Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om billedkunst

 

Herved bekendtgøres lov nr. 400 af 21. maj 2001 om billedkunst med de ændringer, der følger af lov nr. 145 af 25. marts 2002 og lov nr. 230 af 2. april 2003.

Kapitel 1

Lovens formål

§ 1. Lovens formål er at fremme billedkunsten i hele Danmark.

Kapitel 2

Kunstrådet

§ 2. Kunstrådets opgave er at fremme billedkunsten i hele Danmark ved at yde tilskud til de foranstaltninger, der nævnes i §§ 4-7.

§ 3. (Ophævet)

§ 4. Kunstrådet kan yde tilskud til billedkunstnerisk produktion.

Stk. 2. Tilskuddene skal være med til at dække de omkostninger, der medgår til værkernes udfærdigelse, herunder honorering af kunstneren. Ved kunstnerens salg af værker, til hvilke der er ydet tilskud af Kunstrådet, tilbagebetales produktionsstøtten helt eller delvis, alt efter om salgsprisen dækker omkostningerne ved frembringelsen. Kunstrådet fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 3. Kunstrådet kan ikke i henhold til denne lov yde arbejdslegater.

§ 5. (Ophævet)

§ 6. Kunstrådet kan yde tilskud til udstillinger af nulevende billedkunstneres værker.

Stk. 2. Tilskuddene skal medgå til finansiering af udgifter i forbindelse med udstillinger, herunder til honorering af kunstnernes arbejde i denne forbindelse.

Stk. 3. Kunstrådet kan yde tilskud til driften af kunsthaller og andre kunstudstillingsinstitutioner. Kunstrådet fastsætter vilkårene for sådan driftsstøtte i det konkrete tilfælde.

§ 7. Kunstrådet kan yde tilskud til andre foranstaltninger, der er egnede til at opfylde lovens formål. Støtten kan gives som tilskud, garanti eller lån.

Stk. 2. Kunstrådet kan på eget initiativ behandle spørgsmål vedrørende billedkunst og fremsætte erklæringer herom. Kunstrådet kan endvidere rådgive Kulturministeriet, offentlige myndigheder og private i billedkunstfaglige spørgsmål.

Stk. 3. Kunstrådet kan udbetale faste mindre grundtilskud til de amtskommunale billedkunstråd, som oprettes i medfør af § 10, under forudsætning af mindst tilsvarende amtskommunal finansiering. Yderligere tilskud kan gives efter ansøgning til konkrete projekter og initiativer.

§ 8. Kunstrådet har inden for rammerne af den godkendte handlingsplan den endelige administrative afgørelse med hensyn til den konkrete støtte til lovens formål.

§ 9. (Ophævet)

Kapitel 3

Amtskommunale billedkunstråd

§ 10. Hver amtskommune kan nedsætte et amtskommunalt billedkunstråd. Billedkunstrådenes formål er at virke til fremme af billedkunsten inden for amtskommunen. Københavns og Frederiksberg Kommuner kan i fællesskab nedsætte et kommunalt billedkunstråd. Bornholms Kommune kan nedsætte et kommunalt billedkunstråd.

Stk. 2. Billedkunstrådene kan rådgive lokale myndigheder vedrørende billedkunstneriske spørgsmål, yde støtte til billedkunst og medvirke til gennemførelsen af lokale udsmykningsopgaver.

Stk. 3. De amtskommunale billedkunstråd består af fem medlemmer og sammensættes således: Tre medlemmer udpeges af amtsrådet. Mindst to af de af amtsrådet udpegede medlemmer skal være billedkunstnere. Et medlem udpeges af Foreningen af Danske Kunstmuseer i fællesskab med Foreningen af Kunsthaller i Danmark blandt repræsentanter for kunstmuseerne og kunsthallerne i den pågældende amtskommune. Et medlem udpeges af kommuneforeningen.

Stk. 4. Københavns og Frederiksberg Kommuner udpeger i fællesskab fire medlemmer til et fælles kommunalt billedkunstråd. Bornholms Kommune udpeger fire medlemmer til et kommunalt billedkunstråd. To af medlemmerne af de nævnte billedkunstråd skal være billedkunstnere. Et medlem udpeges af Foreningen af Danske Kunstmuseer i fællesskab med Foreningen af Kunsthaller i Danmark blandt repræsentanter for kunstmuseerne og kunsthallerne i Københavns og Frederiksberg Kommuner henholdsvis i Bornholms Kommune.

Stk. 5. Kunstnermedlemmerne af de amtskommunale billedkunstråd og de i stk. 4 omhandlede kommunale billedkunstråd udpeges fortrinsvis blandt kunstnere, som har bopæl i, subsidiært tilknytning til, den pågældende amtskommune henholdsvis kommune.

Stk. 6. Såfremt der ikke er medlemmer af Foreningen af Kunsthaller i Danmark i amtskommunen henholdsvis kommunen, udpeges det pågældende medlem af Foreningen af Danske Kunstmuseer blandt repræsentanter for kunstmuseerne i amtskommunen henholdsvis kommunen.

Stk. 7. Medlemmer, der ikke er billedkunstnere eller kunstkyndige med relevant faglig baggrund, kan ikke beklæde formandsposten i billedkunstrådene.

Stk. 8. De amtskommunale billedkunstråd udpeges for fire år ad gangen. Umiddelbar genbeskikkelse kan ikke finde sted. Rådenes funktionsperiode indledes tre måneder efter hver ny amtskommunal valgperiodes begyndelse.

Stk. 9. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af regionale kulturaftaler fravige bestemmelserne i stk. 1-8.

Kapitel 4

Andre bestemmelser

§ 11. De statslige og statsstøttede museer og de statslige og statsstøttede kunsthaller og udstillingssteder skal betale udstillingsvederlag til nulevende billedkunstnere for værker udlånt til udstillinger på de nævnte institutioner. Kulturministeren fastsætter nærmere regler herfor.

§ 12. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler for Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunsters forhold.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler for Charlottenborg Udstillingsbygnings forhold.

Kapitel 5

Regnskab, revision

§ 13. Kulturministeren fastsætter nærmere administrative regler for forvaltning af tilskud, garantier og lån samt for regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.

Stk. 3. Udbetalinger af tilskud kan ske forskudsmæssigt.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 14. Loven træder i kraft den 1. juni 2001. § 11 træder dog i kraft den 1. januar 2002.

§ 15. (Ophævet)

§ 16. Lov nr. 105 af 24. juli 1880 om opførelse af en udstillingsbygning ved Charlottenborg Slot ophæves.

Stk. 2. Regler, der er udstedt med hjemmel i den i stk. 1 nævnte lov forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler udstedt i medfør af § 12, stk. 2.

§ 17. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 145 af 25. marts 2002 om ændring af forskellige love som følge af sammenlægningen af de bornholmske kommuner indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 78

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog § 79, stk. 1.

Stk. 2. Regionplanen for Bornholm og kommuneplanerne for Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne og Aakirkeby Kommuner opretholdes, indtil de erstattes af en region- og kommuneplan for Bornholm efter lov om planlægning som ændret ved denne lov.

§ 79

Stk. 1. § 8 træder i kraft den 1. juni 2002 og har virkning fra og med tilskudsåret 2003.

Stk. 2. Statens generelle tilskud til kommunerne efter § 10 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner nedsættes med virkning fra og med tilskudsåret 2003 med 10 mio. kr. (beregnet i 2002-pris- og lønniveau).

Stk. 3. For tilskudsåret 2003 opgøres tilskud og tilsvar for Bornholms Kommune i henhold til §§ 3, 10, 13, 17, 18 og 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner ud fra Bornholms Kommunes beskatningsgrundlag for 2003 uanset bestemmelserne i § 25 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.

Stk. 4. For tilskudsåret 2003 defineres Bornholms Kommunes udskrivningsprocent i beregningsåret, jf. §§ 24 og 33 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, som den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent for de fem kommuner på Bornholm for 2002 afrundet til 1 decimal i henhold til reglerne i § 6 i lov om kommunal indkomstskat, tillagt den amtskommunale udskrivningsprocent for 2002. I beregningen af det kommunale beskatningsgrundlag, jf. § 24 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, indgår for Bornholms Kommune for tilskudsåret 2003 60 pct. af den i henhold til 1. pkt. opgjorte udskrivningsprocent. I beregningen af det amtskommunale beskatningsgrundlag, jf. § 24 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, indgår for Bornholms Kommune for tilskudsåret 2003 40 pct. af den i henhold til 1. pkt. opgjorte udskrivningsprocent.

Stk. 5. I 2002 yder indenrigs- og sundhedsministeren et tilskud på 2,5 mio. kr. til sammenlægningsudvalget for Bornholms Kommune. Tilskuddet finansieres af tilskudspuljen til særlig vanskeligt stillede kommuner i henhold til § 19 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.

 

Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 13

Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. Udpegning af medlemmer til Kunstrådets repræsentantskab samt til Kunstrådet og dets fagudvalg som beskrevet i kapitel 2 og 3 kan ske fra den 1. april 2003.

Stk. 3. Det første repræsentantskab, som udpeges, jf. § 9, stk. 1, beskikkes frem til den 31. oktober 2005. Halvdelen af medlemmerne til repræsentantskabet beskikkes frem til den 31. oktober 2007, jf. § 9, stk. 2.

Stk. 4. Det første kunstråd med tilhørende udvalg, som udpeges, jf. § 6, beskikkes frem til den 31. marts 2007.

§ 14

Loven tages op til revision i folketingsåret 2008-09.

 

Kulturministeriet, den 29. november 2003

Brian Mikkelsen

/Helvinn Høst

Redaktionel note
  • Lovbekendtgørelse nr. 1004 af 29. november 2003 er gældende til og med den 31. december 2013.