Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om musik

 

Herved bekendtgøres lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 31. august 2000, med de ændringer, der følger af lov nr. 145 af 25. marts 2002 og lov nr. 230 af 2. april 2003.

Kapitel 1

Kunstrådet og amtsmusikudvalg

§ 1. Kunstrådet har til opgave at virke til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Kunstrådet skal rådgive og bistå offentlige myndigheder og institutioner i sager angående musikforhold. Rådet har inden for rammerne af den godkendte handlingsplan den endelige administrative afgørelse med hensyn til fordeling af støtte til de formål, der er nævnt i § 3, stk. 1.

§ 2. Hvert amtsråd nedsætter et amtsmusikudvalg. I Bornholms, Københavns og Frederiksberg Kommuner nedsættes kommunale musikudvalg.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte udvalg skal virke til fremme af musiklivet i amtet, henholdsvis kommunen, og skal herunder medvirke til at samordne den musikalske virksomhed i området. Udvalgene afgiver indstilling til amtsrådet, henholdsvis Borgerrepræsentationen og kommunalbestyrelsen, samt Kunstrådet, om støtte efter § 3.

Stk. 3. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af regionale kulturaftaler fravige bestemmelserne i stk. 2.

Stk. 4 . De nærmere regler for amtsmusikudvalgenes sammensætning og virksomhed fastsættes af amtsrådene. Kulturministeren udsteder vejledende retningslinjer herfor.

Kapitel 2

Støtteområder

§ 3. Kunstrådet kan inden for en på de årlige finanslove fastsat beløbsramme yde støtte til

1)   professionelle orkestres, kors og ensemblers virksomhed, bortset fra de i kapitel 3 nævnte orkestre,

2)   koncertvirksomhed, herunder spillesteder, festivaler, skolekoncerter og musikdramatik,

3)   musikundervisning af forsøgsmæssig karakter eller af landsdækkende eller regional interesse samt kunstnerisk arbejdende amatørkor, amatørorkestre og -ensembler og deres organisationer,

4)   informations-, dokumentations-, og publikationsvirksomhed,

5)   andre aktiviteter, der kan virke til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Stk. 2. Støtte efter stk. 1, der kan ydes som tilskud, garanti eller lån, skal tilgodese både ældre, nye og hidtil ukendte genrer og former for musik.

Kapitel 2 a

Musikskoler

§ 3 a. Ved en musikskole forstås en skole, der tilbyder undervisning i musik til børn og unge.

Stk. 2. Musikskolen kan desuden tilbyde musikundervisning til voksne.

Stk. 3. Musikskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud samt i øvrigt at virke til fremme af det lokale musikmiljø.

Stk. 4. Kulturministeren fastsætter i samråd med Kunstrådet vejledende retningslinjer for musikskoleundervisning.

§ 3 b. Musikskolerne drives som kommunale institutioner eller som selvejende institutioner med kommunalt tilskud. Kunstrådet kan dog godkende andre ordninger. Institutionernes vedtægter godkendes af Kunstrådet og af de tilskudsydende kommuner og eventuelt amtskommuner. Kulturministeren udarbejder i samarbejde med Kunstrådet vejledende standardvedtægter for musikskoler.

Stk. 2. Kunstrådet kan i særlige tilfælde tilbagekalde en godkendelse, der er meddelt efter stk. 1.

§ 3 c. Staten yder delvis refusion af kommuners, amtskommuners eller andres udgifter til lærerlønsudgifter i forbindelse med driften af musikskoler, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Refusionsprocenten beregnes som forholdet mellem statens på finansloven fastsatte bevilling og de samlede tilskud til lærerlønsudgifter ved musikskoler fra kommuner, amtskommuner eller andre.

Stk. 3. Kommuner, amtskommuner eller andre kan maksimalt få refunderet 25 pct. af udgifterne til musikskolelærerlønningerne.

Stk. 4. Det er en betingelse for at opnå refusion efter stk. 1, at musikskolelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift.

Stk. 5. Staten udbetaler en foreløbig refusion i henhold til § 3 c, stk. 1. Den beregnes på grundlag af budgetter, der er godkendt af vedkommende kommunalbestyrelse eller amtsråd. Refusionen udbetales ratevis forud.

Stk. 6. Endelig beregning af refusionen i henhold til § 3 c, stk. 3, foretages på grundlag af regnskaber. Regnskaberne skal være godkendt af vedkommende kommunalbestyrelse eller amtsråd og skal indeholde dokumentation for den samlede elevbetaling. Den endelige refusion kan dog ikke overstige den foreløbigt udbetalte refusion.

Stk. 7. For meget udbetalt refusion i et regnskabsår modregnes i refusionen for det følgende år.

Stk. 8. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af regionale kulturaftaler fravige bestemmelserne i stk. 1-7.

§ 3 d. Kunstrådet kan yde støtte til musikalske grundkurser ved musikskoler.

Stk. 2. Kunstrådet kan dække 1/3 af bruttoudgifterne i forbindelse med et musikalsk grundkursus under forudsætning af, at de resterende 2/3 dækkes af de pågældende amts- og primærkommuner.

Stk. 3. Undervisningen på statsstøttede grundkurser er gratis for eleverne.

§ 3 e. Kunstrådet kan yde særlig støtte til etablering af musikskoler.

Stk. 2. Kunstrådet kan yde støtte til udlån af instrumenter eller til musikskolernes indkøb heraf.

Stk. 3. Kunstrådet kan yde støtte til efteruddannelse af musikskolelærere.

Stk. 4. Kunstrådet kan yde støtte til undervisning af forsøgsmæssig karakter og til udvikling og udgivelse af musikpædagogisk materiale.

§ 3 f. Der ansættes en musikskolekonsulent til at følge udviklingen på musikskoleområdet og til at bistå Kunstrådet i den praktiske udmøntning af musiklovens bestemmelser om musikskoler.

Kapitel 2 b

Rytmiske spillesteder

§ 3 g. Kunstrådet kan inden for en beløbsramme fastsat på finansloven yde tilskud til rytmiske spillesteder til udgifter forbundet med musikdriften.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 kan ydes i form af honorarstøtte eller som tilskud til regionale spillesteder.

§ 3 h. Kunstrådet kan kun yde tilskud efter § 3 g til rytmiske spillesteder, der modtager et kommunalt eller amtskommunalt tilskud til musikdriften.

Stk. 2. Tilskuddet fra Kunstrådet kan ikke overstige det samlede kommunale og amtskommunale tilskud til musikdriften.

§ 3 i. Regnskab for tilskud, der modtages efter § 3 g, godkendes af kommuner eller amtskommuner og indsendes herefter til Kunstrådet.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere retningslinier for kommunalbestyrelsens og amtsrådets behandling af regnskaber efter stk. 1.

Kapitel 3

Landsdelsorkestre

§ 4. Aarhus Symfoniorkester, Aalborg Symfoniorkester, Odense Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester og Sjællands Symfoniorkester skal som landsdelsorkestre medvirke til fremme af musiklivet i landsdelen.

Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå støtte efter § 5:

1)   at det er orkestrets hovedopgave at afholde orkesterkoncerter omfattende et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere og nye musikalske værker, herunder nordiske og i særdeleshed danske værker, der er komponeret efter år 1900,

2)   at orkestret består af fast engagerede helårsbeskæftigede musikere og har en sådan størrelse og sammensætning, at grundlaget for fremførelse af det i 1) nævnte repertoire på kunstnerisk forsvarlig måde er til stede,

3)   at orkestret i et rimeligt og kunstnerisk forsvarligt omfang er til rådighed for ballet- og musikdramatiske forestillinger, herunder forestillinger med Den Jyske Opera, og for det stedlige musikkonservatorium som professionelt studieorkester,

4)   at orkestret søger sine opgaver løst i samarbejde med de øvrige landsdelsorkestre og med andre musikinstitutioner,

5)   at orkestrene efter behov og i rimeligt omfang afholder koncerter i og uden for landsdelen.

§ 5. Staten yder tilskud til de landsdelsorkestre, der er nævnt i § 4, med beløb, der fastsættes på de årlige finanslove, såfremt der ydes kommunalt eller amtskommunalt tilskud.

Stk. 2. Tilskuddene til landsdelsorkestrene udbetales forskudsvis i henhold til de budgetter, der er godkendt af de tilskudsgivende myndigheder. Efter regnskabsårets afslutning indsendes regnskab til de tilskudsgivende myndigheder.

Stk. 3. Til driften af Sjællands Symfoniorkester ydes tilskud af Hovedstadens Udviklingsråd samt af Vestsjællands og Storstrøms Amtskommuner.

§ 6. Landsdelsorkestrene drives som selvejende institutioner med vedtægter, som foruden af Kulturministeriet skal være godkendt af de tilskudsgivende kommuner og amtskommuner. Ministeriet kan dog godkende andre ordninger.

Stk. 2. Ved hvert landsdelsorkester nedsættes et samarbejdsudvalg efter statens almindelige regler herom.

§ 7. Staten kan yde støtte til landsdelsorkestrenes merudgifter til opførelse af værker inden for særlige genrer samt til særlige projekter.

Stk. 2. Staten kan yde støtte til udvidelse af antallet af fastansatte musikere ved et eller flere landsdelsorkestre, såfremt der ydes kommunalt eller amtskommunalt tilskud hertil.

Stk. 3. Staten kan yde tilskud til landsdelsorkestrenes turnevirksomhed i ind- og udland.

Kapitel 4 (Ophævet)

§§ 8, 9, 10, 11 og 12. (Ophævet)

Kapitel 4 a

Regnskab og revision

§ 12 a. Kulturministeren fastsætter nærmere administrative regler for forvaltning af tilskud, garantier og lån samt for regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor en tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.

Stk. 3. Udbetalinger af tilskud kan ske forskudsmæssigt.

§§ 12 b, 12 c og 12 d. (Ophævet)

Kapitel 5

Instruktion, ikrafttræden m.v.

§ 13. Loven har virkning fra den 1. oktober 1976. (Overgangsbestemmelser udeladt).

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft i Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

§ 15. Kulturministeren kan bestemme, at beføjelser, der i henhold til denne lov tilkommer Kunstrådet, udøves af ministeren.

Stk. 2 . Kulturministeren kan give Kunstrådet instruktioner vedrørende udøvelsen af beføjelser, der er henlagt til Kunstrådet i henhold til denne lov.

 

Lov nr. 355 af 2. juni 1999 om Hovedstadens Udviklingsråd indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 13

Loven træder i kraft den 1. juli 2000 (udeladt).

 

Lov nr. 1104 af 29. december 1999 om regionale kulturaftaler indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 5

Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

 

Lov nr. 341 af 17. maj 2000 om rytmiske spillesteder indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

 

Lov nr. 145 af 25. marts 2002 om ændring af forskellige love som følge af sammenlægningen af de bornholmske kommuner indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 78

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog § 79, stk. 1.

Stk. 2. Regionplanen for Bornholm og kommuneplanerne for Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne og Aakirkeby Kommuner opretholdes, indtil de erstattes af en region- og kommuneplan for Bornholm efter lov om planlægning som ændret ved denne lov.

§ 79

Stk. 1. § 8 træder i kraft den 1. juni 2002 og har virkning fra og med tilskudsåret 2003.

Stk. 2. Statens generelle tilskud til kommunerne efter § 10 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner nedsættes med virkning fra og med tilskudsåret 2003 med 10 mio. kr. (beregnet i 2002-pris- og lønniveau).

Stk. 3. For tilskudsåret 2003 opgøres tilskud og tilsvar for Bornholms Kommune i henhold til §§ 3, 10, 13, 17, 18 og 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner ud fra Bornholms Kommunes beskatningsgrundlag for 2003 uanset bestemmelserne i § 25 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.

Stk. 4. For tilskudsåret 2003 defineres Bornholms Kommunes udskrivningsprocent i beregningsåret, jf. §§ 24 og 33 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, som den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent for de fem kommuner på Bornholm for 2002 afrundet til 1 decimal i henhold til reglerne i § 6 i lov om kommunal indkomstskat, tillagt den amtskommunale udskrivningsprocent for 2002. I beregningen af det kommunale beskatningsgrundlag, jf. § 24 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, indgår for Bornholms Kommune for tilskudsåret 2003 60 pct. af den i henhold til 1. pkt. opgjorte udskrivningsprocent. I beregningen af det amtskommunale beskatningsgrundlag, jf. § 24 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, indgår for Bornholms Kommune for tilskudsåret 2003 40 pct. af den i henhold til 1. pkt. opgjorte udskrivningsprocent.

Stk. 5. I 2002 yder indenrigs- og sundhedsministeren et tilskud på 2,5 mio. kr. til sammenlægningsudvalget for Bornholms Kommune. Tilskuddet finansieres af tilskudspuljen til særlig vanskeligt stillede kommuner i henhold til § 19 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.

 

Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 13

Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. Udpegning af medlemmer til Kunstrådets repræsentantskab samt til Kunstrådet og dets fagudvalg som beskrevet i kapitel 2 og 3 kan ske fra den 1. april 2003.

Stk. 3. Det første repræsentantskab, som udpeges, jf. § 9, stk. 1, beskikkes frem til den 31. oktober 2005. Halvdelen af medlemmerne til repræsentantskabet beskikkes frem til den 31. oktober 2007, jf. § 9, stk. 2.

Stk. 4. Det første kunstråd med tilhørende udvalg, som udpeges, jf. § 6, beskikkes frem til den 31. marts 2007.

§ 14

Loven tages op til revision i folketingsåret 2008-09.

Kulturministeriet, den 29. november 2003

Brian Mikkelsen

/Per Gade