Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Toldvejledning 2003; Toldbehandling

B.1 EU-forsendelse

 

Formål Formålet med forsendelsesordningen er at lette forsendelsen af varer . Der skal kun iagttages formaliteter og foretages kontrol ved afgangs- og bestemmelsestoldstederne. De administrative formaliteter mellem afgangs- og bestemmelsestoldstederne er reduceret til afgivelse af en grænseovergangsattest ved passage af EUs ydre grænse til et EFTA-land eller et Visegrad-land, eller ved passage af en grænse mellem EFTA- og/eller Visegrad-lande.

Visegrad-landene , det er Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet, er tilsluttet Konventionen om fælles forsendelse pr. 1. juli 1996. Den Blandede Komite EF-Andorra har truffet afgørelse om forsendelse af varer mellem EF og Andorra . Derudover er der truffet aftale om forsendelse mellem EF og San Marino . Ordningerne med Andorra og San Marino kan ikke anvendes i forbindelse med Konventionen om fælles forsendelse.

Dette afsnit fortæller om reglerne for forsendelse indenfor EU og mellem EU/EFTA/Visegrad-landene , ved anvendelse af EFs enhedsdokument . Samme dokument anvendes i 22 europæiske lande. Derudover anvendes dokumentet bl.a. også i Estland, Letland, Litauen, Bulgarien, Rumænien og Slovenien. Disse lande, samt Tyrkiet, har søgt om optagelse i Konventionen om fælles forsendelse .

EU forventes udvidet med 10 lande pr. 1. maj 2004 . Det er Estland, Letland, Litauen, Slovenien, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Malta og Cypern.

Danmark tilsluttede sig den 15. juni 2003 fuldt ud til NCTS (New Computerised Transit System). Systemet anvendes af alle forsendelseslandene. Det betyder, at forsendelsesangivelser skal indsættes i systemet af virksomhederne eller tastes af ToldSkat ved opstart af forsendelsen , i så fald afleveres eksemplar 1 af enhedsdokumentet. Der skal påregnes nogen ventetid hvis angivelsen skal tastes ved afgangstoldstedet.

Enhedsdokumentet er et 8-sidet blanketsæt. Dokumentet kan dog trykkes og anvendes i sæt, der passer til den enkelte vareførselssituation. Ved forsendelse af varer skal der som et minimum altid afgives eksemplar 1, 4, og 5. Dette er gældende når NCTS ikke kan anvendes f.eks. ved nedbrud og der overgås til nødproceduren. Det er afgangstoldstedet der fastsætter i hvilke tilfælde der anvendes nødprocedure.

Enhedsdokumentet kan, efter særlige forskrifter, foreligge som et laserprintet dokument. Dette kræver dog en tilladelse fra ToldSkat.

Reformen af forsendelsesområdet pr. 1. juli 2001 er sket udfra bl. a. følgende grunde:

 • En forenkling og en tydeliggørelse af reglerne vedrørende fællesskabsforsendelse er en fordel for såvel brugerne som ToldSkat,
 • problemerne de seneste år i forbindelse med forsendelsesprocedurerne har forårsaget store tab for medlemsstaternes og Fællesskabets budgetter og udgør en konstant trussel mod europæiske handelskreds e og det europæiske erhvervsliv ,
 • en modernisering af forsendelsesprocedurerne skønnes nødvendig for at de bedre kan afpasses efter brugernes krav, samtidig med at medlemsstaterenes og Fællesskabets offentlige interesser beskyttes effektivt,
 • der bør sondres klart mellem en standardprocedure , som gælder alle brugere, og forenklinger, der kun gælder for brugere, som opfylder visse betingelser. Med henblik herpå er det nødvendigt at finde en afbalanceret tilgang, ved hvilken der tages hensyn til risiciene , således at pålidelige brugere gives adgang til forenklinger på basis af en særlig bevilling , idet princippet om fri adgang til basisproceduren for forsendelse dog opretholdes,
 • for at sikre en ensartet anvendelse af artikel 94, stk. 4, i kodeksen bør der fastsættes regler for nedsættelse af den samlede sikkerhedsstillelse ( samlet kaution ) og fritagelse for sikkerhedsstillelse . Der skal med disse regler tages hensyn til både brugerens pålidelighed og de med varerne forbundne risici,
 • det er nødvendigt at fastsætte, på hvilke betingelser anvendelse af nedsat samlet sikkerhed (samlet kaution) eller anvendelse af samlet sikkerhed (samlet kaution) kan forbydes for varer, der er forbundet med øget risiko ,
 • den administrative forvaltning af og kontrol med forsendelsesproceduren kan i afventning af den fuldstændige indførelse af det datamatiserede forsendelsessystem , forbedres ved, at der i forskrifterne indsættes en række bestemmelser, der klart fastsætter, hvilke procedurer der skal anvendes, og hvilke frister der skal overholdes for at sikre brugerne af proceduren en kvalitetsservice ,
 • de nugældende bestemmelser for forsendelse skal suppleres for at lette og fremskynde inddrivelse.

Forsendelsesordningen EU - EFTA - Visegrad Der er indgået en konvention mellem EU og samtlige EFTA-lande og de 4 Visegrad-lande, om lettelser i samhandelen mellem EU/EFTA/Visegrad- landene og mellem EFTA- og Visegrad-landene.

EFTA- og Visegrad-landene har dog ikke accepteret EU-proceduren fuldt ud, men de grundlæggende regler for ordningen, kaldet fælles forsendelsesprocedure er de samme som i EU-forsendelsesproceduren.

Således er reglerne om sondring mellem intern eller ekstern procedure, bilaterale eller multilaterale aftaler om lettelser, toldlukke og administrativ bistand overtaget direkte, hvorimod en række tekniske spørgsmål er behandlet i tillæg til konventionen.

Det er udtrykkeligt fastsat i konventionen, at EFTA- og Visegrad-landenes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med forsendelsesprocedurerne er de samme som EU's.

Det er således et princip, at varer, som transporteres i henhold til fælles forsendelse, anses for at være henført under proceduren for EU-forsendelse ved transport indenfor EU.

Konventionen fastsætter endvidere, at udfærdigede dokumenter og trufne identifikationsforanstaltninger fra et land har samme retsvirkning som tilsvarende dokumenter eller identifikationsforanstaltninger i de andre lande.

Som et led i Europa-Kommissionens handleplan for forsendelse er der etableret et netværk af nationale forsendelseskoordinatorer i alle 22 lande. Derudover er der udpeget regionale forsendelseskoordinatorer ved alle større toldsteder i landene. I Danmark er der udpeget en regional forsendelseskoordinator ved hvert told- og skatteområde. Netværket fremgår af Europa-Kommissionens hjemmeside, på adressen: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/publications/info_doc/customs/978 -98_deenfr.pdf

Forsendelseshåndbog (Transit manual) er en elektronisk vejledning udgivet af Europa-Kommissionen. Vejledningen er udelukkende vejledende, hvis der i vejledningen er forskelle til lovteksten, vil det være lovteksten der sammen med de nationale instrukser , der er gældende. Vejledningen kan ses på Europa-Kommissionens hjemmeside, på adressen: http ://europa.eu.int/comm/taxation_customs/publications/info_doc/customs/transit/ transitmanual_en.htm

Derudover har Europa-Kommissionen etableret en særlig hjemmeside om forsendelse . Her er der link til en brochure om forsendelse , fortegnelse over koordinatorer , kompetente toldsteder , transit manual , de enkelte landes NCTS-projekter , gennemførelsesbestemmelser til toldkodeks , konventionen om fælles forsendelse , de enkelte toldadministrationers hjemmesider mv. Derudover er der link til nye dokumenter af særlig interesse, f. eks. om sikkerhedsstillelse, kontrol med procedurens ophør og toldskyld i relation til forsendelse. Adressen er: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/transit/index_en.htm

Det legale grundlag Reglerne om forsendelse findes i artikel 91-97 og 163-165 i toldkodeks, og i artikel 313-462a i gennemførselsbestemmelserne, samt i Konventionen om fælles forsendelse af 20. maj 1987 med senere ændringer.

B.1.1 Forsendelsesordningen

 

Forsendelsen sker - afhængig af varernes toldmæssige status i EU - efter følgende to procedurer, nemlig proceduren for ekstern EU-forsendelse og proceduren for intern EU-forsendelse.

TK art. 1 og 91 Proceduren for ekstern EU-forsendelse, kaldet T-1, omfatter:

 • varer, der ikke er EU-varer,
 • varer, der i henhold til traktaten om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab, kaldet EKSF, ikke er genstand for fri omsætning inden for EU,
 • varer, der er EU-varer, men som omfattes af en EU-foranstaltning, der kræver, at de udføres til lande uden for EU, - enten til et EFTA/Visegrad-land eller via et EFTA/Visegrad-land -, og som underkastes en dertil svarende toldbehandling med henblik på udførsel og hvor brugeren ønsker at anvende forsendelsesordningen for at opnå en let grænsepassage, f.eks. landbrugsvarer mod eksportrestitution. Se endvidere afsnit B.1.3.1 om anvendelse af ordningen i relation til artikel 340c, stk. 3, i GB.

TK art. 163 og 165 Proceduren for intern EU-forsendelse, kaldet T-2, omfatter EU-varer bortset fra de ovenfor nævnte:

 • der forsendes fra et sted i EU til et andet sted i EU gennem et eller flere EFTA/Visegrad-landes område, eller til et EFTA/Visegrad-land, (kan også anvendes ved forsendelser til Andorra og San Marino)
 • der forsendes i tilfælde, hvor det i en EU-bestemmelse udtrykkeligt er fastsat, at denne procedure skal anvendes.

Efter artikel 340c i GB anvendes intern EU-forsendelse, T-2F, for forsendelse til eller fra de områder i EU's toldområde, hvor direktiv 77/388/EØF ikke finder anvendelse, se afsnittet om Intern EU-forsendelse.

Dokumentation for varernes toldmæssige status over for bestemmelseslandet skabes enten ved at varerne forsendes efter proceduren for intern EU-forsendelse eller ved fremlæggelse af et særligt dokument, f.eks. et T- 2 L-dokument eller transportdokument.

Endelig er ordningen grundlaget for de kontrolforanstaltninger, der er fastsat i EU's retsforskrifter vedrørende kontrol med varers særlige anvendelse eller bestemmelse.

TK art. 96 Det er den hovedforpligtede der i henhold til TK art. 96 er brugeren af forsendelsesproceduren. Den hovedforpligtede skal:

 • frembyde varerne til toldbehandling på bestemmelsestoldstedet i intakt stand inden for den fastsatte frist og under iagttagelse af de af toldmyndighederne trufne foranstaltninger til varernes identificering,
 • overholde bestemmelserne om fællesskabsforsendelse.

Uden at det ovennævnte berører den hovedforpligtedes forpligtelser er den transportør eller varemodtager, der accepterer varerne med kendskab til, at de er varer under fællesskabsforsendelse, ligeledes forpligtet til at frembyde dem i intakt stand for bestemmelsestoldstedet inden for den fastsatte frist under iagttagelse af de af toldmyndighederne trufne foranstaltninger til varernes identificering.

Det betyder, at hvis den hovedforpligtede ikke selv er transportør af varerne må han sikre, at transportøren frembyder varerne i intakt stand for bestemmelsestoldstedet.

Hvis der eventuelt opstår en toldskyld for forsendelsen, vil der, hvis andet ikke kan fastslås, blive opkrævet told og afgifter hos den hovedforpligtede og dennes kautionist samt eventuelt andre solidarisk medhæftende debitorer, se iøvrigt afsnit A.22  om toldskyld.

B.1.1.1 Anvendelse af ordningen om EU-forsendelse

 

Ordningen for EU-forsendelse skal anvendes for forsendelse af varer som nævnt i situationerne under ekstern eller intern forsendelse , herunder også for varer, der transiterer EU.

Standardprocedure Der er en standardprocedure, hvorefter den hovedforpligtede skal stille fuld sikkerhed for told og afgifter af enhver forsendelse, samt opfylde alle generelle krav under forsendelsesproceduren.

Forenklede procedurer De forenklede procedurer er tilfælde hvor den hovedforpligtede, efter forudgående tilladelse , kan opnå en række lettelser i forhold til standardproceduren. Det kan være adgang til samlet kaution, godkendt afsender, godkendt modtager mv., se afsnittet om forenklinger, afsnit   B.1.4 .

Forsendelsesordningen skal ikke anvendes for varer, der forsendes under ledsagelse af TIR-carnet , ATA-carnet , eller NATO-tolddeklaration formular 302.

TIR-transportordningen må ikke anvendes ved forsendelse af varer inden for EU. Dog kan transporter mellem steder i EU finde sted, hvis forsendelsen undervejs passerer en eller flere grænser til ikke-EU-lande. Dette er typisk gældende for transporter til eller fra Grækenland.

Forsendelsesordningen skal ikke anvendes ved forsendelse af varer med post eller ved forsendelse af varer, der udføres eller indføres til midlertidigt brug uden ledsagelse af egentlige tolddokumenter, f.eks. personbiler og lastbiler.

B.1.1.2 Blanketter

 

Ved forsendelse af varer efter forsendelsesordningen anvendes følgende standardiserede blanketter disse er er optrykt som bilag til toldvejledningen.

 • forsendelse-ledsagedokument , se bilag 143
 • varepostliste , se bilag 144
 • enhedsdokumentet, eksemplar 1 , se bilag 5
 • enhedsdokumentet, eksemplar 1, 4, og 5 , anvendes ved nødprocedure, se bilag 5 
 • enhedsdokument, supplementsblanket bis , fortsættelsesblad til angivelse til EU-forsendelse eller fælles forsendelse, se bilag 6  
 • ladeliste, varespecifikation til enhedsdokumentet , se bilag 57
 • enhedsdokumentet, eksemplar 4 , der beviser varers karakter af EU- varer, kaldet T-2 L, se bilag 5 
 • blanket T-5, kontroleksemplar , se bilag 58  
 • blanket T-5-bis, forsættelsesblad til kontroleksemplar , se bilag 59  
 • ladeliste T-5 , varespecifikation til kontroleksemplar, se bilag 60  
 • blanket T-2 M , dokument til brug ved EU-toldbehandling af fisk mv., se bilag 61
 • gul klæbeseddel , angiver at postforsendelsen indeholder varer, der ikke er EU-varer, se bilag 62  
 • grænseovergangsattest , se bilag 63
 • ankomstbevis , se bilag 64  
 • kautionsattest , se bilag 65  sikkerhedsdokument , se bilag 66  
 • attest for fritagelse for sikkerhedsstillelse , se bilag 67
 • klæbeseddel ved jernbaneforsendelse , se bilag 73. 

B.1.1.3 Kompetente toldsteder

 

Landene udpeger de kontorer, som er berettiget til at foretage ekspeditioner efter ordningen for EU-forsendelse.

Her i landet er samtlige  regionale told- og skatteområder  og tilhørende toldekspeditioner berettiget til at foretage sådanne ekspeditioner.

Fortegnelse over kompetente toldsteder i alle EU-, EFTA- og Visegrad-landene, findes på Europa-Kommissionens hjemmeside på internettet, adresse: www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/da/csrdhome.htm .

Det fremgår af denne fortegnelse hvilke trafikmidler, der kan ekspederes ved det enkelte toldsted, derudover fremgår bl.a. adresser, åbningstider, telefonnumre samt

ekspeditionsstedskoder af hensyn til NCTS.

 

B.1.1.4 Korrigerende dokumenter

 

Såfremt den hovedforpligtede eller andre overfor afgangstoldstedet kan godtgøre, at varer er fejlagtigt angivet til forsendelse under den eksterne procedure, kan der udstedes et korrigerende T-2 L dokument .

B.1.2 Transitsystemet (NCTS)

 

EU-Kommissionen og EU-, EFTA/Visegrad-landene og EU-ansøger landene, samarbejder i et projekt om datamatisering af forsendelsesordningen (NCTS-projektet).

Danmark tilsluttede sig fuldt ud til NCTS den 15. juni 2003.

Forsendelse - Ledsagedokumentet, se toldvejledningens bilag 143 , ser anderledes ud end den almindelige forsendelsesangivelse. Den største forskel består i, at alle rubrikker findes på forsiden af angivelsen, og at den er hvid med sort tryk.

Der kan desuden blive tale om at angivelserne er vedlagt en ny type ladelister - Liste over vareposter, se toldvejledningens bilag 144 . Disse lister vil ikke være vedlagt alle datamatiserede forsendelser, fordi det i en overgangsperiode indtil udgangen af 2004 vil være tillade at anvende den almindelige papirladeliste i forbindelse med et Forsendelse- Ledsagedokument. På grund af ophøret af denne overgangsforanstaltning med udgangen af 2004, vil selve Forsendelse - Ledsagedokumentet blive ændret lidt fra og med den 1. januar 2005.

KFO 502/1999 Detaljerede oplysninger om den nye angivelse, Forsendelse - Ledsagedokument, findes i Kommissionens forordning (EØF) Nr. 502/1999 (L-tidende nr. 65 af 12. marts 1999). Derudover er de nødvendige tilpasninger af GB af hensyn til den nye version af NCTS foretaget ved Kommissionens forordning (EF) Nr. 993/2001 af 4. maj 2001 (L-tidende nr. 141 af 28. maj 2001) og senest ved Kommissionens forordning (EF) Nr. 881/2003 (L-tidende nr. 134 af 29. maj 2003).

 

B.1.2.1 Omfang af forsendelser i NCTS

 

NCTS omfatter alle forsendelser som tidligere blev foretaget under anvendelse af en forsendelsesangivelse - enhedsdokumentets blad 1, 4 og 5. Der er hovedsagelig tale om vejtransport, men også andre transportformer, hvor forsendelsesangivelsen - enhedsdokumentet - blev anvendt. Det kan f.eks. være transport af T-1 varer med fly, hvor luftfartsselskabet ikke har tilladelse til den forenklede procedure, hvor manifestet anvendes som forsendelsesangivelse.

Jernbaneforsendelse under ledsagelse af CIM- eller TR-overleveringsbevis , luftfragt under manifestproceduren og søtransport under manifestproceduren skal indtil videre ikke angives i NCTS.

Det er en betingelse for at opretholde eller opnå tilladelse til godkendt afsender og/eller godkendt modtager , at virksomheden afleverer angivelsen elektronisk til ToldSkat.

B.1.2.2 Forsendelsesprocedure i NCTS

  Selve forsendelsesprocedurerne ændres ikke af datamatiseringen, men der foretages nogle justeringer i reglerne om forsendelse.

Forsendelsesangivelsen (enhedsdokumentet) erstattes af et Forsendelse-Ledsagedokument. En forsendelse, der startes i NCTS-systemet, ledsages ikke af en forsendelsesangivelse. Oplysningerne lagres i NCTS-systemet, men for at forsendelsen skal kunne identificeres under transporten medfølger Forsendelse-Ledsagedokumentet. Dokumentet, som er en udskrift fra toldstedets eller den godkendte afsenders system, ligner den nuværende angivelse og håndteres på samme måde på toldsteder, der endnu ikke er tilsluttet transitsystemet.

Oplysningerne kan med fordel afgives via edb.

Virksomheder, der anvender standardproceduren, kan tilsluttes NCTS-systemet. Virksomheder, der har tilladelse som godkendt afsender og/eller godkendt modtager, skal være tilsluttet systemet.

Proceduren vedrørende forudanmeldelse - for forsendelser, der opstartes/afsluttes under ordningerne for godkendt afsender/modtager - ændres ikke.

Forsendelser, der i dag ledsages af papirladelister, og som opstartes uden for ekspeditionsstedets åbningstid, skal fra NCTS-systemets iværksættelse afgives elektronisk.

Det er fortsat muligt under standardproceduren at angive på papir ved - som i dag - at anvende forsendelsesangivelsen, enhedsdokumentet eksemplar 1, hvilket dog medfører en længere ekspeditionstid hos ToldSkat. På toldekspeditionsstedet vil angivelsen blive indtastet af ToldSkat og derefter valideret af systemet. Først når systemet har godkendt angivelsen, og en eventuel kontrol er foretaget, kan transporten frigives og afgå.

B.1.2.3 Udfyldning af forsendelsesangivelsen i NCTS

  I dette afsnit beskrives reglerne for udfyldning af en forsendelsesangivelse . For nærmere oplysninger om dataindhold i tilfælde af en elektronisk afgivet angivelse, henvises der til Implementeringshåndbogen. Implementeringshåndbogen er endvidere udleveret til de hovedforpligtede som har fået godkendelse til aflevering af angivelsen elektronisk til ToldSkat.

Forsendelsesangivelsen udfyldes på et enhedsdokument (blad 1).

Oplysninger der skal afgives i forbindelse med systemet, eller som tildeles af systemet er angivet som rubrik "00". Det bemærkes, at visse rubrikker ikke udskrives på ledsagedokumentet, men lagres og overføres via NCTS-systemet til bestemmelsestoldstedet.

Rubrikkerne i forsendelsesangivelsen udfyldes som følger:

Rubrik 00: MRN-nummer. En forsendelse tildeles automatisk et unikt referencenummer i NCTS. MRN-nummer (Movement Reference Number). MRN-nummeret udskrives tillige som en stregkode. MRN-nummeret består af 18 karakterer med følgende opbygning:

      • - årets sidste to cifre f.eks. 02
      • - kode af afgangsland f.eks. DK
      • - toldstedets referencenr. f.eks. 000461
      • - løbenummer f.eks. 00001234

Rubrik 00: Lokalt referencenummer. Dette nummer (LRN-nummer) tildeles af virksomheden, hvis angivelsen afgives elektronisk, i modsat fald vil nummeret blive tildelt i forbindelse med indtastningen ved afgangstoldstedet. LRN-nummeret består af 22 karakterer med følgende opbygning:

      • - SE-nr - 8 karakterer
      • - dato (ÅÅÅÅMMDD) - 8 karakterer
      • - løbenummer - 6 karakterer

Rubrik 00: Sprogkode. Sprogkoden er "DA".

Rubrik 1: Angivelse

Tredje underrubrik

Denne underrubrik udfyldes, når formularen anvendes med henblik på fællesskabsforsendelse.

Der anvendes følgende:

T 1: Varer, der forsendes under proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse.

T 2: Varer, der forsendes under proceduren for intern fællesskabsforsendelse, se dog det under T-2 F anførte.

T 2 F: Varer, der forsendes under proceduren for intern fællesskabsforsendelse til, fra eller mellem steder i Fællesskabets toldområde, for hvilken bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF ikke finder anvendelse.

T -: Forsendelse bestående af både T 1- og T 2-varer, der er anført på supplementsformularer eller særskilte ladelister for hver type varer. Den tomme plads efter T-mærket overstreges.

Rubrik 2: Afsender/eksportør

Her anføres dennes navn eller firmanavn og fuldstændig adresse.

Angives der kun en afsender/eksportør, skal oplysningerne angives på hovedpostniveau - Datagruppe: Erhvervsdrivende afsender.

Angives der flere afsendere/eksportører, skal oplysningerne angives på varepostniveau - Datagruppe: Vare (Liste over vareposter).

Rubrik 3: Formularer

Her anføres løbenummeret for angivelsen i forhold til det samlede antal angivelser. Vedrører angivelsen kun en varepost anføres der intet i rubrik 3, men 1 i rubrik 5.

Rubrik 4: Ladelister

Udfyldes kun hvis der anvendes papirladelister i stedet for Liste over vareposter (som angives i NCTS-systemet). Her anføres med tal, hvor mange ladelister eller lignende der eventuelt er vedlagt.

Rubrik 5: Vareposter

Her anføres det samlede antal vareposter, som angivelsen omfatter.

Rubrik 6: Antal kolli

Her anføres det totale antal kolli som angivelsen omfatter. Rubrikken skal kun udfyldes når der anvendes papirladelister, i stedet for Liste over vareposter (som er angivet i NCTS-systemet).

Rubrik 8: Modtager

Der anføres modtagerens fulde navn eller firmanavn og fuldstændig adresse.

Angives der kun en modtager, skal oplysningerne angives på hovedpostniveau - Datagruppe: Erhvervsdrivende modtager.

Angives der flere modtagere, skal oplysningerne angives på varepostniveau - Datagruppe: Vare (Liste over vareposter).

Udfyldning af rubrikken kan undlades, hvis modtageren er etableret uden for et EU-land eller et EFTA/Visegrad-land.

Rubrik 15(a): Afsender-/Udførselsland

Her anføres landekoden for det land, hvorfra varerne afsendes, jf. toldvejledningens bilag 37.

Angives der kun et afsendelsesland, skal oplysningerne angives på hovedpostniveau - Datagruppe: Forsendelse.

Angives der flere afsendelseslande, skal oplysningerne angives på varepostniveau - Datagruppe: Vare (Liste over vareposter).

Rubrik 17(a): Bestemmelsesland

Her anføres det pågældende lands landekode, jf. toldvejledningens bilag 37.

Angives der kun et bestemmelsesland, skal oplysningerne angives på hovedpostniveau - Datagruppe: Forsendelse.

Angives der flere bestemmelseslande, skal oplysningerne angives på varepostniveau - Datagruppe: Vare (Liste over vareposter).

Rubrik 18: Transportmidlets identitet ved afsendelsen

Transportmidlets nationalitet ved afgang anføres, f. eks. registreringsnummer for trækkeren og eventuel anhænger eller semitrailer.

Rubrik 18: Transportmidlets nationalitet ved afsendelsen

Nationalitet anføres i den kode for landet, der er fastlagt i landefortegnelsen, se toldvejledningens bilag 37.

I de tilfælde hvor f. eks. trækkerens og anhængerens har forskellig nationalitet, angives trækkerens nationalitet.

Rubrik 19: Container

Transporteres varerne ikke i container angives - 0

Transporteres varerne i container angives - 1

Rubrik 21: Det grænseoverskridende aktive transportmiddels nationalitet

Transportmidlets nationalitet skal altid anføres. Nationalitet anføres i den kode for landet, der er fastlagt i landefortegnelsen, se toldvejledningens bilag 37.

Derimod behøver man ikke at anføre identitet.

Det præciseres, at når det drejer sig om kombineret transport, eller der anvendes flere transportmidler, anføres nationalitetsbetegnelsen på det, der tjener til fremdriften (f.eks. vil det være skibet, hvis det drejer sig om lastvogn på søgående skib; anvendes f.eks. traktor og sættevogn, er det aktive transportmiddel traktoren).

Rubrik 31: Varebeskrivelse

Varebeskrivelsen skal kun omfatte en varepost. Med varebeskrivelse forstås varens normale handelsbetegnelse, således at varerne kan identificeres.

Hvis den hovedforpligtede benytter Papirladelister (PLL), skal feltet ikke benyttes til varebeskrivelse, istedet skal angives reference til den vedlagte Papirladeliste (PLL).

Ved forsendelse af både T 1 og T 2 varer (blandet forsendelse), skal der udstedes separate Papirladelister for hver status (T1/T2). Ladelisterne skal nummereres fortløbende af den hovedforpligtede, og nummerne angives i feltet med henvisning til den enkelte status.

Reference til Papirladelisterne (PLL) kan for eksempel angives som følger:

      • - For rene T1 forsendelser: "Se ladeliste(r)",
      • - For rene T2 forsendelser: "Se ladeliste(r)",
      • - For blandede forsendelser T-: T1 "Se ladeliste(r) fra...til...",
      • T2 "Se ladeliste(r) fra...til...".

Hvis den hovedforpligtede anvender Varepostliste for blandede forsendelser, skal T1 og T2 varerne specificeres på adskilte vareposter på Varepostlisten.

Denne rubrik skal også indeholde de oplysninger, der er nødvendige af hensyn til eventuelle særlige forskrifter (punktafgifter). Dette kan f. eks. ske ved angivelse af punktafgiftskoden, se  toldvejledningens bilag 123.

Særlige påtegninger

Her anføres eventuelle særlige påtegninger, som knytter sig til den enkelte varepost, og som måtte være fastsat i EU's landbrugsordninger, f.eks. fritagelse for monetære udligningsbeløb, eller at udførsel fra EU er underkastet særlige restriktioner.

Rubrik 31: Kolli - mærke og nummer

Her anføres kollienes mærker og numre.

Hvis emballagekoden indikerer "bulk" (VQ, VG, VL, VY, VR eller VO) eller uemballeret (NE), er det valgfrit at benytte dette felt.

Rubrik 31: Kolli - art (emballagekode)

Her angives den emballagekode varerne er pakket eller emballeret i. Koderne fremgår af toldvejledningens bilag 158.

Rubrik 31: Kolli - antal

Her angives antal kolli som vareposten omfatter.

Hvis emballagekoden indikerer "bulk" (VQ, VG, VL, VY, VR eller VO) eller uemballeret (NE), kan dette felt ikke benyttes.

Rubrik 31: Antal stk.

Hvis der er angivet emballagekoden (NE) for uemballerede varer, skal dette felt udfyldes.

Rubrik 31: Container nr

Anvendes der containere, skal disses identifikationsmærker ligeledes angives.

Rubrik 31: Følsomme varer - kode

Her angives kode for følsomme varer. Koden benyttes som et tillæg til den 6-cifrede varekode (HS), se toldvejledningens bilag 150.

Rubrik 31: Følsomme varer - mængde

Her angives mængden af følsomme varer, se toldvejledningens bilag 150.

Rubrik 32: Varepost

Her anføres den pågældende vareposts løbenummer i rækken af vareposter, der er anført i rubrik 5.

Rubrik 33: Varekode

Første underrubrik til venstre: Udfyldes i overensstemmelse med EU s varenomenklatur, såfremt det kræves ifølge fællesskabsreglerne.

Rubrikken skal udfyldes, når:

 • - angivelsen til forsendelse udfærdiges af samme person samtidig med eller efter en toldangivelse med angivelse af varekoden, eller
 • - forsendelsesangivelsen vedrører varer, der er opført i bilag 44c til GB, se  toldvejledningens bilag 150, eller
 • - der kræves efter fællesskabsforskrifterne.

Rubrik 35: Bruttomasse i alt

Bruttovægten for alle varer som angivelsen vedrører angives i hele kilogram.

Rubrik 35: Bruttomasse

Bruttovægten for den enkelte varepost anføres i hele kilogram. Hvis der anvendes papirladelister (PLL), skal der kun angives bruttomasse i alt i rubrik 35.

Ved bruttovægt forstås den samlede vægt af varerne inklusive al emballage, dog ikke transportmateriel, f.eks. containere.

Rubrik 38: Nettomasse

Nettovægten for den enkelte varepost anføres i hele kilogram. Ved nettovægt forstås varernes vægt uden enhver form for emballage. Denne oplysning anføres kun, såfremt det kræves efter fællesskabsforskrifterne.

Rubrik 40: Forudgående dokuments reference

Her henvises der til den foregående toldmæssige anvendelse eller bestemmelse eller de tilsvarende tolddokumenter.

Rubrik 44: Vedlagte dokumenter - dokumentets art

Angiv kode for det eller de dokumenter der vedlægges forsendelsesledsagedokumentet, f.eks. udførselsangivelse - kode 830. Koderne fremgår af toldvejledningens bilag 159.

Rubrik 44: Dokumentreference

Angiv nummer eller anden reference på dokumentet. Der kan angives flere dokumentreferencer på hver varepost.

Rubrik 44: Yderligere oplysninger

Her kan angives eventuelle yderligere oplysninger.

Rubrik 50: Hovedforpligtede

Det er obligatorisk at angive den erhvervsdrivendes identifikationsnummer, kaldet TIN-nr, når den hovedforpligtede optræder som godkendt afsender.

Hvis angivelsen udfyldes manuelt skal der angives den hovedforpligtedes navn eller firmanavn og fuldstændig adresse. I givet fald anføres navn eller firmanavn for den bemyndigede repræsentant, der underskriver på den hovedforpligtedes vegne.

Vedkommendes håndskrevne underskrift skal være anført på det eksemplar, der skal forblive på afgangstoldstedet. Når det drejer sig om en juridisk person, skal underskriveren efter underskriften anføre navn og funktion.

Rubrik 51: Planlagte grænseovergangssteder og lande

Her angives det planlagte indgangstoldsted i hvert EFTA/Visegrad-land, gennem hvis område varerne forventes transporteret, samt det indgangstoldsted, ved hvilket varerne genindføres til EU s toldområde efter at være transporteret gennem et EFTA/Visegrad-lands område, eller, såfremt transporten foregår gennem et andet område end EU og et EFTA/Visegrad-land, det udgangstoldsted, hvor transporten forlader EU, og det indgangstoldsted, hvor den igen ankommer til EU.

Grænseovergangstoldstedernes referencenummer er anført i listen over kompetente toldsteder i forbindelse med fællesskabsforsendelse/fælles forsendelse, se afsnit B.1.1.3 . F.eks har ekspeditionsstedet Nordre Toldbod, referencenummer DK000467.

Rubrik 52: Sikkerhedsstillelsestype

Her anføres i overensstemmelse med nedenstående oversigt EU-kode

Sikkerhedsstillelsens art Kode

0 - Fritagelse for sikkerhedsstillelse (artikel 380, stk.3).

1 - Samlet kaution

2 - Enkelt kaution ved kautionist

3 - Enkelt kaution i rede penge (kontant depositum)

4 - Enkelt kaution ved sikkerhedsdokumenter

6 - Fritagelse for sikkerhedsstillelse (artikel 95 i forordning (EØF) nr. 2913/92)

8 - I tilfælde af fritagelse for sikkerhedsstillelse for visse offentlige organer

9 - I tilfælde af enkelt kaution efter bilag 47a til GB, punkt 3

Ved anvendelse af forenklet procedure, Godkendt afsender, kan der alene anvendes kode 0 eller 1.

Rubrik 52: Referencenummer for sikkerhedsstillelse

Her angives referencenummeret på den anvendte sikkerhedsstillelse, hvis type er angivet som "0", "1", "4" eller "9". Som referencenummer angives sikkerhedsdokumentets nummer eller kautionsattestens nummer.

Der kan angives flere referencenumre, hvis forsendelsen er omfattet af flere sikkerhedsstillelsesdokumenter.

Rubrik 52: Sikkerhedsstillelse- begrænsninger uden for EU

Her angives med kode det/de lande uden for EU, hvor sikkerhedsstillelsen ikke er gyldig.

CH - Schweiz

IS - Island

NO - Norge

CZ - Tjekkiet

HU - Ungarn

PL - Polen

SK - Slovakiet

AN - Andorra

SM - San Marino

Rubrik 53: Bestemmelsessted og land

Her angives det toldsted, hvor varerne skal frembydes med henblik på afslutning af fællesskabsforsendelsen/fælles forsendelsen, jf rubrik 51. Det bemærkes, at toldstedet skal være kompetent i overensstemmelse med listen over kompetente toldsteder som Europa-Kommissionen har udarbejdet, se afsnit B.1.1.3 .

Toldstedet skal angives med bestemmelsestoldstedets referencenummer. F.eks har ekspeditionsstedet Padborg, referencenummer DK009264.

Rubrik 53: Godkendt modtager

Her kan der angives den erhvervsdrivendes identifikationsnummer (TIN)

Rubrik C: Afgangstoldsted

Her angives afgangstoldstedets referencenummer i henhold til Fortegnelse over kompetente toldsteder, se afsnit B.1.1.3 .

Rubrik D: Tidsfrist

Rubrikken er forbeholdt toldmyndighederne.

Hvis den hovedforpligtede optræder som Godkendt afsender, skal der angives den forventede tidsfrist for frembydelse for bestemmelsestoldstedet. Fristen kan kun i særlige tilfælde overskride 8 dage.

Rubrik D: Antal forseglinger

Rubrikken er forbeholdt toldmyndighederne.

Hvis den hovedforpligtede optræder som Godkendt afsender, skal der angives det totale antal forseglinger (toldplomber).

Rubrik D: Forseglingsmærke

Rubrikken er forbeholdt toldmyndighederne.

Hvis den hovedforpligtede optræder som Godkendt afsender, skal der angives den/de koder der fremgår af toldplomben eller "fritaget" hvis dette er aftalt med afgangstoldstedet.

Formaliteter under transporten

I tidsrummet fra varerne har forladt afgangstoldstedet, til de ankommer til bestemmelsestoldstedet, kan det forekomme, at der skal foretages visse påtegninger af de eksemplarer af Forsendelse - Ledsagedokumentet, der ledsager varerne, f.eks. om omladning, uheld mv.

Disse påtegninger vedrører transporten og skal anføres på dokumenterne af transportøren, som er den ansvarlige for det transportmiddel, varerne er direkte indladet på, efterhånden som transporten skrider frem.

Påtegninger kan foretages med læselig håndskrift. I så fald foretages de med blæk og store blokbogstaver.

Påtegninger foretages på eksemplar nr.A og B, hvis denne medfølger, og vedrører følgende tilfælde:

Rubrik 55: Omladninger

De tre første linjer af rubrikken udfyldes af transportøren, såfremt der under den pågældende transport foretages en omladning af varerne fra et transportmiddel til et andet eller fra en container til en anden.

Transportøren må ikke foretage omladning, før han har fået tilladelse hertil af toldmyndighederne i det land, hvor omladningen skal finde sted. Oplysningerne skal attesteres af toldmyndighederne i rubrik "F".

Hvis disse finder, at forsendelsen kan forsætte på normal vis, påtegner de efter i påkommende tilfælde at have truffet de fornødne foranstaltninger forsendelsesangivelsens eksemplar A og eventuelt B.

Rubrik 56: Andre hændelser under transporten

Rubrikken udfyldes i overensstemmelse med de forpligtelser, der gælder i forbindelse med fællesskabsforsendelse.

For varer, der er indladet på sættevogn, anføres i denne rubrik desuden registreringsnummer og nationalitetsbetegnelse på det nye trækkende køretøj, når kun det trækkende køretøj udskiftes - uden der i øvrigt er tale om behandling eller omladning af varerne. De kompetente myndigheders påtegning er i så fald ikke påkrævet.

B.1.2.4 Forsendelsesangivelsen - Nødprocedure

 

Reglerne i dette afsnit skal anvendes, hvis der efter aftale med afgangstoldstedet skiftes til nødprocedure , f.eks. ved systemnedbrud af længere varighed .

GB art. 205, stk. 1, 208, 212 og 213 Det er meget vigtigt, at forsendelsesangivelsen er korrekt udfyldt i alle nødvendige rubrikker. Angivelsen vil ofte skulle anvendes i flere lande, og fejlagtigheder i angivelsen kan betyde unødig ventetid for transportøren ved grænsepassager, EU - EFTA/Visegrad-lande, ved omladninger eller ved bestemmelsestoldstedet.

Forsendelsesangivelsen skal omfatte følgende tre eksemplarer af enhedsdokumentet:

 • eksemplar 1 til afgangstoldstedet. Dette eksemplar forbliver ved det afgangstoldsted, hvor angivelsen er registreret,
 • eksemplar 4 til bestemmelsestoldstedet. Dette eksemplar skal ledsage varerne til bestemmelsestoldstedet og forbliver der,
 • eksemplar 5, retureksemplar. Dette eksemplar skal ledsage varerne til bestemmelsestoldstedet og skal af dette toldsted sendes tilbage til afgangstoldstedet.

Ved forsendelser, der skal transitere Schweiz, Polen, Ungarn, Tjekkiet eller Slovakiet, skal der desuden medgives et ekstra eksemplar 4 til hvert lands statistikmyndighed.

Endvidere skal der i tilfælde, hvor varerne er undergivet kontrol med hensyn til anvendelse eller bestemmelse, f.eks. landbrugsvarer, der udføres til ikke-EU-lande mod eksportrestitution, afgives et kontroleksemplar T-5 med kopi eller kopier til brug ved kontrollen med varernes anvendelse eller bestemmelse. Originaleksemplaret skal ledsage varerne til det tidspunkt, hvor kontrollen ophører.

I én forsendelsesangivelse må kun opføres varer, der er bestemt til indladning i et enkelt transportmiddel med henblik på transport fra ét afgangstoldsted til ét bestemmelsestoldsted.

Den hovedforpligtede skal angive den procedure, under hvilken varerne skal forsendes. Angives proceduren ikke, anses de varer, der er omfattet af angivelsen, for at være forsendt under ordningen for ekstern EU-forsendelse, T 1 forsendelse.

 
Udfyldning af blanketter I alle tilfælde, hvor mindst ét eksemplar af blanketten skal anvendes i et andet land end det, hvor det oprindeligt er blevet udfyldt, skal den udfyldes på maskine eller edb-printer.

Raderinger, udstregninger eller rettelser mellem linjerne er ikke tilladt. Skal der foretages ændringer, overstreges de forkerte oplysninger, og de rigtige anføres. Alle ændringer bekræftes af brugeren og påtegnes udtrykkeligt af afgangstoldstedet. Afgangstoldstedet kan i givet fald forlange, at der indleveres en ny angivelse. Fremgangsmåden med overstregning af forkerte oplysninger er ikke beregnet på konsekvent rettelse af fortrykte oplysninger.

De eksemplarer, der skal forblive på afgangstoldstedet, skal være forsynet med den hovedforpligtedes underskrift i original. Den hovedforpligtedes underskrift eller i givet fald hans bemyndigede repræsentants underskrift forpligter denne for samtlige elementer i forsendelsesproceduren i henhold til toldkodeks.

For så vidt angår formaliteterne ved afsendelse og modtagelse udgør brugerens underskrift den forpligtigelse som er fastsat i landenes gældende bestemmelser om:

 • rigtigheden af oplysninger på angivelsen vedrørende de formaliteter, som brugeren berøres af,
 • ægtheden af de vedlagte dokumenter ,
 • overholdelse af betingelserne for at de pågældende varer kan henføres under den ønskede procedure.

Med hensyn til formaliteterne vedrørende EU-forsendelse og ved modtagelsen er det vigtigt, at hver af brugerne kontrollerer indholdet af angivelsen, og foretager eventuelle rettelser, inden blanketten underskrives og indgives til afgangstoldstedet.

Alle konstaterede forskelle mellem de varer, som skal angives, og de oplysninger, der allerede er anført på de blanketter, der skal anvendes, skal straks meddeles afgangstoldstedet. I så fald udfærdiges angivelsen eventuelt på nye formularer.

B.1.2.4.1 Udfyldning af angivelsen

  Rubrikkerne i forsendelsesangivelsen ved anvendelse af nødproceduren udfyldes som følger:

Rubrik 1: Angivelse

Første underrubrik

Denne underrubrik udfyldes kun i forbindelse med fortoldning eller udførsel.

Anden underrubrik

Denne underrubrik udfyldes kun i forbindelse med udførsel.

Tredje underrubrik

Denne underrubrik udfyldes, når formularen anvendes med henblik på fællesskabsforsendelse eller som dokumentation for, at varerne har status som fællesskabsvarer (T-2 L-dokument).

Der anvendes følgende mærker:

T 1: Varer, der forsendes under proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse.

T 2: Varer, der forsendes under proceduren for intern fællesskabsforsendelse, se dog det under T-2 F anførte.

T 2 F: Varer, der forsendes under proceduren for intern fællesskabsforsendelse til, fra eller mellem steder i Fællesskabets toldområde, for hvilken bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF ikke finder anvendelse.

T -: Forsendelse bestående af både T 1- og T 2-varer, der er anført på supplementsformularer eller særskilte ladelister for hver type varer. Den tomme plads efter T-mærket overstreges.

T 2 L: Som dokumentation for, at varerne har status som fællesskabs varer.

T 2 LF: Som dokumentation for, at varerne har status som fællesskabsvarer ved forsendelse til eller fra en del af Fællesskabets toldområde, for hvilken bestemmelserne i direktiv 77/388/EØF ikke finder anvendelse.

Rubrik 2: Afsender/eksportør

Rubrikken er kun obligatorisk at udfylde når blanketten anvendes som dokumentation for fællesskabsstatus, T2L eller T2LF.

Her anføres afsenderens/eksportørens navn eller firmanavn og fuldstændig adresse.

Rubrik 3: Formularer

Her anføres løbenummeret for angivelsen i forhold til det samlede antal angivelser (angivelse og supplementsangivelser). Vedrører angivelsen kun en varepost anføres der intet i rubrik 3, men 1 i rubrik 5.

Anvendes to sæt á fire eksemplarer i stedet for ét sæt á otte eksemplarer, anses disse to sæt for at udgøre ét sæt.

Rubrik 4: Ladelister

Her anføres med tal, hvor mange ladelister eller lignende der eventuelt er vedlagt.

Rubrik 5: Vareposter

Her anføres det samlede antal vareposter, der angives af brugeren på samtlige angivelser (eller ladelister og handelsmæssige lister), der anvendes. Vareposterne svarer til det antal rubrikker varebeskrivelse, der skal udfyldes.

Rubrik 8: Modtager

Der anføres modtagerens fulde navn eller firmanavn og fuldstændig adresse. Kendes disse oplysninger ikke på afsendelsestidspunktet, eller drejer det sig om samlegods til flere modtagere, anføres fulde navn eller firmanavn og fuldstændig adresse for den person eller virksomhed, som varerne skal leveres til.

Udfyldning af rubrikken kan undlades, hvis modtageren er etableret i et ikke-EU-land eller et EFTA/Visegrad-land.

Rubrik 15: Afsendelsesland

Her anføres navnet på den medlemsstat, hvorfra varerne afsendes, eller et EFTA/Visegrad-land ved videreforsendelse fra et af disse lande.

Rubrik 17: Bestemmelsesland

Her anføres det pågældende lands navn. Såfremt en forsendelse udføres til ikke-EU-land via andre EU-lande, angives det ikke-EU-land, hvortil varerne er endelig bestemt.

Rubrik 18: Transportmidlets identitet og nationalitet ved afsendelsen

Transportmidlets nationalitet skal altid anføres, dog ikke ved jernbanetransport.

Nationalitet anføres i den kode for landet, der er fastlagt i landefortegnelsen, se toldvejledningens bilag 37. Endvidere skal anføres:

 • Ro/ro-transport

der anføres transportmidlets identitet samt registreringsnummer.

 • Containere

containeres numre anføres ikke i denne rubrik, men i rubrik 31. Oplysninger om det fartøj eller køretøj, som transporterer containere anføres i denne rubrik.

 • Skibe

der anføres skibets navn.

 • Fly

der anføres flyets registreringsbogstaver.

 • Lastbiler

der anføres køretøjets registreringsnummer/numre.

 • Jernbane

der anføres jernbanevognens nummer.

For veksellad på jernbanevogn anføres vekselladets nummer i rubrik 31, idet et veksellad anses som en container.

 • Post og faste installationer

ved postforsendelser eller transport i faste installationer anføres hverken registreringsnummer eller nationalitetsbetegnelse.

Rubrik 21: Det grænseoverskridende aktive transportmiddels nationalitet

Transportmidlets nationalitet skal altid anføres. Derimod behøver man ikke at anføre identitet.

Det præciseres, at når det drejer sig om kombineret transport, eller der anvendes flere transportmidler, anføres nationalitetsbetegnelsen på det, der tjener til fremdriften (f.eks. vil det være skibet, hvis det drejer sig om lastvogn på søgående skib; anvendes f.eks. traktor og sættevogn, er det aktive transportmiddel traktoren).

Rubrik 25: Anvendes ikke i Danmark, dog anføres kode 40 for transport af luftfragt ad landevejen (lavtgående fly).

Rubrik 31: Kolli og varebeskrivelse; mærke og nummer - container nr - antal og art

Her anføres kollienes mærker, numre, antal og art eller i det tilfælde, hvor det drejer sig om uemballerede varer, antallet af disse varer, der er omfattet af angivelsen, eller der anføres bulk; i begge tilfælde anføres varernes normale handelsbetegnelse; hvad angår afsendelsesformaliteterne, skal denne betegnelse indeholde de nødvendige oplysninger til identifikation af varerne; skal rubrik 33 varekode udfyldes, skal denne handelsbetegnelse være udtrykt tilstrækkelig klart til at muliggøre tarifering af varerne.

Denne rubrik skal også indeholde de oplysninger, der er nødvendige af hensyn til eventuelle særlige forskrifter (punktafgifter). Dette kan f. eks. ske ved angivelse af punktafgiftskoden, se  toldvejledningens bilag 123.

Anvendes der containere, skal disses identifikationsmærker ligeledes angives.

Særlige påtegninger

Her anføres eventuelle særlige påtegninger, som knytter sig til den enkelte varepost, og som måtte være fastsat i EU's landbrugsordninger, f.eks. fritagelse for monetære udligningsbeløb, eller at udførsel fra EU er underkastet særlige restriktioner.

Rubrik 32: Varepost

Her anføres den pågældende vareposts løbenummer i rækken af vareposter, der er anført i rubrik 5.

Vedrører angivelsen kun en enkelt varepost, udfyldes rubrikken ikke.

Rubrik 33: Varekode

Første underrubrik til venstre: Udfyldes i overensstemmelse med EU's varenomenklatur, såfremt det kræves ifølge fællesskabsreglerne.

Rubrikken skal udfyldes, når:

 • angivelsen til forsendelse udfærdiges af samme person samtidig med eller efter en toldangivelse med angivelse af varekoden, eller
 • forsendelsesangivelsen vedrører varer, der er opført i bilag 44c til GB, eller
 • der kræves efter fællesskabsforskrifterne.

Rubrik 35: Bruttomasse

Bruttovægten for den enkelte varepost anføres i hele kilogram. Vedrører angivelsen flere vareposter, skal den samlede bruttovægt fordeles på de enkelte vareposter.

Ved bruttovægt forstås den samlede vægt af varerne inklusive al emballage, dog ikke transportmateriel, f.eks. containere.

Vedrører angivelsen flere slags varer, er det tilstrækkeligt at angive den samlede bruttomasse i den første rubrik 35, og de andre rubrikker 35 udfyldes ikke.

Rubrik 38: Nettomasse

Nettovægten for den enkelte varepost anføres i hele kilogram. Ved nettovægt forstås varernes vægt uden enhver form for emballage. Denne oplysning anføres kun, såfremt det kræves efter fællesskabsforskrifterne

Rubrik 40: Summarisk angivelse/forudgående dokument

Her henvises der til den foregående toldmæssige anvendelse eller bestemmelse eller de tilsvarende tolddokumenter. Hvis der skal angives mere end én henvisning, skal der anføres "diverse" og de pågældende henvisninger vedlægges forsendelsesangivelsen.

Rubrik 44: Supplerende oplysninger - bilag - certifikater og bevillinger mv

Her anføres dels de oplysninger, der er nødvendige af hensyn til særlige forskrifter, der eventuelt gælder i afgangs-/bestemmelsesmedlemsstaten, f.eks. varer under ordningen for aktiv forædling, dels refererer til bilag, der er vedlagt til støtte for angivelsen, f.eks. kontroleksemplar T 5.

Rubrik 50: Den hovedforpligtede og hans bemyndigede repræsentant, sted, dato og underskrift

Her angives den hovedforpligtedes navn eller firmanavn og fuldstændig adresse. I givet fald anføres navn eller firmanavn for den bemyndigede repræsentant, der underskriver på den hovedforpligtedes vegne.

Vedkommendes håndskrevne underskrift skal være anført på det eksemplar, der skal forblive på afgangstoldstedet. Når det drejer sig om en juridisk person, skal underskriveren efter underskriften anføre navn og funktion.

Rubrik 51: Planlagte grænseovergangssteder og lande

Her angives det planlagte indgangstoldsted i hvert EFTA/Visegrad-land, gennem hvis område varerne forventes transporteret, samt det indgangstoldsted, ved hvilket varerne genindføres til EU's toldområde efter at være transporteret gennem et EFTA/Visegrad-lands område, eller, såfremt transporten foregår gennem et andet område end EU og et EFTA/Visegrad-land, det udgangstoldsted, hvor transporten forlader EU, og det indgangstoldsted, hvor den igen ankommer til EU. Grænseovergangstoldstederne er anført i listen over kompetente toldsteder i forbindelse med fællesskabsforsendelse/fælles forsendelse.

Derefter anføres med den relevante EU-kode det pågældende land.

B eller BE:Belgien

DK:Danmark

D eller DE:Tyskland

EL eller GR:Grækenland

FI:Finland

FR:Frankrig

IRL eller IE:Irland

IT:Italien

LU:Luxembourg

NL:Nederlandene

GB:Det forenede Kongerige

ES: Spanien

PT:Portugal

SE: Sverige

A eller AT: Østrig

CH: Schweiz

IS: Island

NO: Norge

PL: Polen

HU: Ungarn

CZ: Tjekkiet

SK:Slovakiet

AD:Andorra

SM:San Marino

Rubrik 52: Sikkerhedsstillelse

Her anføres i overensstemmelse med nedenstående oversigt EU-kode, sikkerhedsstillelsens (kautionens) art for den pågældende forsendelse og efter behov kautionsattestens nr eller den tilsvarende sikkerhedsstillelse og garantitoldstedet.

Såfremt sikkerhedsstillelse for en enkelt eller flere forsendelser ikke er gyldig i alle EFTA/Visegrad-lande, indføjes i underrubrikken gælder ikke ... den eller de pågældende lande i den fastsatte EU-kode.

Sikkerhedsstillelsens art Kode

Fritagelse for sikkerhedsstillelse (artikel 380, stk.3). Her angives nummeret på attesten for fritagelsen 0

Samlet kaution (angiv kautionsattestens nummer og garantisted) 1

Enkelt kaution ved kautionist 2

Enkelt kaution i rede penge (kontant depositum) 3

Enkelt kaution ved sikkerhedsdokumenter (angiv nummer på dokumentet) 4

Fritagelse for sikkerhedsstillelse (artikel 95 i forordning (EØF) nr. 2913/92) 6

I tilfælde af fritagelse for sikkerhedsstillelse for visse offentlige organer 8

I tilfælde af enkelt kaution efter bilag 47a, punkt 3 (angiv kautionsdokument og garantisted) 9

Rubrik 53: Bestemmelsessted og land

Her anføres det toldsted, hvor varerne skal frembydes med henblik på afslutning af fællesskabsforsendelsen, jf rubrik 51. Det bemærkes, at toldstedet skal være kompetent i overensstemmelse med listen over kompetente toldsteder som Europa-Kommissionen har udarbejdet, se afsnit B.1.1.3 .

Formaliteter under transporten I tidsrummet fra varerne har forladt afgangstoldstedet, til de ankommer til bestemmelsestoldstedet, kan det forekomme, at der skal foretages visse påtegninger af de eksemplarer af enhedsdokumentet, der ledsager varerne, f.eks. om omladning, uheld mv.

Disse påtegninger vedrører transporten og skal anføres på dokumenterne af transportøren, som er den ansvarlige for det transportmiddel, varerne er direkte indladet på, efterhånden som transporten skrider frem.

Påtegninger kan foretages med læselig håndskrift. I så fald foretages de med blæk og store blokbogstaver.

Påtegninger foretages på eksemplar nr. 4 og 5, og vedrører følgende tilfælde:

Rubrik 55: Omladninger

De tre første linjer af rubrikken udfyldes af transportøren, såfremt der under den pågældende transport foretages en omladning af varerne fra et transportmiddel til et andet eller fra en container til en anden.

Transportøren må ikke foretage omladning, før han har fået tilladelse hertil af toldmyndighederne i det land, hvor omladningen skal finde sted.

Hvis disse finder, at forsendelsen kan forsætte på normal vis, påtegner de efter i påkommende tilfælde at have truffet de fornødne foranstaltninger forsendelsesangivelsens eksemplar nr. 4. og 5.

Rubrik 56: Andre hændelser under transporten

Rubrikken udfyldes i overensstemmelse med de forpligtelser, der gælder i forbindelse med fællesskabsforsendelse.

For varer, der er indladet på sættevogn, anføres i denne rubrik desuden registreringsnummer og nationalitetsbetegnelse på det nye trækkende køretøj, når kun det trækkende køretøj udskiftes - uden der i øvrigt er tale om behandling eller omladning af varerne. De kompetente myndigheders påtegning er i så fald ikke påkrævet.

B.1.2.4.2 Ladelister

 
GB art. 350-352 I stedet for bis-fortsættelsesblad kan anvendes ladelister.

Ladelister, hvor bredden af de enkelte kolonner afviger fra ladelisten, se toldvejledningens  bilag 57 , kan anvendes. Hvis virksomheden selv udfærdiger kolonnen - Forbeholdt administrationen - skal denne være mindst 30 mm.

I feltet øverst til højre i ladelisten angives efter bogstavet T skrevet med blokbogstaver eller skrevet på maskine:

 • 1, når ladelisten omfatter T-1-varer,
 • 2, når ladelisten omfatter T-2-varer.
 • 2F, når ladelisten omfatter T-2-F-varer.

En ladeliste må kun omfatte varer med samme toldmæssige status.

Ladelisterne skal udfærdiges i samme antal eksemplarer og anvendes efter samme regler som forsendelsesangivelsen.

Vedlægges der flere ladelister, skal disse være fortløbende nummereret, og antallet skal anføres i forsendelsesangivelsens rubrik 4.

De nærmere regler for anvendelse af ladelister fremgår af toldvejledningens bilag 152 .

B.1.2.4.3 Supplementsformularer

 

Supplementsformularer bør kun anvendes, såfremt en angivelse vedrører flere vareposter. De skal fremlægges sammen med en hovedangivelse.

Supplementsformularer anvendes på tilsvarende måde som hovedangivelsen.

Anvendes der supplementsformularer overstreges de ikke anvendte rubrikker - varebeskrivelse -  for at hindre, at de anvendes senere.

B.1.3 Standardproceduren

 

I EU's forsendelsesordning skelnes der klart mellem en standardprocedure og anvendelse af forenklede ordninger .

Der er en standardprocedure, hvorefter den hovedforpligtede skal stille fuld sikkerhed for told og afgifter af enhver forsendelse, samt opfylde alle generelle krav under forsendelsesproceduren. De nærmere regler herfor er beskrevet i afsnit B.1.3.1 .

De forenklede procedurer er tilfælde hvor den hovedforpligtede, efter forudgående tilladelse, kan opnå en række lettelser i forhold til standardproceduren. Det kan være adgang til samlet kaution, godkendt afsender, godkendt modtager mv., se afsnittet om forenklinger, B.1.4 .

B.1.3.1 Standardproceduren for ekstern EU-forsendelse - T-1

 

TK art. 91 og GB art. 340c og 340a-371 Proceduren gør det muligt at forsende nedennævnte varer fra et sted til et andet inden for fællesskabets toldområde og omfatter:

 • varer, der ikke er EU-varer ,
 • varer, der i henhold til traktaten om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab - EKSF , ikke er genstand for fri omsætning inden for EU,
 • varer, der er EU-varer, men som omfattes af en EU-foranstaltning, der kræver, at de udføres til ikke-EU-lande, og som underkastes en dertil svarende toldbehandling med henblik på udførsel, se nedenfor.

GB art. 340c, stk.3 Proceduren omfatter EU-varer, der udføres til et EFTA/Visegrad-land eller gennem et eller flere EFTA/Visegrad-lande under konventionen om fælles forsendelse på følgende betingelser:

 • hvis de har været underkastet toldformaliteter ved udførsel med henblik på ydelse af restitution ved udførsel til ikke-EU-lande som led i den fælles landbrugspolitik, eller
 • hvis de hidrører fra interventionslagre og er underkastet foranstaltninger for kontrol med anvendelsen og/eller bestemmelsen, og har været underkastet toldformaliteter ved udførsel til ikke-EU-lande som led i den fælles landbrugspolitik, eller
 • hvis der for dem indrømmes godtgørelse eller tilbagebetaling af afgifter ved indførsel, på betingelse af, at de udføres fra Fællesskabets toldområde, eller
 • hvis de i form af forædlingsprodukter eller varer i uforandret stand er genstand for toldformaliteter ved udførsel til ikke-EU-lande som afslutningen på proceduren for aktiv forædling, tilbagebetalingsordningen , med henblik på godtgørelse eller tilbagebetaling af told .

I forbindelse med udførsel af EU-varer mod eksportrestitution til eller via et EFTA/Visegrad-land anvendes følgende fortolkning:

Ønsker brugeren (f.eks. eksportøren eller transportøren) at opnå en let grænsepassage til et EFTA/Visegrad-land, anvendes forsendelsesproceduren i henhold til artikel 340c. stk. 3, i GB til Toldkodeks, her Konventionen om fælles forsendelse. Det kan være i forbindelse med en transport fra Danmark til Budapest, altså til et indenlandsk toldsted i et EFTA/Visegrad-land. Der skal i så fald påbegyndes en T1-forsendelse.

Ønsker brugeren ikke at opnå den lette grænsepassage, men i stedet fortolder på grænsen (i EFTA/Visegrad-landet) eller anvender en national forsendelsesprocedure, anvendes forsendelsesproceduren ikke. Varerne ledsages alene af en udførselsangivelse, (landbrug), og kontroleksemplar T 5, ligesom ved udførsel fra Danmark til tredjeland via en anden EU-havn, f. eks. Rotterdam.

Det er samme forhold for anvendelse af forsendelsesproceduren for de i artikel 340c, stk. 3, øvrige nævnte situationer.

B.1.3.1.1 Afgangstoldsted og transportmidler

 

GB art. 349 og 355-357 Varerne skal angives til forsendelse i en T-1-angivelse . Varerne skal frembydes for ToldSkat på de steder, der er anvist som ekspeditionssted for de pågældende transportmidler. Nødvendigt arbejde, f.eks. ud- og indpakning mv. i forbindelse med en eventuel kontrol, påhviler vareafsenderen.

Indeholder blanketten ikke tilstrækkelige rubrikker til specifikation af varerne fortsættes på bis-blanketter.

Det pågældende transportdokument f.eks. fragtbrev eller konnossement skal forevises i forbindelse med indgivelse af forsendelsesangivelse. Transportdokumentet skal til enhver tid på forlangende forelægges for toldmyndighederne under transporten.

Når udførselsangivelse kræves afgivet skal denne indleveres samtidigt med forsendelsesangivelsen.

I forsendelsesangivelsen må kun opføres varer, der er bestemt til indladning i et og samme transportmiddel, og som skal transporteres fra samme afgangstoldsted til samme bestemmelsestoldsted. Følgende transportmidler anses som et og samme transportmiddel:

 • et køretøj til vejtransport med en eller flere påhængsvogne eller sættevogne,
 • en togstamme,
 • skibe, der udgør en enhed,
 • containere, der er indladet på et transportmiddel , som omhandlet ovenfor.

Et og samme transportmiddel kan benyttes til indladning af varer ved flere afgangssteder og til losning ved flere bestemmelsessteder.

Varer, der henføres under EUs forsendelsesprocedure, skal forsendes til bestemmelsesstedet ad en økonomisk set berettiget rute.

For varer, der er anført på listen i toldvejledningens bilag 150 , bilag 44c til GB, eller når toldmyndighederne eller den hovedforpligtede finder det nødvendigt, fastsætter afgangsstedet en bindende transportrute , der som et minimum omfatter en angivelse i rubrik 44 på forsendelsesangivelsen af de EU-, EFTA-, eller Visegrad-lande, der skal passeres. Dette skal ske under hensyntagen til de oplysninger, der er afgivet af den hovedforpligtede. Der er dog mulighed for fritagelse for en bindende rute , se afsnittet om forenklinger, se afsnit B.1.4.5 .

Udfra de oplysninger som den hovedforpligtede har afgivet, fastsætter afgangstedet en tidsfrist, inden udløbet af hvilken varerne skal være frembudt for bestemmelsesstedet. Fristen er bindende for de toldmyndigheder, gennem hvis territorium forsendelsen er foregået, og kan ikke ændres af disse myndigheder.

Hvis varerne frembydes på bestemmelsesstedet efter udløbet af denne frist, og skyldes den manglende overholdelse af fristen omstændigheder, som bestemmelsesstedet finder behørigt godtgjort, og som fragtføreren eller den hovedforpligtede ikke er ansvarlige for, anses den hovedforpligtede for at have overholdt den fastsatte tidsfrist.

Til sikring af varernes identitet skal der som hovedregel ske toldlukning af lastrum eller kolliplombering. For så vidt angår landevejstransporter vil det medføre væsentlige tidsmæssige besparelser, hvis der benyttes toldgodkendte køretøjer eller containere. Det vil altså være en fordel at anvende et TIR-godkendt køretøj eller container, men det kan ikke kræves. Hvis køretøjet eller containeren ikke er TIR-godkendt må afgangstoldstedet, ved en besigtigelse forinden plombering sikre sig, at køretøjet/containeren kan anses for forseglingssikker .

Ved kolliplombering skal den, der forestår forsendelsen, foretage det arbejde, der er nødvendigt af hensyn til plomberingen, såsom anbringelse af toldsnøre, frembydelse af det enkelte kolli mv. Anbringelse af toldplombe skal dog altid foretages af afgangstoldstedet.

Afgangsstedet kan fritage for forsegling, når varernes identifikation kan sikres ved hjælp af varebeskrivelse i forsendelsesangivelsen eller i de supplerende dokumenter. Varerne anses for at kunne identificeres, når beskrivelsen af dem er så detaljeret, at deres mængde og art let kan konstateres. Hvis afgangsstedet indrømmer fritagelse for forsegling , skal dette i forsendelsesangivelsen rubrik "D. Kontrolleret af afgangstoldstedet" ud for underrubrikken "Forseglinger" anføre:

 • Fritaget.

Til vurdering af hvorvidt f ritagelsesmuligheden kan bringes i anvendelse, kan følgende forhold tages i betragtning:

 • varen er ipræget et unikt nummer , såsom stel- eller chassisnummer , eller vedrørende levende dyr, f.eks. øremærkning,
 • varebeskrivelsen er så detaljeret, at varernes mængde og art let kan konstateres. Der kan her lægges til grund, om det er muligt at kunne beregne told og afgifter udfra beskrivelsen i forsendelsesangivelsen eller i de supplerende dokumenter. Det kan f.eks. være "Fersk eller kølet atlanterhavshelleflynder ( Hippoglossus hippoglossus)". Varebeskrivelsen i rubrik 31, samt mængden i rubrik 35 (Bruttomasse) og 38 (Nettomasse). Varebeskrivelsen og nettovægt kan også fremgå af de supplerende dokumenter. Hvis der i rubrik 33 eller i de supplerende dokumenter er anført en varekode, min. 6 cifre, kan dette indgå i overvejelserne. Der kan kun kræves en varekode når dette er obligatorisk , se afsnit B.1.2.3 og B.1.2.4.1 ,
 • kendskabet til den hovedforpligtede, uden at det dog tilsidesætter kravene om varebeskrivelse. Hvis der er tale om en på afgangsstedet kendt hovedforpligtet (og transportør), som ofte har forsendelse af f.eks. ensartede varer og som er kendt for ikke at give anledning til uregelmæssigheder, kan dette også indgå i vurderingen og dermed eventuelt bidrage til fritagelse for plombering .

B.1.3.1.2 Sikkerhedsstillelse

 

TK art. 94 og GB art. 342 Den hovedforpligtede skal stille sikkerhed for betalingen af told, moms og punktafgifter , som et EU-land, et EFTA-land eller et Visegrad-land kan gøre krav på for varer, der under en EU-forsendelse passerer dets område. Hvis forsendelsen går til eller fra Andorra eller San Marino, skal den stillede sikkerhed være gyldig i disse lande.

Sikkerhedstillelsen skal ske for hver enkelt forsendelse og skal ske med afgangslandets satser, dog vedr. bilag 44c til GB varer, se  toldvejledningens bilag 150 , er der visse mindstesatser . For DK's vedkommende er det de danske satser, der skal anvendes.

Sikkerhedsstillelsesreglerne gælder også for jernbaneforsendelser, der ikke foretages efter den forenklede procedure, se afsnit B.1.4 .

Hvis sikkerheden stilles ved kautionist , skal kautionisten opslå bopæl eller udpege en befuldmægtiget i hvert EU-land, og såfremt sikkerheden skal være gældende i et eller flere EFTA/Visegrad-lande, i hvert af de pågældende lande. Enkelt kaution kan dog stilles ved, at der deponeres kontant.

Der skelnes mellem:

 • enkelt kaution i form af kontant depositum ,
 • enkelt kaution ved kautionist i form af en selvskyldnerkaution ,
 • enkelt kaution ved kautionist i form af sikkerhedsdokumenter .

Sikkerhedsstillelse for en EU-forsendelse skal ske ved afgangstoldstedet. Enkelt kaution i form af sikkerhedsdokumenter udstedes her i landet af Danske Speditører .

Den hovedforpligtede for en konkret forsendelse må ikke stille sikkerhed for told og afgifter ved benyttelse af flere forskellige sikkerhedsstillelses former .

B.1.3.1.2.1 Enkelt kaution i form af kontant depositum

 

GB art. 345, stk. 1 og 2 Sikkerhedsstillelse i form af kontant depositum skal stilles ved afgangstoldstedet. Det stillede depositum skal dække det fulde told- og afgiftsbeløb for den pågældende forsendelse.

Det stillede depositum udbetales, når forsendelsesproceduren er afsluttet ved afgangstoldstedet, dvs. retureksemplaret er modtaget og fundet i orden.

B.1.3.1.2.2 Enkelt kaution i form af en selvskyldnerkaution

 

GB art. 345, stk. 1 og 346 Denne sikkerhed skal stilles ved afgangstoldstedet i form af et kautionsdokument, der skal være udfærdiget i nøje overensstemmelse med bilag 49 til gennemførelsesbestemmelserne samt bilag B1 i tillæg 3 til Konventionen om fælles forsendelse.

Kautionsdokumentet skal afgives af en bank, sparekasse eller et forsikringsselskab og indeholde oplysning om, hvem kautionisten har som korrespondent i de øvrige EU-lande, EFTA-lande eller Visegrad-lande, som berøres af transporten.

Der skal stilles fuld sikkerhed for told og afgifter vedrørende den konkrete forsendelse.

Det er afgangstoldstedet, der fastsætter/godkender sikkerhedens størrelse.

Hvis det af kautionisten anførte maksimale sikkerhedsstillelsesbeløb ikke dækker told og afgifter fuldt ud for den konkrete forsendelse, kan forsendelsen ikke påbegyndes, førend der er etableret tilstrækkelig sikkerhed for told og afgifter.

B.1.3.1.2.3 Enkelt kaution i form af sikkerhedsdokumenter

 

GB art. 345 stk. 1 og 3, samt art. 347 En kautionist kan bemyndiges til at udstede sikkerhedsdokumenter lydende på en enklet kaution for et beløb af 7.000 EURO, det svarer til ca. 53.000 kr., pr. angivelse uanset hvem den hovedforpligtede er.

Her i landet er Danske Speditører bemyndiget til at udstede sikkerhedsdokumenter.

Sikkerhedsdokumenter er gyldige i hele EU, EFTA og i Visegrad-landene, samt i San Marino og Andorra.

Der skal til afgangsstedet afleveres sikkerhedsdokumenter i et multiplum á 7.000 EURO, således at der er fuld dækning af told og afgifter.

Det bemærkes, at Danske Speditører i et internt cirkulære til sine medlemmer bl.a. har fastsat, at der under ordningen med fast kaution aldrig må forsendes cigaretter, cerutter, cigarillos, cigarer og røgtobak.

Sikkerhedsdokumenter udfærdiges på blanketter, se bilag 66, og på et af EU's officielle sprog. Sikkerhedsdokumenter kan antages ved ethvert afgangstoldsted i EU, EFTA eller et Visegrad-land, samt Andorra og San Marino.

Sikkerhedsdokumenter er kun gyldige, såfremt garantitoldstedets navn er anført, og forsendelsen påbegyndes inden for den tidsfrist der er angivet på sikkerhedsdokumentet. Det skal endvidere være underskrevet af kautionisten, hvorimod den hovedforpligtedes underskrift er frivillig.

Sikkerhedsdokumenter tilbageholdes af afgangstoldstedet. Når retureksemplaret er modtaget fra bestemmelsestoldstedet uden anmærkning, kan dokumentet udleveres til den hovedforpligtede, hvis denne fremsætter anmodning herom. I modsat fald arkiveres dokumentet. Forinden eventuel udlevering forsynes dokumentet med oplysning om forsendelsesangivelsens nummer mv. samt stempel og underskrift.

B.1.3.1.3 Hændelser undervejs

 

GB art. 360 Forsendelsesangivelsen skal af fragtføreren forsynes med de nødvendige oplysninger og fremlægges for toldmyndighederne i det land, på hvis område transportmidlet befinder sig, i et eller flere af nedenstående tilfælde:

 •  hvis forsendelsen omfatter varer fra bilag 44c i GB, de såkaldte følsomme varer, og der skal ske en ændring af den bindende transportrute, som afgangstoldstedet har fastsat,
 • hvis der sker brud på forseglingen, uden at dette kan tilskrives fragtføreren,
 • hvis varer skal omlades til et andet transportmiddel, skal dette ske under toldmyndighedernes opsyn, men toldmyndighederne kan tillade at omladningen sker uden deres opsyn. Det kræver altså tilladelse fra toldmyndighederne i det land transportmidlet befinder sig, at foretage en omladning,´
 • hvis en overhængende fare gør det nødvendigt, at varerne straks aflæsses helt eller delvist, f.eks. i forbindelse med uheld,
 • ved enhver hændelse, begivenhed eller ulykke, der kan have indvirkning på overholdelsen af den hovedforpligtedes elles fragtførerens forpligtelser.

Hvis toldmyndighederne i det konkrete land finder, at forsendelsen kan fortsætte på normal vis, påtegner de forsendelsesangivelsen efter at have truffet de nødvendige foranstaltninger. Det kan f.eks. være at ændre den bindende rute, påsætte nye plomber, ændre nummer på transportmidlet på angivelsen, osv.

B.1.3.1.4 Grænseovergangssted

 

Art. 3 i tillæg 1 til Konventionen om fælles forsendelse, og GB art. 340b, stk. 2, samt art. 359 Hvis ind- eller udpassagen sker fra eller til et ikke-EU-land, et EFTA/Visegrad-land, eller Andorra og San Marino, skal fragtføreren fremvise Forsendelse-Ledsagedokumentet eller afgive en grænseovergangsattest. Attesten skal være udfyldt af transportøren og indeholde oplysninger om transportmidlets betegnelse, art samt registreringsnummer eller navn, afgangstoldstedets navn, forsendelsesangivelsens art og nummer samt navnet på det planlagte grænseovergangssted.

Ved "grænseovergangssted" forstås:

 • indgangstoldstedet i en anden kontraherende parts område end det, hvorfra forsendelsen afgår
 • eller udgangstoldstedet i en kontraherende parts område, når varerne under forsendelsen forlader denne kontraherende parts toldområde via en grænse mellem denne kontraherende part og et tredjeland.

Det bemærkes, at EFTA/Visegrad-landene i denne forbindelse ikke er tredjelande.

Toldmyndighederne kan forlange aflæsning i et omfang, der muliggør gennemførelse af de foreskrevne kontrolforanstaltninger.

B.1.3.1.5 Bestemmelsestoldsted

 

GB art. 361-363 Ved bestemmelsestoldstedet frembydes varerne for toldmyndighederne i forbindelse med forsendelsens afslutning, og varernes overgang til anden toldprocedure, f.eks. fortoldning, under fremlæggelse af forsendelsesangivelsen, Forsendelse-ledsagedokumentet eller eksemplar 4 og 5 af angivelsen, hvis der er anvendt nødprocedure.

Bestemmelsestoldstedet registrerer angivelsen, med ankomstdato og eventuel foretagen kontrol.

Hvis den hovedforpligtede anmoder om bevis for forsendelsens gennemførelse, skal bestemmelsestoldstedet påtegne en kopi af angivelsen, Forsendelse-ledsagedokumentet eller eksemplar 5 hvis der er anvendt nødprocedure, med følgende:

 • Alternativt bevis.

Bestemmelsestoldstedet skal på anmodning give kvittering for modtagelse af angivelsen. Som kvittering skal anvendes et ankomstbevis eller den dertil indrettede del af angivelsens eksemplar 5, hvis der er anvendt nødprocedure. Ankomstbeviset skal være udfyldt af den, der anmoder om at få kvittering udleveret. Ankomstbeviset kan ikke anvendes som bevis for, at proceduren er afsluttet.

Bestemmelsestoldstedet skal straks i NCTS-systemet give meddelelse om ankomst og senest 6 dage efter give meddelelse om kontrolresultatet, eller senest en måned efter at angivelsen er frembudt i tilfælde af nødprocedure, returnere eksemplar 5 af forsendelsesangivelsen til toldmyndighederne i afgangslandet.

Den hovedforpligtede kan uden anmeldelse ændre bestemmelsestoldsted i forhold til det anførte i forsendelsesangivelsen, medmindre andet er fastsat af afgangstoldstedet i henhold til artikel 355 i GB.

For forsendelser til og fra EFTA/Visegrad-landene er der i Konventionen om Fælles forsendelse skabt de samme muligheder for at ændre bestemmelsestoldsted.

B.1.3.2 Standardproceduren for intern EU-forsendelse - T-2 og T-2 F

 

TK art. 163-165 og GB art. 340c Proceduren omfatter EU-varer, bortset fra de som er nævnt under ekstern forsendelse, se B.1.3.1 :

 • T 2 varer, der forsendes fra et sted i EU til et andet sted i EU gennem et eller flere EFTA/Visegrad-landes område eller til et EFTA/Visegrad-land,

 
Rådets direktiv 77/388/EF

 • T 2 F varer, der forsendes til eller fra eller mellem steder indenfor EU's toldområde, hvor EF's 6. momsdirektiv ikke er gældende, f.eks. De Kanariske Øer, De franske oversøiske Departementer - Fransk Guyana, Martinique, Guadeloupe og Réunion -, Kanaløerne - Jersey og Guernsey -, Ålandsøerne, Athos bjerget i Grækenland og flere andre steder.

I forbindelse med T-2 forsendelse gennem Schweiz henstilles det, at forsendelserne ikke startes ved den schweiziske grænse af hensyn til ekspeditionstiden, men i stedet startes ved et afgangstoldsted beliggende andetsteds på ruten.

Under ordningen gælder de samme principper som under ekstern EU-forsendelse, se afsnit B.1.3.1 , som afgangstoldsted, sikkerhedsstillelse, hændelser undervejs, grænseovergangssted og bestemmelsestoldsted.

GB art. 345, stk. 1 For så vidt angår sikkerhedsstillelse, skal der for T-2 forsendelser til eller via EFTA/Visegrad-lande, fastsættes en sikkerhedsstillelse hvori indgår både told, moms og punktafgifter, med afgangslandets satser, dog under hensyntagen til mindstesatserne i bilag 44c i GB, idet der skal være sikkerhed for toldbeløbet i et EFTA/Visegrad-land, se artikel 5, stk. 1, i tillæg 1 til Konventionen om fælles forsendelse.

B.1.3.2.1 Særlige udførselsrestriktioner

 

GB art. 843 Der skal anvendes forsendelsesdokumenter ved udførsel af varer, hvis udførsel fra EU er forbudt eller er undergivet restriktioner eller afgift eller anden beskatning.

Varerne forsendes efter de almindelige regler afhængig af situationen, dvs. ekstern eller intern fællesskabsforsendelse.

I sådanne tilfælde skal der i forsendelsesangivelsens rubrik 44 - supplerende oplysninger - anføres:

 • udførsel fra Fællesskabet undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr.....,

Påtegningen skal ikke foretages, hvis det godtgøres ved det toldsted, hvor udførselsformaliteterne iagttages, at der enten foreligger en tilladelse til dispensation fra restriktionerne, at tolden eller afgifterne er betalt, eller at varerne efter omstændighederne kan udføres fra EU's område uden yderligere formaliteter.

Påtegningen skal endvidere ikke foretages når transporten foregår med fly i direkte rutefart uden mellemlanding uden for Fællesskabets toldområde eller med skib i fast rutefart efter artikel 313a i GB.

Er det i den pågældende retsforskrift fastsat, at der skal stilles sikkerhed, kan sikkerheden for EU-forsendelsen anses for dækkende, medmindre varerne under transporten på anden måde end ad luftvejen, midlertidigt forlader EU's område. I disse tilfælde skal der stilles særlig sikkerhed, se dog nedenfor.

Sikkerheden må stilles ved det afgangstoldsted, hvor forsendelsesformaliteterne for varerne opfyldes. Foreskriver den pågældende bestemmelse at udførselen er betinget af betaling af en afgift eller anden beskatning, kræves sikkerhedsstillelse ikke, når transporten foregår som EU- forsendelse, og der allerede er stillet en anden sikkerhed end et kontant depositum, eller når der med hensyn til den hovedforpligtede er bevilget fritagelse for at stille sikkerhed.

Regler om kontroleksemplar T-5 og sikkerhed gælder også for varer, der forsendes mellem to steder i EU over EFTA/Visegrad-landes område samt videreforsendes i et af disse lande.

Ankommer varer, der midlertidigt har forladt EU's område, herunder også ad luftvejen, ikke til EU inden den fastsatte frist, anses varerne for at være udført uberettiget til et ikke-EU-land fra det land, som de er forsendt fra, medmindre det godtgøres, at de er gået til grunde som følge af force majeure eller ved et hændeligt uheld.

Transporteres varerne ikke efter ordningen for EU-forsendelse, men f.eks. på TIR-carnet, udstedes kontroleksemplar T-5 ved det toldsted, hvor afsendelsesformaliteterne opfyldes. Nævnte påtegning anføres af brugeren i rubrik 104. Toldstedet forsyner det tolddokument, hvorpå varerne transporteres, med en tilsvarende påtegning.

Når varerne:

 • forsendes under en anden toldprocedure end fællesskabsforsendelse, eller
 • forsendes uden at være henført under en toldprocedure

udfærdiges kontroleksemplar T5 i overensstemmelse med artikel 912a til 912g, se afsnit B.1.11. I rubrik 104 på formular T5 af dette eksemplar afkrydses rubrikken "Andre (præciseres nærmere)", og der anføres den ovenfor nævnte påtegning.

Forsendes varerne under en anden toldprocedure end fællesskabsforsendelse udfærdiges kontroleksemplar T5 ved det toldsted, ved hvilket de nødvendige formaliteter med henblik på varernes afsendelse opfyldes. Forsendes varerne uden at være henført under en toldprocedure skal kontroleksemplar T5 frembydes sammen med varerne for det toldsted, der er kompetent for det sted, hvor varerne forlader Fællesskabets toldområde.

Disse toldsteder fastsætter den frist, inden for hvilken varerne skal frembydes for bestemmelsestoldstedet og forsyner i givet fald det tolddokument, på grundlag af hvilket varerne transporteres, med den nævnte påtegning.

For så vidt angår kontroleksemplar T5 betragtes som bestemmelsessted enten det bestemmelsessted under toldproceduren, eller det toldsted, der er kompetent for det sted, hvor varerne genindføres på toldområdet efter at være forsendt uden at være henført under en toldprocedure.

Disse bestemmelser finder også anvendelse på varer, der forsendes mellem to steder på Fællesskabets toldområde gennem et eller flere EFTA/Visegrad-landes område og som i et af disse lande videreforsendes.

Hvis der i henhold til den omhandlede fællesskabsforanstaltning skal stilles sikkerhed, sker dette i overensstemmelse med artikel 912b, stk. 2, i GB, se afsnit B.1.11.

Hvis varerne ikke ved ankomsten til bestemmelsesstedet straks enten anerkendes som havende fællesskabsstatus eller undergives toldformaliteter i forbindelse med indførsel på Fællesskabets toldområde, drager bestemmelsesstedet omsorg for, at der træffes alle de for varerne gældende foranstaltninger.

Når varerne forsendes efter de ovenstående tilfælde returnerer bestemmelsesstedet straks originaleksemplaret af kontroleksemplar T5 til den adresse, der er anført i rubrik B "Tilbagesendes til......."på formular T5 efter at have opfyldt alle formaliteter og foretaget de nødvendige påtegninger.

Genindføres varerne ikke på Fællesskabets toldområde, anses de for at være uforskriftsmæssigt udført fra Fællesskabets toldområde fra den medlemsstat, hvor enten den pågældende procedure er indledt eller hvor kontroleksemplar T5 er udfærdiget.

B.1.4 Forenklede procedurer

 

GB art. 372 Der kan efter ansøgning og under opfyldelse af visse bestemmelser gives tilladelse til følgende typer af forenklinger, som beskrives nærmere i dette afsnit:

 • anvendelse af samlet kaution
 • anvendelse af specielle ladelister
 • anvendelse af segl, toldplombe, af en særlig model
 • fritagelse for at følge en bindende transportrute
 • status som godkendt afsender
 • status som godkendt modtager
 • anvendelse af forenklede procedurer , der er specifikke for varetransport:
  • med jernbane eller i store containere
  • ad luftvejen ad søvejen i rørledninger .

B.1.4.1 Tilladelser

 

GB art. 373-378 De under afsnit B.1.4 nævnte typer af forenklede procedurer , meddeles kun til personer, som

 • er etableret i EU, dog gives tilladelse til samlet kaution kun til personer som er etableret i den medlemsstat, hvor sikkerheden er stillet
 • regelmæssigt benytter proceduren for EU-forsendelse, eller som toldmyndighederne ved, kan opfylde forpligtelserne i forbindelse med denne procedure, eller når det drejer sig om "godkendt modtager", regelmæssigt modtager varer under forsendelsesordningen, og
 • ikke har begået alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen.

For at sikre en korrekt forvaltning af de forenklede procedurer, meddeles der kun tilladelse, hvis toldmyndighederne kan overvåge og kontrollere proceduren uden en uforholdsmæssig stor administration, og hvis de berørte personer fører optegnelser, der gør det muligt for toldmyndighederne at foretage en effektiv kontrol.

En ansøgning om tilladelse til anvendelse af en forenklet procedure, skal udfærdiges skriftligt, være dateret og underskrevet. Ansøgningen skal derudover indeholde de oplysninger der er nødvendige for, at vilkårene for den enkelte tilladelsestype, kan overholdes.

I tilladelsen fastsættes betingelserne for anvendelsen af forenklingerne, samt de gældende kontrol og regnskabsregler.

Hvis toldmyndighederne har meddelt en tilladelse, skal indehaveren af denne tilladelse underrette det pågældende toldcenter om alle forhold, der opstår efter meddelelsen af tilladelsen, og som kan påvirke videreførelsen eller indholdet af tilladelsen.

B.1.4.2 Tilladelse til samlet kaution, herunder fritagelse for sikkerhedsstillelse

 

GB art. 379-384 Den hovedforpligtede benytter samlet kaution, herunder eventuelt fritagelse for sikkerhedsstillelse, inden for rammerne af et referencebeløb. Samlet kaution stilles ved en kautionist, og dette skal ske ved et kautionsdokument, der svarer til modellen i bilag 48 til GB.

På grundlag af tilladelsen til samlet kaution udsteder garantistedet, det regionale told- og skatteområde, til den hovedforpligtede et eller flere attester for samlet kaution eller fritagelse for sikkerhedsstillelse, i overensstemmelse med modellen i henholdsvis toldvejledningens   bilag 65 eller bilag 67.

Tilladelsen er gældende i alle de områder og lande der fremgår af kautionsdokumentet .

Attesten skal fremlægges for afgangsstedet ved opstart af enhver forsendelse. I forsendelsesangivelsen skal der henvises til attesten.

Gyldighedsperioden for en attest er på højst to år. Denne periode kan af garantistedet forlænges én gang for en ny periode på ikke over to år.

B.1.4.2.1 Referencebeløb

 

Referencebeløbet Referencebeløbet svarer til den toldskyld, der kan opstå for varer, som af den hovedforpligtede henføres under EU-forsendelsesproceduren for en periode på mindst en uge.

Referencebeløbet fastsættes af garantistedet, i samarbejde med brugeren, på basis af oplysninger vedrørende tidligere godstransport, forsendelser, og et skøn over omfanget af de EU-forsendelser, der skal foretages, navnlig med udgangspunkt i brugerens handels- og regnskabsdokumenter.

Garantistedet er det regionale told- og skatteområde, hvorunder den hovedforpligtede er registreret,

Der skal tages hensyn til de højeste afgiftssatser, told, moms og eventuel punktafgift, der er gældende i Danmark.

GB art. 379, stk. 2 For fællesskabsvarer, skal der for T-2 forsendelser til eller via EFTA/Visegrad-lande, fastsættes et referencebeløb, hvori indgår told, moms og punktafgifter, med afgangslandets satser, dog under hensyntagen til mindstesatserne i bilag 44c i GB, idet der i beregningen af den samlede kaution, skal medtages toldbeløb i et EFTA/Visegrad-land, se artikel 5, stk. 1, i tillæg 1 til Konventionen om fælles forsendelse.

Garantistedet foretager en årlig undersøgelse af referencebeløbet og justerer i påkommende tilfælde beløbet.

Den hovedforpligtede skal sikre sig, at de beløb, som der er disponeret over i forbindelse med forsendelser, for hvilke proceduren ikke er afsluttet, ikke overstiger referencebeløbet. Hvis det viser sig at referencebeløbet er utilstrækkeligt til at dække den hovedforpligtedes EU-forsendelser, skal den hovedforpligtede give garantistedet meddelelse herom.

Det vil sige, at den hovedforpligtede skal føre en form for optegnelse/regnskab, der muliggør en form for overvågning af referencebeløbet. Disse optegnelser må som minimum indeholde;

 • referencebeløb,
 • dato,
 • forsendelsesangivelsens nummer eller firmaets eget referencenummer,
 • og et skønnet told- og afgiftsbeløb.

B.1.4.2.2 Den samlede kaution

 

Dette afsnit omhandler fastsættelse af samlet kaution, når der ikke er tale om varer omfattet af listen i bilag 44c til GB, de såkaldte følsomme varer.

Samlet kaution Beløbet for den samlede kaution er lig med referencebeløbet. Dette svarer til en samlet kaution på 100 %.

Den samlede kaution kan nedsættes:

 • til 50 % af referencebeløbet, hvis den hovedforpligtede kan bevise, at han befinder sig i en sund finansiel situation, og at han har tilstrækkelig erfaring med brugen af proceduren for EU-forsendelse,
 • til 30% af referencebeløbet, hvis den hovedforpligtede kan bevise, at han befinder sig i en sund finansiel situation, at han har tilstrækkelig erfaring med brugen af proceduren for EU-forsendelse, og at han har et højt niveau i samarbejdet med toldmyndighederne.

Garantistedet kan indrømme fritagelse for sikkerhedsstillelse, hvis den hovedforpligtede kan bevise, at han opfylder de troværdighedskrav der er anført ovenfor som krav for opnåelse af de 30%, samt har transporterne under kontrol og befinder sig i en sund finansiel situation, der gør det muligt for ham at opfylde sine forpligtelser.

Ved anvendelse af de ovenfor fastsatte krav, skal garantistedet tage hensyn til kriterierne i bilag 46b til GB, se toldvejledningens bilag 151.

B.1.4.2.3 Den samlede kaution for følsomme varer

 

Dette afsnit omhandler fastsættelse af samlet kaution, når der er tale om, at der udover almindelige varer også, eller udelukkende, skal forsendes varer omfattet af listen i bilag 44c til GB, se toldvejledningens bilag 150, de såkaldte følsomme varer.

GB art. 381 Samlet kaution, følsomme varer Hvis den hovedforpligtede ønsker at forsende varer under samlet kautionsordningen, hvori indgår de såkaldte følsomme varer, er det en forudsætning, at den hovedforpligtede kan bevise, at han befinder sig i en sund finansiel situation, at han har tilstrækkelig erfaring med brugen af EU-forsendelsesproceduren, og enten har nået et højt niveau i samarbejdet med toldmyndighederne eller har transportoperationerne under kontrol.

Beløbet for den samlede kaution er lig med referencebeløbet. Dette svarer til en samlet kaution på 100 %.

Den samlede kaution kan nedsættes:

 • til 50 % af referencebeløbet, hvis den hovedforpligtede kan bevise, at han har nået et højt niveau i samarbejdet med toldmyndighederne, og at han har transportoperationerne under kontrol,
 • til 30% af referencebeløbet, hvis den hovedforpligtede kan bevise, at han har nået et højt niveau i samarbejdet med toldmyndighederne, og at han har transportoperationerne under kontrol, og at han har den finansielle kapacitet til at opfylde sine forpligtelser.

Ved anvendelse af de ovenfor fastsatte krav, skal garantistedet tage hensyn til kriterierne i bilag 46b til GB, se toldvejledningens bilag 151.

B.1.4.2.4 Midlertidigt forbud mod anvendelse af samlet kaution med et reduceret beløb eller samlet kaution

 

TK art. 94, stk. 6 og 7, samt GB art. 381, stk. 4 Der er i reglerne for samlet kaution etableret en mulighed for, at der kan udstedes et midlertidigt forbud mod anvendelse af samlet kaution med et reduceret beløb eller mod anvendelse af samlet kaution, totalt.

I bilag 47a til GB er der fastsat retningslinjer for de tiltag, der skal ske hvis der udstedes et sådant midlertidigt forbud.

Det er kun Europa-Kommissionen der kan udstede afgørelse om et sådant forbud. De nærmere foranstaltninger i forbindelse med et eventuelt forbud, vil blive meddelt af Told- og skattestyrelsen.

Disse foranstaltninger er fastsat, såfremt der skulle opstå problemer med proceduren eller svig i større omfang.

B.1.4.3 Særlige ladelister

 

GB art. 385 Det regionale told- og skatteområde kan give den hovedforpligtede tilladelse til at benytte lister, der ikke opfylder alle betingelser i bilag 44a og 44b til GB, se afsnit B.1.2.4.2 .

Tilladelse til anvendelse af særlige ladelister kan kun meddeles, hvis de:

 • udfærdiges af virksomheder, hvis bogføring er baseret på et elektronisk eller automatisk databehandlingssystem
 • udformes og udfyldes på en sådan måde, at de uden vanskeligheder kan anvendes af toldmyndighederne, og
 • for hver varepost viser de nødvendige oplysninger i bilag 44a til GB, se afsnit B.1.2.4.2 .

Som ladelister kan også tillades varebeskrivelseslister, der udfærdiges med henblik på opfyldelse af afsendelses-/udførselsformaliteter, også selvom listerne udfærdiges af virksomheder, hvis bogføring ikke er baseret på integrerede edb-systemer .

Tilladelsen er gældende i alle de lande og området, hvor EUs forsendelsesordning kan anvendes.

B.1.4.4 Særlige plomber

 

GB art. 386 Det regionale told- og skatteområde kan tillade den hovedforpligtede at anvende særlig forsegling på transportmidler og kolli, forudsat at disse forseglinger af det regionale told- og skatteområde kan godkendes udfra de i bilag 46a til GB fastsatte karakteristika .

Den hovedforpligtede skal i rubrik D "Kontrolleret af afgangstedet" i forsendelsesangivelsen ud for under rubrikken " Forseglinger " anføre de benyttede forseglinger art, antal og mærker.

Forsegling skal foretages senest ved varernes frigivelse ved afgangsstedet.

Tilladelsen er kun gældende i det land hvor tilladelsen er udstedt og skal forelægges afgangsstedet på forlangende.

B.1.4.5 Fritagelse for bindende rute

 

Toldmyndighederne kan fritage den hovedforpligtede fra at benytte en bindende transportrute, når han træffer foranstaltninger, der gør det muligt for toldmyndighederne til enhver tid at fastslå, hvor forsendelsen befinder sig.

Forsendelsesangivelsen skal i rubrik 44 påføres følgende påtegning af den hovedforpligtede:

 • Fritaget for bindende transportrute .

Tilladelsen er kun gældende i det land hvor tilladelsen er udstedt og skal forelægges afgangsstedet på forlangende.

B.1.4.6 Godkendt afsender

 

GB art. 398-404 De regionale told- og skattemyndigheder kan give enhver person tilladelse til som Godkendt afsender , at forsende varer som EU-forsendelse , uden at frembyde disse varer og til ikke at fremlægge tilhørende EU-forsendelsesangivelse for afgangstoldstedet. Det er en betingelse, at virksomheden er tilsluttet NCTS. I tilladelsen fastlægges bl.a.:

 • hvilket eller hvilke afgangsteder der er kompetente til at behandle de pågældende forsendelser
 • hvilken frist og hvilke nærmere bestemmelser, som gælder for den godkendte afsenders f orudanmeldelser til afgangsstedet om kommende forsendelser , således at afgangsstedet eventuelt kan foretage kontrol før varernes afsendelse de foranstaltninger, der skal træffes for at sikre identifikation
 • hvilke varekategorier eller -bevægelser der eventuelt er udelukket fra godkendt afsenderordningen .

Tilladelsen kan tilbagekaldes , når den godkendte afsender ikke længere opfylder ovennævnte betingelser eller ikke overholder de i tilladelsen fastsatte betingelser.

I tilfælde, hvor toldlukke er påkrævet , påsættes dette af den godkendte afsender.

Kun TIR-godkendte transportmidler, eller transportmidler der opfylder samme krav, kan toldlukkes.

Ansøgning om tilladelse til ordningen skal indsendes til og behandles af de regionale told- og skattemyndigheder, i hvis forretningsområde  virksomheden er beliggende.

Tilladelsen indeholder de nærmere regler for anvendelse af ordningen. Det vil af tilladelsen fremgå, fra hvilke lokaliteter ordningen kan anvendes.

Tilladelsen giver virksomheden mulighed for selv at udstede forsendelsesangivelser , uden at fremlægge disse for de regionale told- og skattemyndigheder, samt til at forsende varerne uden disses mellemkomst. Samtidig kan den godkendte afsender afstemple evt. tilhørende udførselsangivelser . Det betyder, at den godkendte afsender kan afstemple eksemplar 3 af allerede antagne udførselsangivelser og dermed afslutte udførselsproceduren , da varerne er taget under forsendelse, se afsnit C.1.3.5 .

Godkendte afsendere skal i en særlig fortegnelse registrere udstedte angivelser/dokumenter. Fortegnelsen kan udskrives via edb , og skal som et minimum indeholde de oplysninger, som er beskrevet i tilladelsen.

Kopi af fortegnelsen opbevares i virksomheden. Fortegnelsen indsendes  mindst en gang ugentligt til det regionale told- og skatteområde i hvis område forsendelsen er påbegyndt og forudanmeldt til.

Forinden tilladelse udstedes , skal virksomheden have stillet sikkerhed i henhold til EUs forsendelsesordning i form af samlet kaution eller være fritaget for sikkerhedsstillelse, se afsnit B.1.4.2 .

Der skal være truffet aftale om plombering. Plomberne skal være godkendt af de regionale told- og skattemyndigheder og virksomhederne kan for tiden anvende følgende plombetyper :

 • Typen Seal , der fra leverandørens side er fortløbende nummereret, forsynet med mærket "DK", samt ipræget den pågældende virksomheds CVR-nr,
 • Toldsegl af aluminium , der påsættes omkring en godkendt snøre med en plombetang, som er forsynet med et identifikationsmærke. Dette mærke præges i plomben i forbindelse med påsætning. Seglet bærer indskriften ToldSkat med en krone ovenover og derunder tre løver i en kvadrat over bogstaverne DK (Danmark),
 • Envopack Posicheck segl , der fra leverandørens side er fortløbende nummereret, forsynet med mærket "DK", samt ipræget den pågældende virksomheds CVR-nr,
 • Domino metal segl , der fra leverandørens side er fortløbende nummereret, forsynet med mærket "DK", samt ipræget den pågældende virksomheds CVR-nummer,
 • Cash Bag segl , der fra leverandørens side er fortløbende nummereret, forsynet med mærket "DK", samt ipræget den pågældende virksomheds CVR-nummer,
 • Cable Breakaway segl , der fra leverandørens side er fortløbende nummereret, forsynet med mærket "DK", samt ipræget den pågældende virksomheds CVR-nummer.

Før visse forsendelser af kødvarer , bliver der fra slagterivirksomheden påsat en særlig veterinærforsegling af mærket One-seal. Det kan f.eks. være i forbindelse med udførsel mod eksportrestitution. Denne forsegling kan ikke erstatte den forsegling, der skal anvendes ved forsendelse af varer. Toldforsegling skal under alle omstændigheder påsættes.

For så vidt angår en godkendt afsenders mulighed for fritagelse for forsegling i henhold til afsnit B.1.3.1.1 , skal det bemærkes, at det er afgangstoldstedet, der skal tage stilling til, om fritagelse for plombering kan indrømmes .

Forsendelsesangivelser skal i rubrik C forsynes med et særligt stempel , som er godkendt af de regionale told- og skattemyndigheder, se toldvejledningens  bilag 72 . Stemplet anbringes elektronisk og skal indeholde følgende oplysninger:

 • ToldSkats bomærke eller DK
 • afgangstoldsted (se punktet anmeldte adresser i tilladelsen)
 • ------ 
 • udstedelsesdato
 • virksomhedens navn
 • tilladelsens nummer .

De regionale told- og skattemyndigheder kan godkende et metalstempel eller at stemplet er fortrykt på dokumenterne, i tilfælde hvor stemplet ikke anbringes elektronisk .

Tilladelser bliver ved udstedelsen tildelt et nummer, der efter tilladelsens art kan bestå af et bogstav eller en bogstav-/talkombination, efterfulgt af et 3-cifret nummer.

Forudanmeldelse af forsendelser Inden en forsendelse afgår , skal der ske en anmeldelse af den forestående ekspedition til afgangstoldstedet på det sted, hvor varerne indlades til forsendelse. Anmeldelsen skal som hovedregel ske inden for normal ekspeditionstid . Anmeldelse skal bl.a. indeholde oplysning om forsendelsens indhold og mængde samt forventet afgangstidspunkt.

Der kan fastsættes særlige krav til tidspunkter for anmeldelse , hvor f.eks. den godkendte afsenders beliggenhed kan begrunde en tidlig anmeldelse.

Forudanmeldelsens form og tidspunkt aftales med det enkelte afgangstoldsted, i hvis område virksomheden ønsker at forsende varer fra, og vil fremgå af tilladelsen.

Tilladelsen er kun gældende for de adresser der fremgår af tilladelsen.

B.1.4.7 Godkendt modtager

 

GB art. 406-408 De regionale told- og skattemyndigheder kan tillade, at varer, der sendes som EU-forsendelse, ikke frembydes ved bestemmelsestoldstedet, når de er bestemt for en person, der opfylder betingelser for Godkendt modtager.

I tilladelsen fastlægges bl.a.:

 • hvilket eller hvilke bestemmelsesteder der er kompetente for de varer, der ankommer til den godkendte modtager
 • hvilken frist og hvilke nærmere bestemmelser, som gælder for den godkendte modtagers forudanmeldelser til bestemmelsesstedet om kommende forsendelser, således at bestemmelsesstedet eventuelt kan foretage kontrol før varernes afsendelse
 • hvilke varekategorier eller -bevægelser der eventuelt er udelukket fra godkendt modtager ordningen.

Den hovedforpligtede for EU-forsendelsen har opfyldt sine forpligtelser, så snart Forsendelse-ledsagedokumentet fra NCTS-systemet eller eksemplar 4 og 5 af forsendelsesangivelsen, er afleveret til den godkendte modtager, og på betingelse af, at varerne er identificeret, er i uændret stand og afleveret inden for den fastsatte frist .

For hver forsendelse skal den godkendte modtager på transportørens anmodning udstede et ankomstbevis , hvori han erklærer, at dokumenter og varer er overgivet i hans varetægt.

Tilladelsen kan tilbagekaldes , når den godkendte modtager ikke mere opfylder ovennævnte betingelser og betingelserne i tilladelsen.

Tilladelse gives kun til virksomheder, der er tilsluttet både NCTS og Toldsystemet, og der skal umiddelbart i forbindelse med varernes ankomst foretages registrering af alt godset i ToldSkats system. De nærmere krav og muligheder kan fås ved henvendelse til det regionale told- og skatteområde.

For varer under den interne forsendelsesprocedure , der kun har transiteret et EFTA/Visegrad-land , f.eks. T-2 varer fra Italien via Schweiz til Danmark, gælder der det, at disse forsendelser kan afsluttes uden registrering i Toldsystemet . Forsendelsen er kun påbegyndt af hensyn til passagen af EFTA- eller Visegrad-lande, og skal derfor alene registreres i NCTS-systemet. 

De nærmere regler for afslutning af forsendelsesangivelser og udfærdigelse af losningsrapport fremgår af selve tilladelsen.

Virksomhederne hæfter som ekspeditør eller varemodtager for told og afgifter i henhold til Skatteministeriets bekendtgørelse om toldbehandling og er i øvrigt underlagt de almindelige regnskabsmæssige forpligtelser.

Forudanmeldelse af ankomsten Det skal i tilladelsen fastlægges, hvilken frist, der gælder for forudanmeldelse om ankomst af forsendelsen til bestemmelsestoldstedet, således at bestemmelsestoldstedet eventuelt kan foretage kontrol ved varernes ankomst til den godkendte modtager.

B.1.4.8 Den forenklede procedure for varetransport med jernbane eller i store containere

 

GB art. 412-425 CIM-fragtbrevet Ved transport af varer med jernbane under den forenklede procedure anvendes jernbanefragtbrevet , kaldet CIM som forsendelsesangivelse. CIM fragtbrevet anvendes som T-1, T-2 eller T-2 F angivelse. Indtil videre er det kun Railion Danmark A/S der kan anvende CIM fragtbrevet og dermed den forenklede procedure i Danmark. Ved varetransport med jernbane , hvor den forenklede procedure ikke kan anvendes, er det den almindelige forsendelsesprocedure der skal anvendes, se afsnit B.1.3 .

Som hovedforpligtet under den forenklede procedure anses:

 • et jernbaneselskab , som til forsendelse modtager varer, der er ledsaget af et CIM fragtbrev gældende som T-1, T-2 eller T-2 F angivelse,
 • et jernbaneselskab i et EU-land , som modtager varer til transport fra ikke-EU-landes jernbaner .

Klæbeseddel Jernbaneselskaberne sørger for, at varetransporter, der gennemføres som EU-forsendelser, mærkes med specielle klæbesedler på CIM fragtbrev samt på container, banevogn samt det eller de pågældende kolli, se toldvejledningens  bilag 73 .

Ændring af fragtkontrakter Ved en ændring af fragtkontrakten der medfører:

 • at en forsendelse, der skulle afsluttes uden for EU, nu afsluttes inden for EU,
 • at en forsendelse, der skulle afsluttes inden for EU, nu afsluttes uden for EU,

kan jernbanerne kun opfylde den ændrede fragtkontrakt, når der forinden foreligger godkendelse fra afgangstoldstedet.

I alle andre tilfælde kan jernbaneselskaberne opfylde den ændrede fragtkontrakt. Afgangstoldstedet skal da omgående underrettes om ændringen.

Varernes toldmæssige status og anvendelse af CIM fragtbrev CIM fragtbrev skal fremlægges, når en transport under anvendelse af proceduren for EU-forsendelse påbegyndes og afsluttes inden for EU-/EFTA/Visegrad-området.

I rubrikken forbeholdt toldmyndighederne anfører afgangstoldstedet på CIM fragtbrevets eksemplar 1, 2 og 3 tydeligt:

 • T-1, hvis varerne forsendes under ekstern procedure ,
 • T-2, hvis varerne forsendes under intern procedure , se dog nedenfor. - Dette gælder ikke, hvis den interne procedure kun anvendes på grund af transport gennem et EFTA/Visegrad-land,
 • T-2 F, hvis varerne forsendes under intern procedure i overensstemmelse med artikel 340c, stk. 1, i GB.

T-2 eller T-2 F mærket på CIM fragtbrevet skal bekræftes med afgangstoldstedets stempel.

Samtlige blade af CIM fragtbrevet afleveres til bruger.

Varer, der forsendes under intern procedure fra et sted til et andet i EU gennem et eller flere EFTA/Visegrad-lande, forsendes, uden at CIM fragtbrevet skal fremlægges for disse varer på afgangstoldstedet og uden anvendelse af klæbesedler.

Fritagelsen gælder ikke CIM fragtbreve for varer, hvis udførsel fra EU er undergivet restriktioner eller er betinget af afgiftsbetaling.

For de omhandlede varer bliver de regionale told- og skattemyndigheder, i hvis distrikt bestemmelsesstationen er beliggende, bestemmelsestoldstedet .

Hvis varerne ved en mellemstation overgår til fri omsætning eller anden toldprocedure, bliver det regionale told- og skatteområde, hvor denne station er beliggende, bestemmelsestoldstedet. Dette toldsted påtegner blad 2 og 3 samt en yderligere kopi af blad 3 af CIM-fragtbrevet, og anfører på disse blade:

 • Toldbehandlet

Hvis varer forsendes fra et sted til et andet i EU gennem et eller flere EFTA-/Visegrad-lande, er der ingen formaliteter at iagttage ved bestemmelsestoldstedet.

Når EU-varer forsendes med jernbane fra et sted til et andet inden for EU gennem et ikke-EU-land, som ikke er et EFTA-/Visegrad-land, anvendes proceduren for intern EU-forsendelse.

Hvis en forsendelse påbegyndes inden for EU-/EFTA-/Visegrad-området og skal sluttes uden for dette, bliver bestemmelsestoldstedet de regionale told- og skattemyndigheder, i hvis distrikt den grænsestation er beliggende, over hvilken en forsendelse forlader området.

Ved bestemmelsestoldstedet er der ingen formaliteter at iagttage.

Forsendelse fra ikke-EU-lande Hvis en forsendelse påbegyndes uden for EU-/EFTA-/Visegrad-området og skal sluttes inden for dette område, bliver de regionale told- og skattemyndigheder hvor den grænsestation er beliggende, hvor forsendelsen kommer ind i dette område, afgangstoldstedet.

Ved afgangstoldstedet er der ingen formaliteter at iagttage.

 
Forsendelser, der transiterer EU/EFTA/Visegrad-området Hvis en transport påbegyndes og afsluttes uden for dette område bliver de regionale told- og skatteområder ved grænsestationerne henholdsvis afgangs- eller bestemmelstoldsted.

Ved afgangs- og bestemmelsestoldstederne er der ingen formaliteter at iagttage.

 
Toldmæssig status for transitvarer og varer fra lande udenfor EU Hvis en forsendelse påbegyndes uden for EU og afsluttes inden for EU eller den går i transit gennem EU, anses den for at være forsendt som T- 1 forsendelse, medmindre varernes status som EU-varer er dokumenteret.

B.1.4.8.1 Regler om forsendelse i store containere

 

GB art. 426-442a Bestemmelser om forsendelser i store containere Hvis ordningen for EU-forsendelse skal anvendes, forenkles formaliteterne for de vareforsendelser i store containere , som jernbaneselskaberne lader udføre af transportvirksomheder, og som er ledsaget af overleveringsbeviser .

Overleveringsbeviserne skal være udformet, så de kan anvendes som forsendelsesangivelse, også kaldet TR overleveringsbevis .

Transportvirksomheden, som kaldes Intercontainer , er et selskab jernbanerne har oprettet i fællesskab, og hvor de er parthavere.

Formålet er gennemførelse af vareforsendelser i store containere ledsaget af TR overleveringsbeviser.

Store containere er transportenheder , som er:

 • af varig beskaffenhed ,
 • særlig indrettede til uden omladning at lette godstransporten inden for en eller flere transportformer,
 • indrettet således, at de er lette at fastgøre eller håndtere,
 • indrettet således, at de kan toldlukkes effektivt, når identifikation af varerne er nødvendig,
 • er dimensioneret således, at arealet inden for de fire nederste udvendige hjørner er mindst 7 m2.

Et TR overleveringsbevis er en fragtkontrakt mellem transportvirksomheden og afsender . Det er forsynet med et serienummer i øverste højre hjørne - 8 cifre efter TR.

Beviset består af følgende blade:

 • nr. 1-eksemplar til transportvirksomheden,
 • nr. 2-eksemplar til den nationale repræsentant for transportvirksomheden på bestemmelsesstationen,
 • nr. 3a-eksemplar til toldmyndigheden,
 • nr. 3b-eksemplar til modtager,
 • nr. 4-eksemplar til transportvirksomheden,
 • nr. 5-eksemplar til den nationale repræsentant for transportvirksomheden på afgangsstationen,
 • nr. 6-eksemplar til afsender.

En specifikation over store containere er et dokument vedlagt et TR overleveringsbevis, som dækker forsendelsen af flere store containere fra samme afsendelsesstation til samme bestemmelsesstation. Toldformaliteterne skal opfyldes ved begge stationer.

Antallet af specifikationer anføres i rubrikken bestemt hertil på TR overleveringsbeviset. Endvidere anføres TR overleveringsbevisets serienummer på hver specifikation.

Hovedforpligtet Jernbaneselskabet bliver hovedforpligtet for de vareforsendelser på TR overleveringsbeviset, der modtages af transportvirksomheden.

Jernbaneselskabet i det EU-land, gennem hvis område en vareforsendelse på TR overleveringsbevis kommer ind i EU, bliver hovedforpligtet for de vareforsendelser, der modtages af transportvirksomheden i et ikke-EU-land.

Hvis toldformaliteter gennemføres under en forsendelse, der ikke sendes med jernbane til afgangsstationen eller fra bestemmelsesstationen, kan TR overleveringsbeviset kun vedrøre en stor container.

Transportvirksomheden skal sørge for, at forsendelser der udføres som EU-forsendelse, bliver mærket med klæbeseddel, se toldvejledningens bilag 73, på TR overleveringsbevis og på den eller de store containere.

Ændring af fragtkontrakt Hvis en ændring af fragtkontrakten medfører , at en forsendelse der skulle afsluttes:

 • uden for EU, bliver afsluttet inden for EU,
 • inden for EU, bliver afsluttet uden for EU,

kan transportvirksomheden kun opfylde den ændrede fragtkontrakt med forudgående godkendelse fra afgangstoldstedet. I alle andre tilfælde kan transportvirksomheden opfylde den ændrede fragtkontrakt.

Transportvirksomheden underretter omgående afgangstoldstedet om ændringer.

Varernes toldmæssige status og specifikationer Når en forsendelse, hvor proceduren for EU-forsendelse skal anvendes, påbegyndes og afsluttes inden for EU-/EFTA-/Visegrad-området, fremlægges TR-overleveringsbeviset for afgangstoldstedet.

I rubrikken for toldmyndigheden i TR-overleveringsbevisets eksemplar 1, 2, 3A og 3B anfører afgangstoldstedet på tydelig måde:

 • T-1 hvis varerne forsendes under ekstern EU-forsendelsesprocedure,
 • T-2 hvis varerne forsendes under intern EU-forsendelsesprocedure, se dog nedenfor. Dette gælder ikke hvis proceduren kun er anvendt på grund af transport gennem et EFTA/Visegrad-land.
 • T-2 F, hvis varerne forsendes under intern procedure i overensstemmelse med artikel 340c, stk.1, i GB.

T-2 eller T-2 F mærket på TR-overleveringsbeviset skal bekræftes med afgangstoldstedets stempel.

Når et TR overleveringsbevis vedrører en container, hvori der både forsendes T-1, T-2 og/eller T-2 F varer, anfører afgangstoldstedet i toldmyndighedens rubrik på eksemplar 1, 2, 3A og 3B særskilte henvisninger til containeren, alt efter om det er T-1, T-2 og/eller T-2 F varer de indeholder.

Når der i de nævnte tilfælde benyttes specifikationer for store containere, udfærdiges der særskilte specifikationer for hver kategori af containere, og henvisning hertil anføres i toldmyndighedens rubrik på TR-overleveringsbevisets eksemplar 1, 2, 3A og 3B med løbenumre på specifikationerne til de store containere.

Der anføres T-1, T-2 eller T-2 F, ud for løbenumrene på specifikationerne alt efter kategorien af de containere, de vedrører.

Samtlige eksemplarer af TR overleveringsbeviset tilbageleveres til den pågældende transportvirksomhed.

Varer, der forsendes fra et sted til et andet i EU gennem et eller flere EFTA-/Visegrad-lande under proceduren for intern EU-forsendelse, kan forsendes, uden at TR overleveringsbeviset fremlægges for afgangstoldstedet og uden at få påsat klæbesedler.

Fritagelsen gælder ikke varer, hvis udførsel fra EU er undergivet restriktioner eller betinget af afgiftsbetaling.

For T-1, T-2 og T-2 F varer skal TR overleveringsbeviset fremlægges for det bestemmelsestoldsted, hvor varerne angives til overgang til fri omsætning eller med henblik på henførsel under anden toldprocedure.

Ved bestemmelsesstationen er der ingen formaliteter at iagttage for forsendelser, der kun har transiteret et EFTA-/Visegrad-land.

Hvis en forsendelse påbegyndes inden for EU-/EFTA-/Visegrad-området, og skal sluttes uden for dette område, bliver bestemmelsestoldstedet de regionale told- og skattemyndigheder, hvorfra en forsendelse forlader dette område.

Ved bestemmelsestoldstedet er der ingen formaliteter at iagttage.

 
Forsendelse fra ikke-EU-lande Hvis en forsendelse påbegyndes uden for EU-/EFTA-/Visegrad-området og skal sluttes inden for dette område, bliver deregionale told- og skattemyndigheder, hvor forsendelsen kommer ind i området, afgangstoldsted.

Ved afgangstoldstedet er der ingen formaliteter at iagttage.

Det regionale told- og skatte område, hvor varerne frembydes, bliver bestemmelsestoldsted. Formaliteterne ved anvendelse af TR overleveringsbeviset skal opfyldes ved bestemmelsestoldstedet.

 
Forsendelser der transiterer EU-/EFTA-/Visegrad-området Hvis en forsendelse påbegyndes og sluttes udenfor dette område, bliver det regionale told- og skatteområde, i hvis distrikt den grænsestation er beliggende, over hvilken forsendelsen kommer ind i EU, afgangstoldsted og de regionale told- og skatteskattemyndigheder over hvilket forsendelsen går ud af EU, bestemmelsestoldsted.

Ved afgangs- og bestemmelsestoldstederne er der ingen formaliteter at iagttage.

 
Toldmæssig status for varer fra ikke-EU-lande og transitvarer Varer, der kommer ind i EU fra et ikke-EU-land anses for at have T-1 status. Forsendes disse varer videre, bliver det under proceduren for ekstern forsendelse, medmindre varernes EU-status kan dokumenteres.

B.1.4.8.2 Ladelister

 

Hvis der benyttes ladelister , skal antallet af ladelister anføres i rubrikken til bilag. Dette gælder såvel CIM fragtbrev som TR overleveringsbevis.

Der skal anføres nummeret på den banevogn, som CIM fragtbrevet vedrører, eller nummeret på den container, som varerne er anbragt i.

For forsendelser, der påbegyndes i EU og omfatter både T-1 og T-2 varer, skal der udfærdiges særskilte ladelister.

Angående forsendelser i store containere omfattet af TR overleveringsbeviset, udfærdiges den særskilte ladeliste for hver af de store containere, hvori der både er T-1 og T-2 varer.

Der henvises til løbenumre på ladelister for hver af de to varekategorier i rubrikken for varebeskrivelse. Dette gælder såvel CIM fragtbrev som TR overleveringsbevis.

B.1.4.8.3 Den almindelige og de forenklede procedurers anvendelsesområde

 

Hvis proceduren for EU-forsendelse skal anvendes, udelukker bestemmelserne om forenkling ikke muligheden for at benytte den almindelige forsendelsesprocedure. Bestemmelserne om klæbesedler opretholdes.

Hvis proceduren for EU-forsendelse anvendes, skal der i CIM fragtbrevet eller TR overleveringsbeviset anføres en henvisning til den anvendte T-angivelse i rubrikken til angivelse af antal bilag.

Henvisningen skal omfatte angivelsens art, udstedende regionale told- og skatteområde, dato og registreringsnummer for hver angivelse.

Hvis en forsendelse er ledsaget af et TR overleveringsbevis, er et eventuelt ledsagende CIM fragtbrev anvendt i forbindelse med denne forsendelse ikke omfattet af almindelige bestemmelser om forsendelse med jernbane.

I dette tilfælde skal CIM fragtbrevet i rubrikken til antal bilag forsynes med tydelig henvisning til TR overleveringsbeviset med angivelse af serienummer.

B.1.4.8.4 Forsendelser, der skal frembydes for det regionale told- og skattemyndigheder

 

Forsendelsen skal frembydes for de regionale told- og skattemyndigheder, hvis den indeholder følgende varer:

 • varer, der forsendes efter EU's ordning for EU-forsendelse i tilfælde hvor der ikke anvendes den forenklede jernbaneprocedure,
 • varer, der udføres mod fremlæggelse af TIR- eller ATA-carnet,
 • spiritus, ethanol og vin med mere end 18 rumfangsprocent alkohol samt tobaksvarer , der udføres i uberigtiget stand eller mod godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter,
 • varer, der udføres til reparation eller anden behandling i udlandet med henblik på efterfølgende genindførsel i uforandret stand mod toldlempelse,
 • varer, der udføres mod godtgørelse af eller fritagelse for told, moms og punktafgifter, medmindre det regionale told- og skatteområde har fritaget virksomheden for at frembyde varerne,
 • varer, for hvilke der kræves udbetalt eksportrestitution,
 • varer, for hvilke der er fastsat bestemmelser om opkrævning af eksportafgift,
 • varer, der er licenspligtige eller underkastet andre restriktioner,
 • varer, for hvilke der opkræves eller udbetales udligningsbeløb,
 • varer, der er registreret til midlertidig oplæggelse, se afsnit A.1 .

EU-varer og fortoldede varer kan uden frembydelse for de regionale told- og skattemyndigheder indleveres til jernbanen, medmindre de omfattes af de ovenfor omtalte regler.

B.1.4.9 Den forenklede flyprocedure

 

GB art. 313 og 444-445 Varer, der ankommer fra en lufthavn i et ikke-EU-land , anses for at være T-1 varer, medmindre det godtgøres, at de har T-2 status eller T-2 F status.

Varer, der transporteres fra en lufthavn indenfor EU til en anden lufthavn indenfor EU , anses for at have T-2 status eller T-2 F status, medmindre det fastslås, at de har T-1 status.

Ordningen for EU-forsendelse er obligatorisk for varer , der transporteres ad luftvejen , når de enten indlades eller omlades i en lufthavn indenfor EU. Det luftfartsselskab, som transporterer varer ledsaget af manifester , der gælder som EU-forsendelsesangivelse, anses som hovedforpligtet for den pågældende forsendelse.

Når det er obligatorisk at anvende forsendelsesproceduren for varer, der transporteres ad luftvejen, er det tilladt at anvende de almindelige procedurer for EU-forsendelser, se afsnit B.1.3 standardproceduren

GB art. 444 Forenklet fremgangsmåde - niveau 1 Det kan tillades luftfartsselskaber at anvende luftfartsmanifestet som forsendelsesangivelse , når indholdet af manifestet er i overensstemmelse med modellen i tillæg 3 til bilag 9 til konventionen om international civil luftfart .

Manifestets form samt afgangs- og bestemmelseslufthavne for forsendelserne fremgår af tilladelsen.  Luftfartsselskaberne fremsender en bekræftet kopi af tilladelsen til toldmyndighederne i hver af de berørte lufthavne.

Hvis der forsendes varer under proceduren for ekstern - T-1, og intern - T-2 F, - forsendelse, samt  T-2 for EU varer sendt i henhold til Konventionen om fælles forsendelse til EFTA/Visegrad-landene , opføres disse på hvert sit manifest.

Manifesterne skal være forsynet med en af luftfartsselskabet dateret og underskrevet påtegning, som viser, hvilken toldmæssig status de pågældende varer har. Manifesterne gælder i udfyldt og underskrevet stand som T-1, T-2 F angivelse eller T-2 angivelse.

Manifesterne skal endvidere indeholde følgende oplysninger :

 1. navnet på luftfartsselskabet,
 2. rutenummer,
 3. dato for flyvningen,
 4. navne på afgangs- og bestemmelseslufthavne,

og for hver enkelt forsendelse på manifestet:

 1. luftfragtbrevets nummer ,
 2. antal kolli,
 3. varebeskrivelse eller påtegningen "Consolidated" for samlegods,
 4. bruttomasse.

I afgangslufthavnen fremlægges manifesterne i mindst 2 eksemplarer til påtegning hos toldmyndighederne, som beholder det ene eksemplar, mens det andet ledsager transporten til bestemmelseslufthavnen.

Toldmyndighederne i bestemmelseslufthavnen sender hver måned en liste tilbage til toldmyndighederne i hver afgangslufthavn. Listen er en fortegnelse over de manifester, der er blevet forelagt i den forgangne måned fra den pågældende afgangslufthavn.

Det er luftfartsselskaberne, der skal udarbejde listen og få denne bekræftet af toldmyndighederne.

Listen skal indeholde følgende oplysninger:

 1. manifestets referencenummer,
 2. mærket, T 1, T2 F eller T-2, der viser, at manifestet gælder som forsendelsesangivelse,
 3. navnet, evt. forkortelse, på det luftfartsselskab, der har transporteret varerne,
 4. rutenummeret,
 5. dato for flyvningen.

Listen over modtagne manifester kan luftfartsselskaberne efter tilladelse selv overføre til toldmyndighederne i hver afgangslufthavn.

Toldmyndighederne kan til kontrolformål forlange udleveret manifesterne vedrørende alle varer , der udlosses i lufthavnen, selvom manifesterne ikke gælder som EU-forsendelsesangivelser.

GB art. 445 Forenklet fremgangsmåde - niveau 2 Det kan tillades luftfartsselskaber, at anvende et manifest som forsendelsesangivelse, der fremsendes gennem et elektronisk dataoverførselssystem , hvis de udfører et betydeligt antal flyvninger mellem de lande hvor EU's forsendelsesordning er gældende.

Det er en betingelse, at internationale etablerede luftfartsselskaber eller selskaber har et regionalt kontor i EU.

Ansøgning herom indgives til de regionale told- og skattemyndigheder. Toldmyndighederne skal fremsende en sådan modtaget ansøgning til de øvrige landes toldmyndigheder , hvor tilladelsen ønskes at skulle være gældende. Såfremt toldmyndigheder ikke har modtaget nogen indsigelse inden 60 dage, udstedes tilladelsen .

Tilladelsen er kun gældende i de tilladelsen nævnte lufthavne.

Manifestet, der ved hjælp af dataoverførselssystemer er blevet fremsendt fra afgangslufthavnen, skal anvendes som manifest i ankomstlufthavnen.

Ud for hver post i manifestet anfører lufthavnsselskaberne den relevante toldmæssige status;

 • " T-1 ", hvis varerne er henført under ekstern forsendelse,
 • " T-2 ", hvis varerne er henført under intern forsendelse i henhold til Konventionen om fælles forsendelse,
 • " TF ", hvis varerne er henført under intern forsendelse efter artikel 340c, fra eller mellem steder i Fællesskabets toldområde, for hvilken bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF ikke finder anvendelse,
 • " TD ", for varer, der allerede er henført under en forsendelsesprocedure, eller som transporteres under proceduren for aktiv forædling, toldoplag eller midlertidig indførsel. I disse tilfælde anfører luftfartsselskabet også koden TD, på det relevante luftfragtbrev sammen med en henvisning til den benyttede procedure samt forsendelses- eller overførselsdokumentets referencenummer, dato og afgangssted,
 • "C", der svarer til T-2 L eller "F", der svarer til T-2 LF, for fællesskabsvarer, der ikke er henført under en forsendelsesprocedure,
 • "X", for fællesskabsvarer, som skal udføres, og som ikke er henført under forsendelsesproceduren.

Det er kun nødvendigt at anvende ét manifest, uanset det er varer med forskellig status.

Forsendelsen anses for afsluttet, når det EDB-overførte manifest er stillet til rådighed for toldmyndighederne i bestemmelseslufthavnen.

Luftfartsselskaberne skal opbevare dokumentation for samtlige forsendelsers T-status .

B.1.4.9.1 Administrativ ordning for luftfragt, som transporteres ad landevej

 

Der er i EU, EFTA og Visegradlandene fastsat en administrativ ordning for at lette transporten af luftfragtgods ad landevejen mellem lufthavnene i landene, hvorefter luftfartsselskaberne har mulighed for at benytte manifester som ladelister , som fastsat i artikel 444/445 i GB og artikel 111/112 i tillæg II til Konventionen om fælles forsendelse. Manifesterne skal ledsage forsendelsesangivelsen . For at anvende denne lempelse gælder følgende betingelser:

 • reglerne gælder kun for luftfartsselskaber, som råder over tilsvarende beflyvningstilladelser mellem de pågældende lufthavne, og som reelt gør brug af disse tilladelser til beflyvning. Klarerere, der handler for luftfartsselskabers regning , kan dække sådanne transporter ved hjælp af deres egne sikkerhedsstillelser,
 • luftfartsselskaberne kan enten benytte deres egne transportmidler til forsendelse af godset eller indgå aftale med en anden transportvirksomhed om forsendelsen,
 • der skal stilles sikkerhed for den pågældende transport, når det kræves efter bestemmelserne om fællesskabsforsendelse/fælles forsendelse,
 • et eksemplar af luftfragtbrevet (air waybill) for hver af de i manifestet angivne forsendelser skal fremvises både for afgangstoldstedet og for bestemmelsestoldstedet, og skal ledsage varerne,
 • en kopi af flymanifesterne som fastsat i artikel 444 i GB (artikel 111 i tillæg II i Konventionen om fælles forsendelse), (separate T1- og/eller T2 manifester), eller når artikel 445 i GB (artikel 112 i tillæg II i Konventionen om fælles forsendelse ) finder anvendelse, en kopi af udskriften af det edb-overførte manifest er, skal forelægges både for afgangstoldstedet og for bestemmelsestoldstedet og skal ledsage forsendelsen,
 • luftfragtbreve og manifester skal vedlægges som bilag til alle Forsendelse-ledsagedokumenter (kopier),
 • der skal udstedes et Forsendelse-ledsagedokument for hver bestemmelseslufthavn, og dette skal ud over at opfylde de normale krav med hensyn til udfyldning også indeholde følgende oplysninger:
 • Rubrik 31 - rutenummer for hvert manifest
 • Rubrik 25 - kode 40,
 • dokumentet behandles på den sædvanlige måde, og de almindelige forsendelsesregler er gældende.

Forsendelse-ledsagedokumenter, der forelægges med angivelse af bestemmelsestoldsted, som ikke er en lufthavn, er ikke omfattet af denne lempelse.

B.1.4.10 Varetransport med skibe, herunder den forenklede procedure for søtransport

 

I dette afsnit beskrives de nærmere regler for varetransport med skibe .

B.1.4.10.1 Almindelige regler for varetransport med skibe

 

Alle varer, der transporteres ad søvejen , er at betragte som T-1 varer, medmindre andet er bevist.

GB art. 313a Dette gælder dog ikke varer, der transporteres af et skib, der har tilladelse til fast rutefart i henhold til artikel 313a i GB, samt for skibe, der udelukkende sejler i intern dansk trafik (kysttrafik) og som kun transporterer T-2 varer, idet disse skibe som princip kan betragtes som værende i fast rutefart . Det vil være de regionale told- og skattemyndigheder, hvorunder losningshavnen hører, der konkret vurderer disse sejladser og vil kunne forlange f.eks. et T-2 L dokument udsted efterfølgende.

Som eksempel på en sådan sejlads kan nævnes:

 • danske kartofler, sejles fra Samsø til Århus,
 • T-2 varer, der sejles fra Hundested til Aalborg.

B.1.4.10.2 Varers status som EU-varer

 

GB art. 314c Skibe der ikke sejler i fast rutefart , og som måtte have T-2 eller T-2 F varer ombord kan dokumentere varernes status som fællesskabsvarer på følgende måde:

 • ved et T2 L-dokument T2 LF-dokument eller faktura/transportdokument i henhold til artikel 315-317b i GB, vedrørende påtegning på manifest i henhold til artikel 317a i GB, se nedenfor,
 • efter reglerne i artikel 319-323 i GB, blandt andet T-2 L anført på TIR eller ATA-carnet,
 • ved et punktafgiftsledsagedokument efter Kommissionens forordning (EØF) nr. 2719/92,
 • ved et T2M-dokument, i henhold til artikel 325 i GB,
 • ved hjælp af den artikel 462a, stk. omhandlede klæbeseddel, ved postforsendelse
 • ved et særligt dokument i henhold til artikel 816 i GB, dokumentet omhandler attest for status i forbindelse med frizoner og frilagre,
 • kontroleksemplar T5 i henhold til artikel 843 i GB, omhandler varer undergivet udførselsmæssige restriktioner der efter udførsel påny genindføres i Fællesskabets toldområde.

Den førstnævnte mulighed for dokumentation af fællesskabsstatus i henhold til artikel 317a omhandler anvendelse af rederiets manifest som dokumentation .

Hvis rederier for skibe, der ikke er i fast rutefart, ønsker af dokumentere varernes status som fællesskabsvarer ved anvendelse af manifestet, skal dette mindst indeholde følgende oplysninger:

 • rederiets fulde navn og adresse,
 • skibets identitet,
 • varernes lastested og -dato,
 • varernes lossested.

Endvidere skal manifestet for hver forsendelse indeholde:

 • henvisning til konnossement eller et andet handelsdokument,
 • kollienes antal, art, mærker og numre,
 • varebeskrivelse baseret på varernes sædvanlige handelsbetegnelse med de angivelser, der er nødvendige for identifikation deraf,
 • bruttomasse i kg,
 • i givet fald containernes numre, og
 • følgende angivelse for varernes status, dvs.:
  • "C" (svarende til T2L) for varer, hvis status som fællesskabsvarer kan dokumenteres,
  • "F" (svarende til T2LF) for varer, hvis status som fællesskabsvarer kan dokumenteres ved bestemmelsesstedet, eller som hidrører fra en del af Fællesskabets toldområde, hvor bestemmelserne i direktiv 77/388/EØF ikke finder anvendelse,
  • "N" for alle andre varer.

Det af rederiet udfyldte og underskrevne manifest påtegnes på rederiets anmodning af toldmyndighederne i afgangshavnen.

Rederiet kan dog selv påtegne manifestet , hvis den samlede værdi af de i manifestet anførte varer, ikke overstiger 10 000 EURO, ca. 75.000 kr. eller hvis rederiet har opnået tilladelse som "Godkendt afsender", se artikel 324a og 324b i GB eller for elektronisk overførte manifester , se afsnit B.1.4.10.3 .

B.1.4.10.3 Bevis for varers status som fællesskabsvarer - Godkendt afsender - elektronisk overførte manifester

 

GB art. 324e Internationale rederier kan få tilladelse til ikke at udfærdige det manifest, der tjener som bevis for varers status som fællesskabsvarer , før senest dagen efter skibets afgang og i alle tilfælde før skibets ankomst til bestemmelseshavnen Tilladelsen gives kun til internationale rederier:

 • som opfylder såvel betingelserne i afsnit B.1.4 om forenklinger, artikel 373, dog med den undtagelse, at det tillades, at rederierne ikke er etableret i Fællesskabet, hvis de der har et regionalt kontor,
 • anvender elektroniske dataoverførselssystemer til at sende oplysningerne mellem afgangs- og bestemmelseshavnene i Fællesskabet,
 • har et betydeligt antal sejladser ad godkendte ruter mellem medlemsstaterne

Det bemærkes, at der her ikke er tale om begrebet "Fast rutefart", som omhandlet af afsnit B.1.4.10.4 .

Anmodning om en sådan tilladelse, indeholdende de afgangs- og bestemmelseshavne, hvor tilladelsen ønskes anvendt, skal indgives til de regionale told- og skattemyndigheder, hvor rederiet er etableret. Toldmyndighederne retter herefter henvendelse til de medlemsstater, hvor tilladelse ønskes anvendt. Toldmyndighederne kan udstede tilladelsen, hvis der ikke inden 60 dage efter datoen for meddelelsen, er modtaget nogen indsigelse. Tilladelsen kan anvendes i alle de berørte lande og finder kun anvendelse på skibstransporter mellem de i tilladelsen nævnte havne.

Forenklingen anvendes således:

 1. manifestet i afgangshavnen fremsendes ved hjælp af et elektronisk dataoverførselssystem til bestemmelseshavnen
 2. rederiet anfører de i artikel 317a, stk. 2, nævnte oplysninger på manifestet, se afsnit B.1.4.10.2 ,
 3. en udskrift af det gennem et elektronisk dataoverførselssystem fremsendte manifest forelægges på forlangende for toldmyndighederne i afgangshavnen senest på arbejdsdagen efter den dag, skibet har forladt havnen, og i alle tilfælde før skibets ankomst til bestemmelseshavnen,
 4. en udskrift af det gennem et elektronisk dataoverførselssystem fremsendte manifest forelægges for toldmyndighederne i bestemmelseshavnen.

B.1.4.10.4 Særregler for varetransport med skibe - Fast rutefart

 

GB art. 313-313b og 446-449 Rederier kan efter ansøgning meddeles tilladelse til fast rutefart. Tilladelsen udstedes i det medlemsland, hvor rederiet er etableret eller repræsenteret og gives efter aftale med toldmyndighederne i de andre berørte medlemslande.

Ved fast rutefart forstås rutefart, hvormed der regelmæssigt transporteres varer, og hvortil de benyttede skibe udelukkende sejler mellem havne i Fællesskabets toldområde og ikke kan komme fra, sejle til eller anløbe steder uden for dette område eller komme fra, sejle til eller anløbe frizoner i havne i Fællesskabets toldområde.

Når et rederi har tilladelse til fast rutefart betyder det, at alle varer, som skibet transporterer er, at betragte som T-2 varer medmindre andet er dokumenteret f.eks. i form af en forsendelsesangivelse med status T-1 eller ved påtegning på skibets manifest ved den forenklede procedure, se afsnit B.1.4.10.5 . Rederiet har altså pligt til såfremt der transporteres T-1 varer, at disse enten er ledsaget af en forsendelsesangivelse, eller der er påtegning om T-1 status på skibets manifest.

Ansøgning om fast rutefart indgives til det regionale told- og skatteområde og skal indeholde oplysninger om:

 • de berørte havne,
 • navnene på de skibe, der skal indgå i ruten,
 • sejlplanen,
 • eventuelle andre oplysninger som den regionale told- og skattemyndighed måtte kræve.

For at kunne opnå tilladelse til fast rutefart er det en betingelse, at rederiet:

 • er etableret eller repræsenteret i Fællesskabets toldområde, og stiller regnskaberne til rådighed for toldmyndighederne,
 • ikke har begået alvorlige eller gentagne overtrædelser i forbindelse med fast rutefart,
 • kan godtgøre overfor toldmyndighederne, at de driver fast rutefart som defineret i artikel 313a, stk. 1, se ovenfor, og som erklærer:
  1. at der for de ruter, der ansøges om tilladelse til, ikke vil ske anløb i en havn i et tredjeland eller i en frizone i en havn i Fællesskabets toldområde, og at der ikke vil blive omladet varer på havet, og
  2. at et eksemplar af tilladelsen vil være om bord på skibet og på forlangende vil blive forelagt toldmyndighederne.

B.1.4.10.5 Forenklinger af forsendelsesordningen - for skibe i fast rutefart

 

Når der anvendes en forenkling af ordningen efter artikel 447 og 448, skal der ikke stilles sikkerhed for told og afgifter.

GB art. 447 Forenklet fremgangsmåde - niveau 1 Det er en forudsætning for anvendelse af reglerne i dette afsnit, at rederiet har opnået tilladelse til fast rutefart , se afsnit B.1.4.10.4 , for de omhandlede skibe, på den pågældende rute.

Det kan tillades rederier at anvende sømanifestet vedrørende de pågældende varer som forsendelsesangivelse, kaldet forenklet fremgangsmåde - niveau 1.

Ansøgning herom indgives til de regionale told- og skattemyndigheder.

Efter at have modtaget tilladelsen fra den regionale told- og skattemyndighed om tilladelse til at anvende manifestet som forsendelsesdokument , fremsender rederiet en bekræftet kopi af tilladelsen til toldmyndighederne i hver af de pågældende havne.

Tilladelsen gælder i alle involverede EU-lande.

Et rederi eller en rederiagent , der har fået en tilladelse, kan frit anvende de almindelige EU-forsendelsesprocedurer.

Tilladelse til at anvende manifestet som EU-forsendelsesdokument gives kun til rederier:

 • som opfylder betingelserne i artikel 373, se afsnit B.1.4 , og
 • som anvender manifester, udformet efter en model der mindst indeholder oplysninger om:

rederiets navn og adresse, skibets identitet, lastested, lossested, og for hver forsendelse, henvisning til konnossement, kolliantal, art, mærke, numre, en beskrivelse af varerne ved hjælp af deres sædvanlige handelsbetegnelse med de angivelser, der er nødvendige for identifikationen deraf, bruttomasse i kg, og eventuelle containernumre, og som kan fremlægges behørigt udfyldt og underskrevet for toldmyndighederne inden skibets afgang.

Hvis forsendelsen indeholder varer med både T-1 og T-2 F status, skal disse varer opføres på hvert sit manifest.

Rederiet skal forsyne manifesterne med en dateret og underskrevet påtegning om, at manifesterne gælder som EU-forsendelsesdokumenter og vise, hvilken status varerne har.

Rederiet, der transporterer varer ledsaget af et manifest, anses som hovedforpligtet for den pågældende forsendelse.

Manifesterne fremlægges i mindst 2 eksemplarer til påtegning for afgangshavnens toldmyndigheder , som herefter beholder et eksemplar. Dette gælder ikke for godkendte afsendere.

Bestemmelseshavnens toldmyndigheder skal have fremlagt 1 eksemplar af manifestet.

I øvrigt kan toldmyndighederne i bestemmelseshavnen altid forlange at få udleveret samtlige manifester og konnossementer til kontrol af alle varer, der udlosses i havnen.

Toldmyndighederne i bestemmelseshavnen sender hver måned en liste over de manifester, som har været forelagt i løbet af foregående måned, til afgangshavnens toldmyndigheder. Listen udarbejdes af rederierne.

På listen anføres for hvert manifest følgende oplysninger:

 • manifestets referencenummer,
 • mærket (T1/T2F) der viser, at manifestet gælder som forsendelsesangivelse
 • navnet på rederiet, evt. forkortet, der har transporteret varerne,
 • datoen for søtransporten.

GB art. 448 Yderligere forenkling - forenklet fremgangsmåde - niveau 2 Det kan tillades rederier at anvende et enkelt manifest, hvis de har et betydeligt antal regelmæssige sejladser ad godkendte ruter mellem EU-landene, kaldet forenklet fremgangsmåde - niveau 2. Det vil sige, at de har tilladelse til fast rutefart, se afsnit B.1.4.10.4 .

Tilladelse gives til rederier , der opfylder reglerne i artikel 373, se afsnit B.1.4 , dog således at de er etablerede i eller har et regionalt kontor inden for EU-området.

Ansøgning om den yderligere forenklede procedure indgives til de regionale told- og skattemyndigheder.

Når toldmyndighederne i medlemslandet, hvor rederiet er etableret eller har et regionalt kontor, modtager en sådan anmodning, gives der meddelelse til de andre EU- lande, om de forventede afgangs- og bestemmelseshavne på deres områder.

Hvis toldmyndighederne ikke inden for 60 dage efter meddelelsernes dato har modtaget nogen indsigelse, gives tilladelsen til den forenklede procedure.

Forenklingen anvendes således:

 • rederiet opbevarer dokumentation for samtlige forsendelsers status og genparter af manifester,
 • rederiet kan anvende et enkelt manifest for alle transporterede varer. I så fald anføres den relevante status ud for hver vare i manifestet:
 • T-1, hvis varerne er henført under ekstern fællesskabsforsendelse,
 • TF, hvis varerne er henført under proceduren for intern fællesskabsforsendelse til, fra eller mellem steder i Fællesskabets toldområde, for hvilken bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF ikke finder anvendelse,
 • TD, for varer, der allerede er henført under en forsendelsesprocedure, eller som transporteres under proceduren for aktiv forædling, toldoplag eller midlertidig indførsel. I disse tilfælde anfører rederiet også "TD" på det relevante konnossement eller andet handelsdokument sammen med en henvisning til den benyttede procedure, samt forsendelses- eller overførselsdokumentets referencenummer, dato og udstedelsessted,
 • C der svarer til T-2 L, for varer, hvis status som fællesskabsvarer kan dokumenteres,
 • X for fællesskabsvarer, som skal udføres, og som ikke er henført under forsendelsesproceduren.

Manifestet, skal være udformet efter en model, der mindst indeholder oplysninger om:

rederiets navn og adresse, skibets identitet, lastested, lossested, og for hver forsendelse, henvisning til konnossement, kolliantal, art, mærke, numre, en beskrivelse af varerne ved hjælp af deres sædvanlige handelsbetegnelse med de angivelser, der er nødvendige for identifikationen deraf, bruttomasse i kg, og eventuelle containernumre.

Proceduren for EU-forsendelse anses for afsluttet, når manifesterne og varerne er frembudt for toldmyndighederne i bestemmelseshavnen.

Rederiet skal give toldmyndighederme meddelelse om alle overtrædelser og uregelmæssigheder .

B.1.5 Kontrol med procedurens ophør

 

TK art. 92 ToldSkats kontrol med forsendelsesprocedurens ophør er fastsat i artikel 365-366 i GB og der er hertil fastsat følgende definition i artikel 92 i toldkodeks:

"1. Proceduren for ekstern forsendelse ophører , og brugerens pligter er opfyldt, når de varer, der er omfattet af proceduren, og de nødvendige dokumenter frembydes på bestemmelsestoldstedet i henhold til procedurens bestemmelser.

2. Toldmyndighederne afslutter proceduren for ekstern forsendelse , når de på grundlag af en sammenligning mellem de oplysninger, der foreligger på afgangstoldstedet, og de oplysninger, der foreligger på bestemmelsestoldstedet, kan konstatere, at proceduren er ophørt på korrekt vis."

B.1.5.1 Information af den hovedforpligtede og alternativt bevis

 

GB art. 365 Hvis retureksemplaret af forsendelsesangivelsen , eksemplar 5, eller tilbagesvaret til afgangstoldstedet i NCTS , ikke er blevet modtaget retur fra bestemmelsestoldstedet til afgangstoldstedet inden for en frist på to måneder efter at forsendelsen er påbegyndt, sender afgangstoldstedet en meddelelse herom til den hovedforpligtede. Den hovedforpligtede bliver her anmodet om at fremlægge bevis for , at varerne og forsendelsesangivelsen er blevet frembudt for bestemmelsestoldstedet.

Det bemærkes, at for forsendelser i NCTS vil angivelsen 6 dage efter sidste frist for frembydelse for bestemmelsestoldstedet, få en bemærkning om at det anbefales at påbegynde rykkerproceduren . Det er intentionen gradvist at fremskynde rykkerproceudren fra de 2 måneder til tidspunktet i NCTS.

Dette bevis kan, hvis toldmyndighederne stiller sig tilfreds hermed, fremlægges i form af et dokument attesteret af toldmyndighederne i bestemmelsesmedlemsstaten, som muliggør en identifikation af de pågældende varer, og hvoraf det fremgår, at de er blevet frembudt for bestemmelsesstedet eller er afleveret til en godkendt modtager, efter artikel 406.

Det pågældende bevis kan ligeledes anses for fremlagt, hvis den hovedforpligtede fremlægger et tolddokument, og toldmyndighederne stiller sig tilfreds hermed, vedrørende henførsel af de pågældende varer under en toldmæssig anvendelse eller bestemmelse, se artikel 4, nr. 15 og 16 i toldkodeks, i et tredjeland eller en genpart eller fotokopi heraf, som gør det muligt at identificere de pågældende varer. En genpart eller fotokopi skal være bekræftet enten af det organ, der har påtegnet originalen, eller af det berørte tredjelands myndigheder eller af myndighederne i et af medlemsstaterne.

B.1.5.2 Efterforskningsproceduren

 

GB art. 366 Hvis toldmyndighederne i afgangslandet ikke fire måneder fra datoen for antagelsen af forsendelsesangivelsen har modtaget enten retureksemplaret af forsendelsesangivelsen eller alternativt bevis fra den hovedforpligtede, indledes omgående en efterforskningsprocedure , med henblik på at fastslå, om de pågældende varer og forsendelsesangivelsen er blevet frembudt for toldmyndighederne på et bestemmelsestoldsted, eller i mangel heraf at fastslå grundlaget for toldskyldens opståen , at identificere skyldneren og at bestemme, hvilke toldmyndigheder der er kompetente for behandlingen af sagen , inddrivelse af told og afgifter .

Denne efterforskningsprocedure indledes straks, hvis toldmyndighederne på afgangstoldstedet underrettes på et tidligere tidspunkt eller hvis de har mistanke om, at proceduren ikke er ophørt i henhold til artikel 92 i toldkodeks.

Efterforskningsproceduren indledes også, hvis det senere viser sig, at beviset for procedurens ophør i henhold til artikel 92 i toldkodeks, er forfalsket .

For at indlede en efterforskningsprocedure sender toldmyndighederne i afgangslandet en anmodning til toldmyndighederne i bestemmelseslandet sammen med alle nødvendige oplysninger.

Toldmyndighederne i bestemmelseslandet og eventuelt de grænseovergangssteder, der er blevet anmodet om at medvirke i forbindelse med en efterforskningsprocedure , afgiver straks deres svar, når anmodningen er blevet undersøgt.

Hvis efterforskningsproceduren gør det muligt at fastslå, at proceduren kan afsluttes af afgangstoldstedet, underrettes den hovedforpligtede herom. Det samme gælder de toldmyndighederne, der ellers ville have indledt en inddrivelsesprocedure i henhold til artikel 217 til 232 i toldkodeks.

Hvis efterforskningsproceduren ikke gør det muligt at fastslå, at proceduren kan afsluttes af afgangstoldstedet, indledes en inddrivelsesprocedure af told og afgifter, se afsnit A.22 og B.1.6 .

B.1.6 Toldskyld og inddrivelse

 

TK art. 215, stk. 1 og GB art. 450a Bestemmelserne om toldskyld er beskrevet i afsnit A.22 , og stedet for toldskyldens opståen er beskrevet i afsnit A.22.6 , men derudover er der for forsendelse fastsat nogle yderligere bestemmelser i artikel 450a, hvorefter den frist der omtales i artikel 215, stk. 1, fastsættes til 10 måneder fra antagelsen af forsendelsesangivelsen.

Det betyder, at når en forsendelsesangivelse ikke er blevet afsluttet af afgangstoldstedet og den hovedforpligtede er blevet underrettet, se afsnit B.1.5.1 , og efterforskningsproceduren er indledt, se afsnit B.1.5.2, og stedet for overtrædelsen eller uregelmæssigheden ikke er afklaret, skal afgangstoldstedet senest 10 måneder efter antagelsen af forsendelsesangivelsen, indlede en inddrivelsesprocedure .

B.1.6.1 Særlige forhold

 

GB art. 450b Hvis der efter indledningen af en foranstaltning for inddrivelse af andre afgifter, hvilket vil sige moms og punktafgifter , overfor det toldsted der er fastsat efter artikel 215 i TK, fremlægges bevis af en hvilken som helst art, hvor de begivenheder, der gav anledning til toldskylden, har fundet sted, fremsender toldstedet straks alle relevante dokumenter, herunder en bekræftet kopi af bevismaterialet , til de toldmyndigheder, der er kompetente for dette sted, hvor det påberåbes at begivenheden fandt sted.

Hvis de toldmyndigheder der har modtaget en sådan henvendelse fra det toldsted hvor inddrivelsen af told og afgifter er påbegyndt, ikke inden 3 måneder, har anerkendt modtagelsen og oplyst, at de er kompetente til at foretage inddrivelsen, skal det første toldsted straks genoptage den inddrivelsesforanstaltning , som de havde indledt. I modsat fald har det toldsted henvendelsen blev rettet til, overtaget inddrivelsesforanstaltningen og det toldsted der påbegyndte inddrivelsen, kan suspendere inddrivelsen.

Det betyder, at hvis der fremlægges et bevis for at overtrædelsen eller uregelmæssigheden er sket et andet sted eller land, end det land hvor inddrivelsen er påbegyndt og det pågældende sted eller land, ikke inden 3 måneder, skriftligt har erklæret sig enig i, at de overtager inddrivelsen, må det sted hvor inddrivelsen var påbegyndt, genoptage inddrivelsen af afgifterne .

B.1.6.2 Forhold over for kautionisten

 

GB art. 450c Når forsendelsesproceduren ikke er blevet afsluttet , skal det toldsted der har kompetence til inddrivelsen efter artikel 215 i TK give følgende meddelelser:

 • inden for en frist på 12 måneder fra datoen for antagelsen af forsendelsesangivelsen underretter de kautionisten om, at proceduren ikke er afsluttet,
 • inden for en frist på tre år fra datoen for antagelsen af forsendelsesangivelsen underretter de kautionisten om, at han er eller vil kunne blive forpligtet til at betale de beløb, som han hæfter for i forbindelse med den pågældende forsendelse. Denne meddelelse skal indeholde forsendelsesangivelsens nummer og dato, afgangsstedets navn, den hovedforpligtedes navn og det pågældende beløb.

Hvis kautionisten ikke har modtaget en af de nævnte meddelelser, er han frigjort fra sine forpligtelser .

Hvis en af de nævnte meddelelser er blevet fremsendt til kautionisten, skal han underrettes om inddrivelsen af toldskylden eller om afslutningen af forsendelsesproceduren.

B.1.7 Posttrafik

 

TK art. 91, stk 2, punkt f og GB art. 462a Ordningen for EU-forsendelse anvendes ikke ved postforsendelser.

Postforsendelser, herunder postpakker , vil således aldrig være ledsaget af EU-forsendelsesangivelser.

Ved postforsendelser forstås breve og pakker , der befordres af Post Danmark .

Varer, der forsendes med post fra et postkontor beliggende i EU , anses i bestemmelseslandet for at være EU-varer, det vil sige med T-2 status, medmindre varernes emballage og ledsagedokumenter er forsynet med en gul klæbeseddel, se toldvejledningens bilag 62 .

Ved forsendelse af T-2 varer til EFTA/Visegrad-lande må der udstedes et T-2 L dokument her i landet, som dokumentation for varernes status , såfremt varerne skal genindføres i EF .

Forsendes varer med forskellig toldmæssig status i samme pakke, forsynes forsendelsen med gul klæbeseddel.

Også her kan der udstedes T-2 L dokument på de T-2 varer, der er i pakken.

T-2 L dokumentet må ikke lægges inden i pakken, men skal vedhæftes adressekort mv.

Når en fællesskabsvare som postforsendelse , herunder postpakker, forsendes til eller fra en del af Fællesskabets toldområde, hvor bestemmelserne i direktiv 77/388/EØF ikke finder anvendelse, se afsnit B.1.3.2 , skal toldmyndighederne i afsendelsesmedlemsstaten på emballagerne og ledsagedokumenterne anbringe eller lade anbringe en klæbeseddel svarende til modellen i toldvejledningens bilag 139 .

B.1.7.1 Forsendelser, der skal frembydes for det regionale told- og skatteområde

 

Følgende varer, der sendes med post, skal forinden indlevering til postkontoret frembydes for de regionale told- og skattemyndigheder:

 • varer, der udføres mod fremlæggelse af TIR- eller ATA-carnet,
 • spiritus, ethanol og vin med mere end 18 rumfangsprocent alkohol samt tobaksvarer , der udføres i uberigtiget stand eller mod godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter,
 • varer, der udføres til reparation eller anden behandling i udlandet med henblik på efterfølgende genindførsel i uforandret stand mod toldlempelse,
 • varer, der udføres mod godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter, medmindre det regionale told- og skatteområde har fritaget virksomheden for at frembyde varerne,
 • varer, for hvilke der kræves udbetalt eksportrestitution,
 • varer for hvilke der er fastsat bestemmelser om opkrævning af eksportafgift,
 • varer, der er licenspligtige eller underkastet andre restriktioner,
 • varer, for hvilke der opkræves eller udbetales udligningsbeløb,
 • varer, der er registreret til midlertidig oplæggelse, se afsnit A.1 .

Når Post Danmark modtager postforsendelser indeholdende varer med T-1 status , skal de forsyne adressekort og varernes indpakning med gule klæbesedler.

B.1.7.2 Indførsel fra tredjelande

 

Indførsel af postforsendelser vil her i landet i praksis sige indførsel via Post Danmark .

Varer, der indføres af en af de statslige told- og skattemyndigheder godkendt postvirksomhed , kan viderebefordres til registrering ved et postkontor, hvor der foretages registrering overfor ToldSkat, jf. toldkodeksens artikel 91, stk. 2 f, hvorefter postforsendelser kan forsendes fra et sted til et andet inden for EU's toldområde uden særlige toldformaliteter .

I Post Danmark's regi kan der således viderebefordres varer til registrering ved et posthus , hvor der kan foretages registrering overfor ToldSkat .

Postforsendelser, der ankommer med fly fra lande uden for EU eller med fly fra andre EU-lande forsendt efter den forenklede flyforsendelsesprocedure, se afsnit B.1.4.9 , oplosses og henligger i lufthavnen under midlertidig opbevaring (toldkodeksens art. 50 - 53), dvs. at varerne henligger under ToldSkat's tilsyn.

Postforsendelser kan om nødvendigt transporteres fra lufthavnen til Post Danmarks lokaler andetsteds med Post Danmarks biler uden særlige toldformaliteter, jf. ovennævnte bestemmelser.

Postforsendelser, der indkommer med bil (privat vognmand) via andre EU-lande, skal være transporteret under ekstern fællesskabsforsendelsesprocedure. Når Post Danmark eller anden statslig godkendt postvirksomhed ikke selv transporterer postforsendelserne kan bestemmelsen i toldkodeksens artikel 91, stk. 2 f, ikke bringes i anvendelse, og postforsendelser forsendt med privat vognmand skal således ske efter bestemmelsen i toldkodeksens artikel 91, stk. 2, a) - under proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse.

Tredjelandspost , der indføres i plomberede containere pr. bane til dansk destination og videretransporteres til Post Danmark i Post Danmarks egne vogne kan videretransporteres uden videre toldformaliteter .

Post, der ankommer med rutebåd og efter losning videretransporteres til Post Danmark med Post Danmarks egne vogne, kan transporteres uden toldformaliteter. Hvis transporten fra ankomsthavn til Post Danmark sker med privat vognmand, skal transporten ske efter reglerne for ekstern fællesskabsforsendelse.

B.1.7.3 Kurerpostforsendelser (ekspresforsendelser)

 

Ved ekspresforsendelser forstås breve og pakker, der befordres af kurervirksomheder .

Det er kendetegnende for ekspresforsendelser, at der er tale om:

 • små varemængder
 • høj fragt i forhold til varens værdi
 • varen skal hurtigt kunne tages i brug hos varemodtager
 • kurervirksomheden er både ekspeditør og speditør (klarerer).

 
Indførsel, registrering overfor ToldSkat og forsendelseEkspresforsendelser indføres i stort omfang med fly til Københavns og Billunds lufthavne.

I lufthavne foretages en registrering eller notering overfor ToldSkat efter reglerne i afsnit A.1. Dette kan ske som samlesendinger uden specifikation af indhold i kurerpostsække eller brevpakker . Ved denne procedure opfyldes kravet efter toldkodeksens art. 50 ff, dvs. at varerne henligger i lufthavnen under ToldSkat's tilsyn. Varerne kan herefter angives til fortoldning inden disse forlader lufthavnen, se i øvrigt afsnit A.1 .

Hvis varerne skal fraføres lufthavnen uden at være registreret i toldsystemet følges følgende procedure:

Kurerfirmaerne afhenter i en række tilfælde forsendelserne i egne vogne for transportering af ekspresforsendelserne til kurerfirmaernes ekspeditionsfaciliteter uden for lufthavnens område.

Transport af ekspresforsendelser mellem lufthavne og kurerpostcentre skal ifølge toldkodeksens artikel 91, stk. 2 a, finde sted efter den eksterne fællesskabsforsendelsesprocedure.

Som godkendt afsender, se afsnit B.1.4.6 , i lufthavne (og godkendt modtager, se afsnit B.1.4.7 , på lokaliteten for kurerpostfirmaets ekspeditionscenter) kan forsendelsen ske efter den forenklede forsendelsesprocedure jf. Kommissionens forordning nr.2454/93 , GB art. 398 - 408:

 • En forsendelsesangivelse vedlagt en specifikation over de enkelte ekspresforsendelser (med anførsel af oplysninger om afsender, modtager, bruttovægt, indholdets art (summarisk varebetegnelse) og værdi).
 • Der skal stilles sikkerhed efter reglerne for fællesskabsforsendelse (samlet kaution).

For at den forenklede forsendelsesprocedure skal kunne fungere hensigtsmæssigt, skal kurerpostfirmaerne være godkendt som afsender i den pågældende lufthavn, respektive som modtager på modtagerstedet.

Der aftales nærmere med de regionale told- og skattemyndigheder om daglig praksis for kontrol mv. i overensstemmelse med de regler der gælder for godkendte modtagere, se afsnit B.1.4.7.

B.1.8 Særregler for transport gennem rørledninger

 

GB art. 450 Når ordningen for EU-forsendelse finder anvendelse, tilpasses formaliteterne for varetransport gennem rørledninger .

Varer, der transporteres gennem rørledninger, betragtes som angivet til proceduren for EU-forsendelse:

 • på ankomsttidspunktet til EU's toldområde, gennem rørledninger,
 • på tidspunktet for deres indførelse i rørledningerne , hvis der er tale om varer, der allerede befinder sig i EU's toldområde.

I givet fald fastslås de pågældende varers status som EU-varer efter bestemmelserne i afsnittet om T-2 L-dokument eller andet dokument, se afsnit B.1.9.

Den bruger af rørledninger , der er etableret i det EU-land, over hvis område varerne kommer ind i EU, eller den bruger, der er etableret i det EU-land, hvor transporten påbegyndes, betragtes som den hovedforpligtede.

Den bruger af rørledninger, der er etableret i det EU-land, over hvis område varerne forsendes gennem rørledninger , betragtes som transportøren.

EU-forsendelsen betragtes som afsluttet på det tidspunkt, hvor de varer, der transporteres gennem rørledninger, kommer ind i modtagerens installationer eller distributionsnet og optages i dennes bogføring.

De virksomheder, der er berørt af varernes forsendelse , skal føre regnskaber og stille deres bogføring til rådighed for toldmyndighederne.

B.1.9 Dokumentation af varers status af EU-varer - T-2 L eller T-2 LF eller andet dokument

 

Varers status som fællesskabsvarer kan kun dokumenteres:

 • ved et T2L-dokument, T2LF-dokument eller faktura/transportdokument i henhold til artikel 315-317b i GB, vedrørende påtegning på manifest i henhold til artikel 317a i GB, se afsnit B.1.5.9,
 • efter reglerne i artikel 319-323 i GB, blandt andet T-2-L anført på TIR eller ATA-carnet,
 • ved et punktafgiftsledsagedokument efter Kommissionens forordning (EØF) nr. 2719/92,
 • ved et T2M-dokument, i henhold til artikel 325 i GB,
 • ved en klæbeseddel, i henhold til artikel 462a i GB, for postforsendelser
 • ved et særligt dokument i henhold til artikel 816 i GB, dokumentet omhandler attest for status i forbindelse med frizoner og frilagre,
 • kontroleksemplar T5 i henhold til artikel 843 i GB, omhandler varer undergivet udførselsmæssige restriktioner der efter udførsel påny genindføres i Fællesskabets toldområde.

I dette kapitel er nærmere redegjort for reglerne for T-2 L/T-2 LF- dokumentet og påtegning på andet dokument.

GB art. 314- 319 T-2 L-dokumenter eller T-2 LF-dokumenter i forbindelse med forsendelser til eller fra en del af Fællesskabets toldområde, hvor bestemmelserne i direktiv 77/388/EØF ikke finder anvendelse, se afsnit B.1.3.2 , i det efterfølgende benævnt T-2 L, udstedes på enhedsdokumentets eksemplar 4 og tjener som dokumentation af varers karakter af EU-varer og kan kun udstedes, når varerne ikke forsendes efter EU's forsendelsesordning.

T-2 L må ikke udstedes for varer:

 • som skal udføres til andre ikke-EU-lande end EFTA/Visegrad-landene,
 • anført i afsnit B.1.3.1 under GB art. 340c, det kan være hvor udførselsformaliteterne for at opnå restitutioner ved udførsel til ikke-EU-lande til eller via et EFTA/Visegrad-land er opfyldt,
 • hvis emballage er af en sådan art, at de vil blive omfattet af en T-1 angivelse, hvis de bliver forsendt under ordningen for EU-forsendelse.

Et T-2 L dokument/T-2 LF dokument kan kun tjene til at føre bevis for varers status som EU-varer, når disse varer forsendes direkte fra et land - EU- eller EFTA/Visegrad-land - til et andet - EU- eller EFTA/Visegrad-land.

Som varer, der forsendes direkte , anses varer hvis forsendelse:

 • ikke berører et ikke-EU-lands eller EFTA/Visegrad-lands område,
 • foregår gennem et eller flere ikke-EU-landes områder, bortset fra EFTA/Visegrad-landene, men hvis transit gennem ikke-EU-lande sker på grundlag af et og samme transportdokument udstedt i et EU- eller EFTA/Visegrad-land.
 • efter omladning i et tredjeland sker med et andet transportmiddel end det, varerne oprindeligt blev indladet i. I så fald ledsages det nye transportdokument af en kopi af det transportdokument, der oprindeligt blev udstedt for transporten af varerne fra afsendelsesmedlemsstaten til bestemmelsesmedlemsstaten. Toldmyndighederne ved bestemmelsestoldstedet skal inden for rammerne af det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne udføre efterfølgende kontrol med henblik på at verificere oplysningerne på kopien af det originale transportdokument.

Forsendelser til f.eks. Grækenland , der transiterer lande, med hvilke der ikke er aftale om anvendelse af EU's forsendelsesordning, kan forsendes i henhold til TIR-transportordningen.

Disse TIR-forsendelser kan ledsages af et T-2 L dokument til dokumentation af varers karakter af EU-varer.

I T-2 L-dokumentet må der kun opføres varer, som indlades på et enkelt transportmiddel for at blive forsendt fra samme afgangssted til samme bestemmelsessted.

B.1.9.1 Udfyldning

 

Vareafsenderen med flere må fremlægge blanketten i et eksemplar i udfyldt stand. Anmodning om udstedelsen skal rettes til det regionale told- og skatteområde, hvorunder formaliteterne vedrørende afsendelsen af varerne hører.

Blanketten skal udfyldes med læselig holdbar skrift, såvidt muligt på skrivemaskine eller edb-udskrift.

Der må hverken forekomme raderinger eller overskrivninger. Foretages der ændringer, skal det gøres ved hjælp af overstregning og tilføjelse af de ønskede oplysninger.

Enhver ændring skal bekræftes af den, der har foretaget den, og påtegnes af det regionale told- og skatteområde.

B.1.9.2 Anvendelse af ladelister

 

Udstedes der et T-2 L-dokument/T-2 LF-dokument for en forsendelse, der omfatter mere end en slags varer, kan oplysninger vedrørende disse varer meddeles på en eller flere ladelister i stedet for at blive anført i angivelsens rubrik 31 - Kolli og varebeskrivelse, 32 - Varepost nr, 35 - Bruttomasse (kg), og i givet fald 33 - Varekode, 38 - Nettomasse (kg) og 44 - Supplerende oplysninger, vedlagte dokumenter, certifikater og bevillinger. Ved anvendelse af ladelister overstreges de pågældende rubrikker i T-2 L- dokumentet/T-2 LF-dokumentet.

I den øverste rubrik i højre hjørne på ladelisten anføres T-2 L eller T-2 LF. I den nederste del anføres toldcentrets påtegning. Kolonnen - Afsendelses/-udførselsland, på ladelisten udfyldes ikke.

Når flere ladelister vedlægges ét og samme T-2 L-dokument/T-2 LF-dokument, skal brugeren påføre listerne løbenumre. Antallet af lister, der vedlægges, anføres i rubrik 4 - ladelister - i T-2 L-dokumentet/T-2 LF-dokumentet.

B.1.9.3 Udstedelse af dokumentet

 

T-2 L-dokumentet/T-2 LF-dokumentet udfærdiges i et eksemplar. Hvis virksomheden er godkendt afsender, skal denne gemme en kopi i mindst 2 år.

T-2 L-dokumentet/T-2 LF-dokumentet, og i givet fald T-2 L/T-2 LF bis, påtegnes efter brugers anmodning af toldmyndighederne i afgangslandet.

Påtegningen, der så vidt muligt skal stå i rubrik C, skal indeholde følgende oplysninger:

 1. afgangstoldstedets navn og stempel,
 2. den ansvarlige tjenestemands underskrift,
 3. dato for påtegning,samt et
 4. registreringsnummer eller nummeret på et eventuel transportdokument, f.eks. TIR-carnet eller CIM-fragtbrev og lignende.

Nummeret kan påføres enten som et stempel med afgangstoldstedets navn og nummer eller manuelt, tillige med toldmyndighedens officielle stempel.

Hvis dokumentet T-2 L/T-2 LF bis anvendes skal nummeret overføres hertil.

Dokumentet og diverse ladelister eller bis-dokumentet leveres herefter tilbage til vedkommende.

B.1.9.4 Efterfølgende udstedelse

 

Et T-2 L-dokument/T-2 LF-dokument kan udstedes efter at varerne har forladt afgangstoldstedet eller er afsendt her fra landet.

Dokumentet forsynes med følgende påtegning i rød skrift:

UDSTEDT EFTERFØLGENDE.

Efterfølgende udstedelse kan kun ske ved det toldsted, hvor udførselsformaliteterne er iagttaget.

B.1.9.5 Afvikling af dokumentet

 

T-2 L dokumentet/T-2 LF dokument skal afleveres i forbindelse med varernes ankomst til bestemmelsestoldstedet.

B.1.9.6 Anvendelse af andet dokument end T-2 L

 

Der kan føres bevis for en vares status som EU-vare ved fremlæggelse af en faktura eller et transportdokument.

Virksomheden skal tydeligt påtegne faktura eller transportdokument med T-2 L/T-2 LF samt sin underskrift.

Såfremt den samlede værdi af de EU-varer, der er omfattet af faktura eller transportdokument ikke overstiger 80.000 kr., fritages den pågældende for at fremlægge faktura eller transportdokument til påtegning hos toldmyndighederne i afgangslandet, men denne myndigheds hjemsted skal påføres faktura eller transportdokument af virksomheden.

Såfremt den samlede værdi overstiger 80.000 kr., skal påtegningen foretages af toldmyndighederne.

En fejlagtigt udstedt T-1-angivelse kan aldrig erstattes af en faktura eller et transportdokument. Her skal altid udstedes et T-2 L/T-2 LF-dokument.

B.1.9.7 Transport på grundlag af et TIR-carnet eller ATA-carnet

 

Forsendes varer på grundlag af et TIR- eller ATA-carnet, kan afsenderen som bevis for varernes status som EU-varer på tydelig måde i rubrikken - varebeskrivelse - anføre T-2 L/T-2 LF mærket ledsaget af hans underskrift på alle de relevante blade i carnetet inden fremlæggelsen til påtegning på afgangstoldstedet.

T-2 L/T-2 LF mærket skal på alle blade, hvor det er anført, bekræftes ved afgangstoldstedets stempel ledsaget af pågældende tjenestemands underskrift.

Omfatter TIR- og ATA-carneter både EU-varer og ikke-EU-varer, skal de to varekategorier angives særskilt, og T-2 L/T-2 LF - mærket skal anføres således, at det klart kun vedrører EU-varerne.

B.1.9.8 Forenkling af formaliteterne

 

GB art.324 Toldmyndighederne kan give tilladelse til, at godkendte afsendere kan udstede T-2 L dokument eller andet dokument uden at fremlægge det for myndighederne.

Ansøgning herom indgives til det regionale told- og skatteområde.

B.1.10 Proceduren for EU-behandling af landinger af fisk - T-2 M dokument

 

GB art. 325-336 Fangster, som fiskes af et EU fiskerfartøj og indføres til EU's område enten i uforandret stand eller efter at være behandlet om bord på nævnte fartøj eller et EU fabriksskib, kan opnå EU-behandling ved fremlæggelse af et T-2 M-dokument, se bilag 61.

Vejledning i brugen af T2M formularen er optrykt i blanketsættet.

Det fremhæves, at der er indført definitioner på 1) fællesskabsfiskerfartøj og 2) fællesskabsfabriksskib.

T2M formularen anvendes som dokumentation for at følgende produkter og varer har status som fællesskabsvarer:

 • produkter fra havfiskeri, som et EU fiskerfartøj har optaget fra havet uden for et søterritorium tilhørende et land eller territorium, der ikke henhører under EU's toldområde, og
 • varer, som er fremstillet af disse produkter om bord på det nævnte fartøj eller et EU fabriksskib, til hvis fremstilling der, i givet fald, er medgået andre produkter med status som fællesskabsvarer

og som, i givet fald, pakket i emballager med fællesskabsstatus, er bestemt til at blive ført ind i EU' s toldområde på nedennævnte vilkår.

T2M formularen forelægges for de ovennævnte produkter og varer, som transporteres direkte til EU's toldområde:

 1. af det EU fiskerfartøj, som har fisket dem og, i givet fald, behandlet dem, eller
 2. af et andet EU fiskerfartøj eller det EU fabriksskib, om bord på hvilket de produkter, der er omladet fra det under a) nævnte fartøj, er blevet underkastet behandling, eller
 3. af ethvert andet fartøj, hvortil produkterne og varerne er blevet omladet fra de under a) og b) nævnte fartøjer, uden at der er foretaget nogen behandling, eller
 4. af et transportmiddel i henhold til et gennemgående transportdokument, der er udfærdiget i det land eller territorium, som ikke henhører under EU's toldområde, og hvor produkterne og varerne er landet fra de under a), b) og c) nævnte fartøjer.

Det regionale told- og skatteområde kan give afkald på de ovennævnte regler, såfremt der ikke kan herske tvivl om de pågældende produkters og/eller varers oprindelse, eller såfremt der anvendes den i artikel 8, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 omhandlede landingserklæring.

Danske fiskere, der lander fangster i Danmark, forventes at ville anvende denne landingserklæring af fiskerikontrolmæssige årsager, og skal således ikke anvende T2M formularen i denne situation.

B.1.10.1 T-2 M dokumentet

 

Et hæfte med T-2 M-formularer , se toldvejledningens bilag 61, udstedes på anmodning fra fartøjets reder eller dennes repræsentant af de regionale told- og skattemyndigheder, hvor fartøjet er hjemmehørende eller registreret.

Udstedelsen kan først ske, når fartøjets reder eller dennes repræsentant har udfyldt rubrik 1, 2 og 3 på alle originaleksemplarerne og kopierne af de formularer, hæftet indeholder.

Ved udstedelsen udfylder de regionale told- og skattemyndigheder rubrik B.

B.1.10.2 Afvikling af T-2 M dokumentet

 

T-2 M dokumentets originaleksemplar forelægges det toldsted, hvor de omhandlede varer angives til en toldprocedure.

Hvis varerne har været oplagt i et land eller territorium uden for EU, er T-2 M dokumentet kun gyldigt i den udstrækning, det er ledsaget af en attest udstedt af det pågældende lands eller territoriums toldmyndigheder.

Det skal af denne attest fremgå:

 1. at de omhandlede fangster eller fremstillede varer har været under toldtilsyn i hele det tidsrum, de har været oplagt, samt at de ikke har undergået nogen behandling ud over, hvad deres holdbarhed måtte kræve,
 2. hvilken dato fangsterne eller de fremstillede varer er indgået og afsendt og en nøjagtig betegnelse af det transportmiddel, der er benyttet ved videreforsendelsen til EU.

Hvis denne attest ikke foreligger, kan toldmyndighederne i det EU-land, som fangst eller de fremstillede varer indføres i, tillade, at der anvendes et andet dokument, der anerkendes som svarende hertil.

B.1.11 Regler om dokumentation, der skal benyttes med henblik på anvendelse af EU-foranstaltninger, som medfører kontrol med varers anvendelse og/eller bestemmelse - Kontroleksemplar T-5

 

GB art. 912a - 912g I dette afsnit forstås ved:

kompetente myndigheder

toldmyndighederne eller alle andre myndigheder, der skal anvende bestemmelserne i dette afsnit

sted

det toldsted eller organ på lokalt niveau, der skal anvende bestemmelserne i dette kapitel.

Formål - Kontroleksemplar T-5 I EF's retsforskrifter om frie varebevægelser er anvendelsen af bestemte forskrifter hyppigt gjort afhængig af dokumentation for særlig anvendelse eller bestemmelse. Dette gælder især inden for den fælles landbrugspolitik .

For at kunne gennemføre en sådan kontrol er det foreskrevet, at der skal benyttes et særligt eksemplar af det fælles forsendelsesdokument benævnt Kontroleksemplar T-5, se toldvejledningens bilag 58 .

Formålet med at anvende Kontroleksemplar T-5 er, at man på den måde kan følge bestemte varer fra de afsendes til de enten udføres af EU eller overgår til anden anvendelse indenfor EU, idet der på bagsiden af kontroleksemplar T-5-originalen attesteres for varernes anvendelse eller bestemmelse, hvorefter dette returneres til afgangsstedet.

B.1.11.1 Anvendelse af kontroleksemplar T-5

 

Kontroleksemplar T-5 skal benyttes, når anvendelsen af en fælles foranstaltning vedrørende varers indførsel eller udførsel eller varers bevægelser inden for EU afhænger af, at der foreligger dokumentation for, at varerne er underkastet en nærmere foreskrevet anvendelse eller bestemmelse.

Kontroleksemplar T-5 anvendes, selv om varerne ikke transporteres efter ordningen for EU-forsendelse.

I kontroleksemplaret må kun opføres varer, der indlades eller er indladet på et enkelt transportmiddel for at blive transporteret fra samme afgangssted til samme bestemmelsessted.

Kontroleksemplar T-5 udfærdiges med en original og mindst en kopi.

Bruger skal underskrive hvert dokument.

Original og kopi indgives samlet til afgangsstedet. Her opbevares kopi af T-5, mens original og eventuelle øvrige kopier ledsager varerne og forevises sammen med disse på bestemmelsesstedet i medlemslandet.

En T-5 formular kan ikke suppleres både med T-5 BIS, se toldvejledningens bilag 59, og T-5 ladelister, se toldvejledningens bilag 60.

De kompetente myndigheder kan give tilladelse til, at virksomheder, som er etableret indenfor deres område, supplerer kontroleksemplar T-5 med én eller flere T-5 bis-formularer eller T-5 ladelister, forudsat at samtlige formularer kun vedrører én og samme vareforsendelse, indladet i ét og samme transportmiddel til én og samme varemodtager og angivet til én og samme anvendelse eller bestemmelse.

Kontroleksemplar T-5 med bis eller ladelister skal, for så vidt angår varebeskrivelse og de særlige oplysninger, indeholde alle de nødvendige oplysninger i henhold til bestemmelserne vedrørende den EU-foranstaltning, der medfører kontrollen.

Forsendes varer under toldkontrol under en procedure for EU-forsendelse eller under enhver anden procedure for forsendelse, f.eks. TIR, udsteder afgangsstedet et kontroleksemplar T-5.

Afgangsstedet beholder en kopi.

Originalen ledsager varerne til det sted, hvor kontrollen af anvendelsen og/eller bestemmelsen for varerne attesteres på samme vilkår, som det dokument, der vedrører den anvendte forsendelsesprocedure.

Når varerne, der er undergivet kontrol med anvendelsen og/eller særlig bestemmelse, ikke er henført under en forsendelsesprocedure, udstedes kontroleksemplar T-5 af de kompetente myndigheder i afsendelseslandet. Disse myndigheder beholder en kopi af kontroleksemplaret.

Er varerne ikke henført under en procedure for EU-forsendelse, skal kontroleksemplar T-5 indeholde følgende angivelse:

 • ingen forsendelsesprocedure.

Fastsætter fællesskabsforskriften, som medfører kontrol, at der skal stilles sikkerhed, stilles sikkerheden:

 • over for det ved foranstaltningen udpegede organ eller i mangel heraf det sted, der udsteder kontroleksemplaret T5, eller over for et andet sted, der er udpeget hertil af den medlemsstat, hvori dette sted befinder sig, og
 • på den måde, der er fastsat i fællesskabsforskriften eller i mangel heraf af myndighederne i den pågældende medlemsstat.

I dette tilfælde forsynes rubrik 106 på T5-formularen med følgende angivelse:

 • sikkerhed på ----EURO.

Når fællesskabsforskriften, der medfører kontrollen, fastsætter en frist for opfyldelsen af forpligtelserne i forbindelse med varernes anvendelse og/eller bestemmelse, udfyldes angivelsen "Frist på ...dage" i rubrik 104 på T5-formularen.

B.1.11.2 Udfyldning af kontroleksemplar T-5

 

Blanketten skal udfyldes ved gennemskrift med læselig og holdbar skrift, såvidt muligt på skrivemaskine. Der må hverken forekomme raderinger eller rettelser. Foretages der ændringer, skal det gøres ved hjælp af overstregning og i givet fald ved tilføjelse af de ønskede oplysninger. Enhver ændring skal bekræftes af den, der har foretaget den og attesteres af de kompetente myndigheder.

B.1.11.2.1 Særligt for T-5 ladelister

 

Der må kun anvendes forsiden på ladelister. Ud for hver varepost angives et løbenummer.

Umiddelbart under den sidste varepost trækkes en vandret streg, og den uudnyttede plads overstreges for at umuliggøre tilføjelser.

Det samlede antal kolli og deres samlede brutto- og nettomasse anføres i nederste kolonner.

Rubrikkerne 31, 33, 35, 38, 100, 103 og 105 overstreges i det kontroleksemplar T-5, som anvendes.

Dette dokument kan ikke suppleres med T-5 bis-formularer.

Antallet af ladelister anføres i rubrik 4 på kontroleksemplar T-5. Registreringsnummeret anføres på hver ladeliste.

B.1.11.3 Afvikling af kontroleksemplar T-5

 

Kontroleksemplarets originaleksemplar ledsager varerne på samme betingelser, som gælder for forsendelsesangivelsen.

Transporteres varerne efter TIR-ordningen, behandles kontroleksemplaret efter samme retningslinjer som ved EU-forsendelse.

Det kompetente kontor i bestemmelseslandet kontrollerer den foreskrevne anvendelse eller bestemmelse, hvorefter kontroleksemplaret tilbagesendes til afgangsstedet med fornøden attest. Ved forsendelser bestemt til forbliven i eller udførsel via EFTA/Visegrad-landene forsynes kontroleksemplaret af udpassagestedet fra EU med attest om den foreskrevne bestemmelse.

Ved eventuel registrering i toldsystemet af varer, som er ledsaget af et kontroleksemplar, skal ekspeditøren i enhedsdokumentet (fortoldningsangivelsen) angive - T-5 nr.

Ved udførsel til et ikke-EU-land af varer registreret i toldsystemet, som ved indførslen har været ledsaget af et kontroleksemplar udstedt i et andet EU-land, skal kontroleksemplaret i den blanke rubrik under - Forbeholdt afgangsmedlemslandet -, forsynes med attest i overensstemmelse med reglerne for omladning, der gælder for forsendelsesangivelsen.

De kompetente myndigheder i bestemmelseslandet kan beslutte, at varerne leveres direkte til modtager på de betingelser, det kompetente bestemmelsessted fastsætter, og således at bestemmelsesstedet kan foretage kontrol ved eller efter varernes ankomst.

B.1.11.3.1 Særlige regler for kontrol ved udpassagen

 

Hvis fællesskabsforskriften medfører kontrol ved varernes udpassage fra Fællesskabets toldområde, og varerne forlader toldområdet:

 • ad søvejen, er bestemmelsesstedet det sted, der er ansvarlig for den havn, hvor varerne placeres på et skib, der ikke er i fast rutefart, se artikel 313a i GB,
 • ad luftvejen, er bestemmelsesstedet det sted, der er ansvarlig for den internationale lufthavn, se artikel 190, litra b, i GB, hvor varerne indlades i et fly med bestemmelsested i en lufthavn uden for Fællesskabet,
 • ad anden vej eller under andre omstændigheder, er bestemmelsesstedet det udgangssted, der er nævnt i artikel 793, stk. 2, i GB.

B.1.11.4 Udstedelse af ankomstbevis

 

De kompetente myndigheder skal på anmodning give kvittering for modtagelse af kontroleksemplaret . Som kvittering skal anvendes en særlig blanket - Ankomstbevis -, der skal være udfyldt af den, der anmoder om at få kvitteringen udleveret.

B.1.11.5 Opdeling af forsendelsen

 

Medmindre andet er bestemt i fællesskabsforskriften , der medfører kontrol med varernes anvendelse og/eller bestemmelse, kan kontroleksemplar T5 og den forsendelse, som det ledsager, opdeles inden afslutningen af den procedure, for hvilket dette eksemplar er udstedt. Forsendelser, der er blevet opdelt, kan opdeles yderligere.

Det sted, hvor opdelingen finder sted, udsteder en udskrift af kontroleksemplar T5 for hvert parti af den opdelte forsendelse.

Hver udskrift skal bl.a. indeholde de særlige oplysninger fra rubrik 100, 104, 105, 106 og 107 i det oprindelige kontroleksemplar T5 og desuden angive nettomasse og nettomængde for de varer udskriften omfatter. Desuden anføres følgende angivelse i rubrik 106 på formular T5 i hver udskrift:

 • Udskrift af det oprindelige kontroleksemplar T5 (registreringsnummer, dato, sted og udstedelsesland):....

I rubrik B "Tilbagesendes til" i formular T5 anføres samme angivelser, som findes i samme rubrik i den oprindelige formular T5.

I rubrik J "Kontrol med anvendelse og/eller bestemmelse" på den oprindelige formular T5 anføres følgende angivelse:

 • ...(antal) udstedte udskrifter - kopier vedlagt.

Det oprindelige kontroleksemplar T5 returneres omgående til adressen anført i rubrik B "Tilbagesendes til" på formular T5 sammen med kopier af de udstedte udskrifter.

Det sted, hvor opdelingen finder sted, beholder en kopi af det oprindelige kontroleksemplar og af udskrifterne. De originale udskrifter af kontroleksemplar T5 skal ledsage delsendingene indtil bestemmelsesstederne for hver opdelt sending finder anvendelse, se artikel 912c i GB.

I tilfælde af en ny opdeling finder bestemmelserne som fastsat ovenfor tilsvarende anvendelse.

B.1.11.6 Efterfølgende udstedelse

 

Et kontroleksemplar T-5 kan udstedes efterfølgende , forudsat at:

 1. der ved varernes afsendelse ikke er anmodet om eller udstedt et sådant dokument, og dette ikke kan tilskrives brugeren, eller forudsat at bruger over for de kompetente myndigheder på tilfredsstillende måde kan godtgøre, at dette ikke er sket på grund af uagtsomhed eller almindelig forsømmelighed fra brugers side,
 2. brugeren godtgør, at det pågældende kontroleksemplar T-5 virkelig vedrører de varer, for hvilke alle administrative formaliteter er blevet opfyldt,
 3. brugeren fremlægger de fornødne dokumenter, for at der kan udstedes kontroleksemplar T-5,
 4. det over for de kompetente myndigheder på tilfredsstillende måde godtgøres, at efterfølgende udstedelse af kontroleksemplar T-5 ikke kan medføre, at der opnås finansielle fordele, der måtte være uberettigede efter den eventuelt benyttede forsendelsesprocedure, varernes toldmæssige status og deres anvendelse og/eller bestemmelse.

Udstedes Kontroleksemplar T-5 efterfølgende, forsynes det med følgende påtegning i rød skrift:

UDSTEDT EFTERFØLGENDE .

På dette kontroleksemplar T-5 skal brugeren desuden angive identiteten for det transportmiddel, som varerne er blevet afsendt med, samt afgangsdato og i givet fald datoen for varernes frembydelse på bestemmelsesstedet.

Et kontroleksemplar T-5, der udstedes efterfølgende, kan først påtegnes af bestemmelsesstedet, når dette konstaterer, at de omhandlede varer har fået den anvendelse og/eller bestemmelse, som er forudsat eller foreskrevet ved den EU-foranstaltning, der er vedtaget med hensyn til indførsel eller udførsel af disse varer eller til deres bevægelse inden for EU.

B.1.11.7 Duplikat

 

Duplikater af kontroleksemplar T-5 , udskrifter af kontroleksemplar T-5, T-5 bis-formular og T-5 ladelister kan udstedes, hvis originaler går tabt.

Duplikatet skal være forsynet med ordet DUPLIKAT angivet med store røde bogstaver samt stemplet for duplikatets udstedelsessted og den kompetente persons underskrift.

Medmindre andet er fastsat i bestemmelserne vedrørende EU-foranstaltningen, kan det enkelte EU-land bestemme, at dokumentation for at varerne har fået den foreskrevne anvendelse og/eller bestemmelse fremlægges efter dets egne regler, når varerne ikke forlader dets territorium, inden de får den foreskrevne anvendelse og/eller bestemmelse.

B.1.11.8 Godkendt afsender

 

De kompetente myndigheder i det enkelte EU-land kan inden for rammerne af deres beføjelser give enhver person, der opfylder betingelserne i henhold til ordningen for godkendt afsender og som ønsker at forsende varer, for hvilke der skal udstedes et kontroleksemplar T-5, tilladelse til hverken at frembyde de pågældende varer eller forelægge det tilsvarende kontroleksemplar T-5 for afgangsstedet.

Tilladelsen gives kun til fysiske eller juridiske personer :

 1. der jævnligt forsender varer,
 2. hvis regnskaber gør det muligt for de kompetente myndigheder at kontrollere varebevægelserne,
 3. som stiller sikkerhed, når udstedelse af kontroleksemplar T-5 er betinget af, at der stilles sikkerhed,
 4. som ikke har begået alvorlige eller gentagne overtrædelser af den eller de relevante lovgivninger.

De kompetente myndigheder træffer passende foranstaltninger med henblik på omhandlede sikkerhedsstillelse.

I den tilladelse, der udstedes af de kompetente myndigheder, fastsættes bl.a.:

 • hvilket eller hvilke afgangssted(er) der er kompetent(e) med hensyn til afsendelse af varerne,
 • hvilken frist og hvilke bestemmelser der gælder for den godkendte afsenders meddelelse til afgangsstedet om forsendelser, der vil blive afsendt, således at afgangsstedet eventuelt kan foretage kontrol før varerne afgår,
 • inden for hvilken frist varerne skal frembydes for bestemmelsesstedet. Denne frist fastsættes afhængigt af transportvilkår eller en fællesskabsforskrift,
 • hvilke identifikationsforanstaltninger der skal træffes.

De kompetente myndigheder kan bestemme, at transportmidlet eller de enkelte kolli af den godkendte afsender skal forsynes med en særlig forsegling, der er godkendt af de kompetente myndigheder.

Det fastsættes i tilladelsen, at rubrikken - Afgangssted - på forsiden af kontroleksemplar T-5:

 • på forhånd skal være forsynet med et aftryk af afgangsstedets stempel og underskrift af en ansat ved dette, eller,
 • forsynes af den godkendte afsender med et aftryk af et af de kompetente myndigheder godkendt særligt stempel af metal, se toldvejledningens bilag 72.

Dette stempelaftryk kan fortrykkes på formularerne, når trykningen foretages af et hertil godkendt trykkeri.

Den godkendte afsender skal udfylde denne rubrik og desuden angive varernes afsendelsesdato og give angivelsen et nummer efter reglerne i tilladelsen.

De kompetente myndigheder kan foreskrive anvendelse af formularer, der med henblik på identifikation er forsynet med et særligt kendetegn.

Senest på det tidspunkt hvor varerne afsendes, anfører den godkendte afsender i givet fald den frist i henhold til fællesskabsbestemmelserne, inden for hvilken varerne skal være frembudt på bestemmelsesstedet, på forsiden af kontroleksemplaret i rubrik D - "Afgangsstedets kontrol". Endvidere anføres henvisningerne til det udførsels- eller andet dokument, der kræves af afsendelseslandet, de identifikationsforanstaltninger der er truffet, samt følgende påtegning:

 • Forenklet fremgangsmåde, artikel 912g i forordning (EØF) Nr. 2454/93.

Efter afsendelsen tilsender den godkendte afsender omgående en kopi af kontroleksemplar T-5 til afgangsstedet sammen med ethvert dokument, på grundlag af hvilket kontroleksemplar T-5 er udstedt.

Når afgangsstedet foretager kontrol ved en forsendelses afgang, attesteres dette i rubrikken - Afgangsstedets kontrol, på forsiden af kontroleksemplar T-5.

Det udfyldte kontroleksemplar T-5 med de omtalte oplysninger og underskrevet af den godkendte afsender anses for at være udstedt af det afgangssted, der foretager forhåndsattestering af formularen, eller hvis navn er anført i aftrykket af det særlige stempel.

Den godkendte afsender skal:

 1. overholde bestemmelserne i dette kapitel og i tilladelsen,
 2. træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre opbevaringen af det særlige stempel eller de formularer, der er forsynet med afgangsstedets stempel eller aftrykket af det særlige stempel.

Den godkendte afsender hæfter for alle konsekvenser , herunder finansielle konsekvenser, af eventuelle fejl , udeladelser eller andre mangler i forbindelse med det udfærdigede kontroleksemplar T-5 og i forbindelse med afviklingen af procedurerne.

De kompetente myndigheder kan give den godkendte afsender tilladelse til at undlade at underskrive kontroleksemplar T-5, når det er forsynet med aftryk af det særlige stempel og udfærdiget ved hjælp af integrerede elektroniske eller automatiske databehandlingssystemer .

Denne tilladelse gives på betingelse af, at den godkendte afsender forud har afgivet en skriftlig erklæring til disse myndigheder om hæftelse for betaling af alle afgifter, som ikke er blevet betalt, samt tilbagebetaling, hvis der uretmæssigt er opnået finansielle fordele som følge af enhver anvendelse af et kontroleksemplar T-5, som er forsynet med at aftryk af det særlige stempel .

Denne erklæring fritager ikke den pågældende for eventuelle strafferetlige foranstaltninger .

De kontroleksemplarer T-5, der er udfærdiget i henhold til tilladelsen om at undlade at underskrive kontroleksemplar T-5, skal i den rubrik, der er beregnet til klarererens underskrift, indeholde følgende påtegning:

 • Underskriftsdispensation , artikel 912g i forordning (EØF) Nr. 2454/93.

B.2 TIR-ordningen

 
Formål TIR-ordningen er en international forsendelsesordning. Forkortelsen TIR står for Transports Internationaux Routiers.
 
Ordningen finder anvendelse for godstransporter, der foretages uden omladning i vejkøretøjer, kombinationer af vejkøretøjer eller i containere over en eller flere grænser mellem et afgangstoldsted og et bestemmelsestoldsted. Det er en betingelse, at en del af rejsen mellem begyndelsen og slutningen af TIR-transporten finder sted ad landevejen.
 
Forsendelsessystemerne er udviklet for i størst mulig grad at fremme hensynet til toldsikkerheden og garantierne for de lande, der transiteres.
 
Det forhold, at ordningen er international, indebærer, at såvel danske toldmyndigheder som toldmyndigheder i andre lande kan være involveret i transporten og dennes korrekte afvikling. Som følge heraf vil såvel betegnelsen de regionale told- og skattemyndigheder som toldsted og toldmyndighed forekomme i beskrivelsen af ordningen.
 
TIR-ordningen er udviklet for at mindske de vanskeligheder, som transportørerne tidligere oplevede i forbindelse med transitering, og har samtidig givet toldmyndighederne et internationalt kontrolsystem, der erstatter tidligere tiders traditionelle procedurer. Samtidig beskyttes indtægterne i hver af de stater, igennem hvis territorium varer transporteres.
 
TIR-ordningen kan ikke anvendes ved forsendelse af varer inden for EU. Dog kan transporter mellem steder i EU finde sted, hvis forsendelsen undervejs passerer en eller flere grænser til ikke-EU-lande. TIR-ordningen er baseret på følgende grundelementer:
 • transport af gods i toldsikrede køretøjer eller containere, se afsnit B.2.1.
 • told, afgifter m.v. dækkes under transporten af en international garantiordning, se afsnit  B.2.2.
 • godset ledsages under transporten af et internationalt anerkendt carnet, der tages i brug i afgangslandet, og tjener som kontroldokument i såvel afgangslande, transitlande som bestemmelseslande, se afsnit B.2.3.
 • forholdsregler, som er taget i afgangslande i forbindelse med toldkontrol accepteres af transitlande og bestemmelseslande, se afsnit B.2.4.
 • autorisation af nationale garantiorganisationer og brugere, se afsnit B.2.2.1 og B.2.3.1.  
 
Det legale grundlag TIR-ordningen bygger på Toldkonvention om international godstransport på grundlag af TIR-carneter (TIR-konvention), Genève 1975.
 
Ved rådsforordning (EØF) nr. 2112/78 af 25. juli 1978 har EF på medlemslandenes vegne tiltrådt konventionen.
 
I konventionens kapitel I, artikel 1, er defineret de fagudtryk, den betjener sig af.

B.2.1 Transport af gods i toldsikrede køretøjer eller containere

  TIR-konventionen fastsætter som det første af sine fem grundelementer, at gods skal transporteres i containere eller køretøjer, der er toldsikrede , d.v.s. hvor lastrummet er konstrueret på en sådan måde, at der ikke er adgang hertil, når det er forsynet med toldforsegling, og at ethvert forsøg på indbrud tydeligt vil kunne ses.

B.2.1.1 Godkendelse af køretøjer eller containere

  For at opfylde kravet om, at der anvendes toldsikrede køretøjer, skal der ske godkendelse af de køretøjer eller containere, der ønskes anvendt til transporter under TIR-ordningen .
 
Godkendelse af vejkøretøjer og containere foretages af de regionale told- og skattemyndigheder.

B.2.1.1.1 Ansøgning om godkendelse

  Virksomheder m.fl., der ønsker vejkøretøjer eller containere godkendt til brug ved transporter under TIR-ordningen , skal indgive ansøgning om godkendelse til den regionale told- og skattemyndighed med henblik på at få synet køretøjet eller containeren .  
 
Ansøgningen indgives på en særlig blanket, se toldvejledningens  bilag 74 , og skal medmindre andet aftales indleveres senest dagen før synsforretningen ønskes foretaget.  
 
Hvis en virksomhed ønsker at få godkendt et køretøj eller en container ved et anden regional told- og skattemyndighed end den, hvor virksomheden er beliggende, fremsættes anmodning herom i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen om godkendelse.

B.2.1.1.2 Gebyr

 
TL § 69 For udstedelse af godkendelsesbevis betales et gebyr til den regionale told- og skattemyndighed. Gebyret udgør 500 kr. for vejkøretøjer og 300 kr. for containere.

B.2.1.1.3 Tekniske krav

 
TIR-konv., bilag 2, bilag 6 og 7 For at kunne opnå godkendelse af vejkøretøjer og containere til international transport under toldsegl, stiller TIR-konventionen en række krav til den tekniske indretning af disse.
 
TIR-konv., bilag 2, art. 1 Som overordnede principper for de tekniske krav til konstruktion, indretning mv. gælder for såvel køretøjer som containere, at de skal være bygget og indrettet således:
 
 1. at intet gods kan fjernes fra eller anbringes i den forseglede del, uden at der efterlades synlige spor af indbrud, eller uden at toldseglet brydes,
 2. at toldlukket kan anbringes på en enkel og effektiv måde,
 3. at de ikke indeholder skjulte rum, hvori gods kan skjules,
 4. at alle rum, hvori gods kan opbevares, er let tilgængelige for toldeftersyn.
 
TIR-konv., Kapitel III, art. 14 Hvis vejkøretøjer eller containere ikke opfylder de krav og betingelser, der stilles i henhold til bilagene og de forklarende bemærkninger til TIR- konventionen, har de lande, der har tiltrådt konventionen, forbeholdt sig ret til at nægte anerkendelse af gyldigheden af en godkendelse.   
 

B.2.1.2 Vejkøretøj

 

Udtrykket vejkøretøj betyder efter konventionen ikke alene ethvert vejmotorkøretøj, men tillige enhver påhængsvogn eller sættevogn, der er bestemt til sammenkobling med dette.
 
Vejkøretøjer kan godkendes efter følgende fremgangsmåder:

 • enkeltvis
 • ved typegodkendelse, når der er tale om serier af vejkøretøjer.

B.2.1.2.1 Enkeltvis godkendelse

  Ejeren, brugeren eller en repræsentant for disse skal ansøge om enkeltvis godkendelse , se afsnit  B.2.1.1.1 . Den regionale told-og skattemyndighed undersøger vejkøretøjet og sikrer sig, at køretøjet opfylder de i konventionen stillede tekniske krav. Hvis dette er tilfældet, udstedes godkendelsesbevis se afsnit B.2.1.4.1 .

B.2.1.2.2. Typegodkendelse

  Når vejkøretøjer fremstilles i serier af en bestemt type , kan producenten anmode den regionale told- og skattemyndighed om typegodkendelse . I ansøgningen anføres identifikationsnumrene eller -bogstaverne for den type vejkøretøjer, som ønskes godkendt.  
 
Ansøgningen skal vedlægges tegninger og en detaljeret specifikation af konstruktionen. Herudover skal producenten skriftligt forpligte sig til at:
 1. fremvise køretøjer af den pågældende type for den regionale told- og skattemyndighed, som dette måtte ønske at undersøge,  
 2. tillade den regionale told- og skattemyndighed at undersøge andre enheder på et hvilket som helst tidspunkt under fremstillingen af de pågældende typer,  
 3. underrette den regionale told- og skattemyndighed om enhver ændring, i konstruktionen eller specifikationen, før en sådan ændring iværksættes,  
 4. anføre typens identifikationsnummer eller -bogstav og køretøjets serienummer på et synligt sted på vejkøretøjet,  
 5. føre fortegnelse over køretøjer fremstillet af den godkendte type.
Godkendelsen skal ske i det land, hvor køretøjet er registreret, eller ved typegodkendelse i fremstillingslandet. For ikke registreringspligtige køretøjer skal godkendelse ske i det land, hvor ejeren eller brugeren er bosiddende.  
 
Vejkøretøjer, der er registreret her i landet, eller som ikke er registreringspligtige, men som ejes eller benyttes af personer bosat her i landet, skal hvert andet år synes af den regionale told- og skattemyndighed med henblik på undersøgelse og eventuel fornyelse af godkendelsen .

B.2.1.3 Container

  Udtrykket container betyder efter konventionen en transportudstyrsgenstand , lift-van , aftagelig tank eller anden lignende indretning :
 1. bestående af et rum, helt eller delvis lukket, beregnet til at indeholde varer,
 2. af varig beskaffenhed og således stærk nok til at kunne benyttes til gentagen brug ,
 3. særligt indrettet til at lette godstransport på en eller flere transportmåder uden omladning af mellemtransporterne,
 4. indrettet til let håndtering, især ved overførsel fra ét transportmiddel til et andet,  
 5. indrettet således, at den er let at fylde og tømme,  
 6. med et indre rumfang på én kubikmeter eller derover.  
Aftagelige lad betragtes som containere.   
 
Containere kan godkendes til TIR-transporter efter følgende fremgangsmåder:
på fremstillingstidspunktet ved typegodkendelse - fremgangsmåde for godkendelse på fremstillingstidspunktet , se afsnit  B.2.1.3.2 ,
 • på et senere tidspunkt end fabrikationsstadiet , enten enkeltvis eller for et nærmere angivet antal containere af samme type - fremgangsmåde for godkendelse på et senere tidspunkt end fremstillingstidspunktet, se afsnit  B.2.1.3.3.
 • B.2.1.3.1 Fælles regler for containere

   
  Godkendelsesplade Den, der opnår godkendelse, skal påsætte en godkendelsesplade på den eller de godkendte containere, før de anvendes til transport af varer under toldlukke.  
   
  Godkendelsespladen skal være fastgjort permanent på et synligt sted ved siden af andre plader til officielt brug.
   
  Godkendelsespladen, se eksempel i toldvejledningens  bilag 79 og bilag 80, skal være af metal og måle mindst 20 cm x 10 cm.
  Pladen skal angive følgende oplysninger, der skal præges eller påføres pladen med ophøjede bogstaver eller angives på dens overflade på tydelig og uforgængelig måde og i alt fald på engelsk eller fransk:
  1. godkendt til transport under toldlukke,
  2. godkendelseslandet, enten ved dets navn eller ved det kendemærke, der anvendes i den internationale vejtransport til angivelse af et køretøjs registreringsland og godkendelsesbevisets nummer og år,
  3. serienummeret, som producenten har givet containeren,
  4. hvis containeren er typegodkendt, containertypens identifikationsnumre eller bogstaver.

  B.2.1.3.2 Godkendelse på fremstillingstidspunktet

    Når containere fremstilles i serier af en bestemt type, kan producenten ansøge den regionale told- og skattemyndighed om typegodkendelse.

  Producenten skal i sin ansøgning anføre identifikationsnumre eller bogstaver for den type container, som ansøgningen vedrører.  
   
  Ansøgningen skal vedlægges tegninger og en detaljeret specifikation af konstruktionen af den containertype, som ønskes godkendt.  
   
  Producenten skal skriftligt forpligte sig til at:
  1. fremvise containere af den pågældende type for den statslige told- og skattemyndighed, som dette måtte ønske at undersøge,  
  2. tillade den regionale told- og skattemyndighed på ethvert tidspunkt under fremstillingen af de pågældende typer at undersøge andre eksemplarer,  
  3. underrette den regionale told- og skattemyndighed om enhver ændring, uanset dens størrelse, i konstruktionen eller specifikationen, før sådanne ændringer iværksættes,  
  4. anføre identifikationsnumre eller -bogstaver på typen og containerens serienummer eller fabrikationsnummer på et synligt sted på containeren, foruden de angivelser, der er krævet på godkendelsespladen,  
  5. føre fortegnelse over de fremstillede containere af den godkendte type.
  Den regionale told- og skattemyndighed skal oplyse de ændringer i den foreslåede typeserie, der eventuelt er nødvendige, for at den kan godkendes.  
   
  Ingen typegodkendelse må finde sted, før den regionale told- og skattemyndighed ved undersøgelse af en eller flere containere, der er fremstillet af den pågældende type, har sikret sig, at containerne af denne type opfylder de tekniske krav, der stilles efter konventionen.

  B.2.1.3.3 Godkendelse på et senere tidspunkt end fremstillingstidspunktet

    Når der ikke er sket godkendelse på fremstillingstidspunktet, kan ejeren, brugeren eller deres repræsentant ansøge om godkendelse af den eller de fremviste containere.  
   
  Ansøgningen skal indeholde det serienummer eller fabrikationsnummer, der af producenten er anført på hver container.

  B.2.1.4 Godkendelsesrapport

    Til brug ved afgørelsen af om et køretøj eller en container kan godkendes til transport under toldlukke efter TIR-ordningen, udarbejder den regionale told- og skattemyndighed en godkendelsesrapport , der danner grundlag for gennemførelsen af synsforretningen.  
   
  Hvis køretøjet eller containeren ikke kan godkendes, forsynes rapporten med oplysning om, hvilke mangler der er årsag til, at køretøjet eller containeren ikke har kunnet godkendes .   
   
  Den virksomhed, der har ansøgt om godkendelse, underrettes ved påtegning på ansøgningen eventuelt vedlagt en kopi af godkendelsesrapporten om, hvilke ændringer der skal foretages, for at containeren eller køretøjet kan godkendes.

  B.2.1.4.1 Godkendelsesbevis

   

  Opfylder køretøjet eller containeren de tekniske betingelser for godkendelse, udsteder den regionale told- og skattemyndighed et godkendelsesbevis .
   

  Vejkøretøjer For vejkøretøjer udstedes et godkendelsesbevis, se toldvejledningens  bilag 78 . Beviset trykkes på udstedelseslandets sprog samt på fransk eller engelsk.  
   
  Den formular, der anvendes til godkendelsesbevis, er standardiseret fra 1. august 1995. Formularen er af format A 3, foldet én gang. 

   
  Individuel godkendelse Hvis den regionale told- og skattemyndighed finder det nødvendigt, skal fotografier eller diagrammer, der er attesteret af myndigheden, vedlægges beviset. I så fald skal antallet af denne dokumentation anføres i rubrik 6 på godkendelsesbeviset.

  Godkendelsesbeviset skal opbevares i vejkøretøjet i original.
   
  TIR-konventionen,bilag 3 Køretøjet skal  fremstilles hvert andet år for de kompetente myndigheder i det land, hvor køretøjet er indregistreret med henblik på undersøgelse og eventuel fornyelse af godkendelsen. I tilfælde af ikke indregistrerede køretøjer sker fremvisningen i det land, hvor ejeren eller brugeren er bosiddende. 
   
  Typegodkendelse For typegodkendte køretøjer underrettes virksomheden skriftligt om den regionale told- og skattemyndigheds godkendelse.
   
  Typegodkendelsen meddeles ved anvendelse af særlig formular, se toldvejledningens bilag 75.   
   
  Sammen med typegodkendelsen fremsender den regionale told- og skattemyndighed godkendelsesbevis for hvert enkelt køretøj. Godkendelsesbeviserne skal være forsynet med den regionale told- og skattemyndigheds  stempel og underskrift samt godkendelsesnummer .  
   
  Indehaveren af godkendelsesbeviset skal anføre følgende på godkendelsesbeviset, før køretøjet anvendes til TIR-transport :

  1. køretøjets registreringsnummer - rubrik 1,  
  2. hvis køretøjet ikke er registreringspligtigt, sit navn og sin forretningsadresse - rubrik 8.
  Når et køretøj, som er blevet typegodkendt, udføres til et andet land, der er kontraherende part i konventionen, kræves der ikke i indførselslandet en ny godkendelse på grund af køretøjets indførsel.  
   
  For typegodkendte køretøjer udfylder fremstillingsvirksomheden godkendelsesbevisets rubrikker 2-6, der identificerer køretøjet. Endvidere udfylder virksomheden rubrik 7, der angiver gyldighedsfristen samt anfører sted og dato for udstedelsen.  
   
  Fremstillingsvirksomheden skal føre et af de statslige told- og skattemyndigheder godkendt regnskab over de fremstillede køretøjer og over de modtagne og udleverede godkendelsesbeviser.
   
  Containere TIR-konv., bilag 3, pkt. 14 Når den regionale told- og skattemyndighed ved undersøgelse af så mange containere som den finder nødvendig, har sikret sig, at containeren eller containerne opfylder de tekniske krav, udstedes godkendelsesbevis på en særlig formular, se toldvejledningens  bilag 77 , og som kun gælder det godkendte antal containere.
   
   
  Godkendelse på et senere tidspunkt end fabrikationsstadiet Beviset, der skal være forsynet med producentens serienummer eller numre for de pågældende containere, berettiger ansøgeren til at anbringe den under afsnit  B.2.1.3.1 omhandlede godkendelsesplade på hver af de godkendte containere.
   
   
  Godkendelse på fabrikationsstadiet TIR-konv. bilag 3, pkt. 16Når en containertype til ansøgeren er godkendt, skal der udstedes et godkendelsesbevis, se toldvejledningens  bilag 76 , som skal være gyldigt for alle containere, der er fremstillet af den godkendte type. Beviset berettiger producenten til at anbringe den under afsnit  B.2.1.3.1 omhandlede godkendelsesplade , på hver enkelt container af typen.

  B.2.2 International garantiordning

    Garantisystemet , der er det andet af TIR-konventionens grundelementer , skal sikre, at told og afgifter af det gods, der medføres under transporterne, til enhver tid er dækket af en national garantiorganisation . 
  Hver enkelt national garantiorganisation, der repræsenterer transportørerne i et land, garanterer inden for dette lands grænser for betaling af told og afgifter, som måtte blive skyldige, hvis der opstår uregelmæssigheder i forbindelse med en TIR-transport.

  B.2.2.1 Garanterende organisationer og deres ansvar

   

  Lande, der har underskrevet TIR-konventionen, har hidtil på de betingelser og mod de garantier, som landene selv har foreskrevet, kunnet autorisere organisationer til enten direkte eller gennem korresponderende organisationer at udstede TIR-carneter , se afsnit  B.2.3.1 , og til at optræde som garanter .  
   
  Der i TIR-konventionen foreskrevet en række minimumsbetingelser og garantier, som en organisation skal opfylde, for at den kan autoriseres til at udstede TIR-carneter. Disse krav er nedfældet som bilag 9, Del I, til konventionen. Bilag 9 udgør endnu et grundelement (det 5.) til TIR-konventionen, der ud over autorisation af en garantiorganisation, foreskriver autorisation af TIR-brugerne .

  Bilag 9 til TIR-konventionen lyder: 

  "

  Bilag 9
  ADGANG TIL TIR-PROCEDURE
  Del 1
  BEMYNDIGELSE TIL AT GARANTERENDE ORGANISATIONER KAN UDSTEDE TIR-CARNETER
  Minimumsbetingelser og krav
   
  1. De minimumsbetingelser og krav, der skal overholdes af organisationer for at kunne blive bemyndiget af de kontraherende parter til at udstede TIR-carneter og optræde som garanter i overensstemmelse med artikel 6 i konventionen, er:

  1. Bevist eksistens i mindst 1 år som en etableret organisation, der repræsenterer transportsektorens interesser. Bevis for god økonomisk status og organisatoriske evner, der sætter den i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til konventionen.
  2. Bevist viden hos dens ansatte i forbindelse med den rette anvendelse af konventionen.
  3. Ingen alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- eller skattelovgivningen.
  4. Etablering af en skriftlig aftale eller et hvilket som helst andet retligt instrument mellem organisationen og vedkommende kompetente myndigheder hos den kontraherende part, hvori den er etableret. En bekræftet genpart af den skriftlige aftale eller et hvilket som helst andet retligt instrument sammen med, om nødvendigt, en bekræftet oversættelse til engelsk, fransk eller russisk, deponeres hos TIR-direktionen. TIR-direktionen skal omgående gøres opmærksom på eventuelle ændringer af den skriftlige aftale eller et hvilket som helst andet retligt instrument.
  5. Et tilsagn i den skriftlige aftale eller et hvilket som helst andet retligt instrument under (e) om, at sammenslutningen:
   1. vil overholde de forpligtelser, der er nedfældet i artikel 8 i Konventionen;
   2. accepterer den maksimumssum pr. TIR-carnet, der bestemmes af den kontraherende part, og som kan kræves af sammenslutningen i henhold til artikel 8, paragraf 3, i Konventionen
   3. til stadighed skal efterprøve og, især før der meddeles autorisation til adgang for personer til TIR-proceduren, opfyldelsen af minimumsbetingelserne og kravene til sådanne personer, som er nedfældet i Del II i dette bilag;
   4. skal yde sin garanti for alle hæftelser, der pådrages i det land, hvori den er etableret, i forbindelse med aktiviteter, der dækkes af TIR-carneter, som udstedes af den selv samt af udenlandske organisationer, der er tilknyttet den samme internationale organisation, som den selv er tilsluttet;
   5. skal dække sine hæftelser til tilfredshed for vedkommende kompetente myndigheder hos den kontraherende part, hvori den er etableret, hos et forsikringsselskab, forsikringspool eller pengeinstitut. Forsikringen eller garantikontrakten (kontrakterne) skal dække dens hæftelser i fuldt omfang i forbindelse med aktiviteter, der dækkes af TIR-carneter, som udstedes af den selv samt af udenlanske organisationer, der er tilknyttet samme internationale organisation, som den selv er tilsluttet. Opsigelsesfristen for ophør af forsikringsgarantien eller garantikontrakten (kontrakterne) skal mindst svare til den, der gælder for opsigelsen af den skriftlige aftale eller et hvilket som helst andet retligt instrument under (e). En bekræftet genpart af forsikringen eller garantikontrakten (kontrakterne) samt alle senere ændringer deraf skal deponeres hos den særlige TIR-direktion, herunder en bekræftet oversættelse om nødvendigt, til engelsk, fransk eller russisk;
   6. skal tillade vedkommende myndigheder at efterprøve alle optegnelser og regnskaber, der opbevares i relation til administrationen af TIR-proceduren;
   7. skal acceptere en procedure til effektivt at afgøre tvister, der opstår fra utilbørlig eller svigagtig brug af TIR-carneter;
   8. skal erklære sig indforstået med, at en hvilken som helst alvorlig eller gentagen uoverensstemmelse med de nuværende minimumsbetingelser og krav fører til, at bemyndigelsen til at udstede TIR-carneter tilbagekaldes;
   9. nøje skal overholde de beslutninger, der tages af vedkommende kompetente myndigheder hos den kontraherende part, hvori den er etableret, med hensyn til udelukkelse af personer efter artikel 38 i konventionen og Del II i dette bilag;
   10. skal erklære sig indforstået med nøjagtigt at iværksætte alle beslutninger, der vedtages af det Administrative Udvalg og TIR-direktionen , for så vidt vedkommende kompetente myndigheder hos den kontraherende part, hvori organisationen er etableret, har accepteret dem.  

  2. Kontrahenter, hvori organisationen er etableret, skal tilbagekalde autorisationen til at udstede TIR-carneter i tilfælde af alvorlig eller gentagne uoverensstemmelser med disse minimumsbetingelser og krav.
   
  3. Bemyndigelse af en organisation på de ovenfor anførte vilkår skal være uden præjudice for denne organisations ansvar og hæftelser i henhold til konventionen.
   
  4.De minimumsbetingelser og krav, der er nedfældet ovenfor, er uden præjudice for yderligere betingelser og krav, som de kontraherende parter måtte ønske at foreskrive." 
   

  DTL I Danmark er det Dansk Transport og Logistik (DTL) , der af Told- og Skattestyrelsen er autoriseret til at udstede TIR-carneter og til at optræde som national garant.            ;          

  Garantien omfatter såvel forpligtelser opstået i Danmark i forbindelse med transporter på grundlag af TIR-carneter udstedt af organisationen selv, som forpligtelser opstået i Danmark i forbindelse med transporter på grundlag af TIR-carneter, der er udstedt af udenlandske garantiorganisationer tilknyttet den samme internationale sammenslutning (IRU), som DTL er tilsluttet.

  Systemet er en kæde af nationale garantisystemer og hviler derfor snarere på et internationalt end på et nationalt grundlag.  
   
  Garantikæden administreres af International Road Transport Union - IRU i Genève, Schweiz.

  B.2.2.1.1 Ansvarets indtræden

    Den garanterende organisations ansvar over for det land, hvor afgangstoldstedet er beliggende, indtræder fra det tidspunkt, hvor TIR-carnetet er antaget af det pågældende toldsted. I et efterfølgende land, gennem hvilke varerne transporteres under TIR-proceduren, indtræder dette ansvar fra det tidspunkt, hvor varerne indpasserer .

  I tilfælde af at TIR-transporten har været suspenderet , indtræder ansvaret fra det tidspunkt, hvor TIR-carnetet er antaget af det toldsted, hvor TIR-transporten genoptages .

  B.2.2.1.2 Ansvarets omfang

    Den garanterende organisations ansvar omfatter ikke blot de varer, der er angivet i TIR-carnetet, men tillige varer, der ikke er angivet heri, men som befinder sig i den forseglede del af vejkøretøjet eller containeren. Ansvaret omfatter ikke andet gods.

  B.2.2.2 Krav om betaling

   

  I tilfælde af uregelmæssigheder opstået i forbindelse med en TIR-transport skal toldmyndighederne, hvor dette er muligt, søge at opnå betaling hos carnetets indehaver .   
   
  Hvis det ikke er muligt, f.eks. fordi carnetets indehaver er gået konkurs , gøres kravet gældende mod den nationale garantiorganisation.  
   
  Den nationale garantiorganisation kan herefter gennem IRU anmode om refusion af det beløb, den har måttet betale, fra en international forsikringssammenslutning .  
   
  Det er overladt til hvert enkelt land at fastsætte den garanti , det vil kræve. Inden for EU er det beløb, der kan kræves, med virkning fra 1. september 2003 fastsat til 60.000 Euro.

  For forsendelser under TIR-ordningen af nærmere angivne tobaks- og alkoholprodukter, blev der fra 1. september 1993 iværksat en særlig garantiordning . For disse varer gælder, at garantien er fastsat til maksimalt 200.000 US dollars pr. TIR-carnet. Denne ordning kræver anvendelse af et særligt TIR-carnet se afsnit  B.2.3.3.4 .  
   
  Garantidækningen for det særlige TIR-carnet til transport af tobak-og alkoholprodukter er blevet tilbagetrukket med virkning fra 30. november 1994, og carnetet udstedes ikke længere.  
   
  Dette indebærer, at det reelt ikke er muligt at transportere tobak og alkoholprodukter under TIR-ordningen .

  B.2.2.3 Forsikringsdækning

    Carnetindehaveren er ikke automatisk forsikret mod de krav, der måtte blive rejst direkte mod denne som følge af uregelmæssigheder.  
   
  Den forsikringspræmie , der er indeholdt i carnetprisen , er således alene præmie til dækning af det tab, som forsikringsordningen bag garantikæden eventuelt måtte lide, jf. afsnit B.2.2.2.

  B.2.3 TIR-carnetet

    Godset ledsages under transporten af et internationalt anerkendt carnet, TIR-carnetet, der er et tolddokument , se toldvejledningens  bilag 81 .
  TIR-carnetet er det tredie af TIR-konventionens fem grundelementer .

  B.2.3.1 Udstedelse

    TIR-carneter udstedes af IRU til de nationale garantiorganisationer.  Hver national garantiorganisation formidler TIR-carneterne til transportørerne i det land, hvori de er beliggende på betingelser, som fremgår af en skriftlig aftale, der indgås med den enkelte transportør.

  Personer, der ønsker adgang til at benytte TIR-proceduren skal være i besiddelse af en særlig autorisation, der fordrer godkendelse fra såvel den nationale garantiorganisation som ToldSkat.  
   
  For at opnå autorisation som bruger skal en person mindst opfylde de nedenfor anførte minimumsbetingelser og krav, jf. TIR-konventionens bilag 9, Del II, som lyder: 
  "
  Bilag 9.
  Del II
  BEMYNDIGELSE AF FYSISKE OG JURIDISKE PERSONER TIL AT BENYTTE TIR-CARNETER
  Minimumsbetingelser og krav
   
  1. De minimumsbetingelser og krav, der skal overholdes af personer, som ønsker at få adgang til TIR-proceduren, er:
  1. Bevist erfaring eller, i det mindste, bevist engagement i regelmæssig international transport (indehaver af en tilladelse til at udføre international transport eller tilsvarende).  
  2. God økonomisk status.  
  3. Bevist kendskab til anvendelse af  TIR-konventionen.  
  4. Ingen alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- eller skattelovgivningen .
  5. En skriftlig erklæring hvorved den pågældende person påtager sig en forpligtelse overfor organisationen til at:
  1. overholde alle toldformaliteter , der kræves i henhold til konventionen ved afgangstoldstederne, toldsteder undervejs og ved bestemmelsestoldstedet;
  2. betale de skyldige beløb, der nævnes i artikel 8, paragraf 1 og 2 i konventionen,
  3. tillade organisationen at efterprøve information vedrørende ovennævnte minimumsbetingelser og krav i det omfang national lovgivning tillader en sådan efterprøvelse .
   
  2. Yderligere og mere restriktive betingelser og krav for adgang til TIR-proceduren kan indføres af vedkommende myndigheder i de kontraherende parter og af organisationerne selv, medmindre vedkommende kompetente myndigheder beslutter noget andet."
   
  Autorisation kan opnås ved ansøgning, der indsendes til organisationen Dansk Transport og Logistik (DTL ). Ansøgeren skal forinden have opnået forhåndsgodkendelse ved den regionale told- og skattemyndighed, hvor virksomheden er registreret.   
   
  TIR-carneterne fås ved henvendelse til DTLs kontor i København eller til International Transport Danmark (ITD) i Padborg, der er en specialforening tilknyttet DTL.
   
  Organisationen Dansk Transport og Logistik (DTL) stiller følgende grundlæggende betingelser til brugere af TIR-ordningen:
   
  • Transportøren skal underskrive en forpligtende aftaleerklæring om brug af TIR-systemet.
  • Der skal over for  DTL stilles en bankgarantipå et beløb svarende til minimum 5.000 US dollars.Ved transport af visse følsomme varer kræves en supplerende garantistillelse på et beløb svarende til minimum 50.000 US dollars .  
  • Transportøren skal kunne forevise regnskaber for de seneste 3 regnskabsår.
   
  Det er  DTL, der som garantiorganisation afgør, hvorvidt en ansøgning om autorisation til udstedelse af TIR-carneter kan  imødekommes. Dette gælder selv om der foreligger en forhåndsgodkendelse fra vedkommende regionale told- og skattemyndighed.  
   
  En stillet garanti kan kun frigives af  DTL og vil normalt først kunne frigives 3 år efter gennemførelse af den seneste TIR-transport. At en virksomhed træder i betalingsstandsning eller indgiver konkursbegæring har ingen indflydelse på garantiens frigivelse.  
   
  I tilfælde af udbetalinger til dækning af krav rejst inden for garantikæden, kan den bagvedliggende forsikringsordning forlange hel eller delvis udløsning af garantien hos  DTL. Garantien skal herefter fyldes op til minimumsbeløbet, før der igen kan udføres TIR-transporter.  
   
  Såfremt et lands toldmyndigheder, herunder de danske told-og skattemyndigheder, giver underretning om, at en TIR-transport ikke er afviklet eller er afviklet med forbehold, vil  DTL normalt kræve, at den stillede garanti fastfryses således at transportøren for at få udstedt yderligere carneter, vil skulle stille ny garanti over for DTL.

  B.2.3.2 Gyldighedsperiode

    Den garanterende organisation skal fastsætte en gyldighedsperiode for TIR-carnetet ved at angive en dato på carnetets omslag, efter hvilken carnetet ikke kan indleveres ved et afgangstoldsted i forbindelse med start af en TIR-transport.  
   
  Hvis carnetet er modtaget ved et afgangstoldsted på eller før den udløbsdato, der er angivet, er det gyldigt indtil TIR-transporten er afsluttet ved bestemmelsestoldstedet.

  B.2.3.3 Udformning af TIR-carnet

    TIR-carnetet er udformet som et omslag indeholdende et antal nummererede blade, der hver består af en talon og et afrivningsblad. Endvidere indeholder omslaget et gult godsmanifest samt et gult rapportblad som anvendes i tilfælde af plombebrud eller ulykker, der medfører at godset skal overføres til andet køretøj eller lignende uregelmæssigheder. Bladene med ulige numre er hvide, medens bladene med lige numre er grønne. De grønne blade indeholder en afrivningsslip, der skal returneres til det toldsted hvor varen indpasserer i fællesskabet eller til afgangstoldstedet. Slippen tjener som bevis for at varen er er kommet frem til bestemmelsestoldstedet eller har forladt toldområdet.

  B.2.3.3.1 Omslag og blade

    Bladene er hvide for så vidt angår alle de ulige sidenumre og grønne for så vidt angår alle lige sidenumre. Et hvidt og et grønt blad med tilhørende taloner udgør tilsammen et sæt.  
   
  Talonen indeholder rubrikker til toldmyndighedernes attestationer.  
   
  På afrivningsbladet findes dels de samme oplysninger om den udstedende organisation, gyldighed mv. som er anført på omslagets side 1, dels rubrikker til brug for toldmyndighedernes attestation samt rubrikker til fortegnelse over de varer, der skal transporteres - godsmanifestet.  
   
  Godsmanifestet skal udfyldes på afgangslandets sprog, medmindre toldmyndighederne tillader anvendelse af et andet sprog. Toldmyndighederne forbeholder sig ret til at kræve godsmanifestet oversat til dansk.  
   
  På samme måde har udenlandske toldmyndigheder ret til at forlange en oversættelse af godsmanifestet til det pågældende lands sprog.   
   
  Hvis der ikke er plads på godsmanifestet til, at alt det transporterede gods kan anføres, kan tillægsblade, der er udformet som manifestet, eller handelsdokumenter, der indeholder alle de oplysninger, der kræves i manifestet, vedhæftes.  
   
  Det er en forudsætning, at der på samtlige blade anføres følgende oplysninger:
  1. antallet af tillægsblade i rubrik 10,
  2. antal og art af kolli eller genstande samt den samlede bruttovægt for det gods, der er opført på tillægsbladene, anføres i rubrikkerne 11, 12 og 13.

  Alle blade skal være daterede og underskrevet af carnetets indehaver eller hans befuldmægtigede.  
   
  Hvis der ved forsendelse af varer under ordningen kun er et afgangstoldsted og et bestemmelsestoldsted, skal carnetet indeholde mindst et sæt for afgangslandet, et sæt for bestemmelseslandet og et sæt for hvert land der transiteres.
   

  TIR-konventionen,kapitel III, art.18 For hvert yderligere afgangstoldsted eller bestemmelsestoldsted er et sæt nødvendigt.   
   
  Denne situation opstår, hvis en transport omfatter varer fra flere af- og pålæsninger. Dog kan det samlede antal afgangs- og bestemmelsestoldsteder ikke overstige fire. 

  De eksisterende TIR-carneter består af enten 4, 6, 14 eller 20 blade med tilhørende taloner og kan derfor højst finde anvendelse i 2, 3, 7 eller 10 lande/toldområder.

  B.2.3.3.2 Indleveringskontrol

    Det toldsted, hvor en TIR-transport påbegyndes, foretager bl.a. en indleveringskontrol af TIR-carnetet . Denne består navnlig i at påse, at TIR-carnetet er udfyldt korrekt af carnetindehaveren, og at samtlige godsmanifester og tilhørende erklæringer er underskrevet af carnetindehaveren eller dennes befuldmægtigede.  
   
  Det påses, at omslaget på carnetet er udfyldt på følgende punkter:
  1. Carnetets gyldighedsperiode. Rubrikken skal være udfyldt af den udstedende nationale garantiorganisation i forbindelse med udstedelsen.  Transporten må ikke påbegyndes, såfremt gyldighedsperioden er overskredet.  
  2. Den nationale garantiorganisations navn.  
  3. Carnetindehaverens navn og adresse.  
  4. Den nationale garantiorganisations stempel og underskrift.  
  5. Generalsekretæren for IRU´s underskrift (påtrykt).  
  6. Afgangsland/lande.
  7.  Bestemmelsesland/lande.  
  8. Køretøjet/køretøjernes registreringsnummer/numre.  
  9. Køretøjets/køretøjernes godkendelsesbevis/beviser med angivelse af nummer/numre og dato/datoer.
  10. Containerens/containernes identifikationsnummer/numre.  
  11. Eventuelle bemærkninger.  
  12. Carnetindehaverens underskrift.
  Det påses endvidere, at carnetets sider (volets), herunder det gule godsmanifest , er udfyldt i nødvendigt omfang i følgende rubrikker:
  • 2. Afgangstoldsted/steder
  • 4. Carnetindehaverens navn, adresse og land
  • 5. Afgangsland
  • 6. Bestemmelsesland/lande
  • 7. Vejkøretøjets registreringsnummer
  • 8. Eventuelle bilag til godsmanifestet
  • 9. (a.) Lastrum eller container(e). (b). Kollimærke(r) og nummer/numre
  • 10. Kolliantal og varebeskrivelse
  • 11. Bruttovægt i kg
  • 12. Total antal kolli i godsmanifestet fordelt på bestemmelsestoldsteder, hvis der er flere sådanne
  • 13. Bekræftelse af de afgivne oplysninger.
  • 14. Sted og dato.
  • 15. Carnetindehaverens eller dennes befuldmægtigedes underskrift.
    
   

  B2.3.3.3 Rapport

    TIR-carnetet indeholder et gult rapportblad.  
   
  Rapportbladet anvendes i de tilfælde, hvor toldlukket bliver brudt undervejs som følge af hændelig begivenhed, eller gods beskadiges eller går til grunde. I sådanne situationer skal fragtføreren øjeblikkelig tage kontakt til toldmyndighederne, eller hvis dette ikke er muligt, til enhver anden kompetent myndighed i det land han befinder sig i. Vedkommende myndigheder skal hurtigst muligt udfærdige den bekræftede rapport i TIR-carnetet.  
   
  Endvidere anvendes rapportbladet, hvis ladningen skal overføres til et andet vejkøretøj eller container. Dette kan kun ske i overværelse af ovennævnte myndigheder, der også skal udfærdige rapporten. Erstatningskøretøjet skal være godkendt til TIR-transport, medmindre der er tale om tungt eller omfangsrigt gods. Erstatningskøretøjet skal toldlukkes, og bemærkning herom skal tilføres rapporten.    
   
  Endelig anvendes rapportbladet i tilfælde af, at overhængende fare har nødvendiggjort omgående aflæsning af ladningen eller en del deraf. Fragtføreren skal i så fald hurtigst muligt kontakte de ovennævnte myndigheder og over for disse godtgøre nødvendigheden af hans handling, for at omstændighederne kan verificeres, godset blive kontrolleret, køretøjet eller containeren blive forseglet og rapporten udfærdiget.

  B.2.3.3.4 Særligt tobak/alkohol carnet

   

  Tobak/Alkohol

  Med virkning fra 1. september 1993 blev der iværksat en særlig garantiordning for visse nærmere angivne tobaks- og alkoholprodukter. De TIR-carneter, der anvendes hertil, er på omslagets forside påtrykt: Tobacco/Alcohol og Tabac/Alcool, se toldvejledningens bilag 82 .  
   
  Fra 1. oktober 1994 fik det særlige carnet hjemmel i selve konventionen.

  Som følge af stigende svig med forsendelser indeholdende de omhandlede produkter, udstedes det særlige carnet ikke mere, idet det ikke har været muligt at opretholde forsikringsdækningen.  
   
  Dette indebærer, at det ikke er muligt at transportere de nævnte varer under TIR-ordningen.  
   
  Ordningen gav en højere garanti for de særlige produkter den omfattede. Der arbejdes på en genskabelse af det særlige carnet i forbindelse med revision af TIR-konventionen.  
   
  De varer, der var omfattet af det særlige carnet, er:
  1. ethanol - ethylalkohol - ikke denatureret med et alkoholindhold på 80% vol eller derover - HS kode 2207.10,  
  2. ethanol - ethylalkohol - ikke denatureret med et alkoholindhold på under 80% vol; Spiritus, likører og andre spiritusholdige drikkevarer og blandinger af alkoholiske præparater, der anvendes ved fremstilling af drikkevarer - HS kode 22.08,  
  3. Cigarer, cerutter og cigarillos, der indeholder tobak - HS kode 2402.10,  
  4. Cigaretter, der indeholder tobak - HS kode 2402.20,  
  5. Røgtobak, også med indhold af tobakserstatninger - HS kode 2403.10.  
  De nævnte varer er anført på et særligt indstiksblad, der er indsat i carnetet.  
   
  I alle tilfælde, hvor der transporteres tobak eller alkohol af de anførte typer, skal dette carnet anvendes, også selv om told- og afgifter af det indladede gods ikke overstiger garantisummen for det almindelige carnet.
   
   
  Småforsendelser af Tobak/Alkohol I et forsøg på at bevare muligheden for transport af tobak og alkohol i mindre partier blev der med virkning fra 1. august 1995 indført en ny bestemmelse i konventionen, der tillod TIR-transporter på det almindelige carnet med de nævnte produkter som følger:

  1. 300 liter ethanol- ethylalkohol - ikke denatureret med et alkoholindhold på 80% vol eller derover -HS kode 2207.10,  
  2. 500 liter ethanol- ethylalkohol- ikke denatureret med et alkoholindhold på under 80% vol; Spiritus, likører og andre spiritusholdige drikkevarer og blandinger af alkoholiske præparater, der anvendes ved fremstilling afdrikkevarer - HS kode 22.08,  
  3. 40.000 stk. cigarer, cerutter og cigarillos, der indeholder tobak -HS kode 2402.10,  
  4. 70.000 stk. cigaretter der indeholder tobak - HS kode 2402.20,  
  5. 100 kg. røgtobak, også med indhold af tobakserstatninger - HS kode 2403.10.
  Det har imidlertid ikke været muligt at få garantiorganisationerne til at garantere denne ordning.  
   
  Economic Commission for Europe (ECE) har derfor anbefalet, at der tages særlige midlertidige forholdsregler i anvendelse for at sikre forsendelser indeholdende sådanne små mængder af de omhandlede varer.  
   
  EU har derfor fastlagt særlige retningslinier med virkning fra 1. august 1995. Herefter skal Told- og Skattestyrelsen sikre, at der stilles tilfredsstillende garanti for sådanne forsendelser. Garantien skal svare til den individuelle garanti, som finder anvendelse ved fællesskabsforsendelse.  
   
  Endvidere skal kontrolforanstaltningerne styrkes ved afgangstoldsteder, indpassagetoldsteder og bestemmelsestoldsteder for i særlig grad at verificere tilstedeværelsen af de varer, der er anført i godsmanifestet, og at de tilladte mængder ikke overskrides.
   
   
  Følsomme varer Som følge af en opstramning i reglerne for transport af følsomme varer inden for EU´s forsendelsessystem og af frygt for at de problemer, der havde ført til denne opstramning, skulle blive overført til TIR-systemet, besluttede enkelte nationale garantiorganisationer i EU at tilbagetrække garantien for visse følsomme varer med virkning fra 1. april 1996.  
   
  Idet EU udgør ét toldområde førte det til, at der ikke kan udføres TIR-transporter med disse varer i hele EU.  
   
  Det drejer sig om følgende varer:

  1. Levende hornkvæg - HS kode 01.02,   
  2. Kød af hornkvæg, frosset - HS kode 02.02,  
  3. Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler - HS kode 04.02,  
  4. Smør og andre mælkefedtstoffer - ex HS kode 04.05,  
  5. Bananer, herunder pisang, friske eller tørrede - HS kode 08.03
  6. Rør-og roesukker, samt kemisk ren saccharose, i fast form HS kode  17.01
  7. Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol eller derover - ex HS kode 22.07,
  8. Spiritus, likører og andre spiritusholdige drikkevarer - ex HS kode 22.08.

  Der forhandles til stadighed med de pågældende nationale garantiorganisationer om genoptagelse af garantien for de nævnte varer. Oplysning om eventuel ændring i situationen kan fås ved henvendelse til de regionale told- og skattemyndigheder.   
   
  Da den manglende garanti for de nævnte varegrupper skaber vanskeligheder for transporter ud af EUs -toldområde til kontraherende parter, hvor der fortsat er garanti, vil der imidlertid med hjemmel i TIR-konventionens Artikel 26, stykke 2, kunne åbnes TIR-carneter på afgangstoldsteder i Danmark for transporter indeholdende sådanne varer med undtagelse af de under 7 og  8 nævnte, for hvilke gælder, at der ikke er er nogen garanti hverken i EU eller uden for.   
   
  Det på afgangstoldstedet åbnede TIR-carnet skal i umiddelbar tilknytning til åbningen lukkes igen (ikke afsluttes). Transporten vil herefter kunne finde sted på EUs toldområde under en almindelig fællesskabsforsendelse med sædvanlig sikkerhedsstillelse. Ved udpassagen af EUs toldområde afsluttes fællesskabsforsendelsen på sædvanlig vis. TIR-carnetet vil herefter  kunne genåbnes på indpassagetoldstedet i det tilgrænsende tredieland med henblik på den videre forsendelse.  

  B.2.3.3.5 Sprog

    TIR-carnetet trykkes på fransk med undtagelse af omslagets side 1, der også trykkes på engelsk. Reglerne for anvendelse af TIR-carnetet trykkes på engelsk på omslagets side 3.

  B.2.3.3.6 Anvendelse

    Et TIR-carnet anvendes ved godstransporter under TIR-ordningen. 
   
  TK art. 91, stk.2,litra b og GB art. 451-457 TIR-carnetet kan ikke anvendes ved nationale forsendelser og kan som hovedregel ikke anvendes ved forsendelse inden for EU. I relation til anvendelsen af TIR-carneter anses EU for at udgøre ét toldområde.
   
  TIR-carnetet gælder kun for én rejse . Det skal indeholde mindst det antal løse blade til toldangivelse og -afvikling, som er nødvendige for den pågældende transport.  
   
  Der skal udfærdiges et enkelt TIR-carnet for hvert vejkøretøj eller container. Der kan imidlertid udfærdiges et enkelt TIR-carnet for en kombination af køretøjer eller for flere containere, som er pålæsset et enkelt vejkøretøj eller en kombination af køretøjer. I så fald skal godsmanifestet i TIR-carnetet særskilt angive indholdet af hvert køretøj i kombinationen af køretøjer eller indholdet af hver container.   
   
  Hvis der er flere afgangs- eller bestemmelsestoldsteder, se afsnit B.2.3.3.1 , skal anførslerne vedrørende det gods, der er taget under toldkontrol ved eller er bestemt til de enkelte toldsteder, være tydeligt adskilt fra hinanden i godsmanifestet.   
   
  Et TIR-carnet, der har været anvendt, skal straks efter brugen returneres til vedkommende nationale garantiorganisation.

  B.2.3.3.7 Tungt og omfangsrigt gods

   

   
  Særregler Tungt og omfangsrigt gods kan transporteres ved anvendelse af TIR-carnet, selv om det ikke sker i toldlukkede køretøjer eller containere. 
   
  Definition TIR-konventionen,-kapitel III,art.29 Ved tungt og omfangsrigt gods forstås efter konventionen enhver tung og omfangsrig genstand, som på grund af dens vægt, størrelse eller art normalt ikke transporteres hverken i et lukket vejkøretøj eller i en lukket container.  
   
  Det er en forudsætning for at transportere den slags gods under TIR-ordningen, at godset og eventuelt tilbehør hertil kan identificeres uden vanskelighed på grundlag af det beskrevne, eller at det kan forsynes med toldlukke eller identifikationsmærker, så godset ikke kan fjernes eller ombyttes med andet gods, uden at det efterlader synlige spor.  
   
  Der kræves ikke godkendelsesbevis for vejkøretøjer eller containere, der transporterer tungt eller omfangsrigt gods.

  Såfremt vejkøretøjer eller specialkøretøjer, der eksporteres, i sig selv anses for tungt eller omfangsrigt gods, transporterer andet tungt eller omfangsrigt gods, således at både køretøj og gods opfylder betingelserne i TIR-konventionens kapitel III (c), behøves der kun ét TIR-carnet til transporten. TIR-carnetet skal i så fald bære påtegningen "tungt eller omfangsrigt gods" på TIR-carnetets omslag og alle bladene, jf. TIR-konventionens artikel 32.

  Hvis sådanne køretøjer medfører normalt gods i lastrummene eller i containere skal køretøjerne eller containerne være godkendt i overensstemmelse med de betingelser, der er angivet i TIR-konventionens kapitel III (a) og lastrummene eller containerne skal være toldlukkede. Der kræves i sådanne tilfælde 2 TIR-carneter til transporterne, idet normalt gods ikke kan transporteres under et carnet med påskriften "tungt eller omfangsrigt gods".

  Reglerne om "tungt eller omfangsrigt gods" finder også anvendelse ved transport af levende dyr såfremt disse er umiddelbart identificerbare.

  B.2.3.3.8 Påskrift, sprog

   
  TIR-konventionen,kapitel III,art.32 Det TIR-carnet, der anvendes i forbindelse med transport af tungt eller omfangsrigt gods, skal bl.a. af hensyn til garantien være forsynet med påskriften "tungt eller omfangsrigt gods" på omslaget og på alle blade i letlæselige, "fede" bogstaver og være udfærdiget på engelsk eller fransk.
   
  "Tungt eller omfangsrigt gods" hedder "heavy or bulky goods " på engelsk og " marchandises pondéreuses ou volumineuses" på fransk.

  B.2.3.3.9 Eventuel særlig identifikation

    Afgangstoldstedet kan forlange, at pakkelister , fotografier , tegninger etc., som er nødvendige til identifikation af det gods , der skal transporteres, vedlægges TIR-carnetet. De pågældende myndigheder skal stemple disse dokumenter. Et eksemplar af dokumentet skal hæftes på bagsiden af TIR-carnetets omslag, og alle carnetets manifester skal indeholde en henvisning til dokumenterne.  
   
  For transport af tungt eller omfangsrigt gods under TIR-ordningen gælder samme bestemmelser som for andet gods.

  B.2.3.3.10 TIR-plader

   
  TIR-konventionen,kapitel III,art.16 og bilag 5 Når et vejkøretøj eller en kombination af vejkøretøjer foretager en TIR-transport , skal en rektangulær plade, som bærer påskriften "TIR" være anbragt såvel foran som bag på vejkøretøjet eller kombinationen af vejkøretøjer. Disse plader skal være klart synlige og skal kunne fjernes.  
   
  TIR-konventionen stiller følgende krav til TIR-pladerne :
  1. Pladernes mål skal være 250 mm x 400 mm,  
  2. Bogstaverne TIR skal være mindst 200 mm høje og udført i latinske blokbogstaver med streger af mindst 20 mm's tykkelse. Bogstaverne skal være hvide på blå bund.  
  3. Pladerne skal være af fast materiale. Selvklæbende mærkater er ikke tilladt.  
  4. Pladerne skal være aftagelige eller fastgjort eller udformet på en sådan måde, at de kan vendes, tildækkes, sammenfoldes eller på anden måde vise, at der ikke finder en TIR-transport sted med køretøjet.

  B.2.4 Kontrol

    Det fjerde grundelement i TIR-systemet er, at de kontrolforanstaltninger , der er taget i afgangslandet, bliver accepteret af såvel transitlande som bestemmelseslande.  
   
  Som en konsekvens af dette princip vil gods, der transporteres under TIR-ordningen i toldlukkede vejkøretøjer eller containere, normalt ikke blive undersøgt af toldmyndighederne på rejsen. Det er her, at hovedfordelene ved TIR-systemet viser sig set fra transportørernes side.  
   
  Dette udelukker ikke toldmyndighederne fra at foretage stikprøvekontroller i tilfælde, hvor der er mistanke om uregelmæssigheder, men det fremgår af konventionens artikel 23, at sådanne kontroller er en undtagelse.  
   
  Ordningen indebærer således, at den kontrol, der foretages, når godstransporten påbegyndes, accepteres af alle andre toldmyndigheder, der involveres under transporten frem til bestemmelsesstedet, hvorfor denne kontrol indtager en vigtig rolle i TIR-systemet .
   
  Det toldsted, hvor en TIR-transport afsluttes, foretager en afslutningskontrol. Det påses, at carnetet præsenteres sammen med køretøjet eller containeren, og at lastrummet eller containeren forefindes behørigt forseglet på afslutningstidspunktet.
   
  Fremstilles køretøjet eller containeren ikke samtidig med TIR-carnetet, kan dette under ingen omstændigheder afsluttes.
   
  Det samme gælder såfremt forseglingen er brudt ved fremkomsten til bestemmelsestoldstedet. I sådanne tilfælde skal det i TIR-carnetet indeholdte rapportblad altid udfyldes, se afsnit  B. 2.3.3.3 .
   
  Viser det sig ved kontrol af lasten, at der ikke er overensstemmelse mellem antal godsenheder/antal kg. i lastrummet og det på carnetets godsmanifest anførte, kan der efter omstændighederne ske afslutning af carnetet med forbehold for mulige senere krav. I så fald skal carnetets afslutningstalon (altid grøn) tydeligt markeres med et "R" samt oplysninger om anledningen til forbeholdet.
   
  Carnetets grønne afslutningstalon er "holderens" kvittering for hel eller delvis (i tilfælde af forbehold) afslutning af transporten på bestemmelsestoldstedet. Toldmyndighedernes angivelse af dato, underskrift og stempel på talonen kan ifølge konventionen tjene som alternativt bevis for helt eller delvist korrekt afsluttet transport i tilfælde, hvor den grønne slip bortkommer.
   
  Helt eller delvis afsluttede TIR-transporter indberettes i alle tilfælde af bestemmelsestoldstedet til den garanterende organisation, i Danmark til DTL. Denne ordning, der er vedtaget af Det Administrative Udvalg for TIR-konventionen, skal bidrage til større kontrol med TIR-transporter og forebygge svig.