Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lønsumsafgiftsvejledningen 2006-4

H Kontrolbestemmelser

Dette afsnit omhandler told- og skatteforvaltningens adgang til at foretage eftersyn i medfør af lønsumsafgiftslovens §§ 14 og 15.

I §§ 14 og 15 og opkrævningslovens § 5, er der fastsat regler for told- og skatteforvaltningens kontrolvirksomhed, krav til virksomheder og andre om at yde myndighederne den fornødne bistand i forbindelse hermed, samt regler om efteropkrævning af lønsumsafgiftsbeløb mv.

Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter blev vedtaget af Folketinget den 9. juni 2004 - lov nr. 442 af 9. juni 2004 - og er trådt i kraft den 1. januar 2005 og omfatter al offentlig forvaltning.

For told- og skatteforvaltningens vedkommende har loven konsekvenser for kontrolarbejdet, idet den væsentligste del af told- og skatteforvaltningens udgående kontrol er omfattet af lovens kapitel 1, § 1, stk. 1, hvorefter der som hovedregel skal ske skriftlig underretning af den part, som tvangsindgrebet er rettet mod. Loven indebærer endvidere, at parten har ret til at fremkomme med indsigelser mod beslutningen om tvangsindgrebet, og at told- og skatteforvaltningen har pligt til at realitetsbehandle eventuelle indsigelser og - i givet fald - skriftligt at begrunde, hvorfor indsigelsen ikke har ændret told- og skatteforvaltningens beslutning.

Loven betyder hverken en indskrænkning i eller en udvidelse af de berørte myndigheders beføjelser til at foretage udgående kontrol (tvangsindgreb), men fastsætter alene nogle regler for myndighedernes adfærd i forbindelse med beslutningen om og gennemførelsen af et tvangsindgreb mv., herunder hvordan en myndighed skal forholde sig, når den før eller under et tvangsindgreb bliver opmærksom på strafbare forhold og ved myndighedens anvendelse af oplysningspligter ved mistanke om strafbare forhold (forbud mod selvinkriminering).

Der henvises i øvrigt til Justitsministeriet vejledning til loven af 22.december 2004 ( http://www.retsinfo.dk/).

H.1 Eftersyn i virksomhederne § 14, stk. 1

Told- og skatteforvaltningen har til opgave at sikre, at afgiften bliver angivet og afregnet korrekt. Til brug ved denne har kontrol er told- og skatteforvaltningen - hvis det skønnes nødvendigt - berettiget til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af virksomhederne. Der kræves ikke retskendelse, men behørig legitimation. I den forbindelse er told- og skatteforvaltningen endvidere berettiget til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance mv., uanset om disse oplysninger opbevares på papir eller på edb-medier.

Privatboligen er beskyttet af grundlovens § 72, således at told- og skatteforvaltningen ikke uden retskendelse kan tiltvinge sig adgang dertil. Der kan dog være grænsetilfælde, hvor privatboligen benyttes i forbindelse med drift af lønsumsafgiftspligtig virksomhed.

Bestemmelsen giver endvidere mulighed for eftersyn af varebeholdninger og regnskaber mv. hos ikke registrerede virksomheder, der har handelsforbindelse med registrerede virksomheder samt til at gennemse kontrakter mv. hos virksomheder, der finansierer registrerede virksomheder.

Eftersynsretten omfatter alt regnskabsmateriale, såsom årsregnskaber, råbalancer (afslutningsark), regnskabsbøger, lønregnskab, journaler, løsbladebøger med tilhørende bilag, kladdebøger og andre hjælpebøger (f.eks. ordrebøger, arbejdssedler, ugesedler), kontokort og andre specifikationer samt korrespondance. Retten til eftersyn gælder også for elektronisk lagrede oplysninger, således at told- og skatteforvaltningen har en direkte adgang til at koble sig på virksomhedens edb-anlæg.

Begrebet korrespondance mv. omfatter enhver form for forretningskorrespondance, såsom modtagne breve og kopier af afsendte breve samt kontrakter og andre skriftlige aftaler. Hvis virksomhederne anvender revisionsprotokol, er denne også omfattet af eftersynsretten, jf. Dep. 777/81.

I virksomheder, der i forbindelse med regnskabsførelsen anvender edb, omfatter eftersynsretten systembeskrivelser mv. samt magnetbånd og andre databærende medier.

I tilfælde, hvor der ikke er mulighed for at gennemføre eftersyn mv. inden for normal åbningstid, påhviler det told- og skatteforvaltningen at få eftersynet gennemført på et tidspunkt, der passer virksomheden, jf. ministerspørgsmål nr. S 244, den 5. august 1988, spørgsmål 1412-1414.

Varsling

Kontroleftersyn i virksomheder mv. skal efter den nye lov om retssikkerhed varsles skriftligt mindst 14 dage før kontrollens gennemførelse. Det vil sige at udgående kontrol efter lønsumsafgiftslovens § 14, stk. 1, skal varsles i overensstemmelse med.

Lov om retssikkerhed foreskriver som hovedregel, at der forud for tvangsindgreb efter § 1, stk. 1, skal ske skriftlig underretning af den part, som beslutningen om tvangsindgrebet vedrører, med mindst 14 dages varsel, jf. lovens § 5, stk. 2.

Underretningen skal indeholde oplysninger om

1) tid, herunder ca. klokkeslæt, og sted for indgrebet (normalt virksomhedens adresse)

2) retten til at lade sig repræsentere eller bistå af andre, jf. FVL § 8

3) hovedformålet med indgrebet

4) det faktiske og retlige grundlag for indgrebet, jf. FVL § 24.

Indsigelse

Parten har endvidere inden en af myndigheden fastsat frist, der som udgangspunkt ikke må være kortere end 7 dage, ret til at fremsætte indsigelser mod beslutningen om tvangsindgrebet. Hvis forvaltningsmyndigheden fastholder tvangsindgrebet, skal dette skriftligt begrundes over for parten senest ved indgrebets gennemførelse, jf. lovens § 5, stk. 3.

Undtagelse fra varsling

Hovedreglen om underretning om tvangsindgreb kan fraviges efter lovens § 5, stk. 4, hvis

1) øjemedet med tvangsindgrebet ville forspildes ved forudgående underretning

2) hensynet til parten eller partens rettigheder bør vige for afgørende hensyn til andre private eller offentlige interesser

3) hvis det er nødvendigt af hensyn til udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til EU (i tilfælde af en konflikt mellem national ret og EU-retten viger den nationale ret)

4) øjeblikkelig gennemførelse af tvangsindgrebet efter forholdets særlige karakter er påkrævet

5) forudgående underretning viser sig umulig eller uforholdsvis vanskelig.

Hvis en ikke uvæsentlig del af tvangsindgrebet kan gennemføres uden forudgående underretning, kan det samlede tvangsindgreb gennemføres uden underretning, jf. lovens § 5, stk. 5.

I det omfang et tvangsindgreb gennemføres uden forudgående underretning, skal parten senest ved tvangsindgrebets gennemførelse have skriftlig meddelelse om tvangsindgrebet med oplysninger som de i lovens § 5, stk. 2, nr. 1- 4 nævnte, samt en begrundelse for, at tvangsindgrebet gennemføres uden forudgående underretning.

Meddelelsen kan dog efter omstændighederne gives mundtligt, men parten har i så fald krav på efterfølgende at få en skriftlig meddelelse om tvangsindgrebet. Begæring herom skal fremsættes senest 14 dage efter tvangsindgrebets gennemførelse og besvares snarest muligt.

Om retssikkerhedslovens bestemmelser om told- og skatteforvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, se Procesvejledningens afsnit P.3 .

Uanmeldt eftersyn

Uanmeldt eftersyn i en virksomhed kan dog efter et konkret skøn finde sted såfremt kontrolformålet ville forspildes, hvis eftersynet blev varslet på forhånd. Dette skøn kan bl.a. bygge på:

  • om told- og skatteforvaltningen tidligere forgæves har forsøgt at få en aftale om eftersyn i stand med den pågældende virksomhed
  • om det af hensyn til eftersynets karakter findes hensigtsmæssigt at kunne konstatere de ansattes tilstedeværelse i virksomheden
  • om der er en særlig risiko for, at den pågældende virksomhed kan have interesse i at bortskaffe regnskabsmateriale mv. inden eftersynet
  • om den pågældende virksomhedstype er i en særlig risikogruppe i lønsumsafgiftsmæssig henseende, eller
  • om den pågældende virksomhed gentagne gange har undladt at indsende regnskaber mv. eller undladt efter anmodning at fremkomme med supplerende oplysninger uden, at told- og skatteforvaltningen af den grund har en konkret mistanke om strafbare forhold i virksomheden.

  Såfremt der foreligger en konkret mistanke om strafbare forhold i virksomheden, kan kontrolbestemmelserne i §§ 14 og 15 ikke bringes i anvendelse, men sagen må overdrages til politiet med henblik på politimæssig efterforskning efter reglerne i retsplejeloven.

  Ikke registreret virksomhed

  Virksomhedsbegrebet i § 14 omfatter alle registreringspligtige virksomheder uanset om disse er behørigt registreret som lønsumsafgiftspligtige.

  H.1.1 Bistand fra virksomhedsindehaveren mv. § 14, stk. 2

  Virksomhedsindehaveren og de i virksomheden beskæftigede personer har pligt til at yde told- og skatteforvaltningen fornøden hjælp og vejledning ved eftersynet.

  H.1.2 Udlevering af virksomhedens regnskabsmateriale mv. § 14, stk. 3

  Virksomhedens regnskabsmateriale mv. skal efter anmodning udleveres eller indsendes til told- og skatteforvaltningen. Befinder regnskabsmaterialet mv. sig hos tredjemand fx. revisor eller advokat, har denne pligt til at udlevere regnskabmaterialet mv. til told- og skatteforvaltningen, også selvom tredjemand har tilbageholdelsesret over materialet. Told- og skatteforvaltningen skal i såfald drage omsorg for, at materialet mv. tilbageleveres den pågældende tredjemand, såfremt betingelserne for at udøve tilbageholdelsesret fortsat er tilstede.

  H.2 Politibistand og ransagning


  H.2.1 Politiets bistand

  Politiet kan i medfør af § 15, stk. 1, yde told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelse af eftersynet i virksomheden efter § 14, stk. 1.

  Politiets bistand består om nødvendigt i at gennemtvinge adgangen til virksomhedens lokaler eller i øvrigt at overvinde andre fysiske forhindringer for eftersynets gennemførelse. Politiet afgør selv, hvorledes bistanden skal ydes. Politiets bistand kan rekvireres forud for eftersynets begyndelse, såfremt told- og skatteforvaltningen har en begrundet formodning om, at adgangen til virksomheden vil blive nægtet, eller at der under eftersynet kan opstå problemer af en sådan karakter, at politiets tilstedeværelse kan være påkrævet fra begyndelsen af eftersynet.

  H.2.2 Ransagning

  Ransagning efter retsplejelovens §§ 793 - 800 adskiller sig fra eftersyn i virksomheden ved, at der skal foreligge en konkret mistanke om strafbare overtrædelser af lønsumsafgiftsloven, og at der er hjemlet frihedsstraf for disse overtrædelser. Ransagning kan som hovedregel alene finde sted på grundlag af en retskendelse og omfatter alene de i kendelsen nævnte lokaliteter. Ransagning adskiller sig endvidere fra et kontroleftersyn på følgende punkter:

  • politiet leder og har ansvaret for ransagningen
  • politiet foretager under ransagningen efterforskningsskridt, herunder beslaglæggelse af bevismateriale og anden bevissikring
  • ransagningen indebærer en sigtelse for overtrædelse af lønsumsafgiftslovens § 18, stk. 3.