Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Toldvejledning 2003; Toldbehandling

D.1 Toldkontrol og toldbehandling af trafikmidler og personer

 
Formål I toldloven er det fastsat, at der skal betales told af varer som indføres til det danske toldområde, og som efter EUs bestemmelser ikke er i fri omsætning i EU's medlemslande. Toldbeløbet fastsættes efter EUs fælles toldtarif, medmindre andet er fastsat i bestemmelser, der er vedtaget af EU eller i øvrigt følger af Danmarks forpligtigelser som medlem af EU.  
 
I toldlovens § 10 er det fastsat, at ToldSkat opkræver eller tilbagebetaler told- og afgifter i forbindelse med ind- og udførsel af varer, som ikke i forvejen er i fri omsætning i EUs toldområde, samt fører kontrol i forbindelse hermed.  
 
Ved betaling af told bringes varer til fri omsætning i EU. Ved betaling af moms og andre afgifter overgår varerne til frit forbrug i Danmark og det øvrige EU-område. I forbindelse hermed skal yderligere iagttages særlige indførselsbestemmelser , for eksempel veterinærkontrol, se afsnit  A.5 Varebestemmelser .  
 
Som hovedregel skal indførte varer altid angives til fri omsætning og frit forbrug samtidig. Det betyder i praksis, at varerne først er til fri disposition for importøren, når eventuelle indførselsbestemmelser er iagttaget og told og afgifter er betalt.  
 
For at sikre betaling af told og afgifter af indførte varer, som ikke er i fri omsætning i EUs toldområde, varetager ToldSkat tilsyn og kontrol med trafikken over grænserne til det danske toldområde.  
 
Formålet med toldkontrol og toldbehandling af trafikmidler og personer er at føre kontrol med:
 • losning og lastning af varer,
 • ilandsætning og ombordtagning af passagerer samt eventuelt medbragt rejsegods ,
 • ilandsætning af besætningsmedlemmer samt eventuelt
  • medbragte personlige effekter.
   
  For at kunne udføre denne kontrol er der i toldlovens §§ 16 til 20 nærmere fastsat regler, som regulerer trafikken til og fra det danske toldområde.
   
Det legale grundlag Reglerne om toldkontrol og toldbehandling af trafikmidler og personer findes i §§ 3-26 i toldloven, §§ 59 - 79 i toldbehandlingsbekendtgørelsen, Toldkodeks og artikel 190 til 197 i gennemførselsbestemmelserne og Rådets forordning nr. 3925/91 (bagageforordningen).  
 
Endvidere findes reglerne  i internationale aftaler som er indgået af Danmark.
 
Internationale aftaler er blandt andet de tre FN-konventioner vedrørende narkotiske stoffer , FN-konventionen vedrørende handel med udryddelsestruede vilde dyr og plantearter , også kaldet Washingtonkonventionen , Østersølandenes Helsingforskonvention vedrørende søtransport af spiritus, samt aftaler hørende under de internationale organisationer vedrørende skibs- og luftfart, IMO - og ICAO-konventionerne.  
 
Sammen med kontrollen af vareførslen, personer og trafikmidler varetager ToldSkat samtidig en lang række opgaver for andre myndigheder vedrørende særlige indførselsbestemmelser, som er fastsat ved lovgivning udenfor ToldSkat´s ressortområde. Disse opgaver omfatter blandt andet kontrol med veterinærbestemmelser , sundhedsbestemmelser , våbenlovgivning og særlige bestemmelser vedrørende import- eller eksportrestriktioner .
 
Generelle regler I toldbehandlingsbekendtgørelsen har skatteministeren fastsat de nærmere regler for kontrollen med og toldbehandlingen af befordringsmidler og personer . I bekendtgørelsen er ligeledes fastsat bestemmelser om på hvilken måde og under hvilke vilkår, kontrollen skal finde sted.  
 
I toldloven er det fastsat, at fly, skibe og andre befordringsmidler, som ankommer fra eller afgår til steder uden for EUs toldområde eller som i øvrigt transporterer uberigtigede varer, er undergivet ToldSkat's tilsyn og kontrol.  
 
I den forbindelse har ToldSkat ret til overalt i skibe, fly og andre befordringsmidler at foretage de undersøgelser, der er nødvendige for at udføre kontrollen. Det er ligeledes fastsat, at befordringsmidlets fører har pligt til at give og dokumentere de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollen kan udføres. Det gælder oplysninger om befordringsmiddel, besætning, passagerer og ladning, samt pligt til at påvise og åbne eller afdække alle adgange til lasten , rum og gemmer.  
 
Fra skibe må der kun losses eller lastes varer i havne, der er godkendt af ToldSkat. Dette gælder ligeledes landsætning og ombordtagning af passagerer. ToldSkat bestemmer i øvrigt, hvor landsætning af passagerer kan finde sted.  
 
For at den fornødne kontrol kan udføres, kan ToldSkat kræve, at der uden udgift for myndighederne i fornødent omfang foretages afspærringer , som ikke må passeres uden tilladelse, samt at der stilles egnede indretninger til rådighed for fysisk undersøgelse af varer, der losses eller skal lastes, samt fornødent udstyrede lokaler for eftersyn af passagerer.  
 
Ankommer eller afgår et befordringsmiddel fra eller til steder udenfor EUs toldområde, skal enten føreren heraf, eller en særlig bemyndiget person, anmelde dette til ToldSkat. Skatteministeren kan dog have fastlagt særlige vilkår, hvorefter visse befordringsmidler kan fritages herfor, til eksempel kan nævnes færger og fly, der ankommer og afgår efter forud fastlagte fartplaner.
 
Med samtykke fra trafikministeren kan skatteministeren bestemme, at havnemyndigheder og lufthavnsmyndigheder skal underrette ToldSkat om de oplysninger, som disse myndigheder har omkring skibes og flys ankomst og afgang.
 
Deklaration Enhver toldbehandling finder sted på baggrund af en tolddeklaration, som for så vidt angår rejsende kan afgives mundtligt , eller tilkendegives ved anvendelse af særlige indrejsekanaler . Ved indrejse fra andre EU-lande skal dog i visse tilfælde anvendes et særligt angivelseskort .  
 
Toldbehandling af skibe og fly finder som hovedregel sted på grundlag af en skriftlig tolddeklaration .  
 
For lastbiler og andre trafikmidler kan der kræves skriftlig deklaration.

  D.1.1 Skibe

    Toldkontrol og toldbehandling af skibe.

  D.1.1.1 Reglerne om kontrol

    Reglerne vedrørende kontrollen med skibe i det danske toldområde, skibsførerens pligter og ToldSkat's kontrolbeføjelser beskrives nærmere nedenfor.

  D.1.1.1.1 Skibe i det danske toldområde

   
  TL § 16, stk. 1 og
  § 19, stk. 2
  Skibe, som befinder sig i det danske toldområde er undergivet ToldSkat's tilsyn og kontrol, og sejlende skibe skal på forlangende stoppe op.
   
  BKG § 59, stk. 2 Ved skibe forstås; skibe, både og fartøjer af enhver art, med undtagelse af søluftfartøjer.

  D.1.1.1.2 Skibsførerens pligter

   
  TL § 16, stk. 2,
  § 17, stk. 1 og
  § 18, stk. 1
  Skibets fører skal ToldSkat:
  1. mundtlig, eller pr. telefax anmelde skibets ankomst og afgang samt eventuel ladning . Pligten til at anmelde gælder for alle skibe, der ankommer fra ikke- EU-lande og skibe der ankommer fra EU´s toldområde med uberigtigede varer som ladning eller proviant,
  2. afgive skriftlig angivelse i forbindelse med skibets ankomst og afgang samt i andre tilfælde på forlangende,
  3. give de oplysninger om skib og ladning mv., som er nødvendige for at gennemføre kontrol, og dokumentere oplysningerne ved at fremlægge skibspapirer og ladningsdokumenter mv., samt påvise og afdække alle adgange til lasten, rum og gemmer.

  D.1.1.1.3 ToldSkats kontrolbeføjelser

   
  TL § 16, stk. 1 og BKG § 62, stk. 2 ToldSkat har ret til overalt i skibe at foretage den undersøgelse, som er nødvendig for at gennemføre kontrollen og kan forbyde skibe at sejle, indtil undersøgelsen er foretaget.
   
  BKG § 66   De regionale told- og skattemyndigheder kan forlange skibets nationalitets- og målingsdokumenter afleveret, indtil der kan gives tilladelse til afsejling .

  D.1.1.2 Reglerne ved ankomst

    Reglerne vedrørende anmeldelse, kontrol og andre formaliteter i forbindelse med skibes ankomst beskrives nærmere nedenfor.

  D.1.1.2.1 Anmeldelse

   
  TL § 17, stk. 2,
  BKG § 64, stk. 1
  De oplysninger som havnemyndighederne er i besiddelse af om skibes forventede ankomst samt uanmeldte skibes ankomst , skal videregives til ToldSkat.
   
  TL § 18, stk. 1 og 2,
  BKG § 64, stk. 2
  Skibets fører skal snarest efter et skibs ankomst mundtlig eller pr. telefax anmelde til ToldSkat, hvorfra skibet kommer, og hvilken ladning det medfører.  
   
  Pligten til at anmelde gælder for alle skibe, der ankommer fra ikke-EU-lande og skibe der ankommer fra EUs toldområde med uberigtigede varer som ladning eller proviant.  
   
  Anmeldelsen kan indgives via repræsentant for rederiet , havnemyndighederne, mægler eller agent .
   
  Undtagelser Passagerskibe i rutefart og færger er undtaget fra bestemmelserne om anmeldelse, når ToldSkat forud har modtaget fartplan.
   
  TL § 18, stk. 3,
  BGK § 64, stk. 5
  og § 63
  ToldSkat har fastsat tilsvarende undtagelser for visse andre skibe, se afsnit D.1.1.5 Lettelser i kontrollen .

  D.1.1.2.2 Tolddeklaration

   

  BKG § 67, stk. 2 Så snart som muligt, i praksis senest 2 timer efter et skibs ankomst til dansk havn , skal skibets fører afgive en skriftlig tolddeklaration til ToldSkat, eller til havnemyndighederne i de havne, hvor havnemyndighederne er bemyndigede til at modtage deklarationerne.
   
  Undtagelser BKG § 67, stk. 3 Skibe, der ankommer til dansk havn direkte fra en anden havn i EUs toldområde, og som ikke medbringer uberigtiget ladning eller proviant, er fritaget for at afgive tolddeklaration.
   
  Deklarationen skal afgives på blanketter, der er godkendt af ToldSkat.

  Imo-Fal formularer  Rådets direktiv 2002/6/EF af 18. februar 2002 implementeres pr. 9. september 2003, hvilket bevirker at Danmark fra denne dato accepterer IMO-FAL's formularer 1, 3, 3, og 6. Se toldvejledningens bilag 160.
  Blankettens opbygning BKG § 105 Tolddeklaration for skibe, formular 12.008, findes med dansk tekst, men kan også fås fortrykt på engelsk og tysk.   
   
  Blanketten skal anskaffes af skibet, mægler eller agent, og kan købes hos boghandlere.  
   
  Formular 12.008 er optrykt som toldvejledningens bilag 87 . På bagsiden af blanketsættet er optrykt en vejledning.
   
  Blanketten er et 3-sidet sæt med en opdeling for henholdsvis ankomst og afgang:

  • ekspeditionsblanket I - ankomst (hvid),
  • ekspeditionsblanket II - afgang (hvid),
  • ekspeditørblanket (grøn).
  Ekspeditionsblanket I og II er til brug ved ToldSkat's kontrol med skibet.  
   
  Ekspeditørblanketten, der er til skibets brug, skal opbevares om bord og skal på forlangende forevises ToldSkat.  
   
  Blanketterne er indrettet med en oversigt til brug ved specifikation af bevægelser i proviantbeholdningen. Beholdningen ved skibets afgang skal således altid være slutresultatet af denne specifikation.  
   
  For passager- og godsfærger i fast rutefart mellem Danmark og udlandet kan anvendes en forenklet tolddeklaration.
   
  Underskrift Tolddeklarationen underskrives af skibsføreren eller en særlig bemyndiget person om bord. Skibets fører er dog altid ansvarlig for, at de afgivne oplysninger er rigtige.
   
  Hæftelse
  BKG § 60
  Skibets fører eller ejeren hæfter for told og afgifter af varer, herunder restladning og proviantbeholdning, som i det danske toldområde lastes, opbevares, fraføres eller forbruges i strid med reglerne.
   
  Aflevering af blanketten Ekspeditionsblanket I, besætningsliste, specifikation over besætningens beholdning af uberigtigede varer til brug om bord, den såkaldte tobaksliste , samt eventuel fortegnelse over varer der ønskes indført told- og afgiftsfrit som rejsegods, skal afgives til de regionale told- og skattemyndigheder i det område, hvor skibet er beliggende.

  Anden angivelsesmåde
  BKG § 67, stk. 5 
  De regionale told- og skattemyndigheder kan efter ansøgning tillade anden angivelsesmåde end ved afgivelse af den skriftlige tolddeklarationen.
   
  BKG § 67, stk. 2 I havne, hvor der ikke er faststationeret kontrolpersonale, er havnemyndigheden bemyndiget til at modtage tolddeklarationen.
   
  Forbrug om bord Uberigtiget proviant til forbrug om bord under ophold i det danske toldområde, se afsnit   D.1.1.2.5 .
   
  Rejsegods Uberigtigede varer, der ønskes indført told- og afgiftsfrit som rejsegods, se afsnit D.3.

  D.1.1.2.3 Inkvirering

    Inkvirering betyder den for kontrollens udøvelse nødvendige undersøgelse. 
   
  TL § 16, stk. 1 ToldSkat har ret til overalt i skibet at foretage de undersøgelser, der er nødvendige for at gennemføre kontrollen.
   
  BK
  G § 62, stk. 2
  Når der foretages inkvirering af et skib kan ToldSkat indtil kontrollen er afsluttet:
  • nægte adgang til og udgang fra skibet,
  • nægte tilførsel eller fraførsel af varer,
  • nægte tilladelse til afsejling.

  BKG § 66 Ved inkvireringen skal skibets nationalitets- og målingsdokument efter anmodning afleveres til de regionale told- og skattemyndigheder, hvor de forbliver, indtil der er givet tilladelse til afsejling.

  D.1.1.2.4 Ikke-toldmæssige opgaver

   
  BKG § 67, stk. 4 I forbindelse med den toldmæssige kontrol varetager ToldSkat nogle opgaver for andre myndigheder, jf. skibsførerens erklæring i tolddeklarationen om overholdelse af f.eks. epidemibestemmelserne .
   
  Hvis der konstateres urigtigheder eller mangler, skal de regionale told- og skattemyndigheder underrette de respektive tilsynsmyndigheder .
   
  Isafgift Opkrævning af isafgift er flyttet fra ToldSkat til de lokale havnemyndigheder.

  D.1.1.2.5 Medbragt proviant

   
  TL § 59, BKG § 61, stk. 2 Skibe i det danske toldområde må ikke medføre uberigtiget proviant mv., medmindre skibet har påbegyndt en rejse, hvis endelige bestemmelsessted er et anløbsted udenfor det danske toldområde.  
   
  For fiskerfartøjer og en række andre fartøjer er der fastsat særlige regler vedrørende lettelser i kontrollen , se afsnit D.1.1.5 .
   
  Told- og afgiftsfrihed
  TL § 3, stk. 1
  Proviant og andre fornødenheder, der medbringes af skibe ved ankomst fra steder udenfor det danske toldområde, er fritaget for betaling af told- og afgifter. Det er dog en betingelse, at varerne er bestemt til forbrug om bord under skibets rejse til og fra det danske toldområde og under dets ophold her.
   
  For skibets besætning og eventuelle passagerer er forbrug af sådanne varer under ophold i det danske toldområde tilladt.  
   
  ToldSkat har fastsat nogle begrænsninger på dette forbrug. Af spiritus, vin og tobaksvarer kan der højst tillades forbrugt 1/4 liter spiritus, 1/4 liter vin og 40 gram tobaksvarer pr. person pr. døgn.
   
  Betingelser
  TL § 3, stk. 2
  Der kan kun gives fritagelse for told og afgifter af varer, som skibet har medbragt fra udlandet:
  • sålænge skibet medfører passagerer,
  • sålænge skibet medfører uberigtiget ladning, eventuel restladning fra udlandet,
  • når skibet har taget passagerer eller ladning om bord til et bestemmelsessted udenfor det danske toldområde.
   
  Afgår skibet i ballast til anden dansk havn med henblik på at indlade varer eller tage passagerer om bord til et bestemmelsessted udenfor det danske toldområde, anses det for at have påbegyndt en rejse til udlandet. Der kan også i disse tilfælde frigives proviant til brug om bord.  
   
  Skal skibet efter at have losset sin ladning fra udlandet afgå til et andet sted i det danske toldområde, herunder Københavns Frihavn, med en ny ladning, kan der ikke gives tilladelse til forbrug af eventuel medbragt uberigtiget proviant.  
   
  I de tilfælde, hvor skibet skal foretage flere rejser mellem steder i det danske toldområde, kan det ikke længere anses for at sejle i udenrigsfart . Eventuel restbeholdning af højtbeskattede varer skal derfor told- og afgiftsberigtiges eller tilføres en skibshandlers ubeskattede lager. Hvornår dette skal ske, bestemmes af de regionale told- og skattemyndigheder.  
   
  For skibe i udenrigsfart, som ankommer til eller henligger ved værft , gælder særlige regler for forbrug under opholdet, se afsnit  D.1.1.3.2 .
   
  Ankomst fra udlandet I forbindelse med ankomst fra udlandet kan skibets fører, efter at have indhentet oplysninger fra besætningen om eventuelle beholdninger af uberigtiget proviant mv., udlevere varer til forbrug om bord. Pr. person må der højst udleveres 1 liter spiritus, 1 liter vin og 200 gram tobaksvarer svarende til 4 døgns forbrug for spiritus og vin og 5 døgn for tobak.  
   
  Af tolddeklarationen og besætningens proviantliste som skibets fører skal aflevere til de regionale told- og skattemyndigheder, skal det fremgå, hvor meget der er udleveret.  
   
  Overskydende kvanta af spiritus, vin og tobaksvarer, som også skal fremgå af tolddeklarationen, skal henlægges i et rum om bord under skibsførerens ansvar.
   
  BKG § 61, stk. 1 I forbindelse med eventuel inkvirering af skibet vil de regionale told- og skattemyndigheder som regel sætte toldforsegling på sådanne rum.  
   
  Når et de regionale told- og skattemyndigheder har modtaget tolddeklarationen mv., vil de afgivne oplysninger blive vurderet.
   
  Reglerne for yderligere frigivelse af varer, se afsnit  D.1.1.3.3 Proviantudtagning .
   
  BKG § 123, stk. 2 Tilsvarende angivelsesregler gælder i de tilfælde, hvor skibets fører på besætningens vegne angiver varer til indførsel efter reglerne for rejsegods , se afsnit  D.3 Rejsegods .

  D.1.1.2.6 Rejsegods

   
  TL § 7, BKG kap. 10 Indførsel af told- og afgiftsfri varer som rejsegods kan finde sted i overensstemmelse med rejsegodsreglerne, hvor der blandt andet er fastsat særlige regler for transportpersonale .
   
  Transportpersonale Transportpersonale er bl.a. personer, der er beskæftiget om bord på skibe, der er indsat i trafik mellem det danske toldområde og  ikke-EU-lande og som udfører arbejde med skibets drift eller med betjening om bord.
   
    BK
  G
  § 117 stk. 1 Transportpersonale er kun omfattet af disse særlige regler, når deres indrejse sker i forbindelse med beskæftigelsen om bord, se endvidere afsnit  D.3 Rejsegods.
   
  Procedure for indførsel I de tilfælde, hvor personer ombord på skibe, der ankommer fra udlandet, ønsker at indføre varer i henhold til rejsegodsbestemmelserne, skal skibets fører i forbindelse med afgivelse af tolddeklarationen afgive en liste over de pågældende personer.    
   
  BKG § 123 Af listen skal fremgå personernes navne samt varernes art, mængde og eventuelle værdi. Listen skal underskrives af hver enkelt. Endvidere skal skibets fører afgive erklæring om tidspunkt for skibets sidste anløb af dansk havn.  
   
  Den omhandlede mængde af varer skal angives i tolddeklarationen.  
   
  Varerne skal bringes i land i første danske havn, og kan ske uden ToldSkats tilstedeværelse under følgende forudsætninger:
  1. der skal være givet anmeldelse herom til de regionale told- og skattemyndigheder, i praksis senest 2 timer før varerne bringes i land,
  2. tolddeklaration og bilag skal være afleveret, se afsnit  D.1.1.2.2.
   
  Opmærksomheden henledes på, at proviant mv., der er indladet til forbrug om bord, ikke kan tillades indført som rejsegods.
   
  Personale på passagerfartøjer Proviant mv., der er indladet til personalets forbrug om bord , må ikke ilandføres.

  D.1.1.2.7 Toldforsegling

   
    TL
  § 14,
  stk. 3,
  BKG § 61, stk. 1
  Så længe et skib befinder sig i det danske toldområde, eller når det under sejlads mellem steder i det danske toldområde uanset skibet passerer fremmed eller internationalt farvand under rejsen, kan ToldSkat forlange, at eventuelle uberigtigede varer henlægges under toldforsegling . Hvis ikke toldforsegling kan anbringes på forsvarlig måde, kan der træffes forholdsregler til sikring af told og afgifter. Der kan f.eks. mod betaling sættes toldvagt ved skibet.  
   
  I forbindelse med eventuel inkvirering af et skib sættes der som regel toldforsegling på skibets proviantbeholdning af spiritus, vin og tobaksvarer.  
   
  Når det skønnes nødvendigt, kan der endvidere sættes toldforsegling på skibets luger og adgange til lastrum.

  D.1.1.3 Ophold i havn

    Reglerne om losning og lastning af varer , ilandsætning og ombordtagning af passagerer, værftsophold og proviantudtagning beskrives nærmere nedenfor.

  D.1.1.3.1 Losning og lastning af varer samt ilandsætning og ombordtagning af passagerer

   
  Anmeldelse BKG § 64, stk. 4 Losning og lastning af varer, landsætning og ombordtagning af passagerer samt landsætning af besætningsmedlemmer skal forud mundtligt eller pr. telefax anmeldes til de regionale told- og skattemyndigheder og må ikke påbegyndes, før der er givet tilladelse.
   
  Undtagelse for anmeldelse
  BKG § 64, stk. 5 Passagerskibe i rutefart og færger er undtaget for anmeldelse, når der forud er afleveret fartplan til toldcentret.  
   
  Lastning af varer, der er i fri omsætning i EUs toldområde og er bestemt til anden havn i EUs toldområde, er ikke omfattet af ToldSkats kontrol.
   
  Særlige regler
  BKG § 52, stk. 2-3 For spiritus og vin med mere end 18 rumfangsprocent alkohol gælder særlige regler:
  1. udførsel må kun finde sted med faste skibsruteforbindelser,
  2. lastning må kun finde sted efter tilladelse fra de regionale told- og skattemyndigheder,
  3. ved lastning i skibe på under 500 registertons netto, der er hjemmehørende i Danmark eller et andet land, som har tiltrådt Helsingforskonventionen, skal lastningen noteres i skibets spiritusfortegnelse .

  D.1.1.3.2 Værftsophold

    Bestemmelserne om told- og afgiftsfrihed for proviant i skibe i udenrigsfart, der ankommer til dansk havn, er beskrevet under D.1.1.2.5 Medbragt proviant.
   
  For skibe, der ankommer til eller skal henligge ved værft af højst 14 dages varighed, kan de regionale told- og skattemyndigheder give tilladelse til, at der under værftsopholdet forbruges af den proviant, som skibet har medbragt fra udlandet under følgende forudsætninger:
  1. skibet skal normalt sejle i udenrigsfart, og skal efter endt værftsophold fortsætte i udenrigsfart,
  2. der skal være påmønstret mandskab af en sådan størrelse, at sejlads umiddelbart kan påbegyndes.
  Mandskab, der påmønstres under værftsopholdet, kan ikke tildeles uberigtiget proviant, ligesom der under værftsopholdet ikke kan provianteres med uberigtigede varer.  
   
  Ved værftsophold af kortere varighed tager de regionale told- og skattemyndigheder stilling til, om eventuel overskydende beholdning af højtbeskattede varer skal tages under toldlukke .  
   
  Ved værftsophold af længere varighed kan de regionale told- og skattemyndigheder forlange, at sådanne varer skal:
  • told- og afgiftsberigtiges,
  • tilføres en provianteringsvirsomheds ubeskattede lager,
  • udføres til udlandet.
    Andre varer kan henlægges under toldlukke.  
   
  Regler og procedurer for frigivelse af pro viant, se D.1.1.2.5 Medbragt proviant og D.1.1.3.3 Proviantudtagning.

  D.1.1.3.3 Proviantudtagning

    Et skib, hvis ophold i det danske toldområde strækker sig ud over den periode, hvortil der er udleveret proviant i forbindelse med ankomst, kan få udleveret yderligere proviant til brug ombord, sålænge betingelserne herfor stadig er til stede.  
   
  Betingelserne, se D.1.1.2.5 Medbragt proviant.  
   
  Ved tildelingen skal skibets fører afgive en rekvisition, Udtagelsesbegæring, formular 11.027 på den ønskede varemængde til de regionale told- og skattemyndigheder.  
   
  Udtagelsesbegæringen, formular 11.027 er optrykt som toldvejledningens bilag 88 .  
   
  De regionale told- og skattemyndigheder vurderer herefter begæringen, og giver skibets fører, evt. via mægler eller agent, besked om i hvilket omfang, begæringen kan imødekommes.
   
  Skibets fører kan herefter udtage den tilladte varemængde fra rummet med skibets beholdning af højtbeskattede varer.  
   
  Er rummet forsynet med toldlukke kræves det, at en repræsentant fra de regionale told- og skattemyndigheder er til stede ved udtagelsen.
   
  Proviantering, se afsnit  D.2.

  D.1.1.4 Regler ved afgang

    Reglerne om anmeldelse, kontrol og tilsyn i forbindelse med skibets afsejling beskrives nærmere nedenfor.

  D.1.1.4.1 Anmeldelse

   
  TL § 18, stk. 1 Føreren af et skib, der skal forlade det danske toldområde, skal anmelde afsejlingen til de regionale told- og skattemyndigheder:
  • når skibet skal afgå til et ikke-EU-land,
  • når skibet skal afgå til et andet sted i EUs toldområde og medfører uberigtigede varer som ladning eller proviant.
   
  BKG § 68, stk. 1 Anmeldelsen, der skal være afgivet senest 2 timer før afsejling, kan ske via en repræsentant for rederiet, havnemyndighederne, mægler eller agent.
   
  Undtagelser BKG § 69 Passagerskibe i rutefart og færger, der afgår efter en forud meddelt fartplan, er undtaget fra anmeldelse.

  D.1.1.4.2 Tolddeklaration

   
  BKG § 68 Når et skib skal forlade det danske toldområde med henblik på afsejling til ikke-EU-lande eller et andet sted i EUs toldområde, og det medbringer uberigtigede varer som ladning eller proviant, skal skibets fører snarest og senest 2 timer inden afsejlingen afgive en skriftlig angivelse, tolddeklaration, af skib, ladning og proviant til de regionale told- og skattemyndigheder.
   
  Der benyttes formular 12.008, Tolddeklaration for skibe, se D 1.1.2.2.
   
  Underskrift Tolddeklarationen skal underskrives af skibets fører eller en særlig bemyndiget person om bord. Skibets fører er dog altid ansvarlig for, at de afgivne oplysninger er rigtige.
   
  Aflevering af blanketten Ekspeditionsblanket II skal herefter afleveres til de regionale told- og skattemyndigheder efter tilsvarende retningslinier som beskrevet for ankomst, se D.1.1.2.2 .
   
  Ekspeditørblanketten skal opbevares om bord og på forlangende forevises ToldSkat.

  D.1.1.4.3 Afsejling

   
  Inkvirering Når de regionale told- og skattemyndigheder har modtaget anmeldelse om afsejling, bliver der taget stilling til, om der skal foretages kontrol om bord med henblik på at konstatere om de varer, der er angivet i tolddeklarationen, er til stede.

  Har de regionale told- og skattemyndigheder ved en eventuel afgangskontrol endnu ikke modtaget skibets tolddeklaration for afgang, vil kontrollen blive baseret på oplysningerne i skibets ekspeditørblanket og eventuelle indleverede proviantangivelser mv. Deklarationen kan f.eks. være afleveret via havnemyndighederne.

  Er skibets fører ikke kontaktet af  de regionale told- og skattemyndigheder inden det fastsatte afsejlingstidspunkt, kan dette betragtes som tilladelse til afsejling.

  Tilladelse til afsejling er betinget af, at der er betalt eller stillet sikkerhed for eventuelle skyldige told og afgifter til  de regionale told- og skattemyndigheder.

  D.1.1.4.4 Ikke-toldmæssige opgaver

   
  BKG § 67, stk. 4 I forbindelse med den toldmæssige kontrol varetager ToldSkat nogle opgaver for andre myndigheder, jf. skibsførerens erklæring i tolddeklarationen om overholdelse af epidemibestemmelserne og olieansvarsforsikringsbetingelserne.
   
  Hvis der konstateres urigtigheder eller mangler, skal de regionale told- og skattemyndigheder underrette de respektive tilsynsmyndigheder.

  D.1.1.5 Lettelser i kontrollen

   
  TL § 18, stk. 3 BKG § 63 For en række skibe kan ToldSkat give lettelser i de almindelige bestemmelser om anmeldelse, men kan dog anvende den generelle kontrolprocedure, når det skønnes nødvendigt, se afsnittene D.1.1.2.1 , D.1.1.3.1 , D.1.1.4.1, D.1.1.2.2. og D.1.1.4.2.  
   
  Vedrørende proviantering, se afsnit  D.2.

  D.1.1.5.1 Orlogsfartøjer

    Udenlandske orlogsfartøjer er fritaget for inkvirering, men er undergivet generelt toldtilsyn.

  Danske orlogsfartøjer er fritaget for mundtlig anmeldelse, for at afgive tolddeklaration og for inkvirering, når de ikke medfører uberigtigede varer.

  Orlogsfartøjer er undtaget fra bestemmelserne om tilsyn med skibspapirer, sikkerheds- og lasteliniecertifikat og epidemibestemmelserne.

  D.1.1.5.2 Andre statsfartøjer

    Andre statsfartøjer er fritaget for mundtlig anmeldelse, for at afgive tolddeklaration og for inkvirering, når de ikke medfører uberigtigede varer som proviant eller last.

  D.1.1.5.3 Fiskerfartøjer

   
  Danske fiskefartøjer Førere af danske fiskerfartøjer kan ved henvendelse til toldcentret få udstedt en Toldseddel for danske fiskerfartøjer, formular 19.012 med tilhørende dobbeltnummererede proviantblade.
   
  BKG § 63 Benyttelse af toldsedlen og proviantbladene medfører, at fartøjets fører opnår lettelser i forbindelse med fartøjets afgang og ankomst.
   
  Anmeldelse for afgang Fartøjets fører skal senest 2 timer før afgang anmelde sig for de regionale told- og skattemyndigheder:
  • når fartøjet medfører told- og afgiftsfri proviant eller udførselsforbudte varer,
  • når fartøjet afgår til andre formål end fiskeri eller indlader fisk fra andre fiskerfartøjer.
   
  Hvis ikke fartøjets fører bliver kontaktet af de regionale told- og skattemyndigheder inden det fastsatte afsejlingstidspunkt, kan dette betragtes som tilladelse til afsejling.
   
  Proviantblad afgang Hvis der medføres uberigtiget proviant, skal fartøjets fører angive det faktiske afsejlingstidspunkt, dato og klokkeslæt i proviantbladet.
   
  Anmeldelse for ankomst Fartøjets fører skal snarest efter ankomst anmelde sig til de regionale told- og skattemyndigheder :
  • når fartøjet medfører told- og afgiftsfri proviant eller indførselsforbudte varer,
  • når fartøjet kommer fra udlandet,
  • når fartøjet i søen har modtaget varer fra andre fartøjer, bortset fra fisk modtaget fra danske fiskerfartøjer,
  • når fartøjet indkommer med fisk, indfanget af andre end danske fiskerfartøjer,
  • når fartøjet kommer i fragtfart,
  • når fartøjet i søen har bjærget gods .
   
  Proviantblad ankomst Fartøjets fører skal angive ankomsttidspunktet, dato og klokkeslæt, i proviantbladet:
  • når der ved afgang er indladet told- og afgiftsfri proviant,
  • når fartøjet medfører restbeholdning eller proviant indladet i udlandet.
  Mængden af told- og afgiftsfri proviant skal ligeledes angives i proviantbladet.   
   
  I de tilfælde, hvor rejsen har haft en varighed på under 5 døgn, skal der betales told- og afgifter af den samlede udprovianterede mængde.   
   
  I de tilfælde, hvor rejsens varighed har været kortere end det planlagte, men over 5 døgns varighed, skal der ved næste udproviantering ske reduktion, svarende til det antal døgn sidste rejse blev afkortet.
   
  Proviantbladet skal underskrives af fartøjets fører og afleveres/indsendes til de regionale told- og skattemyndigheder. 
   
  Anmeldelse for afgang og ankomst kan indgives via mægler, havnemyndighederne eller skibshandler etc.
   
  Reglerne samt uddrag af straffebestemmelserne er optrykt i toldsedlen.
   
  Udenlandske fiskefartøjer For at kunne proviantere i Danmark og for at få tilladelse til at forbruge af den medbragte proviant, skal udenlandske fiskerfartøjer være i besiddelse af en Toldseddel for udenlandske fiskerfartøjer, formular 19.013 med tilhørende proviantblade.  
   
  Toldsedlen kan også fås fortrykt på engelsk/tysk.   
   
  Toldsedlen udstedes ved de regionale told- og skattemyndigheder  og benyttelse af denne medfører, at fartøjets fører opnår lettelser i forbindelse med ankomst og afgang.
   
  Medbragt proviant På udenlandske fiskerfartøjer, der i en periode vil fiske fra danske havne og afsætte deres fangst i Danmark, kan der tillades forbrugt følgende pr. person pr. uge, når det er medbragt fra udlandet:   
  • 280 stk. cigaretter eller tilsvarende kvantum andre tobaksvarer,
  • 1/4 liter spiritus
  Der vil højst kunne tillades forbrug af medbragt proviant for en periode på 4 uger.  
   
  For andre varer kan der kun opnås told- og afgiftsfrihed efter reglerne for rejsegods.  
   
  Medbringes der flere varer, end der kan tillades forbrugt i perioden, skal varerne:
  • told- og afgiftsberigtiges,
  • bringes i land og godsregistreres med henblik på genudførsel.
  Genudførsel kan ikke finde sted med et fiskerfartøj, og der kan ikke gives tilladelse til, at varerne forbliver om bord under toldlukke.
   
  Anmeldelse ankomst/afgang Fartøjets fører skal anmelde sig til de regionale told- og skattemyndigheder  ved ankomst og senest 2 timer før afgang.  
   
  Er fartøjets fører ikke kontaktet de regionale told- og skattemyndigheder inden det anmeldte afgangstidspunkt, kan dette betragtes som tilladelse til afsejling.
   
  Proviantbladet ankomst/afgang Udfyldes, underskrives og afleveres efter samme regler som beskrevet for danske fiskerfartøjer.  
   
  Reglerne samt uddrag af toldlovens straffebestemmelser er optrykt i toldsedlen.
   
  Andre lettelser Fiskerfartøjer er undtaget fra bestemmelserne om lasteliniecertifikater mv.   
   
  Danske fiskerfartøjer under 300 bruttoregistertons og udenlandske fiskerfartøjer, uanset størrelsen, er undtaget fra bestemmelserne om sikkerhedscertifikater .

  D.1.1.5.4 Lystfartøjer

   

   
  R/FO 3925/91 Personer, der ankommer med lystfartøjer skal i relation til kontrol af medbragt bagage altid betragtes som kommende fra ikke-EU-lande.
   
  Danske lystfartøjer Danske lystfartøjer er fritaget for anmeldelse ved ankomst til det danske toldområde, når der ikke kan medbringes flere varer, end der kan indføres told- og afgiftsfrit efter reglerne for rejsegods, se afsnit D.3 Rejsegods.  
   
  BKG § 65, stk. 2 Danske lystfartøjer må kun medføre uberigtiget proviant mv. i det omfang, denne kan tillades indført afgiftsfrit efter reglerne for rejsegods.  
   
  Overskydende uberigtigede varer skal told- og afgiftsberigtiges.
   
  Udenlandske lystfartøjer Udenlandske lystfartøjer er ved første anløb af steder i det danske toldområde underkastet de almindelige bestemmelser om anmeldelse mv. Se reglerne ved ankomst, afsnit D.1.1.2 .  
   
  Dog er udenlandske lystfartøjer , der ankommer fra et andet EU-land, fritaget for anmeldelse til ToldSkat, når der ikke medføres andre varer end de varer, der kan indføres told- og afgiftsfrit efter reglerne for rejsegods, og når der i øvrigt ikke medføres varer, der er undergivet særlige indførselsbestemmelser, se afsnit   A.5 Varebestemmelser.  
   
  BKG § 65, stk. 2 Udenlandske lystfartøjer, der udelukkende er på rejse mellem steder i hjemlandet og steder i det danske toldområde, må kun medføre uberigtiget proviant mv. i det omfang, denne kan indføres told- og afgiftsfrit efter reglerne for rejsegods, se afsnit D.3 .
   
  Overskydende uberigtigede varer skal told- og afgiftsberigtiges, tilføres en provianteringsvirksomheds ubeskattede lager eller genudføres under iagttagelse af de herfor gældende bestemmelser. Varerne kan eventuelt tages i bevaring med henblik på senere genudførsel. Udførsel, respektive genudførsel, kan ikke foretages med lystfartøjer.

  Hvis et udenlandsk lystfartøj efter første anløb i en dansk havn skal afgå til udenlandsk havn udenfor hjemlandet, kan overskydende uberigtigede varer henlægges under toldlukke, og herefter udføres med fartøjet.

  D.1.2 Fly

    Toldkontrol og toldbehandling af fly.

  D.1.2.1 Regler om kontrol

   
  TL § 16, stk. 1 og
  § 17, stk. 1
  Fly, der befinder sig i det danske toldområde, er undergivet ToldSkats tilsyn og kontrol. ToldSkat har ret til overalt i flyet at foretage de undersøgelser, der er nødvendige for at udføre kontrollen, ligesom flyets fører skal give og dokumentere samtlige oplysninger til brug herfor.

  D.1.2.2 Landingspladser

   
  TL § 19-20 Fly, der henholdsvis ankommer til eller afgår fra det danske toldområde til lande udenfor EUs toldområde, eller som i øvrigt medbringer uberigtigede varer, herunder også proviant, må kun lande på og afgå fra landingspladser (toldlufthavne) der er godkendt af ToldSkat.
   
  Toldlufthavne Betingelsen for at en landingsplads kan godkendes som toldlufthavn er:  
  • at landingspladsen er godkendt af Statens Luftfartsvæsen ,og
  • at der foreligger tilladelse fra politimyndighederne .
   
  Endvidere stilles der krav til indretning og faciliteter for toldkontrol - uden udgifter for ToldSkat.
   
  Ansøgning om godkendelse af en landingsplads som toldlufthavn skal indgives til de regionale told- og skattemyndigheder.
   
   
  Undtagelser
  BKG § 71 Pligten til kun at anvende godkendte toldlufthavne gælder dog ikke:
  • fly, der nødlander,
  • svævefly, som er meddelt distanceflyvningstilladelse efter international overenskomst,
  • sø-luftfartøjer, som har fået tilladelse fra de regionale told- og skattemyndigheder.
   
  TL § 15, stk. 1 ToldSkat har i alle lufthavne uhindret adgang overalt på pladser, i bygninger, kontorer, hangarer, værksteder og omklædningsrum mv. samt ret til at foretage eftersøgning og kontrol af varer i pakhuse i lufthavne.

  D.1.2.3 Toldkontrol

   
  TL § 16, stk. 1 Fly, der befinder sig i det danske toldområde, er undergivet toldkontrol.
   
  TL § 17, stk. 1
  BKG § 62
  Flyets fører, eller flyselskabet , har pligt til at påvise og åbne eller afdække alle adgange til lasten, rum og gemmer, samt pligt til at give nødvendige oplysninger om fly og ladning mv. og til som dokumentation at fremlægge flyets rejsejournal og ladningsdokumenter mv.
   
  ToldSkat har ret til overalt i flyet at foretage den for kontrollens udøvelse nødvendige fysiske undersøgelse, og kan nægte adgang til flyet, indtil undersøgelsen er afsluttet.  
   
  I forbindelse med kontrollen frigives varer til besætningsmedlemmerne efter reglerne for rejsegods. Der gælder særlige regler vedrørende transportpersonale, herunder flybesætninger, se afsnit   D.3 Rejsegods .
   
  BKG § 76 Fra fly må ikke nedkastes uberigtigede varer.   
   
  Dette gælder dog ikke:
  • hvis nedkastningen sker af sikkerhedsmæssige grunde.
   
  I øvrigt hæfter ejeren af flyet , eller den som har rådighed over det, for told og afgifter af nedkastede varer , der ikke senere kan findes, og som anses for fortsat at være anvendelige.
   
  BKG § 60 Føreren eller ejeren af flyet hæfter for told og afgifter af varer, både ladning og proviant, som lastes, opbevares, fraføres eller forbruges i strid med reglerne.

  D.1.2.4 Uberigtigede varer og proviant

   
  TL § 14,
  stk. 2, 3 og 4,
  BKG § 61
  ToldSkat kan forlange, at uberigtigede varer eller proviant anbringes i toldlukkede rum om bord på fly, som befinder sig i det danske toldområde.   
   
  Kan dette ikke ske på forsvarlig måde, kan der mod betaling sættes toldvagt ved flyet , eller told- og afgifter kan sikres ved depositum.  
   
  Der må ikke medføres uberigtiget proviant mv, medmindre flyet har påbegyndt en rejse, hvis endelige bestemmelsessted ligger udenfor det danske toldområde.  
   
  Dette gælder dog ikke fly i rutefart, som har tilladelse fra de regionale told- og skattemyndigheder til at kombinere indenrigs- og udenrigsflyvning.
   
  I så fald skal flyet medgives kopi af afgangsdeklarationen til toldcentret i næste indenrigslufthavn.

  D.1.2.5 Regler ved ankomst

   
  BKG § 73 Det påhviler lufthavnsmyndighederne at underrette de regionale told- og skattemyndigheder om oplysninger, som man er i besiddelse af i forbindelse med flys forventede ankomst og afgang , samt om uanmeldte flys ankomst.  
   
  Landsætning af passagerer og besætning og ombordtagning af passagerer, samt losning og lastning af varer skal forud anmeldes til de regionale told- og skattemyndigheder  og må ikke påbegyndes før tilladelse foreligger.  
   
  Dette gælder dog ikke fly i rutefart, som opererer efter forud meddelt fartplan.
   
  BKG § 62, stk. 2 De regionale told- og skattemyndigheder kan i alle tilfælde regulere landsætning og ombordtagning af passagerer, samt i særlige tilfælde, f.eks. de særlige indførselsbestemmelser, forbyde losning og lastning af varer, lige som man kan nægte adgang til et fly, indtil inkvireringen er afsluttet.
   
  BKG § 74, stk. 1-2 Ankommer et fly fra steder udenfor EU-området, eller er der uberigtigede varer eller proviant om bord, skal føreren af et fly, eller luftfartsselskabets stedlige repræsentant, afgive skriftlig angivelse af fly, ladning og proviant mv. til de regionale told- og skattemyndigheder. 
   
  BKG § 105 Deklarationen skal afgives på et fortrykt blanketsæt, formular 12.010, som anskaffes af flyets fører eller flyselskabet. Blanketten kan også fås fortrykt på engelsk, tysk og fransk, og den kan købes hos en boghandler.  
   
  Formular 12.010 er optrykt som toldvejledningens bilag 89.
   
  Anden angivelsesmåde
  BKG § 74, stk. 5 De regionale told- og skattemyndigheder  kan efter ansøgning tillade en anden angivelsesmåde end ved afgivelse af skriftlig tolddeklaration.
   
  Bestemmelserne vedrørende anmeldelse og afgivelse af tolddeklaration ved ankomst gælder ikke for fly, der ankommer til det danske toldområde direkte fra et andet sted i EUs toldområde, og som ikke medbringer uberigtigede varer som ladning eller proviant.
   
  Proviantering Proviantering under flyets ophold, se afsnit  D.2 Proviantering .

  D.1.2.6 Regler ved afgang

   
  BKG § 75 Før et fly afgår til lande udenfor EU-toldområdet, eller der i øvrigt medføres uberigtigede varer eller proviant, skal tolddeklarationens rubrikker for afgang udfyldes, og deklarationen skal underskrives af flyets fører. Deklarationen kan dog også afgives af en repræsentant for luftfartsselskabet.
   

  D.1.3 Tog

    Toldkontrol og toldbehandling af tog.

  D.1.3.1 Regler om kontrol af tog

   
  TL § 16, stk. 1 Togtrafikken mellem det danske toldområde og ikke-EU-lande er undergivet ToldSkats tilsyn og kontrol. ToldSkat har ret til at inkvirere alle tog og togdele , og togpersonalet har pligt til at afgive de nødvendige oplysninger for kontrollens gennemførelse.

  D.1.4 Lastbiler og andre befordringsmidler

    Toldkontrol og toldbehandling af lastbiler og andre befordringsmidler.

  D.1.4.1 Regler om kontrol

   
  TL § 16, stk. 1 Lastbiltrafik mellem det danske toldområde og ikke-EU-lande er undergivet ToldSkat's tilsyn og kontrol. ToldSkat har ret til overalt i lastbilen at foretage de undersøgelser, der er nødvendige for kontrollens gennemførelse.

  D.1.4.2 Toldkontrol

   
  BKG § 77, stk. 4 Lastbiler i trafik mellem det danske toldområde og ikke-EU-lande skal ved ind- og udpassage fra det danske toldområde selv standse op for kontrol, og hvis toldcentret forlanger det, skal lastbiler standse for toldkontrol i toldområdet.
   
  Lastbilens fører har pligt til at bekræfte de nødvendige oplysninger for toldcentret ved kontrollen. Det kan ske ved fremlæggelse af registreringsattest på bilen, og for ladningen ved fragtbreve, fakturaer o.l.

  D.1.4.3 Inkvirering

   
  BKG § 77 stk. 1, stk. 2 og stk. 9  De regionale told- og skattemyndigheder har ret til at inkvirere lastbilen og kan bestemme, hvor toldbehandlingen skal finde sted. Indtil inkvireringen er gennemført, må lastbilen ikke uden de regionale told- og skattemyndigheders tilladelse køre bort fra kontrolstedet. Der må ikke aflæsses varer, og personer kan nægtes adgang til lastbilen.

  D.1.4.4 Angivelse

   
  BKG § 77, stk. 2 og § 105 Inden de regionale told- og skattemyndigheder  foretager inkvirering af lastbilen, skal føreren af lastbilen mundtligt give oplysning om lastbil , ladning og proviant mv. De regionale told- og skattemyndigheder  kan dog kræve, at oplysningerne afgives skriftligt i en tolddeklaration.
   
  Tolddeklaration for lastbiler, formular12.011, findes med dansk tekst, men kan også fås på engelsk og tysk.
   
  Formular 12.011 er optrykt som toldvejledningens bilag 90.
   
  Anden angivelsesmåde
  BKG § 77, stk. 3 De regionale told- og skattemyndigheder kan efter ansøgning tillade en anden angivelsesmåde end ved afgivelse af skriftlig tolddeklaration.
   
  Vedrørende rejsegodsregler, se afsnit D.3 Rejsegods.

  D.1.4.5 Andre befordringsmidler

   
  BKG § 78 Andre befordringsmidler , bl.a. turistbusser og personbiler i trafik mellem det danske toldområde og ikke-EU-lande, er omfattet af de samme bestemmelser som skibe, fly, tog og lastbiler.

  D.1.5 Personer

    Reglerne for toldbehandling af personer er alment gældende, idet reglerne herfor også omfatter personer, der som fører eller besætningsmedlem indrejser med skib, fly, tog, lastbil eller busser.

  D.1.5.1 Regler om kontrol

   
  TL § 23, stk. 1-2 Personer, som rejser mellem ikke-EU-lande og det danske toldområde, skal ved både ind- og udrejse uopfordret standse op for toldkontrol.

  Endvidere har disse personer pligt til over for ToldSkat at angive alle medbragte varer, som ikke er i fri omsætning i EU, eller som udføres fra EUs toldområde.

  D.1.5.2 Kontrol og toldbehandling

   
  TL § 22 Med baggrund i toldloven har skatteministeren fastsat de nærmere regler om ToldSkats kontrol med og toldbehandling af personer og bestemt, hvor og på hvilken måde toldbehandlingen skal finde sted.
   
  TL § 26 Med baggrund i internationale aftaler eller EU-bestemmelser, samt når de kontrolmæssige forhold i øvrigt tillader det, har skatteministeren fraveget bestemmelserne om, at rejsende til og fra ikke-EU-lande uopfordret skal standse op for toldkontrol og angive samtlige varer.
   
  TL § 23, stk. 3-5 I alle tilfælde skal personer, som indrejser til det danske toldområde, og som har været om bord på skibe eller i fly, som befinder sig i tog, eller som færdes på offentlige veje, ved landegrænsen, langs kysterne, i havne, i lufthavne eller på landingssteder standse op for toldkontrol, når det forlanges af ToldSkat, og i øvrigt give de oplysninger der er nødvendige for at gennemføre kontrollen.  
   
  Ønsker det kontrolførende personale at undersøge en bil, båd, bagage mv., skal personen selv pakke bagagen ud og pakke den ned igen.
   
  BKG § 124 Ved toldbehandlingen har den rejsende pligt til at dokumentere, at betingelserne for told- og afgiftsfrihed er til stede, f.eks. varigheden af opholdet i udlandet, aldersbetingelserne eller varens beskaffenhed og pris.

  D.1.5.3 Eftersyn på personer

   
  TL § 25, stk. 1 I forbindelse med toldkontrol er ToldSkat berettiget til af foretage eftersyn på personer .
   
  Undtagelser
  TL § 26 og
  BKG § 125
  En række personer er undtaget fra de normale regler om eftersyn . Undtagelserne gælder fremmede landes diplomatiske udsendinge og udsendte lønnede konsuler og deres familiemedlemmer samt personer, der arbejder for internationale organisationer og institutioner og medlemslandenes repræsentanter i sådanne organisationer og institutioner.

  D.1.5.4 Angivelse

   
  Indrejse fra ikke EU-lande
  TL § 23, stk. 2
  BKG § 121, stk.3 og
  GB art. 233-234
  Personer, som indrejser fra ikke-EU-lande, skal straks foretage angivelse af medførte varer, der skal told- og afgiftsberigtiges, eller som er omfattet af særlige indførselsbestemmelser. Hvis der ikke medføres varer til erhvervsmæssig anvendelse, kan angivelsen ske mundtligt, medmindre det findes påkrævet, at angivelsen og oplysninger i øvrigt afgives skriftligt.   
   
  ToldSkat kan bestemme, at angivelse også kan foretages ved at passere et kontrolområde, som består af 2 kanaler, en rød og en grøn . Den røde kanal er mærket Varer at angive og den grønne er mærket Ingen varer at angive. Personer, der går gennem den grønne kanal , har derved angivet over for ToldSkat, at der ikke medføres varer, som skal told- og afgiftsberigtiges, eller som er undergivet særlige indførselsbestemmelser.
   
  Hvis De ved indrejse fra ikke-EU-lande har varer med, der ikke kan indføres told- og afgiftsfrit, kan De ved indrejsen indføre varerne mod betaling af told og afgifter.
   
  Enhedstoldsats
  Rfo. nr. 2658/87 Tolden beregnes efter en enhedstoldsats på 3,5 % af værdien, når indførslen ikke har erhvervsmæssig karakter, og den samlede værdi pr. person ikke overstiger 350 EUR (ca. 2600 kr.).
   
  Enhedstoldsatsen gælder ikke for tobaksvarer .  
   
  Der kan ved toldbehandlingen anmodes om, at varerne fortoldes efter den gældende toldsats i toldtariffen.
   
  Indrejse fra EU-lande
    TL
  §
  12 og
  BKG § 122, stk. 1-7
  Personer, der indrejser fra et andet EU-land, og som medfører spiritus og tobak til privat forbrug ud over de fastsatte mængder, skal straks efter indrejsen angive den overskydende mængde, hvilket også gælder for mineralolie, som indføres på anden måde end i køretøjets brændstoftank eller i en egnet reservedunk.  
   
  Angivelsen skal afgives i rød kanal, eller hvis en sådan ikke findes, på et særligt fortrykt angivelseskort, formular 19.015. A ngivelseskort et kan fås ved de steder, der er anvist af de regionale told- og skattemyndigheder.
   
  Når angivelseskortet er udfyldt, skal det lægges i ToldSkat-Postkassen , forinden den videre rejse påbegyndes.  
   
  Den rejsende vil inden udløbet af den følgende måned få tilsendt et giroindbetalingskort med angivelse af det skyldige beløb.  
   
  Angivelseskortet er optrykt som toldvejledningens bilag 91.
   
  Momsgodtgørelse
  BKG § 126
  Til brug ved godtgørelse af moms for varer indkøbt i Norge kan der ved indrejsen fås attest om, at varerne er indført i Danmark. Der skal i forbindelse hermed betales moms af varerne.  
   
  Ordningen gælder dog kun varer, hvis enhedsværdi inklusive moms overstiger 1350 kr.  
   
  Attesten gives på fakturaen eller et tilsvarende bilag, der er beregnet til sælgeren til brug ved godtgørelse af moms i købslandet.

  D.1.5.5 Kontrol med rejsendes bagage

   
   
  R/FO 3925/91
  GB art. 190 til 197 Forordningen bringes i anvendelse ved kontrol af den bagage, der medbringes af visse rejsende i intern EU-trafik. Forordningen afskaffer alle formaliteter og al kontrol for håndbagage og indchecket bagage , der tilhører personer, der foretager en flyvning inden for fællesskabet, samt bagage tilhørende personer, der foretager en overfart ad søvejen inden for fællesskabet .  
   
  I Københavns Lufthavn i Kastrup og i Billund Lufthavn er der etableret en blå kanal . Personer, der har påbegyndt deres rejse i et andet EU-land, kan benytte denne kanal, hvorved de tilkendegiver, at de kun medfører den mængde spiritus og tobaksvarer, der kan medbringes afgiftsfrit.
   
   
  Stikprøvekontrol Af hensyn til den danske særregel på spiritus og tobaksområdet, vil der ved passage af blå kanal kunne udføres stikprøvekontrol. Denne kontrol indebærer, at der kan udføres stikprøvevis kontrol med, at EU-rejsende ikke medbringer større mængder af de nævnte varer end tilladt.
   
  Ved bagage forstås alle genstande, der transporteres af en person under dennes rejse, uanset transportmåden . For så vidt angår lufttransport er indskrevet bagage den bagage, som ikke under rejsen er tilgængelig for den rejsende, medens håndbagagen er den bagage, som kan medbringes i kabinen.
   
  Indførselskontrol Som hovedregel skal toldkontrollen af al bagage, der ankommer med fly fra ikke-EU-lande foretages i den første internationale lufthavn her i landet, uanset om bagagen fra afrejselufthavnen er indskrevet til anden dansk lufthavn.
   
  Undtagelse Der er indgået aftale mellem ToldSkat og Københavns Lufthavn A/S m.fl. om, at indskreven bagage, der ankommer til Københavns Lufthavn, som hovedregel kontrolleres i den endelige provinslufthavn , når lufthavnen er godkendt som international lufthavn .
   
  Udførselskontrol Udførselskontrollen foretages i afrejselufthavnen, hvis denne er en international EU-lufthavn, f.eks. Billund-New York via Bruxelles. Såfremt der skiftes fly i en international EU-lufthavn forinden udrejsen fra fællesskabet foretages kontrollen som udgangspunkt i den sidste EU- lufthavn, f.eks. Billund-Bruxelles-New York.
   
  International lufthavn En international lufthavn er en fællesskabslufthavn, der har EU-tilladelse til at afvikle flytrafik med 3. lande.  
   
  I Danmark er følgende lufthavne anmeldt til EU som internationale lufthavne:
   
  - Billund Lufthavn
  - Bornholms Lufthavn
  - Esbjerg Lufthavn
  - Karup Lufthavn
  - Københavns Lufthavn, Kastrup
  - Københavns Lufthavn, Roskilde
  - Odense Lufthavn
  - Sønderborg Lufthavn
  - Thisted Lufthavn
  - Vojens Lufthavn
  - Aalborg Lufthavn
  - Århus Lufthavn.

  D.2 Proviantering

   
  Formål Ved proviantering med told- og afgiftsfri varer forstås proviantering med uberigtigede varer , varer fra provianteringsvirksomheder samt varer, for hvilke der kræves godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter.
   
  Ved told- og afgiftsfri varer forstås varer fritaget for told, moms og eventuelle punktafgifter. 
   
  Reglerne har til formål at regulere mængden af told- og afgiftsfri varer, der kan provianteres med til salg til passagerer på skibe og fly i udenrigsfart og til salg i told- og afgiftsfri butikker i toldlufthavne.
   
  Reglerne fastsætter også mængden af told- og afgiftsfri varer, der kan provianteres med til besætningens eller passagerernes forbrug om bord i skibe eller fly. 
   
  Det legale grundlag Reglerne for proviantering findes i toldlovens §§ 58-60 og i toldbehandlingsbekendtgørelsens §§ 80-90.
   
  Reglerne om proviantering af passagerfartøjer i rutetrafik mellem Danmark og Norge findes i Den nordiske Provianteringsoverenskomst af 1. januar 1969.  
   
   

  D.2.1 Fælles regler for proviantering

   
  BKG § 81, stk. 1 og
  § 83, stk. 1
  Proviantering af skibe og fly med told- og afgiftsfri varer til salg til passagerer og til forbrug om bord kan finde sted, når skibets eller flyets endelige bestemmelsessted er et anløbssted eller landingssted uden for EUs toldområde .
   
  BKG § 81, stk. 2 og
  § 83, stk. 2
  Hvis det endelige bestemmelsessted er et anløbssted eller en landingsplads inden for EU's toldområde, men uden for det danske toldområde, kan der kun provianteres med told- og afgiftsfri varer til forbrug om bord, samt med ikke beskattede punktafgiftspligtige varer med henblik på salg i beskattet stand til passagerer om bord. Varer til forbrug om bord omfatter kun varer, der umiddelbart kan forbruges om bord.
   
  BKG § 80, stk. 4 Proviantering kræver en tilladelse fra den regionale told- og skattemyndighed. Tilladelse gives enten som en stående tilladelse eller i hvert enkelt tilfælde.
   
  BKG § 85, stk. 2 Den regionale told- og skattemyndighed kan tilbagekalde en provianteringstilladelse, hvis ejeren, føreren eller de ansatte på flyet eller skibet ikke overholder vilkårene i tilladelsen .
   
  BKG § 86, stk.1 og 2 Provianteringen sker på grundlag af en skriftlig anmodning, en proviantangivelse, se toldvejledningens bilag 85 . Der kan anvendes et tilsvarende dokument, såfremt det indeholder samme oplysninger.
   
  Proviantangivelsen skal indeholde oplysning om skibets eller flyets data, herunder art, navn eller nummer og hjemsted.
   
  Desuden skal angivelsen indeholde oplysninger om rejsens mål og varighed samt antallet af besætningsmedlemmer og passagerer.
   
  Endelig skal leverandørens navn, specificerede oplysninger om den ønskede proviant samt oplysning om at provianten er til brug om bord eller til salg til passagerer fremgå af angivelsen.
   
  Om reglerne ved fraførsel af told- og afgiftsfri varer fra provianterings virksomheder, se afsnit  A.13.5.2 .
   
  BKG § 87 Skibets eller flyets fører eller dennes befuldmægtigede skal kvittere for den modtagne proviant.
   
  TL § 39 Føreren eller ejeren af et befordringsmiddel, der transporterer uberigtigede varer eller betinget told-og afgiftsfri varer, hæfter for de på varerne hvilende told og afgiftsbeløb. Tilsvarende gælder for den person, der har rådighed over et sådant befordringsmiddel. Den regionale told- og skattemyndighedkan opkræve told- og afgifter i tilfælde, hvor vilkårene for proviantering med told- og afgiftsfri varer tilsidesættes.
   

  D.2.1.1 Proviantering af skibe

    Reglerne vedrørende proviantering af passagerfartøjer, fiskefartøjer, handelsskibe, andre fartøjer og andre specialfartøjer bliver beskrevet i de følgende afsnit.

  D.2.1.1.1 Proviantering af passagerfartøjer

   

  BKG § 81, stk. 5 For at passagerfartøjer i udenrigsfart kan få en provianteringstilladelse, skal formålet med ruten være, at opretholde trafik i sædvanlig forstand.
   
  Der kan derfor ikke provianteres med varer fritaget for told og afgifter til forbrug ombord, når der afholdes særlige arrangementer om bord som f.eks. et underholdningsarrangement, og dette er det overvejende formål med sejladsen.
   
  BKG § 82, stk. 1 Den regionale told-og skattemyndighed fastsætter efter et skøn omfanget af provianteringen med told- og afgiftsfri varer til passagerfartøjer i rutetrafik.
   
  Provianteringen fastsættes under hensyn til beholdningerne om bord, rejsens varighed samt antallet af besætningsmedlemmer og passagerer, dog højst med de i bestemmelsen angivne mængder.
   
  Det gælder dog ikke i de tilfælde, hvor omfanget af provianteringen af told- og afgiftsfri varer er fastsat i Den nordiske Provianteringsoverenskomst, der fortsat gælder for passagerfartøjer i trafik mellem havne i Danmark og Norge.

  En rejses varighed Navnlig fortolkning af ordene "rejsens varighed" har givet anledning til, at beregning og tildeling af uberigtiget proviant på landsplan har været genstand for forskelligheder.

  For at opnå en ensartet behandling er der udarbejdet forenklede retningslinier for tildeling af proviant, der mindsker det administrative besvær for såvel ToldSkat, som for erhvervslivet og samtidig yder sikkerhed for, at proviantering med uberigtigede varer kun sker i et omfang som forudsat i lovgivningen og som tilgodeser smugleripræventive hensyn.

  De forenklede retningslinier fastlægger begrebet "en rejses varighed" også for tilfælde, hvor det ved påbegyndelsen af en rejse ikke er muligt umiddelbart at afgøre, hvornår den påbegyndes og hvornår den sluttes.

  Det er derfor nødvendigt at sondre mellem forskellige former for skibsrejser: 

  1. Fast rutefart, hvor skibet besejler et forud fastsat rutenet med anløb af mere eller mindre faste havne,
  2. Enkeltrejse i fri fart, såkaldt trampfart, hvor ledig lastekapacitet udbydes fra de havne, hvortil skibet på forhånd  har last, eller hvor skibet henligger ledigt i havn (efter afsluttet rejse) for slutning af ny søbefragtningskontrakt (certeparti), eller
  3. Enkeltrejse i ballast  (sejlads for ordre), hvor skibet er ledigt og på vej til (under forlægning) til en måske gunstigere udgangsposition for slutning af certeparti. Under forlægningen udbydes ledig lastekapacitet (lastespace) indenfor et geografisk område, som ikke ligge for langt fra "ordreruten" eller "ordrepunktet".

  ad. 1. Her beregnes proviantmængden ud fra antallet af døgn, der medgår til besejling af ruten, med andre ord fra afgang dansk havn via udenlandsk(e) havn(e) på ruten indtil skibet påny ankommer til dansk havn.

  ad. 2. Her beregnes proviantmængden ud fra antallet af døgn, der formodes at forløbe indtil anløbet af sidste havn, hvortil skibet på forhånd har last når proviantbegæringen fremsættes, eller hvor skibet efter afsluttet rejse henligger ledigt for slutning af nyt certeparti. I tilfælde, hvor angives sidst kendte anløbshavn "og videre" tildeles proviant for 14 døgn ud over til sidste anløbshavn. I tilfælde, hvor angives sidst kendte anløbshavn "og retur nordeuropæisk eller dansk havn" kan rejsens varighed tillægges det antal døgn, der med rimelighed kan forventes at medgå til returrejsen.

  ad. 3. Her ansættes rejsens varighed til det antal døgn, der formodes at forløbe fra provianteringshavnen til "ordrepunktet" nås. I nordeuropæisk fart ansættes ofte "Kielerkanalen (Nordostseekanal), Den Engelske Kanal, Landsend eller Finisterre" som "ordrepunkt". I sådanne tilfælde ansættes rejsens varighed til ordrepunkt + 14 døgn. For skibe, der provianteres under begrebet "søen for ordre" kan rejsens varighed maksimalt sættes til 14 døgn. Såfremt der angives særligt "ordrepunkt" på havet, ansættes rejsens varighed til det antal døgn, som det med rimelighed kan forventes, vil medgå for at nå ordrepunktet + 24 døgn.

  Proviantering
  ved udenlandske
  skibsprovianterings-
  virksomheder
  Det forekommer i et vist omfang, at udenlandske skibe, særligt krydstogtskibe, provianterer i  ;dansk havn med leverancer foretaget fra  ;udenlandske skibshandlere. Varerne kommer her til landet under anvendelse af forsendelsesordninger (fællesskabsforsendelse, fællesforsendelse eller TIR-forsendelse), der afsluttes, hvorefter varerne ombordtages og indgår i proviantbeholdningen.

  Herved omgås de gældende regler for proviantering af skibe i det danske toldområde, idet disse kræver særlig tilladelse, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsens § 80, stk. 4, ligesom de regionale told- og skattemyndigheder ikke får lejlighed til i de enkelte tilfælde, om de tilførte mængder er passende, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsens § 82, stk. 1.

  Der skal derfor også for skibe, der ønsker at indlade proviant hidrørende fra udenlandske skibsprovianterings- virksomheder indgives en skriftlig rekvisition  ;i form af en proviantangivelse, jf.  ;toldbehandlingsbekendtgørelsens § 86, stk. 1. Endvidere skal afgiveren  ;kunne godtgøre, at betingelserne for den  ;ønskede proviantering er opfyldt.     ;     &nb sp;             ;             ;             ;     & nbsp;             ;             ;             ;      ;             ;             ;             ;     &nb sp;       

     

   


   

  D.2.1.1.2 Passagerfartøjer i rutetrafik mellem Danmark og andre EU-lande

   
  BKG § 81, stk. 2 Passagerfartøjer i rutetrafik mellem Danmark og et andet EU-land kan kun provianteres med varer fritaget for told og afgifter til forbrug om bord samt med ikke beskattede punktafgiftspligtige varer med henblik på salg i beskattet stand til passagerer om bord.
   
  BKG § 80, stk. 3 Det er en forudsætning for proviantering med ikke beskattede punktsfgiftspligtige varer, at skibet særskilt har bevilling til at modtage punktafgiftspligtige varer.
   
  BKG § 82, stk. 4 Provianteringen fastsættes for hver enkelt rute under hensyn til beholdningerne om bord, rejsens varighed samt antallet af besætningsmedlemmer og passagerer og på følgende vilkår:
  1. Spiritus, tobaksvarer samt chokolade- og sukkervarer må kun sælges til forbrug om bord i skibets restaurant, cafeteria o. lign.
  2. På rejser, hvis varighed overstiger 4 timer kan der sælges 20 cigaretter eller 10 cigarillos eller 5 cigarer eller 25 g røgtobak pr. passager, på rejser, hvis varighed er mellem 2 og 4 timer, kan der sælges 10 cigaretter eller 5 cigarillos pr. passager, og på rejser, hvis varighed er under 2 timer, kan der ikke sælges tobaksvarer til forbrug om bord.
  3. Salg af chokolade og sukkervarer m.v. kan kun finde sted i mindre pakninger.
   
   

  D.2.1.1.2.1 Passagerfartøjer i rutetrafik mellem Danmark og ikke-EU-lande

   

  BKG §§ 81, stk.1 og
  § 82, stk.3
  Passagerfartøjer i rutetrafik mellem Danmark og ikke-EU-lande kan til forbrug om bord og salg til passagerne provianteres med varer, der er fritaget for told og afgifter.
   
  Provianteringen fastsættes under hensyn til beholdningerne om bord, rejsens varighed samt antallet af besætningsmedlemmer og passagerer om bord.

   

  D.2.1.1.2.2 Den nordiske provianteringsoverenskomst

   
  Den nordiske
  provianteringsoverens-
  komst, art.2
  Der er indgået en overenskomst mellem Finland, Danmark, Norge og Sverige om proviantering af told- og afgiftsfri varer, der skal forbruges om bord eller sælges til passagererne i de told- og/eller afgiftsfri butikker.
   
  Efter ophøret pr. 1.juli 1999 af adgangen til salg af uberigtigede varer til passagerer i EU-trafik til medbringelse i den personlige baggage, gælder overenskomsten for Danmarks vedkommende kun for passagerfartøjer i udenrigsfart mellem havne i Danmark (undtagen Færøerne og Grønland) og Norge (undtagen Svalbard og Jan Mayen).
   
  art.5 Salg til passagerer af vin og spiritus i flasker, samt af tobaksvarer og cigaretpapir må kun ske fra kiosk eller lignende salgssted og ikke i forbindelse med servering.
   
  Salg til det ombord ansatte personale er ikke tilladt, se D.3.4 .
   
  Der kan kun sælges varer til passagererne svarende til de mængder og værdier, de må tage med i land i henhold til rejsegodsreglerne i de respektive lande, se D.3.3 .
   
  Der kan kun sælges varer til passagerer, der har gyldig billet. Ved salget skal personalet på billetten give oplysning om:
  • varens art,
  • salgsdato,
  • og om fornødent rejsens retning.
   
  art. 9 - Ruter Overenskomsten sondrer mellem korte og lange ruter.
  Samtlige ruter mellem Danmark og Norge betragtes som lange ruter.
   
  art. 3 - Lange ruter På lange ruter må der i de told- og afgiftsfri butikker sælges:
  • spiritus med et alkoholindhold af højst 60 rumfangsprocent,
  • vin,
  • øl,
  • tobaksvarer,
  • cigaretpapir,
  • chokolade og sukkervarer samt parfumer, kosmetik og toiletmidler.

  D.2.1.1.2.3 Øresundsoverenskomsten

    Sverige og Danmark har indgået en bilateral aftale vedrørende passagertrafik på Øresund, kaldet Øresundsoverenskomsten .
   
  Efter ophøret pr. 1.juli 1999 af det afgiftsfri salg til passagerer i EU-trafik må Øresundsoverenskomsten anses for bortfaldet.

  D.2.1.1.3 Udstedelse af landsætnings- og provianteringstilladelse

   
  TL § 59, BKG §§ 82,
  stk. 5 og 86, stk. 1
  For at et rederi kan opnå landsætnings- og provianteringstilladelse skal der:  
  • være tale om fast rutefart med rederiets egne skibe, eller skibe chartret af rederiet i henhold til en fast aftale
  • stilles lokaler af nødvendig standard til rådighed, med indretninger, udstyr m.m. for eftersyn af passagerer mv.
  • etableres nødvendig afspærring mv.
  • foretages nødvendig skiltning, så passagerer nemt kan følge anviste ruter mv.
  • foreligge nødvendige tilladelser fra andre myndigheder, herunder politiet
  • føres et regnskab, som opfylder  krav
  • foretages nødvendig kontrol ved salg af varer i de told- og afgiftsfri butikker. Den regionale told- og skattemyndighed fastsætter reglerne, som f.eks. kan være afstempling af billetter, udstedelse af kassebon mv.
  • være mulighed for, at told- og afgiftsfri varer kan tages under toldlukke
    
   Den regionale told- og skattemyndighed kan stille yderligere betingelser for at give tilladelse til landsætning og proviantering.

  D.2.1.2 Handelsskibe

   
  BKG § 82, stk. 1 Handelsskibe kan proviantere s med told- og afgiftsfri varer i passende mængder, som fastsættes af den regionale told- og skattemyndighed under hensyn til beholdningerne om bord, rejsens varighed samt antallet af besætningsmedlemmer og eventuelle passagerer.
   
  Proviantering med spiritus, vin, tobaksvarer og cigaretpapir fritaget for told og afgifter kan højst ske med følgende mængder pr. besætningsmedlem eller passager pr. døgn efter rejsens anslåede varighed:  
  • 1/4 liter spiritus. Hvis alkoholindholdet er over 60 rumfangsprocent kun 1/8 liter
  • 1/4 liter vin
  • 40 gram tobaksvarer
  • cigaretpapir 

  I praksis ansættes cigarer til 5 gram pr. stk., cerutter til 2 ½ gram pr. stk. og cigaretter til 1 gram pr. stk. Cigaretpapir ansættes til 1 stk. pr. gram fintskåret tobak.
   

  BKG § 82 stk. 5-6 Der er fastsat følgende særlige begrænsninger for proviantering med spiritus: 
   
  Begrænsninger

  • skibe indtil 100 bruttoregistertons må - uanset rejsens varighed - højst provianteres med 1 ½ liter spiritus pr. person, eller hvis ethanolindholdet er over 60 rumfangsprocent (pct.vol.), 3/4 liter pr. person,
  • skibe, der udelukkende anløber havne i Finland, Norge, Sverige, Polen, Estland, Letland, Litauen eller Østersøhavne i Tyskland og Rusland må højst provianteres med 3/4 liter spiritus pr. besætningsmedlem pr. uge, eller hvis ethanolindholdet er over 60 rumfangsprocent (pct.vol.) 3/8 liter pr. person.

  D.2.1.3 Fiskerfartøjer

   
  BKG § 81, stk. 3,
  jf. § 82, stk. 7
  Fartøjer, der afgår på fiskeri af mindst 5 døgns varighed uden for det danske toldområde, kan højst provianteres med følgende varer fritaget for told og afgifter pr. person pr. periode af 5 døgn: 
   
  Danske fiskerfartøjer
  • 200 stk cigaretter eller tilsvarende andre tobaksvarer
  • 3/4 kg kaffe
  • 1/4 kg chokolade
  • 30 fl mineralvand
  • for andre fødevarer, der ikke er pålagt punktafgifter, kan der provianteres med en passende mængde - efter den regionale told- og skattemyndigheds skøn. 
    
   Eventuel restbeholdning af told-og afgiftsfri proviant, se D.1.1.5.3 .
    
   Skal der provianteres for en længere periode, er de nævnte kvanta grundlag for beregningen af proviantmængden.
    
   Provianteringsvirksomheder, der leverer told- og afgiftsfri varer til fiskerfartøjer, skal indføre oplysning om de leverede varer i fartøjets fiskeritoldseddel.
    
  BKG § 81, stk. 4 Fiskerfartøjer, der deltager i fiskeri på Flensborg Fjord, kan ikke provianteres med told- og afgiftsfri varer. 
   
  Udenlandske fiskerfartøjer For udenlandske fiskerfartøjer gælder samme provianteringsregler som for danske fiskerfartøjer. 
   
  For at kunne proviantere i Danmark, og forbruge af eventuel medbragt proviant skal udenlandske fiskerfartøjer som hovedregel være i besiddelse af en fiskeritoldseddel. Medbragt proviant og fiskeritoldsedlens anvendelse, se D.1 . 
   
  BKG § 82, stk. 7
   
  Fiskeri i fjerne farvande Udenlandske, grønlandske og færøske fiskerfartøjer, der afgår på fiskeri i fjerne farvande, f.eks. under Grønland og Newfoundland, kan provianteres med told- og afgiftsfri varer - herunder spiritus - efter de regler, der gælder for handelsskibe.

   D.2.1.4 Orlogsfartøjer

    
   BKG § 82, stk. 8 Mellem ToldSkat og Forsvarskommandoen er der med virkning fra 1. juli 1996 indgået en særlig aftale om proviantering af danske orlogsfartøjer med told- og afgiftsfri varer.
    
   I henhold til aftalen kan der ske proviantering under følgende betingelser:
   • Togtet skal have en varighed på mindst 3 døgn
   • Der skal føres en særlig proviantbog
   • Tidligere tildelt uberigtiget proviant skal være afviklet over for ToldSkat
   • Der skal afgives en proviantangivelse formular nr. 11.001  
    
   Proviantering kan kun ske af skibe der
   • afgår til inspektionstjeneste under Færøerne eller Grønland
   • afgår til tjeneste, officielt, uofficielt eller rutinebsøg uden for linien Lindesnæs-Texel, og hvor der indgår anløb af udenlandsk havn
   • afgår til udenlandsk havn på officielt, uofficielt eller rutinebesøg inden for linien Lindesnæs-Texel.
    
   Uberigtigede varer Der kan højst provianteres med følgende kvantum pr. person pr. døgn:
   • 1/4 liter spiritus (fin- eller vinsprit kun 1/8 liter)
   • 1/4 liter bord- eller hedvin. Ved reduktion i spiritusmængden kan der tildeles yderligere vin.
   • 40 gram tobaksvarer
   • 1,5 liter øl (skatteklasse 1 eller stærkere) 
     
    Herudover
   • rom og rødvin til brug ved udskænkning af punch til besætningen ved særlige lejligheder, dog højst 3 1/2 cl. rom og 6 1/2 cl. rødvin pr. mand pr. udskænkning.
   • Varer af de ovennævnte kategorier svarende til de til skibschefen bevilligede beløb til repræsentation og beløb henhørende til "chefens tilskud til bordhold"
    
   Andre varer Der kan provianteres med andre uberigtigede varer i et omfang, som ToldSkat skønner normalt vil medgå under togtet. Varerne skal opføres kategorivis på proviantangivelsen.
    
   Udproviantering med varer, som ikke kan anses for bestemt til personligt brug eller til forbrug ombord under togtet, f.eks. radioer, pladespillere, CD, fjernsyn, videoudstyr, båndoptagere, computere, gulvtæpper og beklædningsgenstande mv. kan ikke finde sted.
    
    
    
    
    
    
    
    

   D.2.1.5 Andre fartøjer

    
   BKG § 81, stk. 4 Lystfartøjer kan ikke provianteres med told- og afgiftsfri varer. 
    
   Lystfartøjer Dog kan fartøjer, der anvendes til et andet hovedformål end lystsejlads, provianteres med told- og afgiftsfri varer, når følgende betingelser er opfyldt: 
   • rejsens formål må ikke have karakter af lystsejlads,
   • bestemmelsesstedet skal være beliggende i udlandet,
   • fartøjet skal være optaget i Skibsregisteret som passager- eller handelsfartøj,
   • fartøjet skal være udchartret i erhvervsmæssigt øjemed med påmønstret besætning
     

   Lystfiskerfartøjer Danske lystfiskerfartøjer kan ikke provianteres med told- og afgiftsfri varer, uanset fartøjets status og fremtræden i øvrigt.
    
   Derimod kan udenlandske fartøjer, der i erhvervsmæssigt øjemed sejler med lystfiskere eller med andre sluttede selskaber, provianteres med told- og afgiftsfri varer efter de regler, som gælder for handelsskibe. Det er en betingelse, at fartøjets bestemmelsessted er en havn uden for det danske toldområde.
    
   Privatejede udenlandske lystfartøjer, der i enkeltstående tilfælde udlejes til lystfiskere eller andre sluttede selskaber, kan ikke provianteres med told- og afgiftsfri varer.
    
   Boreplatforme mv. Boreplatforme mv ., der er beliggende uden for det danske toldområde, kan provianteres med told- og afgiftsfri varer efter de regler, der gælder for handelsskibe, dog med undtagelse af vin og spiritus.
    
   Forsyningsskibe Forsyningsskibe , der sejler mellem dansk havn og boreplatforme mv, der er beliggende uden for det danske toldområde, kan provianteres med told- og afgiftsfri varer efter de regler, der gælder for handelsskibe.
    
   Lejrskoleskibe Lejrskoleskibe kan - uanset om der foreligger charterkontrakt eller ej - provianteres med told- og afgiftsfri varer til den faste besætning og lærere efter de regler, der gælder for handelsskibe. Elever kan således ikke medregnes i tildelingen, dog kan der til langtidselever tildeles tobaksvarer. Det er en betingelse, at skibets bestemmelsessted er en havn uden for det danske toldområde.
    
   Skoleskibe Skoleskibe kan provianteres med told- og afgiftsfri varer efter de regler, der gælder for handelsskibe.
    
   Til elever kan der dog ikke tildeles vin og spiritus.
    
   Det er en betingelse, at skibets bestemmelsessted er en havn uden for det danske toldområde.
    
   Hjemmeværnsfartøjer Hjemmeværnsfartøjer kan provianteres med told- og afgiftsfri varer til brug om bord under den direkte sejlads til og fra udlandet og under fartøjets henliggen i udenlandsk havn. Der skal fremlægges sejlordre udstedt af Marinehjemmeværnet med oplysning om rejsens varighed, anløbssted samt antallet af personer om bord. Varemængden beregnes efter de kvanta, der er fastsat for handelsskibe, se D.2.1.2 .
    
   BKG § 82, stk. 8 Stenfiskerfartøjer , slæbebåde, bjergningsfartøjer og lignende specialfartøjer.
    
   Sådanne specialfartøjer kan provianteres med told- og afgiftsfri varer, når bestemmelsesstedet er en udenlandsk havn. Der kan kun provianteres for et antal døgn svarende til en direkte hen- og hjemrejse. Der kan således ikke tildeles proviant til brug under arbejde i rum sø.
    
    
   Andre specialfartøjer Proviantering af andre fartøjer som f.eks.:

   • havundersøgelsesskibe,
   • danske statsisbrydere,
   • Den svenske kystbevogtnings patruljebåde
    
   og fartøjer, der tilhører:
   • Farvandsvæsenet,
   • Lodsvæsenet,
   • Redningsvæsenet,
   • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og
   • Kort- og Matrikelstyrelsen
    
   er som hovedregel betinget af, at skibets bestemmelsessted er en havn uden for det danske toldområde. Art og mængde af provianten fastsættes i hvert enkelt tilfælde af den regionale told- og skattemyndighed.

   D.2.2 Proviantering af fly i udenrigsfart

    
   BKG § 83 stk. 1 Fly, der er omfattet af adgangen til proviantering, kan provianteres med told- og afgiftsfri varer til brug om bord og til salg til passagerer, når flyets endelige bestemmelsessted er en landingsplads uden for EU's toldområde.
    
   BKG § 83, stk. 2 Hvis flyets endelige landingsplads er inden for EU's toldområde, men uden for det danske toldområde, kan der kun provianteres med told- og afgiftsfri varer til forbrug om bord. Provianteringens omfang fastsættes for hver enkelt rute under hensyn til beholdningerne om bord, rejsens varighed og antallet af passagerer, og på følgende vilkår:
   1. Spiritus, tobaksvarer samt chokolade- og sukkervarer må kun sælges til forbrug om bord
   2. På rejser, hvis varighed overstiger 4 timer kan der sælges 20 cigaretter eller 10 cigarillos eller 5 cigarer eller 25 g røgtobak pr. passager, på rejser, hvis varighed er mellem 2 og 4 timer, kan der sælges 10 cigaretter eller 5 cigarillos pr. passager, og på rejser, hvis varighed er under 2 timer, kan der ikke sælges tobaksvarer til forbrug om bord.
   3. Salg af chokolade og sukkervarer m.v. kan kun finde sted i mindre pakninger.
    
   Da proviantering af tobaksvarer kun kan finde sted til forbrug om bord, kan der ikke ske proviantering af tobaksvarer til røgfri flyvninger.
    
   Fly kan endvidere provianteres med ikke beskattede punktafgiftspligtige varer med henblik på salg i beskattet stand om bord. Det er en forudsætning at flyet har særskilt bevilling til at modtage punktafgiftspligtige varer.
    
   Når et fly har kombineret indenrigsfart og udenrigsfart, hvor der f.eks. først flyves mellem to danske lufthavne for derefter at fortsætte til en landingsplads uden for det danske toldområde, betragtes flyvningen mellem de danske lufthavne som en indenrigsrute.
    
   Der kan derfor ikke bruges af proviantbeholdningen, hverken til brug om bord eller til salg til passagerer under flyvning i Danmark.
    
   BKG § 84 Proviantering af fly kan efter den regionale told- og skattemyndigheds skøn, finde sted med passende mængder fastsat under hensyn til beholdningerne om bord, rejsens varighed samt antallet af besætningsmedlemmer og passagerer.
    
   TL § 58 og BKG § 80, stk. 4 Der skal indhentes tilladelse til proviantering hos den regionale told- og skattemyndighed, inden proviantering påbegyndes. Tilladelse til proviantering gives enten som en stående tilladelse eller i hver enkelt tilfælde. Stående tilladelse gives som hovedregel, hvor flyene flyver i fast rutefart eller efter faste fartplaner, se afsnit A.13.4.2.
    
   Udenlandske flyselskaber Proviantering af passagerfly, charterfly og taxi-fly, der tilhører udenlandske flyselskaber, der ikke er hjemmehørende i Danmark, sker efter ovenstående regler.
    
    

   D.2.2.1 Salg af told- og afgiftsfri varer til passagerer om bord på fly i udenrigsfart

    
   TL § 58 Danske flyselskaber skal have bevilling til at sælge told- og/eller afgiftsfri varer til passagererne om bord.
    
   BKG § 85 Flyselskabets regnskabssystem og kontrolforanstaltninger for det told- og/eller afgiftsfri salg om bord skal godkendes, inden der udstedes en bevilling.
    
   Mængden af told- og afgiftsfri varer, der sælges til passagerer, som rejser til Norge eller Grønland, må ikke overstige den mængde, der må indføres told- og afgiftsfrit ved indrejsen, efter det pågældende lands rejsegodsbestemmelser.
    
   Hvis passagererne har bestilt varer gennem flyselskabet til levering om bord på flyet, betragtes det som salg om bord. Disse varer skal være medtaget i proviantangivelsen. Varerne må ikke uddeles på flysæderne før alt jordpersonellet har forladt flyet.
    
   Der må ikke sælges varer til besætningen fra told- og/eller afgiftsfri butik eller lignende salgssted om bord. Varer, der er bestemt til forbrug om bord kan ikke medtages af besæningen som rejsegods, se afnit D.3.4 .
    
   BKG § 80, stk. 3
   § 83, stk 2
   På fly, hvis bestemmelsessted er en landingsplads inden for EU´ toldområde, men uden for det danske toldområde, må kun sælges ubeskattede varer til passagererne til umiddelbart forbrug om bord og på de vilkår som er angivet i toldbehandlingsbekendtgørelsens § 68, stk. 4, se afsnit D.2.2 .
    
   Der må endvidere sælges punktafgiftspligtige varer, der er provianteret i ubeskattet stand med henblik på salg i beskattet stand om bord.

   D.2.3 Told- og afgiftsfri butikker i toldlufthavne

    
   BKG § 88   De regionale told- og skattemyndigheder kan give butikker i toldlufthavne bevilling til salg af told og afgiftsfri varer til rejsende, som rejser ud af det danske toldområde til et sted uden for EUs toldområde. 
    
    
   BKG § 88, stk. 5 Ansøgning om bevilling til at drive told- og afgiftsfri butik i en toldlufthavn skal indsendes til den regionale told- og skattemyndighed, hvor virksomhedens regnskab føres. Dette vil som hovedregel være den regionale told- og skattemyndighed som virksomheden i forvejen hører under.
    
   Virksomhedens regnskabssystem og kontrolforanstaltninger skal være godkendt af den regionale told- og skattemyndighed inden der kan gives tilladelse til at drive butikker i toldlufthavne. Ligeledes skal de lokaler, hvor der oplægges told og afgiftsfrie varer samt drives butik, godkendes.
    
   Bevillingen indeholder de nærmere betingelser for salget.
    
   BKG § 88, stk. 6 Den regionale told og skattemyndigheder har til enhver tid ret til at foretage eftersyn i forretningslokaler, der tilhører butikker i lufthavne, og til at efterse varebeholdninger, forretningsbøger, øvrigt regnskabsmateriale samt korrespondence m.v. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder bistand ved foretagelse af de nævnte eftersyn.
    
   Tilladelsen indeholder reglerne for godkendelse af lokaler mv., samt mindstekrav til regnskabssystem og regler for eventuel betaling af told.
    
   BKG § 89, stk. 1 Bevillingshaveren hæfter for told og afgifter af varer, der ikke forefindes ved den regionale told- og skattemyndigheds eftersyn og som ikke er fraført i overensstemmelse med bevillingens bestemmelser .
    
   BKG § 89, stk. 2 Told og afgifter af varer, der er omfattet af hæftelsen, ansættes skønsmæssigt af den regionale told- og skattemyndighed. 
    
   BKG § 90, stk. 1 En bevilling kan tilbagekaldes , hvis ejeren eller personer beskæftiget i virksomheden har tilsidesat eller tilsidesætter bestemmelserne i bevillingen.
    
   BKG § 90, stk. 2 Bevillingen bortfalder , hvis bevillingshaveren mister rådigheden over sit bo eller standser sine betalinger.

   D.2.4. Tilladelse til afgiftsfritagelse for moms og punktafgifter

     I forbindelse med afskaffelsen af det tax-free salg fra 1. juli 1999 har virksomheder med hidtidig tilladelse til tax-free salg rejst ønske om, at visse typer af varer i den tax-free-butik kunne henligge i beskattet stand, således at afgiftsfritagelse først opnås, når varen sælges til en tredjelandsrejsende.
    
   Ønsket skyldes, at opbevaring af og regnskabsførelse for beskattede og ubeskattede varer i samme butik giver en uforholdsmæssig administrativ belastning.
    
   BKG § 88 De regionale told- og skattemyndigheder kan give tilladelse til afgiftsfritagelse for moms og punktafgifter, således at punktafgiftsfritagelsen/-godtgørelse ikke gives ved varernes modtagelse i butikken, men først når varerne forlader butikken, dvs. sælges til en tredjelandsrejsende.
    
   For såvidt angår moms, er salget af de pågældende varer i tilsvarende omfang fritaget for moms, dvs., at der ved det enkelte salg ikke skal beregnes moms.
    
   Vareområde Tilladelsen omfatter alene varer af en art, der hidtil har været omfattet af adgangen til tax-free salg i toldlufthavne, dog ikke tobaksvarer, spiritus og vin, idet sådanne varer i beskattet stand er forsynet med afgiftsmærke (stempelmærker/banderoler). Salg af disse varer i ubeskattet stand, kan således kun ske, hvis de er tilført butikken i ubeskattet stand i henhold til bevilling til tax-free butik.
    
   Tilladelsen kan således udstedes for følgende varer:
   • Chokolade- og sukkervarer
   • Parfume og toiletvand
   • Parfumevarer
   • Peanuts
   • Øl
    
   Betingelser Ved salget skal passageren fremlægge et gyldig boardingkort til en destination uden for EU. Oplysninger om rutenummer, vareart og nettomængde skal elektronisk registreres eller på anden måde efter aftale med den regionale told- og skattemyndighed. Derudover skal der ved salget udstedes en kassebon, der indeholder ovennævnte specificerede oplysninger.
    
   Der skal være en tydelig skiltning med, at de varer, der sælges til passagerer til ikke-EU lande sælges uden afgifter.
    
   Godtgørelse af punktafgifter Virksomheden kan periodisk udfylde en anmodning om godtgørelse af afgifter (blanket nr. 29.002).
    
   Anmodningen skal udfærdiges på grundlag en periodeopgørelse opgjort ud fra de daglige opgørelser over salg af varer til passagerer med destination uden for EU.
    
   Virksomheden skal søge om godtgørelse inden et år efter salget af den enkelte vare.
    
   Moms Ved den periodiske afregning af moms, skal der i momsangivelsen, anføres den samlede værdi af salget til rejsende med en destination uden for EU (rubrik C).

   D.3 Rejsegods

    

   Formål Formålet med ordningen om told- og afgiftsfrihed for rejsegods er at give rejsende mulighed for i rimeligt omfang at kunne indføre genstande, de har erhvervet under rejse i udlandet. Desuden har ordningen som formål at give rejsende mulighed for at indføre genstande, de har medbragt ved rejsens påbegyndelse.
    
   Det legale grundlag Efter toldlovens § 7 kan skatteministeren fastsætte regler med henblik på opfyldelse af direktiver vedtaget af EF om afgiftsfritagelse af rejsendes indførsel af varer. Disse regler findes i §§ 107 - 126 i toldbehandlingsbekendtgørelsen.    
    
   Reglerne om toldfrihed for rejsegods der indføres af rejsende fra ikke-EU-lande, findes i artikel 45-49 i Rådets forordning nr. 918/83 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter, med senere ændringer, jf. artikel 184 i toldkodeksen. Reglerne om midlertidig indførsel findes i artiklerne 563 og 579 i gennemførelsesbestemmelserne. 
    
   Endvidere findes reglerne i Rådets direktiv 69/169 om harmonisering af lovgivning om fritagelse for omsætningsafgifter og punktafgifter ved indførsel i den internationale rejsetrafik, med senere ændringer. Rådets direktiv af 16. december 1991 (91/680/EØF) om tilføjelse til det fælles merværdiafgiftssystem og om ændring, med henblik på afskaffelse af de fiskale grænser, af Rådets direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed, med senere ændringer.   
    
   Reglerne for momsfritagelse for varer som rejsende indfører fra ikke-EU-lande, findes i momsloven § 36, stk. 1, nr. 2. Der henvises til Skatteministeriets lovbekendtgørelse nr. 804 af 16. august 2000 ( momsloven ). Reglerne for at give punktafgiftsfritagelse findes i de enkelte punktafgiftslove.

   Ændrede regler pr. 1. januar 2004 Reglerne om rejsegods ændres pr. 1. januar 2004, når 24 timers reglen bortfalder.

   De nye medlemslande Der vil blive indført nye bestemmelser der kommer til at gælde fra 1. maj 2004 vedrørende afgiftsfri indførsel fra de nye medlemslande i EU.

   D.3.1 Fælles regler for rejsegods

    

   Der kan gives told- og/eller afgiftsfritagelse for varer til privat brug eller forbrug, der medføres af rejsende , der indrejser her i landet. Vedrørende værdigrænse og mængdemæssige begrænsninger , se afsnit D.3.3 .
    

   Betingelser
   Rfo. nr. 918/83, art. 45
   og  BKG. § 119
   Betingelserne for at opnå denne fritagelse er:
   at varerne ved indrejsen medbringes på personen eller i håndbagagen ( den ved indrejsen personligt medbragte bagage ), således at varerne kan frembydes til samtidig toldbehandling på indrejsestedet , og at den bagage, som den rejsende senere frembyder for ToldSkat, kan dokumenteres at være blevet indskrevet som rejsegods ved afrejsen hos det selskab, der har foretaget befordringen af bagagen her til landet.

   1. at indførslen ikke har erhvervsmæssig karakter. 

   Som indførsel af ikke-erhvervsmæssig karakter anses:

   • indførsel, der finder sted lejlighedsvis, dvs. højst 1 gang inden for 24 timer, og
   • som udelukkende vedrører varer, der er bestemt til brug eller forbrug for den rejsende personlig eller dennes husstand eller er beregnet til gaver. Disse varer må hverken efter deres art eller mængde give anledning til nogen form for formodning om, at indførslen sker af erhvervsmæssige grunde.
    
   Værdi
   Rfo. nr. 918/83, art. 48
   og BKG.§118
   Ved værdien af varer forstås varernes detailsalgsprisen på indkøbsstedet, inklusive skatter og afgifter, som er pålagt varer, når de sælges i detailhandel.  
    
   Hvis værdien af en vare ikke falder inden for værdigrænsen, skal der betales told og afgifter af varen i sin helhed.
    
   Værdien af den enkelte vare kan ikke opdeles, ligesom to eller flere rejsende ikke har ret til hverken at sammenlægge eller dele det told- og afgiftsfrie beløb mellem sig. Overstiger den samlede værdi af varer pr. rejsende 1.350 kr., kan der kun gives told- og afgiftsfritagelse for den del af varerne, hvis sammenlagte værdi ikke overstiger dette beløb.

   D.3.2 Rejseudstyr og proviant

    
   Rfo. nr. 918/83,
   art 45, GB art. 684
   og BKG. § 108
   Ved indrejse fra ikke-EU-lande kan rejsende med bopæl uden for det danske toldområde told- og afgiftsfrit indføre rejseudstyr og andre varer, der medtages i den personlige bage, se afsnit D.3.1 , og som er bestemt til genudførsel. Se endvidere afsnit A.16.3.3 om midlertidig indførsel af personlige effekter, hvor der kan blive tale om et højt afgiftsbeløb.
    
   Disse rejsende kan endvidere told- og afgiftsfrit medføre proviant til eget brug under rejsen, for så vidt det efter de regionale told- og skattemyndigheders skøn  og under hensyn til mængden og beskaffenheden kan betragtes som sædvanlig rejseproviant.
    
   Rejsende med bopæl i det danske toldområde kan ved indrejse fra ikke-EU-lande told- og afgiftsfrit genindføre det samme rejseudstyr (til brug på rejsen), som de medførte herfra ved udrejsen.
    
   Rejseudstyr er f.eks. tøj, ure, smykker, toiletsager, fotografiapparater, musikinstrumenter, radio- og tv-apparater, båndoptagere, bærbare edb-maskiner og sports-, jagt- og fiskeriudstyr og andre artikler, der klart er til personlig brug.
    
   Tobaksvarer, spiritus, vin, parfume og toiletvand, chokolade- og sukkervarer, kaffe og te anses ikke som rejseproviant eller rejseudstyr.

   D.3.3 Afgiftsfri indførsel

    
   Rfo. nr. 918/83,
   art. 45-48,
   BKG. §§ 110-116
   Efter reglerne for rejsegods kan der ved indrejse til det danske toldområde fra ikke-EU-lande gives told- og afgiftsfritagelse for varer. Ved indrejse fra EU-lande kan der gives afgiftsfritagelse.  
    
   Fritagelsen gælder kun for varer til privat brug eller forbrug.  
    
   For rejsende, der indrejser fra ikke-EU-lande er der fastsat en værdigrænse og mængdemæssige begrænsninger. Ved indrejse fra EU-lande er der kun fastsat mængdemæssige begrænsninger.
    
   Varer omfattet af mængdemæssige begrænsninger er:Tobaksvarer, spiritus, vin, kaffe, te, parfume og toiletvand.
    
   Alderskrav
   BKG. § 120
   Spiritus og tobaksvarer kan medføres told- og/eller afgiftsfrit af personer, der er fyldt 17 år. Alderskravet på 17 år gælder også for hedvin og bordvin ved indrejse fra ikke-EU-lande.
    
   Der er endvidere et alderskrav på 15 år for told- og afgiftsfri indførsel af kaffe, kaffeekstrakt og kaffeessens ved indrejse fra ikke-EU-lande.
    
   24-timers regel For personer bosat her i landet er der fastsat en 24-timers regel.  
    
   Rejsende kan afgiftsfrit medføre følgende:
    
   Personer med bopæl
   i Danmark - Indrejse
   fra ikke-EU-lande
   Ved indrejse fra ikke-EU-lande kan der told- og afgiftsfrit medføres varer til en samlet værdi, der ikke overstiger 1.350 kr. pr. person, når varerne er til privat brug eller forbrug.
    
   Værdigrænsen på 1.350 kr. gælder dog ikke for tobaksvarer, spiritus, vin og andre varer omfattet af mængdemæssige begrænsninger. Disse varer kan, uanset deres værdi, medføres told- og afgiftsfrit - dog højst i den mængde, der er angivet i skema A, se afsnit D.3.5 .
    
   Ved indrejse fra ikke-EU-lande kan der told- og afgiftsfrit medføres 10 liter motorbrændstof - udover indholdet i køretøjets normale tank.
    
   Rejsende, der har været på rejse i et EU-land, men rejser hjem via et ikke-EU-land, kan medføre varer efter de bestemmelser, der gælder for varer købt i EU-lande. Men ved indrejse i Danmark skal det dog kunne dokumenteres, at varerne er købt i et EU-land.
    
   Personer med bopæl
   i Danmark - Indrejse
   fra EU-lande
   Ved indrejse fra EU-lande kan der afgiftsfrit medføres varer til privat brug eller forbrug.
    
   Der gælder dog kvantitative begrænsninger for afgiftsfri indførsel af tobaksvarer og spiritus. Der kan medføres den mængde, der er angivet i skema B, se afsnit D.3.5 .
    
   Endvidere er der begrænsning for afgiftsfri indførsel af mineralolie. Der kan medføres mineralolie til privat forbrug, hvis mineralolien indføres i køretøjets brændstoftank eller i en normal reservedunk til en personbil.
    
   Personer med bopæl
   uden for Danmark
   - Indrejse fra
   ikke-EU-lande
   Ved indrejse fra ikke-EU-lande, kan der told- og afgiftsfrit medføres varer til en samlet værdi, der ikke overstiger 1.350 kr. pr. person når varerne er til privat brug eller forbrug.
    
   Værdigrænsen på  1.350 kr. gælder ikke for tobaksvarer, spiritus, vin og andre varer omfattet af de mængdemæssige begrænsninger. Disse varer kan uanset deres værdi medføres told- og afgiftsfrit - dog højst i den mængde, der er angivet i skema C, se afsnit D.3.5 .

   Rejsende bosat uden for Danmark kan medføre lægemidler i en mængde, der svarer til den rejsendes personlige forbrug.
    
   Ved indrejse fra ikke-EU-lande kan der told- og afgiftsfrit medføres 10 liter motorbrændstof - udover indholdet i køretøjets normale tank.
    
   Personer med bopæl
   uden for Danmark
   - Indrejse fra
   EU-lande
   Ved indrejse fra EU-lande kan der afgiftsfrit medføres varer til privat brug eller forbrug.
    
   Der gælder dog kvantitative begrænsninger for afgiftsfri indførsel af tobaksvarer og spiritus. Der kan medføres den mængde, der er angivet i skema D, se afsnit D.3.5 .
    
   Endvidere er der begrænsning for afgiftsfri indførsel af mineralolie. Der kan medføres mineralolie til privat forbrug, hvis mineralolien indføres i køretøjets brændstoftank eller i en normal reservedunk til en personbil.
    
    
   Definitioner
   BKG § 109
   Definitioner af spiritus, vin og cigaretter:
   1. spiritus: A) spiritusholdige drikkevarer med et alkoholindhold på over 22 % vol. samt ethanol,
   2. hedvin: A) spiritusholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 22 % vol. eller derunder, hvorefter betegnelsen hedvin omfatter: A1) spiritusholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 22 % vol. eller derunder, A2) mousserende vin, fx champagne, A3) egentlig hedvin, fx portvin, sherry, madeira o.l.
   3. bordvin: A) anden vin, ikke-mousserende, fx hvidvin, rødvin og rosévin,
   4. cigaretter: Som cigaretter betragtes: A) tobaksruller med omslag af tyndt papir, der kan ryges, som de er, B) tobaksruller, der ved en simpel, ikke-industriel behandling skydes ind i cigaretpapirhylstre, C) tobaksruller, der ved en simpel, ikke-industriel behandling omvikles med cigaretpapirblade.
    
   Rådets direktiv nr. 95/59 (EF) af 27. november 1995 indeholder definitioner af tobaksvarer.

   D.3.4 Transportpersonale

    

   BKG. § 117 Der gælder særlige regler for told- og afgiftsfritagelse for varer, der medføres af personale på transportmidler ved indrejse fra ikke-EU-lande.
    
   Som transportpersonale anses personale på transportmidler, herunder skibe, fly eller motorkøretøjer, der er indsat i trafik mellem det danske toldområde og ikke-EU-lande og som udfører arbejde, der hænger sammen med transportmidlets drift eller med betjening om bord, samt fiskere.  
    
   Endvidere anses piloter og andre besætningsmedlemmer om bord i militærfly som transportpersonale, når de i forbindelse med deres tjeneste indrejser fra ikke-EU-lande.  
    
   Personale på ovennævnte transportmidler, der indrejser fra EU-lande, betragtes som almindelige rejsende.  
    
   Ikke-tjenestegørende
   personale
   Besætningsmedlemmer, der indrejser efter afsluttet tjeneste i ikke-EU-lande, og uden at indrejsen sker i forbindelse med deres beskæftigelse om bord, anses ikke som transportpersonale, men som almindelige rejsende. Disse rejsende kan på indrejsetidspunktet forevise gyldig billet som dokumentation.  
    
   Varigheden af opholdet uden for det danske toldområde beregnes med udgangspunkt i den pågældende persons udrejsetidspunkt fra det danske toldområde.  
    
   Personer beskæftiget ved rejsevirksomhed, f.eks. rejseledere, anses ikke som transportpersonale.  
    
   For personer med bopæl i det danske toldområde er den mængdemæssige begrænsning af spiritus, vin, tobak mv. fastsat efter, om opholdet uden for det danske toldområde har været af en varighed på over eller under 15 dage.   

   Uanset opholdets varighed uden for det danske toldområde kan personer med bopæl i Danmark told- og afgiftsfrit medføre andre varer til en værdi, der ikke overstiger 1.350 kr. pr. person.  
    
   Værdigrænsen på 1.350 kr. gælder dog ikke for mængden af spiritus, vin, tobak mv. Disse varer kan uanset deres værdi medføres told- og afgiftsfrit  - dog højst i den mængde, der er  angivet i skemaerne E og F, se afsnit D.3.5 .  
    
   Har opholdet uden for det danske toldområde varet mere end 24 timer kan i stedet for hedvin medføres 0,25 liter spiritus. Se mængden af hedvin, der er angivet i skema E.
    

   Personer med bopæl
   uden for det danske
   toldområde
   Personer med bopæl uden for det danske toldområde kan told- og afgiftsfrit medføre andre varer til en værdi, der ikke overstiger 1.350 kr. pr. person, samt den mængde spiritus, vin, tobaksvarer mv., der er angivet i skema E, se afsnit D.3.5. Disse personer kan, som angivet for personer med bopæl i det danske toldområde, medføre 0,25 liter spiritus i stedet for hedvin.  
    
   Personer med bopæl uden for det danske toldområde, der er på gennemrejse til et andet land, og som er beskæftiget ved anden transportvirksomhed end skibsfart og luftfart, f.eks. lastbilchauffører, kan told- og afgiftsfrit medføre varer til en værdi der ikke overstiger 1.350 kr. pr. person, samt den mængde spiritus, vin, tobaksvarer mv., der er angivet i skema F, se afsnit D.3.5.

   D.3.5 Angivelse

    
   TL § 23, stk. 2 og § 12,
   GB art. 233 - 234, 
   BKG. § 121 - 126
   Personer, som indrejser fra ikke-EU-lande, skal straks foretage angivelse for ToldSkat af demedførte varer, der skal told- og afgiftsberigtiges, eller som er omfattet af særlige varebestemmelser, se afsnit A.5 .
    
   TL § 12, stk. 1,
   BKG. § 122
   Personer, der indrejser fra et EU-land, og som medtager spiritus og tobak til privat forbrug ud over de fastsatte mængder, skal straks efter indrejsen angive den overskydende mængde. Dette gælder også for mineralolie, som indføres på anden måde end i køretøjets brændstoftank eller i en normal reservedunk til en personbil.
    
   Se endvidere afsnit D.1.5.4 om reglerne vedrørende angivelse af varer.
    
   Skema A Rejsende med bopæl i Danmark kan ved indrejse fra ikke-EU-lande medføre varer told- og afgiftsfrit - i følgende mængde:

   Efter ophold uden for Danmark  
   - over 24 timer
    
   - under 24 timer
    
   Alderskrav
   cigaretter
   eller cigarillos
   eller cigarer
   eller røgtobak 
   200 stk.
   100 stk.
   50 stk.
   250 g
   100 stk.
   100 stk.
   50 stk.
   250 g
   17 år
   spiritus
   eller
   hedvin
   eller mousserende vin
   1 liter
    

   2 liter
   ingen
    
    
   2 liter
   17 år
    
   bordvin 2 liter 2 liter 17 år
   kaffe
   eller
   kaffeekstrakt
   500 g
    
    200 g  
   500 g
    
   200 g
   15 år
   te
   eller
   teekstrakt
   100 g
    
   40 g
   100 g  
    
   40 g  
   ingen
   parfume  50 g   50 g ingen
   toiletvand 1/4 liter 1/4 liter ingen
    
    
   Skema B Rejsende med bopæl i Danmark kan ved indrejse fra EU-lande medføre varer afgiftsfrit - i følgende mængde:

   Efter ophold uden for Danmark  
   - over 24 timer
    
   - under 24 timer
    
   Alderskrav
   cigaretter
   eller cigarillos
   eller cigarer
   eller røgtobak
   300 stk.
   150 stk.
   75 stk.
   400 g  
   100 stk.
   150 stk.
   75 stk.
   400 g  
   17 år
   spiritus 1,5 liter ingen 17 år
    
    
   Skema C Rejsende med bopæl uden for Danmark kan ved indrejse fra ikke-EU-lande medføre varer told- og afgiftsfrit - i følgende mængde:

   Art Mængde Alderskrav
   cigaretter
   eller cigarillos
   eller cigarer
   eller røgtobak 
   200 stk.
   100 stk.
   50 stk.
   400 g
   17 år
   spiritus
   eller hedvin
   eller mousserende vin
   1 liter
    
   2 liter
   17 år
   bordvin 2 liter 17 år
   kaffe
   eller kaffeekstrakt
   500 g
   200 g
   15 år
   te
   eller teekstrakt
   100 g
   40 g
   ingen
   parfume 50 g ingen
   toiletvand 1/4 liter ingen
    
    
   Skema D Rejsende med bopæl uden for Danmark kan ved indrejse fra EU-lande medføre varer afgiftsfrit - i følgende mængde:

   Art Mængde Alderskrav
   cigaretter
   eller cigarillos
   eller cigarer
   eller røgtobak
   300 stk.
   150 stk.
   75 stk.
   400 g
   17 år.
   spiritus 1,5 liter 17 år 
    
    
   Skema E Transportpersonale kan told- og afgiftsfrit medføre følgende varer - efter mindre end 15 dage:

   Art Mængde Alderskrav
   cigaretter
   eller cigarillos
   eller cigarer
   eller røgtobak 
   100 stk.
   100 stk.
   50 stk.
   250 g
   17 år
   spiritus
   eller hedvin
   eller mousserende vin *)
   ingen
    
   2 liter
   17 år
   bordvin 2 liter 17 år
   kaffe
   eller kaffeekstrakt
   500 g
   200 g
   17 år
   te
   eller teekstrakt
   100 g
   40 g
   ingen
   parfume 50 g ingen
   toiletvand 1/4 liter ingen
    
   *) Transportpersonale, der har opholdt sig mere end 24 timer uden for det danske toldområde, kan i stedet for hedvin medføre 0,25 liter spiritus.
    
    
   Skema F Transportpersonale kan told- og afgiftsfrit medføre følgende varer - efter 15 dage og derover:

   Art Mængde Alderskrav
   cigaretter
   eller cigarillos
   eller cigarer
   eller røgtobak
   200 stk.
   100 stk.
   50 stk.
   250 g
   17 år
   spiritus
   eller hedvin
   eller mousserende vin
   1 liter
    
   2 liter
   17 år
   bordvin 2 liter 17 år
   kaffe
   eller kaffeekstrakt
   500 g
   200 g
   15 år
   te
   eller teekstrakt
   100 g
   40 g
   ingen
   parfume 50 g ingen
   toiletvand 1/4 liter ingen

   D.4 Definitiv toldfrihed - Fællesskabsordningen

    

   Formål Formålet med ordningen er at give fritagelse for told og afgifter i en række særlige tilfælde . Ordningen kan tjene både private, almene og erhvervsmæssige formål.  
    
   Der er f.eks. tale om, at der  ikke er et rimeligt forhold mellem det provenu, som ville fremkomme ved toldopkrævningen , og den administrative indsats, som vil være forbundet hermed.  
    
   Fritagelsen kan opnås under hensyn til f.eks. varernes oprindelse eller anvendelse, afsenderens eller modtagerens status eller andre forhold, der ikke har noget med varernes art at gøre.
    
   Det legale grundlag Bestemmelserne om toldfritagelse findes i Rådets forordning nr. 918/83 af 28. marts 1983 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter, senest ændret ved Rådets forordning nr. 3316/94, jf. artikel 184 i toldkodeksen.  
    
   Der er til Rådets forordning 918/83 knyttet en række gennemførelsesbestemmelser, som findes i følgende Kommissions forordninger:  
    
   K/FO 2288/83 af 29. juli 19 83, senest ændret ved K/FO 3692/87, 2289/83 af 29. juli 1983 , senest ændret ved K/FO 735/92, 2290/83 af 29. juli 1983 , senest ændret ved K/FO 734/92 , samt K/FO 3915/88 af 15. december 1988.
    
   Reglerne om anvendelse af en enhedstoldsats for varer, der indføres i forsendelser fra en privatperson til en anden, findes i Rådets forordning nr. 2658/87. 
    
   Moms Grundlaget for at give momsfritagelse findes i momsloven s § 36, stk. 1, nr. 1. 
    
   Punktafgifter Grundlaget for at give afgiftsfrihed findes i de enkelte punktafgiftslove.  
    
   Vejledende kan det oplyses, at der som hovedregel gives afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat efter momslovgivningen.
    
   Særlige indførselsbestemmelser BKG § 25 I visse tilfælde  kan der gælde særlige indførselsbestemmelser, fastsat af sundhedsmæssige , sikkerhedsmæssige , veterinære , plantepatologiske eller andre grunde. Se afsnit A.5 Varebestemmelser .
    
   Generelt De tilfælde, hvor varer kan indføres toldfrit er følgende:
    Tilfælde, der er omfattet af Rfo. 918/83 art.  afsnit 
    Forsendelser af ringe værdi 27-28     D.4.1 
   Privatpersoners indførsel af personlige ejendele
   Personlige ejendele tilhørende fysiske personer, der flytter deres sædvanlige opholdssted fra et ikke-EU-land (flyttegods) 2-10          D.4.2.1  
   Varer, der indføres i forbindelse med indgåelse af ægteskab 11-15  D.4.2.2  
   Personlige ejendele erhvervet ved arv 11-15 D.4.2.3  
   Løsøre og bohave bestemt for møblering af sekundærbolig 20-24  D.4.2.4  
   Elevers og studerendes skolemateriale, løsøre og bohave 25-26  D.4.2.5  
   Anden indførsel af personlig karakter
   Forsendelse fra en privatperson til en anden privatperson 29-31   D.4.3.1

   AN7834_1.GIF

   D.4.1. Forsendelser af ringe værdi

    
   Rfo. 918/83 art. 27-28 Der skal ikke betales told af varer af ringe værdi, der sendes direkte fra et ikke-EU-land til en modtager i EU.  
    
   Som varer af ringe værdi anses varer, hvis samlede egenværdi ikke overstiger 22 EUR (ca. 165 kr.) pr. forsendelse.  
    
   Hvis egenværdien overstiger 22 EUR, skal der betales told af hele forsendelsens værdi.  
    
   Indførsel kan ske uden fortoldning.  
    
   Fritagelsen omfatter ikke alkoholholdige drikkevarer, parfume og toiletvand samt tobaksvarer.
    
   Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og på samme vilkår som for toldfritagelse. Såfremt der er tale om erhvervsmæssige forsendelser er momsfritagelsen dog betinget af, at varens værdi ikke overstiger 80 kr.
    
   Punktafgifter Se indledningen til D.4 .

   D.4.2 Privatpersoners indførsel af personlige ejendele

     Privatpersoner kan i tilfælde af tilflytning , indgåelse af ægteskab samt arv mm. indføre personlige ejendele toldfrit fra et ikke-EU-land til EU.
    
    
   Rfo. 918/83 art. 1Personlige ejendele er genstande , der er beregnet til de pågældendes eget brug eller til brug i deres husholdning , og omfatter:
   • løsøre og bohave , dvs. personligt udstyr , hvidevarer og møbler ,
   • cykler og motorcykler ,
   • motorkøretøjer til privat brug samt påhængsvogne hertil, campingvogne , lystfartøjer og privatfly .
   Personlige ejendele omfatter endvidere husholdningsvarer svarende til en families normale forbrug, husdyr og ridedyr samt transportabelt værktøj , udstyr eller instrumenter, der er nødvendige for udøvelsen af den pågældendes erhverv. Disse genstande må ikke ved deres art eller mængde give anledning til formodning om, at indførslen sker i erhvervsmæssigt øjemed .

   D.4.2.1 Flyttegods

     Der skal ikke betales told af personlige ejendele , som indføres af personer, der flytter deres sædvanlige opholdssted fra et ikke-EU-land til EU.
    
   Betingelser Betingelser for at give toldfritagelse:
   1. ejendelene skal have været i den pågældendes besiddelse og have været benyttet af denne i mindst 6 måneder,  
   2. ejendelene skal benyttes til samme formål som på det tidligere opholdssted,  
   3. den pågældende skal have haft sædvanligt opholdssted i et land uden for EU i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder. Der kan dog gøres undtagelser, når den pågældende kan dokumentere, at det virkeligt var vedkommendes hensigt at opholde sig uden for EU i mindst 12 måneder,  
   4. fritagelsen omfatter ikke alkoholholdige drikkevarer , tobaksvarer , erhvervsmotorkøretøjer og materiel til erhvervsmæssig brug , bortset fra transportabelt værktøj, udstyr eller instrumenter. Som transportabelt værktøj mv. anses værktøj, udstyr eller instrumenter som i realiteten er bærbart udstyr,
   5. ejendelene skal være indført senest 12 måneder efter den dato den pågældende flytter sit sædvanlige opholdssted og tidligst 6 måneder før. Hvis ejendelene indføres før tilflytningen, skal der stilles en sikkerhed for told- og afgiftsbeløbet. Sikkerheden frigives, når det er konstateret, at betingelserne for fritagelsen er opfyldt,
   6. i de første 12 måneder efter indførslen må ejendelene ikke udlånes , pantsættes , udlejes eller overdrages mod eller uden betaling.
    
   Der kan ses bort fra betingelserne 1, 2, 4 og 6, hvis en person ændrer sit sædvanlige opholdssted som følge af ekstraordinære politiske omstændigheder. Dette gælder dog ikke for alkoholholdige drikkevarer samt tobaksvarer. 
    
   Motorkøretøjer For motorkøretøjer skal det kunne dokumenteres, at de anførte bestemmelser om besiddelse og benyttelse i mindst 6 måneder er opfyldt. Der skal ved indførslen som dokumentation kunne fremlægges et udenlandsk registreringsbevis , som kan godtgøre køretøjets registrering i tilflytterens navn i den foreskrevne periode.
    
   Told- og momsfritagelsen er ikke betinget af, at der er betalt told og moms for køretøjet enten i oprindelseslandet eller i det seneste opholdsland.
    
   Registreringsafgift Der er ikke hjemmel til at fritage køretøjer fra registreringsafgift.  
    
   Køretøjets registreringsforhold skal bringes i orden hos politimyndighederne senest 14 dage efter indførslen.
    
   Fastsættelse af registreringsafgiften sker ved en vurdering af køretøjet. Den regionale told- og skattemyndighed kan oplyse det depositum, der skal stilles i forbindelse med anmeldelse af et køretøj. Depositummet udgør den forventede registreringsafgift, der skal betales.
    
   Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og på samme vilkår som for toldfritagelsen. Momsfritagelse omfatter også værktøj, udstyr og instrumenter, der er nødvendige for udøvelsen af den pågældendes erhverv.
    
   Punktafgifter Andre afgifter end registreringsafgift, se indledningen D.4 .

   D.4.2.2 Varer, som indføres i forbindelse med indgåelse af ægteskab

    
   Rfo. 918/83 art. 11-15 Der skal ikke betales told af personligt udstyr, løsøre og bohave, også nyt , som tilhører en person, der i forbindelse med indgåelse af ægteskab flytter sit sædvanlig opholdssted fra et ikke-EU-land til EU.
    
   Fritagelsen omfatter også indførsel af gaver , der sædvanligvis gives ved et bryllup , og som modtages af ovennævnte personer fra personer, der bor uden for EU.  
    
   Den enkelte gaves værdi må dog ikke overstige 1.000 EUR (ca. 7.500 kr.)  
    
   Der kan ikke gives toldfritagelse for alkoholholdige drikkevarer og tobaksvarer.
    
   Betingelser for at give toldfritagelse:
   1. den pågældende skal have haft sædvanligt opholdssted uden for EU i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder,  
   2. der skal foreligge dokumentation for indgåelse af ægteskab ,
   3. varerne skal være indført senest 4 måneder efter bryllupsdagen og tidligst 2 måneder inden den fastsatte bryllupsdag. I sidstnævnte tilfælde er fritagelsen betinget af, at der stilles sikkerhed for told- og momsbeløbet.  
   Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og på samme vilkår som fastsat for toldfritagelsen.
    
   Punktafgifter Se indledningen afsnit D.4 .

    D.4.2.3 Personlige ejendele erhvervet ved arv

     
    Rfo 918/83 art. 16-18 Der skal ikke betales told af personlige ejendele, der erhverves ved legal arv eller testamenteret arv.

    Fritagelsen omfatter ikke:
    • alkoholholdige varer,
    • tobak og tobaksvarer,
    • erhvervskøretøjer,
    • materiel til erhvervsmæssig brug, bortset fra transportabelt værktøj, udstyr eller instrumenter, der var nødvendige for afdødes erhverv,
    • lagerbeholdninger af råstoffer og færdigvarer eller halvfabrikata,
    • husdyrbesætninger.
    Betingelse Det er en betingelse, at de personlige ejendele indføres senest 2 år efter den endelige arv er opgjort. Ejendelene kan dog indføres ad flere gange inden for de 2 år.

    Der skal fremlægges dokumentation for, at den person, der indfører de personlige ejendele, har erhvervet ejendelene ved arv.

    Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og på samme vilkår som for toldfritagelsen.

    Punktafgifter Se indledningen D.4 .

    D.4.2.4 Løsøre eller bohave bestemt til møblering af sekundærbolig

     
    Rfo. 918/83 art. 20-24 Der skal ikke betales told af løsøre og bohave , der indføres af en person, som har sædvanligt opholdssted uden for EU, med henblik på at møblere en sekundærbolig i EU.  
     
    Toldfriheden kan begrænses således, at den samme sekundærbolig kun kan møbleres toldfrit en enkelt gang.
     
    Hvis boligen udlejes eller overdrages til tredjemand inden for 2 år fra den dato, hvor løsøret og bohavet blev indført, skal tolden betales.  
     
    Toldfriheden gælder dog fortsat, hvis det pågældende løsøre og bohave anvendes til møblering af en ny sekundærbolig.  
     
    Hvis løsøret eller bohavet udlånes, pantsættes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling til tredjemand inden for 2 år fra den dato, hvor det blev angivet til fri omsætning , skal der betales told.
     
    Betingelser Betingelser for at give toldfritagelse:
    1. den pågældende skal have haft sædvanligt opholdssted uden for EU i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder,  
    2. den pågældende skal være ejer af sekundærboligen eller have lejet den for mindst 2 år,  
    3. boligen må ikke udlejes til andre under den pågældendes eller dennes families fravær,  
    4. løsøret og bohavet skal have været i den pågældendes eje og have været benyttet af denne i mindst 6 måneder inden indførslen,  
    5. løsøret og bohavet skal med hensyn til beskaffenhed og mængde svare til en normal møblering af den pågældendes sekundærbolig.
     
    Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som for toldfritagelsen.
     
    Punktafgifter Se indledningen afsnit D.4 .

    D.4.2.5 Elevers og studerendes skolemateriale, løsøre og bohave

     
    Rfo. 918/83 art. 25-26 Elever og studerende, der bosætter sig i EU for at studere, skal ved indførslen af deres personlige udstyr og skolemateriale ikke betale told.
     
    Dette omfatter også brugt løsøre og bohave , der indgår i en normal møblering af et værelse til en studerende.
     
    Som elev eller studerende anses enhver, der er indskrevet ved en læreanstalt for der at følge undervisningen på fuldtidsbasis.
     
    Toldfritagelse kan gives ad flere gange i hvert skoleår.
     
    Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og på samme vilkår som for toldfritagelsen.
     
    Punktafgifter Se indledningenafsnit   D.4.

    D.4.3 Anden indførsel af personlig karakter

      Der kan gives toldfritagelse ved indførsel af varer, der har personlig karakter , såsom private forsendelser, hædersbevisninger , gaver modtaget som led i mellemfolkeligt samarbejde samt varer til statsoverhoveder .

    D.4.3.1 Forsendelser fra en privatperson til en anden

     
    Rfo. 918/83 art. 29-31 Der skal ikke betales told af varer, som sendes fra en privatperson i et ikke-EU-land til en anden privatperson i EU, når der er tale om indførsel   uden erhvervsmæssig karakter .  
     
    Som indførsel uden erhvervsmæssig karakter anses forsendelser, der:  
    1. finder sted lejlighedsvis,
    2. udelukkende indeholder varer, der er bestemt til modtagerens personlige brug eller til brug for dennes familie, og hvis beskaffenhed eller mængde ikke kan give anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed,  
    3. sendes til modtageren uden nogen form for betaling.
     
    Betingelse Toldfritagelsen er betinget af , at forsendelsen kun indeholder varer til en samlet egenværdi , der ikke overstiger 45 EUR (ca. 340 kr).  
     
    Overstiger den samlede værdi af flere varer pr. forsendelse 45 EUR, indrømmes der fritagelse op til dette beløb for de varer, som, hvis de blev indført særskilt, kunne komme ind under den nævnte fritagelse, dog således, at opdeling af en enkelt vares værdi ikke kan finde sted.
     
    Eksempel
    Det betyder, at hvis en forsendelse indeholder to varer til en værdi af henholdsvis 30 EUR og 25 EUR, kan kun én af varerne indføres told- og afgiftsfrit, da værdien af den anden vare ikke kan opdeles. Hvis værdierne af de enkelte varer i forsendelsen ikke kan skelnes fra hinanden, betales told af hele forsendelsens værdi.  
     
    Toldfritagelsen omfatter også tobaksvarer, spiritus, hedvin, bordvin samt parfume og toiletvand. Dog er fritagelsen begrænset til følgende mængde pr. forsendelse:
     
    AN7834_2.GIF Size: (409 X 323) 
     
    For postforsendelser kan der gives toldfritagelse uden fortoldning, hvis værdien ifølge postforsendelsens grønne etiket eller tolddeklaration skønnes rigtig og ikke overstiger 45 EUR.  
     
    For andre forsendelser kan der gives toldfritagelse uden afgivelse af fortoldningsangivelse, hvis værdien ifølge forsendelsesdokumenter, prisangivelser på varerne eller lignende skønnes rigtig og ikke overstiger 45 EUR.
     
    Enhedstoldsats
     
    Rfo. 2658/87 Ved beregning af tolden for forsendelser, der er sendt fra en privatperson i et ikke-EU-land til en anden privatperson i EU, og som indeholder varer til en samlet værdi, der overstiger 45 euro, anvendes en enhedstoldsats på 3,5 %.
     
     
    Betingelser Betingelser for anvendelse af enhedstoldsatsen :
    • at indførslen ikke har erhvervsmæssig karakter og
    • at værdien ikke overstiger 350 EUR (ca. 2.600 kr.)
     
    Enhedstoldsatsen gælder ikke for tobaksvarer.   
     
    Der kan ved toldbehandlingen anmodes om, at varerne fortoldes efter den gældende toldsats i toldtariffen.
     
    Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.
     
    Forsendelsens samlede værdi må dog ikke overstige 360 kr. Hvis forsendelsen indeholder varer til en værdi, der overstiger dette beløb, er forsendelsen i sin helhed udelukket fra momsfritagelse.  
     
    Der gives heller ikke momsfritagelse for tobaksvarer, alkoholholdige drikkevarer, parfume og toiletvand.
     
    Punktafgifter Se indledningen D.4 .

    D.4.3.2 Hædersbevisninger i form af ordener og belønninger

     
    Rfo. 918/83 art. 86 Hvis der over for den regionale told- og skattemyndighed fremlægges fyldestgørende dokumentation , og hvis der ikke handles i erhvervsmæssigt øjemed, gives der toldfritagelse for:
    • ordener, der af regeringer fra lande uden for EU tildeles personer, der har deres sædvanlige opholdssted i EU,  
    • pokaler, medaljer og lignende af hovedsagelig symbolsk betydning , som i et ikke-EU-land er givet til personer med sædvanligt opholdssted i et EU-land som hædersbevisning for deres virksomhed inden for bestemte områder såsom kunst, videnskab, sport eller den offentlige tjeneste, eller som de har gjort sig fortjent til ved en særlig begivenhed, og som indføres af disse personer selv.
    • Overrækkes ovennævnte pokaler, medaljer og lignende i et EU-land,  er disse også omfattet af bestemmelserne om toldfritagelse.  
    • præmier, trofæer og erindringsgaver af symbolsk karakter og af ringe værdi , som er beregnet til at skulle uddeles gratis til personer med sædvanligt opholdssted uden for EU i forbindelse med forretningskongresser eller lignende internationale arrangementer.   
     Indførslen må dog ikke give anledning til tvivl om, at dette sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.
      
     Toldfritagelsen kan gives uden fortoldning.
      
    Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.
     
    Punktafgifter Se indledningen D.4 .

     D.4.3.3 Gaver, der modtages i forbindelse med mellemfolkeligt samarbejde

      
     Rfo. 918/83 art. 87-89 Der skal ikke betales told af gaver, der indføres fra ikke-EU-lande i følgende tilfælde:
     • gaver, der er modtaget fra myndigheder i et ikke-EU-land i forbindelse med et officielt besøg , og som indføres  af gavemodtageren,
     • gaver, der indføres af personer, der aflægger officielt besøg, og som er beregnet som gave til myndigheder i værtslandet,   gaver, som officielle myndigheder , offentlige sammenslutninger eller almennyttige foreninger i et ikke-EU-land som tegn på venskab eller velvilje sender til myndigheder, offentlige sammenslutninger eller almennyttige foreninger i EU, der er godkendt til at modtage sådanne gaver toldfrit.   
      Toldfritagelsen omfatter ikke alkoholholdige drikkevarer og tobaksvarer.
       
     Betingelser Betingelser for at give toldfritagelse:
      1. gaverne kun gives lejlighedsvis,  
      2. gavernes art, værdi eller mængde må ikke give anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed,  
      3. modtageren må ikke anvende gaverne i erhvervsmæssigt øjemed.
       
      Toldfritagelse kan gives uden fortoldning.
       
      Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.
       
       
       
      Punktafgifter  Se indledningen D.4 .

      D.4.3.4 Varer beregnet til brug for statsoverhoveder

       
      Rfo. 918/83 art. 90 Der skal ikke betales told af gaver til regerende statsoverhoveder , samt for varer, der skal bruges eller forbruges af regerende statsoverhoveder fra ikke-EU-lande eller af disses officielle repræsentanter under officielt ophold i EU. 
       
      Toldfritagelse kan gives uden fortoldning.
       
      Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.
       
      Punktafgifter Se indledningen afsnit D.4.

      D.4.4 Indførsel af materiale og varer beregnet til aktiviteter af almen interesse

        Der gives toldfritagelse ved indførsel af varer, der skal anvendes til aktiviteter af almen interesse , såsom videnskabeligt udstyr , forsøgsdyr , terapeutiske stoffer , farmaceutiske produkter , samt genstande til handicappede og katastroferamte .

      D.4.4.1 Uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale

       
      Rfo. 918/83 art. 50-51 Der skal ikke betales told af visse uddannelsesmæssige, videnskabelige eller kulturelle materialer.
       
      Toldfritagelsen omfatter de bøger, publikationer, dokumenter, audiovisuelle materialer samt samlerobjekter og kunstværker, der er nævnt i toldvejledningens  bilag 92 og bilag 93.
       
      bilag 92 omhandler fritagelse for bøger , publikationer , dokumenter og visse audiovisuelle materialer fremstillet af FN eller en af denne organisations særorganisationer.  
       
      Materialerne, der er nævnt bilag 92 , kan indføres med toldfritagelse uanset adressaten og formålet med anvendelsen.  
       
      For de materialer, der er nævnt i bilag 93 , gives der toldfritagelse, når de er beregnet til:
      • offentlige eller almennyttige institutioner og organisationer af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel art eller 
      • institutioner eller organisationer, der hører til de kategorier, som er anført ud for de enkelte materialer i kolonne 3 i nævnte bilag, for så vidt de af den regionale told- og skattemyndighed er godkendt til at modtage sådanne materialer toldfrit. 


      Betingelser Toldfritagelse for materiale nævnt i bilag 93 , er betinget af, at institutionens ansvarlige leder eller dennes bemyndigede repræsentant afgiver erklæring om:  

      1. at varerne vil blive videresendt direkte til det angivne bestemmelsessted,  
      2. at varerne vil blive optaget i institutionens inventarliste,   
      3. at institutionen vil være behjælpelig ved enhver form for kontrol, som den regionale told- og skattemyndighed måtte finde nødvendig for at sikre, at betingelserne for toldfritagelse er eller fortsat vil være opfyldt. 


      I erklæringen skal endvidere anføres, at underskriveren er bekendt med:  

      • at varerne ikke må udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling uden forudgående godkendelse fra ToldSkat ,  
      • at den regionale told- og skattemyndighed skal underrettes, hvis institutionen ikke længere opfylder betingelserne for toldfritagelse, eller hvis institutionen har til hensigt at anvende varerne til formål, som ikke giver ret til toldfritagelse.
       
      Ved indførsel af audiovisuelt materiale må der endvidere af institutionen fremlægges en kortfattet redegørelse for,  hvad materialerne indeholder. Redegørelsen er til brug ved den regionale told- og skattemyndigheds bedømmelse af, om varerne kan anses for at være af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel art.
       
      Moms Der kan kun gives momsfritagelse for uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale, når materialet er fremstillet af FN eller en af denne organisations særorganisationer.
       
      Endvidere kan der kun gives momsfritagelse for samlerobjekter og kunstgenstande af undervisningsmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter, der indføres af institutioner godkendt til toldfrihed, når varerne er erhvervet vederlagsfrit eller erhvervet fra en ikke afgiftspligtig person.

      D.4.4.2 Videnskabelige instrumenter og apparater

       
      Rfo. 918/83 art. 52-59 Der skal ikke betales told af videnskabelige instrumenter og apparater , der udelukkende indføres i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.  
       
      For at et instrument eller apparat kan betragtes som et videnskabeligt apparat, skal det være konstrueret på en sådan måde eller tilpasset i forhold til et standardapparat, at det udelukkende eller hovedsageligt kan anvendes til videnskabeligt arbejde.  
       
      Ved indførsel i ikke-erhvervsmæssigt øjemed forstås, at videnskabelige instrumenter eller apparater indføres for at anvendes til videnskabelig forskning eller undervisning uden økonomisk vinding for øje.  
       
      Instrumenter og apparater anses fortsat som bestemt til anvendelse til videnskabelig forskning eller undervisning uden økonomisk vinding for øje, når de delvis anvendes til arbejde for ikke-fritagelsesberettigede organisationers regning. Dette forudsætter imidlertid, at resultaterne af arbejdet offentliggøres, og at dette arbejdes andel i den godkendte organisations aktivitet har sekundær og ubetydelig karakter.  
       
      Hvis institutionen arbejder for tredjemand mod betaling, må denne betaling kun svare til omkostningerne ved den ydede tjeneste.  
       
      Der kan også gives toldfritagelse for videnskabelige instrumenter eller  apparater, der af en person fra et ikke-EU-land sendes gratis til en godkendt modtagerinstitution .  
       
      Gaven må ikke dække over nogen erhvervsmæssig interesse fra giverens side.  
       
      Hvis en institution ikke længere opfylder betingelserne for toldfritagelse eller agter at anvende apparaterne til andre formål end de fastsatte, skal den regionale told- og skattemyndighed underrettes herom.
       
      Betingelser Betingelser for at give toldfritagelse:
      1. modtageren skal være en offentlig, almennyttig eller privat institution, der hovedsagelig beskæftiger sig med undervisning eller videnskabelig forskning.
      2. Modtageren skal godkendes af den regionale told- og skattemyndighed.
      3. videnskabelige apparater må  ikke udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling, uden at der betales told, medmindre dette sker til institutioner, der er berettiget til toldfritagelse.
      4. Den regionale told- og skattemyndighed skal underrettes herom.
       
      Reservedele mv. Der skal ikke betales told af reservedele, komponenter og tilbehør samt værktøj , der er specielt tilpasset og beregnet til instrumenter og apparater, der er indført eller kan indføres med toldfritagelse.  
       
      Ved reservedele forstås materiel, som fuldt ud svarer til en udskiftelig funktionsdel, og som er bestemt til at erstatte denne del som følge af slitage eller funktionssvigt.  
       
      Som komponent anses enhver anordning, der har en diskret funktion i en installation, dvs. som udfører en elementær funktion, også sekundær, i hovedapparatets funktion. Det kan dreje sig om en del af en materielkæde, men også være en bestanddel, der integreres i et apparat.  
       
      Ved tilbehør forstås materiel af en teknisk-videnskabelig mindre betydning end det apparat, det skal supplere, og hvis tilstedeværelse ikke er nødvendig, for at det pågældende apparat kan fungere normalt.
       
      Procedurer   Den regionale told- og skattemyndighed kan tillade apparater indført uden betaling af told, hvis der sammen med fortoldningsangivelsen, formular A 10, afgives en erklæring, formular 12.017, hvor modtageren og importøren erklærer sig indforståede med at betale tolden, hvis det ved en nærmere undersøgelse viser sig, at bestemmelserne ikke er opfyldt. Erklæring 12.017 er optrykt som bilag 94.   
       
      Apparatets tekniske kendetegn og præcise anvendelse mv. skal klart fremgå af Erklæring 12.017 idet disse oplysninger bl.a. lægges til grund for den regionale told- og sakttemyndigheds undersøgelse.  
       
      Kopi af faktura samt teknisk beskrivelse af apparatet, f.eks. brochure, skal vedlægges erklæringen.  
       
      Når den regionale told- og skattemyndighed har afsluttet undersøgelsen, vil institutionen få meddelelse om fritagelsen kan opretholdes.
       
      Moms Der kan ikke gives momsfritagelse for videnskabelige apparater.
       

      D.4.4.3 Udstyr til videnskabelig forskning

       
      Rfo. 918/83 art. 59 a+b Der skal ikke betales told af videnskabeligt udstyr, der indføres til EU i ikke-erhvervsmæssigt øjemed af en institution for videnskabelig forskning med sæde uden for EU eller for en sådan institutions regning.
       
      Toldfritagelsen er dog betinget af, at Europa Kommissionen kan acceptere en sådan toldfritagelse . Anmodninger samt de dertil hørende oplysninger skal af de regionale told-og skattemyndigheder indsendes til Told- og Skattestyrelsen, Retsafdelingen.  
       
      Som videnskabeligt udstyr anses instrumenter, apparater, maskiner og tilbehør hertil, som anvendes til videnskabelig forskning.  
       
      Reservedele og værktøj, der er specielt konstrueret til vedligeholdelse, kontrol, justering og reparation af det videnskabelige udstyr, er også omfattet af toldfritagelsen.
       
      Betingelser Betingelser for at give.
      1. udstyret skal være bestemt til anvendelse af ansatte i eller repræsentanter for forskningsinstitutioner uden for EU eller med disses samtykke og anvendes som led i en forskningsaftale med institutioner for videnskabelig forskning inden for EU,  
      2. udstyret skal fortsat tilhøre en fysisk eller juridisk person etableret uden for EU,  
      3. udstyret må ikke udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling, uden at de regionale told- og skattemyndigheder forinden underrettes herom.
       
      Procedure For at der kan gives toldfritagelse, skal den ansvarlige leder eller en af denne bemyndiget repræsentant for forskningsinstitutionen uden for EU anmode om toldfritagelse. Anmodningen skal indgives til den regionale told- og skattemyndighed, hvor institutionen er beliggende, og hvor forskningen skal gennemføres.  
       
      Anmodningen skal omfatte følgende oplysninger og dokumentation:
      • kopi af den konkrete aftale om videnskabeligt samarbejde, der er indgået mellem de pågældende forskningsinstitutter i EU og uden for EU,  
      • den nøjagtige handelsbetegnelse for det pågældende udstyr samt mængden og værdien heraf og den formodede  tarifering  efter Den Kombinerede Nomenklatur (KN-kode),  
      • udstyrets oprindelses- og afsendelsesland,  
      • hvor udstyret skal anvendes,  
      • hvad det pågældende udstyr skal anvendes til samt varigheden af dets anvendelse.

      Moms Der kan ikke gives momsfritagelse for videnskabeligt udstyr.

      D.4.4.4 Instrumenter og apparater til brug for medicinsk forskning, diagnosticering eller medicinsk behandling

       
      Rfo. 918/83 art. 63 a+b Der skal ikke betales told af instrumenter og apparater til brug inden for medicinsk forskning, diagnosticering eller medicinsk behandling.
       
      Betingelser Betingelser for at give toldfritagelse:
      1. modtageren skal være en sundhedsinstitution , en hospitalsafdeling eller et medicinsk forskningsinstitut , godkendt af den regionale told- og skattemyndighed ,
      2. instrumentet eller apparatet skal være en gave fra en privat person eller en velgørende eller filantropisk organisation, eller være indkøbt for midler stillet til rådighed fra sådanne givere,  
      3. der må ikke på nogen måde være interessesammenfald med fabrikanten af apparatet, og det må kunne godtgøres, at gaven skænkes uden at tilgodese giverens erhvervsmæssige interesse,  
      4. instrumentet eller apparatet må ikke udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling, uden at der betales told.

      Toldfritagelse for reservedele, komponenter og tilbehør samt værktøj gives efter de samme bestemmelser som for videnskabelige apparater. Se afsnit D 4.4.2.
       
      Procedurer De regionale told- og skattemyndigheder kan tillade apparater indført uden betaling af told, hvis der sammen med fortoldningsangivelsen afgives en erklæring, formular 12.018, hvor modtageren erklærer sig indforstået med at betale tolden, hvis det ved en nærmere undersøgelse viser sig, at bestemmelserne ikke er opfyldt. Erklæring 12.018 er optrykt som toldvejledningens bilag 95.   
       
      Det skal klart fremgå af erklæringen, hvad apparatet skal benyttes til, og hvorvidt det er en gave, idet bl.a. disse oplysninger lægges til grund for de regionale told- og skattemyndigheders undersøgelse.  
       
      Kopi af faktura samt teknisk beskrivelse, herunder brochure af apparatet skal vedlægges erklæringen.  
       
      Når toldcentret har afsluttet undersøgelsen, vil institutionen få meddelelse om, hvorvidt toldfritagelsen kan opretholdes.
       
      Moms Der kan ikke gives momsfritagelse for apparater til medicinsk forskning, diagnosticering eller medicinsk behandling.

      D.4.4.5 Forsøgsdyr samt biologiske og kemiske stoffer beregnet til forskning

       
      Rfo. 918/83 art. 60 Der skal ikke betales told af dyr, der er forberedt til anvendelse i laboratorier samt visse biologiske og kemiske stoffer .
       
      Rfo. 2283/83 De biologiske og kemiske stoffer, der er omfattet af fritagelsesbestemmelserne fremgår af en liste.  Se toldvejledningens  bilag 96.  
       
      I listen er kun opført stoffer, for hvilke der ikke i EU findes tilsvarende produktion, og hvis særlige egenskaber og renhedsgrad gør, at de er egnet til videnskabelig forskning.  
       
      Ved udtrykket særlig opdrættet til laboratorieforsøg skal normalt forstås dyr, som er opdrættet og fodret i specialiserede institutioner med henblik på anvendelse ved forsøg.   
       
      De dyr, der oftest anvendes til forsøg er rotter, mus, kaniner, frøer og marsvin. Der sættes dog ikke i bestemmelserne grænser for, hvilke dyr der kan være omfattet af toldfritagelsen .  
       
      Som regel er disse dyr ledsaget af en laboratorieattes t udstedt af afsenderinstitutionen, hvoraf det fremgår, at de har fået en særlig behandling, der gør dem egnede til at indgå i videnskabelig forskning.
       
      Anden dokumentation kan dog også anvendes.
       
      BetingelserBetingelser for at give toldfritagelse:
      1. modtageren skal være en offentlig, privat eller almennyttig institution med undervisning eller videnskabelig forskning som hovedbeskæftigelse,  
      2. institutionen skal være godkendt til at modtage de omhandlede forsendelser toldfrit.
       
      MomsMomsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen. Forsøgsdyrene skal dog være erhvervet gratis.
       
      PunktafgifterSe indledningen afsnit D.4 .

      D.4.4.6 Terapeutiske stoffer fra mennesker, og reagensmidler til bestemmelse af blod- og vævstyper

       
      Rfo. 918/83 art. 61-63 Der skal ikke betales told af:
      • terapeutiske stoffer fra mennesker , hvorved forstås menneskeblod og derivater deraf, dvs. rent blod, tørret plasma fra mennesker, albumin fra mennesker, stabile opløsninger af proteiner i plasma fra mennesker, immunoglobulin og fibrinogen fra mennesker,
      • reagensmidler til bestemmelse af blodtyper , hvorved forstås alle reagensmidler fra mennesker, dyr, planter eller andet, til bestemmelse af blodtyper og sporing af uforenelighed af blod,  
      • reagensmidler til bestemmelse af vævstyper , hvorved forstås alle reagensmidler fra mennesker, dyr, planter eller andet, til bestemmelse af vævstyper hos mennesker.

      Toldfritagelsen omfatter også eventuelle specialemballager, som er nødvendige for de terapeutiske stoffers og reagensmidlers transport, samt eventuelle opløsningsvæsker og tilbehør, der er nødvendige ved brugen af stofferne og reagensmidlerne, og som forsendelserne måtte indeholde.
       
      Betingelser Betingelser for at give toldfritagelse:
      1. ee regionale told- og skattemyndigheder kan godkende modtageren, som skal være en godkendt institution eller laboratorium. Her i landet kan hospitaler, institutter og laboratorier ved universiteterne godkendes som berettigede til at få toldfritagelse,   
      2. varerne skal anvendes udelukkende i medicinsk eller videnskabeligt, ikke-erhvervmæssigt øjemed,   
      3. varerne skal være vedlagt en konformitetsattest udstedt i det land uden for EU, hvor varerne kommer fra.
      4. en konformitetsattest betyder, at der skal attesteres for ensartethed inden for en varegruppe,   
      5. varerne skal være i beholdere, der er forsynet med en speciel identifikationsetiket.
       
      Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.
       
      Punktafgifter Se indledningen afsnit  D.4 .

      D.4.4.7 Farmaceutiske produkter til brug ved internationale sportsarrangementer

       
      Rfo. 918/83 art. 64 Der skal ikke betales told af farmaceutiske produkter, der skal bruges som lægemidler til personer eller dyr, der kommer fra ikke-EU-lande for at deltage i internationale sportsarrangementer, i det omfang det er nødvendigt for at dække deres behov under opholdet.

      Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

      Punktafgifter Se indledningen D.4 .

      D.4.4.8 Vareforsendelser til velgørende og filantropiske organisationer

       
      Rfo. 918/83 art. 65-69 Der skal ikke betales told af:
      • helt nødvendige varer , såsom fødevarer, medicin, beklædningsgenstande og tæpper, der med henblik på gratis uddeling til trængende personer indføres af statslige eller andre velgørende eller filantropiske organisationer, der er godkendt til at indføre sådanne varer,  
      • varer af enhver art, som af en person eller organisation uden for EU uden erhvervsmæssig interesse sendes gratis til statslige eller andre velgørende eller filantropiske organisationer , der er godkendt til at afholde velgørenhedsarrangementer til fordel for trængende personer,  
      • udstyr og kontormateriale , der af en person eller organisation uden for EU uden erhvervsmæssig interesse sendes gratis til velgørende eller filantropiske organisationer til brug for disse organisationers drift eller velgørende formål. Organisationerne skal være godkendt til at modtage sådanne donationer.

       Der kan ikke gives toldfritagelse for:
      • alkoholholdige drikkevarer,  
      • tobaksvarer,  
      • kaffe og te,  
      • motorkøretøjer, bortset fra ambulancer.
       
      Betingelser Betingelser for at give toldfritagelse:  
      1. indførslen må ikke give anledning til misbrug eller medføre væsentlig konkurrencefordrejning,  
      2. varerne må ikke udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling til andre formål end de angivne, uden at de regionale told- og skattemyndigheder forinden underrettes herom.
       
      MomsMomsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen. Det er dog en betingelse, at varerne er erhvervet gratis.
       
      PunktafgifterSe indledningen D.4 .

      D.4.4.9 Genstande beregnet for blinde

       
      Rfo. 918/83 art. 70 og 71 Der skal ikke betales told af genstande, der er specielt fremstillet med henblik på at hjælpe blinde uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt, og som er anført i toldvejledningens  bilag 98 .
       
      Der kan endvidere gives toldfritagelse for genstande, som er anført i toldvejledningens bilag 99 . Det er dog en betingelse at genstandene indføres:  
      • enten af de blinde selv til eget personligt brug eller 
      • af institutioner eller organisationer, der varetager uddannelse af eller yder bistand til blinde, og som af de regionale told- og skattemyndigheder er godkendt som berettigede til at indføre sådanne genstande uden betaling af told.
       
      Toldfritagelsen omfatter også reservedele, dele og tilbehør, der passer til genstandene.
       
      Indførsel uden betaling af told kan også ske for værktøj til vedligeholdelse, kontrol, justering eller reparation af genstandene.  
       
      Reservedele, dele, tilbehør og værktøj skal indføres samtidig med genstandene, eller, hvis de indføres senere, skal de kunne identificeres som værende beregnet til genstande, der allerede er indført eller vil kunne indføres uden betaling af told.
       
      Rfo. 918/83 art. 75-78 Toldfritagelsen er betinget af, at institutionens ansvarlige leder eller dennes bemyndigede repræsentant afgiver erklæring om:
      1. at genstandene vil blive sendt direkte til det angivne bestemmelsessted,  
      2. at genstandene vil blive optaget på institutionens eller organisationens inventarliste,  
      3. at genstandene udelukkende vil blive anvendt til det fastsatte formål,  
      4. at institutionen eller organisationen vil være behjælpelig med enhver form for kontrol, som d eregionale told- og skattemyndigheder måtte finde nødvendig for at sikre, at betingelserne for toldfritagelse er eller fortsat vil være opfyldt.  
       
      I erklæringen skal endvidere anføres, at underskriveren er bekendt med:  
      • at genstandene ikke uden forudgående godkendelse fra de regionale told- og skattemyndigheder må udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling til andre end de blinde, som institutionen beskæftiger sig med,  
      • at de regionale told- og skattemyndigheder skal underrettes, hvis institutionen ikke længere opfylder betingelserne for toldfritagelse, eller hvis institutionen har til hensigt at anvende genstandene til formål, der ikke giver ret til toldfritagelse.
       
      Moms Momsfritagelse er ikke begrænset til genstande nævnt i bilagene 98 og 99. Se Momsvejledningen, afsnit I.3.2 . 
       
      Punktafgifter Se indledningen afsnit  D.4

      D.4.4.10 Genstande beregnet for andre handicappede

       
      Rfo. 918/83 art. 72-73 Der skal ikke betales told af genstande, der er specielt fremstillet med henblik på uddannelse, beskæftigelse og indpasning i samfundet af fysisk eller mentalt handicappede, bortset fra blinde, hvis:
      • de indføres enten af de handicappede selv til eget personligt brug,
      • eller af institutioner eller organisationer, som hovedsagelig varetager uddannelse af eller yder bistand til handicappede, og som af toldcentret er godkendt som berettigede til toldfri indførsel af sådanne genstande.
       
      Toldfritagelsen omfatter også reservedele, dele og tilbehør, der passer til genstandene.   
       
      Indførsel uden betaling af told kan også ske for værktøj til vedligeholdelse, kontrol, justering eller reparation af genstandene.  
       
      Reservedele, dele, tilbehør og værktøj skal indføres samtidig med genstandene, eller, hvis de indføres senere, skal de kunne identificeres som værende beregnet til genstande, der allerede er indført eller vil kunne indføres uden betaling af told.
       
      Rfo. 918/83 art. 75-78 For så vidt angår proceduren vedrørende institutioners afgivelse af erklæring, udlån, udlejning eller overdragelse sker dette i samme omfang og på samme vilkår som for genstande beregnet for blinde. Se D.4.4.10 .
       
      Moms Momsfritagelsen er betinget af, at genstandene er modtaget som gave, og at indførslen foretages af institutioner, som uddanner eller bistår handicappede. Se Momsvejledningen 2000, I.3.2.
       
      Punktafgifter Se indledningen D.4.

      D.4.4.11 Varer beregnet for katastroferamte

       
      Rfo. 918/83 art. 79-85 Der skal ikke betales told af varer, der indføres af statsorganer eller andre organisationer af velgørende eller filantropisk art , der er godkendt af de regionale told- og skattemyndigheder med henblik på:
      • gratis at blive uddelt til ofre for katastrofer , der rammer et eller flere EU-landes områder,
      • gratis at blive stillet til rådighed for ofre for sådanne katastrofer, idet de pågældende statsorganer eller organisationer dog bevarer ejendomsretten.
      Varer, der indføres til fri omsætning af hjælpeenheder til dækning af deres behov i den tid, aktionen varer, omfattes ligeledes af toldfritagelsen på samme betingelser som ovenfor anført.

      Toldfritagelsen omfatter ikke materialer og udstyr til genopbygning af katastroferamte områder.

      Der kan ikke umiddelbart gives toldfritagelse, idet der kræves en Kommissionsbeslutning. I beslutningen fastsættes omfanget af og betingelserne for toldfritagelsen.

      Indtil en Kommissionsbeslutning foreligger, kan suspension af tolden tillades.

      Der gives kun toldfritagelse til organisationer, hvis regnskaber gør det muligt at kontrollere de foretagne transaktioner, og som giver alle de garantier, der skønnes nødvendige.

      Varerne må ikke udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling, medmindre de regionale told- og skattemyndigheder forinden underrettes herom.

      Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

      Punktafgifter
      Se indledningen D.4 .

      D.4.5 Indførsel i forbindelse med udøvelse af handelsmæssig aktivitet

        Der kan gives toldfritagelse ved indførsel af varer, der indføres i forbindelse med udøvelse af handelsmæssig aktivitet, såsom investeringsgoder, der overflyttes her til landet, vareprøver, tryksager samt varer til analyse mv.

      D.4.5.1 Investeringsgoder og andet udstyr, som indføres ved overflytning af aktiviteter fra ikke-EU-lande

       
      Rfo. 918/83 art. 32-38 Der skal ikke betales told af investeringsgoder og andet udstyr tilhørende en selvstændig økonomisk produktionsenhed eller servicevirksomhed, som endeligt indstiller deres aktivitet i et ikke-EU-land for at udøve en lignende aktivitet i EU.

      Hvis virksomheden er en landbrugsbedrift gives der også toldfritagelse for besætningen.

      Toldfritagelsen er begrænset til investeringsgoder og andet udstyr , som:
      • har været benyttet i virksomheden i mindst 12 måneder inden den dato, hvor virksomhedens aktiviteter i det fraflyttede ikke-EU-land er ophørt,
      • indføres inden 12 måneder efter ovennævnte dato,
      • agtes benyttet til samme formål efter overflytningen,
      • stemmer overens med den pågældendes virksomheds art og størrelse.

      Toldfritagelsen omfatter ikke virksomheder, hvis overflytning skyldes eller foretages med henblik på fusion med eller optagelse i en virksomhed, der er etableret her i landet, uden at der indledes en ny aktivitet.

      Toldfritagelsen omfatter ikke:
      • transportmidler, der ikke har karakter af produktions- eller servicemidler,
      • levnedsmidler eller foder af enhver art,
      • brændstoffer og lagerbeholdninger af råstoffer, færdigvarer eller halvfabrikata,
      • husdyr, der ejes af kreaturhandlere.

      Investeringsgoderne må ikke indenfor 12 måneder udlånes, pantsættes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling, uden at de regionale told- og skattemyndigheder forinden underrettes herom.

      Ovennævnte bestemmelser finder også anvendelse på investeringsgoder og andet udstyr, som tilhører personer, der udøver et liberalt erhverv, samt for juridiske personer, der udøver en aktivitet uden vinding for øje, og som overflytter deres aktivitet her til landet fra et ikke-EU-land.

      Moms Momsfritagelsen er betinget af, at investeringsgoderne tilhører en virksomhed, der er registreringspligtig efter momsloven.

      Punktafgifter Se indledningen D.4 .

      D.4.5.2 Vareprøver af ringe værdi

       

      Rfo. 918/83 art. 91 Der skal ikke betales told af vareprøver af ringe værdi , der indføres fra ikke-EU-lande.

      En vareprøve af ringe værdi er en vare:

      • af ringe værdi
      • der udelukkende er egnet til kundesøgning
      • der er typisk for en kategori af varer og
      • der alene skal repræsentere de varer, der ønskes indført.

      Ved "vareprøver" forstås enhver artikel eller vareprøve, som er typisk for en kategori af varer, og hvis præsentationsform og mængde for en og samme varetype eller -kvalitet gør dem uanvendelige til andet formål end kundesøgning.

      Det er en betingelse, at vareprøverne udelukkende er egnet til kundesøgning.  
       
      Vareprøver kan generelt opdeles i 2 grupper:

      1. varer, der er uanvendelige til andet formål end kundesøgning
      2. varer, der ved andre tydelige kendetegn udelukkende kan bruges til kundesøgning.

      Fælles for begge grupper er, at vareprøverne skal være af ringe værdi - varerne må ikke have nogen handelsværdi.

      Gruppe 1 -  uanvendelighed Til den første gruppe hører varer, der ved iturivning, gennemhulning, uforgængelig og tydelig mærkning eller på anden måde er gjort uanvendelige til andet formål.

      Opfylder varen ikke kravet om uanvendelighed til andet formål end kundesøgning , kan de regionale told- og skattemyndigheder som betingelse for toldfriheden kræve, at disse artikler bliver gjort uanvendelige for bestandigt. Vareprøver, der kan kræves gjort uanvendelige er varer, der kan eller ville kunne sælges som almindelige handelsvarer.   
       
      Som eksempler på prøver af denne art kan nævnes garn, tekstilstoffer, gulvbelægning og lignende opsat på papplader, omslag, stativer og lignende eller i albums, f.eks. tapetbøger.  
       
      Endvidere kan nævnes bøger, der gratis sendes fra lande uden for EU for at blive anmeldt. Bøgerne skal være overstemplet "anmeldereksemplar".  
       
      Antallet af prøver under denne gruppe er normalt uden betydning.

      Gruppe 2 - varer, der har andre tydelige kendetegn Denne gruppe omfatter vareprøver, der ikke er gjort uanvendelige som nævnt ovenfor. Vareprøverne er imidlertid forsynet med andre tydelige kendetegn om, at de alene kan benyttes som vareprøver. Det kan f.eks. være prøver af spise- og drikkevarer, kemikalier, kosmetik og alle andre slags færdigvarer, men aldrig varer i normale detailsalgspakninger og varer i miniaturepakninger med sædvanligt udstyr til husstande.  
       
      Vareprøver omfatter også vin, dvs. bordvine under 1/5 liters størrelse og andre vine under 1/8 liters størrelse. Vinprøverne skal være forsynet med etiketter med oplysning om art, kvalitet eller lignende.  
       
      Endvidere omfatter vareprøver også modeller og mønstre. Som modeller anses genstande, som er fremstillet af et (ringere) materiale end selve varen eller i et andet format. Som mønstre anses afbildning af disse. Snitmønstre er dog ikke omfattet af toldfritagelsen.
       
      Toldfritagelsen kan gives uden fortoldning. Toldfritagelsen kan gøres betinget af, at varemodtageren afgiver en erklæring om, at varerne udelukkende skal anvendes som vareprøver, dvs. til at søge ordrer indhentet på varer af samme art.

      Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.
       
      Punktafgifter Se indledningen D.4 .

      D.4.5.3 Tryksager og genstande af reklamemæssig art

       
      Rfo. 918/83 art. 92-94 Der skal ikke betales told af tryksager af reklamemæssig art såsom kataloger, prislister, brugsanvisninger og beskrivelser, der refererer til:
      • varer, der sælges eller udlejes,   
      • eller tjenesteydelser, der tilbydes inden for transport-, handelsforsikring- eller bankvirksomhed,
       
      af en person, der er etableret uden for EU.
       
      Betingelser
      Betingelser for at give toldfritagelse:
      1. tryksagerne skal være tydeligt mærket med navnet på det firma, der fremstiller, sælger eller udlejer varerne, eller som præsterer de tjenesteydelser, der refereres til,
      2. hver forsendelse må kun indeholde et enkelt dokument eller et enkelt eksemplar af hvert dokument. Der kan dog også gives toldfritagelse for forsendelser, der indeholder flere eksemplarer af samme dokument, når den samlede bruttovægt ikke overstiger 1 kg,  
      3. tryksager skal sendes direkte til modtageren.
       
      Der kan også gives toldfritagelse for genstande af reklamemæssig art, der er uden egentlig handelsværdi, og som leverandører sender gratis til deres kunder, hvis de pågældende genstande ikke kan anvendes til andre formål.  
       
      Hvis genstandene kan anvendes til andre formål, der udover en reklamemæssig funktion har en egentlig brugsfunktion, såsom kuglepenne, lightere og kalendere, kan der ikke gives toldfritagelse.  
       
      Toldfritagelse kan gives uden fortoldning.
       
      Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.
       
      Momsmæssigt er det dog ikke en betingelse, at den person, der refereres til, er etableret uden for EU. Personen må dog ikke være etableret i Danmark.
       
      Punktafgifter Se indledningen D.4 .

      D.4.5.4 Produkter, der anvendes eller forbruges under en udstilling eller et lignende arrangement

       
      Rfo. 918/83 art. 95-99 Der skal ikke betales told af følgende varer, der anvendes på udstillinger :
      • mindre vareprøver, som repræsenterer varer, der fremstilles uden for EU,
      • varer, der indføres udelukkende med henblik på demonstration enten af de pågældende varer eller af maskiner eller apparater, der fremstilles uden for EU,
      • forskellige materialer af ringe værdi såsom farve og lak, tapet mv. til brug ved opstilling, indretning og dekoration af midlertidige stande, der benyttes af repræsentanter fra ikke-EU-lande, og som ikke kan genanvendes,
      • tryksager, kataloger, brochurer, prislister, reklameplakater, kalendere, uindrammede fotografier og andre genstande, der uddeles gratis til brug som reklame for varer, der fremstilles uden for EU.
      Som en udstilling anses ikke privat foranstaltede udstillinger i butikker eller forretningslokaler.

      Toldfritagelsen omfatter ikke alkoholholdige varer, tobak og tobaksvarer samt brændstoffer, såvel faste som flydende og luftformige.


      Moms
      Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen

      Punktafgifter Se indledningen D.4.

      D.4.5.5 Varer, der indføres med henblik på undersøgelse, analyse eller afprøvning

       
      Rfo. 918/83 art. 100-106 Der skal ikke betales told af varer, der skal undersøges, analyseres eller afprøves med henblik på at fastslå deres sammensætning, kvalitet eller andre tekniske egenskaber (data), i informationsøjemed eller til brug i industri- og handelsforskning.

      Toldfritagelsen gives i følgende tilfælde:
      • når undersøgelsen, analysen eller afprøvningen ikke i sig selv udgør en salgsfremmende aktivitet,
      • når varerne ikke med hensyn til det formål, de indføres for, overskrider de mængder, som er strengt nødvendige. Mængderne fastsættes i hvert enkelt tilfælde af de regionale told- og skattemyndigheder i hvis distrikt, undersøgelsen, analysen eller afprøvningen skal finde sted, under hensyntagen til det angivne formål.
      Ved "tekniske egenskaber" forstås: såvel den undersøgte vares iboende egenskab som dens eksterne egenskaber, herunder bl.a. varens reaktion på omgivelserne (hygrometri, temperatur mv.).

      Ved undersøgelse, analyse eller afprøvning "i informationsøjemed" forstås: Alle aktiviteter, der går ud på at tilvejebringe et objektivt kendskab til varer eller en forbedring af dette kendskab uden nogen sammenhæng med enhver form for industriel eller handelsmæssig aktivitet, og som blandt andet omfatter kvalitetsanalyse, kontrol af overholdelse af standarder, ekspertise, godkendelse eller typegodkendelse.

      Ved undersøgelse, analyse og afprøvning, der foretages "til brug i industri- og handelsforskning" forstås: Alle aktiviteter, der har til formål at tilvejebringe et objektivt kendskab til varer eller en forbedring af dette kendskab, og som kan gennemføres på forberedelsesstadiet forud for industri- og handelsvirksomhed (undersøgelse på prøvebænk, afprøvning af køretøjer under særlige terrænforhold, klinisk forsøg af lægemidler mv.), forudsat at sådanne aktiviteter ikke i sig selv indgår som led i økonomisk virksomhed.

      Betingelser Det er som hovedregel en betingelse, at de varer, der skal undersøges, analyseres eller afprøves, fuldstændigt forbruges eller tilintetgøres under undersøgelsen, analysen eller afprøvningen.

      De regionale told- og skattemyndigheder kan dog tillade at restprodukter (produkter, der fremkommer ved undersøgelsen, analysen eller afprøvningen, eller de varer, der rent faktisk ikke er blevet brugt):
      • tilintetgøres fuldstændigt, eller behandles således, at de mister al handelsmæssig værdi efter undersøgelsen, analysen eller afprøvningen
      • omkostningsfrit afstås til statskassen, eller
      • uder behørigt begrundede omstændigheder udføres fra EUs toldområde.
      Såfremt virksomheden ønsker at indfortolde restprodukter til fri omsætning, kan de regionale told- og skattemyndigheder give tilladelse hertil. Indfortoldning til fri omsætning sker efter sats og beskaffenhed på det tidspunkt, hvor de pågældende undersøgelser etc. afsluttes.

      De regionale told- og skattemyndigheder fastsætter i hvert enkelt tilfælde en tidsfrist for undersøgelserne, analyserne eller afprøvningerne, og de administrative formaliteter, der skal opfyldes for at sikre, at varerne anvendes til de tilsigtede formål.

      Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

      Punktafgifter Se indledningen D.4 .

      D.4.6 Indførsel af varer, der er nødvendige til brug ved transport

        Der kan gives toldfritagelse for varer, der er nødvendige til brug for transport af varer, der indføres fra ikke-EU-lande, såsom reb og pap til fastgørelse og beskyttelse af varer, strøelse og foder til dyr, samt brændstof mv. til motorkøretøjer.

      D.4.6.1 Tilbehør til fastgørelse og beskyttelse af varer under transport

       
      Rfo. 918/83 art. 110 Der skal ikke betales told af diverse materialer såsom reb og sejlgarn, halm, lærred, papir og pap, træ og plastmateriale, der anvendes til fastgørelse og beskyttelse, herunder termisk beskyttelse af varer under transport fra ikke-EU-lande, og som normalt ikke kan genanvendes.
       
      Toldfritagelsen kan gives uden fortoldning.
       
      Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.
       
      Punktafgifter Se indledningen D.4.

      D.4.6.2 Strøelse og foder bestemt til dyr under transport

       
      Rfo. 918/83 art. 111 Der skal ikke betales told af strøelse og foder, der anvendes under transporten og som er læsset på transportmidler, der benyttes til transport af dyr fra lande uden for EU.  
       
      Toldfritagelsen kan gives uden fortoldning.
       
      Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.
       
      Punktafgifter Se indledningen D.4.

      D.4.6.3 Brændstof og smøremidler i motorkøretøjer og specialcontainere

       
      Rfo. 918/83 art. 112-116 Der skal ikke betales told af brændstof , der medbringes i de normale tanke i privatbiler, erhvervskøretøjer, motorcykler og specialcontainere.  
       
      Toldfritagelsen omfatter også brændstof i reservedunke i privatbiler og på motorcykler, dog højst 10 liter pr. køretøj.  
       
      Som erhvervskøretøjer anses ethvert motorkøretøj, som i medfør af konstruktionstype og udstyr er egnet og beregnet til, mod eller uden betaling, at befordre mere end ni personer, føreren iberegnet, samt at transportere varer.  
       
      Endvidere anses ethvert køretøj til anden særlig brug end egentlig transport som erhvervskøretøj.
       
      Som privatbil anses enhver bil, der ikke opfylder ovennævnte kriterier.  
       
      Som normale tanke anses følgende:
      • tanke, der af konstruktøren er indbygget i alle køretøjer af samme type som det pågældende køretøj, og hvis permanente anbringelse muliggør direkte brug af brændstoffet som drivmiddel både for køretøjet og eventuelt under transporten for køleanlæg eller andre anlæg,
      • gastanke, der er påmonteret motorkøretøjer konstrueret med henblik på direkte brug af gas som brændstof. Tanke, der er påmonteret andre anlæg på køretøjet, anses også som normale tanke,
      • tanke, der af konstruktøren er indbygget i alle containere af samme type som den pågældende container, og hvis permanente anbringelse muliggør direkte brug af brændstoffet under transporten som drivmiddel for køleanlæg eller andre anlæg, som specialcontainere er udstyret med.
       
      Som specialcontainere anses enhver container, der er forsynet med anordninger specielt til køle-, iltnings- eller varmeisoleringsanlæg eller andre anlæg.  
       
      Toldfritagelse kan gives uden fortoldning.
       
      Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.
       
      Punktafgifter Se indledningen D.4 .

      D.4.7 Indførsel af dokumenter

        Der kan gives toldfritagelse ved indførsel af visse dokumenter, såsom ansøgningsakter vedrørende patenter, turistbrochurer, stempelmærker mv.

      D.4.7.1 Forsendelser til organer, der varetager beskyttelse af ophavsret eller industriel eller kommerciel ejendomsret

       
      Rfo. 918/83 art. 107 Der skal ikke betales told af mærker, mønstre eller tegninger samt anmeldelsesakter for disse såvel som ansøgningsakter vedrørende patenter på opfindelser eller lignende , med henblik på beskyttelse af ophavsret eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret.
       
      Toldfritagelse kan gives uden fortoldning.
       
      Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.
       
      Punktafgifter Se indledningen D.4 .

      D.4.7.2 Oplysningsmateriale til turistformål

       
      Rfo. 918/83 art. 108 Der skal ikke betales told af:
      • dokumenter til gratis uddeling, såsom foldere, brochurer, bøger, tidsskrifter, rejsehåndbøger, plakater (også indrammede), fotografier og fotografiske forstørrelser, ikke indrammede, geografiske kort (også illustrerede), vinduestransparenter og illustrerede kalendere, der har til formål at tiltrække turister. 
       Dokumenterne må dog ikke indeholde over 25 % privat handelsreklame for virksomheder uden for EU, og det skal klart fremgå, at formålet med disse dokumenter er generel oplysning.
      • fortegnelse over udenlandske hoteller, der offentliggøres af eller for de officielle turistorganer, samt køreplaner for transportmidler i udlandet, når disse dokumenter er bestemt til gratis uddeling og ikke indeholder over 25 % privat handelsreklame for virksomheder uden for EU,
      • teknisk materiale, der sendes til repræsentanter eller forbindelser, der er akkrediteret eller udpeget af de officielle nationale turistorganer, når dette materiale ikke er bestemt til uddeling, såsom vejvisere, telefonbøger, telexabonnementsfortegnelser, hotelfortegnelser, kataloger over varemesser, prøver af ringe værdi på håndværksprodukter, materiale om museer, universiteter, kursteder og lignende. 


      For så vidt angår teknisk materiale kan toldfritagelse gives til de her i landet befuldmægtigede repræsentanter og udpegede korrespondenter for udenlandske officielle turistbureauer. Det kræves, at varemodtagerne afgiver en erklæring om deres nævnte status og om, at varerne ikke er bestemt til uddeling.  
       
      Toldfritagelse kan gives uden fortoldning.
       

      Moms Momsfritagelse kan gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.
       
      Punktafgifter Se indledning afsnit D.4 .
       

      D.4.7.3 Forskellige dokumenter og genstande

       
      Rfo. 918/83 art. 109 Der skal ikke betales told af:
      • dokumenter, der gratis sendes til en offentlig administration,
      • udenlandske regeringers og officielle internationale organers publikationer bestemt til gratis uddeling,
      • stemmesedler beregnet til valg, der tilrettelægges af organer i ikke-EU-lande,
      • genstande, der skal tjene som bevismateriale eller er bestemt til lignende formål ved domstole eller andre officielle instanser,
      • underskriftsprøver og trykte cirkulærer vedrørende underskrifter, der sendes inden for rammerne af den sædvanlige udveksling af oplysninger mellem statsadministrationer eller pengeinstitutter,
      • tryksager af officiel art, der sendes til centralbanker,
      • rapporter, virksomhedsberetninger, informationsskrivelser, prospekter, tegningsblanketter og andre dokumenter udfærdiget af selskaber hjemmehørende uden for EU og beregnet til ihændehavere eller tegnere af værdipapirer, der er udstedt af disse selskaber,
      • støttemateriale såsom hulkort, lydoptagelser, mikrofilm, der anvendes til fremsendelse af oplysninger uden vederlag, forudsat at toldfritagelse ikke giver anledning til misbrug eller medfører væsentlig konkurrencefordrejning,
      • aktpakker, arkivalier, blanketter og andre dokumenter bestemt til brug ved internationale møder, konferencer eller kongresser samt referater af sådanne arrangementer,
      • planer, tekniske tegninger, kalker, beskrivelser og andre lignende dokumenter indført med henblik på at opnå eller udføre ordrer i et ikke-EU-land eller med henblik på at deltage i en konkurrence, der afholdes her i landet,
      • dokumenter beregnet til brug ved eksaminer, der af institutioner fra ikke-EU-lande afholdes her i landet,
      • blanketter beregnet til brug som officielle dokumenter med henblik på køretøjers eller varers bevægelse over grænserne i forbindelse med internationale overenskomster,
      • blanketter, mærkater, billetter og lignende dokumenter, der af transport- eller hotelvirksomheder fra ikke-EU-lande sendes til rejsebureauer her i landet,
      • brugte blanketter og billetter, konnossementer, fragtbreve og andre handels- og kontordokumenter,
      • officielle tryksager fra ikke-EU-lande eller internationale myndigheder samt tryksager, der er i overensstemmelse med de internationale udformninger, og som sendes af sammenslutninger i ikke-EU-lande til tilsvarende sammenslutninger her i landet med henblik på uddeling,
      • fotografier, diapositiver og klicheer til fotografier, også forsynet med påskrifter der sendes til nyhedsbureauer, bladhuse eller tidsskriftsforlag,
      • stempelmærker og lignende som dokumentation for at afgifter er betalt i et ikke-EU-land.
       
      Toldfritagelse kan gives uden fortoldning.
       
      Moms
      Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.  
       
      Der gives dog ikke momsfritagelse for stempelmærker og lignende, der er anvendt som dokumentation for at afgifter er betalt i ikke-EU-lande.
       
      Punktafgifter Se indledningen D.4.

      D.4.8 Indførsel i forbindelse med begravelse

        Der kan gives toldfritagelse for materialer, der indføres til vedligeholdelse mm. af soldaterkirkegårde samt for ligkister, askeurner mm.

      D.4.8.1 Materialer til opførelse, vedligeholdelse eller udsmykning af mindesmærker eller soldaterkirkegårde

        Rfo. 918/83 art. 117 Der skal ikke betales told af varer af enhver art, der indføres af Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Kassel, Tyskland, når disse varer skal anvendes til opførelse, vedligeholdelse eller udsmykning af kirkegårde, gravsteder og mindesmærker for de krigsofre fra ikke-EU-lande, som er begravet her i landet.
       
      Toldfritagelse kan gives uden fortoldning.
       
      Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.
       
      Punktafgifter Se indledningen D.4.

      D.4.8.2 Ligkister, askeurner og udsmykningsgenstande til grave

       
      Rfo. 918/83 art. 118 Der skal ikke betales told af:
      • kister med lig og urner med aske samt blomster, kranse og andre udsmykningsgenstande, der normalt følger med ligkister og askeurner,
      • blomster, kranse og andre udsmykningsgenstande , der medføres af personer fra ikke-EU-lande, som deltager i en begravelse, eller kommer for at smykke grave her i landet, hvis den pågældende indførsel med hensyn til art eller mængde ikke giver anledning til tvivl om, at den foretages i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.
       
      Toldfritagelse kan gives uden fortoldning.

       
      Moms
      Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelse.
       
      Punktafgifter Se indledningen D.4 .
       

      D.5 Varer til diplomatiske og konsulære repræsentationer, internationale organisationer samt det dertil knyttede personale

       

      Formål Danmark har tiltrådt en række internationale konventioner og overenskomster, hvorefter der kan gives told- og afgiftsfrihed for varer, der indføres til diplomat iske og konsulære repræsentationer , internationale organisationer samt det dertil knyttede personale .

      Formålet med reglerne om told- og afgiftsfrihed er at opfylde de diplomatiske repræsentationer og internationale organisationers krav på immunitet.

      Det legale grundlag
      Reglerne om told- og afgiftsfrihed findes i toldlovens § 2, stk. 1, jf. Rådsforordning nr. 918/83 af 28. marts 1983 om fritagelse for import- og eksportafgifter i henhold til konkrete aftaler med de pågældende internationale organisationer og institutioner, og toldlovens § 4, nr. 3.

      Fritagelse for registreringsafgift for motorkøretøjer gives i henhold til § 2, stk. 2, i Skatteministeriets lovbekendtgørelse nr. 222 af 14. april 1999.

      Følgende internationale konventioner og overenskomster er gældende:

      Internationale konventioner og overenskomster Artikler
      Konventionen om FN's rettigheder , art. II, stk. 7 b i BKG af 10. juli 1948 og art. III, stk. 9 b i BKG af 11. april 1950 II
      III
      Overenskomst af 29. juni 1955 mellem Verdenssundhedsorganisationen, WHO og den danske regering om rettigheder og immuniteter mv. VIII
      Aftale af 12. april 1983 med De forenede Nationer om hovedkontoret i København for UNICEF's integrerede forsyningscenter VIII
      Aftale af 25. januar 1989 med De Forenede Nationers Udviklingsprogram om hovedkontoret i København for det fælles indkøbskontor, IAPSO VIII
      Aftale af 31. januar 1989 med De Forenede Nationer om FN's Informationskontor for de nordiske lande i København V
      Aftale af 18. september 1991 med the European Radiocommunications Committee om etablering af hovedkvarter for the European Radiocommunications Office, ERO VIII
      Aftale af 15. januar 1993 med CSCE-forsamlingen om etablering af et CSCE-sekretariat i København
      Værtsaftale af 2. juni 1995 for Østersørådets Kommissær for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder, herunder Rettigheder for Personer tilhørende Mindretal, og dennes sekretariat i København
      Værtsaftale af 20. maj 1997 med the Division for Procurement Projects , United Nations Office for Project Services (UNOPS)
      Memorandum of Understanding af 14. juni 1996 med FN's Landbrugs- og Fødevareorganisation om etablering af FAO projektet EASTFISH i København
      Overenskomst af 19. juni 1951 mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker, protokol af 28. august 1952 om status for internationale militære hovedkvarterer oprettet i henhold til Den Nordatlantiske Traktat eller overenskomst af 19. juni 1995 mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat og de øvrige deltagende stater i Partnerskab for Fred vedrørende status for deres styrker med tillægsprotokol af samme dato og yderligere tillægsprotokol af 19. december 1997. Se D.6 IV og VIII
      Wienerkonventionen af 18. april 1961 om diplomatiske forbindelser art. 36, stk. 1, pkt. a og b, samt art. 37, stk. 1 og 2
      Wienerkonventionen af 24. april 1963 om konsulære forbindelser art. 50, stk. 1, pkt. a og b samt stk. 2
      2. protokol af 8. april 1965 vedrørende De Europæiske Fællesskabers Privilegier og immuniteter 4 og 12
      Overenskomst af 24. juli 1968 mellem Det internationale Havundersøgelsesråd og den danske regering IV og VIII
      Konvention af 30. maj 1975 vedrørende oprettelsen af en europæisk rumorganisation . Told- og afgiftsfritagelsen omfatter udelukkende varer, der indføres til brug for rumforskningsopgaver i henhold til ESA-programmet. Se afnit D.5 ESA
      Aftale af 13. maj 1987 med Finland, Island, Norge og Sverige om den retlige stilling for Nordisk Ministerråds Sekretariat og Nordisk Råds Præsidiesekretariat samt tillægsprotokol af 13. maj 1987 6 og 8
      Aftale af 10. maj 1995 med Det Europæiske Miljøagentur om hjemsted
      Aftale af 3. juni 1997 for personel ved det multinationale hovedkvarter i Nordsjælland (SHIRBRIG)

      Generelt Told- og afgiftsfriheden er som berettiget hertil, og som er optaget i Udenrigsministeriets diplomatkalender eller lister, udarbejdet af Udenrigsministeriet.

      Told- og afgiftsfrihed kan gives ved indførsel af varer fra ikke-EU-lande, Københavns Frihavn eller ved levering fra provianteringsvirksomheder her i landet.

       
      ESA Ifølge bestemmelser i konventionen vedrørende oprettelse af en europæisk rumfartsorganisation kan der indrømmes told- og afgiftsfrihed for varer, der indføres til brug for rumforskningsopgaver i henhold til ESA-programmet.

      Virksomheder, der ønsker told- og afgiftsfrihed for sådanne varer, kan ansøge om en bevilling hertil. Ansøgning skal ske til de regionale told- og skattemyndigheder.
       

      SHIRBRIG Efter aftale af 3. juni 1997 kan der gives told- og afgiftsfritagelse for varer og motorkøretøjer til personel ved det multinationale hovedkvarter i Nordsjælland (SHIRBRIG).

      Fritagelsen gives efter tilsvarende regler som for NATO-personel , og henvendelse vedrørende aftalen skal ske til De regionale told- og skattemyndigheder, region Århus afsnit Se D.6 .

      Blanketter vedrørende aftalen kan rekvireres ved Told- og Skatteregion Ârhus, Toldcenter Østjylland.

      Indførsel Ved indførsel fra ikke-EU-lande og Københavns Frihavn skal der afgives en fortoldningsangivelse , afsnit A 10, se toldvejledningens bilag 5.

      Fortoldningsangivelsen skal være vedlagt en tolddeklaration - formular 13.004, 13.005 eller 13.006, se toldvejledningens bilag 100, 101 og 102.
      • Formular 13.004 er
      til brug for de diplomatiske og konsulære repræsentationer samt personer med diplomatisk status .
      • Formular 13.005 er til brug for de internationale organisationer bortset fra NATO.
      • Formular 13.006 er til brug for missionschefer , der er akkrediteret Danmark men bosiddende uden for Danmark.

      Deklarationerne skal være underskrevet af rekvirenten og påtegnet af chefen for repræsentationen eller organisationen eller en dertil bemyndiget person .

      Anmodning om told- og afgiftsfrihed for motorkøretøjer skal sendes til de regionale told- og skattemyndigheder, region Høje-Taastrup.

      Varer fra provianterings-
      virksomheder
      Provianteringsvirksomheder kan levere varer told- og afgiftsfrit under forudsætning af, at modtagerne er berettigede til told- og afgiftsfritagelse.

      Ved køb af varer afleveres den udfyldte tolddeklaration til virksomhederne, der herefter kan udlevere varerne.

      Virksomhederne sender hvert kvartal deklarationernes kontroldele til de regionale told- og skattemyndigheder, hvor virksomhederne er registrerede.

      Varer fra
      registrerede
      punktafgifts-
      virksomheder
      Registrerede punktafgiftsvirksomheder kan levere varer afgiftsfrit under forudsætning af, at modtagerne er berettigede til afgiftsfritagelse.

      Ved køb af varerne afleveres den udfyldte tolddeklaration til virksomhederne, som herefter kan udlevere varerne.

      Virksomhederne sender hvert kvartal deklarationernes kontroldele til de regionale told- og skattemyndigheder, hvor virksomhederne er registrerede.

      Moms Diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer samt tilknyttede personer med diplomatisk status kan på visse betingelser få godtgjort moms , der er betalt her i landet. Denne tilbagebetaling administreres af Udenrigsministeriet. Se Momsvejledningen , K.1.2 .

      D.6 Varer til NATO

       
      Formålet Formålet med reglerne om fritagelse for told og afgifter af varer til NATO-hovedkvarterer og NATO-personel her i landet samt udenlandske NATO-styrker er at opfylde de traktatmæssige forpligtelser herom.
      Det legale grundlag Reglerne om told- og afgiftsfrihed findes i toldlovens § 2, stk. 1, jf. Rådsforordning nr. 918/83 af 28. marts 1983 om fritagelse for import- og eksportafgifter i henhold til konkrete aftaler i overenskomsten mellem deltagerne i Den nordatlantiske Traktat , se afsnit D.5, og toldlovens § 4, nr. 3.

      Fritagelse for r egistreringsafgift for motorkøretøjer gives i henhold til § 2, stk. 2, i Skatteministeriets lovbekendtgørelse nr. 222 af 14. april 1999.

      Generelle betingelser Told- og afgiftsfrihed for varer til NATO-personel under tjeneste her i landet er betinget af, at de pågældende personer over for Forsvarsministeriet er anmeldt som berettigede hertil og er optaget på en personliste , der udfærdiges af Forsvarskommandoen.

      Ved indførsel fra lande uden for EU og Københavns Frihavn skal der afgives en fortoldningsangivelse, afsnit A 10, se toldvejledningens bilag 5.

      Fortoldningsangivelsen skal ved indførsel af motorkøretøjer, bohave og suppleringsleverance r hertil være vedlagt en tolddeklaration, og i andre tilfælde en application , se toldvejledningens  bilag 103 og toldvejledningen s bilag 104 . Blanketterne skal forinden være påtegnet af ToldSkat Østjylland, region Århus.

      Indførsel af varer til brug for udenlandske militære styrker er betinget af, at der afgives en erklæring, Certificate Pol and Rations , se toldvejledningens bilag 105 .

      Indførsel af spiritus, vin, øl og tobaksvarer til udenlandske militære styrker er ligeledes betinget af, at der afgives en erklæring, Certificate duty free ite ms, se toldvejledningens bilag 106 . Erklæringen skal inden indførslen være påtegnet af ToldSkat Østjylland, region Århus.
      Provianteringsvirksomheder kan levere varer told- og afgiftsfrit på grundlag af en application , se toldvejledningens  bilag 107 , der inden udleveringen er påtegnet af ToldSkat Østjylland, region Århus.
      Ansøgning om told- og afgiftsfrit køb af motorkøretøjer skal sendes til ToldSkat Østjylland, region Århus.

      Moms Der gives ikke momsfritagelse for varer der købes her i landet. I visse tilfælde kan der ydes godtgørelse af den moms , der er betalt her i landet. Ordningen administreres af Forsvarskommandoen. Se Momsvejledningen afsnit K.1.2 .