Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Statens Kunstfond

 

Herved bekendtgøres lov om Statens Kunstfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 220 af 17. februar 1998, med de ændringer, der følger af lov nr. 400 af 21. maj 2001, lov nr. 230 af 2. april 2003 og lov nr. 338 af 14. maj 2003.

§ 1. Statens Kunstfond skal virke til fremme af dansk skabende kunst.

Stk. 2. Fondens virksomhed omfatter den bildende kunst, den litterære kunst, tonekunsten, kunsthåndværket, den kunstneriske formgivning, arkitekturen, filmkunsten og teaterkunsten samt andre former for kunstnerisk skabende virksomhed, som kan sidestilles med de nævnte, og som ikke kan få statsstøtte efter anden lovgivning.

§ 2. Fondens midler anvendes til følgende formål:

1)   Ydelser til kunstnere inden for de af § 1, stk. 2, omfattede kunstarter.

2)   Indkøb af bildende kunst, kunsthåndværk og kunstnerisk formgivne arbejder.

3)   Afholdelse af udgifter til billedkunst i det offentlige rum i og omkring statens bygninger og anlæg samt ydelse af tilskud til billedkunst i det offentlige rum i og omkring kommunale bygninger eller andre for offentligheden eller videre kredse tilgængelige bygninger og anlæg.

4)   Andre foranstaltninger, der er egnede til at opfylde fondens formål.

5)   Støtte til efterladte efter kunstnere inden for de af § 1, stk. 2, omfattede kunstarter.

§ 3. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af formændene for de i § 4 nævnte udvalg. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Stk. 2. Bestyrelsen aflægger årligt regnskab og beretning for fondens virksomhed.

Stk. 3. Regnskabet og beretningen indsendes til kulturministeren gennem det i § 5 nævnte repræsentantskab. Det samme gælder eventuelle indstillinger fra bestyrelsen til ministeren.

§ 4. Til at administrere fondens midler nedsættes 2 udvalg for den bildende kunst, 1 udvalg for den litterære kunst, 2 udvalg for tonekunsten, heraf 1 udvalg for den klassiske musik og 1 udvalg for den rytmiske musik, 1 udvalg for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning, 1 udvalg for arkitekturen og 1 udvalg for film- og teaterkunsten. Af udvalgene for bildende kunst administrerer det ene de fondsmidler, der beregnes til anvendelse efter § 2, nr. 3, og det andet de midler, der i øvrigt er beregnet anvendt til den bildende kunst.

Stk. 2. Hvert udvalg består af 3 kunstkyndige medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. 2 af medlemmerne udpeges af repræsentantskabet, og det tredje medlem udpeges af ministeren efter indhentet udtalelse fra repræsentantskabet. Medlemmerne vælges for 3 år. Afgår et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages nybeskikkelse kun for den resterende del af perioden. Umiddelbart genvalg kan ikke finde sted. Ministeren udpeger udvalgenes formænd blandt medlemmerne. Til hvervene som formand for udvalgene for den bildende kunst udpeges samme person. Til hvervene som formand for udvalgene for tonekunsten udpeges samme person. I udvalget for den klassiske musik skal 2 af medlemmerne være kyndige i at læse partiturer.

Stk. 3. Udvalgene administrerer selvstændigt de fondsmidler, der er tillagt dem.

Stk. 4. Når det udvalg, som administrerer de fondsmidler, der skal anvendes efter § 2, nr. 3, har besluttet at ville imødekomme en ansøgning om gennemførelse af en opgave vedrørende billedkunst i det offentlige rum, skal udvalget i det enkelte tilfælde suppleres med 2 repræsentanter udpeget af den ansøgende kommune eller institution samt bygningens arkitekt, der derefter deltager i forhandlingerne om og afgørelsen vedrørende opgavens udformning.

§ 5. Der nedsættes et repræsentantskab til at følge fondens virksomhed. Repræsentantskabet udpeges således:

1)   Partierne, der er opstillingsberettigede og repræsenteret i Folketinget, udpeger hver 1 medlem, der samtidig skal være medlem af repræsentantskabet for Kunstrådet.

2)   2 medlemmer udpeges af kommunale råd og organisationer, således at 1 medlem udpeges af Kommunernes Landsforening og 1 medlem af Amtsrådsforeningen i Danmark.

3)   3 medlemmer udpeges af de humanistiske fakulteter ved Københavns, Aarhus og Odense Universiteter. 1)

4)   3 medlemmer udpeges af Billedkunstnernes Forbund.

5)   1 medlem udpeges af Kunstnersammenslutningernes Samråd.

6)   3 medlemmer udpeges af Akademirådet.

7)   2 medlemmer udpeges af Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere i fællesskab.

8)   1 medlem udpeges af Danske Dramatikeres Forbund.

9)   2 medlemmer udpeges af Det Danske Akademi.

10) 2 medlemmer udpeges af Dansk Komponistforening.

11) 1 medlem udpeges af konservatorierne i fællesskab.

12) 2 medlemmer udpeges af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer.

13) 1 medlem udpeges af Danske Kunsthåndværkere.

14) 1 medlem udpeges af Foreningen Danske Designere.

15) 1 medlem udpeges af Danske Arkitekters Landsforbund.

16) 1 medlem udpeges af Danmarks Biblioteksforening.

17) 1 medlem udpeges af Danske Filminstruktører.

18) 2 medlemmer udpeges af De Frie Koreografer, De Danske Dansekompagnier, Danske Sceneinstruktører og Sammenslutningen af Danske Scenografer i fællesskab.

19) 1 medlem udpeges af Danske Populærautorer.

20) 1 medlem kan udpeges af kulturministeren, der tillige udpeger repræsentantskabets formand blandt medlemmerne.

Stk. 2. Medlemmerne af repræsentantskabet beskikkes for et tidsrum af 4 år. Afgår et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages nybeskikkelse kun for den resterende del af perioden. Medlemmer af Statens Kunstfond og tilhørende organer kan ikke samtidig være medlem af andre af Kunstfondens organer eller af Kunstrådet og tilhørende organer, medmindre andet fremgår af denne lov. Medlemmer af de i § 4 omhandlede udvalg samt medlemmer af repræsentantskabet kan ikke i 3 år efter beskikkelsesperiodens udløb beskikkes til Kunstrådet og tilhørende organer. For medlemmer af de i § 4 omhandlede udvalg gælder endvidere, at medlemmerne i 3 år efter beskikkelsesperiodens ophør ikke kan beskikkes til et andet af de i § 4 omhandlede udvalg eller til Kunstfondens repræsentantskab. For medlemmer af Kunstfondens repræsentantskab gælder, at medlemmer ikke i 3 år efter beskikkelsesperiodens udløb kan beskikkes til et af de i § 4 omhandlede udvalg. Medlemmer af Kunstrådet og tilhørende organer kan ligeledes ikke i 3 år efter beskikkelsesperiodens udløb beskikkes til Statens Kunstfonds udvalg, jf. § 4, eller til repræsentantskabet for Statens Kunstfond. Medlemmer udpeget af Folketingets partier skal samtidig være medlem af repræsentantskabet for Kunstrådet. Medlemmer udpeget af de opstillingsberettigede og repræsenterede partier i Folketinget, af Kommunernes Landsforening og af Amtsrådsforeningen i Danmark skal være folkevalgte politikere.

Stk. 3. Repræsentantskabet forelægger ministeren de fra bestyrelsen modtagne regnskaber og beretninger samt indstilling med de bemærkninger, som det ønsker at knytte hertil.

Stk. 4. Repræsentantskabet mødes én gang årligt med repræsentantskabet for Kunstrådet til en fælles drøftelse af Kunstrådets og Statens Kunstfonds virksomhed.

Stk. 5. Repræsentantskabet afgiver indstilling til kulturministeren om de ydelser, der bør søges tillagt kunstnere for livstid. Forslag om disse ydelser optages på de årlige finanslove.

§ 6. Til de i § 2 nævnte formål yder staten et årligt tilskud til fonden. Beløb, der ikke anvendes i et finansår, kan overføres til næste finansår.

Stk. 2. Kulturministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for fondens arbejde.

§ 7. De nærmere bestemmelser vedrørende repræsentantskabets, bestyrelsens og udvalgenes virksomhed m.v. fastlægges af kulturministeren, der tillige fastsætter de nærmere regler for, hvorledes de af fonden erhvervede kunstværker skal fordeles, således at de kommer offentligheden eller videre kredse til gode.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. maj 1978.

Stk. 2. Lov nr. 275 af 18. juni 1969 om Statens Kunstfond ophæves.

 

Lov nr. 275 af 13. maj 1987 om ændring af lov om Statens Kunstfond indeholder følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 2)

 

Lov nr. 1103 af 22. december 1993 om ændring af lov om Statens Kunstfond indeholder følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 3)

 

Lov nr. 294 af 24. april 1996 om ændring af lov om Statens Kunstfond indeholder følgende bestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 4)

Stk. 2. Tonekunstudvalgene for den klassiske musik og den rytmiske musik beskikkes første gang for perioden fra lovens ikrafttræden til 31. december 1998. Kulturministeren kan forlænge beskikkelsesperioden for udvalget for film- og teaterkunsten, der nedsattes den 1. oktober 1994, indtil 31. december 1998.

 

Lov nr. 1096 af 29. december 1997 om ændring af lov om Statens Kunstfond indeholder følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1998.

 

Lov nr. 400 af 21. maj 2001 om billedkunst indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 14

Loven træder i kraft den 1. juni 2001. § 11 træder dog i kraft den 1. januar 2002. §§ 5 og 15 træder i kraft den 1. januar 2005.

§ 15 (Ophævet)

 

Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 13

Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. Udpegning af medlemmer til Kunstrådets repræsentantskab samt til Kunstrådet og dets fagudvalg som beskrevet i kapitel 2 og 3 kan ske fra den 1. april 2003.

Stk. 3. Det første repræsentantskab, som udpeges, jf. § 9, stk. 1, beskikkes frem til den 31. oktober 2005. Halvdelen af medlemmerne til repræsentantskabet beskikkes frem til den 31. oktober 2007, jf. § 9, stk. 2.

Stk. 4. Det første kunstråd med tilhørende udvalg, som udpeges, jf. § 6, beskikkes frem til den 31. marts 2007.

§ 14

Loven tages op til revision i folketingsåret 2008-09.

 

Lov nr. 338 af 14. maj 2003 om ændring af lov om Statens Kunstfond indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse m.v.:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2003.

Stk. 2. For tilsagn om igangsætningsstipendier til yngre kunstnere meddelt efter de hidtil gældende regler finder den hidtil gældende bestemmelse i lov om Statens Kunstfond § 7, stk. 2, og regler fastsat i medfør af § 7, stk. 3, fortsat anvendelse.

 

Kulturministeriet, den 29. november 2003

Brian Mikkelsen

/Stefan Hermann

Officielle noter

1) Odense Universitet hedder nu Syddansk Universitet, som blev en realitet ved en fusion af Odense Universitet, Handelshøjskole Syd, Ingeniørhøjskole Syd og Sydjysk Universitetscenter i efteråret 1998.

2) Lov nr. 275 af 13. maj 1987 blev bekendtgjort i Lovtidende A den 20. maj 1987.

3) Lov nr. 1103 af 22. december 1993 blev bekendtgjort i Lovtidende A den 23. december 1993.

4) Lov nr. 294 af 24. april 1996 blev bekendtgjort i Lovtidende A den 25. april 1996.