Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Klagerne klagede over, at tv-stationen havde fremsat en udtalelse, der havde karakter af en beskyldning mod klagerne for et meget alvorligt strafbart forhold. Udsagnet var efter klagernes opfattelse udokumenteret og derfor i strid med god presseskik.

Pressenævnet fandt, at det påklagede udsagn var udtryk for tv-stationens vurdering af den pågældende sag en vurdering, der i det væsentlige var baseret på udtalelser fra en kontorchef fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, der var tilsynsmyndighed i forhold til det pågældende projekt.

Nævnet bemærkede i den forbindelse, at klagerne havde fået mulighed for at kommentere de kritikpunkter, som TV 2 rejste i udsendelsen.

Nævnet fandt, at tv-stationen ved fremsættelsen af det pågældende udsagn ikke havde handlet i strid med god presseskik.

Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 14/2001

[K1]AOF Hovedstaden og [K2] har ved advokat Nicolai Westergaard klaget til Pressenævnet over en udsendelse bragt i TV 2 den 11. december 2000, idet man mener, at god presseskik er tilsidesat.

Udsendelsen "Kammeraternes Klub" omhandlede oplysningsforbundet AOF og de tre underorganisationer AOF Odense, AOF Århus og [K1]AOF Hovedstaden. Klagen angår omtalen af [K1]AOF Hovedstadens og forretningsfører [K2]s handlemåde i forbindelse med tildeling af midler fra EU´s Socialfond.

Afsnittet om [K1]AOF Hovedstaden indledtes med en omtale af en sag vedrørende forfalskede lejekontrakter. Derefter klippes til billeder af AOF´s bygning og billeder af [K2], der går ind ad hoveddøren.

Speak: "Sagen førte til fyringen af ledelsen i [K1]AOF Hovedstaden og en medarbejder blev dømt for dokumentfalsk. For at undgå fremtidige skandaler blev den socialdemokratiske borgmester i Slagelse, [K2], i 1994 gjort til ny forretningsfører i [K1]AOF Hovedstaden. Han skulle rydde op og sørge for, at alt gik ordentligt til."

Derefter klippes til et interview med [K2].

[K2]: "Bestyrelsen gav mig den klare instruks at sikre, at alt foregik pænt og ordentligt i henhold til regler og gældende love. Og det har jeg bestræbt mig på."

Speak: "Men sådan er det ikke gået. TV2.DOK kan dokumentere, at AOF i hovedstaden under [K2]s ledelse har forsøgt at snyde EU for millioner af kroner. [K2] nægter i første omgang at stille op til dette interview. Først efter råd fra sin advokat vælger han at medvirke. Han kræver dog at lave sin egen optagelse af interviewet på bånd. Som de øvrige AOF-afdelinger har [K1]AOF Hovedstaden manglet penge, men i Hovedstaden får man en idé. Pengene kan hentes i EU´s kasser. Projektet hedder jobskifte og skal ifølge AOF´s ansøgning gøre afskedigede i stand til at få nye jobs."

Derefter klippes til interviewet med [K2].

[K2]: "Jeg synes, det er et udmærket projekt. Jeg synes, det er godt, at AOF tager de her projekter op."

Derefter klippes til et billede af EU´s institutioner.

Speak: "EU´s Socialfond betaler millioner til projektet. Men de stiller en betingelse. AOF kan kun få sine millioner, hvis andre, f.eks. danske virksomheder, bruger et tilsvarende beløb på projektet. Det kaldes medfinansiering."

Derefter klippes til interviewet med [K2].

[K2]: "Det er en forudsætning for, at man kan gennemføre et projekt, det er, at der er interessenter - virksomheder - , som vil være med i en medfinansiering af det her."

Interviewer: "Det er også en forudsætning for, at I får udbetalt jeres EU-bevilling."

[K2]: "Jamen, vi får slet ikke noget projekt, hvis ikke der er en medfinansiering, og der er nogen, der går med i det. Det gør man ikke."

Derefter klippes til et billede af institutionerne i Bruxelles og derefter til billeder af [K2].

Speak: "Allerede i 1998 udbetaler EU første portion af pengene. 1,7 millioner kr. til AOF. Men hvad med kravet om aktivitet, altså at der skal præsteres et stykke arbejde og være en medfinansiering fra danske virksomheder. AOF har svært ved at finde virksomheder, som vil være med i deres EU-projekt. Men så får de hjælp fra den socialdemokratiske familie."

Derefter klippes til billeder af virksomheden Boligbeton.

Speak: "Her i Løsning ligger virksomheden Boligbeton. Boligbeton er en kooperativ virksomhed, dvs., at den er del af arbejderbevægelsen præcis som AOF er det."

 

Derefter klippes til interviewet med [K2].

[K2]: "Det grundlæggende er sådan, at virksomhederne helst ikke vil være med, og derfor er det jo helt naturligt, at vi henvender os til gode venner i kooperationen."

Derefter klippes til billeder af AOF og Boligbeton anbragt ved siden af hinanden.

Speak: "AOF skriver til EU, at Boligbeton har holdt møder og uddannelsesaktiviteter for næsten 5 millioner kr. i forbindelse med projektet. Det får AOF Boligbetons underskrift på, og dermed har AOF fået adgang til EU-millionerne."

Derefter klippes til interviewet med [K2].

[K2]: "Det her det handler også om at indgå i nogen partnerskaber, hvor man kan berige hinanden. Jeg tror, at vi i vores samfund skal kigge lidt mere på også en gang imellem at arbejde på den facon, og det er nu engang sådan, at folk der kender hinanden godt og har tillid til hinanden, de også godt kan arbejde sammen."

Derefter klippes påny til billeder af AOF og Boligbeton anbragt ved siden af hinanden og derefter til billeder af en regnemaskine. Herefter klippes til billeder af en sløret mand på en parkeringsplads.

Speak: "Dette samarbejde inden for arbejderbevægelsen betyder altså, at AOF kan hæve sit milliontilskud fra EU. Officielt har der været mødeaktivitet for næsten 5 millioner kr., men det betyder, hvis man regner på tallene, at de medarbejdere, der har været involveret i projektet, i alt skulle have holdt møder på fuld tid i et helt år. Men medarbejdere på Boligbeton fortalte os anonymt en anden historie. De fortalte, at det meste af den påståede mødeaktivitet var fiktiv. Den havde aldrig fundet sted."

Derefter klippes til interviewet med [K2].

[K2]: "Boligbeton ved jo bedst selv. I må jo spørge dem, om den medfinansiering ikke er i orden."

Interviewer: "De siger, at vi skal spørge jer, fordi de har fået at vide, hvordan det her det forløber, det er jeres projekt."

[K2]: "Okay, jamen, hvis det er deres synspunkt, jamen, så er det det."

Interviewer: "Altså man må gå ud fra, at I har vejledt dem i forhold til "

[K2]: "Bestemt."

Derefter klippes til billeder af Boligbeton.

Speak: "AOF har vejledt Boligbeton om, hvordan de skulle udfylde papirerne til EU. De papirer, som fortalte om den omfattende møde- og uddannelsesaktivitet på fabrikken. De papirer, som betyder, at AOF kan få udbetalt millionerne fra EU."

Derefter klippes til interviewet med [K2].

Interviewer: "Jeg har talt med den tidligere fabrikschef, som var den på virksomheden, som stod for kontakten til AOF og var den, som stod for projektet på virksomheden. Han fortæller mig, at de her grupper holdt møde 1-2 timer om ugen."

[K2]: "Jamen, hvad skal jeg bruge det til. Jeg har en erklæring på tro og love fra virksomheden. Hvad skal jeg bruge det der udsagn til?"

Interviewer: "Jamen, hvis I har fortalt dem, hvordan de skulle udfylde dem, så har de jo fulgt jeres retningslinjer "

[K2]: "Jamen, det er jo din påstand, Kasper."

Interviewer: "Du har selv sagt, at du går ud fra, at I har vejledt dem i, hvordan de skulle udfylde de her. Så det må man stadig gå ud fra."

[K2]: "Jamen, det går jeg ud fra."

Derefter klippes til billeder af en sagsmappe og billeder fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Speak: "Hvis AOF har vejledt Boligbeton til at skrive under på møde- og uddannelsesaktivitet, som ikke har fundet sted, så er det en sag for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det er her, der bliver ført kontrol med de penge, EU udbetaler til danske projekter. Vi spurgte til udregningerne for Boligbeton."

Derefter klippes til et interview med kontorchef i Arbejdsmarkedsstyrelsen, Morten Fenger.

Morten Fenger: "Hvis vi ser nærmere på selve beløbet, så vil det svare til, at halvdelen af de medarbejdere, der har været beskæftiget i den pågældende hal, hvor man lavede forsøget, skulle have haft mødevirksomhed af næsten et 1 års varighed."

Derefter klippes til billeder af flere personer, der står ud af en taxi.

Speak: "Kort efter rykkede Arbejdsmarkedsstyrelsens kontrollanter ud til AOF flere steder i hovedstaden. Opgaven var at finde ud af, om AOF overholdt loven, eller om organisationen har svindlet med EU-midler."

Derefter klippes til interviewet med [K2].

[K2]: "Jeg ser ikke nogen problemer i det her. Alting er foregået åbent, og det er lagt åbent frem over for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Jeg synes, det ville klæde alle parter at afvente, hvad Arbejdsmarkedsstyrelsen de godkender det her materiale, der ligger."

Interviewer: "Du synes, det hænger godt sammen?"

[K2]: "Jeg synes, det er et udmærket projekt."

Derefter klippes til billeder af Arbejdsmarkedsstyrelsens bygninger.

Speak: "Boligbeton har ikke ønsket at medvirke i dette program. Men de har sendt et brev til Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvor de indrømmer, at der kun har været møde- og uddannelsesaktiviteter for under 1/10 af, hvad de først havde skrevet under på."

Derefter klippes til interviewet med Morten Fenger.

M.F.: "Der er ikke tale om støtteberettigede udgifter, og jeg kan sige, at det, der i hvert fald vil ske, det er, at beløbet vil blive reduceret - medfinansieringsbeløbet vil blive reduceret - for de foreslåede 5 millioner kr. til en halv million altså reduceret til 1/10."

Derefter klippes til billeder af Boligbeton.

Speak: "Den omfattende aktivitet, som skulle have foregået her hos Boligbeton, og som var så vigtig for, at AOF kunne få udbetalt deres EU-millioner, var altså fiktiv. Men hvis der ikke er foregået så meget uddannelsesaktivitet, som AOF har skrevet til EU, hvad er der så foregået i projektet."

Derefter klippes til billeder af en rapport.

Speak: "AOF har bl.a. lavet denne rapport for deres EU-penge. Det er en flot rapport med [K1]AOF Hovedstadens logo på, og når man åbner den, er der et billede af

Derefter klippes til interviewet med [K2].

[K2]: "Det var en rapport om danske arbejdsmarkedsforhold, som vores europæiske partner gerne vil have. Og den har vi bedt en om at lave, og det er også betalt og finansieret af projektet."

Derefter klippes til billedet af rapporten, hvor der lægges en anden rapport oveni.

Speak: "Men TV2.DOK har fundet frem til en anden rapport. En rapport som Arbejdsmarkedsstyrelsen udgav i 1998. Indholdet i denne rapport er stort set det samme, som i den AOF har udgivet som sin egen. Noget af det, AOF har gjort, er at ændre på nogen ord ind imellem og sætte et billede på af [K2]."

Derefter klippes til interviewet med [K2].

Interviewer: "Det kan vel ikke tage særlig mange timer at lave sådan en rapport, hvis man bare skal gå ind og ændre noget, som andre har skrevet."

[K2]: "Jamen, hvis man skal tage dit udsagn for gode varer, det ved jeg jo ikke, fordi . Jamen Kasper, nu kan det jo ikke nytte noget, det er jo ikke en fair måde at gennemføre et interview på, at du lige pludselig smider sådan nogen ting på bordet."

Interviewer: "Vi aftalte, at hvis der var noget, du var i tvivl om på konkrete punkter, så kunne du ringe til dem, som rent praktisk har gennemført projektet og få et svar på de her spørgmål..."

Derefter ses [K2] tale i telefon, hvor han siger følgende:

"Jamen, det der bliver lagt frem for mig nu her, det er taget direkte fra en publikation, som - jeg har ikke læst det igennem - men det er taget direkte fra en publikation, siger Kasper, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har udgivet i 98. Men den rapportering, den kan du ikke huske."

Speak: "[K2] har nu talt med sine medarbejdere og er klar til at fortsætte interviewet."

[K2]: "Jamen, jeg tror altså, at det sker i en lang række tilfælde i vores samfund, at man ikke opfinder den dybe tallerken to gange, men at man lader sig inspirere af materiale, der findes allerede, og så sammenskriver det."

Interviewer: "I får penge for at skrive noget af?"

[K2]: Nej, du har en opfattelse inde i hovedet af, at vi får penge for ikke at lave noget. Vi får penge for det, der laves. Hvis det her er ren afskrift, så kan du sige, så er den her rapport for dyr. Det kan man tage en diskussion om. Det vil jeg da gerne gøre, men der synes jeg måske nok, at vi skal overlade det til Arbejdsmarkedsstyrelsen at tage stilling til at vurdere projektets kvalitet og tisforbrug."

Derefter klippes til interviewet med Morten Fenger.

M.F.: "Det viser sig, at den pågældende rapport er en rapport, som er skrevet og forfattet her i Arbejdsmarkedsstyrelsen. Altså et dokument, man har haft stående, og så vidt jeg selv har haft lejlighed til at se, har omredigeret en lille smule i og så sendt den tilbage som et produkt af det arbejde, der er betalt af Socialfondens penge."

Interviewer: "Hvordan vil du karakterisere det?"

M.F.: "Det er uacceptabelt."

Speak: "Hos Arbejdsmarkedsstyrelsen er man klar til at tage stilling efter at have vurderet projektet."

M.F.: "Der er tre væsentlige forhold. Der er i regnskabet medtaget poster, som ikke bør være medtaget. De vil blive reduceret i socialfondtilskuddet. Der er i regnskabet medtaget beløb for medfinansiering, som er alt for store. De vil blive reduceret og vil også betyde, at socialfondtilskuddet vil blive reduceret. Og endelig har vi skønnet det nødvendigt i dag at meddele AOF, at vi vil overgive sagen til nærmere politimæssig efterforskning hos Statsadvokaten for særlig kriminalitet."

Interviewer: "Det tidligere bagmandspoliti?"

M.F.: "Ja."

Derefter klippes til et billede af røde flag i baggrunden. Et Danmarkskort er placeret med tre røde markeringer for Odense, Århus og København. En liste med tolv byer kører over skærmen.

Speak: "Vi er gået tæt på AOF i de tre største byer. [K1]AOF Hovedstaden mistænkes for forsøg på snyd med EU-midler, AOF Århus kritiseres for konkursrytteri og AOF Odense har ulovligt sammenblandet økonomien. Men udover Odense er Undervisningsministeriet i gang med at undersøge sammenblandingen af økonomi mellem AOF og deres daghøjskoler i tolv andre byer."

Klagerne har anført, at der i den sekvens i udsendelsen, der vedrørte [K1]AOF Hovedstaden, blev fremsat følgende udtalelse: "TV2 DOK kan dokumentere, at AOF i Hovedstaden under [K2]s ledelse har forsøgt at snyde EU for millioner af kroner". Udtalelsen har karakter af en beskyldning mod såvel Hovedstaden som mod [K2] for bedrageri, jf. straffelovens § 279, eventuelt som forsøg. Udtalelsen er derfor medmindre der føres sandhedsbevis strafbar efter straffelovens § 268, jf. § 267. Fremsættelsen af udsagnet er efter klagernes opfattelse i strid med god presseskik både i relation til udtalelsens karakter af en urigtig beskyldning for et strafbart forhold og til påstanden om, at dokumentation foreligger, skønt dette ikke er tilfældet.

Klagerne har i den forbindelse anført, at uanset hvilken hensigt, der måtte have været med at fremkomme med det kritiserede udsagn, og uanset hvilken opfattelse den pågældende tilrettelægger af udsendelsen måtte have af udsagnets indhold, er det afgørende, hvordan udsagnet objektivt fremtræder, og hvorledes det måtte blive opfattet af omverdenen. TV 2´s betragtninger over udsagnets indhold er baseret på en åbenbar anstrengt fortolkning af det. Når henses til karakteren af det faldne udsagn, burde TV 2 i det mindste have været opmærksom på som en mulighed, at udsagnet kunne opfattes som en grov beskyldning for et alvorligt strafbart forhold og allerede af denne grund have afstået fra at fremkomme med udtalelsen. Ved desuagtet at lade udtalelsen fremsætte har TV 2 påtaget sig den fulde risiko for, at den måtte blive anset for at være retsstridig og fremsættelsen i strid med god presseskik. I øvrigt taler udsagnet klart for sig selv, uden at nogen nærmere forklaring om dets indhold skulle være nødvendig. Udtalelsen såvel som udsendelsen i øvrigt har påført klagerne meget betydelige skadevirkninger.

Klagerne har oplyst, at udtalelsen blev fremsat som indledning til omtalen af det såkaldte ADAPT-projekt, som har drejet sig om udvikling af arbejdsmarkedspolitiske værktøjer til en tidlig indsats i virksomheder, der står over for masseafskedigelser. Hovedstaden havde taget initiativ til gennemførelsen af dette projekt, hvortil der ydes støtte med EU-midler. Klager har i den forbindelse fremhævet, at den praktiske gennemførelse af dette projekt i langt overvejende grad ikke er blevet forestået af [K1]AOF Hovedstaden, men derimod er blevet overladt til et selvstændigt aktieselskab, Ressourceudvikling A/S. [K1]AOF Hovedstaden besidder alene en minoritetsaktiepost i dette selskab og er endvidere repræsenteret i selskabets bestyrelse. [K1]AOF Hovedstaden har hverken forestået den daglige ledelse af selskabet eller de konkrete arbejdsopgaver, der var overladt til selskabet. Den omstændighed, at [K1]AOF Hovedstaden over for Arbejdsmarkedsstyrelsen konkret har meddelt, at man, selv om den praktiske gennemførelse af projektet var blevet overladt til Ressourceudvikling A/S, fortsat havde det juridiske og økonomiske ansvar, indebærer ikke, at klagerne har påtaget eller har kunnet påtage sig et strafferetligt ansvar for handlinger, som de ikke har begået, og kan ikke retfærdiggøre, at TV 2 som sket fremsætter urigtige beskyldninger om strafbare forhold mod personer, som ikke har deltaget i den faktiske udførelse af de pågældende opgaver. Når henses til, at tilrettelæggeren af udsendelsen har været fuldt ud bekendt med forholdene vedrørende Ressourceudvikling A/S og dette selskabs deltagelse i projektet, er det yderligere kritisabelt, at TV 2 ved udsagnet har undertrykt, at Ressourceudvikling A/S har forestået langt den væsentligste del af projektets gennemførelse. Den af TV 2 påberåbte redaktionelle frihed kan ikke retfærdiggøre en så misvisende fremstilling af de faktiske forhold.

Klagerne har yderligere anført, at den omstændighed, at beregningen for støttegrundlaget har givet anledning til bemærkninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsens side, under ingen omstændigheder kan legitimere den i udsendelsen fremsatte udokumenterede beskyldning mod klagerne for et meget alvorligt strafbart forhold. Klagerne har over for styrelsen givet udtryk for, at man ikke er enig med den.

Klagerne har i den forbindelse anført, at kontorchef Morten Fengers udtalelser derfor alene var en tilkendegivelse af den ene parts opfattelse vedrørende den indgivne ansøgning og således ikke nogen dokumentation for de fremsatte beskyldninger med klagerne. Det henhører ikke under Arbejdsmarkedsstyrelsens kompetence at afgøre, om klagerne, som det hævdes i det kritiserede udsagn, med den indgivne ansøgning har forsøgt at snyde EU for millioner af kroner. Der foreligger derfor ikke med kontorchef Morten Fengers udtalelser nogen dokumentation for rigtigheden af det kritiserede udsagn. Det forekommer i øvrigt helt uforståeligt, at TV 2 ikke har fremlagt det øvrige materiale, som man henviser til over for Pressenævnet, og som skulle bekræfte sagsforløbet.

Klagerne har i øvrigt oplyst, at klagerne ikke har modtaget nogen henvendelse fra Københavns Politi om sagen, og at klagerne derfor er uden viden om, hvorvidt en eventuel politimæssig undersøgelse af sagen måtte involvere dem.

TV 2 har anført, at det må afvises, at det med det pågældende speak postuleres, at [K1]AOF Hovedstaden og/eller [K2] personligt har haft forsæt til at begå bedrageri i straffelovens forstand. Det er på ingen måde tilfældet og har heller ikke været hensigten, og TV2 må derfor tillige afvise, at det postuleres, at TV2 er i besiddelse af dokumentation herfor. Det angives derimod i speaken, og det dokumenteres i øvrigt i programmet af kontorchef Morten Fenger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, som er den relevante tilsynsmyndighed, at [K1]AOF Hovedstaden i det konkrete projekt var i færd med at tilegne sig midler fra EU´s Socialfond, som [K1]AOF Hovedstaden efter reglerne ikke var berettiget til. Kontorchef Morten Fengers oplysninger er bekræftet af andre kilder og skriftligt materiale, som tilrettelæggeren har fået kendskab til under sin research.

TV 2 har videre anført, at anvendelsen af ordet "forsøgt" henviser til, at [K1]AOF Hovedstaden rent faktisk havde opnået et uberettiget tilskud fra EU´s Socialfond, hvis ikke den tilsynsførende myndighed, Arbejdsmarkedsstyrelsen, havde grebet ind og tilbageholdt pengene. Anvendelsen af ordet "snyde" er en almindelig betegnelse for, at [K1]AOF Hovedstaden til trods for, at [K1]AOF Hovedstaden over for sine samarbejdspartnere havde tilkendegivet at være fuldt ud bekendt med reglerne om beregning af støtten, havde medregnet nogle ikke-støtteberegnede omkostninger og en alt for høj medfinansiering. Om dette skete bevidst eller ubevidst fra [K1]AOF Hovedstadens side, er der imidlertid ikke med det nævnte ordvalg taget stilling til, idet dette, som det i øvrigt fremgår af programmet og kontorchef Morten Fengers oplysning om, at vi "har besluttet at anmode Statsadvokaturen for særlig økonomisk kriminalitet, det tidligere Bagmandspoliti, om en politimæssig efterforskning", er overladt til politiets og i sidste ende domstolenes vurdering. Den påklagede speak har derfor dækning i de faktiske forhold, og den postulerer på ingen måde, at medarbejdere i [K1]AOF Hovedstaden endsige [K2] personligt har haft forsæt til at begå bedrageri eller forsøg herpå.

TV 2 har yderligere anført, at man ikke finder det af klagerne anførte om Ressourceudvikling A/S´ rolle i projektet relevant for sagen, idet både AOF og [K2] forsikrede Arbejdsmarkedsstyrelsen om, at [K1]AOF Hovedstaden - trods udlægningen af det praktiske arbejde til Ressourceudvikling A/S - fortsat har "det juridiske og økonomiske ansvar for projektet". Så vidt TV 2 er orienteret, forestod Ressourceudvikling A/S alene den praktiske gennemførelse af projektet i 6 ud af de 24 måneder, projektet varede, idet det var medarbejdere fra [K1]AOF Hovedstadens udviklingsafdeling, der forestod gennemførelsen i de første 18 måneder. Det var i øvrigt [K1]AOF Hovedstaden, der var modtager af bevillingen fra EU´s Socialfond, ligesom det var [K2], der underskrev det af [K1]AOF Hovedstaden udarbejdede regnskab for projektet. Selvom den praktiske gennemførelse af projektet således for en mindre dels vedkommende blev forestået af Ressourceudvikling A/S, var det fortsat Hovedstaden som ansøger og [K2] som forretningsfører, der var forpligtet til over for EU at sikre, at reglerne blev efterlevet. TV 2 er fuldt ud bekendt med, at [K1]AOF Hovedstaden og [K2] ikke hermed har påtaget sig et strafferetligt ansvar for handlinger, der måtte være begået af medarbejdere hos Ressourceudvikling A/S, hvilket TV 2 i øvrigt heller aldrig har anført.

TV 2 har herudover anført, at det på baggrund af oplysningerne fra Arbejdsmarkedsstyrelsen var relevant at sætte fokus på, at klagerne ikke sikrede sig, at reglerne blev administreret på en korrekt måde, og at [K1]AOF Hovedstaden dermed, hvis ikke Arbejdsmarkedsstyrelsen havde grebet ind, havde fået udbetalt nogle penge fra EU's Socialfond, som [K1]AOF Hovedstaden ikke var berettiget til. På den baggrund finder TV 2 heller ikke, at der var grund til at oplyse, at en del af den praktiske gennemførelse af projektet blev forestået af Ressourceudvikling A/S, idet denne oplysning efter TV 2´s opfattelse ikke har betydning for omtalen af sagen, da midlerne fra EU´s Socialfond skulle tilfalde [K1]AOF Hovedstaden. TV 2 har samtidig henvist til, at det i øvrigt til enhver tid tilkommer mediet den redaktionelle frihed til at beslutte, hvilke oplysninger der skal medtages, og oplysningen blev fravalgt i den redaktionelle proces, netop fordi den ikke var af betydning for sagen.

TV 2 har videre anført, at Arbejdsmarkedsstyrelsens sagsbehandling i form af regnskabsgennemgang m.v. er afsluttet, hvilket også fremgår af kontorchef Morten Fengers udtalelser i programmet, hvorfor [K1]AOF Hovedstaden ikke vil få udbetalt det beløb fra EU´s Socialfond, som var angivet i regnskabet. Derfor må TV 2 på det kraftigste tage afstand fra, at kontorchef Morten Fengers udtalelser i programmet - som anført af klagerne - alene udgør et partsindlæg vedrørende det indgivne regnskab og således ikke skulle være dokumentation for det passerede.

TV 2 har endelig anført, at Arbejdsmarkedsstyrelsen, så vidt TV 2 er orienteret, har overgivet sagen til nærmere politimæssig efterforskning af Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Finn Rowold, Tage Clausen og Kirsten Dyregaard.

Pressenævnet udtaler:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte. Det fremgår endvidere, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende.

Pressenævnet finder, at det påklagede udsagn er udtryk for TV 2´s vurdering af den pågældende sag en vurdering, der i det helt væsentlige er baseret på udtalelser fra kontorchef Morten Fenger, Arbejdsmarkedsstyrelsen, der var tilsynsmyndighed i forhold til det pågældende projekt.

Nævnet bemærker i den forbindelse, at [K2] har fået mulighed for at kommentere de kritikpunkter, som TV 2 rejser i udsendelsen.

Nævnet finder, at TV 2 ved fremsættelsen af det pågældende udsagn ikke har handlet i strid med god presseskik.

Afsagt den 9. oktober 2001.