Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Momsvejledningen 2003 - 2

Afsnit Y Ikrafttrædelsesbestemmelser

 

§§ 84 - 85 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne findes i §§ 84 og 85.

Y.1 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 

Lov nr. 375 af 18. maj 1994 trådte i kraft den 1. juli 1994 og har som udgangspunkt virkning for transaktioner, der sker fra og med denne dato, jf. § 84, stk. 1.
 
Der er en række ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser i § 84,  stk. 2 - 10, og i § 85, om bl.a. brugtmomsordningen, nye transportmidler, førstegangssalg af kunstværker, investeringsgoder og fællesregistrering.Disse bestemmelser er omtalt i forbindelse med de afsnit, hvor de har deres materielle betydning. Der henvises derfor til disse afsnit.

Y.2 Lovændringer efter lovens ikrafttræden

Y.2.1 Lov nr. 1093 af 21.12.94

 

Ved lov nr. 1093 af 21. december 1994 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love er der sket ændringer i momsloven.

Ændringerne skete som led i lovinitiativerne i forbindelse med effektivisering af inddrivelsen af restancer til det offentlige og medfører en stramning af reglerne for afregning, sikkerhedsstillelse og for registrering som indeholdelsespligtig for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms.

Lovændringerne trådte i kraft den 1. juli 1995.

Y.2.2 Lov nr. 1114 af 21.12.94

 

Ved lov nr. 1114 af 21. december 1994 om ændring af momsloven, lønsumsafgiftsloven og toldloven (ændringer som følge af EU's udvidelse mv.)  er der ved § 1 sket ændringer i momsloven.

Ved ændringerne skete der bl.a. en begrænsning i fradragsbeløbet ved udtagning.
 
Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 1995.

Y.2.3 Lov nr. 428 af 14.6.95

 

Ved lov nr. 428 af 14. juni 1995 om ændring af lov om merværdiafgift (momsloven) er der indført delvis fradragsret for hotel- og restaurationsudgifter.
 
Lovændringerne trådte i kraft den 1. september 1995.

Y.2.4 Lov nr. 1097 af 20.12.95

 

Ved lov nr. 1097 af 20. december 1995 om ændring af momsloven og toldloven skete der ændringer bl.a. som følge af 2. forenklingsdirektiv.
 
Ændringerne vedrører indførsel af afgiftsoplag for råvarer, bortfald af bestemmelsen om lønarbejde, ændrede bestemmelser for forsendelsesomkostninger mv. ved indførsel samt forhøjelse af beløbsgrænse for regulering af investeringsgoder.

Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 1996.

Y.2.5 Lov nr. 1204 af 27.12.96

 

Ved lov nr. 1204 af 27. december 1996 om ændring af forskellige lovbestemmelser om inddrivelse af gæld til det offentlige er der ved § 5 sket ændringer i momsloven.
 
Som led i det offentliges restanceinddrivelse er der bl.a. indført mulighed for  inddrivelse ved udpantning af  bøder, der afgøres administrativt.
 
Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 1997, men finder også anvendelse på fordringer, der er forfaldne før lovens ikrafttrædelse.

Y.2.6 Lov nr. 1223 af 27.12.96

 

Ved lov nr. 1223 af 27. december 1996 om  ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og konkursloven som følge af dødsboskifteloven og dødsboskatteloven mv. er der ved § 27 sket ændringer i momsloven.
 
Ændringerne vedrører afregning af afgift i tilfælde af indehavers død.
 
Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 1997.

Y.2.7 Lov nr. 237 af 2.4.97

 

Ved lov nr. 237 af 2. april 1997 om ændring af forskellige skattelove er der ved § 2 sket ændringer i momsloven.
 
Ændringerne medfører bl.a. mulighed for at fravige kravet om herværende repræsentant for udenlandske virksomheder, som kun drives i kort tid, samt mulighed for ud fra et konkret skøn at stille krav om sikkerhed fra virksomheder fra andre EU-lande.
 
Lovændringerne trådte i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. De nævnte bestemmelser har virkning fra og med 1. juli 1997.

Y.2.8 Lov nr. 442 af 10.6.97

 

Ved lov nr. 442 af 10. juni 1997 om ændring af momsloven og lønsumsafgiftsloven er der ved § 1 sket ændringer i momsloven.

Ændringerne vedrører fritagelse for Post Danmarks indsamling, omdeling og befordring af breve og pakker og gennemførelse af Rådets beslutning af 17. marts 1997 om leveringssted for telekommunikationsydelser mv. ved indsættelse af  § 18 a.

Lovændringerne trådte i kraft den 1. juli 1997.

Y.2.9 Lov nr. 890 af 3.12.97

 

Ved lov nr. 890 af 3. december 1997 om ændring af momsloven og lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter er der ved § 1 sket ændringer i momsloven.
 
Ændringerne vedrører afkortning af kredittiden for landbrug og fiskeri mv.
 
Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 1998.

Y.2.10 Lov nr. 1098 af 29.12.97

 

Ved  lov nr. 1098 af 29. december 1991 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove er der ved § 2 sket ændringer i momsloven.
 
Med loven er gennemført en ændret klagestruktur.
 
Afgørelser inden for de i loven nævnte områder, som påklages fra og med 1. april 1998, kan ikke længere påklages til Told- og Skattestyrelsen, men skal påklages til Landsskatteretten.
 
Lovændringen trådte i kraft den 1. april 1998.

Y.2.11 Lov nr. 419 af 26.6.98

 

Ved lov nr. 419 af 26. juni 1998 om ændring af momsloven er der gennemført en delvis momsfradragsret for billeasing mv.
 
Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 1998.

Y.2.12 Lov nr. 435 af 26.6.98

 

Ved lov nr. 435 af 26. juni 1998 om ændring af forskellige afgiftslove er der ved lovens § 1 sket ændringer i momsloven.
 
Ved loven er gennemført en kredittilpasning på momsområdet, som indebærer en kreditstramning for virksomhederne under et.
 
Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 1999.

Y.2.13 Lov nr. 1056 af 23.12.98

 

Ved lov nr. 1056 af 23. december 1998 om ændring af lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab mv. og forskellige andre love er der ved lovens § 5 sket ændringer i momsloven.
 
Ændringerne er sket som en tilpasning som følge af euro'ens indførelse i andre EU-lande, og vedrører regnskabsføring.
 
Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 1999.

Y.2.14 Lov nr. 166 af 24.3.99

 

Ved lov nr. 166 af 24. marts 1999 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove mv. er der ved lovens § 14 sket ændringer i momsloven.
 
Ændringerne vedrører det danske afgiftsområde, virksomheders pligt til at underrette om virksomhedens ophør samt begrænsninger for anvendelse af afregningsbilag.
 
Lovændringen vedrørende det danske afgiftsområde trådte i kraft den 1. maj 1999. De øvrige lovændringer trådte i kraft den 1. januar 2000.

Y.2.15 Lov nr. 388 af 2.6.99

 

Ved lov nr. 388 af 2. juni 1999 om ændring af forskellige skattelove og momsloven er der ved lovens § 3 sket ændringer i momsloven.
 
Ændringerne vedrører strafansvar for visse forhold. Ændringerne er led i et indgreb imod sort arbejde, socialt bedrageri mv.
 
Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 1999.

Y.2.16 Lov nr. 943 af 20.12.1999

 

Ved lov nr. 943 af 20. december 1999 om ændring af momsloven er der gennemført en særlig ordning for investeringsguld, en forenkling af momsordningen for herværende ambassader mv. og en videreførelse af momsordningen for teletjenester (med visse redaktionelle ændringer). Endvidere er gennemført særlige fradragsregler for moms af afgiften på passage af Øresundsbroen og en særlig ordning for godtgørelse af bromomsen til udenlandske virksomheder.
 
Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2000.

Y.2.17 Lov nr. 947 af 20.12.1999

 

Ved lov nr. 947 af 20. december 1999 om ændring af toldloven, lov om afgift af spiritus mm., lov om tobaksafgifter, momsloven, kildeskatteloven og lov om en arbejdsmarkedsfond er der ved lovens § 4 sket ændringer i momsloven.
 
Ændringen medfører visse begrænsninger i forbindelse med udbetalingen af negativ moms til visse nyregistrerede virksomheder. Ændringen er et led i de gennemførte svigsbekæmpende foranstaltninger.
 
Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2000.

Y.2.18 Lov nr. 952 af 20.12.1999

 

Ved lov nr. 952 af 20. december 1999 om ændring af momsloven er gennemført en afkortning af kredittiden for store virksomheder, hvilket vil sige virksomheder med en momspligtig omsætning på over 10. mio. kr. årligt, fra 76 dage til 55 dage.
 
Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2000.

Y.2.19 Lov nr. 165 af 15.3.2000

 

Ved lov nr. 165 af 15. marts 2000 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove er der ved lovens § 2 sket ændringer i momsloven.

Lovændringerne er konsekvensændringer som følge af opkrævningsloven, jfr. lov nr. 169 af 15. marts 2000 om opkrævning af skatter og afgifter mv.

Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2001.

Y.2.20 Lov nr. 189 af 22.3.2000

 

Ved lov nr. 189 af 22. marts 2000 om ændring af momsloven er der gennemført en præcisering af momsfritagelsen for sport.
 
Lovændringen trådte i kraft den 23. marts 2000.

Y.2.21 Lov nr. 461 af 31.5.2000

 

Ved lov nr. 461 af 31. maj 2000 om ændring af momsloven, lønsumsafgiftsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsfondsloven er der ved lovens § sket ændringer af momsloven.
 
Loven indfører et krav om sikkerhedsstillelse for en række virksomheder, når de på registreringstidspunktet har en formue på mindre end 125.000 kr.
 
Lovændringen trådte i kraft den 1. juni 2000.

Y.2.22 Lov nr. 1029 af 22.11.2000

 

Ved lov nr. 1029 af 22. november 2000, om ændring af en række skatte- og afgiftslove, er der sket ændringer i momslovens straffebestemmelser i §§ 81, stk. 3-5.

Y.2.23 Lov nr. 1299 af 20.12.2000

 

Ved lov nr. 1299 af 20. december 2000, om ændringer af forskellige skatte- og afgiftslove, er der sket ændringer vedrørende afkortning af kredittider, afregning af importmoms samt udlevering af visse oplysninger om momsregistrerede virkosmheder.

Loven trådte i kraft den 1. januar 2001, dog trådte § 3, nr. 2, først i kraft den 1. juli 2001 og § 3, nr. 3, 5-10 og 14, den 1. april 2001.

Y.2.24 Lov nr. 1088 af 19.12.2001

 

Ved lov nr. 1088 af 19. december 2001 om ændring af momsloven er gennemført ændringer af reglerne om fiskalrepræsentant.

Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2002.

Y.2.25 Lov nr. 291 af 15.5. 2002

 

Ved lov nr. 291 af 15. maj 2002 om ændring af merværdiafgiftsloven blev momsregistreringsgrænsen forhøjet, og der blev gennemført en momsfritagelse for almenvelgørende foreninger og lempelser i reglerne om momsafregning mv.

Loven trådte i kraft den 1. juli 2002. Lovens § 1, nr. 9 trådte dog i kraft den 1. juni 2002 og havde virkning for juni 2002 og juni måned i følgende år.

 

Y.2.26 Lov nr. 409 af 6.6.2002

 

Ved lov nr. 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S  blev der i lovens § 22 foretaget en ændring af momslovens § 13, stk. 1, nr. 13.

Loven trådte i kraft den 28. juni 2002.

Y.2.27 Lov nr. 1064 af 17.12.2002

 

Ved lov nr. 1064 af 17. december 2002 om ændring af ligningsloven og momsloven er der gennemført en fritagelse for skat og moms af værdi af eget arbejde.

Loven træder i kraft den 1. januar 2003.

Y.2.28 Lov nr. 124 af 28.2.2003

 

Ved lov nr. 124 af 28. februar 2003 om ændring af moms på ydelser leveret ad elektronisk vej og momsfakturering, herunder elektronisk, samt tilpasninger til EU-regler om beskatningssted.

Ændringerne er en gennemførelse af Rådets direktiv 2002/38/EF af 7. maj 2002 om ændring og midlertid ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverde tjenesteydelser samt Rådets direktiv 2001/115/EF af 20. december 2001 om ændring af direktiv 77/388/EØF med henblik på forenkling, modernisering og harmonisering af kravene til fakturering med hensyn til merværdiafgift.

Ændringerne indfører blandt andet en særordning til brug for 3. landsvirksomheder, der leverer elektroniske tjenesteydelser til private i EU, tilpasning af beskatningssted, ændring af reglerne om udlejning af transportmidler og momsfakturering, herunder elektronisk.

Lovændringerne om moms på ydelser leveret ad elektronisk vej, tilpasning af beskatningssted og særordningen trådte i kraft den 1. juli 2003.

Lovændringerne om momsfakturering, herunder elektronisk momsfakturering træder i kraft den 1. januar 2004.

Bilag 1: Lovbekendtgørelse nr. 703 af 8. august 2003 af merværdiafgiftsloven

  Hent lovbekendtgørelsen her (link til Retsinformation)

Bilag 2: Bekendtgørelse nr. 192 af 20. marts 2001

 

Bekendtgørelse nr. 192 af 20. marts 2001 om merværdiafgiftsloven
(momsloven)1)

I medfør af § 13, stk. 1, nr. 18, § 29, stk. 2, § 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, § 35, stk. 1, nr. 2, § 36, stk. 1, nr. 2 og 3, § 38, stk. 4, § 42, stk. 5, § 43, stk. 4, § 45, stk. 7, § 46, stk. 1, nr. 2, § 51, stk. 3, § 52, stk. 1, § 53, stk. 1, § 54, stk. 1, § 55, § 57, stk. 1, § 62 a, stk. 6, § 64, stk. 2, § 67, § 70, stk. 4 og 5, § 72, stk. 5, § 73, stk.  2, § 73a, stk. 3, og § 81, stk. 2, i merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 804 af 16. august 2000, som senest ændret ved lov nr. 1299 af 20. december 2000, fastsættes:

Kapitel 1-9

 

Kapitel 1

Afgiftsfritagelse for velgørende arrangementer

§ 1. Tilladelse til afgiftsfritagelse for afholdelse af velgørende arrangementer efter lovens § 13, stk. 1, nr. 18, kan gives til følgende arrangementer:

1) Et månedligt arrangement af op til 3 dages varighed.

2) Et årligt arrangement af op til 14 dages varighed, eller 2 arrangementer af op til 8 dages varighed.

3) Ensartede, sammenhængende arrangementer, der afholdes én gang årligt over enkelte dage, i flere på hinanden følgende uger eller måneder, med en samlet varighed på ikke over 14 dage.

Kapitel 2

Afgiftsfrihed ved visse former for indførsel fra steder uden for EU

§ 2. Der indrømmes afgiftsfrihed ved indførsel af varer her til landet fra steder uden for EU i samme omfang og under samme betingelser, som er fastsat for endelig toldfrihed efter Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 af 28. marts 1983 med senere ændringer. Afgiftsfriheden gælder dog ikke for varer omfattet af afsnit VI og XII, art. 63 a og 63 b samt art. 109, litra q, i forordningen.

§ 3.Ved indførsel af motorkøretøjer som flyttegods indrømmes kun afgiftsfrihed, når køretøjet udelukkende anvendes privat.

§ 4. Ved indførsel af investeringsgoder og andet udstyr i forbindelse med overflytning af aktiviteter kan der kun indrømmes afgiftsfrihed, hvis varerne tilhører en virksomhed, der er registreringspligtig efter loven. Afgiftsfriheden omfatter dog ikke varer, for hvilke der ikke er fradragsret for indgående afgift efter lovens § 42, stk. 1 og 2.

§ 5. Der indrømmes afgiftsfrihed ved enhver indførsel af audiovisuelt materiale af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter, når materialet er fremstillet af FN eller en af denne organisations særorganisationer.

    Stk. 2. Der indrømmes afgiftsfrihed for samlerobjekter og kunstgenstande af undervisningsmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter, der indføres af institutioner godkendt til toldfrihed efter den i § 2 nævnte forordning, når varerne er erhvervet vederlagsfrit eller erhvervet fra en ikke afgiftspligtig person.

§ 6. Der indrømmes afgiftsfrihed for forsøgsdyr, der indføres af institutioner godkendt til toldfrihed efter den i § 2 nævnte forordning, når de pågældende forsøgsdyr er erhvervet vederlagsfrit.

§ 7. Der indrømmes afgiftsfrihed for varer, der af myndigheder eller velgørende organisationer godkendt til toldfrihed efter den i § 2 nævnte forordning indføres til generelle formål i forbindelse med velgørende eller filantropisk virke, såfremt varerne er erhvervet vederlagsfrit.

§ 8. Der indrømmes afgiftsfrihed for varer til handicappede, såfremt varerne indføres af institutioner og organisationer, som hovedsageligt uddanner eller bistår handicappede, og varerne er modtaget som gave, jf. stk. 2 og 3.

    Stk. 2. Afgiftsfriheden efter stk. 1 for indførsler til fordel for blinde kan indrømmes for andre varer end de i Rådets forordning (EØF) nr. 918/ 83, bilag III og IV, nævnte.

    Stk. 3. Afgiftsfriheden efter stk. 1 for indførsler til andre handicappede end blinde kan indrømmes, selv om tilsvarende varer fremstilles i EU.

§ 9. Der indrømmes afgiftsfrihed ved indførsel af tryksager af reklamemæssig art, der vedrører varer, som sælges eller udlejes af en person, som er etableret i et andet land. Tryksagerne skal være tydeligt mærket med navnet på den virksomhed, som fremstiller, sælger eller udlejer varerne.

    Stk. 2. Der indrømmes afgiftsfrihed ved indførsel af tryksager af reklamemæssig art, der vedrører ydelser, som tilbydes af en person etableret i et andet EU-land. Tryksagerne skal være tydeligt mærket med navnet på den virksomhed, som præsterer ydelserne.

    Stk. 3. Afgiftsfriheden efter stk. 1 og 2 er betinget af, at hver forsendelse kun indeholder et enkelt dokument eller et enkelt eksemplar af hvert dokument, hvis forsendelsen omfatter flere dokumenter. Der kan dog indrømmes afgiftsfrihed for forsendelser, der indeholder flere eksemplarer af samme dokument, når disses samlede bruttovægt ikke overstiger 1 kg. Endvidere er det en betingelse, at tryksagerne ikke sendes i samlede forsendelser fra en og samme afsender til en og samme modtager.

    Stk. 4. Stk. 3 finder ikke anvendelse, såfremt tryksagerne er indført med henblik på gratis uddeling.

    Stk. 5. Der indrømmes afgiftsfrihed ved indførsel af officielle publikationer, der udsendes som led i udførselslandets samt de i udførselslandet etablerede internationale organisationers, offentlige institutioners og offentligretlige organers udøvelse af offentlig myndighed.

§ 10. Der indrømmes afgiftsfrihed for varer, der fra en privatperson uden for EU sendes til en privatperson her i landet i en småforsendelse uden erhvervsmæssig karakter, når forsendelsen

1) finder sted lejlighedsvis,

2) udelukkende indeholder varer, der er bestemt til modtageren eller dennes families personlige brug eller forbrug, og som hverken ved deres beskaffenhed eller mængde kan give anledning til tvivl om, at de er bestemt til ikke erhvervsmæssige formål,

3) består af varer, hvis samlede værdi ikke overstiger 360 kr., jf. dog stk. 2, og

4) sendes til modtageren uden nogen form for vederlag.

    Stk. 2. Såfremt en forsendelse indeholder varer til en værdi, der overstiger 360 kr., er forsendelsen i sin helhed udelukket fra afgiftsfriheden.

    Stk. 3. Der indrømmes ikke afgiftsfrihed for tobaksvarer, alkoholholdige drikkevarer, parfume og toiletvand.

§ 11. Varer fra Finland, Sverige eller Østrig, som er ankommet til det danske toldområde inden den 1. januar 1995 og ved ankomsten henføres under en ordning for midlertidig opbevaring, aktiv forædling eller midlertidig indførsel med fuldstændig fritagelse for told og afgifter eller oplægges på toldoplag, på frilager eller i Københavns Frihavn kan forblive under ordningen i den periode, der blev fastsat og på de betingelser, der var gældende ved varernes henførsel under ordningen. Tilsvarende gælder for varer, som inden den 1. januar 1995 i et af de tre lande blev anbragt under en forsendelses- eller transportordning mellem EU og det pågældende land.

    Stk. 2. Varer, der efter den 1. januar 1995 fraføres de i stk. 1 omhandlede ordninger skal afgiftsberigtiges ved fraførslen, jf. dog stk. 3-4, medmindre de udføres til et sted uden for EU.

    Stk. 3. Der skal ikke betales afgift for transportmidler, der ophører med at være under ordningen for midlertidig indførsel, når:

1) transportmidlet inden indførslen her til landet er erhvervet i overensstemmelse med de almindelige regler for merværdiafgift (omsætningsafgift) i Finland, Sverige eller Østrig, uden at der er ydet afgiftsgodtgørelse ved udførslen,

2) transportmidlet er taget i brug inden den 1. januar 1987, eller

3) det skyldige afgiftsbeløb af transportmidlet udgør et beløb på 1.000 kr. eller derunder.

    Stk. 4. Der skal ikke betales afgift af andre varer end transportmidler, der ophører med at være under ordningen for midlertidig indførsel, når varerne transporteres tilbage til det land, de blev udført fra til den person, som udførte dem.

§ 12. De statslige told- og skattemyndigheder kan, når kontrolmæssige hensyn taler herfor, fastsætte nærmere regler og kontrolforanstaltninger vedrørende de afgiftsfritagelser, der er fastsat i dette kapitel.

Kapitel 3

Udtagning til eget forbrug

§ 13. Landbrugsvirksomheder, der udtager egne produkter til forbrug, herunder til kost til virksomhedens ansatte, kan afgiftsberigtige produkterne på grundlag af de satser, som Ligningsrådet har fastsat for det pågældende indkomstår. De udtagne produkter skal anføres i afgiftsregnskabet.

§ 14. Restaurationsvirksomheder m.fl., der udtager kost til naturalaflønning af virksomhedens ansatte, kan afgiftsberigtige denne udtagning på grundlag af de satser, som Ligningsrådet har fastsat for det pågældende indkomstår.

§ 15. Virksomheder, der anvender et andet indkomstår end kalenderåret, skal anvende de satser, der efter §§ 13-14 gælder for det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for.

Kapitel 4

Delvis fradragsret

§ 16. Ved beregningen af afgiftstilsvaret for den enkelte afgiftsperiode foretages i forbindelse med opgørelse af fradragsretten efter lovens § 38, stk. 1, en foreløbig opgørelse af den del af afgiften på virksomhedens indkøb, der kan medregnes til den indgående afgift. Denne opgørelse foretages på grundlag af omsætningen i det foregående regnskabsår. Efter regnskabsårets udløb foretages endelig regulering af afgiftstilsvaret. For nyetablerede virksomheder sker den foreløbige opgørelse i det første regnskabsår på grundlag af omsætningen i de enkelte afgiftsperioder.

§ 17. Ved de statslige told- og skattemyndigheders vurdering af, om den skønsmæssige fordeling af afgiften efter lovens § 38, stk. 2, på virksomheden og på indehaverens private forbrug m.v. er foretaget på rimelig måde, vil den fordeling, som er godkendt af den pågældende ligningsmyndighed, normalt blive lagt til grund. Hvis der ikke ved skatteansættelsen er foretaget særskilt fordeling af udgifter til de omhandlede varer og ydelser, kan en af ligningsmyndigheden normalt anvendt fordeling lægges til grund.

Kapitel 5

Regulering for investeringsgoder

§ 18. Ved salg af fast ejendom og overdragelse af driftsmidler efter lovens § 43, stk. 3, nr. 4 og 5, kan en køber, der har mindst samme fradragsret for investeringsgodet, som sælger havde på tidspunktet for godets anskaffelse, overtage hele reguleringsforpligtelsen for den resterende del af reguleringsperioden. Er købers fradragsret mindre end sælgers, kan køber overtage den del af sælgers reguleringsforpligtelse, der svarer til købers fradragsret for investeringsgodet. Den resterende del af reguleringsforpligtelsen skal da efterreguleres af sælger.

    Stk. 2. Det er en betingelse for hel eller delvis overdragelse af sælgers reguleringsforpligtelse, at køber erklærer sig indforstået med at overtage reguleringsforpligtelsen for afgiftsbeløbet for den resterende del af reguleringsperioden. Erklæringen afgives på en blanket udstedt af de statslige told- og skattemyndigheder. Sælger skal underrette told- og skatteregionen om købers overtagelse af reguleringsforpligtelsen.

§ 19. Såfremt køber ikke erklærer sig indforstået med at overtage reguleringsforpligtelsen for en fast ejendom efter § 18, stk. 2, kan de statslige told- og skattemyndigheder i stedet tillade, at der stilles sikkerhed for reguleringsforpligtelsen. Det er dog en betingelse, at sikkerhedsstillelsen opretholdes uændret i reguleringsperioden, samt at reguleringsbeløbet for den resterende del af perioden forfalder til betaling, hvis den faste ejendom overdrages på ny. Sikkerhedsstillelsen kan af de statslige told- og skattemyndigheder tillades reduceret efter en konkret vurdering.

Kapitel 6

Turistkørsel med udenlandske busser

§ 20. Virksomheder, der er registreringspligtige for turistkørsel her i landet med busser indregistreret i udlandet, skal ved anmeldelsen afgive oplysninger om bussens særlige kendetegn i form af påmalet navn, logo m.v. Senere ændringer af de særlige kendetegn skal meddeles til de statslige told- og skattemyndigheder, inden indkørsel til landet finder sted.

§ 21. Virksomheder, der er registreringspligtige, skal:

1) Føre regnskab (kørebog) over den her i landet foretagne turistkørsel for hver kørsel med oplysning om kilometertællerens udvisende og dato ved indkørsel til og udkørsel fra landet samt om antallet af passagerer.

2) Medbringe registreringsbevis eller kopi heraf samt det i nr. 1 nævnte kørselsregnskab (kørebog) under kørsel her i landet.

3) Opbevare regnskabsmaterialet i 5 år efter udløbet af den afgiftsperiode, hvori kørslen har fundet sted.

§ 22. Afgiftsperioden er kvartalet, og afgiften skal afregnes for den kørsel, der er afsluttet i perioden. Reglerne i lovens kapitel 10, 15 og 19 finder anvendelse.

    Stk. 2. Godtgørelse af afgift for varer og ydelser indkøbt her i landet sker efter de i kapitel 8 anførte regler.

§ 23. Virksomheder, der kun lejlighedsvis udfører turistkørsel her i landet, kan efter anmeldelse til de statslige told- og skattemyndigheder få tilladelse til at afregne afgiften i forbindelse med den enkelte kørsel.

    Stk. 2. Anmeldelsen, der skal indeholde oplysning om den forventede tilbagelagte strækning i kilometer, antal befordrede passagerer, og det beregnede afgiftsbeløb, skal indgives, inden indkørsel til landet finder sted. Virksomheden skal samtidig med anmeldelsen indbetale afgiften.

    Stk. 3. Virksomheden skal medbringe en kopi af anmeldelsen og en kvittering for betaling af afgiften under kørsel her i landet. Efter afslutningen på kørslen skal virksomheden angive det faktisk antal kørte kilometer og befordrede passagerer ved tilbagesendelse af et eksemplar af anmeldelsen til de statslige told- og skattemyndigheder med henblik på regulering af den betalte afgift.

    Stk. 4. Har virksomheden ved forudanmeldelsen indbetalt for meget i afgift, tilbagebetales det overskydende beløb. Har virksomheden betalt for lidt, indbetales det skyldige beløb samtidig med tilbagesendelsen af anmeldelsen. Der skal kun ske regulering, såfremt det beløb, der skal efteropkræves eller tilbagebetales, udgør mere end 50 kr.

§ 24. De statslige told- og skattemyndigheder kan foretage eftersyn af busser, der benyttes til turistkørsel her i landet, herunder efterse det i § 21, nr. 2, nævnte regnskabsmateriale.

Kapitel 7

Delvis kompensation for afgiften på modermælkserstatning

§ 25. Virksomheder, der er berettiget til delvis kompensation for afgiften på modermælkserstatning efter lovens § 72, skal senest den 10. i hver måned indsende en opgørelse over størrelsen af de i den foregående måned stedfundne leverancer, for hvilke kompensationsbeløb ønskes udbetalt. Opgørelsen, der udfærdiges på en særlig blanket, indsendes til told- og skatteregionen.

    Stk. 2. De beløb, som tilkommer virksomheden, udbetales af de statslige told- og skattemyndigheder inden udgangen af den måned, hvori opgørelsen er indsendt. De statslige told- og skattemyndigheder kan efter ansøgning udbetale forskud på kompensationsbeløb.

§ 26. Anvender en virksomhed modermælkserstatning, hvortil der er opnået delvis kompensation, til andet end direkte forbrug her i landet, skal virksomheden tilbagebetale kompensationsbeløbet til de statslige told- og skattemyndigheder.

Kapitel 8

Godtgørelse af afgift til udenlandske virksomheder m.v.

§ 27. Ansøgning om godtgørelse af afgift til virksomheder, der ikke er etableret her i landet, skal ske på en særlig blanket, der udleveres af de statslige told- og skattemyndigheder. I ansøgningen skal virksomheden afgive erklæring om anvendelsen af de indkøb, for hvilke der søges om afgiftsgodtgørelse, og erklære ikke at have udøvet registreringspligtig virksomhed, bortset fra den i lovens § 34, stk. 1, nr. 12, og § 73 nævnte art, her i landet i det tidsrum, ansøgningen vedrører.

§ 28. Ansøgningen skal omfatte køb m.v. af varer eller ydelser for en periode på mindst 3 måneder og højst et kalenderår. Perioden kan dog være kortere, når den udgør resten af et kalenderår. En sådan ansøgning kan desuden omfatte køb m.v., som ikke er medtaget i tidligere ansøgninger for det pågældende kalenderår.

    Stk. 2. Ansøgningen skal indgives i danske kroner. Omregning af de til grundlæggende fakturaer fra evt. udenlandsk valuta skal ske efter reglerne i § 67.

    Stk. 3. Såfremt ansøgningen omfatter en periode på mindst 3 måneder, men mindre end et kalenderår, skal det beløb, der søges godtgjort, udgøre mindst 1.500 kr. I andre tilfælde skal beløbet udgøre mindst 200 kr.

§ 29. Ansøgningen skal være de statslige told- og skattemyndigheder i hænde senest 6 måneder efter udløbet af det kalenderår, som ansøgningen vedrører.

    Stk. 2. Ansøgningen skal ledsages af originale fakturaer eller importdokumenter med angivelse af de afgiftsbeløb, som ansøgeren har betalt. Disse dokumenter tilbagesendes ansøgeren i påtegnet stand inden en måned.

    Stk. 3. Ansøgningen skal endvidere vedlægges en attestation fra den kompetente myndighed i virksomhedens hjemland om, at virksomheden dér er merværdiafgiftspligtig med anførsel af registreringsnummer. Ansøgning fra en virksomhed beliggende uden for EU skal vedlægges attestation fra en kompetent myndighed, der bekræfter, at virksomheden udøver erhvervsvirksomhed i dennes hjemland. Vedlæggelse af attestation kan dog undlades, såfremt virksomheden inden for det sidste år har sendt de statslige told- og skattemyndigheder en sådan dokumentation.

§ 30. Behandling af rettidigt modtagne og behørigt dokumenterede ansøgninger afsluttes senest 6 måneder efter, at de statslige told- og skattemyndigheder har modtaget ansøgningen.

    Stk. 2. Udbetaling af godtgørelse kan efter ansøgerens anmodning enten finde sted her i landet eller i ansøgerens hjemland. I sidstnævnte tilfælde påhviler omkostningerne derved ansøgeren.

§ 31. Virksomheder, der efter lovens § 45, stk. 3-5, ønsker godtgørelse af afgiften, skal lade sig anmelde til de statslige told- og skattemyndigheder. Til grund for beregning af godtgørelsen skal virksomhederne føre et regnskab, idet regnskabet skal føres på en sådan måde, at det kan danne grundlag for opgørelsen af afgiften, som ønskes godtgjort.

Kapitel 9

Afgiftsfrit salg til rejsende med bopæl uden for EU

§ 32. Ved afgiftsfrit salg efter lovens § 34, stk. 1, nr. 5, til købere med bopæl eller sædvanligt opholdssted i Norge skal varerne i en faktura angives til udførsel til dette land. Fakturaen skal være forsynet med udstedelsesdato og indeholde oplysning om sælgerens navn og adresse, køberens navn og bopæl samt varernes antal, art og værdi (salgspris, inkl. afgift, samt afgiftsbeløbet).

    Stk. 2. Fakturaen skal forsynes med påtegning om indførslen fra den kompetente myndighed i Norge, hvorved det godtgøres, at afgiften pålægges ved indførslen. Den attesterede faktura vedlægges virksomhedens regnskab som dokumentation for afgiftsfritagelsen.

§ 33. Ved afgiftsfrit salg efter lovens § 34, stk. 1, nr. 5, til købere med bopæl eller sædvanligt opholdssted uden for EU, herunder Færøerne og Grønland, skal fakturaen indeholde oplysning om varernes antal, art og værdi (salgspris, inkl. afgift, samt afgiftsbeløbet). En faktura skal desuden være forsynet med en udstedelsesdato og indeholde oplysning om sælgerens navn og adresse samt køberens navn og bopæl.

    Stk. 2. Fakturaen skal være påtegnet af det EU-udgangstoldsted, hvorfra udførsel finder sted. Fakturaen vedlægges virksomhedens regnskab som dokumentation for afgiftsfritagelsen.

§ 34. Køberen skal over for virksomheden dokumentere sin bopæl eller sædvanligt opholdssted uden for EU ved forevisning af pas, identitetskort eller anden tilsvarende legitimation.

§ 35. Afgiften af salget medregnes til den udgående afgift ved opgørelsen af afgiftstilsvaret for den afgiftsperiode, hvori salget finder sted, og kan fradrages i den udgående afgift i den afgiftsperiode, hvori den i § 32, stk. 2, eller § 33, stk. 2, nævnte dokumentation kan fremlægges.

Kapitel 10-18

 

Kapitel 10

Frivillig registrering

Udlejning af fast ejendom

§ 36. Er der givet tilladelse til frivillig registrering for udlejning af fast ejendom, kan udlejeren til den indgående afgift medregne afgiften af indkøb, der vedrører opførelse, ombygning, modernisering, reparation, vedligeholdelse, drift og administration af den faste ejendom efter lovens almindelige regler.

    Stk. 2. Ved påbegyndelsen af et byggeri, der er bestemt til udlejning, er det en betingelse for at kunne anvende fradragsretten under opførelsen m.v., at de statslige told- og skattemyndigheder godkender en af udlejeren (bygherren) afgivet erklæring om, i hvilket omfang ejendommens lejemål forventes omfattet af registreringen.

    Stk. 3. Senest 6 måneder efter, at byggeriet er klar til ibrugtagning, skal der på grundlag af en redegørelse for byggeriets anvendelse foretages en eventuel berigtigelse af det afgiftsbeløb, som udlejeren har medregnet til den indgående afgift under opførelsen m.v.

§ 37. Ændres omfanget af den frivillige registrering, fordi lejemål ikke længere udlejes eller forsøges udlejet til erhvervsmæssigt formål, skal der foretages regulering af indgående afgift efter reglerne i lovens kapitel 9.

    Stk. 2. En frivilligt registreret udlejningsvirksomhed har pligt til at meddele de statslige told- og skattemyndigheder de ændringer i omfanget af udlejningen, som medfører regulering af afgift.

Køb og opførelse af fast ejendom

§ 38. En virksomhed, der er frivilligt registreret for køb og opførelse m.v. af fast ejendom og byggemodning af jord med henblik på salg til en registreret virksomhed, kan få tilbagebetalt den afgift, som er betalt i forbindelse med købet og opførelsen m.v.

    Stk. 2. Tilbagebetaling af afgift kan finde sted, når virksomheden over for de statslige told- og skattemyndigheder dokumenterer, at ejendommen skal anvendes af en registreret virksomhed til afgiftspligtigt formål. Køberen skal samtidig over for de statslige told- og skattemyndigheder erklære sig indforstået med at påtage sig den reguleringsforpligtelse, der hviler på den faste ejendom, jf. lovens § 43, stk. 3, nr. 4. Erklæringen afgives på en blanket udstedt af de statslige told- og skattemyndigheder.

Kapitel 11

Fakturakrav

§ 39. En faktura, herunder afregningsbilag, jf. § 44, skal være forsynet med fortløbende nummer eller tilsvarende identifikation, fakturadato og indeholde oplysning om sælgers navn, registreringsnummer, (dvs. det relevante CVR eller SE-nummer) og adresse, købers navn og adresse samt leverancens art, omfang og pris. Endvidere skal afgiftsbeløbets størrelse være angivet på fakturaen, eller det skal af denne fremgå, at afgiften udgør 20 pct. af det samlede beløb. Sælgeren skal angive afgiftsbeløbets størrelse på fakturaen, såfremt køber er en registreret virksomhed, der anmoder herom. Sælgeren skal tillige efter anmodning fra en sådan køber angive prisen uden afgift for de enkelte poster på fakturaen.

    Stk. 2. Såfremt en faktura, herunder afregningsbilag, også omfatter afgiftsfritagne leverancer, skal det af fakturaen fremgå, hvilke leverancer der er pålagt afgift. Sådanne leverancer skal opføres for sig med særskilt sammentælling.

    Stk. 3. Når en registreret virksomhed leverer varer eller ydelser til en anden registreret virksomhed mod hel eller delvis betaling med varer eller ydelser (byttehandel), er det tilstrækkeligt, at den ene af parterne udsteder en faktura. Denne faktura skal udover de i stk. 1 nævnte oplysninger indeholde oplysning om art, omfang og pris for det, der er modtaget i bytte.

    Stk. 4. Når en registreret virksomhed udlejer eller leaser personmotorkøretøjer ud til registrerede virksomheder for en periode på mere end 6 måneder, skal det månedlige fradragsbeløb efter lovens § 42, stk. 4 og 5, fremgå af fakturaen.

§ 40. Ved levering af varer til andre EU-lande, hvor leverancen er omfattet af lovens § 34, stk. 1, nr. 1-2 og 4, skal der på fakturaen udover de i § 39, stk. 1, nævnte oplysninger anføres virksomhedens og modtagerens registreringsnummer for merværdiafgift.

    Stk. 2. Virksomheder, der sælger ydelser i form af sagkyndig vurdering af løsøregenstande, arbejde udført på løsøregenstande, transport af varer og hertil knyttede ydelser, eller som formidler ydelser uden afgift, til registrerede købere i andre EU-lande, jf. lovens § 17 og §§ 19-21, skal på fakturaen anføre virksomhedens og modtagerens registreringsnummer for merværdiafgift.

    Stk. 3. Udenlandske virksomheder, der er registreret her i landet ved en herboende repræsentant, skal anføre repræsentantens navn og adresse eller dennes registreringsnummer på fakturaen.

§ 41. Ved salg af varer til private forbrugere kan udstedelse af faktura efter reglerne i §§ 39-40 undlades. Virksomheder, hvis afsætning af varer overvejende sker til private forbrugere kan ligeledes undlade at udstede en faktura, medmindre køber anmoder herom. Ved salg af tjenesteydelser til private forbrugere kan udstedelse af faktura ligeledes undlades, hvis det samlede fakturabeløb er mindre end 5.000 kr. indbefattet afgift og køber ikke anmoder herom. Der skal dog altid udstedes en faktura ved fjernsalg til andre EU-lande, ved levering af nye transportmidler til andre EU-lande, jf. § 42, samt ved leverancer omfattet af § 40.

Stk. 2. Virksomheder, som er fritaget for at udstede faktura efter stk. 1, skal benytte kasseapparat og udlevere en kassebon til køberen. Kassebonen skal indeholde oplysning om sælgerens navn eller registreringsnummer og salgsbeløbets størrelse. Sælgere med under 100 salgstransaktioner om ugen kan undlade at benytte kasseapparat under forudsætning af, at der udstedes en faktura i 2 eksemplarer, hvoraf det ene eksemplar udleveres til køber. Fakturaen skal indeholde de i § 39 nævnte oplysninger med undtagelse af købers navn og adresse.

Stk. 3. Reglerne i stk. 2, 1. og 2. pkt., finder ikke anvendelse, hvor det ikke er teknisk muligt at udstede en kassebon. I stedet skal der for fakturabeløb på over 1000 kr. indbefattet afgift udstedes en forenklet faktura, der er fortløbende nummereret, og som indeholder oplysninger om sælgerens navn samt salgsbeløbets størrelse.

§ 42. Registrerede virksomheder, der leverer nye transportmidler til ikke registrerede virksomheder og privatpersoner i et andet EU-land, og ikke registrerede virksomheder og privatpersoner, der leverer nye transportmidler til et andet EU-land, skal udstede en faktura, der er forsynet med udstedelsesdato, og som indeholder følgende oplysninger:

1) Sælgers navn og adresse og eventuelt registreringsnummer.

2) Købers navn og adresse og eventuelt registreringsnummer.

3) Værdi af transportmidlet.

4) Længde for både, vægt for fly samt slagvolumen eller effekt for landkøretøjer.

5) Oplysning om tidspunktet for eventuel ibrugtagning af transportmidlet.

    Stk. 2. Registrerede virksomheder skal indsende kopi af den i stk. 1 nævnte faktura til told- og skatteregionen senest 1 måned og 10 dage efter det kvartal, hvori leverancen har fundet sted.

§ 43. I fakturaer over transport af varer kan anførsel af kundens navn og adresse undlades. Bestemmelsen i § 39, stk. 1, 3. og 4. pkt., finder ikke anvendelse på sådanne fakturaer. Dette gælder også ved levering til registrerede modtagere. Fragtbreve, post- og banepakkekvitteringer og lignende anses som fakturaer.

§ 44. Køberen kan udstede et afregningsbilag, der træder i stedet for en af sælgeren udstedt faktura, når kun køberen kender den eksakte pris samt ved kommissions- og agenturhandel og ved auktionshandel.

§ 45. De statslige told- og skattemyndigheder kan for enkelte virksomheder og for grupper af virksomheder dispensere fra pligten til at opfylde bestemmelserne om fakturering i denne bekendtgørelse.

Kapitel 12

Regnskabskrav

Generelle krav

§ 46. Registrerede virksomheder skal føre et regnskab over leverancer af varer og ydelser til og fra virksomheden, således at de beløb, som virksomheden ved udgangen af hver afgiftsperiode skal angive på afgiftsangivelsen og på listen over EU-leverancer til de statslige told- og skattemyndigheder, fremgår heraf.

    Stk. 2. Regnskabet skal føres i det almindelige forretningsregnskab. Virksomheder, der ikke fører et almindeligt forretningsregnskab, skal føre regnskab i et særligt regnskabshæfte, der udleveres af de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 3. Virksomheder skal, selv om de ikke er bogføringspligtige efter bogføringsloven, opfylde de krav, der er fastsat i bogføringsloven.

    Stk. 4. Virksomheder, der efter deres art og handelsform (f.eks. detailsalg fra vogn eller torvestade) ikke har mulighed for at benytte kasseapparat eller føre lister m.v. over den enkelte indbetaling, må foretage en daglig kasseopgørelse, der skal udvise kassebeholdningen ved dagens begyndelse og slutning samt korrektioner for samtlige udbetalinger og sådanne indbetalinger, der ikke vedrører den afgiftspligtige omsætning. Disse virksomheder skal endvidere daglig redegøre for modtagne indbetalinger på 100 kr. og derover fra kunder for tidligere kreditsalg.

§ 47. Regnskabet skal føres på en klar og overskuelig måde og indeholde sådanne specifikationer, at det kan danne grundlag for de statslige told- og skattemyndigheders kontrol med afgiftens rigtige beregning. Føres købs- og salgskonti med summariske posteringer, skal der foreligge specifikationer i form af journaler, kladder, kassestrimler og lignende, hvoraf fremgår, hvorledes de summariske poster er sammensat af enkeltposter.

    Stk. 2. Regnskabet efter § 46 og stk. 1 skal være tilrettelagt således, at alle registreringer kan afstemmes med oplysningerne på virksomhedens afgiftsangivelse og listen over EU-leverancer. Oplysningerne på angivelsen og på listen skal kunne opløses i de registreringer, hvoraf de er sammensat.

    Stk. 3. Regnskabet skal desuden indeholde sådanne oplysninger, at virksomheden kan opfylde forpligtelsen til på begæring at meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysninger om virksomhedens indkøb hos og leverancer til enkelte virksomheder.

Særlige konti

§ 48. Regnskabet skal indeholde følgende særlige konti:

1) Konto for indgående afgift (købsmoms).

2) Konto for udgående afgift (salgsmoms).

3) Konto for afgift af varekøb m.v. fra udlandet (afgift af EU-erhvervelser m.v. og afgift af indførsel fra steder uden for EU).

4) Konto for EU-erhvervelser.

5) Konto for EU-leverancer.

6) Konto for eksport m.v.

    Stk. 2. På kontoen for indgående afgift føres afgiften på indkøb m.v. af varer og ydelser til brug for virksomheden, i det omfang afgiften på indkøbene kan medregnes til den indgående afgift.

    Stk. 3. På kontoen for udgående afgift føres afgiften af virksomhedens leverancer, herunder udtagning til privat brug m.v. samt fraførsel af varer fra et afgiftsoplag og betalingspligtige køb efter lovens § 46, stk.1, nr. 4.

    Stk. 4. På kontoen for afgift af varekøb m.v. fra udlandet føres afgiften af

1) erhvervelser fra andre EU-lande,

2) varer, der indføres her til landet fra steder uden for EU, jf. lovens § 12 (afgiften beregnes på grundlag af enhedsdokumentets eksemplar 8 af varernes afgiftsværdi, som er toldværdien tillagt told, importafgifter m.v. samt de forsendelses- og forsikringsomkostninger m.v., der påløber indtil varernes bestemmelsessted i EU, når dette sted er kendt på det tidspunkt, hvor afgiftspligten indtræder), og

3) køb, for hvilke virksomheden er betalingspligtig efter lovens § 46, stk. 1, nr. 1-3.

    Stk. 5. På kontoen for EU-erhvervelser anføres købsprisen uden afgift for varer, som virksomheden erhverver fra andre EU-lande, jf. lovens § 11.

    Stk. 6. På kontoen for EU-leverancer anføres salgsprisen for varer, der leveres til andre EU-lande, og hvoraf der ikke skal betales afgift efter lovens § 34, stk. 1, nr. 1-4.

    Stk. 7. På kontoen for eksport m.v. anføres salgsprisen for leverancer, hvoraf der ikke skal betales afgift efter lovens §§ 14-21, og hvortil virksomheden har indkøbt m.v. varer og ydelser her i landet, samt for leverancer, hvoraf der ikke skal betales afgift efter lovens § 34, stk. 1, nr. 5- 16, samt stk. 2-3.

§ 49. Afgiftsbeløbene føres på afgiftskontiene i forbindelse med postering af det pågældende køb eller salg i forretningsregnskabet. Afgiftskontiene kan dog føres med periodiske posteringer, når afgiften kan beregnes direkte på grundlag af saldoen på andre konti. I så fald føres disse konti med værdien indbefattet afgift, og kontiene må kun omfatte enten køb, hvoraf afgiften kan medregnes til den indgående afgift, eller salg, hvoraf der skal betales afgift. Den beregnede afgift ved import af varer kan dog ikke ske på grundlag af saldoen på andre konti.

§ 50. Afgiftskontiene afsluttes ved hver afgiftsperiodes udløb. Saldoen på kontoen for indgående afgift og saldoen på kontoen for afgift af varekøb m.v. fra udlandet overføres til kontoen for udgående afgift, der herefter viser det afgiftsbeløb, som skal indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder, eller det afgiftsbeløb, der skal godtgøres af de statslige told- og skattemyndigheder. Ved indbetalingen til eller udbetalingen fra de statslige told- og skattemyndigheder føres det betalte eller godtgjorte beløb på kontoen for udgående afgift, der hermed udlignes. I stedet for at overføre den indgående afgift og afgiften af varekøb m.v. fra udlandet til kontoen for udgående afgift kan virksomheden oprette en konto for afregning med de statslige told- og skattemyndigheder og overføre afgiften hertil.

Køb m.v.

§ 51. Regnskabet over indkøb og afgiften heraf (den indgående afgift) føres på grundlag af købsbilag i form af fakturaer, notaer, afregningsbilag og modtagne kreditnotaer m.v.

    Stk. 2. Virksomheder fører regnskabet for importerede varer på grundlag af enhedsdokumentets eksemplar 8 med eventuelle rettelsesmeddelelser m.v. fra de statslige told- og skattemyndigheder. For virksomheder, der er registreret efter toldloven, skal den enkelte ekspedition månedligt afstemmes med de månedlige importspecifikationer fra de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 52. Bogføringen for en afgiftsperiode skal omfatte de fradragsberettigede køb m.v., der i perioden er faktureret eller fortoldet til virksomheden, jf. lovens § 37, stk. 2.

    Stk. 2. Bogføring af indkøb kan foretages ved betalingen i stedet for ved fakturaens modtagelse. Den indgående afgift opgøres da på grundlag af de i afgiftsperioden foretagne betalinger. Benyttes denne fremgangsmåde, er virksomheden berettiget til gennem specificerede opstillinger over gæld til leverandører ved afgiftsperiodens begyndelse og slutning at foretage regulering af den indgående afgift, således at denne svarer til de af leverandørerne i perioden fakturerede leverancer.

§ 53. Kontoen for indgående afgift skal reduceres med afgiften ifølge kreditnotaer, der modtages fra indenlandske leverandører for returvarer, og prisafslag for tidligere indkøbte varer eller ydelser, herunder kreditnotaer med angivelse af afgift for dividende, bonus, kasserabatter og andre betingede rabatter, som er blevet effektive, efter at leverancen er foretaget.

    Stk. 2. Såfremt afgiften af indkøb kun kan medregnes delvis til en virksomheds indgående afgift, kan virksomheden enten opdele afgiftsbeløbet straks ved bogføringen eller notere hele afgiftsbeløbet som indgående afgift. I sidstnævnte tilfælde skal den del af afgiften, som ikke kan medregnes til den indgående afgift, fratrækkes kontoen for indgående afgift ved afgiftsperiodens slutning.

§ 54. Registrerede virksomheder skal til dokumentation af den indgående afgift kunne fremlægge fakturaer, herunder afregningsbilag, eller enhedsdokumentets eksemplar 8 med eventuelle rettelsesmeddelelser m.v. fra de statslige told- og skattemyndigheder eller fakturaer for erhvervelser fra andre EU-lande med anførelse af sælgerens og køberens registreringsnummer for merværdiafgift. Ved indkøb her i landet kan fakturaer på højst 500 kr., der er udstedt af virksomheder, hvis afsætning overvejende sker til private forbrugere, fremlægges som dokumentation, selv om fakturaerne ikke indeholder oplysning om modtagerens navn og adresse samt sælgerens registreringsnummer.

§ 55. Regnskabet skal indeholde sådanne oplysninger, at det kan danne grundlag for de statslige told- og skattemyndigheders kontrol med, at der ved ændringer i grundlaget for de af virksomheden i forbindelse med anskaffelsen af investeringsgoder foretagne fradrag for indgående afgift sker regulering af den fradragne afgift i overensstemmelse med bestemmelserne i lovens §§ 43-44.

    Stk. 2. Reguleringsbeløbet skal medtages ved opgørelsen af virksomhedens indgående afgift for den afgiftsperiode, i hvilken omfanget af reguleringen kan konstateres.

    Stk. 3. Virksomheder, der driver såvel registreringspligtig som ikke registreringspligtig virksomhed, eller som anvender investeringsgoder til andet ikke fradragsberettiget formål, skal opføre indkøbte investeringsgoder på en særlig konto, der benævnes »investeringsgoder«, eller på en særlig opgørelse.

    Stk. 4. På den i stk. 3 nævnte konto eller opgørelse føres for hvert investeringsgode anskaffelsesbeløbet uden afgift, det i forbindelse med anskaffelsen betalte afgiftsbeløb samt det afgiftsbeløb, som virksomheden i forbindelse med anskaffelsen kan medregne til den indgående afgift, jf. lovens kapitel 9. På kontoen eller opgørelsen føres endvidere de reguleringer, som virksomheden skal foretage efter bestemmelserne i lovens §§ 43-44.

    Stk. 5. Virksomheder, som overtager en reguleringsforpligtelse for afgiften på et investeringsgode, jf. § 18, stk. 1, skal på den i stk. 3 nævnte konto eller opgørelse føre det afgiftsbeløb, for hvilket virksomheden har overtaget reguleringsforpligtelse, samt de reguleringer, som virksomheden skal foretage.

    Stk. 6. Regnskabet skal være tilrettelagt således, at de statslige told- og skattemyndigheder kan sammenholde posteringerne på den i stk. 3 nævnte konto eller opgørelse med virksomhedens øvrige regnskabsmateriale.

Salg og erhvervelser m.v.

§ 56. Regnskabet over salg og afgiften heraf (den udgående afgift) skal for hver afgiftsperiode omfatte samtlige leverancer af varer og ydelser, fraførsler af EU-varer fra Københavns Frihavn eller et afgiftsoplag samt udtagning af varer og ydelser.

    Stk. 2. Regnskabet over erhvervelser fra andre EU-lande og indkøb, for hvilke virksomheden er betalingspligtig efter lovens § 46, stk. 1, nr. 1-3, skal føres på kontoen for afgift af varekøb m.v. fra udlandet, jf. § 48, stk. 4.

§ 57. Bogføringen skal foretages på grundlag af kopier af udstedte salgsbilag. Den daglige bogføring kan dog også ske på grundlag af modtagne betalinger (kasseregnskab).

    Stk. 2. Bogføring af erhvervelser og køb, jf. § 56, stk. 2, foretages på grundlag af modtagne fakturaer.

§ 58. Virksomheder, der efter deres karakter som f.eks. detailhandel med levnedsmidler eller andre daglige forbrugsvarer ikke har praktisk mulighed for at foretage løbende notering af indehaverens eget forbrug af varer og ydelser, kan indføre dette forbrug i afgiftsregnskabet med en samlet postering for hver afgiftsperiode.

§ 59. Virksomheder, der opgør salget på grundlag af kasseregnskabet, skal af hensyn til opgørelsen af afgiftstilsvaret foretage korrektion for kreditsalg, der endnu ikke er betalt, og for indbetalinger vedrørende tidligere kreditsalg. Denne regulering foretages på grundlag af udestående fordringer ved afgiftsperiodens begyndelse og slutning. Detailhandlere og andre, der afregner med kunderne ugentligt, kan dog undlade at foretage regulering for udestående fordringer for sådant salg.

    Stk. 2. Såfremt der i den daglige opgørelse indgår salg af frimærker og aviser efter lovens § 13, stk. 1, nr. 14, og § 34, stk. 1, nr. 14, kan virksomheden undlade dagligt at fratrække dette salg og i stedet opgøre og fratrække salget af frimærker og aviser ved udgangen af hvert kvartal. Salget opgøres da på grundlag af afregninger fra bladhuse og kvitteringer fra postvæsenet for køb af frimærker.

    Stk. 3. Periodiske reguleringer vedrørende udestående fordringer og salg af frimærker og aviser skal fremgå af regnskabet eller af særlige opstillinger, der opbevares sammen med regnskabet.

§ 60. Virksomheder, der er registreret som landbrug og fiskeri m.v., kan føre afgiftsregnskabet på grundlag af periodiske opgørelser som ugeopgørelser, månedsopgørelser eller halvårsopgørelser fra leverandører og aftagere. Det er dog en forudsætning, at opgørelserne ikke omfatter køb eller salg vedrørende to forskellige afgiftsperioder. Opgørelserne skal indeholde samme oplysninger som fakturaer.

Andre bestemmelser

§ 61. Virksomhederne skal en gang om året foretage optælling af varelageret og opgøre lagerets værdi. Opgørelsen kan foretages i forbindelse med virksomhedens almindelige statusopgørelse.

§ 62. Virksomhederne, herunder virksomheder, der er under registreringsgrænsen i lovens §§ 48-49, skal opbevare regnskaber, regnskabsbilag og andet regnskabsmateriale, herunder bestillingsbøger, fabrikationssedler, kassestrimler, lageroptællingslister m.v., samt den årlige lageropgørelse i 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår, jf. dog stk. 3. Virksomheder kan efter ansøgning til told- og skatteregionen få tilladelse til kun at opbevare kassestrimler i 1 år efter regnskabsårets udløb. Er en udenlandsk virksomhed registreret efter lovens § 46, stk. 6, ved en herboende repræsentant, skal regnskabet opbevares her i landet af repræsentanten.

    Stk. 2. Bestemmelserne om bogføring ved hjælp af edb og om mikrofilm i bogføringsloven finder anvendelse på virksomheders regnskabsføring m.v. efter denne bekendtgørelse.

    Stk. 3. Virksomheder, der anskaffer fast ejendom eller foretager til- eller ombygningsarbejder, der helt eller delvist anvendes i forbindelse med en registreret virksomhed, jf. lovens §§ 43- 44, skal opbevare regnskabsmaterialet i 10 år efter anskaffelsen af den faste ejendom eller til- og ombygningsarbejdet.

§ 63. Afgiftsregnskabet for en afgiftsperiode skal være ført inden angivelsens indsendelse.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan kræve, at virksomhedens bogføring efter en frist på mindst 14 dage skal være ajourført for afgiftsperioder, for hvilke fristen for indsendelse af angivelse er udløbet.

§ 64. Den i lovens § 62a, omhandlede sikkerhed kan stilles i form af børsnoterede obligationer, bankgaranti, kontante indskud eller i form af anden betryggende sikkerhed efter de statslige told- og skattemyndigheders bestemmelser.

    Stk. 2. Til brug for de statslige told- og skattemyndigheders vurdering om der skal stilles sikkerhed, skal virksomheder fra andre EU-lande, Grønland, Færøerne, Island og Norge, som ikke er etableret her i landet, ved anmeldelse til registrering oplyse om registreringsnummer i hjemlandet samt forelægge tilstrækkelige økonomiske oplysninger om virksomheden.

§ 65. En herboende repræsentant kan repræsentere flere udenlandske virksomheder ved ét momsnummer for følgende transaktioner:

1) Levering af varer efter lovens § 36, stk. 1, nr. 5, til andre EU-lande.

2) Levering af varer direkte fra et afgiftsoplag til et andet EU-land eller til steder uden for EU.

3) Erhvervelse af varer her i landet fra et andet EU-land og varerne oplægges direkte på et afgiftsoplag, et frilager, i Københavns Frihavn eller udføres til steder uden for EU.

    Stk. 2. Den herboende repræsentant udfylder for de i stk. 1 nævnte transaktioner en samlet momsangivelse for de udenlandske virksomheder.

    Stk. 3. Den herboende repræsentant skal for de i stk. 1 nævnte transaktioner føre et regnskab for hver enkelt afgiftspligtig.

§ 66. Virksomheder m.v., der er registreret efter lovens § 48, skal føre regnskab over de varer, der erhverves fra andre EU-lande, idet regnskabet skal føres på en sådan måde, at det kan danne grundlag for opgørelsen af afgiften heraf.

    Stk. 2. Virksomhederne skal opbevare regnskabsmaterialet, herunder fakturaer, i 5 år efter udløbet af det år, hvori den afgiftspligtige erhvervelse finder sted.

§ 67. Virksomhederne kan føre regnskabet, jf. § 46 i danske kroner eller i euro. Virksomhederne kan endvidere føre regnskabet i anden fremmed valuta, der er relevant for virksomheden efter bestemmelserne i bogføringsloven  jf. dog stk. 5.

    Stk. 2. Fakturabeløb inkl. afgiftsbeløb skal angives i danske kroner eller i euro. Virksomhederne kan tillige angive fakturabeløb inkl. afgift i anden fremmed valuta, når omregningskursen til danske kroner er anført på fakturaen eller fakturabeløbet er anført i danske kroner. Ved omregning til og fra danske kroner anvendes reglerne i stk. 3, 3.-5. punktum.

    Stk. 3. Føres regnskabet efter stk. 1 i euro eller anden relevant udenlandske valuta, skal regnskabsmaterialet indeholde oplysninger, som til enhver tid gør det muligt at omregne regnskabet til danske kroner. Føres regnskabet i danske kroner, omregnes de tilgrundliggende fakturabeløb til danske kroner. Som omregningskurs anvendes valutakursen på leveringstidspunktet, erhvervelsestidspunktet eller indførelsestidspunktet. I stedet for dagskursen kan anvendes toldkursen, jf. dog stk. 5. Virksomhedens valg mellem de nævnte omregningskurser er bindende for en periode på mindst 2 år. De statslige told- og skattemyndigheder kan under ganske særlige omstændigheder give tilladelse til, at virksomheden ændrer omregningsmetoden, selvom 2 års perioden ikke er udløbet. Fakturaer efter stk. 2, der modtages eller udstedes i en anden valuta end den, der bogføres i, anses for at være udstedt i danske kroner, såfremt der er anført en omregningskurs til danske kroner eller et beløb i danske kroner på fakturaen. Det tilsvarende gælder, hvis fakturabeløbet er anført i danske kroner.

    Stk. 4. Opgørelse af afgiftstilsvaret efter lovens §§ 56 og 57 skal ske i danske kroner på baggrund af et omregnet regnskab efter reglerne i stk. 3. Det tilsvarende gælder for øvrige pligtmæssige oplysninger, som virksomhederne skal afgive til de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 5. Består der mellem leverandøren og aftageren af varer og ydelser et interessefællesskab, således, at den ene har bestemmende indflydelse, direkte eller indirekte i den anden parts virksomhed, skal de pågældende virksomheder anvende den samme metode for omregning til eller fra udenlandsk valuta.

    Stk. 6. Virksomheder, hvis køretøjer passerer den faste forbindelse over Øresund, kan som indgående afgift fratrække det samlede afgiftsbeløb, der er angivet på fakturaen i danske kroner.

Kapitel 13

Lister over EU-leverancer

§ 68. Virksomheder, der efter lovens § 34, stk. 1, nr. 1 og 3-4, leverer varer uden afgift til registrerede virksomheder i andre EU-lande, skal for hvert kvartal (listeperiode) udarbejde en liste over de i perioden foretagne leverancer med angivelse af følgende oplysninger, jf. dog stk. 2 og 3:

1) Virksomhedens registreringsnummer, navn og adresse samt listeperiode.

2) Køberens registreringsnummer for merværdiafgift.

3) Den samlede værdi af virksomhedens leverancer uden afgift til hver enkelt køber i andre EU-lande.

4) Den samlede værdi af virksomhedens leverancer uden afgift til andre EU-lande.

    Stk. 2. Virksomheder, der anvender første og anden halvdel af kalenderåret som afgiftsperioder, kan efter anmodning til told- og skatteregionen få tilladelse til at afgive de i stk. 1 nævnte oplysninger for hver 6 måneder (listeperiode), når

1) virksomhedens omsætning ikke overstiger 1.600.000 kr. årlig,

2) virksomhedens leverancer til andre EU-lande uden afgift ikke overstiger 120.000 kr. årlig, og

3) virksomhedens leverancer ikke omfatter nye transportmidler.

    Stk. 3. Virksomheder, kan efter anmodning til told- og skatteregionen få tilladelse til alene at afgive de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte oplysninger for hvert kalenderår (listeperiode), når

1) virksomhedens omsætning ikke overstiger 300.000 kr. årlig,

2) virksomhedens leverancer til andre EU-lande uden afgift ikke overstiger 120.000 kr. årlig, og

3) virksomhedens leverancer ikke omfatter nye transportmidler.

    Stk. 4. Virksomheder, der har tilladelse til at afgive oplysninger efter stk. 2 eller 3, og som ikke længere opfylder de i bestemmelserne fastsatte betingelser, skal afgive oplysninger i overensstemmelse med stk. 1.

    Stk. 5. Virksomheder, der anvender første og anden halvdel af kalenderåret som afgiftsperioder, skal afgive lister til told- og skatteregionerne senest den 1. i den tredje måned efter listeperiodens udløb. Virksomheder, der anvender kvartalet som afgiftsperiode, skal afgive lister til told- og skatteregionerne senest 1 måned og 10 dage efter listeperiodens udløb. Virksomheder, der anvender kalendermåneden som afgiftsperiode, skal afgive lister til told- og skatteregionerne senest den 25. i måneden efter listeperiodens udløb.

§ 69. Oplysningerne efter § 68 skal afgives på en af følgende måder:

1) Ved benyttelse af en blanket udarbejdet af de statslige told- og skattemyndigheder.

2) Ved indsendelse i anden papirform efter de statslige told- og skattemyndigheders nærmere bestemmelser herom.

3) Ved elektronisk indberetning til de statslige told- og skattemyndigheders edb-system.

Kapitel 14

Særlige bestemmelser for EU-handel

Registreringsnummer

§ 70. Virksomheder skal ved EU-handel anvende den alfanumeriske kode (DK) med tilføjelse af virksomhedens CVR- eller SE-nummer som registreringsnummer. Ved angivelse af registreringsnumre på virksomheder i andre EU-lande skal den alfanumeriske landekode ligeledes anføres.

    Stk. 2. Virksomheder, der er registreret under ét efter lovens § 47, stk. 4, skal anvende det fælles CVR- eller SE-nummer samt navn og adresse, hvorunder virksomheden er registreret.

    Stk. 3. Virksomheder, der er delregistreret efter lovens § 47, stk. 3, 2. pkt., skal anvende den delregistrerede virksomheds CVR- eller SE-nummer, navn og adresse.

Overførsel af varer

§ 71. For virksomheder, der til eget brug overfører varer uden afgift til et andet EU-land efter lovens § 34, stk. 1, nr. 4, eller fra et andet EU- land til eget brug overfører varer her til landet efter lovens § 11, stk. 3, finder reglerne om EU-leverancer og EU-erhvervelser tilsvarende anvendelse. Som overførsel betragtes ikke overførsel af midlertidig karakter, jf. § 72.

§ 72. Virksomheder, der sender eller transporterer varer til et andet EU-land med henblik på midlertidig anvendelse eller med henblik på forarbejdning i andre EU-lande, hvor varen efter forarbejdningen returneres her til landet, skal føre et regnskab, hvoraf det fremgår, hvilke varer der er overført, datoen for overførslen og hvortil overførsel er sket.

    Stk. 2. Såfremt virksomheden ikke får tilbageleveret varer, der er midlertidig overført til et andet EU-land, skal virksomheden medregne værdien af de pågældende varer til den samlede værdi af EU-leverancer, jf. § 48, stk. 6, og berigtige virksomhedens liste over EU-leverancer efter § 68.

    Stk. 3. Virksomheder, der fra en virksomhed i et andet EU-land modtager varer til brug for sagkyndig vurdering af løsøre eller arbejde udført på løsøregenstande, jf. lovens § 17, stk. 2, skal registrere de modtagne varer i virksomhedens regnskaber. De modtagne varer medregnes ikke ved opgørelsen af EU-erhvervelser, jf. § 48, stk. 4 og 5, og de skal ikke anføres på listen over EU- leverancer efter § 68.

Installering og montering

§ 73. Virksomheder, der installerer eller monterer varer i et andet EU-land, skal medregne den samlede værdi af varerne til værdien af leverancer af varer på virksomhedens afgiftsangivelse.

§ 74. Udenlandske virksomheder, der installerer eller monterer varer her i landet og som er registreringspligtige herfor, skal på afgiftsangivelsen for hver afgiftsperiode angive den samlede værdi uden afgift af de varer, som kommer fra et andet EU-land, og som virksomheden installerer eller monterer her i landet.

    Stk. 2. Udenlandske virksomheder, der kan undlade at svare afgift, fordi afgiften påhviler aftageren efter lovens § 46, stk. 1, nr. 2, skal på fakturaen anføre virksomhedens og varemodtagerens registreringsnummer. På fakturaen skal endvidere anføres, at varemodtager svarer den afgift, der påhviler varerne. Aftageren skal på angivelsen angive størrelsen af den afgift, der påhviler varerne.

Trekantshandel

§ 75. Registrerede virksomheder (mellemhandlere), der ved erhvervelse af en vare fra et andet EU-land har opgivet dansk registreringsnummer til sælgeren, kan undlade at angive erhvervelsen på angivelsen, når det kan godtgøres, at

1) varerne er sendt direkte fra ét EU-land til en registreret varemodtager i et andet EU-land, uden at mellemhandleren er registreret i afsender- eller modtagerlandet, og

2) varemodtageren svarer afgift på vegne af mellemhandleren.

    Stk. 2. Mellemhandleren skal på den i § 68 nævnte liste over EU-leverancer særskilt angive følgende oplysninger:

1) Virksomhedens registreringsnummer, navn og adresse samt listeperiode.

2) Den i stk. 1 nævnte varemodtagers registreringsnummer.

3) Den samlede værdi af virksomhedens salg uden afgift til den pågældende varemodtager.

§ 76. Registrerede mellemhandlere, der ikke er registreret her i landet, og som leverer varer direkte fra et andet EU-land til en registreret varemodtager her i landet, kan undlade at lade sig registrere og svare afgift her i landet, når

1) mellemhandleren i det andet EU-land har opfyldt betingelser svarende til de i § 75 anførte betingelser, og

2) mellemhandleren har udstedt en faktura, hvorpå er anført eget og varemodtagerens registreringsnummer samt en henvisning til artikel 28c, punkt E, stk. 3, i Rådets direktiv nr. 77/388/EØF af 17. maj 1977.

§ 77. Varemodtagere, der ved trekantshandel inden for EU har modtaget varer her i landet, skal angive transaktionen efter § 48, stk. 4 og 5.

Fjernsalg

§ 78. Virksomheder, der ved fjernsalg leverer varer med afgift til andre EU-lande, skal regnskabsføre fjernsalget fordelt på hvert enkelt EU- land.

    Stk. 2. Virksomheder, der er registreret for fjernsalg i et eller flere andre EU-lande, skal på afgiftsangivelsen angive den samlede værdi af de varer, der er leveret som fjernsalg uden afgift her fra landet til andre EU-lande. Virksomhedens registreringsnumre i de andre EU-lande skal meddeles til told- og skatteregionen.

§ 79. Udenlandske virksomheder, der registreres for fjernsalg her til landet, skal på afgiftsangivelsen angive den samlede værdi uden afgift af de varer, der er leveret som fjernsalg her til landet i den pågældende afgiftsperiode.

Punktafgiftspligtige varer

§ 80. Virksomheder m.v., der køber punktafgiftspligtige varer i et andet EU-land, og som ikke er registreret, skal svare afgift heraf i forbindelse med afregning af punktafgiften.

Kapitel 15

Brugte varer m.v.

Fakturakrav

§ 81. Virksomheder, der leverer brugte varer m.v. efter reglerne i lovens §§ 70-71, skal altid udstede en særskilt faktura over den pågældende leverance af brugte varer m.v.

    Stk. 2. Fakturaen skal udover de i § 39 anførte oplysninger være forsynet med oplysninger om, at varen sælges efter de særlige regler for brugte varer m.v., varens lagernummer, at prisen er en samlet pris, inkl. afgift, samt at afgiftsbeløbet, der er indeholdt i prisen, ikke kan fradrages som indgående afgift. Der må ikke i fakturaen anføres et afgiftsbeløb eller anden angivelse, hvoraf afgiftsbeløbet kan udregnes. Ved videresalg til privatpersoner kan købers navn og adresse udelades. Ved videresalg efter lovens § 70, stk. 5, anføres ikke lagernummer.

    Stk. 3. Virksomheder, der indkøber brugte varer m.v. fra ikke registrerede virksomheder og privatpersoner m.v. til videresalg efter lovens §§ 70-71, skal i forbindelse med indkøbet udstede et afregningsbilag, hvorpå anføres de i § 39 anførte oplysninger. Herudover anføres ved videresalg efter lovens § 70, stk. 1, og § 71 varens lagernummer på afregningsbilaget. Den ikke registrerede sælger skal attestere rigtigheden af oplysningerne i afregningsbilaget. Kan attestation ikke ske, skal virksomheden være i besiddelse af tilsvarende dokumentation fra sælgeren om handelen.

    Stk. 4. For varer, der sælges på auktion efter lovens §§ 70-71, skal auktionsholderen udstede faktura i overensstemmelse med stk. 2, og et afregningsbilag til såvel registrerede som ikke registrerede i overensstemmelse med stk. 3, 1. pkt. Afregningsbeløbet udgør sælgerens salgspris, inkl. afgift, jf. § 82.

    Stk. 5. Virksomheder, der indkøber brugte varer m.v. fra registrerede virksomheder, skal for indkøbet være i besiddelse af en faktura udstedt i overensstemmelse med stk. 2. Auktionsholdere skal tilsvarende kunne godtgøre, at varen kan sælges på auktion efter lovens §§ 70-71.

Regnskabskrav

§ 82. Virksomheder, der leverer brugte varer m.v. efter lovens § 70, stk. 1 og 5, eller § 71, skal føre særskilte regnskaber for leverancer efter hvert af de nævnte regelsæt, jf. stk. 2-5.

    Stk. 2. Virksomheder, der leverer brugte varer m.v. efter lovens § 70, stk. 1, skal i virksomhedens regnskab for hver enkelt vare angive et lagernummer, købs- og salgsdato, købspris og salgspris, inkl. afgift, samt forskelsbeløbet mellem salgs- og købspris. Afgiftsgrundlaget for den pågældende vare udgør 80 pct. af forskelsbeløbet. I virksomhedens regnskab anføres det beregnede afgiftsbeløb, såfremt det er positivt. Det positive afgiftsbeløb overføres til kontoen for udgående afgift.

    Stk. 3. For varer, der afgiftsberigtiges efter lovens § 70, stk. 5, skal føres en konto for virksomhedens samlede indkøb samt en konto for virksomhedens samlede salg, inkl. afgift. Kontiene afsluttes ved hver afgiftsperiodes udløb. Overstiger beløbet på salgskontoen indkøbskontoen, overføres 20 pct. af det overskydende beløb til kontoen for udgående afgift for den pågældende afgiftsperiode. Overstiger beløbet på købskontoen salgskontoen, overføres forskelsbeløbet til købskontoen for den følgende afgiftsperiode.

    Stk. 4. For varer, der er omfattet af lovens § 70, stk. 5, og som afgiftsberigtiges efter lovens almindelige regler, skal virksomheden anføre varens indkøbsværdi på salgskontoen.

    Stk. 5. Ved levering af brugte personmotorkøretøjer skal i regnskabet for hver enkelt køretøj angives lagernummer, beregnet afgiftsbeløb, fradrag og afgiftsbeløb efter fradrag efter reglerne i lovens § 71. Er afgiftsbeløbet efter fradrag positivt, overføres det til kontoen for udgående afgift.

    Stk. 6. Auktionsholdere, der leverer brugte varer m.v. efter lovens §§ 70-71, skal føre et særskilt regnskab for de pågældende varer, hvoraf salgsprisen til køber og afregningsprisen til sælger fremgår. Beregningen af afgiftsbeløbet skal desuden fremgå direkte af regnskaberne.

Guld

§ 83. Virksomheder, der leverer guld, hvoraf modtageren efter lovens § 46, stk. 1, nr. 4, skal afregne og betale afgiften på vegne af sælgeren, skal på fakturaen anføre dette, samt det afgiftsbeløb, som modtageren skal afregne og betale.

§ 84. Virksomheder, som leverer investeringsguld omfattet af lovens § 73a til købere her i landet eller til et andet EU-land, skal for transaktioner på 100.000 kr. og derover kræve, at deres kunder legitimerer sig. Dette gælder uanset om transaktionen udføres i én eller i flere operationer, hvis der reelt foregår én transaktion.

    Stk. 2.Såfremt transaktionens størrelse ikke kendes på det tidspunkt, hvor den påbegyndes, skal der kræves legitimation, så snart virksomheden får formodning om, at der er tale om en transaktion af den i stk. 1 nævnte art.

Stk. 3. Ved legitimationen skal sælgeren på fakturaen notere køberens navn, adresse, det relevante CVR- eller SE-nummer eller anden lignende dokumentation, hvis den pågældende ikke har CVR- eller SE-nummer. 1.pkt. finder ikke anvendelse, hvis sælgeren er forpligtiget til at kræve legitimation efter § 4, stk. 1 i Lov nr. 348 af 9. juni 1993 om forebyggende foranstaltninger med hvidvaskning af penge.

Kapitel 16

Varer på afgiftsoplag m.v.

Tilladelse m.v. til oprettelse af afgiftsoplag

§ 85. De statslige told- og skattemyndigheder kan efter lovens § 34, stk. 2, meddele tilladelse til oprettelse af råvareafgiftsoplag til afgiftsfri oplæggelse af de i bilaget til loven nævnte EU-varer, der omsættes på internationale varebørser eller under lignende former for international kædehandel.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan efter lovens § 34, stk. 3, ligeledes meddele tilladelse til oprettelse af et kontingentafgiftsoplag til afgiftsfri oplæggelse af varer her i landet.

    Stk. 3. Der skal foreligge et særligt økonomisk behov for at oprette oplag som nævnt i stk. 1 og 2.

    Stk. 4. Oplagsindehavere skal registreres efter momsloven eventuelt ved en herboende repræsentant.

    Stk. 5. De i stk. 1 og stk. 2 omhandlede varer skal opbevares i de i tilladelsen anførte steder eller lokaliteter. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter endvidere, at varerne enten skal være fysisk adskilt fra andre varer, eller at der skal foreligge et regnskab, hvorved der kan ske en identifikation af varerne. De statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte nærmere bestemmelser om lagerregnskabet samt om de benyttede lokaliteter.

    Stk. 6. Varerne kan under opbevaringen kun underkastes de sædvanlige behandlinger, som kan finde sted under en toldoplagsprocedure.

    Stk. 7. Detailsalg af varer fra oplag kan kun finde sted i særlige tilfælde i overensstemmelse med de regler, der gælder under en toldoplagsprocedure.

    Stk. 8. Oplagsindehaveren hæfter for afgiften af varer, som ikke forefindes ved de statslige told- og skattemyndigheders eftersyn, og

1) varerne ikke godtgøres at være fraført efter bestemmelserne i dette kapitel, eller

2) som ikke på en efter de statslige told- og skattemyndigheders skøn betryggende måde godtgøres at være forgået under opbevaringen af grunde, som kan henføres til varernes egen beskaffenhed, eller som følge af et hændeligt uheld eller force majeure.

    Stk. 9. Afgiften af varer, der omfattes af hæftelsen efter stk. 8, fastsættes efter lovens § 32, stk. 4. Kendes tidspunktet for fraførslen ikke, er det tidspunkt gældende, hvor lagermanglen konstateres.

Bortfald af tilladelse.

§ 86. De statslige told- og skattemyndigheder kan nægte eller tilbagekalde en tilladelse til afgiftsoplag, såfremt indehaveren eller de i virksomheden beskæftigede personer har overtrådt eller overtræder bestemmelsen i dette kapitel eller har tilsidesat eller tilsidesætter vilkårene for tilladelsen.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan nægte eller tilbageholde en tilladelse til afgiftsoplag, såfremt indehaveren mister rådighed over sit bo eller standser sine betalinger.

    Stk. 3. I tilfælde, hvor en tilladelse tilbagekaldes eller bortfalder, skal varer, som opbevares på afgiftsoplaget, straks afgiftsberigtiges, overføres til udlandet eller til et andet afgiftsoplag.

Tilførsel, fraførsel m.v. fra afgiftsoplag.

§ 87. Oplagsindehaveren skal i regnskabet notere tilførte og fraførte varer. Ved fraførsel noteres desuden i regnskabet den fraførende virksomheds registreringsnummer efter momsloven.

    Stk. 2. Registrerede virksomheder, der afgiftsfrit leverer EU-varer til oplæggelse på et afgiftsoplag her i landet, skal anføre på faktura eller, såfremt denne ikke foreligger, et andet handelsdokument, at varerne er bestemt til afgiftsfri oplæggelse.

    Stk. 3. Registrerede virksomheder, der foranlediger, at varer fraføres et afgiftsoplag, skal ved fraførslen anføre afgiftsbeløbet efter lovens § 11 a på kontoen for udgående afgift. Ved direkte transport fra oplaget til andre EU-lande eller til steder uden for EU finder lovens bestemmelser om EU-leverancer samt om leverancer til steder uden for EU, anvendelse.

Københavns Frihavn.

§ 88. Registrerede virksomheder, der leverer EU-varer afgiftsfrit til oplæggelse i Københavns Frihavn, skal, når der ikke udfyldes en udførselsangivelse, anføre på faktura eller, såfremt dette ikke foreligger, andet handelsdokument, at varerne er bestemt til afgiftsfri oplæggelse i Københavns Frihavn.

    Stk. 2. Lagerindehaveren skal opfylde de i bekendtgørelse om toldbehandling anførte krav til regnskaber m.v. I virksomhedens regnskab skal desuden være angivet varernes EU-status. Lagerindehaveren skal endvidere notere den fraførende virksomheds registreringsnummer efter momsloven.

    Stk. 3. Registrerede virksomheder, der foranlediger, at EU-varer, der har været oplagt afgiftsfrit i Københavns Frihavn, fraføres herfra, skal ved fraførslen anføre afgiftsbeløbet efter lovens § 11a på kontoen for udgående afgift jf. § 48, stk. 3. Ved direkte transport fra Frihavnen til andre EU-lande eller til steder uden for EU finder lovens samt toldlovens bestemmelser om EU-leverancer samt om leverancer til steder uden for EU anvendelse.

Kapitel 17

Straffebestemmelser

§ 89. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for de statslige told- og skattemyndigheders kontrol, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter lovens § 81, stk. 3.

    Stk. 2. På samme måde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 18, stk. 2, 3. pkt., § 20, § 21, § 23, stk. 2, 1. pkt., eller stk. 3, § 37, stk. 2, § 39, § 40, § 41, stk. 1, 3. pkt., § 41, stk. 2 og 3, § 42, § 44, § 46, § 47, § 48, § 53, § 55, stk. 1-3, stk. 5 eller 6, § 56, § 59, stk. 1 eller 3, § 61, 1. pkt., § 62, stk. 1 eller 3, § 63, stk. 1, § 65, stk. 3, § 66, § 67, § 68, stk. 1 eller 5, § 69, § 72, § 73, § 74, § 75, stk. 2, § 77, § 78, § 79, § 81, stk. 1-2, stk. 3, 1. pkt., stk. 4 eller stk. 5, § 82, § 83, § 84, § 85, stk. 5-7, § 86 eller § 87.

Stk. 3. Straffebestemmelsen i lovens § 81, stk. 1, nr. 2 eller 3, finder tilsvarende anvendelse på de bestemmelser i loven, der finder anvendelse efter bekendtgørelsens § 22.

Stk. 4. Bestemmelserne i lovens § 81, stk. 6, og i §§ 18 og 19 i lov nr. 169 af 15. marts 2000 om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 18

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 90. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2001. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 159 af 3. marts 2000 om merværdiafgiftsloven (momsloven).

Skatteministeriet, den 20. marts 2001

Frode Sørensen

/K. Aasberg Karlsen

Noter

 

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 98/80/EF af 12. oktober 1998 om tilføjelse til det fælles merværdisystem og om ændring af direktiv 77/388/EØF særlig ordning for investeringsguld (EF-Tidende 1998, L281/31), Rådets direktiv nr. 1999/59/EF af 17. juni 1999 om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgiftssystemet for teletjenester (EF-Tidende 1999, L162/63), Rådets direktiv nr. 95/7/EF af 10. april 1995 om ændring af direktiv 77/388/EØF og om nye forenklingsforanstaltninger vedrørende moms anvendelsesområdet for visse fritagelser og reglerne for deres praktiske gennemførelse (EF-Tidende 1995, L 102/18), Rådets direktiv nr. 94/5/EF af 14. februar 1994 om tilføjelse til det fælles merværdisystem og om ændring af direktiv 77/388/EØF Særordning for brugte genstande, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter (EF-Tidende 1994, L 60/16), Rådets direktiv nr. 92/111/EØF af 14. december 1992 om ændring af direktiv 77/388/EØF og om forenklingsforanstaltninger med hensyn til merværdiafgift (EF-Tidende 1992, L384/47), Rådets direktiv nr. 91/680/EØF af 16. december 1991 om tilføjelse til det fælles merværdiafgiftssystem og om ændring, med henblik på afskaffelse af de fiskale grænser, af direktiv 77/388/EØF (EF-Tidende 1991, L 376/1) og Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag.

Bilag 3: Bekendtgørelse nr. 785 af 19. september 2002

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) (BEK nr. 785 af 19. september 2002)

 

§ 1

 

I bekendtgørelse nr. 192 af 20. marts 2001om merværdiafgiftsloven (momsloven), som ændret ved bekendtgørelse nr. 528 af 25. juni 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 1 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Hvis særlige omstændigheder taler derfor kan de statslige told- og skattemyndigheder efter anmodning give tilladelse til, at tidsperioderne nævnt i stk. 1, overskrides i en periode, som fastsættes af myndighederne i hvert enkelt tilfælde.«.

§ 2

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2002.

Skatteministeriet, den 19. september 2002

Svend Erik Hovmand

/K. Aasberg Karlsen

Bilag 4: Bekendtgørelse nr. 576 af 17. juni 2003

 

Bekendtgørelse om momssærordning for tredjelandsvirksomheder, der leverer elektroniske tjenesteydelser til ikke afgiftspligtige personer inden for EU (BEK nr. 576 af 17. juni 2003)

I medfør af § 66, stk. 9, i merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 804 af 16. august 2000, som senest ændret ved lov nr. 124 af 28. februar 2003, fastsættes:

Til- og framelding til særordningen

§ 1. En tredjelandsvirksomhed, som ønsker at tilslutte sig særordningen for tredjelandsvirksomheder, der leverer elektroniske tjenesteydelser til ikke afgiftspligtige personer inden for EU, skal afgive en elektronisk erklæring i registreringssystemet om, at tredjelandsvirksomheden ikke er momsregistreret i EU for salg af varer eller ydelser jf. lovens § 66.

Stk. 2. Registrering kan nægtes, hvis tredjelandsvirksomheden ikke opfylder betingelserne i stk. 1.

Stk. 3. Tilmelding til særordningen gælder umiddelbart.

§ 2. Tredjelandsvirksomheden skal til brug for identifikation give de neden for opregnede oplysninger til brug for de statslige told- og skattemyndigheders registreringssystem:

1)   Navn.

2)   Postadresse.

3)   Elektroniske adresser med websteder.

4)   Eventuelt momsregistreringsnummer i hjemlandet.

Stk. 2. Tredjelandsvirksomheden skal meddele de statslige told- og skattemyndigheder enhver ændring i de afgivne oplysninger.

Stk. 3. Afmeldelse skal ske elektronisk og har virkning fra udgangen af det løbende kvartal, med sidste angivelse og betaling for dette kvartal.

§ 3. De statslige told- og skattemyndigheder identificerer, inden 8 dage, tredjelandsvirksomheden ved hjælp af et individuelt nummer (identifikationsnummer), som meddeles denne.

Stk. 2 . Er det ikke muligt at meddele tredjelandsvirksomheden et identifikationsnummer inden 8 dage, informerer de statslige told- og skattemyndigheder, inden for 8 dages fristen, tredjelandsvirksomheden om, hvornår denne kan forvente at modtage sit identifikationsnummer.

Merværdiafgiftsangivelsen

§ 4. Den kvartalsvise merværdiafgiftsangivelse skal indeholde:

1)   Identifikationsnummer.

2)   Den samlede værdi af leverancerne uden moms i afgiftsperioden for hver enkelt medlemsstat.

3)   Det samlede afgiftsbeløb i afgiftsperioden for hver enkelt medlemsstat.

4)   De gældende afgiftssatser for hver enkelt medlemsstat.

5)   Det samlede skyldige afgiftsbeløb.

Stk. 2. Beløbene skal angives i danske kroner, og indbetalingerne til de statslige told- og skattemyndigheder skal ligeledes ske i danske kroner.

Stk. 3. Er leverancen foretaget i en anden valuta, anvendes kursen på den sidste dag i afgiftsperioden, når merværdiafgiftsangivelsen udfyldes. Omregningen skal ske til de valutakurser, som Den Europæiske Centralbank har offentliggjort for den dag, eller hvis der ikke har været nogen offentliggørelse den dag, den næste offentliggørelsesdag.

Stk. 4. Angivelsen skal foretages elektronisk.

Stk. 5. Bankkontonummer med henblik på indbetalinger til de statslige told- og skattemyndigheder vil blive opgivet ved henvendelse til disse myndigheder.

Krav til tredjelandsvirksomhedens regnskab.

§ 5. Tredjelandsvirksomheden skal føre et elektronisk regnskab over de transaktioner, der er omfattet af særordningen, jf. lovens § 66, stk. 8. Regnskabet skal, efter anmodning fra de statslige told- og skattemyndigheder, gøres elektronisk tilgængeligt, uanset om de statslige told- og skattemyndigheder repræsenterer Danmark i egenskab af at være identifikationsmedlemsland eller forbrugsmedlemsland, jf. lovens § 66, stk. 2.

Stk. 2. Det elektroniske regnskab skal føres på en klar og overskuelig måde, således at det kan danne grundlag for de statslige told- og skattemyndigheders kontrol med afgiftens rigtige beregning. Regnskabet skal være tilrettelagt således, at alle registreringer elektronisk kan afstemmes med oplysningerne på virksomhedens merværdiafgiftsangivelse. Regnskabet skal elektronisk stilles til rådighed inden for en frist på tre uger.

Korrektioner

§ 6. I tilfælde af, at tredjelandsvirksomheden vil korrigere den allerede indgivne angivelse for en afgiftsperiode, skal den henvende sig til identifikationsmedlemsstaten, som derefter retter henvendelse til forbrugsmedlemsstaten, jf. lovens § 66, stk. 2.

Stk. 2. Betaling af skyldig moms som følge af ændrede oplysninger, skal betales til identifikationsmedlemsstaten, som videresender beløbet til forbrugsmedlemsstaten sammen med de fornødne oplysninger til identifikation af beløbet.

Stk. 3. Tilbagebetaling af moms som følge af ændrede oplysninger sker ved, at identifikationsmedlemsstaten informerer forbrugsmedlemsstaten om de ændrede oplysninger. Herefter sker der tilbagebetaling i henhold til forbrugsmedlemsstatens regler. Betalingen foregår direkte mellem forbrugsmedlemsstaten og tredjelandsvirksomheden.

Stk. 4. Efter anmodning skal tredjelandsvirksomheden oplyse et bankkontonummer med henblik på indbetalinger som følge af korrektioner.

Udelukkelse fra særordningen

§ 7. De statslige told- og skattemyndigheder kan udelukke en tredjelandsvirksomhed fra særordningen, såfremt denne, i fire på hinanden følgende afgiftsperioder, undlader at rette sig efter reglerne for særordningen, jf. lovens § 66, stk. 5. Udelukkelse fra særordningen har øjeblikkelig virkning.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2003.

Skatteministeriet, den 17. juni 2003

Svend Erik Hovmand

/John Fuhrmann

Bilag 1

RÅDETS DIREKTIV 2002/38/EF af 7. maj 2002 om ændring og midlertidig ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 93,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1) ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2) ,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (3) , og

ud fra følgende betragtninger:

(1)   De nuværende momsregler for radio- og tv-spredningstjenester og elektronisk leverede tjenesteydelser i artikel 9 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (4)   er ikke tilstrækkelige til at omfatte sådanne tjenester, der forbruges i Fællesskabet, og de kan heller ikke hindre konkurrenceforvridning på dette område.

(2)   For at det indre marked kan fungere tilfredsstillende, bør en sådan konkurrenceforvridning fjernes, og der bør indføres nye, harmoniserede regler for denne type aktiviteter. På området for elektronisk handel bør der navnlig ske beskatning af disse tjenester i Fællesskabet, når de leveres mod vederlag og anvendes af kunder, som er etableret her, og de bør ikke beskattes, hvis de anvendes uden for Fællesskabet.

(3)   Med henblik herpå bør radio- og tv-spredningstjenester og elektronisk leverede tjenesteydelser fra tredjelande til personer etableret i Fællesskabet eller fra Fællesskabet til aftagere etableret i tredjelande beskattes på aftagerens sted.

(4)   For at definere elektronisk leverede tjenesteydelser bør eksempler på sådanne tjenesteydelser medtages i et bilag til direktivet.

(5)   For at gøre det lettere for operatører, der leverer tjenesteydelser elektronisk, og som hverken er etableret inden for eller forpligtet til at være momsregistreret i Fællesskabet, at overholde afgiftsmæssige forpligtelser, bør der indføres en særordning. Ved anvendelse af denne ordning bør en operatør, der leverer sådanne tjenesteydelser ad elektronisk vej til ikke-afgiftspligtige personer inden for Fællesskabet, hvis han ikke på anden måde er momsregistreret i Fællesskabet, kunne vælge identifikation i en enkelt medlemsstat.

(6) Den ikke-etablerede operatør, der ønsker at benytte sig af særordningen, bør opfylde kravene i denne og alle relevante gældende bestemmelser i den medlemsstat, hvor tjenesteydelserne forbruges.

(7) Identifikationsmedlemsstaten bør under visse betingelser kunne udelukke en ikke-etableret operatør fra denne særordning.

(8) Når en ikke-etableret operatør vælger særordningen, tilbagebetales al indgående merværdiafgift, som han har betalt for goder og tjenesteydelser, som han har brugt med henblik på sine skattepligtige aktiviteter under særordningen, af den medlemsstat, i hvilken den indgåede merværdiafgift er blevet betalt, jf. ordningerne i Rådets trettende direktiv 86/560/EØF af 17. november 1986 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter Foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret på Fællesskabets område (5) . De fakultative begrænsninger for tilbagebetaling i artikel 2, stk. 2 og 3, samt artikel 4, stk. 2, i samme direktiv bør ikke finde anvendelse.

(9) Medlemsstaterne bør på betingelser, som de selv fastsætter, give tilladelse til, at visse momsopgørelser og -angivelser kan afgives ad elektronisk vej og kan også kræve, at det sker elektronisk.

(10)   De bestemmelser, der vedrører indførelse af elektroniske afgiftsangivelser, bør vedtages permanent. Det er ønskeligt, at alle andre bestemmelser vedtages midlertidigt for en periode på tre år, som kan forlænges af praktiske årsager, men de bør under alle omstændigheder, baseret på erfaringerne, revideres inden tre år efter den 1. juli 2003.

(11)   Direktiv 77/388/EØF bør derfor ændres tilsvarende

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 77/388/EØF foretages følgende midlertidige ændringer:

1)   Artikel 9 ændres således:

a)   I stk. 2, litra e), ændres det afsluttende punktum til et komma, og der tilføjes følgende led:

»   radio- og tv-spredningstjenester,

  elektronisk leverede tjenesteydelser, bl.a. som anført i bilag L.«

b)   I stk. 2 tilføjes følgende litra:

»f)   det sted, hvor de i det sidste led af litra e) anførte tjenesteydelser leveres, er, når de præsteres til ikke-afgiftspligtige personer, der er etableret, har bopæl eller normalt er bosiddende i en medlemsstat, af en afgiftspligtig person, der har etableret hjemstedet for sin virksomhed eller har et fast forretningssted, hvorfra tjenesteydelserne leveres, uden for Fællesskabet, eller i mangel af et sådant hjemsted eller et fast forretningssted har sin bopæl eller normalt er bosiddende uden for Fællesskabet, det sted, hvor den ikke-afgiftspligtige person er etableret, har sin bopæl eller normalt er bosiddende.«

c)   I stk. 3 affattes den indledende sætning således:

  »3. Med henblik på at undgå dobbelt påligning af afgifter, ikke-påligning af sådanne eller konkurrencefordrejning kan medlemsstaterne med hensyn til tjenesteydelser i henhold til stk. 2, litra e), med undtagelse af de tjenesteydelser, der er nævnt i sidste led, når de leveres til en ikke-afgiftspligtig person, og også med hensyn til udlejning af transportformer anse:«

d)   Stk. 4 affattes således:

  »4. I forbindelse med teletjenester og radio- og tv-spredningstjenester i henhold til stk. 2, litra e), anvender medlemsstaterne stk. 3, litra b), når de leveres til ikke-afgiftspligtige personer, der er etableret, har bopæl eller normalt er bosiddende i en medlemsstat, af en afgiftspligtig person, der har etableret hjemstedet for sin virksomhed eller har et fast forretningssted uden for Fællesskabet, hvorfra tjenesteydelserne leveres, eller i mangel af et sådant hjemsted eller fast forretningssted har sin bopæl eller normalt er bosiddende uden for Fællesskabet. «

2)   I artikel 12, stk. 3, litra a), tilføjes følgende fjerde afsnit:

  »Tredje afsnit finder ikke anvendelse på de tjenesteydelser, der henvises til i sidste led i artikel 9, stk. 2, litra e).«

3)   Der tilføjes følgende artikel:

»Artikel 26c

Særordning for ikke-etablerede afgiftspligtige personer, der leverer elektroniske tjenesteydelser til ikke-afgiftspligtige personer

A. Definitioner

I denne artikel forstås med forbehold af andre fællesskabsbestemmelser ved:

a)   »ikke-etableret afgiftspligtig person«: en afgiftspligtig person, som hverken har etableret hjemstedet for sin virksomhed eller har et fast forretningssted inden for Fællesskabets område, og som ikke på anden måde kræves momsregistreret i henhold til artikel 22

b)   »elektroniske tjenesteydelser« og »elektronisk leverede tjenesteydelser«: de tjenesteydelser, der henvises til i artikel 9, stk. 2, litra e), andet led

c)   »identifikationsmedlemsstat«: den medlemsstat, som den ikke-etablerede afgiftspligtige person vælger at kontakte for at anmelde, hvornår hans virksomhed som afgiftspligtig inden for Fællesskabets område påbegyndes i henhold til bestemmelserne i denne artikel

d)   »forbrugsmedlemsstat«: den medlemsstat, hvor leveringen af de elektroniske tjenesteydelser anses for at finde sted i henhold til artikel 9, stk. 2, litra f)

e)   »merværdiafgiftsangivelse«: en angivelse som indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at fastlægge det afgiftsbeløb, der skal opkræves i hver medlemsstat.

B. Særordning for elektronisk leverede tjenesteydelser

1. Medlemsstaterne skal tillade en ikke-etableret afgiftspligtig person, som leverer elektroniske tjenesteydelser til en ikke-afgiftspligtig person, som er etableret eller har sin bopæl eller normalt er bosiddende i en medlemsstat, at anvende en særordning i henhold til følgende bestemmelser. Særordningen finder anvendelse på alle leveringer inden for Fællesskabet.

2. Den ikke-etablerede afgiftspligtige person skal anmelde påbegyndelse, ændring og ophør af sin virksomhed som afgiftspligtig til identifikationsmedlemsstaten, hvis han ikke mere er omfattet af særordningen. Denne anmeldelse skal foretages elektronisk.

Oplysningerne fra den ikke-etablerede afgiftspligtige person til identifikationsmedlemsstaten om påbegyndelse af hans afgiftspligtige aktiviteter skal indeholde følgende enkeltheder til identifikationen: navn, postadresse, elektroniske adresser med websteder, eventuelt momsregistreringsnummer i hans hjemland og en erklæring om, at vedkommende ikke er momsregistreret i Fællesskabet. Den ikke-etablerede afgiftspligtige person skal meddele identifikationsmedlemsstaten enhver ændring i de afgivne oplysninger.

3. Identifikationsmedlemsstaten skal identificere den ikke-etablerede afgiftspligtige person ved hjælp af et individuelt nummer. På grundlag af de oplysninger, der anvendes til denne identifikation, kan forbrugsmedlemsstaterne have deres egne identifikationsordninger.

Identifikationsmedlemsstaten skal elektronisk meddele den ikke-etablerede afgiftspligtige person det identifikationsnummer, der er tildelt ham.

4. Identifikationsmedlemsstaten skal udelukke den ikke-etablerede afgiftspligtige person fra identifikationsregisteret, hvis:

a)   han meddeler, at han ikke længere præsterer elektroniske tjenesteydelser, eller

b)   det på anden måde kan antages, at hans afgiftspligtige aktiviteter er bragt til ophør, eller

c)   han ikke længere opfylder de nødvendige krav for at måtte anvende særordningen, eller

d)   han til stadighed undlader at rette sig efter reglerne for særordningen.

5. Den ikke-etablerede afgiftspligtige person skal til identifikationsmedlemsstaten elektronisk indsende en merværdiafgiftsangivelse for hvert kvartal, uanset om der er leveret elektroniske tjenesteydelser eller ej. Angivelsen skal indsendes inden for 20 dage efter udgangen af den indberetningsperiode, som angivelsen vedrører.

Merværdiafgiftsangivelsen skal indeholde identifikationsnummeret samt for hver enkelt forbrugsmedlemsstat, hvor afgifter er forfaldne, den samlede værdi uden moms af leverancerne af elektroniske tjenesteydelser for indberetningsperioden og det samlede tilsvarende afgiftsbeløb. Også de gældende afgiftssatser og det samlede skyldige afgiftsbeløb skal angives.

6. Merværdiafgiftsangivelsen skal udarbejdes i euro. Medlemsstater, der ikke har indført euroen, kan kræve, at afgiftsangivelsen udarbejdes i den nationale valuta. Hvis leverancerne er foretaget i andre valutaer, anvendes kursen på den sidste dag i indberetningsperioden, når merværdiafgiftsangivelsen udfyldes. Omregningen skal ske til de valutakurser, som Den Europæiske Centralbank har offentliggjort for den dag, eller, hvis der ikke har været nogen offentliggørelse den dag, den næste offentliggørelsesdag.

7. Den ikke-etablerede afgiftspligtige person skal indbetale merværdiafgiften, samtidig med at angivelsen indsendes. Betalingen skal ske til en bankkonto denomineret i euro, der er udpeget af identifikationsmedlemsstaten. Medlemsstater, der ikke har indført euroen, kan kræve, at betaling sker til en bankkonto denomineret i den nationale valuta.

8. Uanset artikel 1, stk. 1, i direktiv 86/560/EØF får en ikke-etableret afgiftspligtig person, der gør brug af denne særordning, i stedet for at foretage fradrag i henhold til artikel 17, stk. 2, i nærværende direktiv, tilbagebetalt merværdiafgift i overensstemmelse med direktiv 86/560/EØF. Artikel 2, stk. 2 og 3, og artikel 4, stk. 2, i direktiv 86/560/EØF finder ikke anvendelse på tilbagebetaling i forbindelse med elektroniske leverancer, der er omfattet af denne særordning.

9. En ikke-etableret afgiftspligtig person fører et tilstrækkeligt detaljeret regnskab med de transaktioner, der er omfattet af denne særordning, til at forbrugsmedlemsstatens skattemyndigheder kan fastslå, at den i punkt 5 nævnte merværdiafgiftsangivelse er korrekt. Dette regnskab skal efter anmodning gøres elektronisk tilgængeligt for identifikationsmedlemsstaten og for forbrugsmedlemsstaten. Dette regnskab skal opbevares i en periode på ti år fra udgangen af det år, hvor transaktionen blev foretaget.

10. Artikel 21, stk. 2, litra b), finder ikke anvendelse på en ikke-etableret afgiftspligtig person, som har valgt denne særordning.«

Artikel 2

I artikel 28h i direktiv 77/388/EØF foretages følgende ændringer i artikel 22:

1)   Stk. 1, litra a), affattes således:

»a)   Enhver afgiftspligtig person skal anmelde påbegyndelse, ændring og ophør af sin virksomhed som afgiftspligtig. Medlemsstaterne tillader på betingelser, som de selv fastsætter, den afgiftspligtige at foretage sådanne anmeldelser elektronisk og kan også kræve, at det sker elektronisk. «

2)   Stk. 4, litra a), affattes således:

»a)   Enhver afgiftspligtig person skal indgive en angivelse inden for en af medlemsstaterne nærmere fastsat frist. Denne frist må højst være på to måneder regnet fra udløbet af hver afgiftsperiode. Afgiftsperioden fastsættes af medlemsstaterne til en, to eller tre måneder. Medlemsstaterne kan dog fastsætte andre perioder, der imidlertid ikke må overstige et år. Medlemsstaterne tillader på betingelser, som de selv fastsætter, den afgiftspligtige at foretage sådanne angivelser elektronisk og kan også kræve, at det sker elektronisk.«

3)   Stk. 6, litra a), affattes således:

»a)   Medlemsstaterne kan kræve, at den afgiftspligtige person indgiver en angivelse indeholdende alle de i stk. 4 nævnte oplysninger vedrørende samtlige transaktioner i det foregående år. Denne angivelse skal indeholde alle nødvendige oplysninger til brug for eventuelle berigtigelser. Medlemsstaterne tillader på betingelser, som de selv fastsætter, den afgiftspligtige at afgive sådanne angivelser elektronisk og kan også kræve, at det sker elektronisk.«

4)   Stk. 6, litra b), andet afsnit, affattes således:

  »Oversigten over angivelserne udarbejdes for hvert kvartal i en periode og efter procedurer, der fastlægges af medlemsstaterne, som træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at bestemmelserne om administrativt samarbejde inden for indirekte beskatning under alle omstændigheder overholdes. Medlemsstaterne tillader på betingelser, som de selv fastsætter, den afgiftspligtige at afgive sådanne angivelser elektronisk og kan også kræve, at det sker elektronisk. «

Artikel 3

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv den 1. juli 2003. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Artikel 1 anvendes for en periode på tre år fra datoen i artikel 3, stk. 1.

Artikel 5

Rådet tager på grundlag af en rapport fra Kommissionen bestemmelserne i artikel 1 i dette direktiv op til revision inden den 30. juni 2006 og træffer enten i overensstemmelse med artikel 93 i traktaten foranstaltninger på et ikke-diskriminerende grundlag vedrørende en hensigtsmæssig elektronisk mekanisme med henblik på pålæggelse, angivelse, opkrævning og fordeling af afgiftsprovenu fra elektronisk leverede tjenesteydelser med afgiftspligt på forbrugsstedet eller, på grundlag af et forslag fra Kommissionen, med enstemmighed afgørelse om forlængelse af perioden i artikel 4, hvis det af praktiske årsager skønnes nødvendigt.

Artikel 6

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende .

Artikel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2002.

På Rådets vegne

R. DE RATO Y FIGAREDO

Formand

BILAG

»BILAG L

VEJLEDENDE LISTE OVER ELEKTRONISK LEVEREDE TJENESTEYDELSER I HENHOLD TIL ARTIKEL 9, STK. 2, LITRA E)

1.   Levering og hosting af websteder, fjernvedligeholdelse af software og hardware

2.   Levering og ajourføring af software

3.   Levering af billeder, tekster og information og tilrådighedsstillelse af databaser

4.   Levering af musik eller af film, spil, herunder hasardspil eller spil om penge, udsendelser eller politiske, kulturelle og kunstneriske begivenheder, sportsbegivenheder, videnskabelige begivenheder eller underholdning

5.   Levering af fjernundervisning

Når en leverandør af en tjenesteydelse og hans kunde kommunikerer via elektronisk post, betyder dette ikke i sig selv, at denne tjenesteydelse er en elektronisk tjenesteydelse i den i sidste led i artikel 9, stk. 2, litra e), omhandlede betydning.«

(1) EFT C 337 E af 28.11.2000, s. 65.

(2) EFT C 232 af 17.8.2001, s. 202.

(3) EFT C 116 af 20.4.2001, s. 59.

(4) EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 2001/115/EF (EFT L 15 af 17.1.2002, s. 24).

(5) EFT L 326 af 21.11.1986, s. 40.

Officielle noter:

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2002/38/EF af 7. maj 2002 om ændring og midlertidig ændring af direktiv 77/388/EØF, hvad angår merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektroniske leverede tjenesteydelser (EF-Tidende 2002, L 128/41). Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2002/38/EF af 7. maj 2002 om ændring og midlertidig ændring af direktiv 77/388/EØF, hvad angår merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektroniske leverede tjenesteydelser (EF-Tidende 2002, L 128/41).

Bilag 5: 6. momsdirektiv pr. 15. december 2002

 

6. momsdirektiv inklusiv indhold i Bilag C findes her i pdf-format. Klik her for at få vist direktivet .

Bilag 6: Henvisninger 2001; SKM - TfS - SKAT

 

SKM2001.666.VLR TfS 2001, 827 Skat 2001.775
SKM2001.665.ØLR TfS 2001, 650 Skat 2001.562
SKM2001.664.ØLR TfS 2001, 634 Skat 2001.611
SKM2001.663.VLR TfS 2001, 913 Skat 2002.41
SKM2001.662.ØLR TfS 2001, 853 Skat 2002.400
SKM2001.661.ØLR TfS 2002, 68 Skat 2001.873
SKM2001.660.HR TfS 2001, 951 Skat 2001.927
SKM2001.659.ØLR TfS 2001, 954 Skat 2001.861
SKM2001.658.TSS TfS 2002, 145 Skat 2002.129
SKM2001.657.LR TfS 2002, 86 Skat 2002.73
SKM2001.656.LR TfS 2002, 87 Skat 2002.176
SKM2001.655.ØLR TfS 2002, 66 Skat 2001.958
SKM2001.654.ØLR TfS 2001, 982 Skat 2001.904
SKM2001.653.TSS TfS 2002, 105 Skat 2002.75
SKM2001.652.TSS TfS 2002, 78 Skat 2002.74
SKM2001.651.TSS TfS 2002, 79 Skat 2002.76
SKM2001.650.VLR TfS 2001, 956 Skat 2001.906
SKM2001.649.ØLR TfS 2001, 854 Skat 2001.793
SKM2001.648.ØLR TfS 2001, 631 Skat 2001.532
SKM2001.647.ØLR TfS 2002, 69 Skat 2001.847
SKM2001.646.TSS TfS 2002, 108 Skat 2002.72
SKM2001.645.TSS TfS 2002, 110 Skat 2002.130
SKM2001.644.TSS TfS 2002, 109 Skat 2002.104
SKM2001.643.ØLR TfS 2001, 953 Skat 2001.903
SKM2001.642.VLR TfS 2002, 60 Skat 2001.871
SKM2001.641.ØLR TfS 2001, 633 Skat 2001.560
SKM2001.640.VLR TfS 2001, 399 Skat 2001.334
SKM2001.639.BR TfS 2001, 637 Skat 2001.564
SKM2001.638.LR TfS 2002, 75 Skat 2002.48
SKM2001.637.LR TfS 2002, 76 Skat 2002.49
SKM2001.636.LR TfS 2002, 140 Skat 2002.47
SKM2001.635.ØLR TfS 2001, 930 Skat 2001.870
SKM2001.634.TSS TfS 2002, 107 Skat 2002.105
SKM2001.633.LSR TfS 2002, 118 Skat 2002.42
SKM2001.632.LSR TfS 2002, 122 Skat 2002.43
SKM2001.631.LSR TfS 2002, 121 Skat 2002.64
SKM2001.630.LSR TfS 2002, 133 Skat 2002.65
SKM2001.629.LSR TfS 2002, 120 Skat 2002.63
SKM2001.628.LSR TfS 2002, 119 Skat 2002.62
SKM2001.627.ØLR TfS 2001, 931 Skat 2001.862
SKM2001.626.VLR TfS 2001, 932 Skat 2001.846
SKM2001.625.ØLR TfS 2002, 183 Skat 2001.788
SKM2001.624.HR TfS 2001, 896 Skat 2001.844
SKM2001.623.VLR   Skat 2001.683
SKM2001.622.LSR TfS 2002, 71 Skat 2002.44
SKM2001.621.LSR TfS 2002, 134 Skat 2002.66
SKM2001.620. LSR TfS 2002, 70 Skat 2002.61
SKM2001.619.VLR TfS 2002, 160 Skat 2001.822
SKM2001.618.ØLR TfS 2001, 911 Skat 2001.863
SKM2001.617.TSS TfS 2002, 106 Skat 2002.131
SKM2001.616.VLR TfS 2001, 900 Skat 2001.819
SKM2001.615.LSR TfS 2002, 135 Skat 2002.67
SKM2001.614.LSR TfS 2002, 72 Skat 2002.68
SKM2001.613.LSR TfS 2002, 73 Skat 2002.45
SKM2001.612.LSR TfS 2002, 74 Skat 2002.69
SKM2001.611.LSR TfS 2002, 136 Skat 2002.70
SKM2001.610.LSR TfS 2002, 137 Skat 2002.71
SKM2001.609.LSR TfS 2002, 138 Skat 2002.46
SKM2001.608.HR TfS 2001, 910 Skat 2001.817
SKM2001.607.ØLR TfS 2001, 899 Skat 2001.848
SKM2001.606.ØLR TfS 2001, 758 Skat 2001.685
SKM2001.605.DEP TfS 2002, 44 Skat 2002.23
SKM2001.604.HR TfS 2001, 898 Skat 2001.456
SKM2001.603.VLR TfS 2001, 878 Skat 2001.821
SKM2001.602.VLR TfS 2001, 766 Skat 2001.751
SKM2001.601.ØLR TfS 2002, 230  
SKM2001.600.LSR TfS 2002, 43 Skat 2002.20
SKM2001.599.LSR TfS 2002, 170 Skat 2002.22
SKM2001.598.LSR TfS 2002, 139 Skat 2002.21
SKM2001.597.ØLR TfS 2002, 40 Skat 2002.266
SKM2001.596.VLR TfS 2002, 61 Skat 2002.124
SKM2001.595.HR TfS 2001, 869 Skat 2001.701
SKM2001.594.DEP TfS 2002, 124 Skat 2002.12
SKM2001.593.DEP TfS 2002, 141 Skat 2002.10
SKM2001.592.ØLR TfS 2002, 12 Skat 2001.599
SKM2001.591.VLR TfS 2001, 901 Skat 2001.824
SKM2001.590.VLR TfS 2001, 902 Skat 2001.823
SKM2001.589.VLR TfS 2001, 857 Skat 2001.791
SKM2001.588.LSR TfS 2001, 987 Skat 2001.937
SKM2001.587.LSR TfS 2002, 13 Skat 2001.942
SKM2001.586.LSR TfS 2002, 62 Skat 2001.941
SKM2001.585.LSR TfS 2001, 989 Skat 2001.943
SKM2001.584.LSR TfS 2002, 5 Skat 2001.938
SKM2001.583.LSR TfS 2001, 986 Skat 2001.936
SKM2001.582.ØLR TfS 2001, 825 Skat 2001.789
SKM2001.581.VLR TfS 2001, 858 Skat 2001.910
SKM2001.580.TSS TfS 2001, 979 Skat 2001.945
SKM2001.579.LR TfS 2002, 7 Skat 2001.947
SKM2001.578.LR TfS 2001, 990 Skat 2001.948
SKM2001.577.LSR TfS 2002, 41 Skat 2001.939
SKM2001.576.LSR TfS 2002, 14 Skat 2001.944
SKM2001.575.LSR TfS 2001, 988 Skat 2001.940
SKM2001.574.VLR TfS 2002, 4 Skat 2001.727
SKM2001.573.VLR TfS 2001, 957 Skat 2001.728
SKM2001.572.ØLR TfS 2002, 2 Skat 2001.674
SKM2001.571.ØLR TfS 2001, 983 Skat 2001.581
SKM2001.570.ØLR TfS 2002, 3 Skat 2001.538
SKM2001.569.VLR TfS 2001, 984 Skat 2001.539
SKM2001.568.VLR TfS 2001, 985  
SKM2001.567.VLR TfS 2001, 959 Skat 2001.443
SKM2001.566.VLR TfS 2001, 958 Skat 2001.626
SKM2001.565.VLR TfS 2001, 960 Skat 2001.221
SKM2001.564.VLR TfS 2001, 856 Skat 2001.790
SKM2001.563.HR TfS 2001, 755 Skat 2001.749
SKM2001.562.ØLR TfS 2001, 730 Skat 2001.640
SKM2001.561.LR TfS 2001, 972 Skat 2001.949
SKM2001.560.LR TfS 2001, 968 Skat 2001.946
SKM2001.559.VLR TfS 2001, 759 Skat 2001.719
SKM2001.558.VLR TfS 2001, 870 Skat 2001.724
SKM2001.557.LR TfS 2002, 16 Skat 2001.921
SKM2001.556.LR TfS 2002, 17 Skat 2001.923
SKM2001.555.LR TfS 2002, 18 Skat 2002.109
SKM2001.554.DEP TfS 2001, 974 Skat 2001.877
SKM2001.553.ØLR TfS 2001, 955 Skat 2001.911
SKM2001.552.TSS TfS 2001, 909 Skat 2001.876
SKM2001.551.LSR TfS 2001, 938 Skat 2001.918
SKM2001.550.LSR TfS 2001, 966 Skat 2001.919
SKM2001.549.LSR TfS 2001, 961 Skat 2001.915
SKM2001.548.LSR TfS 2001, 935 Skat 2001.916
SKM2001.547.LSR TfS 2001, 934 Skat 2001.912
SKM2001.546.LSR TfS 2001, 936 Skat 2001.917
SKM2001.545.ØLR TfS 2001, 826 Skat 2001.774
SKM2001.544.VLR TfS 2001, 828 Skat 2001.750
SKM2001.543.VLR TfS 2001, 859 Skat 2001.723/794
SKM2001.542.ØLR TfS 2001, 765 Skat 2001.725
SKM2001.541.ØLR TfS 2001, 739 Skat 2001.682
SKM2001.540.LR TfS 2001, 919 Skat 2001.920
SKM2001.539.HR TfS 2001, 756 Skat 2001.671
SKM2001.538.HR TfS 2001, 494 Skat 2001.419
SKM2001.537.LSR TfS 2001, 967 Skat 2001.913
SKM2001.536.LSR TfS 2001, 914 Skat 2001.914
SKM2001.535.TSS TfS 2002, 9 Skat 2001.883
SKM2001.534.DEP TfS 2001, 921 Skat 2001.878
SKM2001.533.VLR TfS 2001, 912 Skat 2001.820
SKM2001.532.ØLR TfS 2001, 729 Skat 2001.654
SKM2001.531.ØLR TfS 2001, 381 Skat 2001.344
SKM2001.530.LR TfS 2001, 918 Skat 2001.890
SKM2001.529.LR TfS 2001, 940 Skat 2001.892
SKM2001.528.LR TfS 2001, 915 Skat 2001.891
SKM2001.527.LR TfS 2001, 943 Skat 2001.922
SKM2001.526.LR TfS 2001, 941 Skat 2001.889
SKM2001.525.LR TfS 2001, 942 Skat 2001.888
SKM2001.524.LR TfS 2001, 971 Skat 2001.882
SKM2001.523.LR TfS 2001, 969 Skat 2001.880
SKM2001.522.LR TfS 2001, 944 Skat 2001.887
SKM2001.521.DEP TfS 2001, 950 Skat 2002.11
SKM2001.520.VLR TfS 2001, 795 Skat 2001.720
SKM2001.519.HR TfS 2001, 728 Skat 2001.669
SKM2001.518.HR TfS 2001, 727 Skat 2001.670
SKM2001.517.VLR TfS 2001, 665 Skat 2001.609
SKM2001.516.LR TfS 2001, 917 Skat 2001.886
SKM2001.515.ØLR TfS 2001, 757 Skat 2001.703
SKM2001.514.VLR TfS 2001, 767 Skat 2001.702
SKM2001.513.HR TfS 2001, 719 Skat 2001.639
SKM2001.512.ØLR TfS 2001, 740 Skat 2001.684
SKM2001.511.VLR TfS 2001, 731 Skat 2001.672
SKM2001.510.TSS TfS 2001, 920 Skat 2001.884
SKM2001.509.LR TfS 2001, 916 Skat 2001.885
SKM2001.508.VLR TfS 2001, 745 Skat 2001.657
SKM2001.507.HR TfS 2001, 702 Skat 2001.622
SKM2001.506.ØLR TfS 2001, 632 Skat 2001.533
SKM2001.505.LR TfS 2001, 893 Skat 2001.881
SKM2001.504.ØLR TfS 2001, 649 Skat 2001.561
SKM2001.503.VLR TfS 2001, 667 Skat 2001.509
SKM2001.502.HR TfS 2001, 569 Skat 2001.489
SKM2001.501.ØLR TfS 2001, 570 Skat 2001.510
SKM2001.500.HR TfS 2001, 461 Skat 2001.457
SKM2001.499.ØLR TfS 2001, 444 Skat 2001.371
SKM2001.498.HR TfS 2001, 422 Skat 2001.348
SKM2001.497.HR TfS 2001, 545 Skat 2001.490
SKM2001.496.VLR TfS 2001, 445 Skat 2001.368
SKM2001.495.HR TfS 2001, 368 Skat 2001.330
SKM2001.494.VLR TfS 2001, 384 Skat 2001.343
SKM2001.493.LR TfS 2002, 15 Skat 2002.108
SKM2001.492.VLR TfS 2001, 742 Skat 2001.655
SKM2001.491.VLR TfS 2001, 743 Skat 2001.656
SKM2001.490.VLR TfS 2001, 744 Skat 2001.673
SKM2001.489.ØLR TfS 2001, 704 Skat 2001.624
SKM2001.488.HR TfS 2001, 703 Skat 2001.623
SKM2001.487.VLR TfS 2001, 547 Skat 2001.468
SKM2001.486.VLR TfS 2001, 599 Skat 2001.601
SKM2001.485.VLR TfS 2001, 398 Skat 2001.317
SKM2001.484.TSS TfS 2001, 867 Skat 2001.857
SKM2001.483.HR TfS 2001, 493 Skat 2001.455
SKM2001.482.VLR TfS 2001, 598 Skat 2001.600
SKM2001.481.VLR TfS 2001, 635 Skat 2001.559
SKM2001.480.ØLR   Skat 2001.470
SKM2001.479.HR TfS 2001, 586 Skat 2001.531
SKM2001.478.VLR TfS 2001, 612 Skat 2001.537
SKM2001.477.ØLR TfS 2001, 477 Skat 2001.422
SKM2001.476.ØLR TfS 2001, 463 Skat 2001.424
SKM2001.475.VLR TfS 2001, 426 Skat 2001.352
SKM2001.474.LSR TfS 2001, 962 Skat 2001.850
SKM2001.473.LSR TfS 2001, 964 Skat 2001.853
SKM2001.472.LSR TfS 2001, 963 Skat 2001.852
SKM2001.471.LSR TfS 2001, 904 Skat 2001.826
SKM2001.470.LSR TfS 2001, 937 Skat 2001.829
SKM2001.469.LSR TfS 2002, 42 Skat 2001.833
SKM2001.468.LSR TfS 2001, 939 Skat 2001.832
SKM2001.467.LSR TfS 2002, 6 Skat 2001.828
SKM2001.466.LSR TfS 2001, 965 Skat 2001.831
SKM2001.465.LR TfS 2001, 970 Skat 2001.839
SKM2001.464.LR TfS 2001, 906 Skat 2001.838
SKM2001.463.LR TfS 2001, 907 Skat 2001.840
SKM2001.462.TSS TfS 2001, 973 Skat 2001.837
SKM2001.461.LSR TfS 2001, 880 Skat 2001.856
SKM2001.460.LSR TfS 2001, 905 Skat 2001.854
SKM2001.459.LSR TfS 2001, 882 Skat 2001.834
SKM2001.458.LSR TfS 2001, 879 Skat 2001.855
SKM2001.457.LSR TfS 2001, 883 Skat 2001.835
SKM2001.456.LSR TfS 2001, 881 Skat 2001.827
SKM2001.455.LSR TfS 2001, 885 Skat 2001.836
SKM2001.454.LSR TfS 2001, 884 Skat 2001.830
SKM2001.453.LSR TfS 2001, 903 Skat 2001.851
SKM2001.452.VLR TfS 2001, 652 Skat 2001.558
SKM2001.451.VLR TfS 2001, 597 Skat 2001.507
SKM2001.450.ØLR TfS 2001, 587 Skat 2001.508
SKM2001.449.ØLR TfS 2001, 546 Skat 2001.491
SKM2001.448.ØLR TfS 2001, 479 Skat 2001.341
SKM2001.447.ØLR TfS 2001, 396 Skat 2001.351
SKM2001.446.LR TfS 2001, 871 Skat 2001.812
SKM2001.445.TSS TfS 2001, 866 Skat 2001.811
SKM2001.444.TSS TfS 2001, 867 Skat 2001.809
SKM2001.443.LR TfS 2001, 887 Skat 2001.858
SKM2001.442.VLR   Skat 2001.423
SKM2001.441.VLR TfS 2001, 666 Skat 2001.610
SKM2001.440.VLR TfS 2001, 611 Skat 2001.469
SKM2001.439.ØLR TfS 2001, 476 Skat 2001.397
SKM2001.438.LR TfS 2002, 88 Skat 2001.813
SKM2001.437.ØLR TfS 2001, 496 Skat 2001.442
SKM2001.436.VLR TfS 2001, 200 Skat 2001.195
SKM2001.435.DEP TfS 2001, 975 Skat 2001.810
SKM2001.434.HR TfS 2001, 952 Skat 2001.805
SKM2001.433.ØLR TfS 2001, 480 Skat 2001.372
SKM2001.432.VLR TfS 2001, 482 Skat 2001.421
SKM2001.431.VLR TfS 2001, 446 Skat 2001.370
SKM2001.430.ØLR TfS 2001, 383 Skat 2001.301
SKM2001.429.VLR TfS 2001, 201 Skat 2001.180
SKM2001.428.VLR TfS 2001, 497 Skat 2001.420
SKM2001.427.VLR TfS 2001, 481 Skat 2001.440
SKM2001.426.DEP TfS 2001, 848 Skat 2001.798
SKM2001.425.LR TfS 2001, 835 Skat 2001.801
SKM2001.424.LR TfS 2001, 834 Skat 2001.799
SKM2001.423.TSS TfS 2001, 824 Skat 2001.795
SKM2001.422.TSS TfS 2001, 823 Skat 2001.796
SKM2001.421.DEP TfS 2001, 849 Skat 2001.797
SKM2001.420.LR TfS 2001, 833 Skat 2001.800
SKM2001.419.ØLR TfS 2001, 462 Skat 2001.398
SKM2001.418.VLR TfS 2001, 465 Skat 2001.367
SKM2001.417.VLR TfS 2001, 371 Skat 2001.273
SKM2001.416.HR TfS 2001, 309 Skat 2001.244
SKM2001.415.TSS TfS 2001, 847 Skat 2001.780
SKM2001.414.TSS TfS 2001, 836 Skat 2001.781
SKM2001.413.LR TfS 2001, 832 Skat 2001.783
SKM2001.412.LSR TfS 2001, 831 Skat 2001.761
SKM2001.411.VLR TfS 2001, 447 Skat 2001.353
SKM2001.410.ØLR TfS 2001, 443 Skat 2001.369
SKM2001.409.ØLR TfS 2001, 495 Skat 2001.441
SKM2001.408.ØLR TfS 2001, 464 Skat 2001.350
SKM2001.407.LSR TfS 2001, 829 Skat 2001.776
SKM2001.406.VLR TfS 2001, 675 Skat 2001.345/427
SKM2001.405.VLR TfS 2001, 698 Skat 2001.447
SKM2001.404.VLR TfS 2001, 697 Skat 2001.429
SKM2001.403.VLR TfS 2001, 693 Skat 2001.444
SKM2001.402.VLR TfS 2001, 696 Skat 2001.445
SKM2001.401.VLR TfS 2001, 695 Skat 2001.428
SKM2001.400.VLR TfS 2001, 694 Skat 2001.446
SKM2001.399.ØLR TfS 2001, 674 Skat 2001.426/337
SKM2001.398.VLR TfS 2001, 691 Skat 2001.425
SKM2001.397.VLR TfS 2001, 692 Skat 2001.448
SKM2001.396.ØLR TfS 2001, 380 Skat 2001.332
SKM2001.395.ØLR TfS 2001, 478 Skat 2001.391
SKM2001.394.LR TfS 2001, 808 Skat 2001.782
SKM2001.393.TSS TfS 2001, 792 Skat 2001.778
SKM2001.392.TSS TfS 2001, 793 Skat 2001.777
SKM2001.391.VLR TfS 2001, 427 Skat 2001.342
SKM2001.390.ØLR TfS 2001, 424 Skat 2001.349
SKM2001.389.ØLR TfS 2001, 397 Skat 2001.333
SKM2001.388.HR TfS 2001, 369 Skat 2001.331
SKM2001.387.TSS TfS 2001, 822 Skat 2001.779
SKM2001.386.ØLR TfS 2001, 357 Skat 2001.401
SKM2001.385.VLR TfS 2001, 428 Skat 2001.300
SKM2001.384.VLR TfS 2001, 362 Skat 2001.400
SKM2001.383.VLR TfS 2001, 361 Skat 2001.430
SKM2001.382.ØLR TfS 2001, 360 Skat 2001.181
SKM2001.381ØLR TfS 2001, 382 Skat 2001.315
SKM2001.380.LSR TfS 2001, 805 Skat 2001.732
SKM2001.379.LSR TfS 2001, 806 Skat 2001.734
SKM2001.378.LSR TfS 2001, 801 Skat 2001.762
SKM2001.377.LSR TfS 2001, 800 Skat 2001.758
SKM2001.376.LSR TfS 2001, 797 Skat 2001.755
SKM2001.375.LSR TfS 2001, 796 Skat 2001.756
SKM2001.374.LSR TfS 2001, 798 Skat 2001.757
SKM2001.373.LSR TfS 2001, 804 Skat 2001.730
SKM2001.372.LSR TfS 2001, 803 Skat 2001.729
SKM2001.371.LSR TfS 2001, 770 Skat 2001.733
SKM2001.370.LSR TfS 2001, 771 Skat 2001.736
SKM2001.369.LSR TfS 2001, 807 Skat 2001.735
SKM2001.368.LSR TfS 2001, 769 Skat 2001.731
SKM2001.367.LSR TfS 2001, 830 Skat 2001.760
SKM2001.366.LSR TfS 2001, 802 Skat 2001.763
SKM2001.365.LSR TfS 2001, 768 Skat 2001.754
SKM2001.364.LSR TfS 2001, 799 Skat 2001.759
SKM2001.363.DEP TfS 2001, 754 Skat 2001.711
SKM2001.362.DEP TfS 2001, 753 Skat 2001.710
SKM2001.361.TSS TfS 2001, 752 Skat 2001.709
SKM2001.360.LR TfS 2001, 760 Skat 2001.714
SKM2001.359.VLR TfS 2001, 217 Skat 2001.184
SKM2001.358.VLR TfS 2001, 364 Skat 2001.403
SKM2001.357.ØLR TfS 2001, 214 Skat 2001.49
SKM2001.356.VLR TfS 2001, 363 Skat 2001.402
SKM2001.355.ØLR TfS 2001, 358 Skat 2001.404
SKM2001.354.VLR TfS 2001, 365 Skat 2001.320
SKM2001.353.ØLR TfS 2001, 359 Skat 2001.196
SKM2001.352.ØLR TfS 2001, 213 Skat 2001.230
SKM2001.351.VLR TfS 2001, 218 Skat 2001.131
SKM2001.350.ØLR TfS 2001, 215 Skat 2001.897
SKM2001.349.ØLR TfS 2001, 216 Skat 2001.695
SKM2001.348.DEP TfS 2001, 776 Skat 2001.708
SKM2001.347.HR TfS 2001, 423 Skat 2001.245
SKM2001.346.ØLR TfS 2001, 199 Skat 2001.179
SKM2001.345.ØLR TfS 2001, 311 Skat 2001.227
SKM2001.344.HR TfS 2001, 198 Skat 2001.176
SKM2001.343.TSS TfS 2001, 751 Skat 2001.712
SKM2001.342.TSS TfS 2001, 748 Skat 2001.692
SKM2001.341.TSS TfS 2001, 747 Skat 2001.691
SKM2001.340.LR TfS 2001, 746 Skat 2001.693
SKM2001.339.LR TfS 2001, 774 Skat 2001.695
SKM2001.338.TSS TfS 2001, 750 Skat 2001.690
SKM2001.337.TSS TfS 2001, 764 Skat 2001.689
SKM2001.336.VLR TfS 2001, 313 Skat 2001.275
SKM2001.335.VLR TfS 2001, 314 Skat 2001.247
SKM2001.334.ØLR TfS 2001, 329 Skat 2001.274
SKM2001.333.LR TfS 2001, 772 Skat 2001.694
SKM2001.332.LR TfS 2001, 775 Skat 2001.696
SKM2001.331.LR TfS 2001, 773 Skat 2001.677
SKM2001.330.LR TfS 2001, 717 Skat 2001.676
SKM2001.329.LR TfS 2001, 723 Skat 2001.678
SKM2001.328.LSR TfS 2001, 722 Skat 2001.659
SKM2001.327.LSR TfS 2001, 886 Skat 2001.660
SKM2001.326.LSR TfS 2001, 705 Skat 2001.661
SKM2001.325.LSR TfS 2001, 707 Skat 2001.663
SKM2001.324.LSR TfS 2001, 721 Skat 2001.658
SKM2001.323.LSR TfS 2001, 706 Skat 2001.662
SKM2001.322.LR TfS 2001, 709 Skat 2001.645
SKM2001.321.LR TfS 2001, 711 Skat 2001.647
SKM2001.320.LR TfS 2001, 712 Skat 2001.648
SKM2001.319.LR TfS 2001, 710 Skat 2001.646
SKM2001.318.TSS TfS 2001, 716 Skat 2001.644
SKM2001.317.TSS TfS 2001, 701 Skat 2001.633
SKM2001.316.TSS TfS 2001, 679 Skat 2001.634
SKM2001.315.TSS TfS 2001, 713 Skat 2001.636
SKM2001.314.LSR TfS 2001, 688 Skat 2001.642
SKM2001.313.LSR TfS 2001, 680 Skat 2001.612
SKM2001.312.LSR TfS 2001, 684 Skat 2001.628
SKM2001.311.LSR TfS 2001, 671 Skat 2001.632
SKM2001.310.LSR TfS 2001, 669 Skat 2001.631
SKM2001.309.LSR TfS 2001, 670 Skat 2001.630
SKM2001.308.LSR TfS 2001, 687 Skat 2001.641
SKM2001.307.LSR TfS 2001, 683 Skat 2001.627
SKM2001.306.LSR TfS 2001, 689 Skat 2001.643
SKM2001.305.LSR TfS 2001, 685 Skat 2001.629
SKM2001.304.LSR TfS 2001, 589 Skat 2001.164
SKM2001.303.TSS TfS 2001, 690 Skat 2001.635
SKM2001.302.LSR TfS 2001, 682 Skat 2001.615
SKM2001.301.LSR TfS 2001, 672 Skat 2001.617
SKM2001.300.LSR TfS 2001, 686 Skat 2001.616
SKM2001.299.LSR TfS 2001, 681 Skat 2001.613
SKM2001.298.LSR TfS 2001, 708 Skat 2001.614
SKM2001.297.LSR TfS 2001, 406 Skat 2001.360
SKM2001.296.TSS TfS 2001, 648 Skat 2001.618
SKM2001.295.TSS TfS 2001, 673 Skat 2001.620
SKM2001.294.LR TfS 2001, 655 Skat 2001.619
SKM2001.293.DEP TfS 2001, 663 Skat 2001.602
SKM2001.292.LSR TfS 2001, 600 Skat 2001.566
SKM2001.291.TSS TfS 2001, 658 Skat 2001.593
SKM2001.290.LR TfS 2001, 638 Skat 2001.596
SKM2001.289.LR TfS 2001, 639 Skat 2001.591
SKM2001.288.LSR TfS 2001, 405 Skat 2001.359
SKM2001.287.LR TfS 2001, 642 Skat 2001.598
SKM2001.286.LR TfS 2001, 641 Skat 2001.595
SKM2001.285.LR TfS 2001, 656 Skat 2001.597
SKM2001.284.TSS TfS 2001, 643 Skat 2001.590
SKM2001.283.LSR TfS 2001, 621 Skat 2001.573
SKM2001.282.LSR TfS 2001, 616 Skat 2001.570
SKM2001.281.LSR TfS 2001, 620 Skat 2001.572
SKM2001.280.LSR TfS 2001, 613 Skat 2001.565
SKM2001.279.TSS TfS 2001, 630 Skat 2001.583
SKM2001.278.DEP TfS 2001, 596 Skat 2001.589
SKM2001.277.LSR TfS 2001, 653 Skat 2001.567
SKM2001.276.LSR TfS 2001, 654 Skat 2001.568
SKM2001.275.LSR TfS 2001, 617 Skat 2001.571
SKM2001.274.LSR TfS 2001, 615 Skat 2001.569
SKM2001.273.LSR TfS 2001, 619 Skat 2001.543
SKM2001.272.LSR TfS 2001, 614 Skat 2001.541
SKM2001.271.LSR TfS 2001, 622 Skat 2001.544
SKM2001.270.LSR TfS 2001, 618 Skat 2001.542
SKM2001.269.LSR TfS 2001, 623 Skat 2001.574
SKM2001.268.TSS TfS 2001, 645 Skat 2001.584
SKM2001.267.TSS TfS 2001, 646 Skat 2001.585
SKM2001.266.TSS TfS 2001, 647 Skat 2001.586
SKM2001.265.TSS TfS 2001, 629 Skat 2001.587
SKM2001.264.TSS TfS 2001, 628 Skat 2001.588
SKM2001.263.LR TfS 2001, 640 Skat 2001.576
SKM2001.262.LSR TfS 2001, 402 Skat 2001.355
SKM2001.261.LSR TfS 2001, 404 Skat 2001.358
SKM2001.260.LSR TfS 2001, 407 Skat 2001.361
SKM2001.259.LSR TfS 2001, 403 Skat 2001.357
SKM2001.258.LSR TfS 2001, 401 Skat 2001.356
SKM2001.257.LSR TfS 2001, 516 Skat 2001.517
SKM2001.256.TSS TfS 2001, 610 Skat 2001.575
SKM2001.255.LR TfS 2001, 604 Skat 2001.552
SKM2001.254.LR TfS 2001, 603 Skat 2001.527
SKM2001.253.LR TfS 2001, 605 Skat 2001.528
SKM2001.252.LR TfS 2001, 602 Skat 2001.551
SKM2001.251.LR TfS 2001, 601 Skat 2001.526
SKM2001.250.LR TfS 2001, 606 Skat 2001.529
SKM2001.249.TSS TfS 2001, 607 Skat 2001.525
SKM2001.248.LSR TfS 2001, 510 Skat 2001.511
SKM2001.247.LSR TfS 2001, 519 Skat 2001.521
SKM2001.246.LSR TfS 2001, 521 Skat 2001.545
SKM2001.245.LSR TfS 2001, 520 Skat 2001.522
SKM2001.244.LSR TfS 2001, 518 Skat 2001.519
SKM2001.243.LSR TfS 2001, 512 Skat 2001.512
SKM2001.242.TSS TfS 2001, 585 Skat 2001.548
SKM2001.241.LR TfS 2001, 590 Skat 2001.550
SKM2001.240.LSR TfS 2001, 523 Skat 2001.546
SKM2001.239.LSR TfS 2001, 524 Skat 2001.547
SKM2001.238.LSR TfS 2001, 515 Skat 2001.518
SKM2001.237.LSR TfS 2001, 517 Skat 2001.520
SKM2001.236.LSR TfS 2001, 514 Skat 2001.516
SKM2001.235.TSS TfS 2001, 627 Skat 2001.549
SKM2001.234.TSS TfS 2001, 584 Skat 2001.592
SKM2001.233.TSS TfS 2001, 568 Skat 2001.594
SKM2001.232.LSR TfS 2001, 513 Skat 2001.514
SKM2001.231.LSR TfS 2001, 511 Skat 2001.513
SKM2001.230.LR TfS 2001, 573 Skat 2001.502
SKM2001.229.LR TfS 2001, 572 Skat 2001.500
SKM2001.228.TSS TfS 2001, 550 Skat 2001.496
SKM2001.227.LR TfS 2001, 549 Skat 2001.501
SKM2001.226.TSS TfS 2001, 567 Skat 2001.495
SKM2001.225.LSR TfS 2001, 522 Skat 2001.523
SKM2001.224.TSS TfS 2001, 544 Skat 2001.493
SKM2001.223.TSS TfS 2001, 533 Skat 2001.494
SKM2001.222.LR TfS 2001, 537 Skat 2001.476/497
SKM2001.221.LR TfS 2001, 536 Skat 2001.477/498
SKM2001.220.LR TfS 2001, 540 Skat 2001.478
SKM2001.219.LR TfS 2001, 657 Skat 2001.479
SKM2001.218.TSS TfS 2001, 574 Skat 2001.475
SKM2001.217.LR TfS 2001, 538 Skat 2001.460
SKM2001.216.LR TfS 2001, 539 Skat 2001.466
SKM2001.215.TSS TfS 2001, 532 Skat 2001.473
SKM2001.214.LR TfS 2001, 535 Skat 2001.465
SKM2001.213.LSR TfS 2001, 331 Skat 2001.303
SKM2001.212.LSR TfS 2001, 337 Skat 2001.308
SKM2001.211.LSR TfS 2001, 339 Skat 2001.311
SKM2001.210.LSR TfS 2001, 334 Skat 2001.306
SKM2001.209.LSR TfS 2001, 333 Skat 2001.305
SKM2001.208.LSR TfS 2001, 336 Skat 2001.309
SKM2001.207.LSR TfS 2001, 332 Skat 2001.304
SKM2001.206.LSR TfS 2001, 338 Skat 2001.310
SKM2001.205.LSR TfS 2001, 335 Skat 2001.307
SKM2001.204.LSR TfS 2001, 340 Skat 2001.312
SKM2001.203.LSR TfS 2001, 548 Skat 2001.515
SKM2001.202.LR TfS 2001, 525 Skat 2001.464
SKM2001.201.LR TfS 2001, 526 Skat 2001.463
SKM2001.200.TSS TfS 2001, 509 Skat 2001.459
SKM2001.199.LR TfS 2001, 527 Skat 2001.462
SKM2001.198.LR TfS 2001, 528 Skat 2001.461
SKM2001.197.LR TfS 2001, 498 Skat 2001.450
SKM2001.196.LR TfS 2001, 484 Skat 2001.451
SKM2001.195.TSS TfS 2001, 474 Skat 2001.474
SKM2001.194.TSS TfS 2001, 460 Skat 2001.405
SKM2001.193.TSS TfS 2001, 459 Skat 2001.407
SKM2001.192.TSS TfS 2001, 468 Skat 2001.411
SKM2001.191.TSS TfS 2001, 467 Skat 2001.452
SKM2001.190.LR TfS 2001, 449 Skat 2001.408
SKM2001.189.LR TfS 2001, 448 Skat 2001.409
SKM2001.188.TSS TfS 2001, 442 Skat 2001.406
SKM2001.187.LR TfS 2001, 450 Skat 2001.410
SKM2001.186.HR TfS 2001, 291 Skat 2001.246
SKM2001.185.HR TfS 2001, 231 Skat 2001.215
SKM2001.184.ØLR TfS 2001, 349 Skat 2001.287
SKM2001.183.HR TfS 2001, 290 Skat 2001.243
SKM2001.182.VLR TfS 2001, 296 Skat 2001.248
SKM2001.181.VLR TfS 2001, 330 Skat 2001.219
SKM2001.180.VLR TfS 2001, 315 Skat 2001.249
SKM2001.179.DEP TfS 2001, 432 Skat 2001.378
SKM2001.178.DEP TfS 2001, 420 Skat 2001.377
SKM2001.177.DEP TfS 2001, 430 Skat 2001.376
SKM2001.176.VLR TfS 2001, 316 Skat 2001.226
SKM2001.175.VLR TfS 2001, 262 Skat 2001.229
SKM2001.174.VLR TfS 2001, 372 Skat 2001.291
SKM2001.173.VLR TfS 2001, 202 Skat 2001.142
SKM2001.172.ØLR TfS 2001, 292 Skat 2001.220
SKM2001.171.ØLR TfS 2001, 310 Skat 2001.288
SKM2001.170.ØLR TfS 2001, 350 Skat 2001.289
SKM2001.169.ØLR TfS 2001, 293 Skat 2001.228
SKM2001.168.ØLR TfS 2001, 370 Skat 2001.302
SKM2001.167.DEP TfS 2001, 118 Skat 2001.91
SKM2001.166.ØLR TfS 2001, 109 Skat 2001.
SKM2001.165.DEP TfS 2001, 181 Skat 2001.167
SKM2001.164.VLR TfS 2001, 173 Skat 2001.
SKM2001.163.TSS TfS 2001, 431 Skat 2001.379
SKM2001.162.TSS TfS 2001, 458 Skat 2001.431
SKM2001.161.TSS TfS 2001, 419 Skat 2001.380
SKM2001.160.LR TfS 2001, 429 Skat 2001.381
SKM2001.159.LSR TfS 2001, 252 Skat 2001.258
SKM2001.158.LSR TfS 2001, 272 Skat 2001.254
SKM2001.157.LSR TfS 2001, 279 Skat 2001.259
SKM2001.156.LSR TfS 2001, 257 Skat 2001.264
SKM2001.155.LSR TfS 2001, 277 Skat 2001.233
SKM2001.154.LSR TfS 2001, 251 Skat 2001.257
SKM2001.153.LSR TfS 2001, 274 Skat 2001.256
SKM2001.152.LSR TfS 2001, 273 Skat 2001.255
SKM2001.151.LSR TfS 2001, 278 Skat 2001.235
SKM2001.150.LSR TfS 2001, 255 Skat 2001.261
SKM2001.149.LSR TfS 2001, 253 Skat 2001.260
SKM2001.148.LSR TfS 2001, 280 Skat 2001.236
SKM2001.147.LSR TfS 2001, 254 Skat 2001.237
SKM2001.146.LSR TfS 2001, 276 Skat 2001.232
SKM2001.145.LSR TfS 2001, 275 Skat 2001.234
SKM2001.144.LSR TfS 2001, 256 Skat 2001.263
SKM2001.143.LSR TfS 2001, 281 Skat 2001.262
SKM2001.142.VLR TfS 2001, 248 Skat 2001.177
SKM2001.141.ØLR TfS 2001, 312 Skat 2001.191
SKM2001.140.VLR TfS 2001, 317 Skat 2001.193
SKM2001.139.HR TfS 2001, 232  
SKM2001.138.HR TfS 2001, 233 Skat 2001.188
SKM2001.137.TSS TfS 2001, 348 Skat 2001.322
SKM2001.136.LR TfS 2001, 353 Skat 2001.323
SKM2001.135.LR TfS 2001, 352 Skat 2001.324
SKM2001.134.LR TfS 2001, 354 Skat 2001.325
SKM2001.133.LR TfS 2001, 355 Skat 2001.326
SKM2001.132.LR TfS 2001, 356 Skat 2001.553
SKM2001.131.DEP TfS 2001, 282 Skat 2001.279
SKM2001.130.LR TfS 2001, 237 Skat 2001.210
SKM2001.129.LR TfS 2001, 258 Skat 2001.224
SKM2001.128.HR TfS 2001, 246 Skat 2001.202
SKM2001.127.HR TfS 2001, 234 Skat 2001.189
SKM2001.126.HR TfS 2001, 235 Skat 2001.173
SKM2001.125.ØLR TfS 2001, 261 Skat 2001.44
SKM2001.124.ØLR TfS 2001, 294 Skat 2001.203
SKM2001.123.ØLR TfS 2001, 236 Skat 2001.140
SKM2001.122.ØLR TfS 2001, 425 Skat 2001.204
SKM2001.121.VLR TfS 2001, 250 Skat 2001.127
SKM2001.120.VLR TfS 2001, 249 Skat 2001.206
SKM2001.119.VLR TfS 2001, 263 Skat 2001.197
SKM2001.118.VLR TfS 2001, 247 Skat 2001.194
SKM2001.117.VLR TfS 2001, 297 Skat 2001.190
SKM2001.116.VLR TfS 2001, 298 Skat 2001.192
SKM2001.115.VLR   Skat 2001.73
SKM2001.114.VLR TfS 2001, 265 Skat 2001.132
SKM2001.113.LSR TfS 2001, 204 Skat 2001.144
SKM2001.112.LSR TfS 2001, 97 Skat 2001.112
SKM2001.111.DEP TfS 2001, 117 Skat 2001.168
SKM2001.110.TSS TfS 2001, 367 Skat 2001.339
SKM2001.109.VLR TfS 2001, 131 Skat 2001.42
SKM2001.108.ØLR TfS 2001, 108 Skat 2001.866
SKM2001.107.VLR TfS 2001, 83 Skat 2001.40
SKM2001.106.HR TfS 2001, 54 Skat 2001.19
SKM2001.105.VLR TfS 2001, 91 Skat 2001.72
SKM2001.104.VLR TfS 2001, 130 Skat 2001.89
SKM2001.103.VLR TfS 2001, 129 Skat 2001.88
SKM2001.102.VLR TfS 2001, 110 Skat 2001.41
SKM2001.101.VLR TfS 2001, 84 Skat 2001.21
SKM2001.100.TSS TfS 2001, 328 Skat 2001.321
SKM2001.99.LSR TfS 2001, 179 Skat 2001.152
SKM2001.98.LSR TfS 2001, 165 Skat 2001.164
SKM2001.97.TSS TfS 2001, 79 Skat 2001.93
SKM2001.96.ØLR TfS 2001, 126 Skat 2001.20
SKM2001.95.VLR TfS 2001, 31 Skat 2000.893
SKM2001.94.ØLR TfS 2001, 128 Skat 2001.74
SKM2001.93.ØLR TfS 2001, 81 Skat 2000.868
SKM2001.92.ØLR TfS 2001, 58 Skat 2000.891
SKM2001.91.ØLR TfS 2001, 82 Skat 2001.75
SKM2001.90.ØLR TfS 2001, 67 Skat 2001.22
SKM2001.89.VLR TfS 2001, 30 Skat 2000.867
SKM2001.88.HR TfS 2001, 90 Skat 2001.38
SKM2001.87.HR TfS 2001, 89 Skat 2001.86
SKM2001.86.HR TfS 2001, 105 Skat 2001.84
SKM2001.85.HR TfS 2001, 106 Skat 2001.85
SKM2001.84.LSR TfS 2001, 175 Skat 2001.146
SKM2001.83.LSR TfS 2001, 138 Skat 2001.160
SKM2001.82.TSS TfS 2001, 78 Skat 2001.54
SKM2001.81.LR TfS 2001, 71 Skat 2000.859
SKM2001.80.LR TfS 2001, 74 Skat 2001.56
SKM2001.79.LR TfS 2001, 70 Skat 2001.76
SKM2001.78.LR TfS 2001, 72 Skat 2001.58
SKM2001.77.LR TfS 2001, 147 Skat 2001.114
SKM2001.76.LR TfS 2001, 146 Skat 2001.113
SKM2001.75.TSS TfS 2001, 121 Skat 2001.116
SKM2001.74.LR TfS 2001, 115 Skat 2001.115
SKM2001.73.LR TfS 2001, 34 Skat 2000.875
SKM2001.72.LR TfS 2001, 35 Skat 2000.901
SKM2001.70.ØLR TfS 2001, 107 Skat 2001.87
SKM2001.69.ØLR TfS 2001, 56 Skat 2000.926
SKM2001.68.ØLR TfS 2001, 157 Skat 2001.182
SKM2001.67.VLR TfS 2001, 61 Skat 2000.889
SKM2001.66.ØLR TfS 2001, 125 Skat 2001.70
SKM2001.65.ØLR TfS 2001, 171 Skat 2001.105
SKM2001.64.ØLR TfS 2001, 80 Skat 2001.39
SKM2001.63.VLR TfS 2001, 111 Skat 2001.46
SKM2001.62.VLR TfS 2001, 59 Skat 2000.921
SKM2001.61.ØLR TfS 2001, 66 Skat 2001.43
SKM2001.60.ØLR TfS 2001, 127 Skat 2001.45
SKM2001.59.ØLR TfS 2001, 68 Skat 2001.48
SKM2001.58.ØLR TfS 2001, 57 Skat 2000.888
SKM2001.57.VLR TfS 2001, 132 Skat 2001.47
SKM2001.56.VLR TfS 2001, 29 Skat 2000.925
SKM2001.55.ØLR TfS 2001, 55 Skat 2000.924
SKM2001.54.VLR TfS 2001, 60 Skat 2000.923
SKM2001.53.VLR TfS 2001, 69 Skat 2000.887
SKM2001.52.VLR TfS 2001, 112 Skat 2000.922
SKM2001.51.LSR TfS 2001, 133 Skat 2001.155
SKM2001.50.LSR TfS 2001, 158 Skat 2001.148
SKM2001.49.LSR TfS 2001, 177 Skat 2001.149
SKM2001.48.LSR TfS 2001, 159 Skat 2001.150
SKM2001.47.LR TfS 2001, 33 Skat 2000.900
SKM2001.46.LSR TfS 2001, 162 Skat 2001.157
SKM2001.45.LSR TfS 2001, 144 Skat 2001.165
SKM2001.44.LSR TfS 2001, 141 Skat 2001.161
SKM2001.43.LSR TfS 2001, 143 Skat 2001.138
SKM2001.42.LSR TfS 2001, 114 Skat 2001.109
SKM2001.41.LSR TfS 2001, 95 Skat 2001.110
SKM2001.40.LSR TfS 2001, 96 Skat 2001.111
SKM2001.39.LSR TfS 2001, 161 Skat 2001.156
SKM2001.38.LSR TfS 2001, 176 Skat 2001.147
SKM2001.37.LSR TfS 2001, 178 Skat 2001.151
SKM2001.36.LSR TfS 2001, 163 Skat 2001.159
SKM2001.35.LSR TfS 2001, 142 Skat 2001.163
SKM2001.34.LSR TfS 2001, 94 Skat 2001.139
SKM2001.33.LSR TfS 2001, 136 Skat 2001.135
SKM2001.32.LSR TfS 2001, 140 Skat 2001.108
SKM2001.31.LSR TfS 2001, 139 Skat 2001.137
SKM2001.30.LSR TfS 2001, 164 Skat 2001.162
SKM2001.29.LSR TfS 2001, 180 Skat 2001.153
SKM2001.28.LSR TfS 2001, 174 Skat 2001.145
SKM2001.27.LSR TfS 2001, 145 Skat 2001.166
SKM2001.26.LSR TfS 2001, 160 Skat 2001.154
SKM2001.25.LSR TfS 2001, 134 Skat 2001.133
SKM2001.24.LSR TfS 2001, 93 Skat 2001.107
SKM2001.23.LSR TfS 2001, 92 Skat 2001.136
SKM2001.22.LSR TfS 2001, 137 Skat 2001.158
SKM2001.21.LSR TfS 2001, 113 Skat 2001.106
SKM2001.20.LSR TfS 2001, 135 Skat 2001.134
SKM2001.19.TSS TfS 2001, 270 Skat 2001.266
SKM2001.18.TSS TfS 2001, 271 Skat 2001.267
SKM2001.17.ØLR TfS 2001, 123 Skat 2001.128
SKM2001.16.ØLR   Skat 2001.205
SKM2001.15.HR TfS 2001, 154 Skat 2001.175
SKM2001.14.HR TfS 2001, 104 Skat 2001.103
SKM2001.13.HR TfS 2001, 155 Skat 2001.125
SKM2001.12.HR TfS 2001, 169 Skat 2001.174
SKM2001.11.ØLR TfS 2001, 124 Skat 2001.104
SKM2001.10.ØLR TfS 2001, 170 Skat 2001.126
SKM2001.9.ØLR TfS 2001, 156 Skat 2001.143
SKM2001.8.VLR TfS 2001, 172 Skat 2001.141
SKM2001.7.DEP TfS 2001, 194 Skat 2001.200
SKM2001.6.TSS TfS 2001, 229 Skat 2001.211
SKM2001.5.TSS TfS 2001, 228 Skat 2001.222
SKM2001.4.LR TfS 2001, 148 Skat 2001.117
SKM2001.3.LR TfS 2001, 116 Skat 2001.118
SKM2001.2.TSS TfS 2001, 244 Skat 2001.223
SKM2001.1.TSS TfS 2001, 65 Skat 2001.55
 

Bilag 7: Henvisninger 2002; SKM - TfS - SKAT

 

SKM2002.683.TSS           ;                       ;             ;             ;    &nbs p;   Skat 2003.80
SKM2002.682.TSS   Skat 2003.81
SKM2002.681.VLR TfS 2002, 760 Skat 2002.702
SKM2002.680.ØLR TfS 2002, 385 Skat 2002.421
SKM2002.679.ØLR   Skat 2003.35
SKM2002.678.VLR TfS 2002, 1017 Skat 2003.12
SKM2002.677.VLR TfS 2003, 66 Skat 2003.21
SKM2002.676.VLR TfS 2003, 37 Skat 2003.34
SKM2002.675.ØLR   Skat 2003.32
SKM2002.674.LR   Skat 2003.52
SKM2002.673.LSR   Skat 2003.75
SKM2002.672.LSR TfS 2003, 76  Skat 2003.79
SKM2002.671.VLR TfS 2003, 33 Skat 2003.22
SKM2002.670.VLR TfS 2003, 13 Skat 2002.944
SKM2002.669.VLR TfS 2003, 38 Skat 2003.23
SKM2002.668.VLR TfS 2002, 1038 Skat 2003.24
SKM2002.667.ØLR   Skat 2002.897
SKM2002.666.VLR   Skat 2003.69
SKM2002.665.VLR   Skat 2003.25
SKM2002.664.LSR TfS 2003, 73  Skat 2003.47
SKM2002.663.LSR   Skat 2003.77
SKM2002.662.LSR TfS 2003, 75 Skat 2003.76
SKM2002.661.LR TfS 2003, 78  Skat 2003.54
SKM2002.660.LR TfS 2003, 79  Skat 2003.55
SKM2002.659.LR   Skat 2003.51
SKM2002.658.LR TfS 2003, 77  Skat 2003.53
SKM2002.657.LSR   Skat 2003.46
SKM2002.656.LSR TfS 2003, 72  Skat 2003.48
SKM2002.655.LSR TfS 2003, 44 Skat 2003.72
SKM2002.654.LSR TfS 2003, 71  Skat 2003.73
SKM2002.653.LSR TfS 2003, 40 Skat 2003.41
SKM2002.652.LSR TfS 2003, 43 Skat 2003.70
SKM2002.651.LSR TfS 2003, 39 Skat 2003.40
SKM2002.650.LSR TfS 2003, 41 Skat 2003.43
SKM2002.649.LSR TfS 2003, 70  Skat 2003.71
SKM2002.648.LSR TfS 2003, 47 Skat 2003.50
SKM2002.647.LSR TfS 2003, 45 Skat 2003.49
SKM2002.646.LSR TfS 2003, 42 Skat 2003.42
SKM2002.645.LSR TfS 2003, 69 Skat 2003.45
SKM2002.644.LSR TfS 2003, 46 Skat 2003.78
SKM2002.643.LSR TfS 2003, 68  Skat 2003.44
SKM2002.642.LSR TfS 2003, 74  Skat 2003.74
SKM2002.641.ØLD TfS 2003, 34 Skat 2003.5
SKM2002.640.VLR TfS 2002, 1084 Skat 2003.9
SKM2002.639.ØLR TfS 2002, 1053 Skat 2003.7
SKM2002.638.BR TfS 2002, 1086  Skat 2002.925
SKM2002.637.HR TfS 2002, 992 Skat 2002.840
SKM2002.636.VLR   Skat 2002.877
SKM2002.635.VLR   Skat 2002.831
SKM2002.634.VLR TfS 2003, 67  Skat 2002.819
SKM2002.633.ØLR   Skat 2002.764
SKM2002.632.VLR   Skat 2003.37
SKM2002.631.VLR   Skat 2002.747
SKM2002.630.VLR   Skat 2002.526
SKM2002.629.LR TfS 2003, 16  Skat 2003.14
SKM2002.628.LR TfS 2003, 48  Skat 2003.15
SKM2002.627.VLR TfS 2002, 823 Skat 2002.766
SKM2002.626.HR TfS 2003, 11  Skat 2002.942
SKM2002.625.ØLR TfS 2002, 1081  Skat 2003.6
SKM2002.624.VLR TfS 2003, 14  Skat 2002,945
SKM2002.623.VLR TfS 2002, 1085 Skat 2003.11
SKM2002.622.ØLR TfS 2002, 1083 Skat 2003.10
SKM2002.621.ØLR TfS 2003, 12  Skat 2003.8
SKM2002.620.EFD TfS 2002, 211
SKM2002.619.HR TfS 2003, 15  Skat 2002.943
SKM2002.618.ØLR TfS 2002, 1082  Skat 2002.922
SKM2002.617.ØLR TfS 2003, 35  Skat 2002.896
SKM2002.616.ØLR TfS 2002, 871 Skat 2002.380
SKM2002.615.ØLR TfS 2002, 447 Skat 2002.234
SKM2002.614.ØLR TfS 2002, 206  Skat 2002.16
SKM2002.613.HR TfS 2002, 922 Skat 2002.817
SKM2002.612.DEP TfS 2002, 1095 Skat 2002.952
SKM2002.611.HR TfS 2002, 1016 Skat 2002.841
SKM2002.610.ØLR TfS 2002, 1054 Skat 2002.923
SKM2002.609.LR TfS 2002, 1080 Skat 2002.926
SKM2002.608.LSR TfS 2002, 1061 Skat 2002.898
SKM2002.607.LSR TfS 2002, 1088 Skat 2002.899
SKM2002.606.LSR TfS 2002, 1063 Skat 2002.900
SKM2002.605.LSR TfS 2002, 1091 Skat 2002.905
SKM2002.604.LSR TfS 2002, 1092 Skat 2002.908
SKM2002.603.LSR TfS 2002, 1093 Skat 2002.913
SKM2002.602.LSR TfS 2002, 1094 Skat 2002.916
SKM2002.601.HR   Skat 2002.594
SKM2002.600.TSS TfS 2002, 1052 Skat 2003.13
SKM2002.599.LSR TfS 2002, 1089 Skat 2002.885
SKM2002.598.LSR TfS 2002, 1087 Skat 2002.878
SKM2002.597.LSR TfS 2002, 1090 Skat 2002.901
SKM2002.596.DEP   Skat 2002.918
SKM2002.595.LSR TfS 2002, 1019 Skat 2002.883
SKM2002.594.LSR TfS 2002, 1018 Skat 2002.884
SKM2002.593.LSR TfS 2002, 1062 Skat 2002.882
SKM2002.592.LSR TfS 2002, 1059 Skat 2002.879
SKM2002.591.LSR TfS 2002, 1060 Skat 2002.880
SKM2002.590.LSR TfS 2002, 1039 Skat 2002.881
SKM2002.589.LSR TfS 2002, 1044 Skat 2002.889
SKM2002.588.LSR TfS 2002, 1022 Skat 2002.906
SKM2002.587.LSR TfS 2002, 1043 Skat 2002.888
SKM2002.586.LSR TfS 2002, 1042 Skat 2002.904
SKM2002.585.LSR TfS 2002, 1021 Skat 2002.903
SKM2002.584.LSR TfS 2002, 1041 Skat 2002.887
SKM2002.583.LSR TfS 2002, 1020 Skat 2002.886
SKM2002.582.LSR TfS 2002, 1040 Skat 2002.902
SKM2002.581.LSR TfS 2002, 1024 Skat 2002.890
SKM2002.580.LSR TfS 2002, 1023 Skat 2002.907
SKM2002.579.LSR TfS 2002, 1025 Skat 2002.909
SKM2002.578.LSR TfS 2002, 1026 Skat 2002.910
SKM2002.577.LSR TfS 2002, 1045 Skat 2002.912
SKM2002.576.LSR TfS 2002, 1046 Skat 2002.911
SKM2002.575.LSR TfS 2002, 1027 Skat 2002.914
SKM2002.574.LSR TfS 2002, 1028 Skat 2002.915
SKM2002.573.LSR TfS 2002, 1029 Skat 2002.917
SKM2002.572.TSS TfS 2002, 1014 Skat 2002.892
SKM2002.571.HR TfS 2002, 1036 Skat 2002.873
SKM2002.570.TSS TfS 2002, 32 Skat 2002.863
SKM2002.569.ØLR TfS 2002, 1037 Skat 2002.874
SKM2002.568.ØLR TfS 2002, 334 Skat 2002.423
SKM2002.567.VLR TfS 2002, 223 Skat 2002.202
SKM2002.566.LR TfS 2002, 999 Skat 2002.864
SKM2002.565.LR TfS 2002, 1002 Skat 2002.865
SKM2002.564.VLR TfS 2002, 894 Skat 2002.260
SKM2002.563.VLR TfS 2002, 993 Skat 2002.860
SKM2002.562.ØLR TfS 2002, 995 Skat 2002.842
SKM2002.561.ØLR TfS 2002, 994 Skat 2002.861
SKM2002.560.HR TfS 2002, 968 Skat 2002.839
SKM2002.559.TSS    
SKM2002.558.HR TfS 2002, 787 Skat 2002.693
SKM2002.557.ØLR TfS 2002, 845 Skat 2002.698
SKM2002.556.VLR TfS 2002, 647 Skat 2002.508
SKM2002.555.ØLR TfS 2002, 474 Skat 2002.379
SKM2002.554.HR TfS 2002, 789 Skat 2002.718
SKM2002.553.LR TfS 2002, 1001 Skat 2002.850
SKM2002.552.TSS TfS 2002, 965 Skat 2002.891
SKM2002.551.VLR TfS 2002, 545 Skat 2002.479
SKM2002.550.ØLR TfS 2002, 446 Skat 2002.246
SKM2002.549.ØLR TfS 2002, 205 Skat 2002.87
SKM2002.548.HR TfS 2002, 970 Skat 2002.815
SKM2002.547.HR TfS 2002, 967 Skat 2002.827
SKM2002.546.TSS TfS 2002, 977 Skat 2002.844
SKM2002.545.LR TfS 2002, 998 Skat 2002.848
SKM2002.544.VLR TfS 2002, 1055 Skat 2002.688
SKM2002.543.VLR TfS 2002, 1056 Skat 2002.613
SKM2002.542.VLR TfS 2002, 1057 Skat 2002.664
SKM2002.541.VLR TfS 2002, 1058 Skat 2002.570
SKM2002.540.LR TfS 2002, 976 Skat 2002.849
SKM2002.539.LR TfS 2002, 1000 Skat 2002.847
SKM2002.538.LR TfS 2002, 975 Skat 2002.846
SKM2002.537.LR TfS 2002, 997 Skat 2002.845
SKM2002.536.LR TfS 2002, 973 Skat 2002.834
SKM2002.535.HR TfS 2002, 969 Skat 2002.814
SKM2002.534.VLR TfS 2002, 951 Skat 2002.829
SKM2002.533.TSS TfS 2002, 964 Skat 2002.832
SKM2002.532.LR TfS 2002, 974 Skat 2002.833
SKM2002.531.HR TfS 2002, 948 Skat 2002.828
SKM2002.530.VLR TfS 2002, 924 Skat 2002.830
SKM2002.529.VLR TfS 2002, 889 Skat 2002.775
SKM2002.528.HR TfS 2002, 921 Skat 2002.816
SKM2002.527.ØLR TfS 2002, 869 Skat 2002.761
SKM2002.526.HR TfS 2002, 901 Skat 2002.795
SKM2002.525.VLR TfS 2002, 925 Skat 2002.774
SKM2002.524.VLR TfS 2002, 893 Skat 2002.763
SKM2002.523.ØLR TfS 2002, 903 Skat 2002.776
SKM2002.522.ØLR TfS 2002, 870 Skat 2002.762
SKM2002.521.BR   Skat 2002.765
SKM2002.520.VLR TfS 2002, 890 Skat 2002.777
SKM2002.519.HR TfS 2002, 923 Skat 2002.796
SKM2002.518.HR TfS 2002, 902 Skat 2002.797
SKM2002.517.VLR TfS 2002, 892 Skat 2002.779
SKM2002.516.LSR TfS 2002, 905 Skat 2002.803
SKM2002.515.LSR TfS 2002, 906 Skat 2002.802
SKM2002.514.TSS TfS 2002, 915 Skat 2002.808
SKM2002.513.LR TfS 2002, 913 Skat 2002.809
SKM2002.512.LSR TfS 2002, 926 Skat 2002.800
SKM2002.511.LSR TfS 2002, 927 Skat 2002.799
SKM2002.510.LSR TfS 2002, 928 Skat 2002.798
SKM2002.509.VLR TfS 2002, 891  Skat 2002.778
SKM2002.508.ØLR TfS 2002, 821  Skat 2002.719
SKM2002.507.ØLR TfS 2002, 618  Skat 2002.662
SKM2002.506.ØLR TfS 2002, 646  Skat 2002.459
SKM2002.505.TSS TfS 2002, 898 Skat 2002.788
SKM2002.504.TSS TfS 2002, 897 Skat 2002.787
SKM2002.503.LSR TfS 2002, 929 Skat 2002.801
SKM2002.502.LSR TfS 2002, 930 Skat 2002.805
SKM2002.501.LSR TfS 2002, 931 Skat 2002.807
SKM2002.500.LSR TfS 2002, 933 Skat 2002.783
SKM2002.499.LSR TfS 2002, 910 Skat 2002.782
SKM2002.498.LSR TfS 2002, 932 Skat 2002.781
SKM2002.497.LSR TfS 2002, 908 Skat 2002.806
SKM2002.496.LSR TfS 2002, 912 Skat 2002.786
SKM2002.495.LSR TfS 2002, 911 Skat 2002.785
SKM2002.494.LSR TfS 2002, 909 Skat 2002.780
SKM2002.493.LSR TfS 2002, 907 Skat 2002.804
SKM2002.492.LSR TfS 2002, 934 Skat 2002.784
SKM2002.491.ØLR TfS 2002, 843 Skat 2002.742
SKM2002.490.ØLR TfS 2002, 603 Skat 2002.504
SKM2002.489.BR TfS 2002, 464 Skat 2002.267
SKM2002.488.BR TfS 2002, 452 Skat 2002.249
SKM2002.487.HR TfS 2002, 868 Skat 2002.717
SKM2002.486.VLR TfS 2002, 846 Skat 2002.745
SKM2002.485.HR TfS 2002, 790 Skat 2002.678
SKM2002.484.HR TfS 2002, 788 Skat 2002.683
SKM2002.483.ØLR TfS 2002, 543 Skat 2002.376
SKM2002.482.HR TfS 2002, 384 Skat 2002.321
SKM2002.481.VLR TfS 2002, 441 Skat 2002.390
SKM2002.480.VLR TfS 2002, 440 Skat 2002.389
SKM2002.479.VLR TfS 2002, 546 Skat 2002.381
SKM2002.478.VLR TfS 2002, 585 Skat 2002.283
SKM2002.477.VLR TfS 2002, 389 Skat 2002.284
SKM2002.476.VLR TfS 2002, 568 Skat 2002.461
SKM2002.475.ØLR TfS 2002, 438 Skat 2002.203
SKM2002.474.VLR TfS 2002, 451 Skat 2002.232
SKM2002.473.LR TfS 2002, 914 Skat 2002.789
SKM2002.472.ØLR TfS 2002, 804 Skat 2002.694
SKM2002.471.ØLR TfS 2002, 805 Skat 2002.695
SKM2002.470.ØLR TfS 2002, 844 Skat 2002.744
SKM2002.469.VLR TfS 2002, 847 Skat 2002.746
SKM2002.468.LR TfS 2002, 873 Skat 2002.772
SKM2002.467.TSS TfS 2002, 866 Skat 2002.771
SKM2002.466.ØLR TfS 2002, 821 Skat 2002.720
SKM2002.465.ØLR TfS 2002, 888 Skat 2002.743
SKM2002.464.TSS TfS 2002, 867 Skat 2002.770
SKM2002.463.LR TfS 2002, 874 Skat 2002.773
SKM2002.462.TSS TfS 2002, 876 Skat 2002.751
SKM2002.461.LR TfS 2002, 875 Skat 2002.754
SKM2002.460.TSS TfS 2002, 865 Skat 2002.750
SKM2002.459.LR TfS 2002, 872 Skat 2002.752
SKM2002.458.VLR TfS 2002, 953 Skat 2002.571
SKM2002.457.VLR TfS 2002, 996 Skat 2002.572
SKM2002.456.ØLR TfS 2002, 972 Skat 2002.551
SKM2002.455.ØLR TfS 2002, 952 Skat 2002.231
SKM2002.454.LR TfS 2002, 855 Skat 2002.753
SKM2002.453.ØLR TfS 2002, 904 Skat 2002.600
SKM2002.452.HR TfS 2002, 602 Skat 2002.520
SKM2002.451.LR TfS 2002, 856 Skat 2002.735
SKM2002.450.TSS TfS 2002, 840 Skat 2002.729
SKM2002.449.TSS TfS 2002, 841 Skat 2002.730
SKM2002.448.TSS TfS 2002, 839 Skat 2002.731
SKM2002.447.ØLR TfS 2002, 791 Skat 2002.696
SKM2002.446.VLR TfS 2002, 806 Skat 2002.697
SKM2002.445.VLR TfS 2002, 793 Skat 2002.685
SKM2002.444.ØLR TfS 2002, 822 Skat 2002.684
SKM2002.443.HR TfS 2002, 644 Skat 2002.566
SKM2002.442.ØLR    
SKM2002.441.BR   Skat 2002.689
SKM2002.440.DEP TfS 2002, 858 Skat 2002.732
SKM2002.439.TSS TfS 2002, 857 Skat 2002.734
SKM2002.438.TSS TfS 2002, 838 Skat 2002.733
SKM2002.437.LSR TfS 2002, 853 Skat 2002.722
SKM2002.436.LSR TfS 2002, 848 Skat 2002.703
SKM2002.435.LSR TfS 2002, 824 Skat 2002.704
SKM2002.434.LSR TfS 2002, 825 Skat 2002.708
SKM2002.433.LSR TfS 2002, 851 Skat 2002.707
SKM2002.432.LSR TfS 2002, 849 Skat 2002.706
SKM2002.431.LSR TfS 2002, 850 Skat 2002.705
SKM2002.430.LSR TfS 2002, 852 Skat 2002.721
SKM2002.429.LSR TfS 2002, 826 Skat 2002.723
SKM2002.428.LSR TfS 2002, 809 Skat 2002.713
SKM2002.427.LSR TfS 2002, 854 Skat 2002.724
SKM2002.426.LSR TfS 2002, 807 Skat 2002.709
SKM2002.425.LSR TfS 2002, 827 Skat 2002.725
SKM2002.424.LSR TfS 2002, 828 Skat 2002.726
SKM2002.423.LSR TfS 2002, 829 Skat 2002.710
SKM2002.422.LSR TfS 2002, 830 Skat 2002.711
SKM2002.421.LSR TfS 2002, 810 Skat 2002.714
SKM2002.420.LSR TfS 2002, 811 Skat 2002.727
SKM2002.419.LSR TfS 2002, 812 Skat 2002.715
SKM2002.418.LSR TfS 2002, 808 Skat 2002.712
SKM2002.417.ØLR TfS 2002, 792 Skat 2002.610
SKM2002.416.VLR TfS 2002, 728 Skat 2002.646
SKM2002.415.ØLR TfS 2002, 727 Skat 2002.582
SKM2002.414.ØLR   Skat 2002.673
SKM2002.413.VLR TfS 2002, 661 Skat 2002.584
SKM2002.412.ØLR TfS 2002, 776 Skat 2002.663
SKM2002.411.VLR TfS 2002, 712 Skat 2002.611
SKM2002.410.LR TfS 2002, 794 Skat 2002.675
SKM2002.409.LR TfS 2002, 779 Skat 2002.676
SKM2002.408.TSS TfS 2002, 773 Skat 2002.674
SKM2002.407.TSS TfS 2002, 769 Skat 2002.668
SKM2002.406.LSR TfS 2002, 754 Skat 2002.665
SKM2002.405.TSS TfS 2002, 741 Skat 2002.666
SKM2002.404.TSS TfS 2002, 740 Skat 2002.667
SKM2002.403.LR TfS 2002, 756 Skat 2002.657
SKM2002.402.LR TfS 2002, 755 Skat 2002.656
SKM2002.401.TSS TfS 2002, 675 Skat 2002.651
SKM2002.400.VLR TfS 2002, 729 Skat 2002.647
SKM2002.399.VLR TfS 2002, 704 Skat 2002.583
SKM2002.398.TSS TfS 2002, 701 Skat 2002.650
SKM2002.397.ØLR TfS 2002, 710 Skat 2002.598
SKM2002.396.ØLR TfS 2002, 777 Skat 2002.597
SKM2002.395.HR TfS 2002, 643 Skat 2002.565
SKM2002.394.ØLR TfS 2002, 645 Skat 2002.549
SKM2002.393.VLR TfS 2002, 660 Skat 2002.567
SKM2002.392.VLR TfS 2002, 584 Skat 2002.486
SKM2002.391.LSR TfS 2002, 714 Skat 2002.616
SKM2002.390.LSR TfS 2002, 730 Skat 2002.614
SKM2002.389.LSR TfS 2002, 713 Skat 2002.615
SKM2002.388.LSR TfS 2002, 679 Skat 2002.619
SKM2002.387.LSR TfS 2002, 716 Skat 2002.618
SKM2002.386.LSR TfS 2002, 715 Skat 2002.617
SKM2002.385.DEP TfS 2002, 780 Skat 2002.655
SKM2002.384.LSR TfS 2002, 718 Skat 2002.622
SKM2002.383.LSR TfS 2002, 680 Skat 2002.621
SKM2002.382.LSR TfS 2002, 705 Skat 2002.620
SKM2002.381.LSR TfS 2002, 717 Skat 2002.649
SKM2002.380.LSR TfS 2002, 720 Skat 2002.628
SKM2002.379.LSR TfS 2002, 731 Skat 2002.629
SKM2002.378.LSR TfS 2002, 706 Skat 2002.627
SKM2002.377.LSR TfS 2002, 719 Skat 2002.625
SKM2002.376.LSR TfS 2002, 732 Skat 2002.635
SKM2002.375.LSR TfS 2002, 733 Skat 2002.636
SKM2002.374.LSR TfS 2002, 735 Skat 2002.639
SKM2002.373.LSR TfS 2002, 734 Skat 2002.638
SKM2002.372.LSR TfS 2002, 682 Skat 2002.623
SKM2002.371.LSR TfS 2002, 685 Skat 2002.631
SKM2002.370.LSR TfS 2002, 684 Skat 2002.630
SKM2002.369.LSR TfS 2002, 683 Skat 2002.626
SKM2002.368.LSR TfS 2002, 681 Skat 2002.624
SKM2002.367.LSR TfS 2002, 689 Skat 2002.637
SKM2002.366.LSR TfS 2002, 688 Skat 2002.634
SKM2002.365.LSR TfS 2002, 687 Skat 2002.633
SKM2002.364.LSR TfS 2002, 686 Skat 2002.632
SKM2002.363.TSS TfS 2002, 674 Skat 2002.643
SKM2002.362.ØLR TfS 2002, 676 Skat 2002.599
SKM2002.361.VLR TfS 2002, 677 Skat 2002.568
SKM2002.360.VLR TfS 2002, 678 Skat 2002.569
SKM2002.359.HR TfS 2002, 563 Skat 2002.521
SKM2002.358.HR TfS 2002, 564 Skat 2002.502
SKM2002.357.LSR TfS 2002, 737 Skat 2002.642
SKM2002.356.LSR TfS 2002, 690 Skat 2002.641
SKM2002.355.LSR TfS 2002, 736 Skat 2002.640
SKM2002.354.DEP TfS 2002, 721 Skat 2002.644
SKM2002.353.ØLR TfS 2002, 436 Skat 2002.303
SKM2002.352.ØLR TfS 2002, 435 Skat 2002.304
SKM2002.351.ØLR TfS 2002, 150 Skat 2002.85
SKM2002.350.ØLR TfS 2002, 182 Skat 2002.264
SKM2002.349.ØLR TfS 2002, 56 Skat 2002.9
SKM2002.348.ØLR TfS 2002, 10 Skat 2002.872
SKM2002.347.TSS TfS 2002, 673 Skat 2002.604
SKM2002.346.LR TfS 2002, 663 Skat 2002.607
SKM2002.345.LR TfS 2002, 692 Skat 2002.608
SKM2002.344.VLR TfS 2002, 619 Skat 2002.550
SKM2002.343.HR TfS 2002, 601 Skat 2002.536
SKM2002.342.BR   Skat 2002.585
SKM2002.341.VLD TfS 2002, 620 Skat 2002.523
SKM2002.340.ØLR TfS 2002, 565 Skat 2002.506
SKM2002.339.ØLR TfS 2002, 579 Skat 2002.507
SKM2002.338.HR TfS 2002, 577 Skat 2002.522
SKM2002.337.TSS TfS 2002, 664 Skat 2002.605
SKM2002.336.TSS TfS 2002, 658 Skat 2002.606
SKM2002.335.VLR TfS 2002, 475 Skat 2002.422
SKM2002.334.VLR TfS 2002, 764 Skat 2002.602
SKM2002.333.VLR TfS 2002, 744 Skat 2002.603
SKM2002.332.VLR TfS 2002, 765 Skat 2002.428
SKM2002.331.VLR TfS 2002, 746 Skat 2002.388
SKM2002.330.VLR TfS 2002, 745 Skat 2002.377
SKM2002.329.VLR TfS 2002, 766 Skat 2002.429
SKM2002.328.VLR TfS 2002, 747 Skat 2002.391
SKM2002.327.VLR TfS 2002, 748 Skat 2002.394
SKM2002.326.ØLR TfS 2002, 762 Skat 2002.398
SKM2002.325.LR TfS 2002, 691 Skat 2002.588
SKM2002.324.LR TfS 2002, 662 Skat 2002.587
SKM2002.323.TSS TfS 2002, 616 Skat 2002.574
SKM2002.322.TSS TfS 2002, 642 Skat 2002.575
SKM2002.321.LR TfS 2002, 648 Skat 2002.576
SKM2002.320.LR TfS 2002, 649 Skat 2002.590
SKM2002.319.LR TfS 2002, 623 Skat 2002.586
SKM2002.318.LR TfS 2002, 624 Skat 2002.589
SKM2002.317.LR TfS 2002, 627 Skat 2002.592
SKM2002.316.LR TfS 2002, 626 Skat 2002.591
SKM2002.315.TSS TfS 2002, 615 Skat 2002.555
SKM2002.314.TSS TfS 2002, 641 Skat 2002.554
SKM2002.313.ØLR TfS 2002, 617 Skat 2002.505
SKM2002.312.ØLR TfS 2002, 566 Skat 2002.478
SKM2002.311.VLR TfS 2002, 567 Skat 2002.476
SKM2002.310.HR TfS 2002, 288 Skat 2002.175
SKM2002.309.ØLR TfS 2002, 580 Skat 2002.524
SKM2002.308.ØLR TfS 2002, 583 Skat 2002.525
SKM2002.307.TSS TfS 2002, 628 Skat 2002.539
SKM2002.306.ØLR TfS 2002, 541 Skat 2002.457
SKM2002.305.VLR TfS 2002, 524 Skat 2002.415
SKM2002.304.VLR   Skat 2002.19
SKM2002.303.HR TfS 2002, 204 Skat 2002.114
SKM2002.302.HR TfS 2002, 130 Skat 2002.53
SKM2002.301.VLR TfS 2002, 85 Skat 2002.56
SKM2002.300.ØLR TfS 2002, 159 Skat 2002.57
SKM2002.299.VLR TfS 2002, 59 Skat 2002.58
SKM2002.298.HR TfS 2002, 149 Skat 2002.928
SKM2002.297.ØLR TfS 2002, 65 Skat 2002.956
SKM2002.296.VLR TfS 2002, 152 Skat 2002.905
SKM2002.295.ØLR TfS 2002, 67 Skat 2002.907
SKM2002.294.HR TfS 2001, 877 Skat 2002.818
SKM2002.293.LR TfS 2002, 625 Skat 2002.544
SKM2002.292.TSS TfS 2002, 614 Skat 2002.540
SKM2002.291.LR TfS 2002, 609 Skat 2002.545
SKM2002.290.LR TfS 2002, 610 Skat 2002.546
SKM2002.289.LR TfS 2002, 608 Skat 2002.541
SKM2002.288.LR TfS 2002, 606 Skat 2002.542
SKM2002.287.LR TfS 2002, 607 Skat 2002.543
SKM2002.286.LSR TfS 2002, 604 Skat 2002.538
SKM2002.285.TSS TfS 2002, 574 Skat 2002.528
SKM2002.284.LSR TfS 2002, 605 Skat 2002.527
SKM2002.283.ØLR TfS 2002, 582 Skat 2002.419
SKM2002.282.VLR TfS 2002, 222 Skat 2002.247
SKM2002.281.ØLR TfS 2002, 522 Skat 2002.416
SKM2002.280.HR TfS 2002, 578 Skat 2002.475
SKM2002.279.HR TfS 2002, 405 Skat 2002.413
SKM2002.278.ØLR TfS 2002, 520 Skat 2002.458
SKM2002.277.VLR TfS 2002, 525 Skat 2002.417
SKM2002.276.TSS TfS 2002, 569 Skat 2002.530
SKM2002.275.VLR TfS 2002, 544 Skat 2002.426
SKM2002.274.ØLR TfS 2002, 581 Skat 2002.477
SKM2002.273.VLR TfS 2002, 462 Skat 2002.427
SKM2002.272.ØLR TfS 2002, 490 Skat 2002.397
SKM2002.271.ØLR TfS 2002, 542 Skat 2002.386
SKM2002.270.VLR TfS 2002, 439 Skat 2002.418
SKM2002.269.LR TfS 2002, 586 Skat 2002.489
SKM2002.268.LR TfS 2002, 587 Skat 2002.492
SKM2002.267.LR TfS 2002, 588 Skat 2002.491
SKM2002.266.LR TfS 2002, 589 Skat 2002.490
SKM2002.265.ØLR TfS 2002, 521 Skat 2002.414
SKM2002.264.ØLR TfS 2002, 445 Skat 2002.396
SKM2002.263.TSS TfS 2002, 562 Skat 2002.487
SKM2002.262.TSS TfS 2002, 600 Skat 2002.529
SKM2002.261.LR TfS 2002, 551 Skat 2002.494
SKM2002.260.LR TfS 2002, 550 Skat 2002.493
SKM2002.259.TSS TfS 2002, 540 Skat 2002.488
SKM2002.258.HR TfS 2002, 355 Skat 2002.322
SKM2002.257.VLR TfS 2002, 749 Skat 2002.282
SKM2002.256.ØLR TfS 2002, 763 Skat 2002.265
SKM2002.255.LR TfS 2002, 505 Skat 2002.465
SKM2002.254.LR TfS 2002, 506 Skat 2002.466
SKM2002.252.LR TfS 2002, 504 Skat 2002.480
SKM2002.251.LR TfS 2002, 467 Skat 2002.464
SKM2002.250.VLR TfS 2002, 463 Skat 2002.326
SKM2002.249.HR TfS 2002, 461 Skat 2002.374
SKM2002.248.DEP   Skat 2002.463
SKM2002.247.LSR TfS 2002, 622 Skat 2002.436
SKM2002.246.LSR TfS 2002, 494 Skat 2002.435
SKM2002.245.LSR TfS 2002, 493 Skat 2002.434
SKM2002.244.LSR TfS 2002, 527 Skat 2002.433
SKM2002.243.LSR TfS 2002, 528 Skat 2002.432
SKM2002.242.LR TfS 2002, 509 Skat 2002.451
SKM2002.241.LSR TfS 2002, 495 Skat 2002.437
SKM2002.240.LSR TfS 2002, 549 Skat 2002.439
SKM2002.239.LSR TfS 2002, 548 Skat 2002.438
SKM2002.238.LSR TfS 2002, 497 Skat 2002.441
SKM2002.237.LSR TfS 2002, 498 Skat 2002.442
SKM2002.236.LSR TfS 2002, 501 Skat 2002.445
SKM2002.235.LSR TfS 2002, 500 Skat 2002.444
SKM2002.234.LSR TfS 2002, 503 Skat 2002.431
SKM2002.233.LSR TfS 2002, 499 Skat 2002.443
SKM2002.232.LSR TfS 2002, 496 Skat 2002.440
SKM2002.231.HR TfS 2002, 460 Skat 2002.375
SKM2002.230.VLR TfS 2002, 491 Skat 2002.356
SKM2002.229.HR TfS 2002, 406 Skat 2002.354
SKM2002.228.LR TfS 2002, 507 Skat 2002.449
SKM2002.227.TSS TfS 2002, 486 Skat 2002.446
SKM2002.226.HR TfS 2002, 304 Skat 2002.300
SKM2002.225.ØLR TfS 2002, 444 Skat 2002.325
SKM2002.224.VLR TfS 2002, 767 Skat 2002.358
SKM2002.223.LR TfS 2002, 530 Skat 2002.450
SKM2002.222.TSS TfS 2002, 518 Skat 2002.448
SKM2002.221.TSS TfS 2002, 459 Skat 2002.447
SKM2002.220.TSS TfS 2002, 404 Skat 2002.402
SKM2002.219.VLR TfS 2002, 492 Skat 2002.302
SKM2002.218.VLR TfS 2002, 526 Skat 2002.279
SKM2002.217.TSS TfS 2002, 458 Skat 2002.401
SKM2002.216.TSS TfS 2002, 471 Skat 2002.405
SKM2002.215.LR TfS 2002, 469 Skat 2002.406
SKM2002.214.ØLR TfS 2002, 434 Skat 2002.323
SKM2002.213.TSS TfS 2002, 532 Skat 2002.404
SKM2002.212.LR TfS 2002, 529 Skat 2002.403
SKM2002.211.LR TfS 2002, 531 Skat 2002.424
SKM2002.210.SPN    
SKM2002.209.SPN    
SKM2002.208.SPN    
SKM2002.207.HR TfS 2002, 256 Skat 2002.226
SKM2002.206.VLR TfS 2002, 357 Skat 2002.305
SKM2002.205.ØLR TfS 2002, 386 Skat 2002.327
SKM2002.204.VLR TfS 2002, 337 Skat 2002.262
SKM2002.203.VLR TfS 2002, 449 Skat 2002.281
SKM2002.202.ØLR TfS 2002, 387 Skat 2002.261
SKM2002.201.VLR TfS 2002, 335 Skat 2002.280
SKM2002.200.ØLR TfS 2002, 489 Skat 2002.324
SKM2002.199.VLR TfS 2002, 388 Skat 2002.301
SKM2002.198.LR TfS 2002, 468 Skat 2002.367
SKM2002.197.VLR TfS 2002, 358 Skat 2002.242
SKM2002.196.HR TfS 2002, 257 Skat 2002.174
SKM2002.195.HR TfS 2002, 116 Skat 2002.81
SKM2002.194.VLR TfS 2002, 336 Skat 2002.306
SKM2002.193.TSS TfS 2002, 470 Skat 2002.362
SKM2002.192.ØLR TfS 2002, 437 Skat 2002.278
SKM2002.191.ØLR TfS 2002, 742 Skat 2002.430
SKM2002.190.LSR TfS 2002, 415 Skat 2002.339
SKM2002.189.LR TfS 2002, 508 Skat 2002.363
SKM2002.188.LR TfS 2002, 510 Skat 2002.364
SKM2002.187.TSS TfS 2002, 485 Skat 2002.361
SKM2002.186.LSR TfS 2002, 417 Skat 2002.340
SKM2002.185.LSR TfS 2002, 394 Skat 2002.342
SKM2002.184.LSR TfS 2002, 413 Skat 2002.335
SKM2002.183.LSR TfS 2002, 395 Skat 2002.343
SKM2002.182.VLR TfS 2002, 448 Skat 2002.259
SKM2002.181.VLR TfS 2002, 752 Skat 2002.116
SKM2002.180.VLR TfS 2002, 751 Skat 2002.360
SKM2002.179.ØLR TfS 2002, 743 Skat 2002.250
SKM2002.178.HR TfS 2002, 339 Skat 2002.240
SKM2002.177.VLR TfS 2002, 750 Skat 2002.233
SKM2002.176.VLR TfS 2002, 768 Skat 2002.359
SKM2002.175.VLR TfS 2002, 753 Skat 2002.552
SKM2002.174.LSR TfS 2002, 410 Skat 2002.332
SKM2002.173.LSR TfS 2002, 392 Skat 2002.328
SKM2002.172.LSR TfS 2002, 411 Skat 2002.333
SKM2002.171.LSR TfS 2002, 408 Skat 2002.330
SKM2002.170.LSR TfS 2002, 393 Skat 2002.331
SKM2002.169.LSR TfS 2002, 412 Skat 2002.334
SKM2002.168.LSR TfS 2002, 409 Skat 2002.329
SKM2002.167.TSS TfS 2002, 380 Skat 2002.346
SKM2002.166.TSS TfS 2002, 381 Skat 2002.345
SKM2002.165.LSR TfS 2002, 418 Skat 2002.341
SKM2002.164.LSR TfS 2002, 502 Skat 2002.337
SKM2002.163.LSR TfS 2002, 416 Skat 2002.338
SKM2002.162.LSR TfS 2002, 414 Skat 2002.336
SKM2002.161.LSR TfS 2002, 420 Skat 2002.344
SKM2002.160.ØLR TfS 2002, 258 Skat 2002.198
SKM2002.159.ØLR TfS 2002, 151 Skat 2002.54
SKM2002.158.LR TfS 2002, 421 Skat 2002.366
SKM2002.157.LR TfS 2002, 370 Skat 2002.365
SKM2002.156.VLR TfS 2002, 306 Skat 2002.227
SKM2002.155.HR TfS 2002, 202 Skat 2002.143
SKM2002.154.HR TfS 2002, 519 Skat 2002.225
SKM2002.153.ØLR TfS 2002, 290 Skat 2002.243
SKM2002.152.HR TfS 2002, 333 Skat 2002.173
SKM2002.151.LR TfS 2002, 423 Skat 2002.295
SKM2002.150.TSS TfS 2002, 457 Skat 2002.293
SKM2002.149.HR TfS 2002, 203 Skat 2002.113
SKM2002.148.HR TfS 2002, 218 Skat 2002.142
SKM2002.147.ØLR TfS 2002, 84 Skat 2002.89
SKM2002.146.HR TfS 2002, 356 Skat 2002.197
SKM2002.145.VLR TfS 2002, 390 Skat 2002.199
SKM2002.144.VLR TfS 2002, 454 Skat 2002.123
SKM2002.143.ØLR TfS 2002, 453 Skat 2002.88
SKM2002.142.ØLR TfS 2002, 455 Skat 2002.263
SKM2002.141.LR TfS 2002, 373 Skat 2002.296
SKM2002.140.LR TfS 2002, 396 Skat 2002.297
SKM2002.139.TSS TfS 2002, 330 Skat 2002.294
SKM2002.138.LSR TfS 2002, 299 Skat 2002.319
SKM2002.137.HR   Skat 2002.652
SKM2002.136.LR TfS 2002, 303 Skat 2002.292
SKM2002.135.LSR TfS 2002, 359 Skat 2002.308
SKM2002.134.LSR TfS 2002, 361 Skat 2002.311
SKM2002.133.LSR TfS 2002, 360 Skat 2002.309
SKM2002.132.LSR TfS 2002, 476 Skat 2002.317
SKM2002.131.LSR TfS 2002, 477 Skat 2002.318
SKM2002.130.LSR TfS 2002, 365 Skat 2002.316
SKM2002.129.LSR TfS 2002, 308 Skat 2002.310
SKM2002.128.LSR TfS 2002, 310 Skat 2002.312
SKM2002.127.LSR TfS 2002, 419 Skat 2002.314
SKM2002.126.LSR TfS 2002, 362 Skat 2002.313
SKM2002.125.LSR TfS 2002, 363 Skat 2002.315
SKM2002.124.LSR TfS 2002, 312 Skat 2002.286
SKM2002.123.LSR TfS 2002, 309 Skat 2002.285
SKM2002.122.LR TfS 2002, 315 Skat 2002.291
SKM2002.121.LSR TfS 2002, 296 Skat 2002.288
SKM2002.120.LSR TfS 2002, 298 Skat 2002.290
SKM2002.119.LSR TfS 2002, 369 Skat 2002.289
SKM2002.118.LSR TfS 2002, 367 Skat 2002.287
SKM2002.117.ØLR TfS 2002, 274 Skat 2002.122
SKM2002.116.VLR TfS 2002, 307 Skat 2002.145
SKM2002.115.LR TfS 2002, 316 Skat 2002.276
SKM2002.114.TSS TfS 2002, 353 Skat 2002.273
SKM2002.113.TSS TfS 2002, 352 Skat 2002.272
SKM2002.112.LR TfS 2002, 422 Skat 2002.253
SKM2002.111.ØLR TfS 2002, 291 Skat 2002.201
SKM2002.110.TSS TfS 2002, 354 Skat 2002.268
SKM2002.109.TSS TfS 2002, 424 Skat 2002.271
SKM2002.108.LR TfS 2002, 262 Skat 2002.269
SKM2002.107.VLR TfS 2002, 224 Skat 2002.84
SKM2002.106.LR TfS 2002, 300 Skat 2002.275
SKM2002.105.ØLR TfS 2002, 220 Skat 2002.146
SKM2002.104.DEP TfS 2002, 282 Skat 2002.270
SKM2002.103.DEP TfS 2002, 319 Skat 2002.274
SKM2002.102.HR TfS 2002, 305 Skat 2002.258
SKM2002.101.ØLR TfS 2002, 219 Skat 2002.144
SKM2002.100.HR TfS 2002, 115 Skat 2002.80
SKM2002.99.HR TfS 2002, 81 Skat 2002.82
SKM2002.98.VLR TfS 2002, 208 Skat 2002.117
SKM2002.97.ØLR TfS 2002, 465 Skat 2002.864
SKM2002.96.ØLR TfS 2002, 340 Skat 2002.909
SKM2002.95.ØLR TfS 2002, 466 Skat 2002.934
SKM2002.94.VLR TfS 2002, 391 Skat 2002.874
SKM2002.93.ØLR TfS 2002, 292 Skat 2002.248
SKM2002.92.VLR TfS 2002, 184 Skat 2002.118
SKM2002.91.VLR TfS 2002, 221 Skat 2002.115
SKM2002.90.VLR TfS 2002, 275 Skat 2002.119
SKM2002.89.HR TfS 2002, 129 Skat 2002.83
SKM2002.88.VLR TfS 2001, 933 Skat 2002.955
SKM2002.87.LSR TfS 2002, 364 Skat 2002.206
SKM2002.86.LSR TfS 2002, 276 Skat 2002.207
SKM2002.85.LSR TfS 2002, 278 Skat 2002.211
SKM2002.84.LSR TfS 2002, 294 Skat 2002.236
SKM2002.83.LSR TfS 2002, 261 Skat 2002.210
SKM2002.82.LR TfS 2002, 371 Skat 2002.215
SKM2002.81.TSS TfS 2002, 329 Skat 2002.214
SKM2002.80.LSR TfS 2002, 313 Skat 2002.212
SKM2002.79.LR TfS 2002, 263 Skat 2002.216
SKM2002.78.LSR TfS 2002, 259 Skat 2002.205
SKM2002.77.LSR TfS 2002, 260 Skat 2002.208
SKM2002.76.LSR TfS 2002, 368 Skat 2002.213
SKM2002.75.LSR TfS 2002, 293 Skat 2002.209
SKM2002.74.LR TfS 2002, 264 Skat 2002.218
SKM2002.73.LR TfS 2002, 318 Skat 2002.217
SKM2002.72.LSR TfS 2002, 366 Skat 2002.161
SKM2002.71.TSS TfS 2002, 286 Skat 2002.187
SKM2002.70.HR TfS 2001, 980 Skat 2002.13
SKM2002.69.VLR TfS 2002, 210 Skat 2002.55
SKM2002.68.ØLR TfS 2002, 117 Skat 2002.86
SKM2002.67.LSR TfS 2002, 297 Skat 2002.164
SKM2002.66.VLR TfS 2002, 407 Skat 2002.176
SKM2002.65.LSR TfS 2002, 314 Skat 2002.162
SKM2002.64.LSR TfS 2002, 281 Skat 2002.163
SKM2002.63.LSR TfS 2002, 279 Skat 2002.160
SKM2002.62.LSR TfS 2002, 280 Skat 2002.159
SKM2002.61.VLR TfS 2002, 185 Skat 2002.18
SKM2002.60.ØLR TfS 2002, 82 Skat 2002.15
SKM2002.59.ØLR TfS 2002, 83 Skat 2002.14
SKM2002.58.TSS TfS 2002, 341 Skat 2002.189
SKM2002.57.LSR TfS 2002, 236 Skat 2002.179
SKM2002.56.TSS TfS 2002, 272 Skat 2002.188
SKM2002.55.LSR TfS 2002, 311 Skat 2002.152
SKM2002.54.LSR TfS 2002, 277 Skat 2002.150
SKM2002.53.LSR TfS 2002, 295 Skat 2002.178
SKM2002.52.LSR TfS 2002, 213 Skat 2002.151
SKM2002.51.LSR TfS 2002, 212 Skat 2002.149
SKM2002.50.LSR TfS 2002, 235 Skat 2002.148
SKM2002.49.LR TfS 2002, 317 Skat 2002.191
SKM2002.48.LSR TfS 2002, 237 Skat 2002.153
SKM2002.47.LSR TfS 2002, 154 Skat 2002.154
SKM2002.46.LSR TfS 2002, 156 Skat 2002.155
SKM2002.45.ØLR TfS 2002, 55 Skat 2002.7
SKM2002.44.LSR TfS 2002, 164 Skat 2002.181
SKM2002.43.LSR TfS 2002, 163 Skat 2002.180
SKM2002.42.LSR TfS 2002, 162 Skat 2002.157
SKM2002.41.LSR TfS 2002, 155 Skat 2002.156
SKM2002.40.LSR TfS 2002, 187 Skat 2002.182
SKM2002.39.LSR TfS 2002, 214 Skat 2002.183
SKM2002.38.LSR TfS 2002, 167 Skat 2002.184
SKM2002.37.LSR TfS 2002, 165 Skat 2002.185
SKM2002.36.LSR TfS 2002, 166 Skat 2002.186
SKM2002.35.LSR TfS 2002, 168 Skat 2002.158
SKM2002.34.LR TfS 2002, 372 Skat 2002.132
SKM2002.33.TSS TfS 2002, 328 Skat 2002.127
SKM2002.32.LR TfS 2002, 265 Skat 2002.135
SKM2002.31.LR TfS 2002, 266 Skat 2002.136
SKM2002.30.TSS TfS 2002, 217 Skat 2002.190
SKM2002.29.HR TfS 2001, 981 Skat 2002.6
SKM2002.28.ØLR TfS 2002, 54 Skat 2001.950
SKM2002.27.VLR TfS 2002, 57 Skat 2002.8
SKM2002.26.VLR TfS 2002, 132 Skat 2001.953
SKM2002.25.LR TfS 2002, 188 Skat 2002.133
SKM2002.24.LSR TfS 2002, 169 Skat 2002.126
SKM2002.23.LSR TfS 2002, 153 Skat 2002.125
SKM2002.22.TSS TfS 2002, 201 Skat 2002.128
SKM2002.21.LR TfS 2002, 189 Skat 2002.134
SKM2002.20.TSS TfS 2002, 80 Skat 2002.101
SKM2002.19.LR TfS 2002, 123 Skat 2002.107
SKM2002.18.ØLR   Skat 2001.866
SKM2002.17.VLR TfS 2002, 232 Skat 2002.177
SKM2002.16.VLR TfS 2002, 231 Skat 2002.875
SKM2002.15.ØLR TfS 2002, 226 Skat 2001.849
SKM2002.14.ØLR TfS 2002, 228 Skat 2001.867
SKM2002.13.ØLR TfS 2002, 227 Skat 2001.825
SKM2002.12.VLR TfS 2002, 233 Skat 2001.806
SKM2002.11.VLR TfS 2002, 234 Skat 2001.807
SKM2002.10.ØLR TfS 2002, 229 Skat 2001.686
SKM2002.9.VLR TfS 2002, 11 Skat 2001.902
SKM2002.8.VLR TfS 2002, 58 Skat 2001.952
SKM2002.7.ØLR TfS 2002, 158 Skat 2002.951
SKM2002.6.ØLR TfS 2002, 181 Skat 2002.17
SKM2002.5.VLR TfS 2002, 1 Skat 2001.929
SKM2002.4.DEP TfS 2002, 125 Skat 2002.102
SKM2002.3.ØLR TfS 2002, 131 Skat 2002.251
SKM2002.2.HR TfS 2001, 897 Skat 2001.845
SKM2002.1.TSS TfS 2002, 64 Skat 2002.103

Emneregister

 

A

Abonnementsafgift F.1.2

Acontobeløb G.1.6.5.1 , N.2.4 , Q.1.3.3

Additionsmetoden A.2.1.3

Administration, fast ejendom D.11.8

Administrationsydelser D.4.2.3

Administrative bødeforlæg V.4.1

-, fortrydelse V.4.1

Advokater C.1.3 , D.11.10 , D.11.11 , E.3 , I.1.3

-, bestyrelseshonorar L.1.1

-, fast ejendom Q.1.2.1

Aerobic D.11.3

Afbetalingstillæg G.1.2.5

Afgiftsforhøjelse P.1.4

Afgiftsfri butikker I.1.10 , I.1.13

Afgiftsfritagelse, ambassader mv. K.1.2

Afgiftsoplag D.9.3 , I.1.11 , M.1.1.1

Afgiftsoplag, fraførsel G.7.4

Afgiftspligtige personer C.1.1 , K.1.1

Afgrænsning, hobby-erhverv C.1.4.1

Afmeldelse M.6

Afprøvning af varer I.3.2

Afregningsbilag F.1.2 , N.2.2.4 , N.2.5

Afrunding G.1.1

Afskrivning, acontobeløb G.1.6.5.1

Afslutning af konti N.5.2.4

Afspænding D.11.3

Aftagelse af sorte varer og ydelser V.2.10

Aftenskoleundervisning D.11.3

Agentprovision G.1.2.4

Agenturer K.1.4

A-indkomst C.1.3 , Q.1.4.2.5

Akkord G.1.6.1.2

-, frivillig G.1.6.1.3

Aktiebogsadministration D.11.11

Aktiedividender J.2.1.1

Aktier D.11.11 , M.1.5

Aktieselskab C.1.2

-, under stiftelse M.1.1

Aktiver D.6.1

Akvarieudstilling D.11.6

Alkoholholdige drikkevarer I.1.1.3

Almennyttig karakter D.11.2

Almennyttige boligselskaber D.11.8

Almennyttige formål D.11.18 , D.11.19

Alternativ behandling D.11.1

Amatøridrætsarbejde D.11.18 , D.11.19

Amatørsports- og idrætsforening D.11.5

Ambassader K.1.2

Ambulancekørsel D.11.15

Amtskommune D.7

Amtsrådsforeningen D.7

Analyseinstitutter

-, private C.2.3

Andele D.11.11

Andelsbeviser D.11.11

Andelsbolig D.11.4

-, byggeri Q.1.2.5.1

Andelsboligforening D.11.8 , Q.1.2.5.1

Anden egentlig sundhedspleje D.11.1

Anden fast ejendom end bygninger

J.2.2.5 , Q.1.3.3.1 , Q.1.4.5.4 , Q.1.5.1

Andre momspligtige personer C.2

Andre varer, midlertidig indførsel

I.3.1.1.2

Angivelse P.1.1

Angivelsesfrister P.1.2

Angivelsesmåde N.4.3

Anlægsaktiver J.1.1.1

Anlægsarbejder D.4.2.4 , Q.1.5.1

Anlægsudgifter, fast ejendom J.2.2.5

Anmeldelse, registrering M.1.1

Anmeldelsesblanket M.1.1

Annonceindtægter D.11.16

Annullering af handel G.1.5

Anpartsselskab C.1.2

-, under stiftelse M.1.1

Anskaffelse, personbil J.3.1.7 , J.3.5

Anskaffelse, vare-og lastvogne J.2.4

Ansvar

-, personligt V.2.11

Ansvarsbetingelser V.2.11

Ansvarssubjekt V.2.11

Antenneydelser C.1.4.2

Antikviteter K.1.2 , O.1.2 , R.3.4 , R.4 ,

Antikviteter, indførsel G.7.2

Arbejdsformidling D.11.3.1

Arbejdskraft, levering af E.3

Arbejdsløshedskasser D.11.2

Arbejdstøj, fradrag J.1.1.1

Arbejdsudleje E.3

Arbejdsydelser M.1.4.1

-, på varer, der udføres I.1.2.2

Arkitekter

-, selvstændig virksomhed C.1.3

-, ydelser Q.1.3.3.2

Arrangementets varighed D.11.18

Arrangørens regning D.11.18

-, status D.11.18

Arv, indførsel I.3.2

Asylansøgere M.5.1

Auktion K.1.2

Auktionsholdere C.1.4 , N.5.3

Auktionssalg N.2.3.1

Auktionssalær G.1.2.4

Autoriseret medicinalperson D.11.1

Aviser I.1.8 , N.5.2.2.2

B

Baccarat D.11.12

Bagatelgrænse J.4.2.4

Baller P.3

Bareboat charter I.1.4

Bankgaranti P.5.2.1

Bankospil D.11.12

Basarer D.11.12

Bedemandsvirksomhed D.11.17

Bedriftssundhedstjeneste D.11.1

Begravelse, indførsel I.3.2

Behandlingshjem D.11.1

Belønninger, indførsel I.3.2

Benzinregninger N.2.3.3

Beregning af omsætning J.2.1.1

-, reguleringsbeløb J.4.2.3

Beregningsregel, brugte personbiler R.5

-, brugte varer R.4

Beskatnings- og fradragstidspunktet F

Beskatningssted E.1

Beskikket forsvarer V.4.5

Beskyttelse af ophavsret I.3.2

Bespisning D.4.2.2 , K.1.3

Bestillingskontorer D.11.15

Bestyrelseshonorarer, advokater L.1.1

Betaling, fremmed valuta G.1.1

Betalingsmiddel D.11.11 , F.1.3

Betalingsoversigter F.1.2 , N.2.3.10

Betalingspligtig person E.3 , L

-, hovedregel L.1.1

-, installering og montering L.1.2.2

Betalingsregler P.1

Betalingsregnskabet N.5.2.2.1

Betalingsstandsning F.1.2 , G.1.6.2

Betalingstidspunkt F.1.3

Betingede rabatter G.1.4

Betingelser, eftergivelse X.1.1

-, henstand X.2.1

Biblioteker D.11.6

Biler D.9 , J.3.1.7 , J.3.5

Bilforhandlere J.3.5 , Q.2.2.2

Bilradio D.2.3

Biludlejere J.3.4 , J.3.5 , Q.2.2.2

Biludlejning J.3.4 , J.3.5 , Q.2.2.1

B-indkomst C.1.3

Biograf D.11.6

Biomkostninger G.1.2.2

Bistand til udviklingslandene I.1.2.1

Bistand ved eftersyn T.3.2

Bisættelser D.11.17

Bitransaktioner, fast ejendom J.2.1.1

Bjærgning I.1.4

Blade D.11.13 , I.1.2.1

Bladhuse M.1.4.1

Bladkiosk I.1.8

Blandede leverancer D.2.3 , G.1.1 , N.2.3

Blandet anvendelse, indkøb J.2.1.1

Blandet brug, lokaler J.2.2.4

Blinde I.3.2 , M.3.2.2

Blod D.11.1

Blomsterpark D.11.6

Bogføring N.5.2.1.1

-, generelle regler N.5.1.1

-, elektronisk medie N.5.4

Bolig D.4.2.2 , D.5.4 , J.3.1.2 , Q.1.5.1

-, indehaver eller personale J.2.2.2

Boligformål M.5.1

Boligretssager D.11.8

Boligselskaber D.11.8 , D.11.13

Bondegårdsferie D.11.8

Bortfald af eftergivelse X.4

Bortforpagtning D.11.8 , Q.1.2.3

Bowlingbaner D.11.5 , D.11.8

Brancheforeninger C.1.4.2

Brandsikring D.11.8

Brevforsendelser D.11.13

Broafgifter, fradrag

-, personmotorkøretøjer Q.2.2.1

-, Storebæltsbroen J.1.1

-, Øresundsbroen J.1.1

Brugsforeninger D.11.13

Brugsrettigheder D.11.11

Brugte biler N.5.3 , R.5 , Q.2.3

Brugte varer D.9 , D.11.18 , N.2.3.1 ,

N.5.3 , R.3.1 , R.4 , R.4.1.2

-, indsamlinger D.11.18

Brugtmoms R.1

-, individuelle metode R.1 , R.4.1

-, periodevise metode R.1 , R.4.1

Brønde D.11.8 , D.11.9

Bugsering I.1.4

Bundgrænse, registrering M.1 M.3.1

Bureauer D.11.6

Buskørsel D.11.15

Busselskab K.1.3

Busser D.11.15 , K.l.l, K.1.3

-, købsmoms J.3.1.7

-, udenlandske S.2

Bustransport E.3

Butikscenter C.1.4.2

Byfester D.11.12

Byggeadministration D.4.2.4 , Q. 1.3.2.1

Byggearbejder M.1.4.1 , Q.1

Byggemodning D.4.2.4 , M.5 , Q.1.2.2.1

Byggemoms Q.1

Byggeri D.5 , Q.1

-, for egen regning D.5.2 , G.2.3 , Q.1.2 , Q.1.4

-, for fremmed regning Q.1.2 , Q.1.3

-, med henblik på salg som led i næring eller erhvervsmæssig udlejning Q.1.4.2.6

-, til eget brug D.4.2.4 , D.5.4 , Q.1.2 , Q.1.4

-, til salg eller udlejning D.5.3 , Q.1.2 , Q.1.4

Byggevirksomhed D.5 , G.2.3 , Q.1

Byttehandel D.6.1 , G.2.2 , J.1.4 , N.2.3.7 , Q.1.3.2.2

Bødeansvar

-, juridiske personer V.2.11

-, objektivt V.2.11

Bødeforelæg, administrative V.3.1

Bødestraf V.2.2

Bøger, blade mv. I.1.2.1

Børnehaver D.4.2.2 , D.11.2

Både D.9.1

Bådpladser D.11.8

 

C

 

Cafeteriaer D.11.2

Cafeteriavirksomhed D.11.18

Campingpas D.11.10

Campingpladser D.11.8

Charter I.1.4

Charterselskab K.1.3

Checks D.11.11

-, falske G.1.6.4

Computerspil D.11.12

Containere I.3.1.1.1

Copy-Dan D.11.4

Cykler D.11.15

-, købsmoms J.3.1.7

D

Dagcentre D.11.2

Daglige kasseopgørelser N.5.3

Danida I.1.2.1

Danmark, momssats H

Danmarks Nationalbank I.1.6

Dans D.11.3

Dansk Røde Kors D.11.2

Dansk momsområde B.1

Dataavis I.1.8

Databehandling E.3

Datatipskuponer D.11.12

Debitor, tab G.1.6

-, regulering G.1.6.4

Dekoncentrerede opgaver K

Delebiler C.1.4.2

Delregistrering C.3 , M.1.4

Deltagergebyr D.11.5

Delvis betaling F.1.3

Delvis fradragsret J.2

-, opgørelse J.2.1.4

Demonstrationsbåd D.9.1

Demonstrationskøretøjer Q.2.11

Den Europæiske Rumorganisation (ESA) I.1.1.5 , K.1.2

Dentalvirksomhed D.11.1

Depositum/indskud D.11.8 , G.1.1 , G.1.2.3

Destinationsprincippet A.2.1.3

Destrueres under toldkontrol I.3.1.4

Detailhandlere C.1.3

Diplomater K.1.2 , I.1.1.5 , Q.2.12

-, indførsel I.3.6

Diplomater mv., leverancer til I.1.1.5

Diplomatiske repræsentationer K.1.2

Direktoratet for Vejtransport K.1.3

Dispachør D.11.10

Distriktsblad I.1.8

Dokumentation J.1.2.6 , M.1.1 , N.5.2.1.2

Dokumenter, indførsel I.3.2

Dommerkendelse ved ransagning V.4.4

Drift

-, personbiler J.3.1.7 , Q.2

-, vare- og lastvogne J.2.4 , Q.2

Driftsmidler D.6.2 , D.6.3 , D.11.5.1 ,

D.11.8 , D.12 , J.1.1.1 , K.1.4

-, salg D.2.2

-, til eksport I.1.2.1

Driftsudgifter

-, personbiler J.3 , Q.2

-, vare- og lastvogne J.2.4.2 , Q.2

Drikkepenge G.1.2.1

Dyrlæge E.3. , E.3

Dyrskuer D.11.6

Dødsboer G.1.6.1.1

E

Edb-opbevaring N.6.1.1

-, ydelser D.4.2.3 , E.3

Efterbetaling T.4

Efterbetalingsfaktura N.2.2.3

Eftergivelse G.1.6.1.6 , X.1

-, bortfald X.4

Eftersyn T.1

-, hos andre T.2

Eftersynsretten, omfang T.1

Egen kantine J.3.2

Egen Kørselsafdeling D.11.16

Egen regning, byggeri D.5 , Q.1.2 , Q.1.4

Eget forbrug D.4.2.1 , G.2.1

Ejendomsmæglere D.11.10 , F.1.2 , F.1.3

Ejendomsmæglersalær F.1.2 , F.1.3

Ejendomsmæglerydelser F.1.2 , F.1.3

Ejendomsret D.2.1 , D.3.2 , F.1.1

Ejerforeninger C.1.4.2 , D.11.8

Ejerlejlighed D.11.8

Ejerlejlighedsforening D.11.4

Eksport N.5.2

-, af driftsmidler I.1.2.1

-, af maskiner I.1.2.1

Eksportmomsordningen M.1.4

Eksportsalg J.4.1.3.3

Eksportvirksomhed M.1.4.1

Elektricitet D.11.8

Elektronisk medie N.2.6.1

Elektronisk overførsel N.2.3.11

Elektroniske ydelser E.3.1.11

Emballage G.1.2.2

-, udlån af G.1.2.2

Endelig afgørelse, straf V.4.3

Endelig indførsel I.3.2

Energibesparende foranstaltninger D.11.8

Engangsvederlag G.1.1

Engroshandel C.1.3

Enkeltledsafgift A.2.1.1

Enkeltmandsfirma C.1.2

Entréindtægt D.11.5 , D.11.18

Entreprisesum F.1.2 , Q.1.3.3

Ergoterapeut D.11.1

Erhvervelser D.9 , E.4 , F.2 , G.6 , I.2 , L.2 , O.1.1 , Q.2.1

Erhvervelsestidspunktet F.2

Erhvervslejemål M.5.1

Erhvervsmæssig brug K.1.1

-, karakter K.1.3

-, passagerkørsel K.1.1

Erhvervsmæssig udlejning, momspligt ved opførsel mv. med henblik på Q.1.4.2.6

Erhversmæssig udlejning, frivillig registrering for M.5.1

Erindringsskrivelser N.4.4 , P.5.1.1

Erklæring M.5.1.1

Erstatninger J.5

-, modtager J.5.1.3

Erstatningsbeløb G.1.1 , Q.1.3.2.5

Erstatningskrav D.4.2.1 , J.5.1.2.2

ESA K.1.2 , I.1.1.5

EU's momsområde B.2

-, 8. momsdirektiv K.1.1

EU-erhvervelser G.6 , N.5.2

-, registrering M.2

EU-harmonisering, punktafgiftspligtige varer I.1.1.3

EU-institutioner I.1.1.5

EU-kommissionen I.1.1.5 , K.1.2

EU-leverancer N.5.2

Euro G.1.1

EU-vareleverance F.1.5

F

Factoring G.1.6.3

Fagblade D.11.4

Fagmesser D.11.12

Faktura F.1.2

Fakturabestemmelser, brugtmomsordningen, R.4.3

Fakturaindhold N.2.3

Fakturakrav N.2.3 , Q.2.2.1

Fakturering i euro N.2.3 , N.5.1

Fakturering med moms L.5

Faktureringsbestemmelser N.2

Faktureringspligt N.2.2

Faktureringstidspunktet F.1.2 , F.2 , N.2.3

Faldskærmsudspring D.11.3

Falske checks G.1.6.4

Farmaceutiske produkter I.3.2

Fast ejendom D.2.2 , D.4.2.4 , D.11.5.1 ,

D.11.8 , D.11.9 , J.2.1.1 , J.2.2 ,

M.1.4.1 , Q.1

-, bortforpagtning M.5

-, definition M.5

-, erhvervsmæssig udlejning M.5.1

-, frivillig registrering M.5 , Q.1.2.2.1 , Q.1.2.3.1

-, indkøb J.2

-, salg M.5

-, udlejning M.5

-, ydelser E.3

Fast forretningssted E.3 , M.1.3

-, ydelser E.3

Fastsatte forskrifter, overtrædelse V.2.7

Fastsættelse af afgiftstilsvar, frist for  T.4.3

Fastsættelse af godtgørelse af afgift, frist for  T.4.3

Fejlagtig angivelse K.1.6

Feriebolig D.11.8 , D.11.16

Feriehjem D.4.2.2

Filial M.1.3

 

-, overførsel af varer til G.6

Filmforevisning D.11 .6

Finansielle aktiviteter D.11.11 ,

E.3 , K.1.4

Finansieringsselskab D.6.2 , G.1.6.3

-, tilbagetagelse J.6.2

Finansieringstillæg G.1.2.5

Finansieringsvirksomhed D.11.8

Fiskeri M.1.1 , M.1.4.1

Fiskeriret D.11.8

Fjernsalg E.2.2.2 , N.5.3

Fjernsalg, momsregistrering M.1.3

Fjernsynsudsendelser D.11.6

Fjernsælger

-, udenlandsk M.1.3

Flerledsafgift A.2.1.2

Fly D.9.1 , M.1.4.1

-, (bortset fra sportsfly) I.1.2.3

-, købsmoms J.3.1.7

-, levering af varer E.2.3

-, salg af I.1.4

-, udlejning I.1.4

-, udstyr og ydelser til I.1.3

Flygtninge M.5.1

Fly og skibe, proviant I.3.1.2

-, reparationsarbejder mv I.1.5

-, udenrigsfart I.1.3

Flyselskaber K.1.3

Flyttegods I.3.2

Flyttegodtgørelse D.11.8

Flyveopvisning D.11.6

Flyveskoler I.1.4

FN I.1.1.5

Fodboldkampe D.11.5.2

Fogedforretning D.11.8

-, forgæves G.1.6.1.4

Fogedsager D.11.8

Fond C.1.2 , C.1.4

Forbrugsforeningen af 1886 G.1.3.1

Forbrugslandet D.9.2

Fordringer D.11.11

-, overdragne G.1.6.3

Foredragsvirksomhed D.11.7

Foreløbig

-, fastsættelse P.1.4

-, opgørelse J.2.1.1.1

-, prøvelse M.6

Foreninger C.1.2 , C.1.4.2 , D.11.4 ,

D.11.18

-, henstand X.3

Foreningsblade D.11.4 , D.11.18 , I.1.8

Forfaldstidspunktet F.1.2

Forfattervirksomhed D.11.7

Forgæves fogedforretning G.1.6.1.4

Forhandler D.6.2

Forhandlerrettigheder D.6.2

Forkortet momsperiode

-, fritagelse P.5.1.3

Forlystelse D.11.5 , D.11.6

Formidler D.11.10 , M.1.4.1

Formidling

-, i eget navn D.3.3

-, i fremmed navn D.3.3 , I.1.7

-, egen regning D.3.3

-, fremmed regning D.3.3

-, af arbejdskraft D.3.3

-, af ydelser D.3.1 , D.3.3

Formidlingshonorar D.3.3

Formidlingsvirksomhed D.11.8

Formidlingsydelser D.3.3 , E.3 , E.3 , I.1.7

Formkrav, faktura N.2.1

Forpligtelser til undladelse E.3

Forrentningsbetingelser F.1.3

Forretningsmæssig disposition

-, reel M.1.4.1

Forsamlingshuse G.1.1.3

Forsendelse E.2.2 , G.1.2.2

Forsendelse

-, købers risiko J.5.1.1

-, ringe værdi I.3.2

-, sælgers risiko J.5.1.1

-, transportvirksomhedens

risiko J.5.1.1

Forsendelsesomkostninger, indførsel G.7.1

Forsent afgivet angivelse P.1.4

Forsikring G.1.2.2 , K.1.4

Forsikrings- og genforsikringsvirk

somhed D.11.10 , K.1.4

Forsikringsagentur D.11.10

Forsikringsmægler D.11.10

Forsikringsomkostninger, indførsel G.7.1

Forsikringsselskaber D.11.10 , K.1.4

-, eftersyn T.2.4

Forsikringsvirksomhed D.11.10 , K.1.4

Forskningsinstitut

-, statsfinansieret C.2.3

Forskudsvis udbetaling P.8

Forsvar, traktatlige forpligtelser I.3.7

Forsvarerbistand V.4.5

Forsvarsmateriel K.1.2

Forsyningsvirksomheder, offentlige

C.2.2 ,

Forsæt V.1

Forsætlig overtrædelse V.2.8

Forsæt til afgiftsunddragelse V.3.2

Forsøgsdyr I.3.2

Fortjeneste

-, ulovlig V.2.11

Fortoldningsangivelsen K.1.6

Fortoldningstidspunktet F.3

Fortrydelsesret K.1.6

Forudbetaling F.1.3

Forureningsskader I.1.3

Forvaltning af værdipapirer E.3

Forventede tab, fradrag for G.1.6.2

Forædling F.3

-, aktiv D.10 , F.3

-, passiv G.7.3

Forældelse af strafansvar V.5

Fotokopier D.11.6

Fradrag J

-, brugtmoms R.5

-, ikke-konstaterede tab G.1.6.1.7

Fradragsret J

-, byggeri for egen regning Q.1.4.5

-, frivillig registrering M.5.1.1

-, motorkøretøjer Q.2

Fraførsel G.7.4

Fremmed kantine J.3.2

Fremmed valuta N.2.3 , N.5.1

-, betaling i G.1.1

Fremskyndet tilbagebetaling P.1.3

Fremstillingsvirksomhed C.1.3

Frihavnen, fraførsel G.7.4

Frilager D.9.3 , F.3 , I.1.9 , M.1.1.2

Frimærker D.11.14 , N.5.2.2.2

Fristregler T.4.3

Fritagelse for registrering M.3

Fritagelser D.11

Fritagelsesattest I.1.1.5

Fritidshjem D.4.2.2

-, købsmoms J.3.1.4

Frivillig registrering D.11.8 , M.5

-, akkord G.1.6.1.3

-, ordning, brugtmoms R.1

-, sikkerhedsstillelse P.5.1.6

Fuld fradragsret J.1.1

Fusion G.1.6.4

Fysioterapeuter D.11.1

Fysioterapi D.11.1

Fysiske personer, henstand X.3

Fællesantenneforeninger D.11.4

Fællesregistrering C.3 , L.7 , M.1.5

Fællesskabsforsendelse D.10 , K.1.1

Færdselsstyrelsen K.1.3

Færgebilletter G.1.1 , Q.2.2.1

Færgeoverfart D.11.15

Færger, købsmoms J.3.1.7

Førstedagskuverter D.11.13

Førstegangssalg, kunstværker M.3.2

G

Galopløb D.11.5

Garagepladser D.11.8

Garantibeløb G.1.1 Q.1.3.3.3

Garantier G.1.1

Garantiforpligtelser D.11.10

Garantireparation D.2.4

Garantistillelse D.11.11

Gas D.2.2 , D.11.8

Gaveforsendelser I.1.2.1

Gaver D.2.4 , D.4.2.1 , D.4.2.2 , D.11.5 ,

D.11.12 , K.1.3

Gebyr D.11.8 , D.11.11 , D.11.12 , N.4.4 ,

P.5.1.7

-, for sen betaling G.1.2.2

Genbrugsbutikker D.11.19

Generel forbrugsbeskatning A.2

Generel straffebestemmelse V.2.1

Genforsikringskontrakter K.1.4

Gennemsnitsvederlaget S.2.2

Genoptagelse T.4.3

Gentagelsesvirkning V.4.3

Gevinst for øje D.11.3

Giroindbetalingskort F.1.2

Global Refund DK A/S I.1.2.1.1

Goder

-, immaterielle C.1.4

-, materielle C.1.4

Godsregistrering K.1.6

Godtgørelse K, K.1.3 , K.1.5

-, erhvervsmæssig brug K.1

-, indførsel uden for EU K.1.6

Godtgørelsesordning I.1.2.1.1 , K.1.2 , K.1.3

Golfbane M.5.1

Golfklub M.5.1

Golfudstyr D.11.5

Goodwill D.6.2

Gravning af grav D.11.17

Gravsted D.11.17

Grov uagtsomhed V.1 , V.3.2

Grundejerforening D.11.8

Grundstødning I.1.3

Grænsenummerplader I.1.2.1

Grænseoverskridende ydelser E.3

Grænsepladebiler Q.2.13

Guld D.11.21 , I.1.6

Gymnastik D.11.3

Gældsbreve D.11.11

Gældssanering G.1.6.1.6

Gæstgiverier D.11.8

H

Halmfyringsanlæg J.2.2.3

Handicappede I.3.2

Hangarafgifter I.1.3

Harmoniserede punktafgifter I.1.1.3

Hegn D.11.8 , Q.1.2.2

Heilpraktikere D.11.1

Helcharter I.1.4

Henstand G.1.6.1.6 , X.2

-, klage X.5

Herberger D.11.2

Herværende repræsentant M.1.3 , N.2.3.5

N.2.3

Historisk baggrund A.1

Hjemmehjælp

-, varig C.2.3

Hjemmehjælpsydelser D.11.2

Hjemmeservice G.1.1.1.2

Hobbyvirksomhed C.1.4.1

Hospitalsbehandling D.11.1

Hotel - og restaurationsregninger K.1.2

Hotel- og restaurationsydelser

D.4.2.2 , J.3.2 , Y.2.3

Hoteller D.11.8 , D.11.16

Hotelophold D.4.2.1 , J.3.1.6 , K.1.3

Hovedvirksomhed M.1.4.1

Humanitære organisationer K, K.1.5

Husleje M.5.1

Hyrevognskørsel D.11.15

Hædersbevisning I.3.2

Hæftelse, oplag I.1.11

-, betalingspligtige personer L.6

Håndværksarbejde D.4.2.4

Hårde hvidevarer D.2.3

I

IAPSO I.1.2.1

Idrætsarrangement D.11.5.2

Idrætsforening D.11.5 , M.5.1

Igangværende byggearbejder F.1.2

Ikke-konstaterede tab, fradrag G.1.6.1.7

Ikrafttrædelsesbestemmelser Y.1

IMF I.1.1.5

Immaterielle aktiver D.6.2

-, goder C.1.4

-, rettigheder C.1.4 , D.2.3

-, overdragelser af rettigheder

E.3

Import I.3 , L.4

Importafgifter D.8

Importmoms D.10 , F.3 , G.7 , J.1.2.3 , K.1.6 , O,

P.4 , R.2 , R.4.1.1

Importvirksomheder P.5.1.2

Impressarioer D.11.6

Incommingbureauer D.11.16

Indbetalingskort F.1.2 , N.2.3.8

Indenrigspersonbefordring K.1.3

Indførsel D.10 , F, F.3 , G.7.1 , I.3 , K,

K.1.l, K.1.2 , P.4

-, almen interesse I.3.2

-, arv I.3.2

-, begravelse I.3.2

-, dokumenter I.3.2

-, forsendelsesomkostninger G.7.1

-, forsikringsomkostninger G.7.1

-, handelsmæssig aktivitet I.3.2

-, midlertidig D.10

-, motorkøretøjer I.3.2

-, personlig karakter I.3.2

-, varer til andet EU-land I.3.4

-, varer til afprøvning I.3.2

-, varer til brug for statsoverhoveder I.3.2

-, varer til brug ved transport I.3.2

-, ydelser I.3.5

-, ægteskab I.3.2

Indgående afgift N.5.2 , O.1.2

Individuelle købs-/salgspriser R.4.1

Indkøb, blandet anvendelse J.2

-, delvis privat J.2.1.2

-, fast ejendom J.2.2

-, visse tilkørselsveje J.2.3

Indkøbsforeninger G.1.6.4

Indre marked I.l.l, I.3.2.1

-, andre varer I.3.2.1

-, transportmidler I.3.2.1

Indsamling D.11.18

Indskud F.1.3 , G.1.2.3

Informationsvirksomhed D.11.16

Ingen fradragsret J.3

Inkassovirksomhed D.11.11 , G.1.6.1.7

Inseminør E.3.4.3

Insolvenserklæring G.1.6.1.4

Installation N.2.3.6 , N.5.3

Installationsarbejde D.9

-, skibe og fly I.1.5

Installering E.2.2.1 , L.1.2.2

Instrumenter I.3.2

Interessentskab C.1.2

Intern

-, handel M.1.5

-, omsætning M.1.5

Internationale organisationer I.1.1.5 ,

K.1.2

Internationalt kontrolsamarbejde T.5

Investeringsfonde D.11.11

Investeringsforeninger D.11.11

Investeringsgoder D.6.3 , I.3.2 , J.4 ,

K.1.4 , N.5.2.1.3 , Q.2.10 , Y.2.4

-, regulering af M.5.1.2

-, salg J.2.1.1 , J.4.1.3.3

-, ændret anvendelse J.4.1.3.1 , J.4.1.3.2

Investeringsgodebegrebet J.4.1.2

INZO-dommen C.1.4 , M.6

J

Jagtret D.11.8

Journaler N.5.1

Journalistvirksomhed D.11.7

Jubilæumsplatter D.11.18

Judosport D.11.3

Julekort D.11.18

Julemærker D.11.18

Juleplatter D.11.18

Juridiske og fysiske personer C.1.2

Juridiske personer M.2 , V.2.11 ,

-, henstand X.3

K

Kalkuleret salgspris D.8

Kantiner G1.1.3, M.3.2.1

-, egen J.3.2

-, fremmed J.3.2

-, fængsler G.1.1.3

-, sygehuse G.1.1.3

Kapsejlads D.9.1

Karruseller D.11.6

Kassedifferencer D.2.4

Kassekladde N.5.3

Kassekredit D.11.11

Kasseregnskabet N.5.2.2.1

Kassestrimler N.5.1

Kataloger D.11.6

Katastroferamte I.3.2

Kiosker D.11.2

Kioskvirksomhed D.11.18

Kirkeligt arbejde D.11.18

Kirker D.11.19

Kiropraktik D.11.1

Kladder N.5.1

Klargøring af fly I.1.5

Knallerter, købsmoms, J.3.1.7

Koda D.11.4

Kommissionsaftaler D.2.1 , D.3.1

Kommissionshandel F.1.4

Kommunalt værk C.2.2

Kommune D.7

Kommunernes Landsforening D.7

Komponistvirksomhed D.11.7

Koncernforbundne selskaber

-, fællesregistrering M.1.5

Koncerter D.11.6

Konkurrencefordrejning D.11.20

Konkurrenceforvridning C.1.4.2

Konkurrenceklausuler E.3

Konkurs- og dødsboer, forventede tab G.1.6.2

Konkursboer G.1.6.1.1

-, fortsat drift af G.1.6.4

Konnossementer D.11.11

Konsignation F.1.4

Konsortiebyggeri G.1.6.4

Konstaterede tab, fradrag G.1.6.1

Konsulenter C.1.3

Konsulentvirksomhed D.11.10

Konsulentydelser D.11.1

Konsulære repræsentationer K.1.2

Kontaktlinser D.11.1

Kontingent C.1.4.2

Kontingentafgiftsoplag I.1.12

Konto for EU-erhvervelser N.5.2

-, EU-leverancer N.5.2

Kontogebyrer, stormagasiner G.1.2.5

Kontokurantkonti D.11.11

Kontoringe G.1.6.4

Kontoudtog D.11.11

Kontrakter D.3.2

-, tidsbegrænsede D.3.2

Kontrol- og regnskabsbestemmelser K.1.3 , K.1.4

Kontrolbestemmelser T

Kontroleftersyn T.1

Kosmetiske operationer D.11.1

Kost D.4.2.2 , J.3.1.1

-, virksomhedens indehaver J.3.1.1

Kreditbegrænsning P.5.1

Kreditgarantier D.11.11

Kreditkort D.11.11 , N.2.3.9

-, gebyr G.1.3.2

-, provision af G.1.2.4

Kreditkøbsaftaler D.11.11 , G.1.2.5 , J.2.1.1

Kreditkøbstillæg G.1.2.5

Kreditimetoden A.2.1.3

Kreditnota N.2.1 , N.2.2.3 , N.2.3.13

Kulturelle aktiviteter D.11.6

Kulturelt materiale I.3.2

Kunder, eftersyn T.2.2

Kunst og kultur, leveringssted E.3

Kunstflyvning I.1.4

Kunstgenstande M.3.2.3, O.1.2 , R.3.2 ,

R.4 , R.4 .1.1,

-, indførsel G.7.2

Kunstnere M.3.2.3

-, salg af egne værker G.5

Kunstneres salg D.11.7

Kunstskøjteløb D.11.6

Kunstværker I.3.2

-, førstegangssalg M.3.2.3

Kurcenter D.11.1

Kursavancer J.2.1.1

Kurser D.11.3.1

Kursfastsættelse, pantebreve G.1.6.5

Kursuslokaler D.11.8

Kursusvirksomhed D.4.2.2 , D.11.3

-, erhvervsmæssig J.3.3

Kvalitetskontrol, lægemidler I.3.2

Køb af ydelser fra udlandet E.3

-, andre EU-lande N.5.2.3

-, fra EU-lande J.1.2.4

-, fra private N.2.3.1

-, uden for EU J.1.2.4

Købekontrakter D.3.2 , D.11.11 , N.2.3

Københavns Frihavn D.9.3 , F.3 , I.1.9 ,

M.1.1.2

Købsmoms J.1.2 , K.1.6 , N.5.2.1 , O.1.2 , Q.1.4.5

Købsmomskonto N.5.2

Køreskoler J.3.5 , Q.2.2.2

Køreundervisning D.11.3

Køreteknisk anlæg D.11.8

Kørsel J.2.4.1 , Q.2.4.2

L

Ladningskontrol I.1.3

Lagerleje D.9.3

Lageropgørelse N.6 , N.6.2

Landbrug M.1.1 , M.1.4.1

Landbrug/fiskeri N.4.2.1

Landbrugsvarer, indførsel G.7.1

Last- og varevogne J.2.4

Lastning, ydelser E.3

Leasing, personbiler E.3 , J.3.4 , N.2.3

Leasingselskab D.6.2

Legemsøvelser D.11.3

Leje, vare- og lastvogne J.2.4 , J.2.4.3

Lejeforhold D.3.2

Lejeforhøjelser D.11.8

Lejekontrakter D.3.2 . D.11.11

Lejemål M.5.1.2

Lejlighedsvis kørsel S.2.3.4

-, registrering P.3

Leverancer F, I.l, M.l, O.1.1

-, reelle M.1.4.1

-, til EU-lande I.1.1

-, uden for EU I.1.2

Leverandører, brugtmoms R.2

-, eftersyn T.2.1

Levering D.2.1

-, af kost D.11.2

-, af varer E.2

-, af ydelser E.3

Leveringssted E

-, erhvervelse E.4

-, fast ejendom Q.1.2.1

-, fly E.2.3

-, skib E.2.3

-, tog E.2.3

-, udlejning af motorkøretøjer Q.2.9

-, varer E.2

-, ydelser E.3

Leveringstidspunktet F11, F.1.2 , F1.4,

F.1.5 , J.1.2 , Q.1.3.3 , Q.1.4.4

Liberale erhverv C.1.3

Licensrettigheder D.2.3 , E.3

Ligestilling med indenlandsk salg I.3.3

Likvidation, frivillig C.1.6.1.3

Likvidationsakkord C.1.6.1.2

Listesystemet I.2 , N.4

Lodsning, ydelser E.3

Lodsedler D.11.12

Lokalaviser i.1.8

Lokaler, blandet brug J.2.2.4

-, ikke virksomheden J.2.2.2

-, udlejning J.2.2.2

Loppemarkeder D.11.12 , D.11.16

Lotterier D.11.12

Lotto D.11.12

Luftfartsselskab K.1.3

Luftfragtaftaler I.1.2.3

Luftgynger D.11.6

Lufthavnsvirksomhed I.1.3

Lydavis I.1.8

Lykkehjul D.11.6 , D.11.12

Lysskilte D.11.15

Lystfartøjer I.1.2.1 , I.1.2.2 , I.1.3 , I.1.4 ,

M.1.4.1

-, definition I.1.4

-, uden for EU I.1.2.1

Læger C.1.2 , C.1.3

Lægevirksomhed D.11

Løbende driftsudgifter J.1.1.1

-, leverancer N.2.3.8

Lønindholdelse P.2.2

Lønmodtagere C.1.3

Løsøregenstande D.11.5.1 , D.11.8

Lån D.11.8

Låne- eller opsparingsforhold F.1.3

Lånedokumentet F.1.3

Långivning D.11.11

 

M

 

Mad- og drikkevarer G.1.1.3

Mandskabsvogne, købsmoms J.3.1.7

Markedsordninger G.7.1

Marketenderier G.1.1.3 , M.3.2.1

Maskiner D.6.2 , D.6.3

-, til eksport I.1.2.1

Materielle goder C.1.4

Medarbejderaktier M.1.5

Medarbejdertelefoner J.2.3 .

Medlemsrabatter G.1.3.1

Medvirken til momssvig V.2.10

Mellemhandler I.2

Merværdiafgiftsprincippet A.5.1

Midlertidig anvendelse D.8

-, brug af maskiner mv. til eksport I.1.2.1

-, indførsel D.8 , I.3.1.1

-, indførsel, fraførsel G.7.4

Midlertidig overførsel D.8 , I.1.1.4

-, udstillinger P.3

Mineralolier I.1.1.3

Misbrugere D.11.1

Mobile bygninger D.11.8

Modermælkserstatning S.1

Modernisering D.4.2.4 , D.5.3.1 ,

D.5.4.1 , D.11.8 , Q.1.4.2.3

Moderselskab M.1.5

Modregning D.2.4 , P.7

Modtagerlandet F.1.5

Momsafregning, udenlandske busser

S.2

Momsangivelse

-, urigtig V.2.1

Momsbekendtgørelsen K, K.1.1

Momsbeløbet K.1.6

Momsens indførsel A.4

Momsens neutralitet A.3.2

Momsforhøjelse P.1.4

Momsfradrag K.1.4

Momsfri foreninger C.1.4.2 , D.11.4

Momsfrihed K.1.6

-, endelig indførsel I.3.2

Momsfritagelser I

-, motorkøretøjer Q.2.1

-, NATO I.1.14

-, varer I.1.1.1

Momsgodtgørelse K, K.1.4 , K.1.6 , M.1.4.1

Momsgrundlaget G

-, blandede leverancer G.1.1

-, brugtmoms R.4 , R.4.1.1 , R.4.1.2 , R.4.2

-, byggevirksomhed D.5.5.,G.2.3, Q.1.3.2 , Q.1.4.3

-, byttehandel G.2.2 , Q.1.3.2.2

-, genindførsel G.7.3

-, motorkøretøjer Q.2

-, omfanget G.1.2

-, udtagning G.2.1

Momshæleri V.2.6

Momsområder B

Momsperiode F

-, ændring P.1.2.4

Momspligtens indtræden F

Momspligtige

-, foreninger C.1.4.2

-, personer C.l, C.1.1 , Q.1.2.6 , Q.1.4.2.1

-, personer, andre C.2

-, transaktioner D.1 , Q.1.2.4

-, ydelser D.2.3

Momsregistrering M, Q.1.2.7

Momssats H

Momssystemet generelt A.5

Momstilsvaret K.1.1 , O

Momsudbetaling

-, forskudsvis M.1.4.1

Momsunddragelse V.2.1

Montering E.2.2.1 , L.1.2.2 , N.2.3.6 , N.5.3

Monteringsarbejde D.9

Moratorium G.1.6.1.2

Moteller D.11.16

Motorbåd D.9.1

Motorcykler D.11.15

Motorkøretøjer D.4.2.2 , D.9.1 , I.3.2

-, flyttegods I.3.2

-, uden for EU I.1.2.1

Motorløb D.11.5.2

Motorsvæveplaner I.1.4

Museer D.11.6

Museumskort D.11.6

Musikere D.11.7

Mælk D.11.1

Mødelokaler D.11.8

Mønter D.11.11

Målerpasning D.11.8

N

NATO, forsvar I.3.7

-, personel, indførsel I.3.6

-, infrastrukturprogrammer K.1.2

-, momsfritagelse I.1.14

-, styrker K.1.2

Naturalaflønning D.4.2.2 , J.3.1.3

Naturalier D.2.4

Nedrivning af bygninger, fradrag J.1.1.1

Negativ moms, tilbagebetaling M.6

Negativt afgiftstilsvar P.7

Normalbøder V.3.2

Nul-sats I

Nummerering N.2.3

Nummerplader

-, udlæg for G.1.3.2

Nybyggeri D.11.8

Nye motorkøretøjer

-, erhvervelse Q.2.6

-, salg Q.2.6

Nye transportmidler D.9.1 , I.1.1.2 ,

N.3 , V.2.4

Nyregistrerede virksomheder P.1.2.3

Nægtelse af registrering P.5.3

Næring, momspligt ved opførsel mv. med henblik på salg som led i Q.1.4.2.6

Nødvendigt udstyr, fly og skibe I.1.3

O

Objektive kriterier P.5.1.4.1

Objektivt bødeansvar V.2.11

Obligationer D.2.2 , P.5.2.1

OECD I.1.1.5

Offentlige

-, baller P.3

-, forsyningsvirksomheder D.7 ,

C.2.2

-, indsamlinger D.11.18

-, institutioner D.7 , D.11.2 , Q.1.4.2

-, institutioner, andre C.2.3

-, spildevandsanlæg C.2.2

Offentlig transport C.2.2

Officerer, udenlandske K.1.2

Officielle publikationer I.3.2

Olieleverancer F.1.3

Olieselskaber F.1.3

Ombygning D.5.3.1 , D.5.4.1 ,

D.11.8 , Q.1.4.2.3

-, lystfartøj I.1.2.2

Ombytning G.1.5

Omdannelse G.7.3

Omfakturering V.2.9

Omladning, ydelser E.3.7

Omprioritering D.11.8

Omsætningsfordelingen K.1.4

Opbevaring, fakturakopi N.2.6

Opbevaringsbokse D.11.8

Opbevaringspligt N.6.1

Opbevaringssted N.6.1

Opførelse D.11.8

-, bygninger J.2.2.1 , Q.1.4.2.2

-, fast ejendom D.5.3 , D.5.4 ,

M.5.2 , Q.1.4.2.2

Opgørelse, momstilsvaret O

-, tab G.1.6.5

Ophavsrettigheder D.2.3

Opholds- og standpladsafgifter I.1.3

Oplagte varer F.3 , I.1.9 , M.1.1.2

Oplysninger

-, fortielse af V.1

-, urigtige V.1

-, vildledende V.1

Oplysningspligt T.3.1

Oplysningsmateriale til turistformål I.3.2

Oplæggelse I.1.9

Oprettelse af oplag I.1.11

Oprettelsesafgifter G.1.2.3

Opsparingsøjemed F.1.3

Optiker D.11.1

Opvisningskamp D.11.5.2

Ordener, indførsel I.3.2

Ordensforskrift M.1.2

Organer D.11.1

Organisationer, internationale K.1.2

Organisationers udlejning D.11.8

Originalfakturaer K.1.1

Overdragelse D.2.1 , D.6.2

-, driftsmidler J.4.1.3.5

-, reguleringsforpligtelse J.4.1.4.1

-, rettigheder E.3

-, varer D.3.1

-, varelager N.2.3.13

-, vederlagsfrit D.4.2

-, virksomhed D.6.2 , G.1.6.3

Overførsel af varer D.8 , D.9.2 , F.1.5 ,

N.5.2.3

Overførsler I.1.1.4

Overgangsbestemmelser i.3.2.1, Y.1

Overgangsregler I.3.2.1

Overnatning D.4.2.2

Overpris D.11.14

Overskuddets anvendelse D.11.18

Overskydende moms P.8

Oversættelse D.11.7

Overtrædelse af lovforpligtelsen V.2.2

-, fastsatte forskrifter V.2.7

-, forsætlig V.2.8

-, forsøg V.3.2

-, gentagelse V.3.2

-, medvirken V.3.2

-, ordensforskrifter V.3.2

P

Pakkearrangernenter D.11.16

Pakker D.11.13

Pakkerejser D.11.6

Paller I.3.1.1.1

Pantebreve D.11.11

-, kursfastsætttelse G.1.6.5

Panthaverdeklarationer G.1.2.5

Parkeringsafgift D.11.8 , G.1.1

Parkeringspladser D.11.8

Parthaver D.7

Passagerkørsel D.11.15

Passiv kapitalanbringelse J.2.1.1

Patenter, udlæg G.1.3.2

Patentrettigheder D.2.3 , E.3

PBS-betalingsoversigt F.1.2 , N.2.3.10

PC, køb og videresalg C.2.3

Pengeinstitutter D.11.11 , K.1.4 ,

M.1.5

-, eftersyn T.2.3

Pensionskasser D.11.10 , D.11.11

Periodens momstilsvar O

Periodevise opgørelsesmetoder R.4.2

Periodiske posteringer N.5.1

Personale, udtagning D.4.2

Personaleudgifter J.1.1.1

Personer

-, juridiske C.1.1

-, fysiske C.1.1

Personbefordring D.11.15

Personbiler D.11.15 , J.3.1.7 , K.1.3

-, brugte R.5

Personlig indsats C.1.4.1

Personlige ejendele, indførsel I.3.2

Personlige forhold, strafnedsættelse V.3.3

Pilotuddannelse D.11.3

Plejehjem G.1.1

-, minibus D.2.4 ., D.6.1

Plejehjemsydelser C.2.3 , D.11.2

Plejeservice D.11.1

Politi, samarbejde T.3.2

Portoudgifter

-, udlæg for G.1.3.2

Postadresse M.1.3

Postbokse D.11.13

Postkassetømning D.11.13

Postordre

-, udlæg for portoudgifter G.1.3.2

Postydelser D.11.13

Prisafslag G.1.4

Prisangivelse N.2.3

Privat anvendelse J.2.1.2

-, indkøb J.2

Privat brug D.4.2 , D.4.2.1 , D.4.2.3

Privat salg af transportmiddel C.2.1

Privatbaner D.11.13

Private K.1.6

-, effekter C.1.4

-, formål C.1.4.1

-, køb og salg D.9

Processuelle regler V.4

Produktionsrettigheder D.6.2

Produktionsskoler D.11.3

Professionelle idrætsudøvere D.11.5.2

Projektering D.4.2.4, D.5, Q.1

Projekteringsarbejde D.11.8

Proviant I.1.3, I.1.10, I.3.1.2

Provision D.11.10, D.11.12,

D.11.16 , G.1.2.2, G.1.2.4

Provianteringsvirksomhed I.1.10

Præmieindtægter K.1.4

Psykologer D.11.1

Psykoterapi D.11.1

Punktafgifter F.1.5, G.1.6.5.2, I.1.1.3

Punktafgiftsfritagelsesattest I.1.1.5

Punktafgiftspligtige varer F.1.5, M.1.3 , M.2

Påbud, undladelse V.2.5

Pålæg om sikkerhedsstillelse P.6

R

Rabatter G.1.3.1

-, betingede G.1.4

-, ubetingede G.1.3.1

Radio- tvspredningstjenester E.3.1.10

Ransagning T.3.2, V.4.4

Ratebeløb N.2.4, Q.1.3.3

Reagensmidler 1.3.2

Realkreditinstitutter D.11.11

Registrering M

-, byggeri Q.1.2.7, Q.1.4.6

-, EU-erhvervelser M.2

-, med tilbagevirkende kraft M.5.4

-, valgfri M.2

Registreringsafgift G.1.2.1

Registreringsanmeldelse M.1.1

Registreringsansøgning M.5.4

Registreringsbevis M.1.1

Registreringsgrænse M.1.1

Registreringsmeddelelse D.6.2

Registreringsnummer N.2.3.4

Registreringspligt i EU-lande E.2.2.2

Registreringspligtig virksomhed K.1.1

Registreringstidspunkt M.5.4

Regnskab K.1.3

-, oplag I.1.11

-, særskilt M.1.4

Regnskabsbestemmelser N.5, R.4.3

-, byggeri for egen regning Q.1.4.7

Regulering K.1.6

-, debitors moms G.1.6.4

-, af købsmoms M.5.1.2

Reguleringsbeløb, eksempel J.4.2.3

Reguleringsforpligtelse M.5.2, N.6.1, Q.1.2.8, Y.2.8

-, overdragelse J.4.1.4.1

Reguleringsperiode J.4.2.1

Reguleringssituationer J.4.1.3

Rejsebureau D.3.3, D.11.10, D.11.16

Rejsebureauvirksomhed D.11.16

Rejsecharter I.1.4

Rejsegods I.1.2.1.1

Rejseklubber D.11.16

Reklame D.2.4, D.4.2.1, D.11.5.2, G.2.2

Reklameindtægter D.11.5

Reklameplads D.11.8

Reklametryksager I.3.2

Reklameudgifter J.1.1.1

Reklameydelser C.1.4.2, D.11.18,

E.3.1.2

Remburser D.11.11

Rengøring C.2.3, D.11.2

Rengøringsarbejde D.7

Renovation C.2.2

Rentabilitet C.1.4.1

Renteindtægter J.2.1.1

Renter G.1.3.3, G.1.6.5.1, J.2.1.1, P.2.2,

T.4.4

Rentetillæg G.1.2.5

Reparation D.4.2.4, D.5.1, D 5.2.2,

D.5.3.3, D.11.8, Q.1

-, vedligeholdelse af bygninger J.2.2.3

Reparationsarbejde D.8, E.3 , I.1.1.4

-, fast ejendom D.11.8, Q.1.4.2.4

-, lystfartøj I.1.2.2

-, skibe og fly I.1.5

Reparationsudgifter

-, fast ejendom J.2.2.5

-, vare- og lastvogne J.2.4.2

Repræsentant M.1.3

Repræsentation D.4.2.2, D.4.2.1, K.1.3

-, købsmoms J.3.1.5

Restancegebyr D.11.8

Restanceinddrivelse Y.2.5

Restaurationsydelser D.4.2.2, K.1.3

-, købsmoms J.3.1.5

Retsplejeloven V.4.2

Retssager D.11.8, E.3

Rettidig betaling P.l

Returnering K.1.6

Returvarer G.1.5, I.3.1.3

Revisorer C.1.3, D.11.11, E.3.1.3

Revisorfejl V.3.3

Revyforestilling D.11.6

Ringe værdi I.3.2

Roulette D.11.12

Royalty D.2.3, E.3.1.1 , G.1.1

Rustvogn Q.2.14

Rutekørsel K.1.3

-, til udlandet K.1.3

Råderet D.2.1, F.l.l.

Rådets direktiv nr. 91/680/EØF af

16.12.1991, I.1.1

Rådets forordning (EF) nr. 31/96 af

10. januar 1996 I.1.1.5

Rådgivere C.1.3

Rådgiverfejl V.3.3

Rådgivning D.11.8

Rådgivningsvirksomhed E.3.1.3

Rådgivningsydelser E.3.1.3 , M.1.4.1

Råvarer I.1.11

 

S

 

Sagkyndig vurdering E.3

Salg, aktiver D.6.1

-, andre EU-lande N.2.3.4

-, driftsmidler D.2.2, D.12, J.2.1.1

-, fast ejendom J.2.1.1, J.4.1.3.4

-, af husdyr D.6.2

-, indenfor EU, brugtmoms R.4.1.1

-, lande uden for EU, brugtmoms R.4.1.2

-, luftfartøjer I.1.4

-, ydelser, udlandet E.3

-, velgørende D.11.18

-, private N.2.2.1

-, skibe I.1.4

Salgsmoms N.5.2.2, O.1.1

Salgsmomskonto N.5.2

Samarbejde med andre myndigheder T.3

Samhandel mellem EU-lande I.1.1

Samler C.1.4.1

Samlerobjekter D.11.11, I.3.2, O.1.2,

M.3.3, R, R.3.3, R.4, R.4.1.1

-, indførsel G.7.2

Samlet køb og salg R.4.2

Sanktioner V.3

-, generelt V.3.1

-, bundgrænse v.3.1

-, formodningsregel V.3.1

Sejlbåd D.9.1

Sektorisk opdeling J.2.1.3

Sekundærbolig, indførsel I.3.2

Selskaber

-, beskeden kapital P.5.2.3

-, henstand X.3

Selskabslokaler D.11.8

Selvanmeldelse V.3.3

Selvejende institutioner D.11.2

Selvstændig

-, erhvervsdrivende C.1.3

-, økonomisk virksomhed C.1.3

Seperate regnskaber R.4.3.2

Servering G.1.1.3

Servicecentre D.3.3

Sikkerhedsstillelse D.11.11, G.l.l, G.1.2.3,

I.3.1.1.2 ., J.4.1.4.2, M.1.2 ,

P.5.2 , Y.2.1, Y.2.7

-, manglende V.2.8

Simpel uagtsomhed V.1

Skadelidte virksomheders indkøb J.5.1.2.1

Skader J.5

-, registrerede virksomheder

J.5.1.2.3

-, udbedret af virksomheden selv J.5.1.2.2

Skadesadministration D.11.10

Skadesløserklæringer D.11.11

Skatteforvaltningerne, bistand T.3.3

Skattestyrelsesloven T.4.3

Skatteregnskab D.11.8

Skibe M.1.4.1

-, levering af varer E.2.3

-, losning og lastning I.1.3

-, salg af I.1.4

-, udenrigsfart I.1.3

-, udlejning I.1.4

Skibe og fly, proviant I.1.10, I.3.1.2

-, reparationsarbejde mv. I.1.5

Skibsmæglere I.1.2.3

Skibsværft I.1.5, M.1.4.1

Skiftende arbejdssteder J.2.4.1

Skolemateriale, indførsel I.3.2

Skolemælksordning G.1.4

Skrabespil D.11.12

Skønnets udøvelse J.2.1.2.1

Skønsmæssig ansættelse K.1.6, T.4.2

-, fradragsret J.2.1.2

Slutseddel F.1.2, N.2.3

Social

-, bistand C.2.3, D.11.2

-, forsorg C.2.3, D.11.2

Software D.2.3

Solidarisk hæftelse L.6, M.l.l, M.1.3 ,

M.1.5

Sommerfester D.11.16

Sommerhuse D.4.2.2, D.11.8, D.11.16

-, købsmoms J.3.1.4

Sommerhusudlejning D.3.3

Specielle ydelser, leveringssted E.3

Speditører, udlæg G.1.3.2

Spil D.11.12

Spildevandsanlæg, offentlige C.2.2

Spilleautomater D.11.12

Spillekasinoer D.11.12

Spillemærker D.11.12

Spillende trænere D.11.5.2

Sponsorbidrag D.11.5.2, D.11.16

Sponsorindtægter D.11.5.2

Sportsaktiviteter D.11.5

Sportsanlæg D.11.5

Sportsarrangement D.11.5.2

Sportsfaciliteter D.11.5.1

Sportsfly I.1.4, M.1.4.1

Stadepladsafgift D.11.15

Stadepladser D.11.8

Stadionanlæg M.5.1

Staldplads D.11.8

Standardsatser G.3

Standardsoftware D.2.3

Standplads D.11.8

Startafgifter I.1.3

Statsoverhoved I.3.2

Stempelafgifter, udlæg G.1.3.2

Stempelmærker I.3.2

Storebæltsbroen N.2.3.3

Strafbarhedsbetingelser V.1

Straf, generelt V.2.1

Straffebestemmelser V

Strafnedsættelsesgrunde V.3.3

-, generelt V.3.3

-, selvanmeldelse V.3.3

-, rådgiverfejl V.3.3

-, revisorfejl V.3.3

-, personlige forhold V.3.3

Streamers D.11.15

Styrketræning D.11.3

Subtraktionsmetoden A.2.1.3

Succession D.6.2

Summariske posteringer N.5.1

Sundhedssektoren D.11.1

Supplerende regler, busser S.2.3

Svig M.6

Svæveplaner I.1.4

Sygesikringsordning D.11.1

Symbolske priser D.11.2

Syn og skøn U.4

-, udlæg G.1.3.2

Synsprøver D.11.1

Sælgers tilbagetagelse J.6.1

Særlige afregningsregler P.9

-, fakturaer, brugte varer R.4.3.1

-, konti N.5.2

-, turistordninger I.1.2.1.1

Særordning, elektroniske ydelser U

Særregler, regnskab N.5.3

Særskilt betaling G.1.2.2

Særskilt regnskab M.1.4

 

 

T

Tab på debitorer G.1.6

-, mindre fordringer G.1.6.1.7

-, opgørelse af G.1.6.5

-, punktafgifter G.1.6.5.2

Tab, overdragne fordringer, fradrag G.1.6.3

Taksation D.11.10

Tandlæger C.1.2

Tandlæge- og dentalvirksomhed D.11.1

Tax- Free International/Eurocard Denmark

I.1.2.1.1

Taxasammenslutninger D.11.15

Teaterforestillinger D.11.6

Teknisk bistand D.11.8

Telefoner J.2, J.2.3

Telekommunikationsydelser E.3.5 , E.3.1.9

Telekort F.1.3

Teleselskaber F.1.3

Teleydelser E.3.1.9

-, udlæg for G.1.3.2

Terapeutiske stoffer fra mennesker

I.3.2

Tidsbegrænsede kontrakter D.3.2

Tidscharter I.1.4

Tidsmæssige krav, registrering M.1.2

Tidsskrifter D.11.13

Tilbagebetaling G.1.5, K.1.l, K.1.6,

-, negativ moms M.6

-, transportmidler N.3.2

Tilbagekøb G.1.5

Tilbageregulering D.6.2

Tilkørselsveje J.2, J.2.3

Tilpasning G.7.3

Tilsidesættelse af vilkår V.2.3

Tilskud D.2.4, G.1.1.1, G.1.1.2,

J.2.1.1 , M.5.1

-, momsfrie G.1.1.1.1

-, momspligtige G.1.1.1.2

-, tilskud i øvrigt G.1.1.2

Tilslutningsafgifter G.1.2.3

-, vandværk G.1.2.3

Time-share D.11.8

Tipning D.11.12

Tipsforhandlere D.11.12

Tjenesteforhold C.1.3

Tjenesteydelser D.2.3, K.1.2

Tobaksvarer I.1.1.3

Tog, levering af varer E.2.3

Told G.1.2.1

-, indførsel G.7

Told- og afgiftsfri butikker I.1.13

Told- og afgiftsoplag L.3

Toldfri varer, genindførsel fra 3. land G.7.3

Toldfrihed K.1.2

Toldfritagelse I.3.l.1

Toldgodtgørelse K, K.1.6

Toldkreditordningen P.4

Toldkvitteringer K.1.1

Toldloven F.3

Toldoplag F.3, M.1.1.2

-, betalingspligtige personer L.3

-, fraførsel G.7.4

-, procedure I.1.11

Toldordning D.10

-, fraførsel G.7.4

Toldskyld I.3.1.4

Toldværdi, ved indførsel G.7.1

Tolkeydelser D.11.1, D.11.2

Tombola D.11.12

Torvestade N.5.3

Totalisator D.11.5, D.11.12

Trafikselskab D.6.2

Transaktioner K.1.1

Transferindtægter D.11.5

Transitvarer K.1.6

Translatørvirksomhed D.11.7

Transport, passagerer K.1.3

-, varer E.2.2

Transportmidler D.9.1, F.1.5, I.3.1.1.1,

K.1.3

-, brugte R.3.1

-, EU-lande I.3.2.1

-, Finland, Sverige, Østrig I.3.2.1

-, nye C.2.1, I.1.1.2

-, til EU-lande C.2.1

-, udlejning E.3 , E.3

-, undladt anmeldelse V.2.4

Transportskader J.5.1.1

Transportvirksomheder K, K.1.3

Transportydelser E.3 , I.1.2.3, K.l.l,

M.1.4.1 , N.2.3.2

-, udlæg G.1.3.2

Travløb D.11.5

Trekantshandel I.2, L.1.2.1, N.4.2.3

Tryksager I.3.2

Træer D.11.8

Træner D.11.5

Træning af heste D.11.5

Tupperwareforhandler C.1.3

Turistbrochurer D.11.16

Turistbureauer D.3.3

Turistkontor D.11.16

Turistforeninger D.11.16

Turistkørsel, udenlandske busser S.2

Turistordninger I.1.2.1.1

Tvangsakkord G.1.6.1.2

Tvangsauktion G.1.6.1.5, J.4.1.3.3

Tvangsmæssig tilbagetagelse, driftsmidler J.6

Tvungen sikkerhedsstillelse P.5.2

Tøjforretning M.1.3

 

U

 

U-landshjælp D.11.18, D.11.19

Uagtsomhed

-, grov V.1

-, simpel V.1

Uanmeldt eftersyn T.1

Uberettiget kredit V.3.2

Ubetingede rabatter G.1.3.1

Udbringningsgebyr I.1.8

Udbytter J.2.1.1

Uddannelsesmæssigt materiale I.3.2

Udenlandske

-, busser S.2

-, fiskefartøjer I.1.2.3

-, virksomheder K.1.1, M.3.1

-, virksomheder, registrering M.1.3

Udenrigsdestination K.1.3

Udenrigspersonbefordring K.1.3

Udenrigsrejse K.1.3

Udenrigsterminalen K.1.3

Udførsel K.1.1

-, privatpersoner I.1.2.1

-, rejsegods I.1.2.1.1

-, via ambassader uden for EU

I.1.2.1

-, via IAPSO I.1.2.1

-, via Udenrigsministeriet I.1.2.1

Udførselsdokumentation K.1.6

Udgående afgift N.5.2, N.5.2.2, O.1.1

Udlejning D.5, D.11.5.1, D.11.8, M.5.4

-, arbejdskraft E.3

-, fast ejendom D.11.8, Q.1.2.3

-, luftfartøjer I.1.4

-, løsøregenstande E.3

-, skibe I.1.4

-, sportsfaciliteter D.11.5.1

-, staldplads G.1.1

-, transportmidler E.3 , E.3 , M.1.4.1

Udlejningsbiler G.4

Udlejningsaftale M.5.1

Udlejningsvirksomhed G.4

Udlæg G.1.3.2, J.2.1.1, Q.1.3.2.3

Udnyttelse, ydelser E.3

Udskydelse af leveringstidspunktet F.2

Udstedelse

-, af kørekort C.2.3

-, af pas C.2.3

Udstedelsesdato N.2.3

Udstilling D.11.6, I.3.2, P.3

Udstillingsmøbler D.4.2.1

Udstyr I.1.3, I.3.2

Udtagning D.4.2, D.6.3, J.1.3

-, af aktiver D.6

-, byggeri Q.1.5

-, driftsmidler G.2.4

-, momsgrundlaget G.2.1

-, motorkøretøjer Q.2.10

Udvindingsret D.11.8

Udøvelse af skøn J.2.1.2.1

Ulovlig fortjeneste V.2.11

Ultralette fly I.1.4

UN/FAO I.1.2.1

Underholdning D.4.2.2, D.11.5, K.1.3,

M.1.4.1

-, købsmoms J.3.1.5

-, leveringssted E.3

Underholdningsarrangementer

D.11.16

Underleverandører D.11.3.1

-, eksterne M.1.4.1

Underslæb G.1.6.4

Undervisning D.11.3

-, i legemsøvelser D.11.3

-, leveringssted E.3

Undervisningsvirksomhed D.11.3

Undladt anmeldelse, erhvervelse V.2.4

Undladt at efterkomme påbud V.2.5

Undtagelser, betalingspligtige personer L.1.2

-, fristregler T.4.3

-, leverancer I.1.1.4

-, listesystemet N.4.2

Ungdomsklubber D.11.2

Uretmæssig opkrævning N.2.3.13

 

V

 

Vagtordning J.2.4.1

Valgfri registrering M.4

Valuta D.11.11

Vand D.2.2, D.11.8

Vandlande D.11.6

Vandrekort D.11.10

Vare- og lastvogne J.2, J.2.4

Vareafgift I.1.2.3

Varebørser I.1.11

Vareforsendelser I.3.2

Vareforsikring K.1.4

Varelager D.6.2

Vareleverance F.1.3

Varemærkerettigheder D.2.3

Vareprøver D.4.2.1

Varer I.1.2.1

-, erhvervelser I.2

-, leverancer I.1.1.1

-, til brug ved transport I.3.2

Varieteforestilling D.11.6

Varighed, velgørende D.11.18

Varme D.2.1, D.11.8

Varmeregnskab D.11.8

Varmluftballon I.1.4

Vask C.2.3, D.11.2

Vederlag G.1.1.1, G.1.1.2

Vedligeholdelse D.4.2.4, D.5.1, D.5.2,

D.5.2.2, D.5.3.2, D.11.8

Vedligeholdelse af veje J.2.2.5

-, visse tilkørselsveje J.2.3

Vedligeholdelsesarbejde D.11.8

-, skibe og fly I.1.5

Vedligeholdelsesudgifter, fast ejendom

J.2.2.5

-, vare- og lastvogne J.2.4.2

Vejledning D.11.8

Vekselerer C.1.3, D.11.11

Vekselgebyr D.11.11

Velgørende arrangement D.11.18

-, formål D.11.18

-, institution D.2.4

Velgørende foreninger D.11.22

Verdensbanken I.1.1.5

Videnskab, leveringssted E.3

Videnskabeligt materiale I.3.2

Videreforhandlere, brugtmoms R.l, R.2

Vikarbureau D.3.3

-, plejepersonale D.11.1

Vindmøller D.4.2.1, G.2.1

Vinduespolering C.2.3, D.11.2

Virkning af sektoropdeling J.2.1.3

Virksomheder

-, ikke registreret N.2.3.12

-, leverancer M.1.1

-, udenlandske M.3.1

Virksomhedseftersyn T.1

Virksomhedsoverdragelse D.6.2, R.2

G.1.6.3 , J.4.1.3.5

Visse ydelser L.1.2.3

Voldgiftssager, leveringssted E.3

Vuggestuer D.4.2.2

-, købsmoms J.3.1.4

Vurdering D.11.10

Væddemål D.11.12

Værdi af eget arbejde D.4.2.4, Q.1.4.2, Q.1.5.1

Værdipapirer D.11.11

Værelsesanvisning D.11.16

Værelsesudlejning D

Værksted M.1.3

Værktøj I.3.2

Værtindehonorar G.1.2.4

 

Y

Ydelser, indførsel I.3.5

-, fast ejendom M.1.4.1

-, leveringssted E.3

Yoga D.11.3

 

Z

Zoologiske haver D.11.6

 

Æ

Ægteskab, indførsel I.3.2

Ændrede registreringsforhold M.1.2

Ændring af afgiftstilsvar, frist for T.4.3

Ændring af godtgørelse af afgift, frist for T.4.3

 

Ø

Øjenlæger D.11.1

Økonomisk virksomhed C.1.4, D.2.1

-, foreninger C.1.4.2

Øresundsbroen J.1.1