Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om TV 2/DANMARK A/S

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Selskabets stiftelse og formål

§ 1. Kulturministeren bemyndiges til at stifte et aktieselskab ved navn TV 2/DANMARK A/S, hvis aktiekapital tegnes af staten. Aktiekapitalen indbetales som nærmere fastsat i åbningsbalancen, herunder ved indskud af den af TV 2/DANMARK hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver.

Stk. 2. Stiftelsen kan i regnskabs- og skattemæssig henseende ske med virkning fra den 1. januar i stiftelsesåret.

§ 2. Selskabets formål er at drive medievirksomhed og anden hermed beslægtet eller relateret virksomhed. Selskabet skal drive public service-programvirksomhed, såfremt der er meddelt tilladelse hertil i henhold til kapitel 6 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Stk. 2. Selskabet skal drives på et forretningsmæssigt grundlag.

§ 3. For TV 2/DANMARK A/S gælder lovgivningen om aktieselskaber med de ændringer, der følger af denne lov.

§ 4. Kulturministeren bemyndiges til at sælge aktierne i TV 2/DANMARK A/S.

§ 5. TV 2/DANMARK A/S overtager ved stiftelsen den af TV 2/DANMARK drevne virksomhed og indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser påhvilende virksomheden.

Stk. 2. Tinglysning og registrering af TV 2/DANMARK A/S’ rettigheder og forpligtelser kan ske på grundlag af denne lov.

§ 6. Sagsakter vedrørende omdannelse af TV 2/DANMARK til aktieselskab samt sagsakter vedrørende salg af aktier i TV 2/DANMARK A/S er undtaget fra adgangen til aktindsigt i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen.

Medarbejderrepræsentation i bestyrelsen

§ 7. Det medarbejdervalgte medlem af bestyrelsen for TV 2/DANMARK indtræder ved stiftelsen af TV 2/DANMARK A/S i bestyrelsen herfor, og valget gælder, indtil medarbejderne har valgt medlemmer til selskabets bestyrelse. Dette valg skal finde sted senest 6 måneder efter stiftelsen af selskabet.

Stk. 2. Aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 3. pkt., og stk. 3, 1. pkt., finder ikke anvendelse ved valg efter stk. 1. Ved beregning af ansættelsestiden efter aktieselskabslovens § 49, stk. 7, medregnes ansættelsestiden i TV 2/DANMARK.

Ikrafttræden m.v.

§ 8. Kulturministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 9. I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 736 af 28. august 2002, som ændret ved § 3 i lov nr. 1042 af 17. december 2002, § 3 i lov nr. 153 af 12. marts 2003 og § 1 i lov nr. 232 af 2. april 2003, foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 1, nr. 16, affattes således:

»16)   De regionale TV 2-virksomheder.«

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Brian Mikkelsen