af udførselsangivelsen - frembydes for toldmyndigheden på udpassagetoldstedet ved EU's ydre grænse.

Ved udpassagetoldsted forstås:

 • For varer, der udføres med jernbane, post, fly eller skib, det toldsted, hvor varerne med henblik på transport til et ikke-EU-land overtages af medlemsstatens jernbane- eller postvirksomhed, af et luftfartsselskab eller et rederi.
 • For varer, der udføres i rørledninger og for elektricitet, det toldsted, der af den pågældende medlemsstat er udpeget som udpassagetoldsted.
 • I øvrige tilfælde det sidste toldsted inden varerne forlader EU.

Når en forsendelsesangivelse eller et TIR-carnet indgives til et toldekspeditionssted samtidig med udførselsangivelsen, afsluttes udførselsekspeditionen dér. I denne situation anses dette toldekspeditionssted som udpassagetoldsted.

Udpassagetoldstedet kontrollerer, at de frembudte varer er identiske med dem, der er frigivet til udførsel. Konstateres der uoverensstemmelser af betydning, underrettes det toldekspeditionssted hvor angivelsen er antaget herom.

Hvis eksportøren eller dennes repræsentant anmoder derom, afgiver toldmyndigheden attest om varernes udførsel på bagsiden af printet/udførselsangivelsens eksemplar 3, som derefter tilbageleveres. Attestationen består i et stempel, der bærer toldstedets navn og dato.

Anmodning fremsættes ved, at der i rubrik 44 i abgivelsen er anført: RET-EXP, eller på anden måde tilkendegives, at printet/eksemplar 3 ønskes udleveret.

Hvis der i udførselsangivelsens rubrik 50 er angivet en person/virksomhed i den medlemsstat hvor udpassagetoldstedet er beliggende, sendes eksemplar 3 af angivelsen til denne i stedet for at blive udleveret til eksportøren eller dennes repræsentant.

Ved udførsel med jernbane, skibe og fly, påtegner udpassagetoldstedet eksemplar 3 af udførselsangivelsen, når det har anført EXPORT med rødt på transportdokumentet og forsynet det med toldstedets stempel. Denne afstempling kan dog undlades, når der benyttes rutefart, eller varerne afsendes direkte til et ikke-EU-land.

Når varerne tages under en forsendelsesordning eller er omfattet af et punktafgiftsledsagedokument påtegner udpassagetoldstedet eksemplar 3 af udførselsangivelsen, når det har anført EXPORT med rødt på det pågældende forsendelses-/punktafgiftsledsagedokument og forsynet det med toldstedets stempel.

GB art. 793, stk 6a

Er varerne omfattet af EU's harmoniserede punktafgifter, frembydes varerne sammen med eksemplar 2, 3 og 4 af punktafgiftsledsagedokumentet (AAD) i stedet for udførselsangivelsen.

Hvis varerne er omfattet af EU's harmoniserede punktafgiftssystem og dermed ledsaget af punktafgiftsledsagedokument, skal udpassagetoldstedet attestere på eksemplar 3 af dette, at varerne har forladt EU. Udpassagetoldstedet sender herefter eksemplar 3 af punktafgiftsledsagedokumentet retur til den virksomhed, der i dokumentets rubrik 1 er angivet som afsender, jf. artikel 19, stk. 2, nr. 4, i Rådets direktiv 92/12 af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer.

C.1.3.6 Eksportdokumentation

Det er ikke obligatorisk for danske virksomheder at opbevare det afstemplede print af angivelsen eller eksemplar 3 af udførselsangivelsen som eksportdokumentation i relation til momsregnskabet.

Eksportører skal dog altid forlange printet af angivelsen eller eksemplar 3 eller dermed ligestillede dokumenter tilbageleveret i følgende tilfælde:

 • Når dokumentet bruges i regnskabet med til- eller fraførsel i forbindelse med toldoplag, herunder toldoplag - varer med præfinansiering og provianteringsvirksomheder.
 • Ved udførsel af punktafgiftspligtige varer mod afgiftsfritagelse eller afgiftsgodtgørelse.
 • Ved direkte udførsel fra Danmark af tobaksvarer, mineralolier, alkohol og alkoholholdige varer, der er omfattet af Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992.
 • I forbindelse med anvendelse af de økonomiske toldprocedurer vedrørende aktiv og passiv forældling samt anmodning om toldgodtgørelse.

GB art. 793, stk. 6a

Når tobaksvarer, mineralolier, alkohol og alkoholholdige varer, der er omfattet af Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992, er udført via andre EU-lande, skal eksemplar 3 af punktafgiftsledsagedokumentet, der er returneret fra udgangstoldstedet anvendes som eksportdokumentation i eksportørens punktafgiftsregnskab.

C.1.4 Lettelser

GB art. 222 og 279-289

EU's Toldkodeks giver eksportørerne mulighed for at anvende forskellige forenklede angivelses- og procedureregler i forbindelse med udførsel af varer.

Anvendelse af forenklede løsninger kræver en skriftlig tilladelse fra told- og skatteforvaltningen. Tilladelserne fastsætter rammerne for ordningernes anvendelse samt virksomhedernes pligt til at overholde diverse regnskabs- og kontrolforskrifter.

C.1.4.1 Fritagelse for afgivelse af udførselsangivelse

GB art. 231

Det er ikke nødvendigt at afgive udførselsangivelse i nedennævnte situationer, medmindre:

 • udførslen vedrører varer, der er midlertidigt indført mod sikkerhedsstillelse for told og afgifter, og hvor sikkerhedsstillelsen skal frigives ved ordningens afslutning,
 • varerne er omfattet af særlige udførselsbestemmelser, f.eks. veterinære, sikkerhedsmæssige eller sundhedsmæssige, der kræver fremlæggelse af en udførselstilladelse,
 • Det er nødvendigt at anvende enhedsdokumentet i forbindelse med andre toldprocedurer.

BKG § 48

Fritagelsen omfatter blandt andet:

 • varer, der under transitering af det danske toldområde, er i jernbanens eller en af SKAT godkendt postvirksomheds varetægt,
 • varer, der transiterer toldområdet, herunder varer der genudføres efter at have været oplagt på midlertidigt oplag, ved anvendelse af EU's forsendelsesordning,
 • varer der transiterer toldområdet mod fremlæggelse af TIR- eller ATA-carnet eller NATO-tolddeklaration, formular 302,  
 • rejseudstyr og rejseproviant, der medføres som håndbagage eller indskrives som rejsegods,  
 • varer, der udføres midlertidigt mod fremlæggelse af ATA-carnet; forbliver varerne i udlandet, afgives udførselsangivelse efterfølgende,  
 • værktøj, instrumenter, redskaber o.l., som rejsende håndværkere eller kunstnere skal benytte i udlandet,  
 • gaveforsendelser med en detailpris i Danmark på højst 950 kr, som afsendes af en privat person her i landet. Udførslen må ikke være erhvervsmæssig, og forsendelsespapirerne skal ved afsendelsen indeholde oplysning om, at det drejer sig om gaveforsendelse,  
 • kranse og blomster til udsmykning af grave,  
 • udenlandsk indregistrerede motorkøretøjer og fly,  
 • danske motorkøretøjer, der midlertidigt udføres,  
 • skibe og både, der ikke er genstand for salg, og som afgår på egen køl,  
 • jernbanevogne og fly, der ikke er genstand for salg eller udlejning,  
 • heste til trav, galop, cirkus eller ridning, der midlertidigt udføres, eller som genudføres efter midlertidigt ophold her i landet for udenlandsk regning,  
 • bøger, noder, kataloger, prislister, bekendtgørelser, plakater, brugsanvisninger og andre tryksager, der udføres som lån eller gave,  
 • manuskripter, tidsskrifter mv., der er trykt her i landet og som af danske firmaer sendes til udlandet til abonnenter og forhandlere, der afsætter direkte til forbrugerne,  
 • frimærker til bytning,  
 • kister med menneskelig og urner med aske,  
 • vareprøver med en værdi på højst 500 kr., der ikke er genstand for salg eller bytte. Emballage og forsendelsespapirer skal være mærket Vareprøver,  
 • sportseffekter til sportsudøvelse i udlandet eller genudførsel af tilsvarende effekter,  
 • penge og værdipapirer mv.  
Told-og skatteforvaltningen kan i andre lignende tilfælde fravige kravet om afgivelse af udførselsangivelse.

C.1.4.2 Mundtlig angivelse

GB art. 226, litra b

I henhold til GB art. 226, listra b, jf. art. 225, litra b er der hjemmel til, at der kan anvendes mundtlig angivelse ved eksport af varer hvor den samlede værdi pr. forsendelse ikke overstiger den statistiske tærskelværdi. I Danmark har man valgt at benytte muligheden for at anvende mundtlig angivelse i disse tilfælde.

Den statistiske tærskelværdi er fastslået i statistikforordningerne og udgør pt. kr. 7.500,- pr. forsendelse, for færøerne og Grønland dog kun kr. 3.000,- pr forsendelse. Samtidig må nettovægten ikke overstige 1.000 kg. pr. varekode/vareart.

Betingelserne for at anvende mundtlig angivelse ved eksport er således, at:

 • den samlede værdi pr. forsendelse og klarerer ikke overstiger den statistiske tærskelværdi,
 • forsendelsen ikke indgåer i en regulær serie af ensartede forsendelser, og
 • varerne ikke befordres af selvstændige vognmænd som led i en større godstransport.

En forsendelse er en mængde af varer afsendt på samme tidspunkt, med samme transportmiddel fra én afsender til én modtager.

Dette betyder, at flere vareposter kan slås sammen og indgå i den samlede forsendelse men, at værdien af de enkelte vareposter tilsammen ikke må overstige værdigrænsen.

En forsendelse kan ikke deles i mindre forsendelser, som hver for sig overholder værdi- og vægtgrænsen og dermed angives mundtligt.

Hvis varerne fysisk deles og sendes hver for sig, f.eks. fordi de er for store til at være på én bil, kan der ikke anvendes mundtlig angivelse, heller ikke selvom en eller flere af delforsendelserne overholder værdi- og vægtgrænsen, da de enkelte forsendelser er et led i en større godstransport.

Der er derimod intet til hinder for, at en bil kan samle pakker op fra forskellige eksportører, der hver opfylder betingelserne og derefter angive dem mundtligt.

GB art. 227 stk. 2

Toldekspeditionsstedet kan dog altid kræve en fuldstændig angivelse hvis de nærer tvivl med hensyn til nøjagtigheden eller fuldstændigheden af det angivne. Hvis toldekspeditionsstedet kræver en fuldstændig angivelse skal denne udfærdiges efter de almindelige regler.

GB art. 794 stk. 2

En mundtlig angivelse kan kun anvendes ved udpassagestedet og kan således ikke anvendes ved eksport via et andet EU-land, medmindre man også i dette land accepterer en mundtlig angivelse.

Udpassagestedet er det sted hvor varerne passerer ud af EU's toldområde. I relation til eksport anses udpassagestedet dog også, at være det toldekspeditionssted hvor varerne tages under EU's forsendelsesordning beskrevet under pkt. afsnit B.1  hvis en sådan bringes i anvendelse. Det kan således godt lade sig gøre at anvende mundtlig angivelse ved eksport via et andet EU-land i de tilfælde hvor der startes en forsendelsesangivelse.

C.1.4.3 Godkendt eksportør

GB art. 283-289

Eksportører og speditører kan af told- og skatteforvaltningen, få tilladelse som godkendt eksportør forudsat de:

 • regelmæssigt eksporterer varer,
 • fører regnskab, der gør det muligt for SKAT at foretage effektiv kontrol, herunder efterfølgende kontrol,
 • ikke har begået grove eller gentagne overtrædelser af told- og/eller afgiftsforskrifter.

Den godkendte eksportør modtager en skriftlig tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, som indeholder de nærmere betingelser for anvendelse af ordningen. Betingelserne er bl.a. fastsat af hensyn til kontrollen med de eksporterede varer og til indsamling af oplysninger til udenrigshandelsstatistikken.

Godkendte eksportører kan:

 • afsende varer direkte fra indladningsstedet frem til udpassage af EU's toldområde eller til et sted, hvor varerne tages under forsendelse i henhold til EU's forsendelsesordning, uden forinden at frembyde varerne og fremlægge udførselsangivelse for SKAT.  
 • anvende et handelsdokument, se C.1.b.4.3.1 , ved hver enkelt udførsel, i stedet for EU's enhedsdokument.  

Begrænsninger

Følgende varer kan indtil videre ikke eksporteres under godkendt eksportør-ordningen, kombineret med anvendelse af edb-systemer eller periodeangivelser:

 • Landbrugsvarer omfattet af bestemmelserne om eksportrestitution, licens eller eksportafgift. Der er dog etableret en særlig ordning, baseret på anvendelse af EU's enhedsdokument, hvorefter eksportører af landbrugsvarer mod eksportrestitution kan blive godkendte eksportører. Se afsnit  C.1.b.4.3.4 .  
 • Varer, der af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære eller andre grunde kun kan udføres mod fremlæggelse af en udførselstilladelse, f.eks. våben, varer med dobbelt anvendelse (dual use) og medicin mv.

C.1.4.3.1 Regler for ordningens anvendelse

GB art. 285

Den godkendte eksportør skal elektronisk underrette told- og skatteforvaltningen, der er ansvarlig for indladningsstedet, om den forestående ekspedition i form af en forudanmeldelse. Denne forudanmeldelse kan enten være en fuld angivelse eller en forenklet angivelse.

Forudanmeldelsen skal indsættes i e-Export. Tidsfristen for indgivelse vil fremgå af tilladelsen. Tidsfristen vil være fastsat således, at SKAT altid har mulighed for at nå at besigtige varerne.

Hvis virksomheden indlader varer flere forskellige steder, skal forudanmeldelse afgives til told- og skatteforvaltningen, hvor sidste indladning finder sted. Dette sted betragtes da som indladningssted for det samlede vareparti.

Hvis forsendelsen foretages af en speditør, og indladningerne sker fra flere forskellige eksportører, der afgiver hver sin udførselsangivelse, kan speditøren vælge at forudanmelde samtlige varer for told- og skatteforvaltningen på sidste indladningssted.

I forudanmeldelsen anfører den godkendte eksportør det forventede ekspeditionstidspunkt, som vil være tidspunktet for indladningsstart. Senest på det forventede ekspeditionstidspunkt, skal varerne være adskilt fra de øvrige varer, færdigpakkede og mærkede, så de kan tages under toldkontrol på indladningsstedet. På dette tidspunkt anses varerne at være frembudt for told og skatteforvaltningen.

Hvis en forsendelse af told- og skatteforvaltningen udtages til indladningskontrol, vil denne kontrol som hovedregel blive foretaget i forbindelse med det angivne indladningstidspunkt.

Hvis kontrol ikke er påbegyndt eller varslet over for virksomheden inden forventet ekspeditionstidspunkt, er virksomheden berettiget til at påbegynde indladning og transport.

Når indladning er afsluttet skal den godkendte eksportør elektronisk indsætte faktisk ekspeditionstidspunkt på forudanmeldelsen, hvorefter forudanmeldelsen automatisk konverteres til enten en almindelig udførselsangivelse eller en forenklet angivelse, afhængig af arten af forudanmeldelsen.

Hvis forsendelsen er udtaget til kontrol, kan den godkendte eksportør ikke indsætte faktisk ekspeditionstidspunkt. Dette gøres af SKAT i forbindelse med gennemførelse af kontrollen.

Særlige ekspeditioner

Hvis varerne er omfattet af en af følgende ordninger:

 • varer fra toldoplag,
 • varer fra aktiv forædling,
 • varer fra midlertidig indførsel,
 • varer mod toldgodtgørelse,
 • varer, der udføres til passiv forædling,
 • spiritus, vin, frugtvin, tobaksvarer, cigaretpapir og benzin,

skal forudanmeldelsen desuden indeholde oplysning om hvilken ordning varerne vedrører samt journal-nr på den bevilling eller tilladelse der omfatter det pågældende forhold, Reference-nr på den fortoldningsangivelse, der ligger til grund for registrering af indførslen, eller oplysning om, at en ansøgning om toldgodtgørelse er behandlet af SKAT inden varernes genudførsel.

Udførselsdokument

Ved hver udførsel skal varerne ledsages af eksemplar 3 eller et print af udførselsangivelsen. Den godkendte eksportør kan ? efter indsættelse af faktisk ekspeditionstidspunkt ? printe udførselsangivelsen, som herefter automatisk er godkendt til udførsel.

GB art. 288

SKAT kan give tilladelse til, at der anvendes et handelsdokument som udførselsdokument. Som handelsdokument betragtes f.eks. faktura.

Udførselsdokumentet skal underskrives af den godkendte eksportør.

Et handelsdokument skal mindst indeholde følgende oplysninger:

 • SE-nummer, navn og adresse
 • bestemmelsesland
 • fakturanummer og dato
 • varernes sædvanlige handelsbetegnelse samt varekode, kolliantal, art, mærke og nummer
 • nettovægt
 • påtegningen: Forudanmeldt til SKAT ____, dato og klokkeslet samt forenklet udførsel.  

Ved udførsel af varer, der er under en toldprocedure af økonomisk betydning, stilles der følgende yderligere krav til oplysningerne i handelsdokumentet:

 • Genudførsel af varer fra aktiv forædling. Det skal af dokumentet fremgå, at eksporten vedrører varer fra aktiv forædling, med henvisning til bevillingen til aktiv forædling samt til fortoldningsekspeditionen med nr. og dato.  
 • Genudførsel af varer, der har været midlertidigt indført. Det skal af dokumentet fremgå, at eksporten vedrører varer, der genudføres efter at have været midlertidigt indført samt til hvilket formål under ordningen. Der skal i dokumentet henvises til fortoldningsekspeditionen med nr. og dato.  
 • Udførsel af varer til passiv forædling. Det skal af dokumentet fremgå, at eksporten vedrører varer til passiv forædling, med henvisning til bevillingen til passiv forædling.
 • Udførsel af varer mod toldgodtgørelse. Det skal af dokumentet fremgå, at eksporten vedrører varer, der udføres mod toldgodtgørelse samt at told- og skatteforvaltningen forinden har givet tilladelse til udførslen.

Udpassageattest

Hvis eksportøren eller dennes repræsentant anmoder derom, afgiver toldmyndigheden på udpassagestedet attest om varernes udførsel på udførselsangivelsen, i printet eller på bagsiden af handelsdokumentet, som derefter tilbageleveres. Attestationen består i et stempel, der bærer toldstedets navn og dato.

Anmodning fremsættes ved, at der i rubrik 44 i udførselsangivelsen, i printet eller nederst i dokumentet anføres "RET-EXP", eller det på anden måde tilkendegives, at man ønsker at få dokumentet tilbageleveret.

I visse tilfælde er det nødvendigt at forlange udførselsdokumentet tilbageleveret, f.eks. ved udførsel af punktafgiftspligtige varer, se C.1.b.3.6 .

GB art. 793, stk 6a

Hvis varerne er omfattet af EU's harmoniserede punktafgiftssystem, skal udpassagetoldstedet attestere på det pågældende punktafgiftsledsagedokument (AAD), at varerne har forladt EU. Udpassagetoldstedet sender det attesterede dokument retur til den virksomhed, der i dokumentet er angivet som afsender.

Eksportørstempel

Enhedsdokumentet eller printet skal i rubrik C forsynes med et stempel, hvis størrelse og rubricering er fastsat i EU's bestemmelser, se bilag 72 . Stemplet skal være godkendt af told- og skatteforvaltningen. Anvendes handelsdokument anbringes stempel nederst i højre hjørne.

Stemplet skal indeholde følgende oplysninger:

 • DK
 • Toldsted
 • Løbenummer
 • Udstedelsesdato
 • Virksomhedens navn
 • Tilladelsens nummer

Told og skatteforvaltningen kan godkende, at stemplet er fortrykt på dokumenterne.

Nummerering

Dokumenterne skal af virksomheden forsynes med et løbenummer, dato for afsendelsen samt udstedelsesdato i de pågældende rubrikker i stemplet.

Dokumenterne skal endvidere registreres i en fortegnelse, der opbevares i virksomheden.

Fortegnelsen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Løbenummer: et fortløbende nummer  
 • Udstedelsesdato: den dato, hvor varerne er færdigpakkede til afsendelse, således at de kan tages under toldkontrol  
 • Dokumentets art: udførselsangivelse/handelsdokument   
 • Henvisninger: henvisning til faktura, medmindre handelsdokumentet er en kopi af den pågældende faktura, samt fragtbrev mv.

C.1.4.3.2 Indlevering af eksportoplysninger

GB art. 267Angivelse via edb

En godkendt eksportør indsætter eksportoplysningerne og forventet ekspeditionstidspunkt (tidspunkt for indladningens påbegyndelse på indladningsstedet) i det nye eksportsystem og indsender dette som en elektronisk forudanmeldelse til SKAT, hvorved e-Export tildeler virksomheden et ekspeditionsnummer. Der kan anvendes almindelig eller forenklet angivelse efter aftale med SKAT.

 

Hvis kontrol ikke er påbegyndt på det angivne tidspunkt indsætter den godkendte eksportør det faktiske ekspeditionstidspunkt i e-Export, og forudanmeldelsen er herefter konverteret til en udførselsangivelse, almindelig eller forenklet. Varerne er nu frigivet til udførsel.

 

Hvis den godkendte eksportør har valgt at afgive forenklede forudanmeldelser/udførselsangivelser, skal disse følges op med supplerende oplysninger. Disse oplysninger skal indsættes i eksportsystemet senest den 10. hverdag i måneden efter, at udførslen har fundet sted. De supplerende oplysninger kan enten indsættes for hvert ekspeditionsnummer eller som en samlet angivelse.

 

Der henvises i øvrigt til afsnit C.1.b.2.3 som beskriver edb-løsningerne generelt, samt til told- og skatteforvaltningen for nærmere information.

 

Angivelse via periodeangivelse på enhedsdokumentet

Hvis omstændighederne taler derfor, kan den godkendte eksportør indgive periodeangivelsen ved anvendelse af EU?s administrative enhedsdokument.

Fælles for periodeangivelser

Den samlede angivelse udfærdiges efter følgende regler:

Såfremt der inden for måneden er afgivet forenklede angivelser, hvor følgende oplysninger er ens:

Rubrik nr. Indhold:
   
17a Bestemmelsesland
18,21,25 og 26 Transportoplysninger
29 Udpassagetoldsted

 

 

kan de samles til én angivelse (månedsangivelse).

For vareposter, der tilhører denne ene angivelse og hvor følgende rubrikker er ens:

 Rubrik nr.  Indhold:
   
 33  Varekode
 34a  Oprindelsesland
 37  Procedurekode

kan rubrikkerne 35, 38 og evt. 41 udfyldes med sam­lede mængder for angivelsen og rubrik 46 med samlet udførselsværdi for angivelsen. Rubrikkerne 20, 22 og 28 udfyldes ikke.

 

C.1.4.3.3 Varer oplagt på midlertidigt oplag

Når ordningen som godkendt eksportør anvendes ved genudførsel af varer oplagt på midlertidigt oplag skal den/de midlertidige oplæggelser afsluttes. Det sker automatisk ved angivelse af Reference-nr på den midlertidige angivelse i udførselsangivelsens rubrik 40.

I denne situation kan det anbefales, at den godkendte eksportør anvender en edb-løsning og overfører oplysningerne inden angivelsesfristen for den midlertidige oplægelse. Afslutningen af den midlertidige oplæggelse sker således automatisk.

I modsat fald skal den godkendte eksportør indsende en oversigt over referencenummeret/numrene til told- og skatteforvaltningen. Oversigten skal indsendes inden angivelsesfristen for den midlertidige oplæggelse, dog senest 6. hverdag, herunder ikke lørdag, i efterfølgende måned.

Oversigten skal indeholde oplysning om, hvilken dato de midlertidigt oplagte varer er udført, samt henvisning til det pågældende handelsdokument.

C.1.4.3.4 Landbrugsvarer mod eksportrestitiution

Godkendte eksportører, der udfører landbrugsvarer mod udbetaling af eksportrestitution, skal angive hver enkelt udførsel på EU's enhedsdokument (YM-angivelse). Se endvidere specielle bestemmelser angående varer med præfinansiering i afsnit A.13.2 .
 
Landbrugsvarer mod udbetaling af eksportrestitution kan kun udføres under ordningen, når udførslen foregår direkte fra dansk havn/lufthavn. I andre tilfælde skal varerne ledsages af et T-5 dokument.  
 
Der kan indtil videre udstedes tilladelse som godkendt eksportør til eksportører, der afsender varer fra et indladningssted til et sted i Danmark, hvor transporten af varerne evt. overtages af en speditør, der påbegynder en ekstern fællesskabsforsendelse for varerne til et EFTA/Visegrad-land, se afsnit B.1.3.1 .  
 
Både ved direkte udførsel fra Danmark og i sidstnævnte situation skal udførselsangivelsens eksemplar 1 ledsage varerne hertil.
 
Eksportører af landbrugsvarer under ordningen for godkendt eksportør kan undlade at medsende udførselsangivelsens eksemplar 3 til udgangstoldstedet. Dette eksemplar indsendes i stedet til told- og skatteforvaltningen sammen med YM-blanketten og udførselsangivelsens eksemplar 2, hvorefter den - hvis der anmodes derom - sendes retur med told- og skatteforvaltningens registreringsnummer påført.  
 
Dette kan have betydning for virksomhedens eventuelle senere henvendelse til told- og skatteforvaltningen og/eller Direktoratet for FødevareErhverv vedrørende ekspeditionen.

I de tilfælde, hvor eksportøren har foretaget afskrivning på eksportlicenser/forudfastsættelsesattester, afgiver told- og skatteforvaltningen attest herom og angivelsens ekspeditionsnummer påføres.

Forudanmeldelse

Hvis forsendelsen foretages af en speditør, og indladningerne sker fra flere forskellige eksportører, der afgiver hver sin udførselsangivelse, landbrug, skal forudanmeldelse ske til samtlige berørte told- og skatteforvaltninger.
 
Told- og skatteforvaltningen kan give tilladelse til, at kontrol kan foregå på det sidste indladningssted, hvis der på dette sted er tilstrækkelige faciliteter til rådighed til at foretage kontrol.
 
De enkelte forudanmeldelser skal indeholde oplysning om, hvor den fysiske kontrol ønskes foretaget.

 

C.1.4.4 Periodisk angivelse

GB art.280

Almindelige udførsler

Eksportørregistrerede virksomheder kan få tilladelse til at afgive en samlet opgørelse over udførte varer i en nærmere fastsat periode, normalt en måned. Opgørelsen afgives på EU's enhedsdokument.

For eksportører, der har tilladelse som godkendt eksportør, henvises til C.1.b.4.3 .

For andre eksportører gælder følgende:

Ved hver enkelt udførsel skal en forenklet udførselsangivelse sammen med varerne forevises toldekspeditionsstedet, og de procedurer, der er beskrevet  i afsnit C.1.b.3.6 , skal følges.

Den forenklede angivelse består af eksemplar 3 af EU's enhedsdokument eller et handelsdokument. Dokumentet udfyldes efter regler fastsat af told- og skatteforvaltningen, men skal mindst indeholde oplysningerne fra enhedsdokumentets rubrik 1, 2, 14, 17, 28, 31, 33, 38, 44 og 54 udfyldt efter de almindelige regler, se afsnit C.1.b.2.5.1 .

I rubrik 44 skal desuden anføres "Forenklet udførsel - periodeangivelse" samt nummer og dato på den udstedte tilladelse. Ved brug af et handelsdokument skal oplysningen anbringes nederst i dokumentet.

Hvis varerne angives til udførsel ved et toldsted beliggende i en anden EU-medlemsstat, skal den forenklede angivelse bestå af enhedsdokumentets eksemplar 2 og 3. I angivelsens rubrik 44 anføres - foruden "Forenklet udførsel - periodeangivelse" - tillige navnet på told- og skatteforvaltningen i Danmark, hvortil den samlede periodiske angivelse skal indgives. Virksomheder, der anvender handelsdokument som forenklet angivelse, skal medbringe dette i 2 eksemplarer, forsynet med nævnte påtegninger nederst i dokumentet.

Ved udførsel direkte fra Danmark, kan virksomhederne vælge at anvende en specifikation i ét eksemplar, hvis indhold og udformning skal være godkendt af told- og skatteforvaltningen.

Periodeangivelser kan ikke uden særlig tilladelse anvendes for varer, der udføres mod eksportrestitution, licens eller opkrævning af eksportafgift.

Ved udførsel af varer, der af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære eller andre grunde kræver fremlæggelse af en udførselstilladelse, skal denne fremlægges for told- og skatteforvaltningen sammen med den forenklede udførselsangivelse.

Specielle udførsler

Eksportørregistrerede virksomheder kan få tilladelse til at undlade at afgive udførselsangivelse ved hver enkelt udførsel af

 • frimærker og mønter til samlerbrug, bøger, noder, kataloger, prislister, plakater, brugsanvisninger og andre tryksager, for så vidt de enkelte forsendelser har en salgsværdi på under 5.000 kr.
 • varer, der i erhvervsmæssigt øjemed udføres som håndbagage eller medføres i et privat motorkøretøj. Virksomhederne kan på visse betingelser holde udførslen af sådanne varer uden for den moms-pligtige omsætning, blandt andet under forudsætning af, at der fremlægges attest fra toldmyndighederne i indførselslandet for, at varerne er indført der. Endvidere er der visse regnskabsmæssige krav.

Tilladelserne er betinget af, at der for hver måned - efter aftale med told- og skatteforvaltningen afleveres oplysninger om de foretagne udførsler.

C.1.5 Andre Ordninger

C.1.5.1Særligt for landbrugsvarer

C.1.5.1.1 Toldoplagsvarer med præfinansiering

Ved tilførsel og fraførsel af varer anvendes udførselsangivelse, landbrug. Bestemmelserne om toldoplags-varer med præfinansiering er indeholdt i afsnit A.13.2 .

Tilførsel

Udførselsangivelsen skal indleveres til told- og skatteforvaltningen, hvor oplaget er beliggende, samtidig med at varerne frembydes til kontrol.

Udførselsangivelsen ekspederes af told- og skatteforvaltningen efter følgende retningslinier:

 • YM-blankettens oplysninger overgives til Direktoratet for FødevareErhverv.
 • Eksemplar 1 og 2 forbliver ved told- og skatteforvaltningen.
 • Eksemplar 3 udleveres til oplagsvirksomheden/bevillingshaveren til brug ved dennes regnskabsførelse og til brug ved udfærdigelse af fraførselsangivelse. Fotokopi sendes til oplæggeren.

Eventuel licens eller forudfastsættelsesattest udleveres til oplæggeren eller dennes repræsentant.

Fraførsel

Når kontrollen med fraførslen er gennemført, fordeles udførselsangivelsen med bilag således:

 • YM-blankettens oplysninger overgives til EU-direktoratet
 • For eksemplar 1 gælder samme regler som ved udførsel af restitutionsvarer.
 • Eksemplar 2 forbliver ved told- og skatteforvaltningen.
 • Eksemplar 3 udleveres til oplæggeren/eksportøren, medens en fotokopi af eksemplar 3 udleveres til bevillingshaveren til brug ved dennes regnskabsførelse.

Hvis varerne forsendes med bil til steder uden for EU via andre EU-lande, skal der endvidere sammen med udførselsangivelsen afgives kontroleksemplar T 5.

Kontroleksemplaret bliver ved told- og skatteforvaltningen forsynet med samme ekspeditionsnummer som udførselsangivelsen samt med oplysning om, at det skal returneres til told- og skatteforvaltningen. Endvidere forsynes kontroleksemplaret med told- og skatteforvaltningens attest, dog uden anførsel af oplysning om anbragt toldlukke. Denne oplysning angives i udførselsangivelsen.

Forsendes varerne under TIR-transportordningen, skal udførselsangivelsen af told- og skatteforvaltningen, i forbindelse med udpassageattesten, forsynes med oplysning om det fortrykte nummer på det TIR-carnet, ifølge hvilket varerne videreforsendes. Endvidere bliver kontroleksemplaret forsynet med oplysning om anbragt toldlukke.

C.1.5.1.2 Proviantoplag

Provianteringvirksomheder kan yderligere få tilladelse til at drive et proviantoplag.

Ved oplæggelse af landbrugsvarer mod udbetaling af eksportrestitution anvendes udførselsangivelse, landbrug. Der skal ved indleveringen være vedlagt en kopi af udførselsangivelsens eksemplar 3.

Ved fraførsel til proviantering af skibe og fly her i landet eller i udlandet, anvendes proviantangivelse, nr. 11.001 .

For landbrugsvarer, hvor leverandøren søger om eksportrestitution forholdes som anført under afsnit C.1.b.3.1.2 .

Hvis leverandøren afstår fra at søge om eksportrestitution, afgives almindelig udførselsangivelse. Den almindelige udførselsangivelses eksemplar 2 og 3 skal forsynes med oplagshaverens kvittering for varernes modtagelse.

Angivelserne fordeles efter SKATs ekspedition således:

 • YM-blankettens oplysninger overgives til Direktoratet for FødevareErhverv,
 • eksemplar 2 fra udførselsangivelse, landbrug, og den almindelige udførselsangivelses eksemplar 2, forbliver ved told- og skatteforvaltningen,
 • eksemplar 3 af udførselsangivelse, landbrug, udleveres evt. sammen med fotokopi af den almindelige udførselsangivelses eksemplar 3 til oplagshaveren,
 • den almindelige udførselsangivelses eksemplar 2 forbliver ved told- og skatteforvaltningen,
 • den almindelige udførselsangivelses eksemplar 3 udleveres til leverandøren.

Fraførsel

Til skibe og fly i det danske toldområde

Provianteringsvirksomheden skal indgive proviantangivelsen i så god tid inden afgang, at det er muligt for toldekspeditionsstedet at gennemføre en indladningskontrol.

Proviantangivelsen skal indgives til det toldekspeditionssted, hvor trafikmidlet befinder sig umiddelbart efter, at varerne er leveret om bord.

Angivelsen skal være underskrevet af trafikmidlets fører, der tillige skal kvittere for modtagelsen af varerne.

Ekspeditørblanketten udleveres til provianteringsvirksomheden. Ekspeditionsblanket II opbevares ved toldekspeditionsstedet.

Ekspeditionsblanket I sendes til told- og skatteforvaltningen, der varetager tilsyn med provianteringsvirksomheden.

Til skibe og fly uden for det danske toldområde

Provianteringsvirksomheden skal indlevere en proviantangivelse samt en ordreafgivelse til told-ekspeditionsstedet samtidig med, at varerne frembydes til kontrol. Proviantangivelsen afsluttes her.

Hvis toldekspeditionsstedet ikke samtidig er udpassagetoldsted i EU, skal varerne forsendes efter EU's forsendelsesordning eller TIR-transportordningen.

Proviantangivelsen forsynes med attest om varernes udførsel.

Ekspeditørblanketten udleveres til proviantvirksomheden.

Ekspeditonsblanket I og II er til brug for told- og skatteforvaltningen, som har tilsyn med provianteringsvirksomheden.

Til diplomater og internationale organisationer Der er fastsat særlige regler ved leverance fra provianteringsvirksomheder til diplomater og internationale organisationer, se afsnit D.5 .
Til NATO-hovedkvartererne i Danmark Der er fastsat særlige regler for levering af proviant mv. til NATO-hovedkvartererne i Danmark, se afsnit D.6 . 
Til udførsel Provianteringsvirksomheden skal indgive en udførselsangivelse til told- og skatteforvaltningen, hvor provianteringsvirksomheden er hjemmehørende.

Angivelsens eksemplar 2 forbliver hos SKAT og eksemplar 3 udleveres til virksomheden med attest om, at varerne er frigivet til udførsel.

Eksemplar 3 ledsager varerne til det toldekspeditionssted, hvor varerne enten direkte udføres til et land uden for EU eller tages under forsendelse efter EU's forsendelsesordning eller TIR-transportordningen. Nævnte toldekspeditionssted attesterer angivelsens eksemplar 3 efter de almindelige regler og udleverer dette til virksomhedens repræsentant, hvis denne har fremsat anmodning herom, se afsnit C.1.b.3.5 og C.1.b.3.6 .

Ved fraførsel af varer til steder uden for EU's toldområde skal anvendes almindelig udførselsangivelse.

Udførselsangivelsen skal indleveres til told- og skatteforvaltningen, som har tilsyn med oplaget.

C.1.5.2 Salg til turister fra ikke EU-lande

Momsregistrerede virksomheder kan på visse betingelser sælge varer til turister fra ikke EU-lande og senere tilbagebetale momsen af disse varer. Det kræver blandt andet, at turisterne tager varerne med ud af EU og at dette dokumenteres.

For nærmere oplysninger om ordningen henvises til vejledningen: "Tilbagebetaling af moms til turister i Danmark", som kan findes på SKATs hjemmeside eller udleveres fra told- og skatteforvaltningen.

C.1.5.3 Særlige varebevægelser i eksportsystemet

I Kommisionens forordning nr. 1917/2000 af 7. september 2000 er der fastsat at der gælder specielle angivelsesregler for en række særlige varebevægelser.

Udførsler der er omfattet af særlige varebevægelser er følgende:

 • Komplette industrielle anlæg
 • Proviant og bunkerforsyninger
 • Varer til reparation af transportmidler
 • Informationsmedier

Komplette industrielle anlæg

For komplette industrielle anlæg til en værdi på minimum 1,5 mio. euro (ca. 11.250.000 kr.) gælder en række forenklede regler for indberetning af eksport til EXTRASTAT. Hvis virksomheden ønsker at benytte disse forenklede regler, skal der først ansøges om en særlig tilladelse hos told- og skatteforvaltningen. Det er en betingelse for at opnå tilladelse til at benytte de forenklede regler, at det overfor SKAT dokumenteres, at der eksporteres et komplet industrielt anlæg til minimum 1,5 mio. euro. SKAT informerer Danmarks Statistik om, hvilke CVR-numre der har fået tilladelse til at benytte denne ordning. Virksomheden skal angive bevillingens journal-nr i rubrik 44.

I stedet for at specificere de enkelte varekoder som samlet udgør anlægget, angives under de forenklede regler en kode i rubrik 33 opbygget efter følgende regel:

 • De første 3 cifre skal angives som 98 8,
 • det 4. ciffer angiver den branche hvor anlæget skal anvendes jf. nedenfor,
 • de sidste 4 cifre er de første fire cifre af den varekode hvor anlægget ellers skulle være placeret i.

Det 4. ciffer (branchen) kan have værdien 0-9 afhængig af det komplette industrielle anlægs økonomiske hovedaktivitet:

1 Energi (inklusive fremstilling og distribution af damp og varmt vand).
2 Udvinding af ikke-energetiske mineraler (herunder forbearbejdning af malme og tørv); sten-, ler- og glasindustri.
3 Fremstilling af jern- og stål; metalforarbejdende industrier (undtagen fremstilling af maskiner og transportmidler).
4 Fremstilling af maskiner og transportmidler, finmekanisk industri.
5 Kemisk industri (herunder fremstilling af kemofibre); gummi- og plastindustri.
6 Nærings- og nydelsesmiddelindustri.
7

Tekstil-, læder- og lædervare-, fodtøjs- og beklædningsindustri.

8

Træ- og papirindustri (herunder grafisk industri); anden fremstillingsvirksomhed.

9

Transport (undtagen aktiviteter i tilknytning til transport, rejsebureauer, transportformidling og oplagring) og kommunikation.

0 Udvinding, opsamling, rensning og distribution af vand; aktiviteter i tilknytning til transport; andre økonomiske aktiviteter.

Se desuden toldvejledningens bilag 149.

Varer til reparation af transportmidler

Det skal være muligt at skelne mellem midlertidig udførsel af varer til reparation af transportmidler og til anden reparation. Ved eksport af varer til reparation af transportmidler anvendes derfor procedurekode 2300 101.

Informationsmedier

Hvis der er tale om massefremstillet software, film og lignende, skal den samlede værdi af medie og software angives i rubrik 46. For specialudviklet software, film og lignende gælder, at alene værdien af det databærende medie skal angives i rubrik 46, medens værdien af softwaren, filmen m.v. angives i rubrik 44.

Disse regler gælder for varekoderne 37.06.xx.xx (mastere til film), 49.06.00.00 (tegninger) og 85.24.xx.xx. (disketter, videokassetter mv.).

C.1.6 Rettelse og annullering af udførselsangivelser

TK art 65 og GB art. 204

Rettelse

Rettelse af udførselsangivelser, der tidligere er frigivet, kan ske elektronisk ved eksportørens egen foranstaltning. Rettelsesanmodning kan ske direkte i SKATs eksportsystem, enten via internettet eller edi-løsningen. Eksportøren skal angive en begrundelse for rettelsen.

Rettelsen har dog først effekt, når SKAT har godkendt rettelsen. Denne godkendelse sker ligeledes elektronisk.

Rettelse af udførselsangivelser, der tidligere er frigivet, kan dog også ske ved at virksomheden afgiver en rettelsesangivelse. Rettelsesangivelsen foreligger i to udgaver, en for varer generelt og en for varer omfattet af EU's landbrugsordninger. Angivelserne er optrykt som toldvejledningens bilag 83 og bilag 84 .

Rettelsesangivelsen skal udfyldes efter rubriceringen og indeholde oplysning om virksomhedens navn, adresse og SE-nummer samt henvisning til udførselsangivelsens dato og ekspeditionsnummer. Endvidere skal oplyses varepostnummer, rubriknummer og tidligere indhold samt nyt indhold for den rubrik i udførselsangivelsen, der skal rettes.

I rettelsesangivelsens rubrik bemærkninger skal angives årsagen til rettelsen og angivelsen skal i fornødent omfang være vedlagt dokumentation for rigtigheden af de nye oplysninger.

Efter foretaget rettelse af udførselsangivelsen sender SKAT et eksemplar af rettelsesangivelsen til virksomheden som dokumentation for rettelsen.

Ved rettelse af oplysninger i udførselsangivelse, landbrug henvises endvidere til Direktoratet for FødevareErhverv's eksportørvejledning.

Rettelsesangivelserne anskaffes af eksportøren og kan for eksempel købes hos boghandlerne.

GB art 796

Annullering

Hvis varer, der er frigivet til udførsel, ikke inden for kort tid forlader EU's toldområde, skal udførselsangivelsen annulleres. Annulleringen kan foretages elektronisk ved eksportørens egen foranstaltning eller ved, at told- og skatteforvaltningen, der har frigivet varerne til udførsel,skriftligt anmodes om at angivelsen annulleres.

Hvis annulleringen foretages elektronisk af eksportøren, skal eksportøren angive en begrundelse og SKAT skal godkende annulleringen, inden denne får effekt. Godkendelsen foregår også elektronisk.

Hvis SKAT anmodes om at annullere angivelsen, skal printet/eksemplar 3 af udførselsangivelsen eller et dermed sidestillet dokument - hvis det tidligere er udleveret til virksomheden - afleveres til SKAT.

C.2 Oprindelse

Formål

I forbindelse med udførsel og indførsel af varer har eksportører/importører ofte brug for at kunne fremlægge et bevis for varens oprindelse. 

Behovet for udstedelse af et oprindelsesbevis kan være begrundet i:

 • EFs præferenceaftaler med en række lande/landegrupper, hvor dokumentationen er en forudsætning for at varerne kan opnå toldpræference i bestemmelseslandet , se afsnit  A.8 , eller   
 • i samhandel en med et 3. land, hvor det af andre grunde kan være nødvendigt at kunne dokumentere varernes oprindelse .  

Gennemgangen af oprindelsesreglerne er opdelt i to afsnit:
 • præferentiel oprindelse og  
 • ikke-præferentiel oprindelse .  
 Der er stor forskel på de to typer oprindelsesregler.

Det legale grundlag

Det legale grundlag for udstedelse af bevis for præferenceoprindelse fremgår af afsnit A.8 .

TK art. 22-26 samt GB art. 35-65 BKG §§ 126-128

Grundlaget for udstedelse af andet oprindelsebevis , dvs. for ikke-præferentiel oprindelse, fremgår af toldkodeksens artikel 22 - 26 samt gennemførelsesbestemmelserne til toldkodeksens afsnit IV, artikel 35 - 65, hvor kodeksen indeholder de generelle regler for oprindelse , mens der i gennemførelsesbestemmelserne er optaget oprindelsesregler for en række bestemte varer , f.eks. tekstilvarer. Derudover findes de nærmere regler for udstedelsen af disse certifikater i toldbehandlingsbekendtgørelsens §§ 126-128.

C.2.1 Præferentiel oprindelse

C.2.1.1 EØS/Island/Liechtenstein/Norge

Den 1. januar 1994 trådte aftalen om Det Europæiske Økonomiske - Samarbejdsområde , kaldet EØS, i kraft. På toldpræferenceområdet kan aftalen i praksis betragtes som en slags overbygning på EFTA-aftalerne fra 1972/1973, som fortsat er gældende for Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz.

Schweiz har dog valgt at stå uden for EØS-aftalen og omtales derfor særskilt i næste afsnit. Når der i det efterfølgende er anført EØS, menes der derfor EU og følgende EFTA-lande - Island, Liechtenstein og Norge.

Liechtenstein tiltrådte først EØS-aftalen med virkning fra 1. maj 1995.

EF har via en række brevvekslinger med Island og Norge indgået aftaler om toldnedsættelser mv. på blandt andet landbrugsområdet. Dette område er ikke omfattet af EØS-aftalen.

C.2.1.1.1 Vareområdet

Det vareområde, der er omfattet af aftalerne, og som dermed kan opnå toldpræference ved indførsel i EØS/Island/Liechtenstein/Norge, fremgår af selve aftalerne og kan i øvrigt findes ved opslag i den elektroniske toldtarif.
 

C.2.1.1.2 Oprindelsesregler

En af betingelserne for udstedelse af oprindelsesbevis ved udførsel af varer, omfattet af toldpræferenceaftalerne, til EØS, Island og Norge, er bl.a., at varerne er fremstillet i og har opnået oprindelse i EØS/Island/Norge efter reglerne i aftalens oprindelsesprotokol.  Dette kan ske ved:

Fuldt ud fremstillet - artikel 2, stk. 1, litra a) og stk. 2, litra a)

En vare anses for at være fuldt ud fremstillet, hvis den er omfattet af artikel 4/5 og opfylder betingelserne deri. Begrebet fuldt ud fremstillet er beskrevet i afsnit C.2.1.11.2.1 .

Tilstrækkelig bearbejdet/forarbejdet - artikel 2, stk. 1, litra b) og artikel 2, stk. 2, litra b)

Varer, der er fremstillet i EU eller EØS/Island/Norge, og som indeholder materialer, der ikke er fuldt ud fremstillet i EU/EØS/Island/Norge, på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

Proceslisten -artikel 5/6

Betingelsen om "tilstrækkeligt bearbejdet/forarbejdet" anses for opfyldt, når betingelserne i listen i bilag II til oprindelsesprotokollen er opfyldt. Dette bilag kaldes proceslisten. Proceslisten angiver for alle varer, hvilken bearbejdning eller forarbejdning, der skal foretages af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen, og gælder kun disse materialer.

Det skal bemærkes, at ikke alle varer i proceslisten er omfattet af aftalen.

En nærmere beskrivelse af proceslisten fremgår af afsnit  C.2.1.11.2.2 .

Utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning - artikel 6/7

Hvis proceslistens betingelser kun er opfyldt ved en eller flere af de utilstrækkelige bearbejdninger/forarbejdninger, der fremgår af listen i bestemmelsen, kan varen alligevel ikke anses for at have oprindelsesstatus. Listen i bestemmelsen er udtømmende.

De utilstrækkelige bearbejdninger/forarbejdninger er nærmere beskrevet i afsnit  C.2.1.11.2.3 .

Kumulation - artikel 3/4

En vare kan opnå oprindelsesstatus i EØS/Island/Norge, hvis de er fremstillet af materialer med oprindelse i Island/Norge/Schweiz eller Tyrkiet - den såkaldte pan-europæiske kumulation, se afsnit C.2.1.11.2.4 .  

Kumulationen er betinget af, at disse materialer har undergået en mere vidtgående bearbejdning/forarbejdning end dem, der er nævnt i artikel 6.

Inden for EØS-landene er der adgang til fuld kumulation. Denne regel indebærer, at materialer, der indføres i medfør af EØS-aftalen fra f.eks. Norge til videreforarbejdning i f.eks. Danmark, indtræder i produktionen, som om de hidrørte fra EU - også selvom de endnu ikke har opnået oprindelse, se afsnit C.2.1.11.2.4 .

Generel toleranceregel - artikel 5/6, stk. 2

Materialer uden oprindelsesstatus, som efter proceslistens betingelser ikke bør anvendes, kan alligevel anvendes ved fremstillingen af den pågældende vare, hvis:

 • deres samlede værdi ikke overstiger 10% af færdigvarens pris ab fabrik, og
 • procentdelen for maksimumsværdien af materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiges  

Den generelle toleranceregel gælder ikke for tekstilvarer.

Den generelle toleranceregel er nærmere beskrevet i afsnit C.2.1.11.2.5 .

Territorialitetsprincippet - artikel 11/12

Oprindelsen for en vare skal som hovedregel opnås ved en ubrudt fremstillingsproces inden for EU/EØS/Island/Norge, jf. dog reglerne om pan-europæisk kumulation.

Der er dog mulighed for at foretage noget af bearbejdningen/forarbejdningen uden for området, hvis: 

 • de udførte materialer er fuldt ud fremstillet i EU/EØS/Island/Norge eller har undergået en bearbejdning/forarbejdning, der er mere vidtgående end dem, der er nævnt i artikel 6/7,
 • det kan godtgøres over for toldmyndighederne, at de genindførte varer er resultatet af en bearbejdning/forarbejdning af de udførte materialer
 • den samlede merværdi, der er erhvervet uden for området, ikke overstiger 10% af prisen ab fabrik for det færdige produkt, og
 • bearbejdningen/forarbejdningen foregår inden for rammerne af proceduren for passiv forædling eller en tilsvarende ordning.

Det skal bemærkes, at de 10% fra territorialitetsprincippet ikke kan lægges sammen med de 10% fra den generelle toleranceregel således, at der kan opnås 20% forarbejdninger uden for området.

Se mere herom i afsnit C.2.1.11.2.5 .

Oprindelsesreglerne om værdi, enhed, sæt, emballage samt reparation følger de i afsnit C.2.1.11.2.5 anførte retningslinier.

C.2.1.1.3 Direkte transport

Artikel 12/13

Varerne må kun være transporteret indenfor EØS/Island/Liechtenstein/Norge/Schweiz og Tyrkiet. Se afsnit C.2.1.11.3 .

C.2.1.1.4 Oprindelsesbevis

Varens oprindelse skal bevises ved enten:

Varecertifikat EUR.1 - artikel 15, stk. 1, litra a)/16, stk. 1, litra a)

Varernes oprindelse kan bevises ved fremlæggelse af et varecertifikat EUR.1-certifikat, der i alle tilfælde skal attesteres af toldmyndighederne. 

Varecertifikat EUR-MED

Som ovenfor, men kun i forbindelse med Pan-Euro-Med-aftaler.

Leverandørerklæringer udfærdiget i EU for varer omfattet af en aftale, der tillader Pan-Euro-Middelhavs-kumulation, skal indeholde oplysninger om hvilke lande, der har været kumulation med, eller om der ikke er gjort brug af kumulation. Hvis disse oplysninger ikke findes, kan der ikke udstedes oprindelsesdokumentation for disse varer.

Fakturaerklæring - artikel 15, stk. 1, litra b)/16, stk. 1, litra b)

For sendinger, som alene indeholder varer med oprindelse i henhold til aftalerne, og hvis værdi ikke overstiger 45.600 kr., anses eksportørens erklæring i fakturaen om varernes oprindelse som tilstrækkelig bevis.

Erklæringen skal have følgende ordlyd:

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i_____.

Der anføres: EØS/Island/Norge/Schweiz/Tyrkiet, alt efter hvad der er tilfældet.

For sendinger, som indeholder både varer med og uden oprindelse i henhold til aftalerne, eller med en højere værdi end 45.600 kr., kan varernes oprindelse kun dokumenteres med en fakturaerklæring, hvis eksportøren har fået en autorisation dertil af toldmyndighederne. Erklæringen skal i disse tilfælde have følgende ordlyd:

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr ...), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i _____.

Der anføres: EØS/Island/Norge/Schweiz/Tyrkiet, alt efter hvad der er tilfældet.

Begge fakturaerklæringer skal underskrives af eksportøren og skal ikke attesteres af toldmyndighederne.

Det er imidlertid ikke nødvendigt, at fakturaerklæringen underskrives, hvis eksportøren er autoriseret og skriftligt over for toldmyndighederne har afgivet erklæring om, at han påtager sig det fulde ansvar for alle fakturaerklæringer, der angiver ham som eksportør, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift.

En fakturaerklæring kan af eksportøren afgives i forbindelse med varernes udførsel eller efterfølgende. Afgives erklæringen efter at varerne er angivet overfor bestemmelseslandets toldmyndighed, skal der i erklæringen ske henvisning til de dokumenter, der er afgivet til bestemmelseslandets toldmyndighed.

Leverandørerklæring artikel 26

En leverandør kan afgive en såkaldt leverandørerklæring for varer, der endnu ikke har opnået oprindelse i EØS, men som anvendes i produktion af andre varer indenfor EØS. Tilsvarende gælder for Tyrkiet og OLT/AVS. Erklæringens ordlyd er for EØS og Tyrkiets vedkommende optrykt som bilag 108 - 111. Hvis leverandøren regelmæssigt forsyner en kunde, kan der under visse omstændigheder udstedes en langtidsleverandørerklæring. Denne erklæring vil normalt være gyldig i op til ét år. 

De nærmere regler vedrørende udstedelse og attestation af oprindelsesdokumentation, herunder efterfølgende udstedelse og udstedelse af erstatningscertifikater, fremgår af de generelle dokumentationsregler i C.2.1.1.4 .

C.2.1.1.5 Toldgodtgørelse

Artikel 14/15

Der må ikke udstedes oprindelsesdokumentation for eksportvarer, hvis:

 • der under proceduren for aktiv forædling er ydet toldgodtgørelse eller fritagelse for told for de medgåede materialer, eller
 • der er ydet toldgodtgørelse eller fritagelse for told under anden form end aktiv forædling for de medgåede materialer, hvis godtgørelsen/fritagelsen er betinget af, at de fremstillede færdigvarer udføres.

C.2.1.1.6 Regnskabsmæssig adskillelse

Artikel 19a/20a

En betingelse for, at der kan udstedes et oprindelsesbevis er, at de medgåede materialer med oprindelse skal have været fysisk adskilt fra materialer uden oprindelse fra de kommer på råvarelager og under hele fremstillingsprocessen.

Der er dog mulighed for at ansøge om tilladelse til at anvende regnskabsmæssig adskillelse af materialer med oprindelse i EU, Island og Norge, se afsnit  C.2.1.11.7 .

Forklarende bemærkninger vedrørende regnskabsmæssig adskillelse findes i EU-Tidende nr. C 49/02.

C.2.1.1.7 Brevvekslinger

EF har på landbrugsområdet indgået en række brevvekslinger med Island og Norge om toldnedsættelser mv. på landbrugsvarer, som ikke er omfattet af EØS-aftalen. En stor del af toldnedsættelserne er begrænset af toldkontingentordninger.

Vareområdet som EU indrømmer toldpræference for, er ikke sammenfaldende med de områder, som Island og Norge indrømmer toldpræference for.

Det vareområde, der kan opnå toldpræference ved indførsel til EU, fremgår af Toldtariffens bilag 4, underbilag 4.1.

Det vareområde som Island og Norge indrømmer toldpræference for, fremgår af brevvekslingerne, der er offentliggjort i EF-Tidende, nr. L 109 af 1. maj 1993, med senere ændringer.

Toldpræference gives kun, hvis oprindelsesreglerne er opfyldt.

Oprindelsesreglerne fremgår ligeledes af ovenstående EF-Tidende. Varernes oprindelse skal dokumenteres med et EUR.1-certifikat eller en fakturaerklæring, jf. reglerne for oprindelsesdokumentation under EØS-aftalen.

I oprindelsesdokumentationen skal der som oprindelsesland henvises til EU eller Island eller Norge efterfulgt af bogstaverne "AGRI" indsat i parentes.

En række af disse landbrugsprodukter skal være ledsaget af et ægthedscertifikat f.eks. ost og spiritus. Disse ægthedscertifikater kan træde i stedet for den ovenfor nævnte oprindelsesdokumentation.

De øvrige betingelser for at opnå toldpræference bl.a. forsendelsesregler og toldgodtgørelsesregler, der er fastsat i protokol 4 i EØS-aftalen, anvendes på tilsvarende måde for de landbrugsvarer, der er omfattet af brevvekslingerne.

C.2.1.2 Schweiz

Schweiz

Schweiz står i en helt speciel situation i forholdet til EØS-landene.

Ifølge oprindelsesprotokollen i handelsaftalen mellem EU og Schweiz opnår Schweiz stort set de samme fordele som landene indenfor EØS-aftalen. Dette gælder bl.a. for så vidt angår generel tolerance, lempelse af territorialkravet og oprindelsesdokumentation, regnskabsmæsig adskillelse , men ikke fuld kumulation , jf. nedenfor.

Proceslisten omfatter alle varer. Det betyder, at blandt andet også varer hvor hovedreglen om positionsskifte gælder, står i proceslisten. Det skal bemærkes, at ikke alle varer, der er opført i proceslisten, er omfattet af aftalen. En nærmere beskrivelse af proceslisten fremgår af  afsnit C. 2.1.11.2.4.

For varer med oprindelse i medfør af aftalen mellem EF og Schweiz benyttes varecertifikat EUR.1  som bevis på varens oprindelse . Certifikatet skal i alle tilfælde attesteres af toldmyndighederne .

For sendinger, der alene indeholder varer med oprindelse i henhold til aftalerne og hvis værdi ikke overstiger 45.600 kr., anses eksportørens erklæring i fakturaen om varernes oprindelse som tilstrækkelig dokumentation .

Erklæringen har følgende ordlyd:

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i_______.

Der anføres: EU/Island/Norge/Schweiz/Tyrkiet, alt efter hvad der er tilfældet.

For sendinger, der indeholder varer med og uden oprindelse i henhold til aftalerne, eller med en højere værdi end 45.600 kr., kan oprindelsen dokumenteres med en fakturaerklæring , hvis eksportøren har fået en autorisation dertil af toldmyndighederne.

Erklæringen skal i disse tilfælde have følgende ordlyd:

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr.....), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i______.

Der anføres: EU/Island/Norge/Schweiz/Tyrkiet, alt efter hvad der er tilfældet.

Begge fakturaerklæringer skal underskrives af eksportøren - se dog EØS-reglerne, der gælder tilsvarende for Schweiz - og skal ikke attesteres af toldmyndighederne.

Reglerne om fuld kumulation , som gælder indenfor EØS-området, er ikke overført til EU/Schweiz-aftalen. Her gælder således stadig reglerne om diagonal kumulation . Det vil sige, at der for eksempel ved fremstilling i EU udelukkende kan bygges videre på materialer, der allerede har opnået oprindelse i Schweiz og omvendt.

Samtidig gælder - som ved EØS - at der kan ske kumulation med materialer fra de Central- og Østeuropæiske lande og Tyrkiet, såkaldt pan-europæisk kumulation , se afsnit C.2.1.11.2.6 .

C.2.1.3 Central- og Østeuropa

EF har indgået præferenceaftaler med Bulgarien og Rumænien . Se afsnit  A.8 .

Disse aftaler indebærer, at visse varer med oprindelse i EU eller i de Central- og Østeuropæiske lande kan opnå hel eller delvis toldfrihed , dvs. toldpræference ved indførsel til de pågældende lande.  

Udover selve aftalerne, er der lavet en række forklarende bemærkninger. Disse er optrykt i EF-Tidende nr. C 90/99 og indeholder en række fortolkninger af reglerne i oprindelsesprotokollerne. Fortolkningerne er blevet til efter samarbejde mellem EU og de Central- og Østeuropæiske lande og giver - selv om de kun er vejledende - et fingerpeg om, hvordan artiklerne i aftalerne bør læses.

C.2.1.3.1 Vareområdet

Det vareområde, der er omfattet af aftalerne, og som dermed kan opnå toldpræference ved indførsel , fremgår af følgende bilag i Toldtariffen: 

Lande Underbilag
Bulgarien
Rumænien
4.16

C.2.1.3.2 Oprindelsesregler

En af betingelserne for udstedelse af oprindelsesbevis ved udførsel af varer med oprindelse i EU til Rumænien og Bulgarien eller import fra disse lande til EU, er bl.a., at varerne har opnået oprindelse efter reglerne i oprindelsesprotokollen til aftalerne. 

Dette kan ske ved:

Fuldt ud fremstillet - artikel 2, stk. 1, litra a) og artikel 2, stk. 2, litra a)

En vare anses for at være fuldt ud fremstillet , hvis den er omfattet af artikel 5 og opfylder betingelserne deri. Begrebet fuldt ud fremstillet er beskrevet i afsnit C.2.1.11.2.1 .

Tilstrækkelig bearbejdet/forarbejdet - artikel 2, stk. 1, litra b) og artikel 2, stk. 2, litra b)

Varer, der er fremstillet i EU eller det pågældende aftaleland, og som indeholder materialer, der ikke er fuldt ud fremstillet i EU eller det pågældende aftaleland, på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

Proceslisten - artikel 6

Betingelsen om "tilstrækkeligt bearbejdet/forarbejdet" anses for opfyldt, når betingelserne i listen i bilag II til oprindelsesprotokollen er opfyldt. Dette bilag kaldes proceslisten. Proceslisten angiver for alle varer, hvilken bearbejdning eller forarbejdning, der skal foretages af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen, og gælder kun disse materialer.

Det skal bemærkes, at ikke alle varer i proceslisten er omfattet af aftalen.

En nærmere beskrivelse af proceslisten fremgår af afsnit C.2.1.11.2.2 . 

- artikel 7Hvis proceslistens betingelser kun er opfyldt ved en eller flere af de utilstrækkelige bearbejdninger/forarbejdninger, der fremgår af listen i bestemmelsen, kan varen alligevel ikke kan anses for at have oprindelsesstatus. Listen i bestemmelsen er udtømmende.

De utilstrækkelige bearbejdninger/forarbejdninger er nærmere beskrevet i afsnit  C.2.1.11.2.3 .

Kumulation - artikel 3 og 4

En vare kan opnå oprindelsesstatus i EU eller det pågældende aftaleland, hvis de er fremstillet af materialer med oprindelse  i EU/Bulgarien/Rumænien/Island/Norge/Schweiz eller Tyrkiet - den såkaldte pan-europæiske kumulation, se afsnit C.2.1.11.2.4 .  

Kumulationen er betinget af, at disse materialer har undergået en mere vidtgående bearbejdning/forarbejdning end dem, der er nævnt i artikel 7.
 Der kan ligeledes kumuleres med materialer med oprindelse i EØS - disse materialer skal dog i den forbindelse betragtes som materialer med oprindelse i EU, jf. artikel 2, stk. 1, litra c.

Generel toleranceregel - artikel 6, stk. 2

Materialer uden oprindelsesstatus , som efter proceslistens betingelser ikke bør anvendes, kan alligevel anvendes ved fremstillingen af den pågældende vare, hvis:

 • deres samlede værdi ikke overstiger 10% af færdigvarens pris ab fabrik, og
 • procentdelen for maksimumsværdien af materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiges  

Den generelle toleranceregel gælder ikke for tekstilvarer.

Den generelle toleranceregel er nærmere beskrevet i afsnit C.2.1.11.2.5 . 

- artikel 12Oprindelsen for en vare skal som hovedregel opnås ved en ubrudt fremstillingsproces inden for EU og det pågældende aftaleland, jf. dog reglerne om pan-europæisk kumulation.

Der er dog mulighed for at foretage noget af bearbejdningen/forarbejdningen uden for EU eller det pågældende aftaleland, hvis 

 • de udførte materialer er fuldt ud fremstillet i EU eller det pågældende aftaleland eller har undergået en bearbejdning/forarbejdning, der er mere vidtgående end dem, der er nævnt i artikel 7,
 • det kan godtgøres over for toldmyndighederne, at de genindførte varer er resultatet af en bearbejdning/forarbejdning af de udførte materialer
 • den samlede merværdi, der er erhvervet uden for EU eller det pågældende aftaleland, ikke overstiger 10% af prisen ab fabrik for det færdige produkt, og
 • bearbejdningen/forarbejdningen foregår inden for rammerne af proceduren for passiv forædling eller en tilsvarende ordning.

Se mere herom i afsnit C.2.1.11.2.5 .

Oprindelsesreglerne om værdi, enhed, sæt, emballage samt reparation følger de i afsnit C.2.1.11.2.5 anførte retningslinier.

C.2.1.3.3 Direkte transport

Artikel 13

Varerne skal være transporteret indenfor de Central- og Østeuropæiske lande/EU/EØS/Island/Norge/Schweiz/Tyrkiet. Se afsnit C.2.1.11.3 .

C.2.1.3.4 Oprindelsesbevis

Varens oprindelse skal bevises ved enten:

Varecertifikat EUR.1 - artikel 16, stk. 1, litra a)

Varernes oprindelse kan bevises ved fremlæggelse af et varecertifkat EUR.1, der i alle tilfælde skal attesteres af toldmyndighederne.

Varecertifikat EUR-MED

Som ovenfor, men kun i forbindelse med Pan-Euro-Med-aftaler. Den 1. juli 2006 træder et teknisk arrangement i kraft, der skal gælde i overgangsperioden indtil Rådet har vedtaget en ændring af RFO 1207/2001. Teksten i forordningen skal derfor læses som om den også dækkede EUR-MED certifikater og EUR-MED fakturaerklæringer.

Leverandørerklæringer udfærdiget i EU for varer omfattet af en aftale, der tillader Pan-Euro-Middelhavs-kumulation, skal indeholde oplysninger om hvilke lande, der har været kumulation med, eller om der ikke er gjort brug af kumulation. Hvis disse oplysninger ikke findes, kan der ikke udstades oprindelsesdokumentation for disse varer.

Fakturaerklæring - artikel 16, stk. 1, litra b)

For sendinger, som alene indeholder varer med oprindelse i henhold til aftalerne, og hvis værdi ikke overstiger 45.600 kr., anses eksportørens erklæring i fakturaen om varernes oprindelse som tilstrækkelig bevis.

Erklæringen skal have følgende ordlyd:
 
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ............
  
Der anføres EU/Island/Norge/Schweiz/Bulgarien/Rumænien/Tyrkiet, alt efter hvad der er tilfældet.  
 
For sendinger, som indeholder både varer med og uden oprindelse i henhold til aftalerne, eller med en højere værdi end 45.600 kr., kan varernes oprindelse kun dokumenteres med en fakturaerklæring, hvis eksportøren har fået en autorisation dertil af toldmyndighederne. Erklæringen skal i disse tilfælde have følgende ordlyd:
 
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr ...), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ............ 
 
Der anføres EU/Island/Norge/Schweiz/Bulgarien/Rumænien/Tyrkiet, alt efter hvad der er tilfældet.
 
Begge fakturaerklæringer skal underskrives af eksportøren og skal ikke attesteres af toldmyndighederne.  
 
Det er imidlertid ikke nødvendigt, at fakturaerklæringen underskrives, hvis eksportøren er autoriseret og skriftligt over for toldmyndighederne har afgivet erklæring om, at han påtager sig det fulde ansvar for alle fakturaerklæringer , der angiver ham som eksportør, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift.
 
En fakturaerklæring kan af eksportøren afgives i forbindelse med varernes udførsel eller efterfølgende. Afgives erklæringen efter at varerne er angivet overfor bestemmelseslandets toldmyndighed, skal der i erklæringen ske henvisning til de dokumenter, der er afgivet til bestemmelseslandets toldmyndighed.   
 
De nærmere regler vedrørende udstedelse og attestation af oprindelsesbevis, herunder efterfølgende udstedelse og udstedelse af erstatningscertifikater , fremgår af de generelle dokumentationsregler i afsnit C.2.1.11.4 .

C.2.1.3.5 Toldgodtgørelse

Artikel 15

Der må ikke udstedes oprindelsesbevis for de udførte varer, hvis:

 • der under proceduren for aktiv forædling er ydet toldgodtgørelse eller fritagelse for told for de medgåede materialer, eller
 • der er ydet toldgodtgørelse eller fritagelse for told under anden form end aktiv forædling for de medgåede materialer, hvis godtgørelsen/fritagelsen er betinget af, at de fremstillede færdig varer udføres.

C.2.1.3.6 Regnskabsmæssig adskillelse

Artikel 20a

En betingelse for, at der kan udstedes et oprindelsesbevis er, at de medgåede materialer med oprindelse skal have været fysisk adskilt fra materialer uden oprindelse fra de kommer til råvarelager og under hele fremstillingsprocessen.

Der er dog mulighed for at ansøge om tilladelse til at anvende regnskabsmæssig adskillelse af materialerne, se afsnit C.2.1.11.7 .

Der er nu udgivet forklarende bemærkninger vedrørende regnskabsmæssig adskillelse, se EU-Tidende nr. C 49/02.

C.2.1.3 Færøerne

EF har indgået en frihandelsaftale med Færøerne , se afsnit A.8.3 .

Aftalen er gensidig og indebærer, at visse varer med oprindelse i EU eller på Færøerne opnår hel eller delvis toldfritagelse dvs. toldpræference ved indførsel til den anden parts toldområde.

C.2.1.3.1 Vareområdet

Det vareområde, der er omfattet af frihandelsaftalen og som dermed kan opnå toldpræference ved indførsel i EU og på Færøerne, fremgår af selve aftalen og kan i øvrigt findes ved opslag i den elektroniske toldtarif.

C.2.1.3.2 Oprindelsesregler

En af betingelserne for udstedelse af oprindelsesbevis ved handel med varer mellem EU og Færøerne er bl.a. at varerne er fremstillet i EU eller Færøerne og har opnået oprindelse efter reglerne i aftalens oprindelsesprotokol.
 
Dette kan ske ved:

Fuldt ud fremstillet - artikel 2, stk. 1, litra a) og artikel 2, stk. 2, litra a)

En vare anses for at være fuldt ud fremstillet, hvis den er omfattet af artikel 4 og opfylder betingelserne deri. Begrebet fuldt ud fremstillet er beskrevet i afsnit C.2.1.11.2.1 .

Tilstrækkelig bearbejdet/forarbejdet - artikel 2, stk. 1, litra b) og artikel 2, stk. 2, litra b)

Varer, der er fremstillet i EU eller Færøerne, og som indeholder materialer, der ikke er fuldt ud fremstillet i EU eller Færøerne, på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

Proceslisten - artikel 5

Betingelsen om "tilstrækkeligt bearbejdet/forarbejdet" anses for opfyldt, når betingelserne i listen i bilag II til oprindelsesprotokollen er opfyldt. Dette bilag kaldes proceslisten. Proceslisten angiver for alle varer, hvilken bearbejdning eller forarbejdning, der skal foretages af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen, og gælder kun disse materialer.

Det skal bemærkes, at ikke alle varer i proceslisten er omfattet af aftalen.

En nærmere beskrivelse af proceslisten fremgår af afsnit  C.2.1.11.2.2.  

Utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning - artikel 6

Hvis proceslistens betingelser kun er opfyldt ved en eller flere af de utilstrækkelige bearbejdninger/forarbejdninger, der fremgår af listen i bestemmelsen, kan varen alligevel ikke anses for at have oprindelsesstatus. Listen i bestemmelsen er udtømmende.

De utilstrækkelige bearbejdninger/forarbejdninger er nærmere beskrevet i afsnit C.2.1.11.2.3 .

Kumulation - artikel 3

Materialer med oprindelse i EU eller Færøerne anses som materialer med oprindelse i Færøerne eller EU, når de indgår i en vare, der fremstilles dér.

Kumulationen er betinget af, at disse materialer har undergået en mere vidtgående bearbejdning/forarbejdning end dem, der er nævnt i artikel 6, stk.1

Afsnit C.2.1.11.2.4 . indeholder en nærmere beskrivelse af begrebet kumulation.

Generel toleranceregel - artikel 5, stk. 2

Materialer uden oprindelsesstatus , som efter proceslistens betingelser ikke bør anvendes, kan alligevel anvendes ved fremstillingen af den pågældende vare, hvis:

 • deres samlede værdi ikke overstiger 10% af færdigvarens pris ab fabrik, og
 • procentdelen for maksimumsværdien af materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiges  

Den generelle toleranceregel gælder ikke for tekstilvarer.

Den generelle toleranceregel er nærmere beskrevet i afsnit C.2.1.11.2.5 .

Territorialitetsprincippet - artikel 11

Oprindelsen for en vare skal opnås ved en ubrudt fremstillingsproces inden for EU og Færøerne.

Se mere herom i afsnit C.2.1.11.2.5 .

Oprindelsesreglerne om værdi, enhed, sæt, emballage samt reparation følger de i afsnit C.2.1.11.2.5 anførte retningslinier.

C.2.1.3.3 Direkte transport

Artikel 12

Varerne skal være transporteret direkte mellem EU og Færøerne. Se afsnit  C.2.1.11.3 .

C.2.1.3.4 Oprindelsesbevis

Varens oprindelse skal bevises ved enten:

Varecertifikat EUR.1 - artikel 15, stk. 1, litra a)

Varens oprindelse kan bevises ved fremlæggelse af et varecertifikat EUR. 1, der i alle tilfælde skal attesteres af toldmyndighederne.

Varecertifikat EUR-MED

Som ovenfor, men kun i forbindelse med Pan-Euro-Med-aftaler.

Leverandørerklæringer udfærdiget i EU for varer omfattet af en aftale, der tillader Pan-Euro-Middelhavs-kumulation, skal indeholde oplysninger om hvilke lande, der har været kumulation med, eller om der ikke er gjort brug af kumulation. Hvis disse oplysninger ikke findes, kan der ikke udstedes oprindelsesdokumentation for disse varer.

Fakturaerklæring - artikel 15, stk.1, litra b)

For sendinger, som alene indeholder varer med oprindelse i henhold til aftalen, og hvis værdi ikke overstiger 45.600 kr., anses eksportørens erklæring i fakturaen om varernes oprindelse som tilstrækkeligt bevis.

Erklæringen skal have følgende ordlyd:
 
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i EU/Færøerne. 
  
For sendinger, som indeholder både varer med og uden oprindelse i henhold til aftalen, eller med en højere værdi end 45.600 kr., kan varernes oprindelse kun dokumenteres med en fakturaerklæring, hvis eksportøren har fået en autorisation dertil af toldmyndighederne.

Erklæringen skal i disse tilfælde have følgende ordlyd: 
 
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr ...), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i EU/Færøerne.  
 
Begge fakturaerklæringer skal underskrives af eksportøren og skal ikke attesteres af toldmyndighederne.  
 
Det er imidlertid ikke nødvendigt, at fakturaerklæringen underskrives, hvis eksportøren er autoriseret og skriftligt over for toldmyndighederne har afgivet erklæring om, at han påtager sig det fulde ansvar for alle fakturaerklæringer, der angiver ham som eksportør, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift.
  
En fakturaerklæring kan af eksportøren afgives i forbindelse med varernes udførsel eller efterfølgende, forudsat at den forelægges i indførelseslandet senest 2 år efter indførelsen af de varer den vedrører.

C.2.1.3.5 Toldgodtgørelse

Artikel 14

Der må ikke udstedes oprindelsesbevis for de udførte varer, hvis:

 • der under proceduren for aktiv forædling er ydet toldgodtgørelse eller fritagelse for told for de medgåede materialer, eller
 • der er ydet toldgodtgørelse eller fritagelse for told under anden form end aktiv forædling for de medgåede materialer, hvis godtgørelsen/fritagelsen er betinget af, at de fremstillede færdigvarer udføres.

C.2.1.3.6 Undtagelser

Som følge af Færøernes frihandelsaftaler med Island og Norge, og fordi Færøerne har en stor samhandel med Danmark med varer med norsk, islandsk eller færøsk oprindelse, er der i aftalerne med disse lande indføjet en Joint Declaration vedrørende udstedelse af oprindelsesbevis . Tilsvarende gælder for Schweiz. 
 
Der er herved åbnet mulighed for, at danske virksomheder kan få udstedt varecertifikater EUR.1/selv kan udstede fakturaerklæringer på leverancer til Færøerne af varer med oprindelse i Island, Norge eller Schweiz eller på leverancer til Island, Norge eller Schweiz af varer med oprindelse på Færøerne, på samme betingelse som anført ovenfor.   
 
Det er en betingelse, at der kan fremlægges tilfredsstillende bevis for varernes oprindelse, samt at der henvises til det oprindelige bevis. Varer med færøsk oprindelse, som reeksporteres til Island, Norge eller Schweiz , må dog ikke være bragt i fri omsætning i Danmark, dvs. varerne skal have været under toldkontrol i Danmark.

C.2.1.4 Middelhavslande, Sydafrika m.fl.

EF har indgået præferenceaftaler med Egypten, Jordan, Libanon og Syrien, dvs. Machrek-landene , Algeriet, Marokko og Tunesien , dvs. Magreb-landene , Israel, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, PLO (Vestbredden og Gazastriben), Den Sydafrikanske Republik og Republikken Kroatien, se afsnit A.8.4

EF har endvidere indgået præferenceordninger med Republikken Albanien, Republikken Bosnien-Hercegovina, Forbundsrepublikken Jugoslavien, herunder Kosovo og Republikken Slovenien for vin, samt en ordning for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien for vin.

Aftalerne/ordningerne indebærer, at visse varer med oprindelse i EU kan opnå hel eller delvis toldfritagelse, dvs. toldpræference ved indførsel til et af de pågældende middelhavslande. Tilsvarende gælder for visse varer med oprindelse i middelhavslandene ved indførsel i EU.
 
Det skal bemærkes, at ordningen mellem EU og Republikken Albanien, Republikken Bosnien-Hercegovina, Forbundsrepublikken Jugoslavien, herunder Kosovo og Republikken Slovenien for vin, samt Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien for vin er ensidig, jf. dog bestemmelserne om kumulation.

C.2.1.4.1 Vareområdet

De vareområder, der er omfattet af aftalerne og som dermed kan opnå toldpræference ved indførsel til de pågældende lande, fremgår af selve aftalerne og kan i øvrigt findes ved opslag i den elektroniske toldtarif.

C.2.1.4.2 Oprindelsesregler

En af betingelserne for udstedelse af oprindelsesbevis i samhandlen mellem EU og Middelhavslandene er bl.a., at varerne har opnået oprindelsesstatus efter reglerne i oprindelsesprotokollerne til aftalerne. 

Dette kan ske ved:

Fuldt ud fremstillet - artikel 2, stk. 1, litra a) og stk. 2, litra a)

En vare anses for at være fuldt ud fremstillet, hvis den er omfattet af artikel 4/5/6 og opfylder betingelserne deri. Begrebet fuldt ud fremstillet er beskrevet i afsnit C.2.1.11.2.1 .

Tilstrækkelig bearbejdet/forarbejdet- artikel 2, stk. 1, litra b) og artikel 2, stk. 2, litra b)

Varer, der er fremstillet i EU eller det pågældende aftaleland, og som indeholder materialer, der ikke er fuldt ud fremstillet i EU eller aftalelandet, på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

Proceslisten - artikel 5/6/7

Betingelsen om "tilstrækkeligt bearbejdet/forarbejdet" anses for opfyldt, når betingelserne i listen i bilag II til oprindelsesprotokollen er opfyldt. Dette bilag kaldes proceslisten. Proceslisten angiver for alle varer, hvilken bearbejdning eller forarbejdning, der skal foretages af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen, og gælder kun disse materialer.

Det skal bemærkes, at ikke alle varer i proceslisten er i alle tilfælde omfattet af aftalen.

En nærmere beskrivelse af proceslisten fremgår af afsnit C.2.1.11.2.2.

Utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning - artikel 6/7/8

Hvis proceslistens betingelser kun er opfyldt ved en eller flere af de utilstrækkelige bearbejdninger/forarbejdninger, der fremgår af listen i bestemmelsen, kan varen alligevel ikke anses for at have oprindelsesstatus. Listen i bestemmelsen er udtømmende.

De utilstrækkelige bearbejdninger/forarbejdninger er nærmere beskrevet i afsnit C.2.1.11.2.3 .

Kumulation - artikel 3/4

I EFs aftaler/ordninger med henholdsvis Egypten/Jordan/Libanon/Syrien/Israel/PLO/Den Sydafrikanske Republik/Republikken Albanien/Republikken Bosnien-Hercegovina/Republikken Kroatien/Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien/Forbundsrepublikken Jugoslavien, herunder Kosovo/Republikken Slovenien for vin, og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien for vin, er der adgang til bilateral kumulation.

Det betyder, at materialer med oprindelse i EU eller det pågældende aftaleland, anses som materialer med oprindelse i det andet aftaleland, hvis de dér har undergået en bearbejdning eller forarbejdning, der er mere vidtgående end den, der er beskrevet i artikel 6/7/8, alt efter den enkelte oprindelsesprotokol.

I EFs aftaler med Algeriet, Marokko og Tunesien, dvs. de såkaldte Magreb-lande, er der adgang til fuld kumulation mellem EU og Magreb-landene samt mellem Magreb-landene indbyrdes.

I EFs aftale med Den Sydafrikanske Republik er der endvidere adgang til kumulation med AVS-staterne. Derudover anses enhver bearbejdning eller forarbejdning inden for SACU (toldunionen for Det Sydlige Afrika) for at være udført i Sydafrika, hvis der er foregået en yderligere bearbejdning eller forarbejdning dér.

I EFs aftaler med Egypten,er der derudover åbnet mulighed for diagonal kumulation med Algeriet, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Syrien, Tunesien, Tyrkiet (kun visse varer) eller Vestbredden/Gaza (PLO-aftalen). Det er pt. ikke muligt at anvende denne kumulation, idet de nødvendige indbyrdes - identiske - aftaler endnu ikke eksisterer.

I EFs aftaler med Egypten, Marokko og Israel, er der derudover åbnet mulighed for diagonal kumulation med Bulgarien, Island, Norge, Rumænien, Schweiz (incl. Lichtenstein), Tyrkiet, Færøerne eller de lande, der deltager i Euro-Middelhavspartnerskabet. Det er pt. ikke muligt at anvende denne kumulation, idet alle de nødvendige indbyrdes - identiske - aftaler endnu ikke eksisterer.

Leverandørerklæringer udfærdiget i EU for varer omfattet af en aftale, der tillader Pan-Euro-Middelhavs-kumulation, skal indeholde oplysninger om hvilke lande, der har været kumulation med, eller om der ikke er gjort brug af kumulation. Hvis disse oplysninger ikke findes, kan der ikke udstedes oprindelsesdokumentation for disse varer.

C.2.1.11.2.4 . indeholder en nærmere beskrivelse af begrebet kumulation.

Generel toleranceregel - artikel 5, stk. 2/6, stk. 2/7, stk. 2 eller artikel 6, stk. 2

Materialer uden oprindelsesstatus, som efter proceslistens betingelser ikke bør anvendes, kan alligevel anvendes ved fremstillingen af den pågældende vare, hvis:

 • deres samlede værdi ikke overstiger 10% af færdigvarens pris ab fabrik, og
 • procentdelen for maksimumsværdien af materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiges  
Denne tolerenceregel gælder i EF´s aftaler/ordninger med Egypten/Israel/PLO/Libanon/Algeriet/Marokko/Jordan/Republikken Albanien/Republikken Bosnien-Hercegovina/Republikken Kroatien/Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien/Forbundsrepublikken Jugoslavien, herunder Kosovo/Republikken Slovenien for vin/Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien for vin.

I EFs aftale med Sydafrika kræves oprindelsesreglerne dog ikke opfyldt for materialer - uden oprindelse - som højst udgør 15% af produktets pris ab fabrik. Undtagen herfor er dog produkter henhørende under kap. 3 og 24 og HS-pos. 1604, 1605, 2207 og 2208, for hvilke den samlede værdi af materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger 10% af produktets pris ab fabrik.

Denne generelle toleranceregel gælder ikke for tekstilvarer.

Den generelle toleranceregel er nærmere beskrevet i afsnit C.2.1.11.2.5 .

Territorialitetsprincippet artikel 11/12/13

Oprindelsen skal opnås ved en ubrudt fremstillingsproces inden for EU/det pågældende land/område, se afsnit C.2.1.11.2.5 . 

Dette gælder i EF´s aftaler/ordninger med Egypten/Israel/PLO/Libanon/Algeriet/Tunesien/Marokko/Jordan/Den Sydafrikanske Republik/Republikken Albanien/Republikken Bosnien-Hercegovina/Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien/Forbundsrepublikken Jugoslavien, herunder Kosovo/Republikken Slovenien for vin og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien for vin.

Hvis varerne under fremstillingsprocessen forlader EU/det pågældende land/område indebærer det, at oprindelsesprocessen bliver afbrudt og at en eventuel allerede opnået oprindelse for materialerne mistes.

Ifølge aftalen med Israel og Republikken Kroatien kan varer dog, uden at miste muligheden for at opnå oprindelse, midlertidigt forlade EU eller det pågældende aftaleland for lønforarbejdning, hvis:

 • de udførte materialer er fuldt ud fremstillet i eller har undergået mere end simple bearbejdninger/forarbejdninger i EU eller aftalelandet,
 • eksportøren af den endelige færdigvare overfor toldmyndighederne kan dokumentere, at de varer, der genindføres efter forarbejdning, er resultatet af en forarbejdning af de udførte materialer, og  
 • den opnåede værditilvækst udenfor EU eller aftalelandet ikke udgør mere end 10% af den endelige færdigvares pris ab fabrik.

Territorialitetsprincippet gælder ikke for EU/Algeriet/Marokko/Tunesien i forbindelse med anvendelsen af muligheden for at anvende fuld kumulation mellem disse lande.

Undtagelserne fra territorialitetsprincippet gælder ikke for tekstilvarer. 

Oprindelsesreglerne om værdi, enhed, sæt, emballage samt reparation følger de i afsnit C.2.1.11.2.5 anførte retningslinier. 

C.2.1.4.3 Direkte transport

Artikel 5/12/13/14/15

Varerne skal være transporteret direkte mellem EU og det pågældende land. Se afsnit C.2.1.11.3 .

C.2.1.4.4 Oprindelsesbevis

Varens oprindelse skal bevises ved enten:

Varecertifikat EUR.1 - artikel 14/15/16, stk. 1, litra a)

Varecertifikat EUR.1, der skal være attesteret af toldmyndighederne.

For Tunesiens og Marokkos vedkommende kan eksportører, der opfylder visse betingelser blive godkendt til selv at måtte udstede varecertifikater EUR.1.

Varecertifikat EUR.2

For postforsendelser til Syrien er der, inden for en beløbsgrænse, se nedenfor, fastsat lempelser i dokumentationskravene. Her kan dokumentationen bestå af et varecertifikat EUR.2 .

Varecertifikat EUR-MED

Som ovenfor, men kun i forbindelse med Pan-Euro-Med-aftaler.

Leverandørerklæringer udfærdiget i EU for varer omfattet af en aftale, der tillader Pan-Euro-Middelhavs-kumulation, skal indeholde oplysninger om hvilke lande, der har været kumulation med, eller om der ikke er gjort brug af kumulation. Hvis disse oplysninger ikke findes, kan der ikke udstedes oprindelsesdokumentation for disse varer.

Fakturaerklæring - artikel 14/15/16, stk. 1,litra b)

For sendinger til og fra Egypten, Israel, PLO, Libanon, Algeriet, Marokko, Den Sydafrikanske Republik, Republikken Albanien, Republikken Bosnien-Hercegovina, Republikken Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Forbundsrepublikken Jugoslavien, herunder Kosovo og Republikken Slovenien for vin, samt Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien for vin, Republikken Kroatien og Jordan,kan eksportøren udfærdige en erklæring i dennes faktura (fakturaerklæring 2), når samtlige varer i forsendelsen har oprindelse i EF eller i et af aftalelandene, og hvis værdien af forsendelse ikke overstiger 45.600 kr.

Tilsvarende gælder for forsendelser til og fra Tunesien, hvor beløbsgrænsen dog er 37.300 kr.

For EU forsendelser til Republikken Albanien, Republikken Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Forbundsrepublikken Jugoslavien, herunder Kosovo og Republikken Slovenien for vin, samt Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien for vin kan EU-eksportører, der har opnået autorisation, som godkendt eksportør hos toldmyndighederne, udstedes en fakturaerklæring (fakturaerklæring 1) uanset de pågældende varers værdi.

For sendinger til og fra Egypten, Israel, PLO, Libanon, Algeriet, Marokko, Den Sydafrikanske Republik, Republikken Kroatien og Jordan, som kun indeholder varer med oprindelse i et af aftalelandene, og hvis værdi ikke overstiger 45.600 kr. pr. forsendelse, kan der af enhver eksportør afgives en erklæring i fakturaen om oprindelse.

For sendinger til og fra Egypten, Israel, PLO, Libanon, Algeriet, Marokko, Den Sydafrikanske Republik, Republikken Kroatien og Jordan med højere værdi eller sendinger, der indeholder både varer med og varer uden oprindelsesstatus, kan der kun afgives fakturaerklæring, hvis eksportøren af toldmyndighederne har fået en autorisation, som godkendt eksportør hos toldmyndighederne.

Fakturaerklæringen skal ikke attesteres af toldmyndighederne men alene forsynes med eksportørens underskrift.

En autoriseret eksportør kan undlade underskriften i fakturaerklæringen, hvis han skriftligt overfor toldmyndighederne erklærer, at han påtager sig det fulde ansvar for alle fakturaerklæringer, der angiver ham som eksportør, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift.

 En fakturaerklæring kan af eksportøren afgives i forbindelse med varernes udførsel. Ifølge aftalerne med Egypten, Israel, PLO, Libanon, Algeriet, Marokko, Jordan og Den Sydafrikanske Republik kan fakturaerklæring også afgives efterfølgende.

For Egypten, PLO, Libanon, Algeriet, Marokko, Den Sydafrikanske Republik, Republikken Kroatien og Jordans vedkommende skal den dog forelægges i indførselslandets senest 2 år efter indførslen af de produkter den vedrører.

For Israels vedkommende skal der i erklæringen ske henvisning til de dokumenter, der er afgivet til bestemmelseslandets toldmyndigheder, hvis erklæringen afgives efter at varerne er angivet overfor bestemmelseslandets toldmyndigheder. 

Land Værdigrænse for EUR.2 Værdigrænse for fakturaerklæring 2 Anden begrænsning
Tunesien
  37.300 kr.  
Syrien
16.500 kr.   Må kun anvendes for postforsendelser

Egypten

Israel
PLO (Vestbredden og Gazastriben)Libanon

Algeriet

Marokko

Den Sydafrikanske Republik
Republikken Albanien
Republikken Bosnien-Hercegovina
Republikken Kroatien
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (også for vin)
Forbundsrepublikken Jugoslavien, herunder Kosovo
Republikken Slovenien (for vin)

Jordan

 

 

 

 

45.600 kr.

 

Leverandørerklæring - artikel 25/27 a

Når der i Sydafrika h.h.v. Marokko udstedes et bevis for oprindelse for varer med oprindelsesstatus, og der til fremstillingen er anvendt varer fra SACU h.h.v. Fællesskabet, Tunesien eller Algeriet, som har undergået en bearbejdning eller forarbejdning dér uden at have opnået præferenceoprindelsesstatus, kan der afgives en leverandørerklæring. Erklæringen er optrykt som toldvejledningens bilag 17.

De nærmere regler vedrørende udstedelse og attestation af oprindelsesdokumentation, herunder efterfølgende udstedelse og udstedelse af erstatningscertifikater, fremgår af de generelle dokumentationsregler i afsnit C.2.1.11.4 .

C.2.1.4.5 Toldgodtgørelse

Artikel 14/15/16

Ifølge aftalerne med Egypten, Israel, PLO, Libanon, Marokko, Jordan og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien må der ikke udstedes oprindelsesbevis for de udførte varer, hvis:

 • der under proceduren for aktiv forædling er ydet toldgodtgørelse eller fritagelse for told for de medgåede materialer, eller
 • der er ydet toldgodtgørelse eller fritagelse for told under anden form end aktiv forædling for de medgåede materialer, hvis godtgørelsen/fritagelsen er betinget af, at de fremstillede færdigvarer udføres.
I de øvrige aftaler med middelhavslandene er der ikke fastsat nogen gældende begrænsning vedrørende toldgodtgørelse/toldfritagelse.

C.2.1.5 Mexico og Chile

C.2.1.6 . Mexico og Chile

EF har indgået præferenceaftaler med Mexico og Chile. Der vil senere følge aftaler med Mercosur.

C.2.1.5.1 Vareområdet

Det vareområde, der er omfattet af aftalerne og som dermed kan opnå toldpræference ved indførsel i EU, fremgår af selve aftalerne og kan i øvrigt findes ved opslag i den elektroniske toldtarif.

C.2.1.5.2 Oprindelsesregler

En af betingelserne for at kunne udstede et oprindelsesbevis ved handel af varer mellem EU og Mexico eller Chile er bl.a., at varerne er fremstillet i EU eller det pågældende aftaleland og har opnået oprindelse efter reglerne i oprindelsesprotokollerne.

Dette kan ske ved:

Fuldt ud fremstillet - artikel 2, stk. 1, litra a) og artikel 2, stk. 2, litra a)

En vare kan anses for at være fuldt ud fremstillet, hvis den er omfattet af artikel 4 og opfylder betingelserne deri. Begrebet fuldt ud fremstillet er beskrevet i afsnit C.2.1.11.2.1 . 

Tilstrækkelig bearbejdet/forarbejdet - artikel 2, stk. 1, litra b) og artikel 2, stk. 2, litra b)

Varer, der er fremstillet i EU, Mexico eller Chile, og som indeholder materialer, der ikke er fuldt ud fremstillet i EU eller det pågældende aftaleland, på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

Proceslisten - artikel 5

Betingelsen om "tilstrækkeligt bearbejdet/forarbejdet" anses for opfyldt, når betingelserne i listen i Tillæg II til oprindelsesprotokollen er opfyldt. Dette bilag kaldes proceslisten. Proceslisten angiver for alle varer, hvilken bearbejdning eller forarbejdning, der skal foretages af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen, og gælder kun disse materialer.

Det skal bemærkes, at ikke alle varer i proceslisten er omfattet af aftalen.

En nærmere beskrivelse af proceslisten fremgår af afsnit  C.2.1.11.2.2 .

Utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning - artikel 6

Hvis proceslistens betingelser kun er opfyldt ved en eller flere af de utilstrækkelige bearbejdninger/forarbejdninger, der fremgår af listen i bestemmelsen, kan varen alligevel ikke anses for at have oprindelsesstatus. Listen i bestemmelsen er udtømmende.

De utilstrækkelige bearbejdninger/forarbejdninger er nærmere beskrevet i afsnit C.2.1.11.2.3 .

Kumulation - artikel 3

Materialer med oprindelse i EU eller det pågældende aftaleland anses som materialer med oprindelse i EU eller det pågældende aftaleland, når de indgår i en vare, der fremstilles dér.

Kumulationen er betinget af, at disse materialer har undergået en mere vidtgående bearbejdning/forarbejdning end dem, der er nævnt i artikel 6, stk.1.

Afsnit C.2.1.11.2.4 .indeholder en nærmere beskrivelse af begrebet kumulation.  

Generel toleranceregel - artikel 5, stk. 3

Materialer uden oprindelsesstatus, som efter proceslistens betingelser ikke bør anvendes, kan alligevel anvendes ved fremstillingen af den pågældende vare, hvis:

 • deres samlede værdi ikke overstiger 10% af færdigvarens pris ab fabrik, og
 • procentdelen for maksimumsværdien af materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiges  

Den generelle toleranceregel gælder ikke for tekstilvarer.

Den generelle toleranceregel er nærmere beskrevet i C.2.1.11.2.5 .

Territorialitetsprincippet - artikel 11/12

Oprindelsen for en vare skal opnås ved en ubrudt fremstillingsproces inden for EU, Mexico henholdsvis Chile.

Se mere herom i C.2.1.11.2.5 .

Oprindelsesreglerne om værdi, enhed, sæt, emballage samt reparation følger de i C.2.1.11.2.5 anførte retningslinier.

C.2.1.5.3 Direkte transport

Artikel 12/13

Det er en betingelse for at varer med oprindelse i EU, Mexico eller Chile, kan opnå præferencetoldbehandling ved indførslen, at de er transporteret direkte mellem EU og aftalelandet. Se afsnit C.2.1.11.3 .

C.2.1.5.4 Oprindelsesbevis

Varens oprindelse skal bevises ved enten:

Varecertifikat EUR.1 - artikel 15, stk. 1, litra a)

En vares oprindelse kan bevises ved fremlæggelse af et varecertifikat EUR.1, der uanset sendingens værdi skal attesteres af toldmyndighederne. Det skal bemærkes, at der i rubrik 8 skal anføres varens tarifering på 4-cifre positionsniveau.
 

Fakturaerklæring - artikel 15, stk.1, litra b)

For sendinger, som alene indeholder varer med oprindelse i henhold til aftalen, og hvis værdi ikke overstiger 45.600 kr., anses eksportørens erklæring i fakturaen eller ethvert andet handelsdokument, som beskriver de pågældende varer tilstrækkeligt detaljeret til at kunne identificere dem som dokumentation for varens oprindelse.
 
Erklæringen skal have følgende ordlyd:
 
"Eksportøren af varer, der er omfattet af dette dokument, erklærer, at varerne, med mindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...".

Der indføjes EU eller Mexico henholdsvis Chile, alt efter hvad der er tilfældet.

For sendinger hvis værdi overstiger 45.600 kr, kan varens oprindelse kun dokumenteres med en fakturaerklæring, hvis eksportøren har fået en autorisation dertil af toldmyndighederne.
 
Erklæringen skal i et sådant tilfælde have følgende ordlyd:
 
"Eksportøren af varer, der er omfattet af dette dokument, (toldmyndighedernes eller den kompetente offentlige myndigheds tilladelses nr...), erklærer, at varerne, med mindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ..".
 
Begge fakturaerklæringer skal være underskrevet af eksportøren med angivelse af sted og dato.
 
Det er imidlertid ikke nødvendigt, at fakturaerklæringen underskrives, hvis der er tale om en autoriseret eksportør, forudsat at han skriftligt over for toldmyndighederne eller den kompetente offentlige myndighed i udførselslandet har tilkendegivet, at han påtager sig det fulde ansvar for alle fakturaerklæringer, der angiver ham som eksportør, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskirft.
 
En fakturaerklæring kan afgives af eksportøren i forbindelse med varernes udførsel eller efterfølgende, forudsat at den forelægges indførselslandets toldmyndigheder senest 2 år (indførsel i EU og Chile) eller 1 år (indførsel i Mexico) efter indførslen af de pågældende varer.

C.2.1.5.5 Toldgodtgørelse

Artikel 14

Der må ikke udstedes et oprindelsesbevis, hvis:

 • der under proceduren for aktiv forædling er ydet toldgodtgørelse eller fritagelse for told for de medgåede materialer, eller
 • der er ydet toldgodtgørelse eller fritagelse for told under anden form end aktiv forædling for de medgåede materialer, hvis godtgørelsen/fritagelsen er betinget af, at de fremstillede færdigvarer udføres.

For Chiles vedkommende gælder dette dog først for udførsler fra Chile fra 1. januar 2007.

C.2.1.5.6 Regnskabsmæssig adskillelse

Artikel 8

En betingelse for, at der kan udstedes et oprindelsesbevis er, at de medgåede materialer med oprindelse skal have været fysisk adskilt fra materialer uden oprindelse fra de kommer på råvarelager og under hele fremstillingsprocessen.

Der er dog mulighed for at ansøge om tilladelse til at anvende regnskabsmæssig adskillelse af materialer med oprindelse i EU og Mexico, se afsnit C.2.1.11.7 .

Forklarende bemærkninger vedrørende regnskabsmæssig adskillelse findes i EU-Tidende nr. C 49/02.

C.2.1.6 AVS/OLT

EF har indgået præferenceaftaler med ca. 70 lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet , de såkaldte AVS-lande , og ca. 20 oversøiske lande og territorier inklusive Grønland , de såkaldte OLT-lande.  
 
Præferenceaftalerne er ensidige, men visse af AVS/OLT-landene indrømmer dog toldpræference for enkelte vareområder med oprindelse i EU. Disse toldpræferencer fremgår ikke af aftalerne, da de egenhændigt er besluttet af de pågældende lande.

C.2.1.6.1 Vareområdet

Det vareområde, der er omfattet af aftalen, og som dermed kan opnå toldpræference ved indførsel til EU, fremgår af selve aftalen og kan i øvrigt findes ved opslag i den elektroniske toldtarif.

C.2.1.6.2 Oprindelsesregler

Toldpræference i samhandelen mellem EU og AVS/OLT-landene er betinget af, at varerne har opnået oprindelsesstatus efter de oprindelsesregler, som er fastsat i aftalen.  

Dette kan ske ved:

Fuldt ud fremstillet - artikel 2, stk. 1, litra a)

En vare kan anses for at være fuldt ud fremstillet, hvis den er omfattet af artikel 3 og opfylder betingelserne deri. Begrebet fuldt ud fremstillet er beskrevet i afsnit C.2.1.11.2.1 .

Tilstrækkelig bearbejdet/forarbejdet - artikel 2, stk. 1, litra b)

Varer, der er fremstillet i AVS-staterne eller i OLT, og som indeholder materialer, der ikke er fuldt ud fremstillet i AVS-staterne eller i OLT, på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

AVS-staterne og OLT skal hver især betragtes som et enkelt territorium.

Proceslisten - artikel 4

Betingelsen om "tilstrækkeligt bearbejdet/forarbejdet" anses for opfyldt, når betingelserne i listen i bilag II (AVS) eller Tillæg II (OLT) til oprindelsesprotokollen er opfyldt. Dette bilag kaldes proceslisten. Proceslisten angiver for alle varer, hvilken bearbejdning eller forarbejdning, der skal foretages af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen, og gælder kun disse materialer.

Det skal bemærkes, at ikke alle varer i proceslisten er omfattet af aftalen.

En nærmere beskrivelse af proceslisten fremgår af afsnit C.2.1.11.2.2 .

Utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning - artikel 5

Hvis proceslistens betingelser kun er opfyldt ved en eller flere af de utilstrækkelige bearbejdninger/forarbejdninger, der fremgår af listen i bestemmelsen, kan varen alligevel ikke anses for at have oprindelsesstatus. Listen i bestemmelsen er udtømmende.

De utilstrækkelige bearbejdninger/forarbejdninger er nærmere beskrevet i afsnit C.2.1.11.2.3 .

Kumulation - artikel 6

Varer med oprindelsesstatus bestående af materialer, der er fuldt ud fremstillet eller tilstrækkelig forarbejdet i to eller flere AVS-stater/OLT, anses som produkter med oprindelsesstatus i den AVS-stat eller OLT, hvor den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, såfremt denne bearbejdning eller forarbejdning er mere vidtgående end dem, der er nævnt i artikel 5. 

For AVS-landene er der endvidere mulighed for at kumulere med visse nabolande, som er u-lande, men ikke er omfattet af AVS-aftalen. Muligheden gælder dog ikke tunfiskeprodukter i Toldtariffens kap. 3 eller 16 samt visse andre varer.

I aftalen mellem EF og AVS er der endvidere adgang til kumulation med Den Sydafrikanske Republik. 

Materialer med oprindelse i EU/AVS-staterne/OLT, anses som materialer med oprindelse i AVS-staterne/OLT, når de indgår i en vare, der fremstilles dér, forudsat at de har undergået en bearbejdning eller forarbejdning, der er mere vidtgående end den, der er omhandlet i artikel 5.

Generel toleranceregel - artikel 4, stk. 2

Materialer uden oprindelsesstatus, som efter proceslistens betingelser ikke bør anvendes, kan alligevel anvendes ved fremstillingen af den pågældende vare, hvis:

 • deres samlede værdi ikke overstiger 15% af færdigvarens pris ab fabrik, og
 • procentdelen for maksimumsværdien af materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiges  

Den generelle toleranceregel er nærmere beskrevet i afsnit C.2.1.11.2.5 .

Territorialitetsprincippet - artikel 11

Oprindelsen for en vare skal opnås ved en ubrudt fremstillingsproces inden for AVS-staterne/OLT, jf. dog muligheden for kumulation.

Se mere herom i afsnit   C.2.1.11.2.5 .

Oprindelsesreglerne om værdi, enhed, sæt, emballage samt reparation følger de i afsnit C.2.1.11.2.5 anførte retningslinier.

C.2.1.6.3 Direkte transport

Artikel 12

Varerne skal være transporteret direkte til EU fra det pågældende AVS/OLT-land. Se afsnit C.2.1.11.3 .

C.2.1.6.4 Oprindelsesbevis

Varens oprindelse skal bevises ved enten:

Varecertifikat EUR.1 - artikel 14, stk. 1, litra a)

Varens oprindelse kan bevises ved fremlæggelse af et varecertifikat EUR.1, der skal være udstedt og underskrevet af eksportøren og være attesteret af det pågældende lands toldmyndighed.

Fakturaerklæring - artikel 14, stk. 1, litra b)

For sendinger, som alene indeholder varer med oprindelse i henhold til aftalen, og hvis værdi ikke overstiger 45.600 kr., anses eksportørens erklæring i fakturaen eller ethvert andet handelsdokument, som beskriver de pågældende varer tilstrækkeligt detaljeret til at kunne identificere dem, som dokumentation for varens oprindelse.

Erklæringen skal have følgende ordlyd:

"Eksportøren af varer, der er omfattet af dette dokument, erklærer, at varerne, med mindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...".

Der indføjes EU, AVS-staten henholdsvis OLT, alt efter hvad der er tilfældet.

For sendinger hvis værdi overstiger 45.600 kr, kan varens oprindelse kun bevises med en fakturaerklæring, hvis eksportøren har fået en autorisation dertil af toldmyndighederne.

Erklæringen skal i et sådant tilfælde have følgende ordlyd:

"Eksportøren af varer, der er omfattet af dette dokument, (toldmyndighedernes eller den kompetente offentlige myndigheds tilladelses nr...), erklærer, at varerne, med mindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ..".

Der indføjes EU, AVS-staten henholdsvis OLT, alt efter hvad der er tilfældet.

Begge typer fakturaerklæringer skal være underskrevet af eksportøren med angivelse af sted og dato.

Det er imidlertidig ikke nødvendigt, at fakturaerklæringen underskrives, hvis eksportøren er autoriseret og skriftligt over for toldmyndighederne har afgivet erklæring om, at han påtager sig det fulde ansvar for alle fakturaerklæringer, der angiver ham som eksportør, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift.

En fakturaerklæring kan af eksportøren afgives i forbindelse med varernes udførsel eller efterfølgende. Afgives erklæringen efter at varerne er angivet overfor bestemmelseslandets toldmyndighed, skal der i erklæringen ske henvisning til de dokumenter, der er afgivet til bestemmelseslandets toldmyndighed.

I såvel AVS-aftalen som OLT-aftalen er der en bestemmelse om, at der når varerne passerer en havn i en anden AVS-stat eller et andet OLT-land end oprindelseslandet, begynder en ny gyldighedsfrist på 4 måneder. Denne gyldighedsfrist gælder fra den dato, hvor transitlandets toldmyndighed i rubrik 7 i varecertifikat EUR.1 påfører:

 • anmærkningen "transit",
 • transitlandets navn,
 • det officielle stempel,
 • datoen for påtegningen. 

Leverandørerklæring - artikel 26

I aftalen med AVS/OLT-landene er der, som følge af, at der er mulighed for fuld kumulation for varer med oprindelse i EU og varer med oprindelse i AVS og OLT, indføjet en bestemmelse om, at der for varer fra EU kan kræves fremlagt en leverandørerklæring.

Denne erklæring kan udstedes for varer, der har opnået præferenceoprindelse såvel som for varer, der ikke har opnået præferenceoprindelse.

Leverandørerklæringen, som skal afgives for hver sending, kan afgives på fakturaen, leveringsseddel eller andet handelsdokument. Den kan også afgives på en særlig blanket.

Leverandørerklæringens ordlyd er p.t. kun optrykt i EU-Tidende (AVS: EU-Tidende nr. L 217/00 og OLT: EU-Tidende nr. L 314/01). Der er forskellige formuleringer alt efter om det gælder varer med præferentiel oprindelse eller varer uden præferentiel oprindelse.

Erklæringen skal være underskrevet. Når fakturaen og leverandørerklæringen udstedes via edb, behøver erklæringen ikke at være underskrevet, hvis navnet på den person, der er ansvarlig for erklæringen, fremgår af erklæringen.

C.2.1.6.5 Undtagelser

Visse AVS-lande kræver fremlagt et varecertifikat EUR. 1 ved indførsel af varer med oprindelse i EU, uanset at de pågældende lande ikke indrømmer toldpræference for sådanne.  
 
Virksomheder kan derfor hos toldmyndighederne få attesteret et varecertifikat EUR.1 ved eksport til samtlige AVS-lande af varer, der har opnået oprindelse efter reglerne i oprindelsesprotokollen i AVS-aftalen.

C.2.1.7 GSP-lande

EF har, på linie med en række industrilande, herunder EFTA-landene, Canada og USA, indgået toldpræferenceordning med en række udviklingslande, kaldet GSP-lande. Disse ordninger kaldes Det Generelle System af Præferencer - GSP.  EF´s GSP-ordning er ensidig, og der er således ikke efter denne ordning mulighed for at opnå toldpræference i GSP-landene for varer, der eksporteres fra EU.

C.2.1.7.1 Vareområdet

Det vareområde, der er omfattet af ordningen og som dermed kan opnå toldpræference, fremgår af selve aftalen og kan i øvrigt findes ved opslag i den elektroniske toldtarif.

C.2.1.8.2 Oprindelsesregler

En af betingelserne for udstedelse af oprindelsesdokumentation ved udførsel af varer med oprindelse i et af de GSP-lande, som er omfattet af aftalen, er bl.a. at varer er fremstillet i henhold til og har opnået oprindelse efter oprindelsesreglerne som findes i gennemførelsesbestemmelserne til toldkodeksen.

Dette kan ske ved:

Fuldt ud fremstillet - artikel 67, stk. 1, litra a)

En vare kan anses for at være fuldt ud fremstillet, hvis den er omfattet af artikel 68 og opfylder betingelserne deri. Begrebet fuldt ud fremstillet er beskrevet i afsnit  C.2.1.11.2.1 .  

Tilstrækkelig bearbejdet/forarbejdet - artikel 67, stk. 1, litra b

Varer, der er fremstillet i de enkelte GSP-lande og som indeholder materialer, der ikke er fuldt ud fremstillet i det pågældende GSP-land, på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.   

Proceslisten - artikel 69

Betingelsen om "tilstrækkeligt bearbejdet/forarbejdet" anses for opfyldt, når betingelserne i listen i bilag 15 i GB er opfyldt. Dette bilag kaldes proceslisten. Proceslisten angiver for alle varer, hvilken bearbejdning eller forarbejdning, der skal foretages af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen, og gælder kun disse materialer.

Det skal bemærkes, at ikke alle varer i proceslisten er omfattet af ordningen.

En nærmere beskrivelse af proceslisten fremgår af afsnit C.2.1.11.2.2 .

Utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning - artikel 70

Hvis proceslistens betingelser kun er opfyldt ved en eller flere af de utilstrækkelige bearbejdninger/forarbejdninger, der fremgår af listen i bestemmelsen, kan varen alligevel ikke anses for at have oprindelsesstatus. Listen i bestemmelsen er udtømmende.

De utilstrækkelige bearbejdninger/forarbejdninger er nærmere beskrevet i afsnit C.2.1.11.2.3 .

Kumulation - artikel 67, stk. 2, 72 - 72b

Varer, der har oprindelse i et land i den regionale sammenslutning, og som anvendes ved fremstillingen af en anden vare i et andet land i sammenslutningen, behandles som om de har oprindelse i det andet land.

Regional kumulation kan foregå inden for lande tilhørende følgende regionale sammenslutninger/grupper:

Sammenslutning I Sammenslutning II Sammenslutning III
Indonesien Costa Rica Bangladesh
Malaysia El Salvador Bhutan
Filippinerne Guatamala Indien
[Singapore] 1) Honduras Maldiverne
Thailand Nicaragua Nepal
Brunei-Darussalam Bolivia Pakistan
Vietnam Colombia Sri Lanka
Laos Ecuador  
Cambodja Peru  
Venezuela  

1) Singapore er med virkning fra den 1/5 1998 ikke omfattet af GSP-ordningen, og varer ned oprindelse i Singapore kan derfor ikke opnå toldpræference ved indførsel til EU. Dog må materialer derfra stadig anvendes ved produktion i de øvrige "sammenslutning I-lande" (kumulation), ligesom der fortsat må ske transport m.v. via Singapore. Ligeledes må de kompetente myndigheder i Singapore fortsat udstede oprindelsesdokumentation.

Udover muligheden for regional kumulation indeholder GSP-reglerne også mulighed for at kumulere med EU-materialer. Reglen betyder, at der i GSP-landene kan arbejdes videre på materialer med oprindelse i EU. Ved bestemmelsen af færdigvarens oprindelse, indgår EU- materialerne som om de havde oprindelse i GSP-landet. Denne regel kaldes donor land-ordningen.

Afsnit C.2.1.11.2.4. indeholder en nærmere beskrivelse af begrebet kumulation.  

Generel toleranceregel - artikel 71

Materialer uden oprindelsesstatus, som efter proceslistens betingelser ikke bør anvendes, kan alligevel anvendes ved fremstillingen af den pågældende vare, hvis:

 • deres samlede værdi ikke overstiger 10% af færdigvarens pris ab fabrik, og
 • procentdelen for maksimumsværdien af materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiges  

Den generelle toleranceregel gælder ikke for tekstilvarer.

Den generelle toleranceregel er nærmere beskrevet i C.2.1.11.2.5 .

Oprindelsesreglerne om værdi, enhed, sæt, emballage samt reparation følger de i C.2.1.11.2.5 anførte retningslinier.

C.2.1.7.3 Direkte transport

Artikel 78

Varerne skal være transporteret direkte fra det pågældende GSP-land til EU, jf. dog reglerne om kumulation. Se afsnit C.2.1.10.3 .

C.2.1.7.4 Oprindelsesbevis

Varens oprindelse skal bevises ved enten:

Oprindelsescertifikat Form A - artikel 80, litra a)

Varernes oprindelse skal beviser ved fremlæggelse af et oprindelsescertifikat Form A, også kaldet et GSP-certifikat , der i alle tilfælde skal være attesteret af det pågældende GSP-lands kompetente myndighed .

Fakturaerklæring - artikel 80, litra b)

For sendinger til og fra GSP-landene kan eksportøren udfærdige en erklæring i dennes faktura (fakturaerklæring 2), når samtlige varer i forsendelsen har oprindelse i EU eller et GSP-land og værdien af forsendelsen ikke overstiger 45.600 kr.  

For EU sendinger til GSP-lande kan EU-eksportører, der har opnået autorisation, som godkendt eksportør hos toldmyndighederne, udstede en fakturaerklæring (fakturaerklæring 1) uanset de pågældende varers værdi. 

En eksportør i et GSP-land kan ikke opnå autorisation , som godkendt eksportør, og kan derfor heller ikke udstede denne type fakturaerklæring (fakturaerklæring 1).

varecertifikat EUR 1 - artikel 90a

For at et GSP-land kan arbejde videre (kumulere) på materialer med EU-oprindelse, kan denne oprindelse dokumenteres med et EUR.1 certifikat udstedt i EU.

De nærmere regler vedrørende udstedelse og attestation af oprindelsesdokumentation, herunder efterfølgende udstedelse og udstedelse af erstatningsertifikater fremgår af de generelle dokumentationsregler i afsnit C.2.1.11.4 .

C.2.1.8 Tyrkiet

EF har indgået en associeringsaftale, en aftale om en toldunion samt en frihandelsaftale for EKSF-varer med Tyrkiet. Se afsnit A.8.8 .  
 
Aftalerne indebærer, at landbrugsvarer og EKSF-varer med oprindelse i EU eller i Tyrkiet opnår hel eller delvis toldfritagelse dvs. toldpræference ved indførsel til EU eller Tyrkiet. Andre varer, dvs.de fleste industrivarer, er omfattet af aftalen om toldunionen og kan derfor indføres toldfrit, hvis de er i fri omsætning.

C.2.1.8.1 Vareområdet

De vareområder, der er omfattet af aftalerne og som dermed kan opnå toldpræference ved indførsel i EU/Tyrkiet, fremgår af selve aftalen og kan i øvrigt findes ved opslag i den elektroniske toldtarif.

C.2.1.8.2 Oprindelsesregler

For de varer, der er omfattet af toldunionen, dvs. industrivarer mv ., er der ikke fastsat oprindelsesregler. For disse varer er det en betingelse, at de er i fri omsætning i EU eller Tyrkiet. Dette gælder også varer, der stammer fra lande uden for EU eller Tyrkiet, og for hvilke der er betalt told eller tilsvarende afgifter. Der må som hovedregel ikke indrømmes toldgodtgørelse for disse varer. 

En af betingelserne for udstedelse af oprindelsesbevis for EKSF- og landbrugsvarer   er bl.a., at varerne er fremstillet i henhold til og har opnået oprindelse efter reglerne i aftalernes oprindelsesprotokoller.  Dette kan ske ved:

Fuldt ud fremstillet - artikel 2, stk. 1, litra a) og artikel 2, stk. 2, litra a)

En vare kan anses for at være fuldt ud fremstillet, hvis den er omfattet af artikel 4/5 og opfylder betingelserne deri. Begrebet fuldt ud fremstillet er beskrevet i afsnit  C.2.1.11.2.1 .

Tilstrækkelig bearbejdet/forarbejdet - artikel 2, stk. 1, litra b) og artikel 2, stk. 2, litra b)

Varer, der er fremstillet i EU eller Tyrkiet, og som indeholder materialer, der ikke er fuldt ud fremstillet i EU eller Tyrkiet, på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

Proceslisten - artikel 5/6

Betingelsen om "tilstrækkeligt bearbejdet/forarbejdet" anses for opfyldt, når betingelserne i listen i bilag II til oprindelsesprotokollen er opfyldt. Dette bilag kaldes proceslisten. Proceslisten angiver for alle varer, hvilken bearbejdning eller forarbejdning, der skal foretages af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen, og gælder kun disse materialer.

Det skal bemærkes, at ikke alle varer i proceslisten er omfattet af aftalen.

En nærmere beskrivelse af proceslisten fremgår af afsnit C.2.1.11.2.4 .

Utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning - artikel 6/7

Hvis proceslistens betingelser kun er opfyldt ved en eller flere af de utilstrækkelige bearbejdninger/forarbejdninger, der fremgår af listen i bestemmelsen, kan varen alligevel ikke anses for at have oprindelsesstatus. Listen i bestemmelsen er udtømmende.

De utilstrækkelige bearbejdninger/forarbejdninger er nærmere beskrevet i afsnit C.2.1.11.2.5 .

Landbrugsvarer - kumulation artikel 3

Materialer med oprindelse i EU eller Tyrkiet anses som materialer med oprindelse i Tyrkiet eller EU, når de indgår i en vare, der fremstilles dér.

Kumulationen er betinget af, at disse materialer har undergået en mere vidtgående bearbejdning/forarbejdning end dem, der er nævnt i artikel 6, stk.1.

Afsnit C.2.1.11.2.6 . indeholder en nærmere beskrivelse af begrebet kumulation.  

EKSF-varer - kumulation artikel 3/4

Materialer med oprindelse i Schweiz anses for mateialer med oprindelse i EU eller Tyrkiet ved fremstillingen dér, hvis disse materialer har undergået en bearbejdning eller forarbejdning, der er mere vidtgående end dem, der er nævnt i artikel 7.

Generel toleranceregel - artikel 5, stk. 2 - artikel 6, stk.2

Materialer uden oprindelsesstatus, som efter proceslistens betingelser ikke bør anvendes, kan alligevel anvendes ved fremstillingen af den pågældende vare, hvis:

 • deres samlede værdi ikke overstiger 10% af færdigvarens pris ab fabrik, og
 • procentdelen for maksimumsværdien af materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiges  

Den generelle toleranceregel er nærmere beskrevet i afsnit C.2.1.11.2.7 .

Territorialitets-princippet - artikel 10

Oprindelsen for en vare skal opnås ved en ubrudt fremstillingsproces inden for EU og Tyrkiet, jf. dog reglerne om pan-europæisk kumulation for såvidt angår EKSF-varer.

For så vidt angår EKSF-varer er der dog mulighed for at foretage noget af bearbejdningen/forarbejdningen uden for EU eller Tyrkiet, hvis:
 • de udførte materialer er fuldt ud fremstillet i EU eller Tyrkiet eller har undergået en bearbejdning/forarbejdning, der er mere vidtgående end dem, der er nævnt i artikel 7,
 • det kan godtgøres over for toldmyndighederne, at de genindførte varer er resultatet af en bearbejdning/forarbejdning af de udførte materialer,
 • den samlede merværdi, der er erhvervet uden for EU eller Tyrkiet, ikke overstiger 10% af prisen ab fabrik for det færdige produkt, og
 • bearbejdningen/forarbejdningen foregår inden for rammerne af proceduren for passiv forædling eller en tilsvarende ordning.

Se mere herom i afsnit  C.2.1.11.2.7 .

Oprindelsesreglerne om værdi, enhed, sæt, emballage samt reparation følger de i afsnit C.2.1.11.2.7 anførte retningslinier.

C.2.1.8.3 Direkte transport

Artikel 6, stk. 2/11

Varer omfattet af toldunionen og landbrugsvarer skal som hovedregel være transporteret direkte mellem EU og Tyrkiet. For så vidt angår EKSF-varer skal de være transporteret inden for Tyrkiet/EØS/Island/Norge/Schweiz. Se C.2.1.11.3 .

C.2.1.8.4 Oprindelsesbevis

Bevis for varens oprindelse eller for at varen er bragt i fri omsætning, skal ske ved fremlæggelse af enten:

Varecertifikat A.TR. - artikel 6

For industrivarer omfattet af toldunionen skal det forhold at varerne er i fri omsætning dokumenteres med et varecertifikat A.TR.

Certifikatet skal være attesteret af toldmyndighederne. Ved udførsel fra EU anvendes det særlige metalstempel, som også benyttes under EUs forsendelsesordning.

Enhver eksportør kan på nærmere fastsatte vilkår opnå tilladelse til selv at udfærdige og attestere et varecertifikat A.TR.

Postforsendelser, der forsendes direkte mellem EU og Tyrkiet, vil være præferenceberettiget, hvis adressekortet eller forsendelsen ikke er forsynet med den gule etikette, der anvendes i EU´s forsendelsesordning for varer med T 1 status. Etiketten påsættes af udførselslandets kompetente myndigheder.

Ved udførsel med post følges tilsvarende fremgangsmåde som anført i afsnit  B.1.11.1 . Posttrafik.

De nærmere regler vedrørende udstedelse og attestation af varecertifikat A.TR. herunder efterfølgende udstedelse og udstedelse af erstatningscertifikater fremgår af de generelle dokumentationsregler i afsnit  C.2.1.11.4 .

Varecertifikat EUR.1 - artikel 14, stk. 1. litra a)

EKSF- og landbrugsvarers oprindelse kan bevises ved fremlæggelse af et varecertifikat EUR.1, der i alle tilfælde skal attesteres af toldmyndighederne.

Varecertifikat EUR-MED

Som ovenfor, men kun i forbindelse med Pan-Euro-Med-aftaler.

Leverandørerklæringer udfærdiget i EU for varer omfattet af en aftale, der tillader Pan-Euro-Middelhavs-kumulation, skal indeholde oplysninger om hvilke lande, der har været kumulation med, eller om der ikke er gjort brug af kumulation. Hvis disse oplysninger ikke findes, kan der ikke udstedes oprindelsesdokumentation for disse varer.

Fakturaerklæring - artikel 14, stk. 1, litra b)

For sendinger, som alene indeholder EKSF- eller landbrugsvarer med oprindelse i EU eller i Tyrkiet, og hvis værdi ikke overstiger 45.600 kr., anses eksportørens erklæring i fakturaen om varernes oprindelse som tilstrækkelig bevis.

Erklæringen skal have følgende ordlyd:

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, erklærer, at varerne medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ......

Der indføjes EU eller Tyrkiet, alt efter hvad der er tilfældet.

For varesendinger, som indeholder EKSF-varer/landbrugsvarer såvel med som uden oprindel se i EU eller Tyrkiet, eller med højere værdi end 45.600 kr., kan varernes oprindelse kun dokumenteres med en fakturaerklæring, hvis eksportøren har fået en autorisation dertil af toldmyndighederne. Erklæringen skal i disse tilfælde have følgende ordlyd:

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr ...), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i _______.

Der indføjes EU eller Tyrkiet, alt efter hvad der er tilfældet.

Begge fakturaerklæringer skal underskrives af eksportøren og skal ikke attesteres af toldmyndighederne. Det er imidlertid ikke nødvendigt, at fakturaerklæringen underskrives, hvis eksportøren er autoriseret og skriftligt over for toldmyndighederne har afgivet erklæring om, at han påtager sig det fulde ansvar for alle fakturaerklæringer, der angiver ham som eksportør, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift.

En fakturaerklæring kan af eksportøren afgives i forbindelse med varernes udførsel eller efterfølgende. Afgives erklæringen efter at varerne er angivet overfor bestemmelseslandets toldmyndighed, skal der i erklæringen ske henvisning til de dokumenter, der er afgivet til bestemmelseslandets toldmyndighed.

Ved landbrugsvarer skal den efterfølgende udstedte fakturaerklæring fremlægges i indførselslandet senest 2 år efter indførelsen af de varer den vedrører.

Leverandørerklæring - artikel 2 i Rådets forordning nr. 1207/01

Leverandører af varer fra EU til Tyrkiet eller fra Tyrkiet til EU, som skal udføres fra EU eller Tyrkiet enten i uforarbejdet stand eller efter en ny forarbejdning, kan afgive en erklæring om de leverede varers status i forhold til hvert enkelt af de aftaler, der er indgået af EF eller Tyrkiet.

Leverandørerklæringer kan af eksportørerne benyttes som dokumentation blandt andet ved ansøgning om udstedelse af varecertifikat EUR.1, eller de kan danne grundlag for udfyldelse af fakturaerklæringer.

Hvis leverandøren regelmæssigt forsyner en kunde, kan der under visse omstændigheder udstedes en langtidsleverandørerklæring. Denne erklæring vil normalt være gyldig i op til ét år. Erklæringernes ordlyd er optrykt som bilag 108-109.

Se de generelle dokumentationsregler, se afsnit C.2.1.11.4 .

C.2.1.8.5 Toldgodtgørelse

Artikel 13

Der må ikke udstedes oprindelsesbevis for EKSF- og landbrugsvarer, hvis:

 • der under proceduren for aktiv forædling er ydet toldgodtgørelse eller fritagelse for told for de medgåede materialer, eller
 • der er ydet toldgodtgørelse eller fritagelse for told under anden form end aktiv forædling for de medgåede materialer, hvis godtgørelsen/fritagelsen er betinget af, at de fremstillede færdigvarer udføres.

C.2.1.9. Øvrige præferenceaftaler

Udover de tidligere nævnte præferenceaftaler, har EF indgået aftaler med Andorra, Ceuta og Melilla, der udgør en del af Det Spanske Kongerige, beliggende i Nordafrika, samt 23 u-lande vedrørende håndfremstillede varer og 12 u-lande vedrørende varer fremstillet på håndvæv . Se afsnit  A.8 .

C.2.1.9.1 Vareområdet

De vareområder, der er omfattet af aftalerne, og som dermed kan opnå toldpræference ved indførsel i de anførte lande, fremgår af selve aftalerne og kan i øvrigt findes ved opslag i den elektroniske toldtarif.

Andorra

Der gælder særlige regler for Andorra, idet der mellem Andorra og EU er oprettet en toldunion for industrivarer, mens der er indgået en præferenceaftale for landbrugsvarer.

C.2.1.9.2 Oprindelsesregler

Andorra

For samhandelen med Andorra gælder, at varerne henhørende under Toldtariffens kap. 1-24 skal have opnået oprindelse i henhold til oprindelsesregler fastsat i aftalen. For de øvrige varer gælder der ingen oprindelsesregler. Her er det alene et krav, at varerne er i fri omsætning i EU/Andorra.

Ceuta og Meilla

En af betingelser for udstedelse af oprindelsesbevis ved udførsel af varer med oprindelse i EU til Ceuta og Melilla, og omvendt, er bl.a. at varerne er fremstillet i aftalelandene og har opnået oprindelse efter reglerne i oprindelsesprotokollen til aftalerne.

Dette kan ske ved:

Fuldt ud fremstillet - artikel 2, stk. 1, litra a) og artikel 2, stk. 2, litra a)

En vare anses for at være fuldt ud fremstillet, hvis den er omfattet af artikel 5 og opfylder betingelserne deri. Begrebet fuldt ud fremstillet er beskrevet i afsnit C.2.1.11.2.1 .

Tilstrækkelig bearbejdet/forarbejdet - artikel 2, stk. 1, litra b) og artikel 2, stk. 2, litra b)

Varer, der er fremstillet i EU eller Ceuta og Melilla, og som indeholder materialer, der ikke er fuldt ud fremstillet i EU eller Ceuta og Melilla, på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

Proceslisten - artikel 6

Betingelsen om "tilstrækkeligt bearbejdet/forarbejdet" anses for opfyldt, når betingelserne i listen i bilag B til oprindelsesprotokollen er opfyldt. Dette bilag kaldes proceslisten. Proceslisten angiver for alle varer, hvilken bearbejdning eller forarbejdning, der skal foretages af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen, og gælder kun disse materialer.

Det skal bemærkes, at ikke alle varer i proceslisten er omfattet af aftalen.

En nærmere beskrivelse af proceslisten fremgår af C.2.1.11.2.2 .

Utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning - artikel 7

Hvis proceslistens betingelser kun er opfyldt ved en eller flere af de utilstrækkelige bearbejdninger/forarbejdninger, der fremgår af listen i bestemmelsen, kan varen alligevel ikke anses for at have oprindelsesstatus. Listen i bestemmelsen er udtømmende.

De utilstrækkelige bearbejdninger/forarbejdninger er nærmere beskrevet i afsnit C.2.1.11.2.3 .

Kumulation - artikel 3

Materialer med oprindelse i EU eller Ceuta og Melilla anses som materialer med oprindelse i Ceuta og Melilla eller EU, når de indgår i en vare, der fremstilles dér.

Kumulationen er betinget af, at disse materialer har undergået en mere vidtgående bearbejdning/forarbejdning end dem, der er nævnt i artikel 7.

Afsnit C.2.1.11.2.4 . indeholder en nærmere beskrivelse af begrebet kumulation.  

Generel toleranceregel - artikel 6, stk. 2

Materialer uden oprindelsesstatus, som efter proceslistens betingelser ikke bør anvendes, kan alligevel anvendes ved fremstillingen af den pågældende vare, hvis:

 • deres samlede værdi ikke overstiger 10% af færdigvarens pris ab fabrik, og
 • procentdelen for maksimumsværdien af materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiges  

Den generelle toleranceregel gælder ikke for tekstilvarer.

Den generelle toleranceregel er nærmere beskrevet i afsnit C.2.1.11.2.5 .

Territorialitets-princippet - artikel 12

Oprindelsen for en vare skal opnås ved en ubrudt fremstillingsproces inden for EU og Ceuta og Melilla.

Se mere herom i afsnit C.2.1.11.2.5 .

Oprindelsesreglerne om værdi, enhed, sæt, emballage samt reparation følger de i afsnit C.2.1.11.2.5 anførte retningslinier.

C.2.1.9.3 Direkte transport

Artikel 13

Varer til Ceuta og Melilla skal være transporteret direkte mellem EU og det pågældende område. Se afsnit C.2.1.11.3 .  
 
Ifølge aftalen EF/Andorra skal landbrugsvarer være transporteret direkte mellem EU og Andorra. For de øvrige varer er der ikke fastsat nogen forsendelsesregel.

C.2.1.9.4 Oprindelsesbevis

Ceuta og Melilla - varecertifikat EUR.1 - artikel 16, stk. 1, litra )

Varernes oprindelse skal bevises ved fremlæggelse af et varecertifikat EUR.1 for varer til/fra Ceuta og Melilla, og skal i alle tilfælde attesteres af toldmyndigheden.

Fakturaerklæring - artikel 16, stk. 1, litra b)

For sendinger, som indeholder både varer med og uden oprindelse i henhold til aftalerne, eller med en højere værdi end 45.600 kr., kan varernes oprindelse kun bevises ved en fakturaerklæring, hvis eksportøren har fået en autorisation dertil af toldmyndighederne.

Erklæringen skal i disse tilfælde have følgende ordlyd:

"Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr ...), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...".

Begge fakturaerklæringer skal underskrives af eksportøren og skal ikke attesteres af toldmyndighederne.

Det er imidlertidig ikke nødvendigt, at fakturaerklæringen underskrives, hvis eksportøren er autoriseret og skriftligt over for toldmyndighederne har afgivet erklæring om, at han påtager sig det fulde ansvar for alle fakturaerklæringer, der angiver ham som eksportør, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift.

En fakturaerklæring kan af eksportøren afgives i forbindelse med varernes udførsel eller efterfølgende. Afgives erklæringen efter at varerne er angivet overfor bestemmelseslandets toldmyndighed, skal der i erklæringen ske henvisning til de dokumenter, der er afgivet til bestemmelseslandets toldmyndighed.

Andorra - Landbrugsvarer - varecertifikat EUR.1

Varernes oprindelse skal bevises ved fremlæggelse af et varecertifikat EUR.1, der i alle tilfælde skal atttesteres af toldmyndighederne.

Fakturaerklæring

For sendinger, som alene indeholder varer med oprindelse i henhold til aftalen EU/Andorra, og hvis værdi ikke overstiger 45.600 kr., anses eksportørens erklæring i fakturaen om varernes oprindelse som tilstrækkelig dokumentation.

Erklæringen skal have følgende ordlyd:

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ____

Der anføres EU eller Andorra, alt efter hvad der er tilfældet.

For sendinger, som indeholder både varer med og uden oprindelse i henhold til aftalerne, eller med en højere værdi end 45.600 kr., kan varernes oprindelse kun dokumenteres med en fakturaerklæring, hvis eksportøren har fået en autorisation dertil af toldmyndighederne. Erklæringen skal i disse tilfælde have følgende ordlyd:

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr....), erklærer, at varerne, medmindre andet er tydeligt angivet, har præferenceoprindelse i_______

Der anføres EU eller Andorra, alt efter hvad der er tilfældet.

Begge fakturaerklæringer skal underskrives af eksportøren og skal ikke attesteres af toldmyndighederne.

Det er imidlertidig ikke nødvendigt, at fakturaerklæringen underskrives, hvis eksportøren er autoriseret og skriftligt over for toldmyndighederne har afgivet erklæring om, at han påtager sig det fulde ansvar for alle fakturaerklæringer, der angiver ham som eksportør, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift. En fakturaerklæring kan af eksportøren afgives i forbindelse med varernes udførsel eller efterfølgende. Afgives erklæringen efter at varerne er angivet overfor bestemmelseslandets toldmyndighed, skal der i erklæringen ske henvisning til de dokumenter, der er afgivet til bestemmelseslandets toldmyndighed.

Tobaksvarer

Ved indførsel af fabrikeret tobak henhørende under HS-kode 2401 og 2403 til Andorra anvendes et særligt certifikat jf. Rådets forordning (EF) nr. 2302/2001, offentliggjort i EU-Tidende nr. L 310/01.

Industrivarer

For de øvrige varer gælder, at de skal forsendes efter reglen for intern fællesskabsforsendelse, på en T2 angivelse.

De nærmere regler vedrørende udstedelse og attestation af oprindelsesbevis, herunder efterfølgende udstedelse og udstedelse af erstatningscertifikater fremgår af de generelle dokumentationsregler i afsnit C.2.1.11.4 .

C.2.1.9.5 Toldgodtgørelse

Artikel 15

Efter aftalen med Ceuta og Melilla må der ikke udstedes oprindelsesbevis for de udførte varer, hvis:

 • der under proceduren for aktiv forædling er ydet toldgodtgørelse eller fritagelse for told for de medgåede materialer, eller der er ydet toldgodtgørelse
 • eller fritagelse for told under anden form end aktiv forædling for de medgåede materialer, hvis godtgørelsen/fritagelsen er betinget af, at de fremstillede færdigvarer udføres.

C.2.1.10 Fællesbestemmelser vedrørende præferenceoprindelsesregler

A.8 .

Aftalerne kan opdeles i 2 kategorier:

 • gensidige aftaler og
 • ensidige aftaler
Det er kendetegnende for de gensidige aftaler , at parterne indrømmer hinandens varer toldpræference. Aftalerne giver således handelsfordele til begge parter.

EU har imidlertid også indgået aftaler - præferenceaftaler - med lande/områder, der indebærer, at kun den ene parts varer indrømmes toldpræference. Disse aftaler benævnes ensidige aftaler, og giver kun handelsfordele til den ene part. Som hovedregel vil varer med oprindelse i EU ikke blive indrømmet toldpræference ved udførsel til lande/områder, med hvilke EF har indgået ensidige præferenceaftaler.

Af gensidige aftaler kan blandt andent nævnes EFs præferenceaftaler med
 • de EFTA-lande, der indgår i EØS
 • EFTA-landet Schweiz,  
 • visse middelhavslande 
 • Færøerne  

De ensidige aftaler omfatter bl.a. aftaler med

 •  udviklingslandene via GSP-aftalerne  
 • AVS- og OLT-lande, dvs. lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet samt oversøiske lande og territorier, herunder Grønland  
 • visse lande vedrørende håndfremstillede varer.

Aftalerne er offentliggjort i EU-Tidende . Se skemaet i det indledende afsnit i afsnit A.8 . Til aftalerne hører såkaldte oprindelsesprotokoller, som nærmere definerer begrebet varer med oprindelse og metoderne for administrativt samarbejde.

Selve oprindelsesprotokollen udstikker således generelle retningslinier for hvordan, og på hvilken måde varer opnår oprindelse i de enkelte aftaler. De detaljerede oprindelsesbestemmelser er derimod ofte indeholdt i et bilag til oprindelsesprotokollen, benævnt proceslisten. 

Oprindelsesreglerne og proceslisten er nærmere beskrevet nedenfor i afsnit C.2.1.11.2 .

C.2.1.10.1 Vareområde

Det præferenceberettigede vareområde er, alt afhængig af aftalernes karakter, meget forskelligt. I de enkelte aftaler er anført hvilke varer, der er omfattet af adgangen til toldpræference.  
 
Det skal bemærkes, at proceslisten for en række aftaler indeholder alle varer, dvs. også varer der ikke er omfattet af aftalerne.  
 
Oplysninger om de enkelte præferencearrangementers vareområde mv. ved indførsel til EU fremgår af Toldtariffens bilag 4, og svarer i store træk til det vareområde, der gælder ved eksport til aftalelandene.   
 
Se i øvrigt afsnittende C.2.1.1 - C.2.1.10 , som detaljeret beskriver de enkelte præferenceaftaler.

C.2.1.11.2 Oprindelsesregler

En vare kan ved forarbejdning i EU/det pågældende aftaleland opnå oprindelse på 2 måder:

 • enten ved at være fuldt ud fremstillet i EU/det pågældende aftaleland, eller
 • ved at være tilstrækkeligt bearbejdet/forarbejdet i EU/det pågældende aftaleland.

C.2.1.10.2.1 Fuldt ud fremstillet

Dette oprindelseskriterium anses for opfyldt, når der til den fremstillede varer kun er brugt materialer, der allerede har oprindelse i EU eller det pågældende aftaleland.  
 
En liste over, hvad der anses som fuldt ud fremstillet, fremgår af de enkelte oprindelsesregler/protokoller. Det kan være mineralske produkter , der er udvundet af jorden eller havbunden i EU eller det pågældende aftaleland, f.eks. olie, gas, kul.  
 
Visse vegetabilske produkter kan henføres til ovenstående kategori f.eks. korn, der er høstet i EU eller det pågældende aftaleland, eller produkter fra levende dyr, der er født og opdrættet i EU eller det pågældende aftaleland.  
 
For fisk fanget ved havfiskeri af oprindelseslandets fartøjer, dvs. hvor fartøjet fører landets flag, er der desuden regler om fartøjets registrering, ejerskab og bemanding.  
 
Generelt gælder det, at hvis der ved fremstillingen er brugt materialer, der er indført til EU eller aftalelandet udefra, kan varen ikke anses som fuldt ud fremstillet i EU. Den pågældende vare har alligevel mulighed for at få EU-oprindelse, hvis den opfylder reglerne om tilstrækkelig bearbejdning/forarbejdning, se afsnit C.2.1.11.2.2 .

C.2.1.10.2.2 Tilstrækkelig bearbejdet/forarbejdet

Er der i produktionen af færdigvaren brugt materialer fra andre lande end EU og aftalelandet, skal disse materialer som udgangspunktet være tilstrækkeligt bearbejdet/forarbejdet i EU eller aftalelandet, for at færdigvaren kan få oprindelse i EU eller aftalelandet.

Proceslisten

Hvornår et materiale uden oprindelsesstatus i EU eller aftalelandet kan anses for at være tilstrækkeligt bearbejdet/forarbejdet, fremgår af et særligt bilag til den enkelte oprindelsesprotokol, kaldet proceslisten.

Proceslisten indeholder op til 4 kolonner, og er generelt opbygget som modellen nedenfor.

  AN7732_1.GIF

De to første kolonner indeholder en beskrivelse af færdigvaren baseret på den 4-cifrede toldtarifposition i HS-nomenklaturen.   I første kolonne kan der være anført "ex" foran en position eller et kapitel. Det betyder, at oprindelsesreglen ikke omfatter hele positionen eller kapitlet, men kun de varer, som er nævnt i varebeskrivelseskolonnen, kolonne 2.

I kolonne 3 er anført procesbeskrivelserne for de varer, der er omfattet af listen. I nogle aftaler kan der forekomme en kolonne 4, hvor der er anført alternative regler til dem, der er anført i kolonne 3. I andre aftaler kan der, i stedet for en kolonne 4, være anført flere alternative regler i kolonne 3.

Procesbeskrivelserne i kolonne 3 og 4 foreskriver den bearbejdning eller forarbejdning af materialer uden oprindelse i EU eller aftalelandet, som giver den færdige vare oprindelse dér. 

Betingelserne i kolonne 3 og 4 kan være forskellig fra vare til vare.

For visse varer gælder der ifølge procesbeskrivelserne et forbud mod at benytte materialer uden oprindelsesstatus fra visse positioner i fremstillingen. Dette er tilfældet i modellen ovenfor, hvor der til fremstilling af øl, position 2203, kun må anvendes varer uden oprindelsesstatus fra andre positioner end position 2203.

En anden type af procesbeskrivelser indeholder et værdikriterium. Der er her tale om, at der ved fremstillingen af den pågældende færdigvare må benyttes materialer uden oprindelsesstatus op til en given grænse. I modellen ovenfor er dette tilfældet med position ex 2811, hvor der er fastsat en grænse på 40%. Dette krav kan yderligere være knyttet sammen med et krav om, at der skal benyttes en nærmere beskrevet fremstillingsproces.

Af andre procesbeskrivelser kan nævnes positionsskifte. Dette betyder, at færdigvaren skal henføres til en anden toldposition end de indførte materialer.

Ved toldposition forstås i denne sammenhæng den 4-cifrede hovedposition i HS-nomenklaturen.

Eksempel:

Oprindelse opnås:

Et par handsker, toldtarifposition 4203, fremstilles af indført svinelæder uden oprindelsesstatus, toldtarifposition 4107, og foret med indført, garvet pelsskind uden oprindelsesstatus, toldtarifposition 4302.

Handskerne opnår oprindelse ved denne fremstilling, idet materialerne uden oprindelsesstatus ved fremstillingen har skiftet toldtarifposition. 

Oprindelse opnås ikke:

Et par handsker, toldtarifposition 4203, fremstilles af indført svinelæder uden oprindelsestatus, der er skåret i form inden indførelsen, toldtarifposition 4203, og foret med indført, garvet pelsskind uden oprindelsesstatus, toldtarifposition 4302.

Handskerne opnår ikke oprindelse, idet ikke alle de anvendte materialer uden oprindelsesstatus skifter toldtarifposition.

C.2.1.10.2.3 Utilstrækkelig bearbejdning/forarbejdning

I de enkelte oprindelsesprotokoller er der en bestemmelse med en oversigt over de bearbejdninger/forarbejdninger, der altid betragtes som utilstrækkelige til at give en vare oprindelse, uanset om proceslistens betingelser i øvrigt er opfyldt.

De utilstrækkelige bearbejdninger/forarbejdninger omfatter blandt andet:

 • bearbejdninger/forarbejdninger, som har til formål at sikre, at varernes tilstand ikke forringes under transport og oplagring,
 • simple bearbejdninger/forarbejdninger såsom afstøvning, sigtning, sortering, vask og maling
 • enkel aftapning på flasker, påfyldning af dåser/ flakoner, anbringelse i sække, kasser og æsker, alle andre enkle emballeringsarbejder. En række bearbejdninger/forarbejdninger betragtes altid som utilstrækkelige til at give en vare oprindelse - også selvom bearbejdningen/forarbejdningen medfører positionsskifte.

De bearbejdninger/forarbejdninger det drejer sig om, fremgår af de enkelte aftaler.

C.2.1.10.2.4 Kumulation

I mange af præferenceaftalerne er der i oprindelsesprotokollerne indsat bestemmelser om, at materialer med oprindelse i andre af aftalelandene ikke skal opfylde protokollens oprindelseskriterier om tilstrækkelig forarbejdning eller bearbejdning.

Denne mulighed for, at f.eks. visse ikke-EU-materialer oprindelsesmæssigt kan anvendes på lige fod med EU-materialer ved produktionen i EU/aftalelandene kaldes kumulation.

Kumulation kan generelt beskrives som en mulighed for, inden for et bestemt land eller gruppe af lande - afhængig af præferenceaftalernes udformning - at kunne arbejde videre på materialer med eller uden oprindelse hos den anden/de andre aftalepartnere.

En forudsætning for at kumulation kan anvendes er dog, at der i de lande, hvis varer er omfattet af kumulationen, findes identiske oprindelsesregler. Dette er et forhold, man skal være særligt opmærksom på i forbindelse med kumulation, der involverer mere end 2 lande.

Der findes følgende former for kumulation i præferencesamhandelen mellem EU og dets aftalepartnere:

 • Bilateral kumulation  
 • Diagonal kumulation- også kaldet multilateral kumulation
 • Pan-europæisk kumulation  
 • Regional kumulation  
 • Fuld kumulation

Bilateral kumulation

Ved bilateral kumulation forstås, at EU og aftalelandet kan bygge videre på hinandens materialer med oprindelse. Dvs. at der i aftalepartneren kan arbejdes videre med materialer med oprindelse i EU og omvendt. Materialerne behøver ved videreforarbejdningen i EU eller aftalelandet, ikke at opfylde oprindelseskriteriet om tilstrækkelig forarbejdning eller bearbejdning dér, idet den forarbejdning, der fandt sted i det andet land tæller med i opgørelsen af, hvor varen får oprindelse. Det kan således alligevel være muligt at udstede oprindelsesbevis ved eksport til det andet aftaleland.

  AN7732_2.GIF

I den bilaterale kumulation er det således alene råvarer, komponenter mv., der allerede ved udførslen fra EU eller det pågældende land har erhvervet oprindelsesstatus efter reglerne for den pågældende råvare eller komponent, der kan indgå i kumulation ved den videre forarbejdning i importlandet/EU.

Eksempel:

Et stof, toldtarifposition 5111.11, væves i Israel af indførte uldfibre og opfylder dermed oprindelsesreglen for stof. Varen har således oprindelse. Stoffet indføres til EU, og forarbejdes til konfektion, toldtarifposition 6204, der herefter sendes til Israel.

Efter oprindelsesreglen for konfektion skal fremstillingen heraf ske med udgangspunkt i garn. Dette krav opfyldes ikke ved forarbejdningen i EU, men da stoffet er fremstillet af fibre i Israel, har stoffet ved indførsel til EU allerede oprindelse, som der kan bygges videre på.

Konfektionen, der eksporteres fra EU til Israel, har således oprindelse, og der kan udstedes et varecertifikat EUR.1 for varen ved udførsel til Israel.

Materialer uden oprindelse i EU eller aftalelandet betragtes altid som materialer uden oprindelse og skal derfor opfylde de betingelser for varer uden oprindelse som er anført i aftalen, dvs. positionsskifte, tilstrækkelig forarbejdning eller bearbejdning osv.

Der er f.eks. adgang til bilateral kumulation i EFs aftaler med Færøerne, visse Middelhavslande f.eks. Israel, Republikken Kroatien, Republikken Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og PLO.

Diagonal kumulation

Ved diagonal kumulation forstås, at EU og en række aftalepartnere kan bygge videre på hinandens materialer med oprindelse forudsat, at alle de involverede lande har identiske oprindelsesregler. Ved færdigvarens videreforarbejdning i EU/aftalelandene behøver materialer fra EU/aftalelandene, derfor ikke at opfylde kravene til tilstrækkelig forarbejdning eller bearbejdning for, at der kan udstedes oprindelsesbevis ved eksport til de øvrige aftalelande.

  AN7732_3.GIF
Eksempel:

Frugt tilhørende Toldtariffens kap. 6, der er fuldt ud fremstillet i Egypten, dvs. med oprindelse, sendes til Jordan, hvor de kommes på dåser; dette er en såkaldt utilstrækkelig proces. På grund af muligheden for diagonal kumulation mellem de to lande, kan dåserne med frugt eksporteres til EU med et udstedt varecertifikat EUR.1

Der er f.eks. adgang til diagonal kumulation i EFs aftaler med Machrek-landene, dvs. Egypten, Jordan, Libanon og Syrien.

Pan-europæisk kumulation

Den pan-europæiske kumulation, som kumulationen mellem EU, EØS, Island, Norge, Schweiz og Tyrkiet populært kaldes, er en form for diagonal kumulation, der har fået sit navn, fordi den omfatter stort set hele Europa. Der kan således arbejdes videre på materialer, der allerede har opnået oprindelse.

En forudsætning for at anvende den pan-europæiske kumulation er, at de lande, hvis varer indgår i kumulationen, har identiske oprindelsesregler. Hvis der i produktionen af en færdigvare i land X anvendes varer med oprindelse i land Y, og færdigvaren skal eksporteres til land Z, skal der således være indgået aftaler med identiske oprindelsesregler mellem såvel land X og land Y, som mellem land Y og land Z, og mellem land X og land Z.

Hvorvidt landene har indgået de fornødne aftaler offentliggøres af EU-Kommissionen i EU-Tidende, C-serien.

Som udgangspunkt vil færdigvaren få oprindelse i det land, hvor den sidste  bearbejdning finder sted, forudsat at denne bearbejdning er mere omfattende end de i aftalerne anførte utilstrækkelige bearbejdninger.

Eksempel:  

Vævet uldstof (toldtarifposition 51.12) med oprindelse i EU og foerstof (toldtarifpostion 54.07) med oprindelse i Schweiz importeres til Tyrkiet, hvor de indgår i produktion af jakkesæt (toldtarifpostion 62.03).

Den sidste bearbejdning finder således sted i Tyrkiet; denne bearbejdning er mere end en utilstrækkelig bearbejdning, hvorfor jakkesættet får tyrkisk oprindelse.

Hvis den sidste bearbejdning ikke går ud over en utilstrækkelig bearbejdning, får varen i stedet oprindelse i det land, der stå for den største værdi i færdigvaren.

Eksempel:

Forskellige dele af et jakkesæt pakkes i Tyrkiet; pakkeomkostningerne er 2 kr. Bukser og vest har oprindelse i Schweiz; de har en samlet værdi på 180 kr. Jakken, der har oprindelse i EU, har en værdi på 100 kr. Den samlede værdi (prisen ab fabrik) af det pakkede jakkesæt er 330 kr.

Den pakning, der finder sted i Tyrkiet overgår ikke en utilstrækkelig bearbejdning, hvorfor man for at bestemme jakkesættets oprindelse må se på værdien af inputtet fra de involverede lande.

Værditilvæksten i Tyrkiet er (330 - 180  - 100 )kr. = 50 kr. (inkl. de 2 kr. i pakkeomkostninger). Dvs. at Tyrkiet står for 50 kr.

Schweiz står for en værdi på 180 kr., mens EU står for 100 kr.

Det færdigpakkede jakkesæt får oprindelse i det land, der står for den største værdi - dvs. Schweiz.

Hvis der ikke i eksportlandet foretages nogen bearbejdning beholder varen den oprindelse den havde, da den blev importeret til dette land.

Eksempel:

Et tæppe, med oprindelse i EU eksporteres til Schweiz. Herfra eksporteres det - uden at der er gjort noget ved det - videre til Tyrkiet 2 år efter. Tæppet ændrer ikke oprindelse og har derfor stadig oprindelse i EU ved eksporten til Tyrkiet.

Pan-Euro-Med-kumulation

Svarer til den pan-europæiske kumulation - blot udvidet med Middelhavslandene og Færøerne.

Leverandørerklæringer udfærdiget i EU for varer omfattet af en aftale, der tillader Pan-Euro-Middelhavs-kumulation, skal indeholde oplysninger om hvilke lande, der har været kumulation med, eller om der ikke er gjort brug af kumulation. Hvis disse oplysninger ikke findes, kan der ikke udstedes oprindelsesdokumentation for disse varer.

Regional kumulation

Ved regional kumulation forstås, at en række lande inden for en regional sammenslutning kan arbejde videre på hinandens varer med oprindelse.  

Denne type kumulation svarer stort set til diagonal kumulation. Dog kan der her ikke ske kumulation mellem landene i sammenslutningen og EU. Se dog undtagelsen beskrevet i afsnit C.2.1.8.2 - den såkaldte donorland-ordning i GSP-systemet. 

Færdigvaren får oprindelse i det land, hvor den sidste forarbejdning finder sted, forudsat at der i dette land er sket den største værditilvækst og der er sket mere end utilstrækkelig behandling i dette land. Ellers har færdigvaren oprindelse i det land, hvor den største værditilvækst er sket.

  AN7732_4.GIF

Eksempel:

Et materiale med oprindelse i Malaysia indføres til Singapore og bliver pakket i mindre enheder. Disse eksporteres derefter til EU, med oprindelsescertifikat Form A. Malaysia vil stå opført som oprindelsesland, idet den forarbejdning, der sker i Singapore henføres til listen af utilstrækkelige forarbejdninger.

Fuld kumulation

I modsætning til bilateral kumulation, diagonal kumulation og regional kumulation, hvor der kun kan bygges videre på materialer med oprindelse i et bestemt land eller område, betyder fuld kumulation, at der kan bygges videre på alle materialer, dvs. også materialer, der endnu ikke har opnået oprindelse i et bestemt land/område. En eventuel oprindelse opnås først ved videreforarbejdningen i EU/ det område/land med hvilke EF har indgået aftale.

  AN7732_5.GIF

Alle forarbejdninger af råvaren, som foretages inden for aftalelandene medregnes således, når det skal afgøres, om den færdige vare er bearbejdet/forarbejdet tilstrækkelig til at opfylde oprindelsesreglerne. Fuld kumulation anvendes f.eks. i EF´s præferenceaftaler med Algeriet, Marokko og Tunesien (Magreb-landene) og i EØS-aftalen, dvs. EFTA-landene med undtagelse af Schweiz.

Eksempel:

Et stof, toldtarifposition 5111, væves i EU af indført garn og opfylder dermed ikke oprindelsesreglen for stof. Stoffet har således ikke oprindelse i EU. Stoffet udføres til Marokko og videreforarbejdes til konfektion, toldtarifposition 6204, der sendes til Algeriet. Efter oprindelsesreglen for konfektion skal fremstillingen ske med udgangspunkt i garn.

Dette krav opfyldes ikke ved forarbejdningen i Marokko, men da stoffet er fremstillet af garn i EU, kan man ved sammenlægning af bearbejdningerne i EU og Marokko opfylde oprindelsesreglen for konfektion til Algeriet.

Da stoffet ved udførsel fra EU til Marokko ikke har oprindelsesstatus, kan der for denne handel ikke udfærdiges et varecertifikat EUR.1, men leverandøren i EU kan udfærdige en leverandørerklæring for råvarer/halvfabrikata, som ikke har opnået oprindelse. For den konfektionerede vare, der eksporteres fra Marokko til Algeriet, kan udstedes et varecertifikat EUR.1.

Leverandørerklæringer

Ved anvendelse af kumulationsreglerne skal fremstillingsvirksomheden kunne dokumentere sine udgangsmaterialers oprindelsesstatus enten gennem det ved indfortoldningen fremlagte oprindelsesdokument, eller, hvis der er tale om udgangsmaterialer fra andre EU-leverandører/EØS-leverandører eller leverandører indenfor Magreb-landene eller Tyrkiet, gennem en af leverandøren udstedt leverandørerklæring, der dokumenterer varens fremstillingstrin, se afsnit C.2.1.11.4 .

Alt efter hvilket aftaleområde samhandelen foregår inden for, har leverandørerklæringerne forskellig ordlyd. 

C.2.1.11.2.5 Andre bestemmelser

Ved anvendelse af oprindelsesreglerne gælder følgende bestemmelser:  
 

Værdi

For indførte materialer er værdien lig med toldværdien på indførselstidspunktet.  
 
For EU-materialer er værdien den først konstaterede pris, der ved salg er betalt, eller skal betales for materialerne i EU.  
 
For færdigvaren, dvs. den fremstillede vare, som skal udføres af EU, er værdien lig med varens pris ab fabrik. Pris ab fabrik er den pris, der er betalt til den producent, i hvis virksomhed varen har fået oprindelse.
 

Enhed

Normalt skal oprindelsen for hver enkelt vareenhed bedømmes særskilt. Det gælder også, selv om varerne leveres i samme sending.  
 
Der er dog en undtagelse fra denne hovedregel. Det er, når varerne i en sending efter reglerne i Toldtariffen skal tariferes som én vare. Her skal varen også bedømmes som én vare med hensyn til oprindelse.  
 

Sæt

Varer i sæt kan normalt kun opnå oprindelse, hvis alle varerne i sættet har oprindelse. Her er der dog også en undtagelse.  
 
Sæt må indeholde dele uden oprindelse, hvis deres værdi ikke overstiger 15 % af sættets samlede værdi.  
 

Emballage

Reglerne om oprindelse for emballage følger tariferingsreglerne for emballage.  
 
Disse regler er anført i bestemmelse 5 i Toldtariffens Almindelige Tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur.  
 
Tariferes emballagen således sammen med varen, bedømmes oprindelsen for emballage og vare under ét, dvs. emballagen indgår i bedømmelsen med sin faktiske oprindelse som alle andre anvendte materialer.  
 

Reparation

Varer, der genudføres efter reparation, bedømmes med hensyn til oprindelse ligesom alle andre varer.  
 

Generel toleranceregel

I visse af EF´s præferenceaftaler findes en bestemmelse om, at der må anvendes materialer uden oprindelse ved fremstilling af et produkt, forudsat at disse materialers værdi ikke overskrider en vis %-grænse - typisk 10% - af det færdige produkts pris ab fabrik og et eventuelt værdikriterie - dvs. anvendelse af materialer uden oprindelse op til en given værdigrænse - ikke overskrides.  
 
Denne bestemmelse kaldes den generelle toleranceregel, og gælder som hovedregel ikke for varer henhørende under Toldtariffens kap. 50-63.  
 

Territorialprincippet

Territorialprincippet indebærer, at betingelserne vedrørende oprindelse skal opfyldes uden afbrydelse indenfor aftalelandene. Dog er anvendelsen af en eventuel kumulationsregel undtaget.  
 
Reglen betyder, at en vare, der udføres fra et aftaleland hvor den har opnået oprindelse til et 3. land og genindføres til aftalelandet igen, som hovedregel vil miste sin oprindelse i aftalelandet - og blive en vare uden oprindelse.  
 
Undtaget fra reglen er dog eventuel kumulation samt hvis det overfor toldmyndighederne i aftalelandet kan godtgøres, at den genindførte vare, er den samme som blev udført, og at den udførte/genindførte vare ikke har undergået nogen behandling udover hvad der var nødvendigt for dens bevarelse. 

C.2.1.11.2.6 Reeksport af varer med præferentiel oprindelse

Varer, som har erhvervet oprindelse i EU eller i lande/områder med hvilke EF har indgået præferenceaftaler, kan ved reeksport fra EU til aftalelandet, respektiv de pågældende lande/områder til EU, bevare den erhvervede oprindelse, hvis de ikke har undergået nogen forarbejdning mv., eller kun har undergået en simpel bearbejdning/forarbejdning, f.eks. påfyldning af flasker. 

C.2.1.10.3 Direkte transport

Toldpræference er betinget af, at forsendelsesreglerne er opfyldt.  Som hovedregel skal en vare være transporteret direkte mellem EU og det præferenceland eller -område med hvilket EF har indgået en handelsaftale.

Undtaget fra hovedreglen er dog tilfælde hvor:

 • transporten gennem forsendelseslandene har været nødvendig af geografiske grunde  
 • varerne har været under toldkontrol under transporten eller oplagringen  
 • varerne ikke har været udbudt til salg eller forbrug i forsendelseslandene  
 • varerne kun har været oplosset og omladet eller underkastet bearbejdninger/forarbejdninger, som tjener til deres bevarelse.

Dokumentation for forsendelse

De udenlandske toldmyndigheder kan over for EU-eksportørens varemodtager kræve dokumentation for, at forsendelsesreglerne er overholdt.

Forsendelsesreglernes overholdelse kan dokumenteres ved fremlæggelse af:

 • jernbanefragtbrev
 • konnossement  
 • airwaybill etc.

Har varerne været omladet, kan der som dokumentation for, at reglerne om forsendelse er overholdt, fremlægges et gennemgående fragtdokument .

Er der udstedt et nyt fragtbrev under varernes forsendelse, fordi varerne har været omladet eller oplagret i et transitland , skal der fremlægges en erklæring fra toldmyndighederne i det pågældende land.

Denne erklæring skal indeholde:

 • en nøjagtig beskrivelse af varerne.  
 • datoen for varernes losning og lastning eller for deres indskibning og udskibning med angivelse af de anvendte fartøjers eller andre transportmidlers navne.  
 • dokumenterede oplysninger om de omstændigheder, under hvilke varerne har henligget i transitlandet.

Kan den nævnte dokumentation ikke skaffes, kan der i stedet forelægges anden dokumentation, der beviser, at forsendelsesreglen er overholdt. Dokumentationen skal kunne godkendes af toldmyndighederne i indførselslandet.

Udstilling

Hvis en vare med præferenceoprindelse af en dansk eksportør er sendt til en udstilling udenfor aftaleområderne og derefter solgt til en køber i aftaleområderne, er der fastsat særlige forsendelses- og dokumentationsregler.

Betingelserne for at udstede oprindelsesbevis og dermed for opnåelse af toldpræference i aftalelandene er:

 • at varerne af eksportøren er sendt til udstillingslandet og af eksportøren udstillet der, og  
 • at varerne af eksportøren er solgt eller på anden måde overdraget til en køber i aftalelandet, og  
 • at varerne under udstillingen eller umiddelbart efter er afsendt til aftalelandet i den stand, i hvilken de blev udstillet, og  
 • at varerne efter deres afsendelse til udstillingen ikke har været anvendt til andet end forevisning på denne udstilling, og  
 • at varerne har været under toldkontrol på udstillingen.

Som udstilling betragtes offentlige udstillinger , messer , skuer og lignende forevisninger vedrørende handel , industri, landbrug eller håndværk.

Udstillinger i butikker eller forretningslokaler foranstaltet i privat øjemed med henblik på salg af de udstillede varer betragtes i denne sammenhæng ikke som udstilling.

Varecertifikater udstedt for udstillingsvarer skal indeholde oplysning om udstillingens navn og adresse samt være ledsaget af en erklæring fra det pågældende lands toldmyndighed om, at varerne har været under toldkontrol på udstillingen.

C.2.1.10.4 Oprindelsesbeviser

Varer med oprindelse i EU skal ved udførsel til lande og områder , som EF har indgået gensidige præferenceaftaler med være ledsaget af oprindelsesbevis, hvis der anmodes om toldpræference i indførselslandet. Tilsvarende gælder for udførsel af varer fra disse lande/områder til EU.

Som hovedregel findes der følgende former for oprindelsesbevis:

 • Varecertifikat EUR.1
 • Fakturaerklæringer
 • Varecertifikat EUR.2
 • Varecertifikat EUR-MED
 • Oprindelsescertifikat Form A (GSP-certifikat)
 • Varecertifikat A.TR.(Tyrkiet)
 • Leverandørerklæring

Varecertifikat EUR.1

Som hovedregel skal et varecertifikat EUR.1 attesteres af eksportørlandets toldmyndigheder for hver enkelt varesending.

En model af det certifikat, der benyttes i de enkelte aftaler, er optrykt som bilag til aftalen.

Varecertifikat EUR.1 er gengivet i toldvejledningens bilag 14.

Eksportøren behøver ikke i alle tilfælde at udstede et varecertifikat EUR.1 for sine varer, idet visse præferenceaftaler muliggør anvendelsen af enklere former for oprindelsesbevis, nemlig fakturaerklæringer og varecertifikat EUR.2.

Der er mulighed for, at eksportører i visse tilfælde kan autoriseres til selv at udstede varecertifikat EUR.1, se omtalen af forenklet procedure nedenfor.

Varecertifikat EUR-MED

Som ovenfor - kan dog kun anvendes i forbindelse med Pan-Euro-Med-aftalerne.

Fakturaerklæring (EUR 1)

I stedet for at anvende et vareceritfikat EUR.1 kan der ved handel med bl.a. EØS-landene og Schweiz af varer med oprindelse i disse lande, udarbejdes en erklæring af eksportøren på en faktura, følgeseddel eller ethvert andet handelsdokument, som beskriver de pågældende varer tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres - en såkaldt fakturaerklæring.

Erklæringen afgives for hver enkelt varesending og kan udfærdiges uden toldmyndighedernes medvirken.

Der eksisterer to typer af erklæringer:

 • Fakturaerklæring 1, hvortil kræves, at eksportøren er autoriseret/godkendt af den kompetente myndighed.
 • Fakturaerklæring 2, der uden videre kan anvendes af alle eksportører i lande, der er omfattet af aftaler med regler om fakturaerklæringer, hvis alle varer i en sending har oprindelse, samt hvis værdien holder sig under en given grænse.

Disse grænser fremgår af de enkelte afsnit.

Erklæringens ordlyd varierer fra aftale til aftale og fremgår af de enkelte afsnit.

Erklæringerne, der skal skrives på maskine eller påstemples, skal angive sted og dato for udstedelsen samt underskrives med efterfølgende angivelse af fulde navn på den ansvarlige. Kopi af fakturaen og dokumentationsmaterialet skal opbevares i virksomheden i mindst 3 år.

Ved dokumentationsmateriale forstås f.eks. genparter af fortoldningsangivelser, indkøbsfakturaer, leverandørerklæringer, producenterklæringer, oprindelsescertifikater og andet regnskabsmateriale, som kan bevise, at varerne har fået oprindelse som anført i erklæringen.

Fakturaerklæringer anvendes bl.a. i aftalerne med EØS-landene, Schweiz, Færøerne, PLO, Israel, Ceuta og Melilla, i EFs præferenceaftale med fyrstendømmet Andorra.

Fakturaerklæringen er optrykt som toldvejledningens bilag 19 .

EUR-MED-fakturaerklæring

Som ovenfor - kan dog kun anvendes i forbindelse med Pan-Euro-Med-aftalerne.


Ceuta og Melilla har dog en speciel fakturaerklæring, se afsnit C.2.1.9.4 .

I en del af EFs aftaler er der mulighed for, at eksportører - såkaldte godkendte eksportører - efter ansøgning kan få autorisation/tilladelse til at udstede oprindelsesbeviser uden toldmyndighedernes medvirken.

Autorisationerne udstedes af toldmyndighederne. Det vil i Danmark sige i det Samarbejde, hvor virksomheden er registreret.

Betingelserne for at få autorisation er:

 • at eksportøren hyppigt forsender varer i henhold til aftalen, dvs. varer med oprindelse.
 • at eksportøren til toldmyndighedens tilfredshed kan give alle nødvendige garantier, så det er muligt, at efterprøve:
 • varernes oprindelsesstatus
 • at oprindelsesprotokollens øvrige betingelser er opfyldt.

Autorisationen udstedes efter eksportørens skriftlige ansøgning, som skal indeholde en tilstrækkelig beskrivelse af virksomhedens produktions- og handelsforhold, herunder en beskrivelse af de varer, som påtænkes udført med oprindelsesbevis.

Ansøgningen skal endvidere indeholde oplysning om på hvilken måde varerne opnår oprindelse, samt om på hvilken måde virksomheden sikrer sig, at varer med oprindelse i EU eller aftalelandet ikke blandes sammen med varer med oprindelse uden for ovennævnte land/område.

Endelig skal ansøgningen indeholde en redegørelse for, hvordan og på hvilken måde virksomheden vil kunne dokumentere udgangsmaterialernes oprindelsesstatus.

I autorisationen er anført, hvilke handelsaftaler den omfatter. 

Varecertifikat EUR.2

I andre af EFs gensidige præferenceaftaler kan eksportører udstede et varecertifikat EUR.2 uden toldmyndighedernes medvirken.

Betingelserne herfor er bl.a.:

 • at forsendelsen alene indeholder varer med oprindelse i EU eller aftalelandet, og
 • at værdien af forsendelsen ikke må overstige visse beløbsgrænser, som fremgår af oversigt over oprindelsesbeviser i afsnit A.8.10.3.2 .

Varecertifikat EUR.2 er gengivet i toldvejledningens bilag 15.

Oprindelsescertifikat Form A

Anvendes ved eksport fra et land omfattet af det generelle system af præferencer - dvs. GSP-ordningerne.

Certifikatet skal udstedes af de kompetente myndigheder i eksportlandet.

I de tilfælde hvor aftalernes mulighed for kumulation er benyttet, skal dette markeres i certifikatets rubrik 4 og 12.
I følge aftalerne kan der under visse omstændigheder ske ombytning af oprindelsescertifikat Form A i Norge eller Schweiz, se nedenfor.

Oprindelsescertifikatet Form A er optrykt som toldvejledningens  bilag 16 .

Varecertifikat AT.R.

Certifikatet anvendes i handelen mellem EU og Tyrkiet for industrivarer omfattet af toldunionen.

Det skal attesteres af toldmyndighederne for hver enkelt varesending.

Der er mulighed for, at eksportører i visse tilfælde kan autoriseres til selv at udstede A.TR.- certifikater, se omtalen af forenklet procedure nedenfor.

Varecertifikatet er optrykt som toldvejledningens  bilag 69 .

Leverandørerklæring

Rådets forordning (EØF) nr. 1207/2001 af 11. juni 2001   indeholder bestemmelser om anvendelse af leverandørerklæringer. Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 165/01. EU-virksomheder, som skal udføre vare fra EU enten i uforarbejdet stand eller efter bearbejdning eller forarbejdning, kan i visse tilfælde afgive en leverandørerklæring om de leverede varers status i forhold til EU´s præferenceoprindelsesregler.

Leverandørerklæringer kan af ekportørerne benyttes som dokumentation blandt andet ved ansøgning om udstedelse af varecertifikat EUR.1, som grundlag for udfærdigelse af varecertifikat EUR.2 eller som grundlag for udstedelse af fakturaerklæringer.

Hvis leverandøren regelmæssigt forsyner en kunde, kan der under visse omstændigheder udstedes en langtidsleverandørerklæring. Denne erklæring vil normalt være gyldig i op til ét år.

Herudover indeholder afgørelse nr. 1/1999 truffet af Toldsamarbejdsudvalget EF/Tyrkiet af 28. maj 1999 bestemmelser om anvendelse af leverandørerklæringer i samhandel mellem EU og Tyrkiet og visse europæiske lande. Afgørelsen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 204/99.

Også for så vidt angår OLT og AVS kan der i givne situationer anvendes leverandørerklæringer. Det samme gælder i forhold til anvendelsen af fuld kumulation mellem Marokko, Algeriet, Tunesien og Fællesskabet. 

Leverandørerklæringen for EØS og Tyrkiet er optrykt som toldvejledningens bilag 108 , bilag 109, bilag 110 0g bilag 111. OLT/AVS m.v. er endnu ikke optrykt som bilag til denne vejledning.

INF 4

I medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 1207/2001 af 11. juni 2 001, kan toldmyndigheder i EU kræve, at eksportører skal fremlægge et oplysningscertifikat INF 4 med henblik på at efterprøve rigtigheden af oplysninger i afgivne leverandørerklæringer.

INF 4 er optrykt som toldvejledningens bilag 32.

Efterfølgende udstedelse

Visse oprindelsesbeviser kan undtagelsesvis udstedes efter varernes udførsel f.eks.:

 • når der ved en fejltagelse, uforsætlig undladelse eller særlige omstændigheder ikke er udstedt et oprindelsesbevis ved udførslen.
 • når et udstedt oprindelsesdokument af tekniske grunde er blevet afvist i bestemmelseslandet.

I ansøgningen om udstedelse af et oprindelsesbevis skal eksportøren redegøre for årsagen til anmodningen, jf. ovenfor. Endvidere skal han anføre sted og dato for udførslen anføres.

I rubrik 7 anføres påtegningen Udstedt efterfølgende på dansk eller på et at de sprog, som er anført i aftalen.

En eksportør kan også afgive en fakturaerklæring efterfølgende, forudsat at den forelægges i indførselslandet senest 2 år efter indførslen af de varer, den vedrører.

Erstatningscertifikat

Hvis en varesending, der er ankommet til en dansk virksomhed fra et præferenceberettiget land, helt eller delvist skal videresendes i ufortoldet stand til en anden EU-virksomhed, kan der, efter skriftlig anmodning fra den virksomhed, der står for videresendelsen, udstedes erstatningscertifikater på den eller de dele af sendingen, som skal videresendes.

I certifikatet, som er en afskrift eller opsplitning af det originale certifikat, skal den danske virksomhed anføres som eksportør, og i rubrik 7 refereres til det oprindelige certifikats nummer og udstedelsesdato.

Erstatningscertifikater skal attesteres af den toldmyndighed, hvis kontrol varerne er undergivet.

Erstatningscertifikat vedr. GSP

Varemodtagere i EU som reeksporterer varer med oprindelse i et GSP-land til Norge eller Schweiz, kan efter skriftlig anmodning til toldmyndighederne i EU, få det eller de oprindelsescertifikater, der er udstedt for varerne, erstattet med et eller flere oprindelsescertifikater. Tilsvarende gælder for varer, der ankommer til Norge eller Schweiz og som reeksporteres til EU.

Reglerne om disse erstatningscertifikater er indeholdt i Rådets afgørelse af 5. december 2000 (2001/101/EF),optrykt i EU-Tidende nr. L 38 af 8.2.2001 . Se endvidere EU-Tidende nr. C 104 af 4.4.2001.

I Danmark skal erstatningen foretages af den toldmyndighed under hvis kontrol varerne befinder sig. Det toldsted som udsteder erstatningscertifikatet skal færdigbehandle det originale oprindelsescertifikat Form A ved at anføre det eller de pågældende erstatningscertifikaters løbenummer.

Der kan ikke ske erstatning af certifikater for varer, som er i fri omsætning/frit forbrug, dvs. varer med toldmæssig status T-2 - varer som i EU allerede er fortoldet med tarifmæssig told, subsidiært præferencetold. De pågældende varer må ikke været omfattet af en undtagelse fra oprindelsesreglerne.

Erstatningscertifikatet udfærdiges således:

 • I rubrikken øverst til højre angives navnet på det transitland f.eks. Danmark, hvor erstatningscertifikatet udstedes
 • I rubrik 1 anføres navnet på den eksportør, der genudfører/reeksporterer varerne
 • I rubrik 2 kan anføres navnet på den endelige varemodtager
 • I rubrik 3 til 9 anføres alle de oplysninger fra det originale oprindelsescertifikat Form A, der vedrører de genudførte varer
 • I rubrik 4 anføres en af følgende påtegninger: REPLACEMENT CERTIFICATE eller CERTIFICAT DE REMPLACEMENT samt datoen for udstedelse af det originale oprindelsesbevis og løbenummer
 • I rubrik 10 henvises til fakturaerne fra den eksportør, der genudfører varerne
 • Rubrik 11 påtegnes af den toldmyndighed, som udsteder erstatningscertifikatet. Denne myndighed er kun ansvarlig for udstedelsen af erstatningscertifikatet
 • I rubrik 12 anføres det oprindelsesland og det bestemmelsesland, som er anført på det originale oprindelsescertifikat Form A. Denne rubrik underskrives af den eksportør, der genudfører varerne.

Den toldmyndighed, som foretager ekspeditionen, anfører på det origniale oprindelsescertifikat Form A, de genudførte kollis vægt, nummer og art samt det eller de pågældende erstatningscertifikaters løbenummer. Det originale oprindelsescertifikat Form A samt ansøgningen om erstatningscertifikat, opbevares i mindst tre år af den ansvarlige toldmyndighed.

En fotokopi af det originale oprindelsescertifikat Form A kan vedhæftes erstatningscertifikatet.

Oprindelsesbevisets gyldighed ved forsinketfremlæggelse

Et oprindelsesbevis kan kun anses for at være "fremlagt" i overensstemmelse med Fællesskabets gældende bestemmelser, hvis det forelægges toldmyndighederne i forbindelse med en angivelse til overgang til fri omsætning for de pågældende vaerr, på grundlag af hvilken der anmodes om eller kan anmodes om præferencebehandling.

Oprindelsesbeviser vedrørende varer, der anbringes under en suspensionsprocedure, i en frizone eller på et frilager, skal ikke forelægges toldmyndighederne og kan derfor ikke anses for at være "fremlagt inden for deres gyldighedsperiode", på det tidspunkt, hvor varerne anbringes under den nævnte procedure, i en frizone eller på et frilager.

For at toldmyndighederne i disse tilfælde har mulighed for at godtage forsinket fremlæggelse af oprindelsesbevis, skal følgende betingelser være opfyldt: på tidspunktet for varernes anbringelse under suspensionsproceduren, i frizone eller på frilager skal oprindelsesbeviset foreligge, være gyldigt, være behørigt registreret i importørens fortegnelser samt frembydes for toldmyndighederne inden for bevisets gyldighedsperiode. På tidspunktet for varernes overgang til fri omsætning skal det utvetydigt konstateres at beviset vedrører de pågældende varer.

En forsinket fremlæggelse godtages ikke efter en maksimumsperiode på 2 år fra datoen for udstedelsen eller udfærdigelsen af beviset.

Duplikatcertifikat

Er et varecertifikat EUR.1 bortkommet, blevet stjålet eller blevet ødelagt, kan der hos den myndighed, der oprindelig attesterede certifikatet, udstedes et duplikat af dette.

Duplikatcertifikater påføres det oprindelige certifikats udstedelsesdato og forsynes i rubrik 7 med påtegningen "Duplikat" skrevet på dansk eller på et at de sprog, som er anført i aftalen.

C.2.1.10.5 Toldgodtgørelse

Der kan som hovedregel ikke udstedes oprindelsesbevis for varer, der udføres efter aktiv forædling, eller hvor der på anden måde er givet godtgørelse eller fritagelse for told, når der er tale om udførsel til EØS, Schweiz, de Central- og Østeuropæiske lande, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, PLO, Libanon, Marokko, Jordan, Tyrkiet (EKSF-/landbrugsvarer), Andorra (landbrugsvarer), Egypten, Israel og Færøerne. Se nedenfor.

Er der fejlagtigt blevet udstedt oprindelsesbevis i et sådant tilfælde, skal der opkræves told af materialerne, jf. artikel 216 i toldkodeksen.  

Eksportøren må derfor foretage et valg, hvorvidt denne opnår størst fordele ved aktiv forædling - toldgodtgørelse, alternativt, at den udenlandske varemodtager får adgang til hel eller delvis toldfritagelse.  

Ved toldgodtgørelse forstås enhver ordning, som medfører, at der gives hel eller delvis tilbagebetaling af told eller fritagelse for told af materialer, der anvendes til fremstilling af varer, som udføres.   

Andre former for toldlempelse f.eks. toldsuspension, end-use mv., se afsnit A.9 og afsnit A.11 , kan frit ydes, idet denne form for toldlempelse ikke er betinget af, at de bearbejdede/forarbejdede varer udføres.  

Forbudet mod toldgodtgørelse/aktiv forædling skal forhindre, at der gennem toldfritagelse for varer (materialer mv.), anvendt til fremstilling af en given eksportvare, sker en favorisering af eksportlandets producenter i forhold til producenter af tilsvarende varer i importlandet. Producenterne i importlandet er nemlig ikke i stand til at basere produktionen på toldfritagne varer (materialer mv.).  

Toldunionen mellem EU-Tyrkiet betyder, at der ligeledes er forbud mod toldgodtgørelse for industrivarer omfattet af aftalen om oprettelse af toldunionen.

Forbudet mod toldgodtgørelse/aktiv forædling gælder ikke i følgende tilfælde:

 • Hvis de indførte materialer ikke er omfattet af vareområdet i f.eks. EØS-aftalen, i aftalerne mellem EF og Schweiz, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, PLO, Libanon, Marokko, Jordan, Tyrkiet (EKSF-/landbrugsvarer), Egypten, Israel eller Færøerne.  
 • Hvis de indførte materialer er indført fra et af ovennævnte lande og har opnået toldpræference ved indførslen.

C.2.1.10.6 Kontrol af oprindelsesbevis

Alle de af EF indgåede aftaler indeholder regler om administrativt samarbejde, herunder regler for kontrol af rigtigheden af oprindelsesbeviser, kaldet verifikation.

Udenlandske toldmyndigheders anmodninger om verifikation af her i landet udstedte oprindelsesbeviser modtages af SKAT/Hovedcentret, Toldenheden, der videresender til nærmere undersøgelse i det Samarbejde, hvor eksportøren er hjemmehørende.

Viser en efterfølgende verifikation af et oprindelsesbevis, at varerne ikke har den angivne oprindelse, vil det normalt medføre, at importørlandets myndigheder foretager efteropkrævning af den for lidt betalte told i bestemmelseslandet, ligesom det ofte medfører efterfølgende verifikationsanmodninger vedrørende eksportørens tidligere leverancer til det pågældende land.

C.2.1.10.7 Fysisk/regnskabsmæssig adskillelse

Fysisk adskillelse

Virksomheder, der i produktionen bruger materialer både med og uden oprindelse skal for at kunne udstede oprindelsesbevis holde disse materialer fysisk adskilt.

Dette krav skal være opfyldt for hver enkelt vareenhed.

Det vil sige, at en producent, der både bruger EU-materialer og materialer fra andre lande i sin produktion, skal holde disse materialer fysisk adskilt. Dette kan f.eks. ske ved særskilt oplagring af de to slags materialer eller ved mærkning af materialerne.

Eksempel:

En dansk skjortefabrikant bruger både EU-metervarer og japanske metervarer i sin produktion, der eksporteres til Færøerne. Fabrikanten skal i et sådant tilfælde indrette et system, som sikrer, at der kun udfærdiges oprindelsesbevis for skjorter, der er fremstillet af metervarer vævet i EU.

Regnskabsmæssig adskillelse

Der er dog i visse tilfælde mulighed for at erstatte den fysiske adskillelse af materialerne med en regnskabsmæssig adskillelse.

Muligheden eksisterer i dag i forbindelse med handel mellem EU og Island, Norge og Schweiz, i de såkaldte pan-europæiske aftaler, i aftalen mellem EF og Mexico. Forudsætningen for brugen af regnskabsmæssig adskillelse er, at der ikke bliver udstedt oprindelsesbeviser for varer med oprindelse i et større omfang, end hvis der var anvendt fysisk adskillelse. Der er offentliggjort forklarende bemærkninger til bestemmelserne om regnskabsmæssig adskillelse, se EU-Tidende nr. C 49/02.

Autorisation/tilladelse til at bruge regnskabsmæssig adskillelse af materialer kan fås efter ansøgning til toldmyndighederne. Kun producentvirksomheder kan autoriseres. Mellemhandlere eller virksomheder, som ikke foretager nogen bearbejdning af materialer, kan ikke autoriseres.

Der gælder følgende betingelser for regnskabsmæssig adskillelse:

1) Materialerne med og uden oprindelsesstatus skal være af samme type og handelskvalitet og have de samme tekniske og fysiske karakteristika. Det må ikke være muligt at skelne mellem materialer med hensyn til oprindelse, når de er indarbejdet i færdigvaren, f.eks. ved navn eller mærke.

2) Regnskabssystemet skal:
 • indeholde en klar opdeling mellem de købte mængder af materialer med og uden oprindelsesstatus med angivelse af de datoer, hvor de kom på lager og eventuelt deres værdi
 • vise mængden af benyttede materialer med og uden oprindelsesstatus, og eventuelt deres samlede værdi
 • antal fremstillede færdigvarer
 • antal fremstillede færdigvarer leveret til alle kunder, med separat angivelse af de leverancer, hvor der er udstedt oprindelsesbevis eller et andet bevis på varens oprindelse, f.eks. en leverandørerklærinng, og de leverancer, hvor der ikke er udstedt oprindelsesbevis
 • enten på produktionstidspunktet eller på tidspunktet, hvor et oprindelsesbevis eller et andet bevis på varens oprindelse udstedes, kunne påvise, at lageret af materialer med oprindelsesstatus, blev anset for at være tilstrækkeligt, i henhold til regnskabet, til at dokumentere oprindelsesbevisets rigtighed. 

C.2.2 Ikke-præferentiel oprindelse

Formål

Udover de oprindelsesregler, der er fastsat i EFs forskellige præferenceaftaler, se afsnit  A.8 , er der i EF-lovgivningen fastsat almindelige oprindelsesregler, de såkaldte ikke-præferencielle oprindelsesregler .

Disse oprindelsesregler er fastsat for at kunne bestemme et oprindelsesland, bl.a. med henblik på følgende formål:

 • ensartet anvendelse af EUs fælles toldtarif  
 • kvantitative restriktioner , f.eks. tekstilkvoter  
 • andre forholdsregler, der træffes af EU med hensyn til vareind- og udførslen, f.eks. antidumpingtold statistiske formål  
 • udstedelse af oprindelsescertifikater
     
Disse oprindelsesregler anvendes altså kun, når der er brug for at fastsætte et oprindelsesland udenfor de præferenceaftaler, som EF har indgået med lande udenfor EU og udenfor de præferenceaftaler EF ensidigt har indgået, f.eks. GSP-aftalerne, eller når oprindelseslandet ikke kan fastsættes, fordi oprindelsesreglerne i disse præferencearrangementer ikke er opfyldt.

Det legale grundlag

Reglerne fremgår af Toldkodeks artikel 22-26, gennemførelsesbestemmelserne til kodeks artikel 35-65 samt af toldbehandlingsbekendtgørelsens §§ 126-130.

C.2.2.1 Oprindelsesregler

Betingelsen for udstedelse af oprindelsesdokumentation er, at varerne er fremstillet i Danmark, respektive EU, og har opnået oprindelse efter reglerne i toldkodeks og gennemførelsesbestemmelserne hertil.

Dette kan ske ved:

 • at varerne enten opfylder nedenstående generelle regler vedrørende fuldt ud fremstillede varer eller varer, hvor to eller flere lande har deltaget i fremstillingsprocessen, eller  
 • hvis der er tale om varer - f.eks. tekstilvarer - omfattet af bilag 10 til gennemførelsesbestemmelserne til toldkodeks, at de opfylder de heri fastsatte specifikke oprindelsesregler.

C.2.2.1.1 Fuldt ud fremstillede varer

Varer anses for at have oprindelse i et bestemt land, når de er fuldt ud fremstillede i dette land. Det vil sige, at der til fremstillingen af den pågældende vare ikke må være brugt materialer eller dele, der hidrører fra andre lande end det land, hvor fremstillingen har fundet sted.

Reglen er identisk med reglen om fuldt ud fremstillet, der er omtalt i afsnit  C.2.1.11.2.1 .

TK art. 23

I kodeksens artikel 23 er optrykt en liste over hvilke varer, der anses for fuldt ud fremstillede. Det drejer sig bl.a. om:

 • mineralske produkter, der er udvundet i det pågældende land samt varer alene fremstillet af sådanne produkter.
 • vegetabilske produkter , der er høstet dér
 • levende dyr , der er født og opdrættet dér
 • fisk fanget ved havfiskeri fra skibe, der er registreret i det pågældende land og fører dette lands flag, og hvor fangsten er sket uden for andre landes søterritorier.

C.2.2.1.2 To eller flere fremstillingslande

Hvis to eller flere lande har deltaget i en vares fremstilling - f.eks. hvis der i fremstillingslandet er brugt materialer indført fra andre lande - har varen som hovedregel oprindelse i det land, hvor den sidste væsentlige og økonomisk berettigede forarbejdning har fundet sted, jf. dog undtagelserne i afsnit C.2.2.1.3 . Det er endvidere en betingelse, at forarbejdningen har fundet sted i en dertil udstyret virksomhed, og at den har ført til fremstilling af et nyt produkt eller udgør et vigtigt trin i fremstillingen.

TK art. 24

Den nøjagtige formulering af denne oprindelsesregel er anført i toldkodeksens artikel 24.

Denne regel betegnes den generelle oprindelsesregel.  

For disse varer skal der således - ved bedømmelse af i hvilket land, varen har oprindelse - i hvert enkelt tilfælde tages stilling til i hvilket land reglen om væsentlig og økonomisk berettiget forarbejdning mv. er opfyldt.

Denne vurdering kan bl.a. omfatte følgende elementer:

 • medfører den pågældende forarbejdning et positionsskifte ? Dvs. henhører færdigvaren under en anden toldposition - 4 første cifre af varekoden i henhold til Toldtariffen - end de indførte materialer?
 • opnås der ved varens fremstilling en rimelig værditilvækst ? Dvs. udgør de i det pågældende land påløbne omkostninger til arbejdsløn, materialer fra det pågældende land og fortjeneste mv. en rimelig andel i forhold til værdien af materialer, der hidrører fra andre lande?   
 • udgør værdien af anvendte materialer fra forarbejdningslandet en rimelig andel af den samlede værditilvækst, således at denne ikke alene består af fortjeneste (økonomisk berettiget forarbejdning)?
 Hvis der skal tages stilling til, om en vare har oprindelse inden for EU, skal medlemslandene anses som en enhed.

C.2.2.1.3 Varer med specifikke oprindelsesregler

Varer omfattet af bilag 10 og 11 til gennemførelsesbestemmelserne til toldkodeks, bl.a. tekstilvarer, skal opfylde de i bilagene anførte oprindelsesregler. Der er her i en såkaldt procesliste anført de særlige regler for de processer mv., som materialer uden oprindelse skal opfylde for, at de får oprindelse i det pågældende fremstillingsland.
 
Men hensyn til proceslistens udformning mv. henvises til afsnit C.2.1.11.2.4 .

C.2.2.1.4 Utilstrækkelige bearbejdninger/forarbejdninger - Tekstilvarer

Denne regel gælder alene for tekstilvarer.

GB art. 38

Da der ved bestemmelse af oprindelseland for tekstiler - hvor to eller flere lande har deltaget i fremstillingen - skal tages stilling til, i hvilket land der er sket en væsentlig forarbejdning, kan visse utilstrækkelige forarbejdninger af en vare aldrig give varen oprindelse i det land, hvor disse forarbejdninger finder sted.

C.2.2.1.5 Reservedele

Væsentlige reservedele, der er bestemt til maskiner, køretøjer mv., der tidligere er ind- eller udført formodes på nærmere fastsatte betingelser at have samme oprindelse, som de pågældende maskiner eller køretøjer mv.

C.2.2.2 Oprindelsesbevis

BKG §§126-130

Den ikke-præferentielle oprindelse bevises gennem et certifikat A 100 , som skal attesteres i Danmark af toldmyndighederne eller en af følgende organisationer, der - via toldbehandlingsbekendtgørelsens §§ 126 -130 - er autoriseret dertil:

 • HTS Interesseorganisationen ,
 • Håndværksrådet ,
 • Dansk Industri, 
 • Landbrugsrådet. 

GB art. 47

Certifikatet skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at identificere varerne, jf. gennemførelsesbestemmelserne til kodeksen, artikel 48 samt artikel 47, litra a og b, og certifikatets rubricering i øvrigt. Et aftryk af certifikat og ansøgning (gennemskrivningsblanketsæt) er optrykt som toldvejledningens  bilag 30 .

Certifikatet skal entydigt bekræfte, at varerne har oprindelse i EU eller hvis det af hensyn til eksporthandelen er nødvendigt i en bestemt medlemsstat (GB artikel 48, stk. 3). 

Ansøgning

Ansøgningen udfyldes ved gennemskrift på blanketsættet A 100.  

Ansøgningen må i nødvendigt omfang indeholde oplysninger om art og værdi af anvendte materialer og i givet fald baggrunden for, at varerne har opnået oprindelsesstatus, og ansøgningen skal være vedlagt fornøden dokumentation.  

Vareafsendere, der udfører varer af ensartet karakter, hvis oprindelsesstatus ikke ændres, kan fritages for at afgive ansøgning ved hver enkelt ekspedition, hvis der afgives en stående erklæring om varernes oprindelsesstatus til toldmyndighederne.  

Erklæringen skal indeholde oplysning om de pågældende varers type, dessin-nummer mv., og certifikatets rubrik for varebeskrivelse skal af hensyn til sammenholdelse med den stående erklæring indeholde tilsvarende oplysninger. Ansøgningens rubrik til yderligere oplysninger forsynes med henvisning til den stående erklæring. Andre oplysninger i rubrikken er herefter unødvendige.  

Der skal desuden afgives erklæring om, at vareafsenderen indestår for rigtigheden af og følgerne af oprindelsescertifikater, der omfatter en nærmere betegnet vare, og som er udstedt med virksomheden anført som afsender.  

Udstedelse af certifikater efter stående erklæring kan kun finde sted ved det Samarbejde, hvor virksomheden er hjemmehørende. 

Ansøgning om oprindelsescertifikat skal normalt afgives af vareafsenderen. Ansøgningen kan dog afgives af en befuldmægtiget på vareafsenderens vegne. Dette medfører, at speditører mv., der af vareafsenderen er befuldmægtiget, kan anmode om udstedelse af oprindelsescertifikater.

Efterfølgende udstedelse

Oprindelsescertifikater skal i almindelighed udstedes i forbindelse med varernes udførsel. Certifikater kan dog undtagelsesvis udstedes efter varernes udførsel her fra landet. Ansøgningen må så indeholde oplysninger om grunden til den efterfølgende udstedelse, og der må ud over den i almindelighed krævede dokumentation fremlægges kopi af transportdokument eller fragtbrev.  

Undtagelse

Der vil ikke kunne udstedes certifikater for varer, der er udført her fra landet, f.eks. for varer, som en herværende virksomhed opbevarer uden for Danmark på toldoplag eller i frihavne beliggende i andre lande.  

Varer fra 3. lande - TL § 61 og BKG §§ 126-130

Der kan endvidere med hjemmel i toldlovens § 61 udstedes oprindelsescertifikater (A 100) for varer fra 3. lande. F.eks. kan der i EU  således udstedes et ikke præferentielt oprindelsescertifikat for varer med oprindelse i USA, som indføres til EU og efterfølgende udføres til Polen.

BKG §§ 126-130

Reglerne i BKG §§ 126-130 anvendes analogt i forbindelse med udstedelsen af disse certifikater.

C.2.2.3 Kontrol af oprindelsesbeviser

SKAT/Hovedcentret varetager korrespondance omkring verifikation af oprindelsesdokumentation efter anmodning fra Samarbejderne.

Anmodninger fra udenlandske toldmyndigheder om verifikation af oprindelsescertifikater udstedt i Danmark modtages af SKAT/Hovedkontoret, Toldenheden, og videresendes til nærmere undersøgelse ved det Samarbejde, hvor eksportøren er hjemmehørende.

C.2.3 Bindende oprindelsesoplysning (BOO)

Formål

Bindende oprindelsesoplysning ( BOO ) blev indført i EU for at ensrette den retlige betydning af de oplysninger, som en virksomhed modtager fra medlemslandenes myndigheder om oprindelse af varer, og er en udløber af WTO-oprindelsesaftalen.  
 
Ordningen har således til formål at sikre virksomheder, der skal importere eller eksportere varer, en bindende afgørelse om varernes oprindelse i EU eller et 3.-land. Herved sikres, at de økonomiske konsekvenser, f.eks. størrelsen af importtold/præferencetold , kendes før transaktionen sættes i gang.  
 

Det legale grundlag

Det legale grundlag for en bindende oprindelsesoplysning er toldkodeksens artikel 12 samt artikel 5-14 i gennemførelsesbestemmelserne.  
 
BOO´er udstedes i Danmark af toldmyndighederne. Ønskes en BOO, udfyldes en anmodningsblanket nr. 19.028, som kan fås hos Skattecentret, se i øvrigt toldvejledningens bilag 136 . 
 
I EU-Tidende nr. C 97 af 9. april 1999 er der offentliggjort en fortegnelse over de toldmyndigheder, der er udpeget af medlemsstaterne til at modtage anmodninger om eller meddele bindende oprindelsesoplysninger.
 
Blanketten skal udfyldes efter sin rubricering. Det er vigtigt, at varen, dens sammensætning og anvendelse beskrives så detaljeret som muligt. Hvis det er praktisk muligt, medsendes en prøve af varen, og der vedlægges i videst muligt omfang dokumentation for sammensætningen, f.eks. analyseattest med angivelse af anvendt analysemetode, fabrikanterklæring mv. Bliver der fremlagt dokumenter på andet end dansk kan SKAT kræve dem oversat til dansk.  
 
Der kan anmodes om, at visse oplysninger holdes fortrolige i BOO´en.
 
Det skal oplyses, hvorfor der ønskes en BOO, f.eks. om det drejer sig om import fra lande uden for EU eller om eksport.  
 
Toldmyndighedens afgørelse i form af en BOO angiver oprindelsen for den pågældende varer, se toldvejledningens bilag 136.  
 
BOO´en kan derfor ikke benyttes efter ændringer i en forordning eller af en aftale indgået af EF. I øvrigt er BOO´en gældende i 3 år, medmindre den tilbagekaldes forinden. Det kan ske, hvis den bygger på urigtige eller ufuldstændige oplysninger, eller hvis afgørelsen ikke længere er i overensstemmelse med de fastsatte retsregler, f.eks. på grund af en forordningsændring.  
 
BOO´en må ikke benyttes, hvis varens oprindelse er ændret.
 
Hvis modtageren er uenig i SKATs oprindelsesafgørelse, kan den indbringes for Landsskatteretten .  
 
En BOO er kun gyldig for modtageren og kan derfor ikke umiddelbart påberåbes af andre virksomheder mv.  
 
En BOO udstedt her i landet er også bindende for toldmyndighederne i de andre EU-medlemsstater. Det betyder, at en dansksproget BOO kan fremlægges, hvis en vare ønskes fortoldet i eller udført fra f.eks. Frankrig. Toldmyndighederne i den pågældende medlemsstat har dog ret til at forlange BOO'en oversat til landets eget sprog.