Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

(Ændringer som følge af lov om TV 2/DANMARK A/S)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1052 af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »TV 2/DANMARK« til: »TV 2/DANMARK A/S« og »TV 2/DANMARK’s« til: »TV 2/DANMARK A/S’«.

2. § 1, stk. 1, nr. 2, ophæves, og efter nr. 3, der bliver nr. 2, indsættes:

»3)   TV 2/DANMARK A/S, såfremt selskabet har tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed i henhold til kapitel 6 a.«

3. I § 6, stk. 1, ændres »§§ 12, 22 og 31,« til: »§§ 12, 31 og 38 a,« og »§ 11, stk. 2« til: »§ 11, stk. 3«.

4. I § 6, stk. 5, ændres »stk. 3.« til: »stk. 5.«

5. § 11 affattes således:

»§ 11. DR og de regionale TV 2-virksomheder udøver public service-virksomhed efter reglerne i kapitel 4 og 6.

Stk. 2. TV 2/DANMARK A/S’ programvirksomhed i medfør af tilladelse efter reglerne i kapitel 6 a indgår i den samlede public service-virksomhed.

Stk. 3. I den samlede public service-virksomhed indgår tillige programvirksomheden på den fjerde FM-radiokanal og nyhedsdækningen på den femte FM-radiokanal, jf. stk. 4 og 5. Tilladelse til denne programvirksomhed meddeles efter reglerne i kapitel 8.

Stk  4. Den fjerde FM-radiokanal skal være en nuanceret public service-orienteret kanal med klassisk musik, suppleret med præsentation af rytmisk musik, jazz og dansk musik, kulturprogrammer, samfunds- og debatprogrammer m.v.

Stk. 5. Programvirksomheden på den femte FM-radiokanal skal omfatte nyhedsprogrammer fra hele landet. Sendefladen kan ikke regionaliseres. Tilladelse til denne programvirksomhed kan ikke meddeles til DR.

Stk. 6. DR’s public service-virksomhed finansieres gennem DR’s andel af licensafgifterne samt gennem andre indtægter, jf. § 15, stk. 2. De regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed finansieres gennem virksomhedernes andel af licensafgifterne samt gennem andre indtægter, jf. § 35.

Stk. 7. TV 2/DANMARK A/S’ public service-programvirksomhed finansieres af TV 2/DANMARK A/S, herunder gennem selskabets eventuelle andel af licensafgifterne samt gennem selskabets øvrige indtægter.

Stk. 8. Public service-virksomhed på den fjerde og den femte FM-radiokanal finansieres af tilladelseshaverne.«

6. Kapitel 5 ophæves.

7. I § 34 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte en vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder.«

8. Efter § 38 indsættes:

»Kapitel 6 a

TV 2/DANMARK A/S’ public service-programvirksomhed

§ 38 a. Kulturministeren kan meddele tilladelse til, at TV 2/DANMARK A/S udøver public service-programvirksomhed. TV 2/DANMARK A/S’ public service-programvirksomhed skal udøves over for hele befolkningen efter de i § 10 nævnte principper.

Stk. 2. Kulturministeren kan i forbindelse med udstedelse af tilladelsen fastsætte nærmere vilkår for public service-programvirksomheden m.v. Det kan i den forbindelse fastsættes, at der skal betales koncessionsafgift for tilladelsen. Det kan endvidere fastsættes, at der skal aftales et bodssystem, som skal finde anvendelse i tilfælde af, at de vilkår, programtilladelsen er meddelt på, tilsidesættes.

§ 38 b. Kulturministeren kan fastsætte regler om programvirksomheden, herunder regler om, i hvilket omfang programmer af europæisk oprindelse skal indgå heri, og regler med henblik på at tilgodese hensyn til børn og unge.

§ 38 c. Reklamer, sponsorerede programmer samt programmer, for hvilke der er betalt for sendetid, kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i kapitel 11.

§ 38 d. Efter indstilling fra Radio- og tv-nævnet kan kulturministeren træffe afgørelse om at inddrage programtilladelsen midlertidigt eller endeligt, hvis TV 2/DANMARK A/S

1)   overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelser er ofte gentagne,

2)   tilsidesætter § 87 eller pålæg, der er meddelt efter denne bestemmelse,

3)   tilsidesætter de vilkår, som programtilladelsen er meddelt på, eller

4)   tilsidesætter pålæg meddelt efter § 88.

§ 38 e. Kulturministeren kan inddrage programtilladelsen midlertidigt eller endeligt, hvis TV 2/DANMARK A/S ikke udnytter tilladelsen, eller der sker en væsentlig afbrydelse af programvirksomheden.

§ 38 f. I tilfælde af inddragelse i henhold til §§ 38 d eller 38 e kan kulturministeren udstede tilladelse til et andet foretagende, som i givet fald indtræder i TV 2/DANMARK A/S’ rettigheder og forpligtelser i medfør af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og bestemmelser fastsat i medfør af loven. § 38 a, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 38 g. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om den regnskabsmæssige adskillelse mellem public service-programvirksomheden og anden virksomhed.«

9. I § 40, stk. 1, ændres »§§ 41-44« til: »§§ 41-44 a«.

10. I § 44, stk. 1, nr. 2 og 3, udgår »TV 2/DANMARK eller«.

11. Efter § 44 indsættes:

»§ 44 a. Radio- og tv-nævnet har følgende opgaver vedrørende TV 2/DANMARK A/S’ public service-programvirksomhed i henhold til kapitel 6 a:

1)   Føre tilsyn med public service-programvirksomheden,

2)   påtale overtrædelser af loven og bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelsen af tilladelsen og

3)   afgive indstillinger til kulturministeren om inddragelse af tilladelse udstedt i medfør af § 38 a.«

12. I § 45, stk. 1, 2. pkt., ændres »§§ 12, 22 og 31,« til: »§§ 12, 31 og 38 a,«.

13. § 76, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. I fjernsyn må der ikke udsendes reklamer for økonomiske interessegrupper samt for religiøse og politiske anskuelser.«

14. I § 86, stk. 1 og 2, udgår », TV 2/DANMARK’s«.

15. I § 87 udgår »TV 2/DANMARK,«.

§ 2

Kulturministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan herunder fastsætte, at lovens enkelte bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter. Ved ikrafttræden af lovens § 1, nr. 6, anses den selvejende institution TV 2/DANMARK for opløst.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Brian Mikkelsen