Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Punktafgiftsvejledning 2006-3

Del C Tobak mv.

 

C.1 Cigaretter og røgtobak

Forord

Afgift af cigaretter og røgtobak fremgår af lovbek. nr. 635 af 21. august 1998 om tobaksafgifter med senere ændringer, se nedenstående oversigt. Om afgift af cigarer mv., se C.2 .

Afgiften af cigaretter mv. blev indført i 1912. Den nuværende lov om afgift af tobaksvarer - lov nr. 1016 af 19. december 1992 - trådte i kraft den 1. januar 1993 og indeholder bl.a. en tilpasning til EUs bestemmelser, idet afgiften er omfattet af de harmoniserede punktafgifter, se A.15 .

Der er i medfør af loven udstedt bekendtgørelse nr. 987 af 18. oktober 2005 om sikkerhedstillelse, kredittid, lister over EU-handel, registeroplysninger og definitioner af tobaksvarer efter lov om tobaksafgifter. I vejledningen omtales denne som bekendtgørelsen eller bek.

Lovændringer mv.

Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. Dato Ændring

635

21.08.1998 Lovbekendtgørelse

380

02.06.1999 Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

947

20.12.1999 Svigbekæmpende foranstaltninger mv. *)

165

15.03.2000 Opkrævningsloven

1029

22.11.2000 Afskaffelse af hæftestraf

1296

20.12.2000 Afgiftsforhøjelse for røgtobak
1059 17.12.2002 Regnskabsbestemmelser, skærpede bøder mv.

1063

17.12.2002 Nedsættelse af af afgiften af cigaretter mv.
962   02.12.2003  Afskaffelse af 24-timers-reglen (konsekvensændringer) 
1392 20.12.2004  Afgiftsforhøjelse for cigaretter
325  18.05.2005 Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 
424 06.06.2005 Ændring af forfaldstidspunkt for cigaretter og røgtobak 
428  06.06.2005  Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen 
AN7762_1.GIF408 AN7762_2.GIF  AN7762_1.GIF08.05.2006 AN7762_2.GIF  AN7762_1.GIFLov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - Fairplay II AN7762_2.GIF 
AN7762_1.GIF509 AN7762_2.GIF AN7762_1.GIF07.06.2006 AN7762_2.GIF  AN7762_1.GIFLettelse af administrative byrder AN7762_2.GIF
*) Ikke trådt i kraft f.s.v.a. ændringslovens § 3, nr. 4-8 (ledsagedokumenter)

C.1.1 Afgiftspligtigt vareområde

Afgiftspligten efter tobaksafgiftsloven omfatter cigaretter og røgtobak samt cigarer, cerutter og cigarillos.Der er udarbejdet et særskilt afsnit om afgift af cigarer, cerutter og cigarillos, se C.2.

Der er endvidere udarbejdet et afsnit om afgift af cigaretpapir, skrå og snus, som er omfattet af afgiftspligten efter lov om forskellige forbrugsafgifter, se C.3 .

Cigaretter
§ 1 og bek. §§ 7 og 10

Cigaretter er

 • tobaksruller (med omslag af tyndt papir), der kan ryges, som de er, og som ikke er cigarer, cerutter eller cigarillos
 • tobaksruller, der ved en simpel, ikke-industriel behandling skydes ind i cigaretpapirhylstre
 • tobaksruller, der ved en simpel, ikke-industriel behandling omvikles med cigaretpapirblade.

Varer, der helt eller delvis består af andre stoffer end tobak, men som i øvrigt opfylder de for cigaretter nævnte kriterier, beskattes som cigaretter, fx tobaksfri cigaretter fremstillet af kakaobønner.

Tobaks- og nikotinfri cigaretter fremstillet af coltsfoot- og mintblade til brug ved tobaksafvænning, og som udelukkende anvendes til formålet, er fritaget for afgift (TFS 1993, 113).

Cigaretter, der uden filter og mundstykke har en længde over 9 cm, men ikke over 18 cm, betragtes som 2 cigaretter. Cigaretter, der har en længde på over 18 cm, men ikke over 27 cm, betragtes som 3 cigaretter osv.

Røgtobak (pibetobak)
§ 1 og bek. §§ 8-10

Røgtobak, der anvendes fx i piber og til fremstilling af cigaretter, er

 • tobak, der er skåret, revet, spundet eller udpresset i plader, og som kan ryges uden yderligere industriel forarbejdning
 • tobaksaffald, der er pakket i detailsalgspakninger, og som ikke er omfattet af definitionen på cigaretter og cigarer, cerutter og cigarillos.

Tobak, der er skåret, spundet eller presset i kager, og som kan benyttes både som røgtobak og som skrå, skal beskattes som røgtobak.

Varer, der helt eller delvis består af andre stoffer end tobak, men som i øvrigt opfylder de for røgtobak nævnte kriterier, beskattes som røgtobak. Det gælder fx 

 • "cigarpapir", der er en blanding af papir og tobak, og som bruges til fremstilling/rulning af cigarer, jf. SKM2004.254.lsr , 
 • "vandpibetobak", der er en blanding af tobak, sirup og aromastoffer mv.

Råtobak
§ 30, stk. 1

Import af og handel med råtobak må kun foretages af virksomheder, der er registreret hos told- og skatteforvaltningen for fremstilling af afgiftspligtige varer (tobaksvarer), se C.1.3 .

C.1.2 Afgiftens størrelse

Cigaretter
§ 1, stk. 1

Fra 9. januar 2005 er afgiften af cigaretter 63,66 øre pr. stk. + 13,61 pct. af detailprisen inkl. tobaksafgift og moms, jf. § 28.

Eksempel
Salgsprisen for en pakke med 20 stk. cigaretter er 30 kr.

 
Stykafgift

12,73 kr.

Værdiafgift

4,08 kr.

Tobaksafgift i alt

16,81 kr.

Moms

6,00 kr.

Tobaksafgift og moms i alt

22,81 kr.

Afgiftsværdi
§ 28, stk. 1-3

Afgiftsværdien for cigaretter - den værdi, som afgiften skal beregnes af - er varens højeste detailpris inkl. tobaksafgift (stykafgift + værdiafgift) og moms.

Detailprisen er varens pris ved salg til forbruger, inkl. prisen for pakninger, gaveæsker og sortimentsæsker, hvori varen sælges.

Detailprisen fastsættes af fremstillingsvirksomheden i EU eller dennes repræsentant for hvert enkelt EU-land. For varer fra tredjelande fastsættes detailprisen af importøren. Foreligger der ikke en almindelig detailpris, beskattes varen på grundlag af en af told- og skatteforvaltningen skønnet detailpris.

Restaurationer

Cigaretter, der udleveres i restaurationer mv., hvor serveringspersonalet aflønnes efter reglerne om betjeningsafgift, kan dog sælges til en højere pris end den, der er anført på stempelmærket, og som svarer til tillæg af betjeningsafgift, ferietillæg af betjeningsafgiften og moms af disse beløb.

Fastpris

Virksomheder, der er registreret for fremstilling eller modtagelse af cigaretter og røgtobak, skal håndhæve, at disse varer i detailhandlen ikke sælges til en anden pris end stempelmærkeprisen. Det følger af lov nr. 938 af 27. december 1991 om faste priser på tobaksvarer.

Røgtobak
§ 1, stk. 1-2

Afgiften af røgtobak er for

Pladetobak, spunden og granuleret tobak samt anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1 mm (groftskåret)

402,50 kr. pr. kg

Anden røgtobak, hvor mere end 25 pct. mas. af tobakspartiklerne har en snitbredde på mindre end 1 mm (finskåret).

452,50 kr. pr. kg

Røgtobak, hvor mere end 25 pct. mas. af tobakspartiklerne har en snitbredde på over 1 mm, og som er solgt eller er bestemt til at blive solgt til rulning af cigaretter, skal beskattes som finskåren røgtobak.

Tidligere afgiftssatser

Afgiften af cigaretter og røgtobak har tidligere udgjort:

Cigaretter
01.04.1986-30.09.2003: 60,68 øre pr. stk. + 21,22 pct.
01.10.2003-08.01.2005: 48,92 øre pr. stk. + 21,22 pct.

Røgtobak
01.01.1996-31.12.2000: Pladetobak mv. 350 kr. pr. kg - Anden røgtobak 400 kr. pr. kg.

C.1.3 Registrering af virksomheder

Virksomheder registreres som oplagshaver efter nedenstående regler. De generelle regler om registrering, se A.5.1 . Ved anmeldelse til registrering bruges blanket nr. 22.046 .

Registreringspligtig
§ 2, stk. 3

Virksomheder, der fremstiller cigaretter og røgtobak her i landet, og virksomheder, der modtager cigaretter og røgtobak mv. fra udlandet, herunder fra EU-lande, skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

Registreringspligtig fremstillingsvirksomhed omfatter både fremstillingen i alle dens forskellige led og blot færdiggørelsen af varerne, herunder pakning af varerne i detailsalgspakning.

§ 2, stk. 5

Virksomheder, der er registreret for fremstilling af cigaretter og røgtobak, kan få tilladelse til fra udlandet, herunder EU-lande, eller fra andre fremstillingsvirksomheder at modtage upakkede varer.

Virksomheder, der er registreret for at modtage cigaretter og røgtobak fra udlandet, kan kun modtage færdigpakkede varer fra udlandet i ubeskattet stand.

Lokaler
§ 20

Inden registrering kan finde sted, skal virksomhedens lokaler godkendes af told- og skatteforvaltningen, se A.5.2 .

Råtobak og ubeskattede varer må ikke opbevares uden for de godkendte lokaler. Evt. detailsalg af afgiftspligtige varer skal ske fra et særskilt lokale.

Sikkerhedsstillelse
§ 2, stk. 4, og
bek. kap. 1

Hvis virksomheden leverer ubeskattede varer til virksomheder her i landet eller i andre EU-lande eller udfører varer til tredjelande via et andet EU-land, skal virksomheden stille sikkerhed for betaling af afgiften, se A.6 .

§ 2, stk. 6, jf. § 10,
stk. 8

Oplagshavere, der er registreret i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, kan udnævne en repræsentant til at forestå afgiftsbetalingen. Repræsentanten, der skal være bosiddende her i landet, skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for skyldige afgifter.

Fjernsalg
§ 2, stk. 6, jf. § 10, stk. 5-6

Virksomheder, der driver postordresalg e.l. fra andre EU-lande til kunder i Danmark, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen, se A.5.5 .

Privatpersoner
§ 2, stk. 6, jf. § 10, stk. 1

Privatpersoner, der fra andre EU-lande modtager eller erhverver cigaretter mv., skal anmelde dette til told- og skatteforvaltningen. Det skal ske inden transporten påbegyndes, og der skal samtidig stilles sikkerhed for skyldige afgifter, medmindre der er tale om fjernsalg, se A.9.2.2 .

C.1.4 Emballering af cigaretter og røgtobak

Pakninger
§ 3, stk. 1

Cigaretter og røgtobak er underkastet pakningstvang , dvs. at varerne ved udleveringen fra fremstillingsvirksomhedens godkendte lokaler eller ved modtagelsen fra udlandet skal være pakket i fuldstændigt lukkede pakninger. Der kan dog ske overførsel mellem fremstillingsvirksomheder af upakkede varer. Fremstillingsvirksomheder kan endvidere modtage upakkede varer fra udlandet.

For at en pakning kan anses for fuldstændig lukket, skal den omslutte indholdet helt. En cigaretpakning, der foroven er lukket alene med ikke-tilklistret stanniol, anses for fuldstændig lukket, hvis stempelmærket anbringes hen over åbningen i stanniolpapiret.

Mærkning
§ 3, stk. 2

Pakningerne skal ved udlevering fra virksomheden på tydelig og letlæselig måde - enten ved påtryk på selve emballagen eller på stempelmærket - indeholde oplysning om virksomhedens eller fremstillerens navn og hjemsted, vareart og mængde samt varens detailpris inkl. tobaksafgift og moms.

Oplysning om vareart og mængde (for cigaretter: stykantallet, for røgtobak: vægten) vil være påtrykt stempelmærket ved udleveringen fra told- og skatteforvaltningen. Herudover er der for cigaretter oplysningen om varens detailpris.

Disse påtryk betyder, at lovens krav om vareart, mængde og detailpris vil være opfyldt ved påsætningen af stempelmærket. Kravene til mærkning på emballagen er derfor i praksis begrænset til at omfatte virksomhedens eller fremstillerens navn og hjemsted.

Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at der i stedet for oplysningen om virksomhedens eller fremstillerens navn og hjemsted anvendes navn og hjemsted for en forhandler eller et anonymitetsmærke.

Pibetobak

Ved markedsføring af groftskåret røgtobak (pibetobak) må der ikke under nogen form - hverken på selve pakningen eller i reklamer for tobakken - gives indtryk af, at tobakken kan anvendes til fremstilling af cigaretter. Det skal således utvetydigt fremgå af markedsføringen, at der er tale om røgtobak (pibetobak).

Sundhedsadvarsel

Til orientering kan oplyses at tobaksvarepakker skal være forsynet med sundhedsadvarsel, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets lov nr. 375 af 6. juni 2002 om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer. Det fremgår bl.a. af loven, at alle tobaksvarepakninger skal være forsynet med følgende generelle advarsler: "Rygning kan dræbe" eller "Rygning er yderst skadelig for dig og dine omgivelser".

C.1.5 Stempelmærker til cigaretter og røgtobak

Stempelmærker
§ 2, stk. 1, og § 6, stk. 1

Som led i beskatningen af cigaretter og røgtobak skal pakningen forsynes med et stempelmærke, som leveres af told- og skatteforvaltningen.

Pakninger til cigaretter skal ved fremstillingen eller senest ved modtagelsen fra udlandet forsynes med et stempelmærke, medmindre varerne skal udføres eller overføres ubeskattet til en anden registreret fremstillingsvirksomhed.

Pakninger til røgtobak skal forsynes med stempelmærke senest en måned efter varens modtagelse eller pakning. 

Ikke-registrerede virksomheder
§ 4

Handlende må i deres virksomhed kun modtage eller opbevare varerne, når de er pakket i forskriftsmæssigt lukkede pakninger, som er forsynet med stempelmærke. Enkeltsalg og salg i løs vægt af de pågældende varer er forbudt.

Stempelmærkets udformning

Stempelmærkerne leveres i format 25 x 44 mm/ark á 60 stk. og i format 19 x 45 mm/ark á 80 stk. Stempelmærker til 10 stk. cigaretter i hardboks og til røgtobak kan leveres i format 22,65 x 40 mm/ark á 60 stk.

Mærkerne er ved udleveringen påtrykt "Danmark" og "Tobaksafgift betalt" samt følgende individuelle påtryk:

Cigaretter: Betegnelsen "Cigaretter" samt antal, detailpris og afgiftskode

Røgtobak: Betegnelsen "Pibetobak" eller "Finskåren røgtobak" og vægten i gram samt afgiftskode.

Det er tilladt virksomheden at forsyne mærkerne med bl.a. datomærkning.

Anskaffelse

Efter oplysninger fra Tobaksindustrien og enkeltvirksomheder udarbejder told- og skatteforvaltningen én gang i kvartalet en prognose over det forventede forbrug af stempelmærker. På dette grundlag fremstilles mærkerne for et kvartal ad gangen.

Ved bestilling af mærker bruges for

 • cigaretter bestillingsseddel nr. 29.022 (format 25 x 44 mm) og nr. 29.048 (format 19 x 45).
 • røgtobak bestillingsseddel nr. 29.003  (mærkets format skal angives).

Bestillingssedlerne fås elektronisk eller ved henvendelse til told- og skatteforvaltningen. Leveringstiden for mærkerne er ca. 3 dage.

Mærkerne sendes til virksomheden pr. post. Der kan træffes aftale med told- og skatteforvaltningen om, at virksomheden selv henter mærkerne hos told- og skatteforvaltningen eller evt. på det trykkeri, der fremstiller mærkerne.

Påsætning

Stempelmærkerne skal påsættes pakningerne på en sådan måde, at de ikke kan løsnes uden at blive ødelagt.

På pakninger, der er forsynet med et omslag af cellofan e.l. uden om den egentlige emballage, skal mærket anbringes under dette omslag. På varer, der modtages fra udlandet med cellofanomslag, kan mærket dog anbringes på det ydre omslag.

Cigaretmærker skal som hovedregel anbringes på pakningerne over det sted, hvor pakningen sædvanligvis åbnes. På pakninger af hard box-typen, dvs. papæsker med låg, kan mærket dog anbringes på pakningens bagside.

Mærker til røgtobak kan valgfrit anbringes på pakningens bund, låg eller side.

Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning tillade, at tobaksvarer, der er bestemt til gratis udlevering som smagsprøver, pakkes i engrospakninger e.l., som derefter forsynes med mærker svarende til det samlede indhold af tobak. Det er en betingelse, at smagsprøverne er pakket i mindre pakninger, der i størrelse adskiller sig væsentligt fra den normale salgsemballage. Tilladelsen er i øvrigt betinget af, at mærket anbringes således, at engrospakningen kun kan åbnes samtidig med, at mærket brydes.

Kassering

Før udleveringen fra virksomheden skal der ske en kassering af stempelmærkerne. Kasseringen foretages ved påtrykning (påstempling) af virksomhedens navn eller anonymitetsmærke i et af de ledige felter på mærket. Virksomhedens anonymitetsmærke skal forud godkendes af told- og skatteforvaltningen.

Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning tillade, at påtrykning af kassationskode sker hos producenten af mærkerne.

Stempling i udlandet

Virksomheden kan efter ansøgning til told- og skatteforvaltningen få tilladelse til stempling på produktionsstedet i udlandet, herunder i Københavns Frihavn.

Tilladelsen vil bl.a. være betinget af

 • at virksomheden i stempelmærkeregnskabet gør rede for indkøb og anvendelse af mærkerne
 • at der ved hver forsendelse til udlandet udfærdiges en skriftlig anmeldelse i 2 eksemplarer med oplysninger om antallet af udførte mærker for hver vareart (påtryk) samt navn og hjemsted på den udenlandske modtager af mærkerne. Det ene eksemplar afgives til told- og skatteforvaltningen, medens det andet vedlægges stempelmærkeregnskabet.
 • at kasseringen af mærker skal ske efter de almindelige regler og være foretaget før indførslen.
 • at ledsagedokument/fortoldningsangivelse indeholder oplysning om, at varerne er forsynet med dansk stempelmærke.

Makulering
§ 6, stk. 2

 I forbindelse med godtgørelse af betalingen for stempelmærker (herunder ved efterstempling) skal mærkerne makuleres eller på anden måde annulleres. Ikke-anvendte mærker afleveres dog til told- og skatteforvaltningen.

Virksomheden skal sende told- og skatteforvaltningen en fortegnelse med specificerede oplysninger om mærkerne og det ønskede tidspunkt for makuleringen/annulleringen. Makuleringen kan foregå som en tilintetgørelse af pakningen med påsiddende mærke. Annulleringen kan foregå ved, at mærket på tydelig måde overstemples "Ugyldig".

Når virksomheden anmoder om godtgørelse for ikke-anvendte mærker, skal den sammen med mærkerne afgive en specificeret fortegnelse over mærkerne til told- og skatteforvaltningen.

C.1.6 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde

Afgiften af cigaretter og røgtobak, der udleveres til forbrug, betales via køb af stempelmærker, se C.1.5  om stempelmærker og  C.1.8 om afregning af afgift. 

C.1.6.1 Afgiftsfritagelse

§ 29

Virksomheden kan levere varer ubeskattet efter de generelle regler i A.7.1.2 .

Herudover gælder:

Til virksomhed i
Danmark
§ 29, stk. 1, nr. 1

Cigaretter og røgtobak kan i upakket stand overføres ubeskattet til andre registrerede fremstillingsvirksomheder i Danmark. Fremstillingsvirksomheder kan efter ansøgning få tilladelse til ubeskattet at overføre færdigpakkede varer, som er bestemt til eksport, til en anden registreret fremstillingsvirksomhed.

Til virksomheder i
andre EU-lande
§ 29, stk. 1, nr. 2

Cigaretter og røgtobak kan leveres i upakket og pakket stand til virksomheder i andre EU-lande, der er berettiget til at modtage disse uden afgift.

Prøver

Fremstillingsvirksomheder kan ubeskattet udtage cigaretter og røgtobak, hvis det alene er i den hensigt at prøve varens beskaffenhed. Prøverne skal opføres på en særlig fortegnelse med en specifikation af varerne. Varer, der udleveres som handelsprøver (smagsprøver mv.), skal beskattes.

Tyveri o.l.
§ 29, stk. 1, nr. 4

Der kan ikke gives afgiftsfritagelse for cigaretter og røgtobak, der er gået tabt (forsvundet) ved tyveri, herunder indbrudstyveri/røveri, jf. SKM2002.149.HR.

C.1.6.2 Afgiftsgodtgørelse

Stempelmærker
§ 6, stk. 2

Den registrerede virksomhed kan efter ansøgning få godtgjort værdien af stempelmærker i følgende tilfælde:

Ikke-anvendte stempelmærker

1. Ikke-anvendte stempelmærker, der er beskadigede, eller på anden måde er blevet uanvendelige for virksomheden, fx ved omlægning af produktionen, kan godtgøres virksomheden.

Godtgørelsen af beskadigede stempelmærker er betinget af, at mærkerne trods beskadigelsen uden tvivl kan identificeres.

Virksomheden må indlevere stempelmærkerne til told- og skatteforvaltningen sammen med en ansøgning, som skal indeholde en specificeret angivelse af de mærker, der ønskes godtgjort, samt oplysning om grunden til, at der ønskes godtgørelse.

Anvendte stempelmærker

2. Anvendte stempelmærker for varer, som findes på virksomhedens lager. Det gælder også varer, der er returneret til virksomheden.

Virksomheden skal sende en ansøgning til told- og skatteforvaltningen med specificerede oplysninger om varerne og de anvendte stempelmærker.

Godtgørelsen er betinget af, at pakningernes indhold af tobaksvarer tilintetgøres eller tilføres virksomhedens lager, og at stempelmærkerne tilintetgøres eller på tydelig måde annulleres.

Der kan også gives godtgørelse af anvendte stempelmærker i tilfælde, hvor mærkerne, som er påsat pakningerne, er brudt eller på anden måde ødelagt ved told- og skatteforvaltningens undersøgelse af mærker eller pakningernes indhold.

Brand, skibs- og flyforlis

3. Anvendte stempelmærker for varer, der er gået tabt ved brand o.l. hos den registrerede virksomhed eller under transport til og fra den registrerede virksomhed, fx ved skibs- eller flyforlis, se A.7.1.2.6 .

Der kan ikke gives godtgørelse for varer, der er gået tabt (forsvundet) ved tyveri, herunder indbrudstyveri/røveri, hverken hos den registrerede virksomhed, under transporten eller hos detailhandleren.

Efter lov nr. 424 af 6. juni 2005, der trådte i kraft den 8. juni 2005, jf.  nyhedsbrev af juni 2005 , kan virksomheden dog få godtgørelse for anvendte stempelmærker for varer, der som følge af tyveri er beskattet i et andet EU-land, jf. EU-reglerne, se A.15.5.6 .

Afgiftsgodtgørelse ved udførsel af varer
§ 29, stk. 2

Der ydes godtgørelse af afgiften af beskattede varer, der leveres til et andet EU-land, se A.8.2 og A.15.6 . Afgiftsbeløb på under 50 kr. udbetales ikke.

En evt. afgiftsgodtgørelse vil kræve, at stempemærkerne annulleres, se i øvrigt C.1.4 om sundhedsadvarsel og C.1.5 . om makulering.

C.1.7 Regnskab

§ 18

Fremstillingsvirksomheder skal føre regnskab over tilgangen af varer, som anvendes til varefremstilling, og over udlevering, forbrug og svind i virksomheden af de fremstillede varer.

Virksomheder skal endvidere føre regnskab over tilgang, forbrug og udlevering af varer, som ikke er fremstillet af virksomheden.

Regnskabet føres i virksomhedens almindelige forretningsregnskab efter nedenanførte retningslinjer. Der henvises endvidere til bestemmelserne i A.10 .

Ved lov nr. 1059 af 17. december 2002 (L66) er der fra 1. januar 2003 indført øgede krav til regnskaber og fakturaer i bl.a. tobaksafgiftsloven, se A.10.1.3.

Lagerregnskab over råtobak

Lagerregnskabet skal omfatte hele virksomhedens til- og afgang af råtobak. Tilgang af råtobak skal posteres i regnskabet, selv om varerne ikke passerer råtobakslageret, men går direkte ind i fremstillingslokalet for straks at blive anvendt i fremstillingen.

Virksomheden skal i det førte regnskab mindst kunne gøre rede for følgende til- og afgange:

Tilgang

 • indførsel og indkøb, opdelt i hele blade, stilke og andet
 • færdige tobaksvarer til omarbejdning
 • affald fra fabrikation samt skåren tobak, opdelt i stilke og andet
Afgang
 • anvendt til tobaksfremstilling, opdelt i hele blade, stilke og andet
 • anden afgang, opdelt i hele blade, stilke og andet.

Posteringerne i regnskabet foretages på grundlag af ledsagedokumentet/fortoldningsangivelsen (enhedsdokumentets eksemplar 8), faktura, intern fabrikationsseddel eller fortegnelse over uanvendelig affald og råtobak, og føres i kilo eller gram.

Regnskabsafslutning

Lagerregnskabet afsluttes én gang årlig, fx i forbindelse med status. Samtidig med årsafslutningen foretages en optælling af råtobakslageret. Den regnskabsmæssige og den optalte beholdning afstemmes, og regnskabet føres videre med den faktiske beholdning.

En manko i råtobakslageret skal anmeldes af virksomheden og beskattes på grundlag af det antal varer, der skønsmæssigt kunne fremstilles af det manglende kvantum råtobak og en gennemsnitlig detailpris beregnet på grundlag af detailprisen for de varer, som virksomheden har udleveret i årets løb.

Produktionsregnskab

Regnskabet skal tilrettelægges på en sådan måde, at det er muligt at følge råtobakkens oparbejdelse til færdigvarer, dvs. at regnskabet alt efter virksomhedens karakter mindst skal indeholde

 • udtagning af råtobak til fugtning og evt. skæring mv.
 • skæring af råtobak
 • fremstilling, dvs. rulning og sortering mv.
 • pakningsregnskab
 • regnskab over bobiner (spoler til cigaretpapir).

Regnskabet føres på grundlag af interne arbejds- og fabrikationssedler e.l.

Lagerregnskab over færdigvarer

Lagerregnskabet skal omfatte virksomhedens til- og afgange af færdigvarer. I regnskabet skal der kunne gøres rede for følgende:

Tilgang

 • egen fremstilling
 • overført fra anden registreret virksomhed
 • modtaget fra udlandet (også EU-lande)
 • returvarer.
Afgang
 • beskattet
 • overført til anden registreret virksomhed (evt. eget hovedoplag)
 • leveringer til udlandet (også EU-lande)
 • kvalitetsprøver, beskadigede varer og andre afgiftsfritagne varer.

Regnskabet skal dokumentere enhver bevægelse i lagerbeholdningen af ubeskattede varer. Posteringerne for beskattet afgang føres dog kun en gang om måneden (for cigarmagere: kvartalsvis) på grundlag af salgsregnskabet.

Posteringerne foretages på grundlag af det interne produktionsregnskab, fakturaer, fortoldningsangivelse, ledsagedokument, udførselsangivelse mv. Posteringerne af kvalitetsprøver og beskadigede varer foretages på grundlag af specificerede fortegnelser over varerne. Posteringerne af varer, der går tabt, foretages på grundlag af told- og skatteforvaltningens skrivelse om afgiftsfritagelse. Regnskabet føres i stk./kg.

Regnskabsafslutning

Lagerregnskabet afsluttes en gang årlig, fx i forbindelsen med status. Samtidig hermed foretages en optælling af færdigvarerlageret.

Den regnskabsmæssige og den optalte beholdning afstemmes og evt. differencer noteres i opgørelsen. Der skal gøres rede for afstemningen, og regnskabet føres videre med den faktiske beholdning.

En evt. lagermanko for cigaretter og røgtobak skal anmeldes til told- og skatteforvaltningen, der herefter beregner og opkræver afgiften ved særlig skrivelse.

Stempelmærkeregnskab

Virksomheden skal føre regnskab over indkøb og forbrug af stempelmærker. Regnskabet skal føres specificeret for hver enkelt afgiftsklasse samt pakningstørrelse eller detailpris.

Posteringerne føres på grundlag af virksomhedens eksemplar af bestillingssedler 29.022 og 29.003 og interne fabrikationssedler, pakkesedler e.l.

Regnskabsafslutning

Stempelmærkeregnskabet skal afsluttes ved udgangen af hvert kvartal. Den regnskabsmæssige beholdning opgøres og afstemmes med den faktiske beholdning. Evt. differencer noteres, hvorefter regnskabet videreføres med den faktiske beholdning.

Regnskab over ubeskattet spiritus

Fremstillingsvirksomheder, der anvender ubeskattet spiritus og vin, skal føre et regnskab over til- og afgange samt beholdning af spiritus og vin. Regnskabet føres i fabrikationsbog 22.034, som fås elektronisk eller hos told- og skatteforvaltningen.

Regnskabet kan dog føres i det almindelige forretningsregnskab på betingelse af, at det indeholder mindst samme oplysninger som fabrikationsbogen, der er indrettet med kolonner for tilgang, forbrug, beholdning og fremstillede varer. Posteringerne i regnskabet foretages på grundlag af interne fabrikationssedler e.l.

Virksomheden skal med passende mellemrum, dog mindst en gang i kvartalet, foretage afstemning mellem den regnskabsmæssige og den faktiske beholdning. Der skal gøres rede for afstemningen, og regnskabet føres derefter videre med den faktiske beholdning.

Regnskabsafslutning

Der skal kun foretages regnskabsafslutning, når regnskabet føres i fabrikationsbog 22.034. Afslutningen foretages på samme måde som den periodevise afstemning mellem den regnskabsmæssige og den faktiske beholdning. Efter afslutningen overføres den faktiske beholdning til den nye regnskabsbog.

Ledsagedokument
§ 18, stk. 4-9

For tobaksvarer, der sendes mellem EU-landene eller gennem EU-lande til ikke-EU-lande, skal afsenderen udstede et ledsagedokument, se A.15.5.

Opgørelse over EU-handel
§ 19, og bek. kap. 3

Virksomheden skal på grundlag af ledsagedokumenterne udarbejde lister over ubeskattet køb i og salg til andre EU-lande, se A.10.2 .

C.1.8 Øvrige bestemmelser

Afregning af afgift
§ 2, stk. 1

Ved told- og skatteforvaltningens udlevering af stempelmærker til cigaretter og røgtobak skal virksomheden betale et beløb, der svarer til afgiften af mærket, som skal påsættes varerne ved fremstilling her i landet eller ved modtagelse fra udlandet, se C.1.5 .

Kredit
§ 5, stk. 1

Told- og skatteforvaltningen kan mod fuld sikkerhed for beløbet give virksomheden en kredit ved køb af mærker til cigaretter på 1 måned og 20 dage og til røgtobak 2 måneder og 15 dage.

Bek. § 4

Hvis stemplingen efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen sker på produktionsstedet i et andet EU-land, kan virksomheden få en yderligere kredit på 8 arbejdsdage.

Ansøgningen om kredit sendes til told- og skatteforvaltningen med oplysning om størrelsen af det beløb, der ønskes henstand med, og den sikkerhed, som virksomheden kan stille.

Hvis virksomheden opnår kredit, løber kreditten fra og med den dag, hvor mærkerne udleveres fra told- og skatteforvaltningen, respektive - for mærker som virksomheden henter direkte på trykkeriet - udleveringen fra trykkeriet.

Forlængelse af kredittiden
§ 5, stk. 2

Efter lov nr. 424 af 6. juni 2005 kan virksomheden i enkeltstående tilfælde få forlænget kredittiden, jf. nyhedsbrev af juni 2005 .

Det gælder i tilfælde, hvor virksomheden har en unormal lang lagertid for varerne, fx ved større produktion til lager som følge af udskiftning af produktionsudstyr. Det er en betingelse for forlængelse af kredittiden, at virksomhedens samlede gennemsnitlige lageromsætningshastighed for varerne overstiger kredittiden på henholdsvis 1 måned 20 dage og 2 måneder 15 dage.

Ansøgning om forlængelse af kredittiden skal sendes til told- og skatteforvaltningen inden køb af stempelmærker med oplysning om varens art og type og beløb samt en specificeret opgørelse over den gennemsnitlige lageromsætningshastigheden for cigaretter respektive røgtobak for den seneste 12 måneders periode.

Kontrol mv.

Reglerne for kontrol (§§ 21-23) og efterbetalinger og skønsmæssige ansættelser (§ 30, stk. 2, og § 32), se A.12 , straffebestemmelser (§§ 25-26, og bek. § 12), se A.13 og klage, se A.14.

AN7762_1.GIF

AN7762_1.GIFHar nogen begået flere overtrædelser af regnskabsbestemmelserne i § 18, stk. 1 - 6 eller 8 - 11, eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen overtrådt § 18, stk. 1 - 6 eller 8 - 11, eller forskrifter fastsat i medfør heraf og én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen. AN7762_2.GIF

AN7762_1.GIFBestemmelserne om sammenlægning af bødestraffen kan fraviges, når særlige grund taler herfor. AN7762_2.GIF

Statistik

Virksomheden skal kvartalsvis give oplysning om mængden af fremstillede varer, færdigvarer, der er modtaget fra udlandet, samt udførte varer og beskattede varer.

Indberetningerne afgives på blanketterne nr. 29.001 (stempelafgiftspligtige varer) og nr. 29.023 (cigarer mv.), som told- og skatteforvaltningen sender til virksomheden den sidste måned i hvert kvartal. Senest den 15. i den efterfølgende måned skal virksomheden tilbagesende indberetningen i udfyldt stand.

Auktionssalg
§ 28, stk. 4

Auktionssalg af tobaksvarer er forbudt. Forbudet omfatter dog ikke tvangsauktioner og auktioner, som er foreskrevet ved lov. De nærmere regler om afholdelse af auktion kan fås ved henvendelse til told- og skatteforvaltningen.

Funktionærvarer
§ 29, stk. 4

For funktionærvarer, dvs. varer, der sædvanemæssigt udleveres gratis til det personale, der er beskæftiget ved selve fremstillingen, udgør afgiften:

Cigaretter

6,71 øre pr. stk.

Groftskåret røgtobak 11,325 kr. pr. kg
Finskåret røgtobak 23,575 kr. pr. kg

Beskatningen af cigaretter og røgtobak sker med stempelmærker, der er påtrykt oplysning om pakningsstørrelsen og om, at indholdet er funktionærvarer, som ikke må omsættes, se C.1.5 .

Funktionærvarer skal i øvrigt være forsynet med oplysning om, at varerne er udleveret gratis til modtagerens eget brug, og at al omsætning af varerne er forbudt.

Fremstillingsvirksomheder skal hvert år i januar udarbejde en oversigt over de kvanta tobaksvarer, der sædvanemæssigt og uden vederlag udleveres til virksomhedens medarbejdere. Oversigterne skal opbevares i virksomheden sammen med det øvrige regnskabsmateriale.

C.2 Cigarer, cerutter og cigarillos

Forord

Afgift af cigarer, cerutter og cigarillos fremgår af lovbek. nr. 635 af 21. august 1998 om tobaksafgifter med senere ændringer. Om afgift af cigaretter og røgtobak, se  C.1 . 

Afgiften af cigarer mv. blev indført i 1917. Den nuværende lov om afgift af tobaksvarer - lov nr. 1016 af 19. december 1992 - trådte i kraft den 1. januar 1993 og indeholder bl.a. en tilpasning til EUs bestemmelser, idet afgiften er omfattet af de harmoniserede punktafgifter, se A.15 .

Der er i medfør af loven udstedt  bekendtgørelse nr. 987 af 18. oktober 2005 om sikkerhedsstillelse, lister over EU-handel, registeroplysninger og definitionen af tobaksvarer efter lov om tobaksafgifter. I vejledningen omtales denne som bekendtgørelsen eller bek.

Lovændringer mv.

Se oversigt i C.1 .

C.2.1 Afgiftspligtigt vareområde

Afgiftspligten efter tobaksafgiftsloven omfatter cigaretter og røgtobak samt cigarer, cerutter, cigarillos.

Der er udarbejdet et særskilt afsnit vedrørende afgift af cigaretter og røgtobak, se C.1.

Der er endvidere udarbejdet et afsnit om afgift af cigaretpapir, skrå og snus, som er omfattet af afgiftspligten efter lov om forskellige forbrugsafgifter, se C.3 .

Cigarer mv.
§ 7 og bek. § 11

Cigarer, cerutter og cigarillos er

 • tobaksruller, som udelukkende består af naturtobak
 • tobaksruller, som er forsynet med et dæksblad af naturtobak
 • tobaksruller, som er fyldt med en reven blanding og er forsynet med et dæksblad af normal cigarfarve, der dækker produktet helt, evt. også filteret, men ikke i tilfælde af cigarer med mundstykke, hvor mundstykke og et omblad begge er af rekonstitueret tobak, når deres stykvægt uden filter eller mundstykke er mindst 1,2 g, og deres dæksblad er fæstnet i spiralform med en spids vinkel på mindst 30o i forhold til cigarens længdeakse. *)
 • tobaksruller, som er fyldt med en reven blanding og er forsynet med et dæksblad af normal cigarfarve af rekonstitueret tobak, der dækker produktet helt, evt. også filteret, men ikke mundstykket i tilfælde af cigarer med mundstykke, når deres stykvægt uden filter og mundstykke er mindst 2,3 g, og deres omkreds er 34 mm eller derover i mindst en tredjedel af deres længde. *)

  *) Definitionen har virkning fra 1. juli 2002. Tidligere version, se vejledning april 2002.

Tobaksruller, der ikke falder ind under ovenstående definition, skal beskattes som cigaretter, se C.1.

Råtobak
§ 30, stk. 1

Import af og handel med råtobak må kun foretages af virksomheder, der er registreret hos told- og skatteforvaltningen for fremstilling af afgiftspligtige varer (tobaksvarer), se C.2.3

C.2.2 Afgiftens størrelse

Afgiftssats
§ 7

Afgiften af cigarer mv. er 19,8 øre pr. stk + 10 pct. af detailprisen inkl. tobaksafgift og moms, jf. § 28. Afgiftssatsen har været uændret siden 1982.

Eksempel
Salgsprisen for en kasse med 20 cigarer er 80 kr.

Stykafgift

3,96 kr.

Værdiafgift

8,00 kr.

Tobaksafgift i alt

11,96 kr.

Moms

16,00 kr.

Tobaksafgift og moms i alt

27,96 kr.

Afgiftsværdi
§ 28, stk. 1-3

Afgiftsværdien - den værdi, som afgiften skal beregnes af - er varens højeste detailpris inkl. tobaksafgift (stykafgift + værdiafgift) og moms.

Detailprisen er varens pris ved salg til forbruger, inkl. prisen for pakninger, gaveæsker og sortimentsæsker, hvori varen sælges.

Detailprisen fastsættes af fremstillingsvirksomheden i EU eller dennes repræsentant for hvert enkelt EU-land. For varer fra tredjelande fastsættes detailprisen af importøren. Foreligger der ikke en almindelig detailpris, beskattes varen på grundlag af en af told- og skatteforvaltningen skønnet detailpris.

Prislister

Virksomheden skal udfærdige prislister over cigarer mv., som den vil afsætte, og som skal beskattes.

Prislisterne skal oplyse om

 • dato for ikrafttræden
 • varemærke og pakningsstørrelser
 • detailpris pr. stk. inkl. tobaksafgift og moms
 • at varerne ikke må sælges til en højere pris end angivet i prislisten.

Et eksemplar af prislisterne skal sendes til de kunder, der sælger varerne til forbrugerne.

C.2.3 Registrering af virksomheder

Virksomheder skal eller kan registreres som enten oplagshaver eller varemodtager efter nedenstående regler. De generelle regler om registrering, se A.5 . Ved anmeldelse til registrering bruges blanket nr. 22.046.

C.2.3.1 Oplagshavere

Registreringspligtig
§ 9, stk. 1

Virksomheder, der fremstiller cigarer mv., skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

Varemodtagere
§ 9, stk. 2

Virksomheder, der modtager cigarer mv. fra udlandet, herunder fra EU-lande, eller fra fremstillingsvirksomheder (oplagshavere) her i landet, med henblik på videresalg (mellemhandel), kan registreres som oplagshaver.

Lokaler
§ 20

Inden registrering som oplagshaver kan finde sted, skal virksomhedens lokaler godkendes af told- og skatteforvaltningen, se A.5.2 .

Råtobak og ubeskattede varer må ikke opbevares uden for de godkendte lokaler. Evt. detailsalg af afgiftspligtige varer skal ske fra et særskilt lokale.

Told- og skatteforvaltningen kan dog tillade, at virksomheden overfører cigarer mv. til salgsvogn med henblik på salg til detailhandlere direkte fra vognen. Sådanne tilladelser er bl.a. betinget af, at virksomheden fører et internt regnskab over de pågældende varer, og at virksomheden på forlangende hjemkalder hele beholdningen af varer i salgsvognen.

Sikkerhedsstillelse
§ 9, stk. 4, og
bek. kap. 1

Hvis virksomheden leverer ubeskattede varer til virksomheder her i landet eller i andre EU-lande eller udfører varer til tredjelande via et andet EU-land, skal virksomheden stille sikkerhed for betaling af afgiften, se A.6 .

C.2.3.2 Varemodtagere

Indførsel af varer
§ 8, § 10, stk. 1-4
og stk. 8 og § 12

Virksomheder, der indfører eller modtager cigarer mv. fra udlandet, og som ikke er registreret som oplagshaver, skal anmelde sig til registrering som varemodtager. Virksomheder, der kun modtager varer fra EU-lande, kan i stedet for registrering vælge at anmelde på forhånd hvert enkelt varekøb. Der skal samtidig med anmeldelsen stilles fuld sikkerhed for afgiften, se A.5.4 .

§ 10, stk. 8

Oplagshavere, der er registreret i et andet EU-land, og som leverer cigarer mv. her til landet, kan udnævne en repræsentant til at forestå afgiftsbetalingen. Repræsentanten, der skal være bosiddende her i landet, skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for skyldige afgifter.

Privatpersoner
§ 10, stk. 1

 Privatpersoner, der fra andre EU-lande modtager eller erhverver cigarer mv., skal anmelde dette til told- og skatteforvaltningen. Det skal ske inden transporten påbegyndes, og der skal samtidig stilles sikkerhed for skyldige afgifter, medmindre der er tale om fjernsalg, se A.9.2.2 .

Fjernsalg
§ 10, stk. 5-6

Virksomheder, der driver postordresalg e.l. fra andre EU-lande til kunder i Danmark, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen, se A.5.5 .

C.2.4 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde

C.2.4.1 Oplagshavere

§ 11

Virksomheden skal opgøre den afgiftspligtige mængde og omsætning af cigarer mv. for hver afgiftsperiode, dvs. kalendermåned. Om de generelle regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde og værdi, se A.7.

Afgiftsfri udlevering
§ 29

I den afgiftspligtige mængde kan virksomheden foretage fradrag efter de generelle regler, se A.7.1.2.

Herudover gælder:

Til virksomheder i
andre EU-lande
§ 29, stk. 1, nr. 2

Cigarer mv. kan leveres i upakket og pakket stand til virksomheder i andre EU-lande, der er berettiget til at modtage disse uden afgift.

Prøver

Fremstillingsvirksomheder kan ubeskattet udtage cigarer mv., hvis det alene er i den hensigt at prøve varens beskaffenhed. Prøverne skal opføres på en særlig fortegnelse med en specifikation af varerne. Varer, der udleveres som handelsprøver (smagsprøver mv.), skal beskattes.

Tyveri o.l.
§ 29, stk. 1, nr. 4

Der kan ikke gives afgiftsfritagelse for cigarer mv., der er gået tabt (forsvundet) ved tyveri, herunder indbrudstyveri/røveri.

C.2.4.2 Varemodtagere

§ 11, stk. 2

Virksomheder, der er registreret som varemodtagere, skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i følgende måned angive mængden og omsætningen af cigarer mv., som virksomheden har modtaget i månedens løb, se A.7.2.

Fjernsalg
§ 11, stk. 3

Virksomheden skal angive den afgiftspligtige mængde og omsætning af varer, der af virksomheden er solgt ved fjernsalg i en måned, se A.7.3.

C.2.5 Afgiftsgodtgørelse

Udførsel

Virksomheder, der ikke er registreret som oplagshaver, jf. C.2.3, kan ansøge told- og skatteforvaltningen om bevilling til godtgørelse af den betalte afgift af cigarer mv., der leveres til et andet EU-land, se A.8.2 og A.15.6.

C.2.6 Regnskab

§ 18

Fremstillingsvirksomheder skal føre regnskab over tilgangen af varer, som anvendes til varefremstilling, og over udlevering, forbrug og svind i virksomheden af de fremstillede varer.

Virksomheder skal endvidere føre regnskab over tilgang, forbrug og udlevering af varer, som ikke er fremstillet af virksomheden.

De gældende regnskabsbestemmelser fremgår af C.1.7.

For cigarer mv. gælder herudover følgende:

Virksomheden skal for cigarer mv. udfærdige en fortegnelse over de afgiftspligtige varer, der påtænkes fremstillet. Fortegnelsen skal for hvert mærke og nummer indeholde oplysning om det gennemsnitlige tobaksforbrug samt vægten af de færdigfremstillede varer.

En evt. lagermanko for cigarer mv. medregnes i virksomhedens afgiftspligtige omsætning for den måned optællingen er sket i. Mankoen kan beskattes efter en gennemsnitlig detailpris der beregnes efter detailprisen for de varer, som virksomheden har afsat i årets løb. Vedrører mankoen udelukkende eller helt overvejende dyre varer, skal mankoen beskattes efter detailprisen for disse varer.

Dispensation

Virksomheder, der fører et specificeret regnskab over færdigvarer af cigarer mv., som indeholder oplysning om til- og afgange af varer inden for hvert mærke eller med samme detailpris, kan beskatte mankoer efter den i regnskabet opgjorte detailpris. Det er en betingelse, at der er en tilstrækkelig intern kontrol i forbindelse med regnskabet over færdigvarer.

Udlevering til
salgsvogn

Ubeskattede cigarer mv. kan på visse betingelser overføres til salgsvogn med henblik på salg til detailhandlere direkte fra vogn. Virksomheden må dog gennem et internt regnskab for hvert enkelt mærke kunne gøre rede for antallet af varer, der

 • er overført til hver enkelt salgsvogn fra virksomhedens godkendte lokaler
 • er udleveret til detailhandler
 • er returneret til de godkendte lokaler.

Virksomheden skal udfærdige faktura snarest efter, at varerne er udleveret til detailhandleren.

Salgsregnskab
for cigarer mv.

Virksomhederne skal føre et specificeret regnskab over udlevering af varer Regnskabet føres dagligt på grundlag af de udstedte fakturaer og skal mindst indeholde oplysninger om antal udleverede stk. samt afgiften af disse. Virksomheder, der overfører varer til salgsvogn, skal ikke postere udleveringen til salgsvognen i salgsregnskabet.

Regnskabsafslutning

Salgsregnskabet afsluttes ved månedens udgang ved sammentælling af postering for udleveret antal varer og afgiften heraf. Kreditnotaer for beskattede varer, der er modtaget retur, noteres i salgsregnskabet som en negativ postering. Slutsummer overføres til afgiftsangivelsen.

Ved den månedlige afslutning af salgsregnskabet foretages der fraskrivning af det beskattede antal varer i lagerregnskab over færdigvarer (cigarmagere: kvartalsvis).

C.2.7 Øvrige bestemmelser

Afregning
§§ 8, 13, 15-16 og 36

Reglerne for afregning af afgift, se A.11. Ved angivelse og betaling af afgift anvendes en angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. 29.005 for oplagshavere og blanket nr. Y-905A for varemodtagere.

Kredit
§ 13, stk. 1

Told- og skatteforvaltningen kan mod fuld sikkerhed for afgiftsbeløbet give virksomheden en kredit på 2 måneder, dvs. at indbetaling af afgift, som fx normalt skulle ske senest den 15. marts, kan udskydes indtil den 15. maj.

Ansøgningen om kredit sendes til told- og skatteforvaltningen med oplysning om størrelsen af det beløb, der ønskes henstand med, og den sikkerhed, som virksomheden kan stille.

Statistik

Indsendelse af statistiske oplysninger, se C.1.8.

Kontrol mv.

Reglerne for kontrol (§§ 21-23), og efterbetalinger og skønsmæssige ansættelser, se A.12 , straffestemmelser (§§ 25-26, og bek. § 12), se A.13 og klage, se A.14 .

AN7762_1.GIF

AN7762_1.GIFHar nogen begået flere overtrædelser af regnskabsbestemmelserne i § 18, stk. 1 - 6 eller 8 - 11, eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen overtrådt § 18, stk. 1 - 6 eller 8 - 11, eller forskrifter fastsat i medfør heraf og én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen. AN7762_2.GIF

AN7762_1.GIFBestemmelserne om sammenlægning af bødestraffen kan fraviges, når særlige grund taler herfor. AN7762_2.GIF

Auktionssalg
§ 28, stk. 4

Auktionssalg af tobaksvarer er forbudt. Forbudet omfatter dog ikke tvangsauktioner og auktioner, som er foreskrevet ved lov. De nærmere regler om afholdelse af auktion kan fås ved henvendelse til told- og skatteforvaltningen.

Fremstilling til eget forbrug

Told- og skatteforvaltningen kan tillade faglærte tobaksarbejdere, som på grund af alder er ophørt med at være beskæftiget i faget, at købe råtobak til fremstilling af cigarer, cerutter og cigarillos til eget forbrug. Afgiften skal i sådanne tilfælde betales med 35 kr. pr. kg råtobak.

Funktionærvarer
§ 29, stk. 4

For funktionærvarer , dvs. varer, der sædvanemæssigt udleveres gratis til det personale, der er beskæftiget ved selve fremstillingen, udgør afgiften:

Cigarer mv. over 3,15 g pr. stk.

8,5 øre pr. stk.

Cigarer mv. højst 3,15 g pr. stk. 6,025 øre pr. stk.

Funktionærvarer skal i øvrigt være forsynet med oplysning om, at varerne er udleveret gratis til modtagerens eget brug, og at al omsætning af varerne er forbudt.

Fremstillingsvirksomheder skal hvert år i januar udarbejde en oversigt over de kvanta tobaksvarer, der sædvanemæssigt og uden vederlag udleveres til virksomhedens medarbejdere. Oversigterne skal opbevares i virksomheden sammen med det øvrige regnskabsmateriale.

C.3 Cigaretpapir, skrå og snus

Forord

Afgift af cigaretpapir, skrå og snus fremgår lov bekendtgørelse  nr. 638 af 21. august 1998 om forskellige forbrugsafgifter med senere ændringer, se nedenstående oversigt.

Afgiften har udviklet sig siden 1912, hvor der blev indført afgift på tobak dyrket her i landet. I 1992 blev afgiften flyttet fra tobaksafgiftsloven til lov om forskellige forbrugsafgifter for at adskille afgiften fra tobaksvarer, der er omfattet af EUs harmoniserede afgifter. Samtidig blev afgiften af skrå og snus omlagt fra en værdiafgift til en vægtafgift.

Der er i medfør af loven udstedt bekendtgørelse nr. 986 af 18. oktober 2005 om banderolering af cigaretpapir. I vejledningen omtales denne som bekendtgørelsen eller bek.

Lovændringer mv.

Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. Dato Ændring

748

07.08.1996 Lovbekendtgørelse

1223

27.12.1996 Dødsboskifteloven og dødsboskatteloven

1098

29.12.1997 Klagestrukturen

1107

29.12.1997 Afgiftsforhøjelse for kaffe

439

26.06.1998 Afgift af pvc-folier 

638

21.08.1998 Lovbekendtgørelse

380

02.06.1999 Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

165

15.03.2000 Opkrævningsloven

1029

22.11.2000 Afskaffelse af hæftestraf

1292

20.12.2000 Afgift af pvc-folier flyttes til emballageafgiftsloven  
1295 20.12.2000 Afgiftsforhøjelse for glødelamper
127 27.02.2004 Bagatelgrænse for glødelamper 
325 18.05.2005 Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 

428

06.06.2005 Kommunalreformen konsekvensændringer

C.3.1 Afgiftspligtigt vareområde

Vareområde
§§ 12-13

Der er afgift på cigaretpapir samt skrå og snus (røgfri tobak).

Cigaretpapir

Som cigaretpapir anses tilskåret, perforeret eller på anden måde tilberedt papir til cigaretpapir.

Cigaretpapir beskattes efter det antal cigaretter, som papiret skal anvendes til. Hvis antallet af cigaretter, som papiret skal anvendes til ikke umiddelbart kan opgøres, beregnes der 25 cm2 til hver cigaret. For cigaretpapir, der er tildannet som hylstre, beregnes afgiften efter det antal cigaretter, som hylstrene kan anvendes til.

Pakninger til cigaretpapir skal være forsynet med banderole, se C.3.4 .

Skrå

Som skrå anses tobak i ruller, stave, strimler, blokke eller plader, der er pakket i detailsalgspakninger og specielt tilberedt, så den kan tygges, men ikke ryges.

Kardusskrå eller skåren skrå fremstilles ved, at tobaksbladene efter løsgøring og sovsning skæres på et skæreværk. Herefter bliver tobakken som regel sovset flere gange og tørret for at opnå den tilsigtede smag. Efter en kortere lagring bliver den skårne skrå pakket i små æsker e.l.

Spunden skrå består af et indlæg med hele tobaksblade rullet omkring. Spunden skrå fremstilles ved, at tobaksbladene vindes op til en rulle, der sovses, presses, tørres under tryk, vikles op og færdigtørres. Efter tørringen sovses skråen påny, skæres i passende længder, sovses endnu en gang og tørres. Efter denne tørring er skråen færdig til pakning.

Snus

Som snus anses tobaksstøv eller tobakskorn, der er specielt tilberedt, så det kan snuses, men ikke ryges.

Det er ikke tilladt at sælge pulveriseret tobak i form af snus pakket i porøse portionsbreve e.l. til indlægning i mundhulen, jf. Sundhedsministeriets lov nr. 375 af 6. juni 2002 om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer.

Råtobak

Råtobak er ikke omfattet af det afgiftspligtige vareområde, men indførsel af og handel med råtobak må kun foretages af virksomheder, der er registreret hos SKAT for fremstilling af tobaksvarer, herunder af skrå og snus.

C.3.2 Afgiftens størrelse

Cigaretpapir
§ 12, stk. 1

Afgiften af cigaretpapir, herunder cigarethylstre, er 4 øre pr. stk.

Skrå
§ 13

Afgiften af kard usskrå er 63 kr. pr. kg. og af anden skrå (spunden skrå) 229 kr. pr. kg.

Snus
§ 13

Afgiften af snus er 63 kr. pr. kg.

Tidligere afgiftssatser

Afgiften har inden for de seneste år tidligere udgjort:

Cigaretpapir
20.6.1991-31.12.1995: 3 øre pr. stk.

Skrå og snus
Ingen ændringer siden 1.1.1993.

C.3.3 Registrering af virksomheder

Registrering
14 a, stk. 1

Virksomheder, der fremstiller eller fra udlandet, herunder fra EU-lande, indfører afgiftspligtige varer, har pligt til at anmelde sig til registrering som oplagshaver hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

§ 14 a, stk. 4

Virksomheder, der ikke fremstiller afgiftspligtige varer, men alene indfører sådanne varer fra udlandet, kan dog registreres som varemodtager, dvs. at afgiften skal betales ved varernes modtagelse.

Der henvises i øvrigt til A.5 .

Registrerings-
anmeldelse

Ved anmeldelse til registrering som oplagshaver eller varemodtager bruges blanket nr. 29.029, der kan fås elektronisk  eller hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

C.3.4 Banderoler til cigaretpapir

Banderoler
§ 12, stk. 2, og
bek. § 1

Cigaretpapir, men ikke skrå og snus, skal ved udlevering til forbrug her i landet være pakket i fuldstændigt lukkede pakninger, der er forsynet med en banderole . Der kan dog ske overførsel mellem oplagshavere af upakkede varer samt pakkede banderolerede og ubanderolerede varer.

For at en pakning kan anses for fuldstændig lukket, skal den omslutte indholdet helt.

Banderoler, som told- og skatteforvaltningen lader fremstille, udleveres gratis til de registrerede virksomheder.

Banderolen kan leveres med eller uden lim og med følgende påtryk: SKATs logo, "Danmark", "Cigaretpapir" samt antal.

Selvklæbende banderoler
Den selvklæbende banderole leveres i format 13x85 mm. Der må ikke foretages afskæring e.l., dvs. banderolen skal påsættes pakningen i sin helhed. Banderolen leveres i ruller á 500, 1.000, 4.000 og 6.000 stk.

Ikke-selvklæbende banderoler
Ikke-selvklæbende banderoler leveres i format 14x165 mm. Den er fremstillet, så virksomheden kan skære den del af, som der ikke er behov for. Banderolen leveres i ark á 20 stk.

Bestilling og levering

Banderolerne bestilles hos told- og skatteforvaltningen på en bestillingsseddel (blanket 29.024), som kan fås elektronisk eller hos told- og skatteforvaltningen. Leveringstiden er for selvklæbende banderoler normalt 12-14 arbejdsdage og for ikke-selvklæbende banderoler 3-4 dage. Der kan kun bestilles banderoler til virksomhedens normale forbrug i højst 6 måneder.

Når virksomheden har modtaget banderolerne, skal de tilskrives regnskabet.

Banderolerne må ikke sælges eller udlånes til andre virksomheder. Beskadigede banderoler skal afleveres til told- og skatteforvaltningen. Større differencer i banderolebeholdningen skal anmeldes til told- og skatteforvaltningen, så snart differencen er konstateret.

Påsætning

Banderolerne skal påsættes pakningerne på en sådan måde, at de ikke kan løsnes uden at blive ødelagt.

På pakninger, der er forsynet med et omslag af cellofan e.l. uden om den egentlige emballage, skal banderolen anbringes under dette omslag. På varer, der indføres med cellofanomslag, kan banderolen dog anbringes på det ydre omslag.

Banderolens midterfelt skal sidde hen over det sted, hvor pakningen sædvanligvis åbnes. Banderolen skal anbringes på pakningen, så banderolen slutter helt til pakningen og på en sådan måde, at de midterste felter er synlige i hele deres længde. Dette stykke af banderolen må ikke forkortes, hvorimod yderstykkerne kan klæbes over hinanden, evt. forkortes eller skæres af.

Beskadiges banderolen efter påsætningen, skal varen afbanderoleres.

I udlandet

Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning give tilladelse til banderolering i udlandet eller hos en anden virksomhed her i landet. Betingelserne for en sådan tilladelse fremgår af C.3.5 .

C.3.5 Banderolering af cigaretpapir i udlandet

Told- og skatteforvaltningen kan give registrerede virksomheder tilladelse til, at cigaretpapir banderoleres på produktionsstedet i udlandet eller hos en anden virksomhed her i landet. Betingelserne for en sådan tilladelse er følgende:

Minimumsmængde

Varepartiet er på mindst 100.000 stk. cigaretpapir.

Skriftlig aftale

For hver enkelt virksomhed, der træffes aftale med, skal der foreligge en skriftlig bekræftelse fra den banderolerende virksomhed om, at denne forpligter sig til ved udgangen af hvert kvartal at foretage en optælling af banderolebeholdningen og meddele indehaveren af tilladelsen resultatet af optællingen.

Overførsel af
banderoler

Ved overførsel af banderoler, der sker ved virksomhedens egen foranstaltning, skal der udfærdiges en proformafaktura eller en følgeseddel i 2 eksemplarer. Det ene eksemplar forbliver i virksomheden, og det andet følger banderolerne.

Fakturaen/følgesedlen skal indeholde oplysning om afsenderens og modtagerens navn og hjemsted samt antallet af banderoler og den mængde cigaretpapir, som banderolerne svarer til.

De udførte banderoler bogføres særskilt i regnskabet.

Modtagelse af
banderolerede varer

Ved modtagelsen af de banderolerede varer, tilskrives disse i regnskabet, se nedenfor. Tilskrivningen sker på grundlag af købsfakturaen. For varer fra tredjelande skal der foreligge et enhedsdokument.

Regnskab

Virksomheden skal i et særligt regnskab føre en konto for hver virksomhed, som bevillingshaveren har aftale med. Kontoen skal indeholde oplysninger om antal overførte og returnerede banderoler samt det antal styk cigaretpapir, der svarer hertil.

Evt. returnerede ubenyttede/beskadigede banderoler bogføres her som en minuspostering.

Ved slutningen af hvert kvartal skal mængden af de modtagne banderolerede varer sammentælles. Den samlede mængde tilskrives det almindelige regnskab over banderolerede varer.

Antallet af overførte banderoler og antallet af benyttede banderoler (banderolerede varer) sammentælles.

Afslutningen foretages herefter med anførsel af antal banderoler og styktal, der svarer hertil, således:

Den banderolerende virksomheds:

Begyndelsesbeholdning
+ overførte banderoler
- forbrugte banderoler
Regnskabsmæssig beholdning
- optalt beholdning ved kvartalets afslutning
Difference +/- antal banderoler og styktal svarende hertil.

Forbrugte banderoler medtages i det almindelige banderoleregnskab. Evt. returnerede beskadigede banderoler fraskrives i regnskabet som en minuspostering.

Den optalte beholdning af banderoler overføres som ny begyndelsesbeholdning.

Større differencer skal straks meddeles til told- og skatteforvaltningen.

Andre bestemmelser

Tilladelsen, der ikke kan overføres til andre, er gyldig indtil videre, dog ikke ud over 5 år efter udgangen af den måned, hvor told- og skatteforvaltningen har givet tilladelsen.

Ændring af de anmeldte forhold skal straks meddeles til told- og skatteforvaltningen. Overtrædelse eller tilsidesættelse af tilladelsens betingelser kan - foruden straf - medføre, at tilladelsen inddrages med øjeblikkelig virkning.

C.3.6 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde

§ 15

Registrerede oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode, dvs. kalendermåned, se iøvrigt A.7 .

Afgiftsfri udleveringer
§ 24

Registrerede oplagshavere kan fradrage varerne i regnskabet efter reglerne i A.7.1.2 .

C.3.7 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

Afgiftsfritagelse
§ 24, stk. 2

Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat efter momslovens § 36, stk. 1.

§ 24, stk. 3

Der er afgiftsfrihed for varer leveret til diplomater mv., se A.7.1.2.5 .

Afgiftsgodtgørelse
§ 24, stk. 1, 2. pkt.

Virksomheder, der ikke er registreret efter lov om afgift af forskellige forbrugsafgifter, kan få afgiftsgodtgørelse for varer, der leveres til udlandet. Told- og skatteforvaltningen kan give nærmere oplysninger om betingelserne for afgiftsgodtgørelse.

C.3.8 Øvrige bestemmelser

Afregning
§§ 15-16 b

Ved angivelse af afgift anvendes en særlig angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. 29.016 for oplagshavere og blanket Y-913 A for varemodtagere. Der henvises iøvrigt til A.11 .

Regnskab, kontrol mv.

Reglerne for regnskab (§ 15, stk. 2-3), se A.10 , kontrol (§ 17), se A.12 , straffebestemmelser (§§ 22-22 a), se A.13 og klagevejledning, se A.14 .