Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Punktafgiftsvejledning 2003 - 2

Oversigter

Ansvarligt fagkontor Retsafdelingen; Punkt- og Miljøafgiftskontoret
Udgivelsestidspunkt Tuesday, October 14, 2003
Hvad er nyt?

Pr. 1. oktober 2003

Del A Generelt om punkt- og miljøafgifter
A.12 Kontrolbestemmelser, efterbetalinger mv.

 • Forældelse - ændring af fristregler, se A.12.4.3

Del B Drikkevarer
B.1 . Spiritus

 • Afgiftsnedsættelse pr. 1.10.2003, se B.1.2

B.4 Mineralvand

 • Afgiftsnedsættelse pr. 1.10.2003, se B.4.2

Del C Tobak mv.
C.1 Cigaretter og røgtobak

 • Afgiftsnedsættelse pr. 1.10.2003, se C.1.2

Del G Miljøafgifter
G.1 Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier

 • Afgiftsgodtgørelse, genpåfyldelige flasker, SKM2003.374.HR , se G.1.5.2  

G.5  Ledningsført vand

 • Kontrol af den årlige kommuneafregning, se G.5.8

G.13 Spildevand

 • Kontrol af den årlige kommuneafregning, se G.13.7  

 -------------------------------------
Pr. 1. juli 2003

Del A Generelt om punkt- og miljøafgifter

A.9 Afgift af varer, der modtages fra udlandet

 • Varemodtagere - indførsel af ikke-bestillingssvarende varer, se A.9.1
 • Privatpersoner - flyttegods, se A.9.2.1

A.15 EU-punktafgifter

 • Beslutning om et elektronisk forsendelsessystem, se A.15.4
 • Udfyldning af ledsagedokument, se A.15.5.5

Del B Drikkevarer
B.1 . Spiritus

 • Afgiftsnedsættelse pr. 1.10.2003, SKM2003.203.TSS , se B.1.2

B.4 Mineralvand

 • Afgiftsnedsættelse pr. 1.10.2003, SKM2003.203.TSS , se B.4.2

Del C Tobak mv.
C.1 Cigaretter og røgtobak

 • Afgiftsnedsættelse pr. 1.10.2003, SKM2003.203.TSS , se C.1.2

Del E Motorkøretøjer
E.1  Registreringsafgift af motorkøretøjer

 • Afgiftssatser - månedlig regulering, lov nr. 395/2003, se E.1.4.1
 • Fradrag for ESP-system og selealarm, lov nr. 443/2003, se E.1.5
 • Ombygning, SKM2003.305.LSR , se E.1.3.2

Del F Energi og kuldioxid
F.1 Mineralolieprodukter

 • Farvningsordning pr. 1.11.2003, SKM2003.159.TSS , se F1
 • Indførsel af fyringsolie mv., SKM2003.237.LSR , se F.1.5.6
 • Sejlads med lystfiskere - genoptagelsescirkulære, SKM2003.46.LSR , se F.1.6.3

F.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift 

 • Opvarmning af lagerlokaler,  SKM2003.172.LSR , se F.6.4.6
 • Fremstilling af kartoffelprotein,  SKM2003.202.TSS , se F.6.5.7
 • Landboforening, SKM2003.160.VLR , se F.6.6.2
 • Badeland, SKM2003.218.ØLR , se F.6.6.2
 • Telemarketing, SKM2003.243.LSR , se F.6.6.2
 • Transport af halm,  SKM2003.244.LSR , se F.6.10.2
 • Serviceaktiviteter for fiskere,  SKM2003.304.LSR , se F.6.10.2
 • Rensning af roer mv., TSS-cirkulære 2003-10 , se F.6.10.2

F.9 Tilskud til elproduktion

 • Ændring af tilskudssatser mv., bek. nr. 512/2003, se F.9.2

Del G Miljøafgifter
G.5  Ledningsført vand

 • Afgiftsgodtgørelse - idrætshaller, SKM2003.175.LSR , se G.5.6.2
 • Afgiftsgodtgørelse - badeland, SKM2003.218.ØLR , se G.5.6.3

G.13 Spildevand

 • Opgørelse af spildevandsmængde,  SKM2003.199.TSS , se G.13.4.1.2

G.14 Kvælstof

 • Godtgørelse af afgift,  SKM2003.188.TSS , se G.14.5

-------------------------------------------------------

Overordnede emner Afgift


Resume
 

Punktafgiftsvejledningen er en samling af de gældende regler inden for punkt- og miljøafgiftslovgivningen, der administreres af ToldSkat.

Forkortelser

 

Forkortelser I oversigten er vist de mest anvendte forkortelser i vejledningen:

bek.
Dep.
dvs.
ekskl.
e.l.

bekendtgørelse
Skatteministeriet, Departementet
det vil sige
eksklusiv
eller lignende

EU
evt.
fx
HRD
inkl.

Europæiske Union
eventuelt, eventuelle
for eksempel
Højesterets dom
inklusiv

jf.
LSR
mfl.
m.m.
mv.

jævnfør
Landsskatteretten
med flere
med mere
med videre

nr.
o.l.
osv.
pct.
SKM

nummer
og lignende
og så videre
procent
Skatteministeriets meddelelser

stk.
t&s nyt
TFS
ToldSkat
TSCIR

styk(ke)
ToldSkat-nyt
Tidsskrift for Skatter og Afgifter
de statslige told- og skattemyndigheder
Told- og Skattestyrelsens cirkulære

TSS
UfR
vedr.
VLD
ØLD 

Told- og Skattestyrelsen
Ugeskrift for retsvæsen
vedrørende
Vestre Landsrets dom
Østre Landsrets dom

Henvisninger Henvisninger til andre afsnit i Punktafgiftsvejledningen sker ved angivelse af det pågældende afsnits punktbetegnelse, fx A.15.5.7 .

Henvisninger til afgørelser og domme i Tidsskrift for Skatter og Afgifter vil være anført med årgang og løbenummer, fx TfS 1997, 777, dvs. TfS for 1997, afgørelse nr. 777.

For så vidt angår afgørelser mv. offentliggjort efter 1. marts 2001 er der i vejledningen alene henvist til SKM-nr. 

Indholdsfortegnelse over hovedafsnit

Del A Generelt om punkt- og miljøafgifter

    A.1 Afgiftspligtens omfang
    A.2 Afgiftens størrelse
    A.3 Afgiftspligtens indtræden
    A.4 Afgiftsperiode
    A.5 Afgiftspligtige virksomheder og personer (registrering)
    A.6 Sikkerhedsstillelse efter punktafgiftslovene
    A.7 Opgørelse af den afgiftspligtige mængde eller værdi
    A.8 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse
    A.9 Afgift af varer, der modtages fra udlandet
    A.10 Regnskabsbestemmelser
    A.11 Angivelse og afregning af afgifter
    A.12 Kontrolbestemmelser, efterbetalinger mv.
    A.13 Straffebestemmelser
    A.14 Klagevejledning
    A.15 EU-punktafgifter

Del B Drikkevarer

    B.1 Spiritus
    B.2 Vin og frugtvin
    B.3 Øl
    B.4 Mineralvand

Del C Tobak mv.

    C.1 Cigaretter og røgtobak
    C.2 Cigarer, cerutter og cigarillos
    C.3 Cigaretpapir, skrå og snus

Del D Andre nydelsesmidler

    D.1 Chokolade- og sukkervarer
    D.2 Konsum-is
    D.3 Kaffe og te

Del E Motorkøretøjer mv.

    E.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer
    E.2 Vejbenyttelsesafgift

Del F Energi og kuldioxid

    F.1 Mineralolieprodukter
    F.2 Kul og affaldsvarme
    F.3 Elektricitet
    F.4 Naturgas og bygas
    F.5 Kuldioxid
    F.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift
    F.7 Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter
    F.8 Tilskud til CO2-afgift
    F.9 Tilskud til el-produktion

Del G Miljøafgifter

    G.1 Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier
    G.2 Engangsservice
    G.3 Affald
    G.4 Råstoffer
    G.5 Ledningsført vand
    G.6 Dæk
    G.7 Bekæmpelsesmidler
    G.8 Klorerede opløsningsmidler
    G.9 Batterier
    G.10 Blyakkumulatorer
    G.11 Svovl
    G.12 CFC, HFC, PFC og SF6
    G.13 Spildevand
    G.14 Kvælstof
    G.15 Antibiotika og vækstfremmere
    G.16 PVC-folier
    G.17 Pvc og ftalater
    G.18 Miljøbidrag (biler)

Del H Forsikringer

    H.1 Ansvarsforsikringer for motorkøretøjer
    H.2 Lystfartøjsforsikringer

Del I Andre afgifter

    I.1 Glødelamper mv. og elektriske sikringer
    I.2 Flyrejser
    I.3 Lotterispil - gevinstafgift
    I.4 Totalisatorspil, lokale
    I.5 Spil, lotterier og væddemål
    I.6 Spillekasinoer
    I.7 Væddemål, heste- og hundevæddeløb