Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af
arkivalier inden for luftfartsområdet

 

I medfør af § 5, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed fastsættes:

Område

§ 1. Bestemmelserne gælder for arkivalier, som er skabt eller tilvejebragt og som skabes eller tilvejebringes indtil 2004 af Statens Luftfartsvæsen med tilknyttede institutioner, Naviair (Flyvesikringstjenesten), Havarikommissionen for Civil Luftfart samt statens lufthavne.

§ 2. Bestemmelserne gælder ikke for arkivalier, der er lagret på elektronisk medium.

Bevaring og kassation af arkivalier

§ 3. Arkivalier i varetægt hos Statens Luftfartsvæsen bevares og kasseres efter bestemmelserne i bilag 1.

§ 4. Arkivalier i varetægt hos Naviair (Flyvesikringstjenesten) bevares og kasseres efter bestemmelserne i bilag 2.

§ 5. Arkivalier i varetægt hos Havarikommissionen for Civil Luftfart bevares og kasseres efter bestemmelserne i bilag 3.

§ 6. Arkivalier i varetægt hos Københavns Lufthavne A/S bevares og kasseres efter bestemmelserne i bilag 4.

§ 7. Arkivalier i varetægt hos Bornholms Lufthavn bevares og kasseres efter bestemmelserne i bilag 5.

§ 8. Arkivalier i varetægt hos Odense Lufthavn bevares og kasseres efter bestemmelserne i bilag 6.

§ 9. Arkivalier i varetægt hos Aalborg Lufthavn bevares og kasseres efter bestemmelserne i bilag 7.

§ 10. Bestemmelserne i Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 639 af 27. juni 2001 om kassation af visse arkivalier hos statslige myndigheder, § 2, gælder uanset bestemmelserne i §§ 3-9 ovenfor.

Kassation af arkivalier som ikke skal bevares

§ 11. Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til §§ 3 - 9, kasseres, når opbevaringspligt efter andre bestemmelser er opfyldt, og når de efter myndighedernes egen vurdering i øvrigt ikke længere har retlig eller administrativ betydning.

Ikrafttrædelse m.v.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2003.

Rigsarkivet, den 11. juni 2003

Johan Peter Noack

/Kirsten Villadsen Kristmar


Bilag 1

Bevaring og kassation af arkivalier i varetægt hos Statens Luftfartsvæsen

Arkivalier, som er skabt eller tilvejebragt, og som skabes eller tilvejebringes indtil 2004, i varetægt hos Statens Luftfartsvæsen, bevares og kasseres efter følgende retningslinier.

Følgende arkivalier bevares:

A:   Statens Luftfartsvæsens almindelige journalsagsarkiv

1.   Journalplaner, journaler, journalkort og registre.

2.   Kopibøger til og med 1976.

3.   Journalsager indtil 1951.

4.   Journalsager 1951-1977.

5.   Journalsager 1977-1989 efter særskilte bestemmelser, som udstedes af Statens Arkiver.

6.   Journalsager 1989-2004 efter særskilte bestemmelser, som udstedes af Statens Arkiver.

B:   Personalekontoret

1.   Sagsfortegnelser og journalkort.

2.   Generelle journalsager - 1989.

3.   Personalesager vedrørende ansatte, der er født den 1. i en måned eller som vedrører ansatte i chefstillinger.

C:   Luftdygtighedskontoret

1.   Luftdygtighedsbeviser 1921-59.

2.   Journalkort og registre.

3.   Individsager om luftfartøjer, som er indregistreret første gang inden 1947.

D:   Luftfartsregistret

1.   Nationalitetsregisterkort, registreringsprotokoller og rettighedsregister.

E:   Certifikatkontoret

1.   Certifikatkort, deponerede certifikater, certifikatindehavere, mekanikersager samt særlige certifikatsager 1932-1954.

2.   Journaler og journalkort til certifikatsager.

3.   Certifikatsager, m.v., påbegyndt før 1946.

4.   Flyveskolesager.

5.   Skoleflyvningssager.

6.   Certifikatsager på fast undernummer.

F:   Arkivalier om havari indtil 1978

1.   Arkivalier fra Udvalget vedrørende Havariundersøgelser.

2.   Havarirapporter.

3.   Havarisager om fatale havarier.

G:   Arkivalier fra Radioingeniørtjenesten 1968-1985

1.   Sagsfortegnelse.

2.   Sager om CATCAS.

3.   Fællessager A.1, Intern organisation, samt A.2 - A.8.

H:   OPS-udvalget

1.   Mødereferater.

Alle øvrige arkivalier kasseres.


Bilag 2

Bevaring og kassation af arkivalier i varetægt hos Naviair (Flyvesikringstjenesten)

Arkivalier, som er skabt eller tilvejebragt, som skabes eller tilvejebringes indtil 2004, og som er i varetægt hos Naviair (Flyvesikringstjenesten), bevares og kasseres efter følgende retningslinier.

Følgende arkivalier bevares:

A:   Statens Luftfartsvæsen, Flyveledelsen Københavns journalsagsarkiv 1981-1994

1.   Journalplaner.

2.   Journalsager efter særskilt bestemmelse, som udstedes af Statens Arkiver.

B:   Statens Luftfartsvæsens, Flyvesikringstjenestens og Naviairs almindelige journalsagsarkiv 1989-2004

1.   Journalplaner til journalsagsarkivet.

2.   Journalsager efter særskilte bestemmelser, som udstedes af Statens Arkiver.

C:   Personalesager

1.   Personalesager vedrørende ansatte, der er født den 1. i en måned eller som vedrører ansatte i chefstillinger.

D:   Arkivalier fra Radioingeniørtjenesten/Teleteknisk Tjeneste Kastrup

1.   Tekniske sager 1952-71.

2.   Journalplaner og journaler for teletekniske sager 1955-1994.

3.   Journalsager 1955-1994 efter særskilte bestemmelser, som udstedes af Statens Arkiver.

4.   ICAO-papirer 1929-1955.

E:   SLV-skolen

1.   Journalplan.

2.   SLV-sager efter særskilte bestemmelser, som udstedes af Statens Arkiver.

Alle øvrige arkivalier kasseres.


Bilag 3

Bevaring og kassation af arkivalier i varetægt hos Havarikommissionen for Civil Luftfart

Arkivalier, som er skabt eller tilvejebragt, som skabes eller tilvejebringes indtil 2004, og som er i varetægt hos Havarikommissionen for Civil Luftfart, bevares og kasseres efter følgende retningslinier.

Følgende arkivalier bevares:

A.   Havarirapporter.

B.   Havarisager om fatale havarier.

C.   Redegørelser.

D.   Sager om Havarikommissionens overgang til selvstændig virksomhed.

E.   Personalesager vedrørende ansatte, der er født den 1. i en måned eller som vedrører ansatte i chefstillinger.

Alle øvrige arkivalier kasseres.


Bilag 4

Bevaring og kassation af arkivalier i varetægt hos Københavns Lufthavne A/S

Arkivalier, som er skabt eller tilvejebragt indtil 1990, og som er i varetægt hos Københavns Lufthavne A/S, bevares og kasseres efter følgende retningslinier.

Følgende arkivalier bevares:

A.

Alle journalplaner og journaler.

 

 

B.

Alle arkivalier indtil 1973.

 

 

C.

Sager, som er henlagt efter journalplanerne for 1973-1976, 1976-1979, 1980-1985 samt 1985-1990, med præfix S- (Saltholm) og R- (Roskilde).

 

 

D.

Journalsager, som i øvrigt er arkiveret i følgende saggrupper i perioderne 1973-1976 og 1976-1979:

 

00

Opbygning – Lov/Styrelsesvedtægt

 

01

Kompetencefordeling LFD-KLV

 

03

Styringsgrupper

 

0551

Trafiktjeneste

 

0553

Brand- og redningstjeneste

 

3009

Udbygning af K.L. Kastrup

 

313

Henvendelser om særlige sikkerhedsforanstaltninger

 

314

Tilladelser til luftfartsselskaber til visitation/våbenføring

 

3150

Sikkerhedsforanstaltninger generelt

 

316

Lokalinstruks

 

330

Civilt beredskab generelt

 

338

Brand- og redningstjeneste

 

340

Lufttrafikforhold generelt

 

341

Koncessioner og flyruter

 

3445

Flyveopvisninger – indvielser

 

3490

Klager, forespørgsler etc.

 

3492

Reduktioner i flyvninger p.g.a. oliekrise

 

3520

Passagerekspedition generelt

 

3611

Støj

 

3520

Forhold til ulempe for fly generelt

 

37

Klager over generelle forhold og mangler på KL

 

60

Informationsvirksomhed generelt

 

61

Årsberetninger

 

62

KLV-publikationer

 

81

Foreninger, sammenslutninger

 

 

 

E.

Journalsager, som i øvrigt er arkiveret i følgende saggrupper i perioderne 1980-1985 og 1985-1990

 

00

Opbygning – Love/styrelsesvedtægter, organisationsplan

 

02

Styringsgrupper

 

03

AUK – Anlægsudvalgets sekretariat

 

04

Egenkontrol

 

059

Udbygningsafdeling

 

060

Roskilde

 

310-6

Forhold til politi og militær

 

310-7

Komitéer

 

310-8

Rapporter og korrespondance vedr. flykapring

 

315-0

Securityforanstaltninger generelt

 

315-1.0

Udenrigs-check

 

315-1.3

Special Risk Check

 

315-1.7

Inddragelse /konfiskering af våben og farlige genstande

 

315-1.9

Diverse

 

315-4

Tankning af kaprede fly

 

321-1

Miljøundersøgelser og arbejdsgrupper

 

321-2

Støjklager

 

341-0

Nødlandinger og havarier generelt

 

341-2.5

Beredskab i forbindelse med atomenergi-ulykker (Barsebäck)

 

341-3.0

Brand- og redningstjeneste generelt

 

341-3.2

Søredningstjeneste

 

347

Demonstrationer af luftfartøjer

 

42

Bygninger, dog kun sager om opførelse af hangarer, terminaler og øvrige bygninger

 

540

Lejemål og takster generelt

 

541-0.4

Økonomisk byrdefordeling SAS/KLV

 

541-0.5

Projektgruppe Kastrup

 

541-0.6

Organisation og ansvarsfordeling vedr. udbygning af KL

 

543

Øvrige lejemål-koncessioner

 

60

Informationsvirksomhed generelt

 

61

Pressemeddelelser

 

634

Officielle og statsbesøg

 

64

KLV-publikationer

 

730-2

Skovlunde flyveplads

 

822

Langtidsplaner

 

823

Korttidsplaner

 

826

SAS’s planer

 

830

Anlægsudvalg generelt

 

834

Styringsgruppe for udbygningsplan

 

962

Interne foreninger

 

 

 

F.

Anlægsudvalget for Københavns Lufthavn Kastrup

 

1.

Alle arkivalier.

 

 

 

G.

Andre arkivalier

 

1.

Personalesager vedrørende ansatte, der er født den 1. i en måned eller som vedrører ansatte i chefstillinger.

 

2.

Informationsblade og personaleblade.

 

 

 

Alle øvrige arkivalier kasseres.


Bilag 5

Bevaring og kassation af arkivalier i varetægt hos Bornholms Lufthavn

Arkivalier, som er skabt eller tilvejebragt, som skabes eller tilvejebringes indtil 2004, og som er i varetægt hos Bornholms Lufthavn, bevares og kasseres efter følgende retningslinier.

Følgende arkivalier bevares:

A.   Journalplaner og emnekartotek.

B.   Journalsager fra perioden 1950-1995 om følgende emner:

1.   Oversigtsplaner.

2.   Opførelse af anlæg og bygninger.

3.   Organisationsplaner, reglementer og instrukser.

4.   Mødereferater fra udvalg og arbejdsgrupper.

5.   Beredskabsplanlægning og redningstjeneste.

6.   Sikkerhedsforanstaltninger.

7.   Flyveopvisninger og stævner.

C.   Andre arkivalier

1.   Oversigtstegninger over Bornholms Lufthavn.

2.   Andre planer og tegninger indtil 1960.

3.   Havnerulle 1960-1966.

4.   Passagerliste 1947-1950.

5.   Diverse arkivalier 1939-49.

6.   Fotoarkiv.

Alle øvrige arkivalier kasseres.


Bilag 6

Bevaring og kassation af arkivalier i varetægt hos Odense Lufthavn

Arkivalier, som er skabt eller tilvejebragt indtil 1997, og som er i varetægt hos Odense Lufthavn, bevares og kasseres efter følgende retningslinier:

Følgende arkivalier bevares:

A.

Journalnøgler og journaler

 

 

B.

Arkivalier, som er registreret under følgende saggrupper i Odense Lufthavns journal 1965-1991

 

00

Oversigtsplan

 

100.1

Ekspeditionsbygning, tårn

 

100.2

Ekspeditionsbygning, kontorfløj

 

100.3

Ekspeditionsbygning, hal

 

100.4

Ekspeditionsbygning, køkkenfløj

 

424

Brand- og redningstjeneste

 

424.1

Beredskabs- og alarmeringsplaner

 

424.2

Brandudvalg

 

437

Beredskabsplanlægning

 

441.2

Erhvervsråd

 

442

Kontaktråd

 

605

Oplysninger om Odense Lufthavn

 

613.4

Mødereferater

 

618

Ros & klager, bevægelseshæmmede

 

620

Flyvestævner og -demonstrationer

 

 

 

C.

Arkivalier, som er registreret under følgende saggrupper i Odense Lufthavns journal 1991 ff.

 

00.00

Historie

 

00.01.00

Generelt

 

00.06.01.02

Arbejdsgruppe org. udvalg

 

00.06.01.03

Samarbejdsudvalg SU

 

00.06.99

Diverse - udvalg og arbejdsgrupper

 

00.20.99

Diverse - intern information

 

10.01.99

Diverse - tilladelser til luftfartsvirksomhed

 

17

Security

 

62.01.03

Oversigtskort

 

62.04.01

Administrations-, passager- og fragtbygninger

 

62.04.02

Sikringstjenestelokaler

 

62.04.04

Brand- og redningsstationer

 

62.04.05

Hangarer og flyværksteder

 

62.04.06

Bunkere

 

62.04.07

Historiecenter Beldringe

 

62.07.03

Tjenesteforskrifter og ordensreglement

 

62.07.06

Tjenestestedsledermøder og lufthavnschefmøder

 

62.07.07.02

Brand- og redningstjeneste

 

62.07.08

Security - foranstaltninger

 

62.08.00

Generelt - særlige aktiviteter

 

62.08.06

Brugerundersøgelser

 

62.08.08

Diverse - særlige aktiviteter, drager, museumscenter

 

 

 

D.

 

Andre arkivalier

 

1.

Vagtjournaler - 1960.

 

2.

Tegningsfortegnelse.

 

 

 

Alle øvrige arkivalier kasseres.


Bilag 7

Bevaring og kassation af arkivalier i varetægt hos Aalborg Lufthavn

Arkivalier, som er skabt eller tilvejebragt indtil 1997, og som er i varetægt hos Aalborg Lufthavn, bevares og kasseres efter følgende retningslinier:

Følgende arkivalier bevares:

A.

Journalplaner og registre

 

 

B.

Arkivalier, som er henlagt efter følgende saggrupper i Aalborg lufthavns journalplan 1945-1972

 

1

Administration, dog kun lokale organisationsplaner samt instrukser om drift og sikkerhed.

 

5

Bygninger, dog kun sager om opførelse af lufthavnsbygninger, lufthavnstårne og andre større byggeanlæg.

 

7

Flygtninge.

 

8

Hangarer, dog kun sager om opførelse af hangarer.

 

11

Indberetninger

 

47

Mødeberetninger, referater af interne møder, dog kun mødereferater

 

62

Overenskomst med forsvaret

 

66

Flyvestævner, flyveinteresserede

 

 

 

C.

Arkivalier, som er henlagt efter følgende saggrupper i Aalborg lufthavns journalplan 1972-1997

 

00.00.04

Organisationsplan for Aalborg Lufthavn.

 

00.01

Beredskabsplanlægning.

 

01.02

Lufthavnssikkerhed, diverse korrespondance, bortset fra 00.02.06, Statistik, og 00.02.07, Materiel og inventar

 

00.03

Brand- og redningstjeneste, dog kun overenskomster, aftaler og mødereferater.

 

00.16.04

Samarbejdsudvalg, dog kun mødereferater fra det lokale samarbejdsudvalg.

 

00.19

Flyvesikkerhedsudvalg, dog kun aftaler og mødereferater.

 

00.30

Overenskomst med forsvaret.

 

00.45

Kontaktrådet for flyveruten Aalborg-København.

 

00.63

Privatisering af Aalborg Lufthavn

 

 

 

D.

Andre arkivalier

 

1.

Vagtjournaler indtil 1960.

 

2.

Havnelogger og havneruller 1960.

 

3.

Tegningsfortegnelser.

 

4.

Planer og tegninger indtil 1960.

 

 

 

Alle øvrige arkivalier kasseres.