Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om litteratur

 

Herved bekendtgøres lov nr. 477 af 12. juni 1996 om litteratur med de ændringer, der følger af lov nr. 230 af 2. april 2003.

Kapitel 1

Lovens formål

§ 1. Lovens formål er at fremme litteraturen og adgangen til litteratur i Danmark samt udbredelsen af dansk litteratur i udlandet.

Stk. 2. Lovens virkeområde er dansk og oversat skønlitteratur, herunder prosa, lyrik, dramatik, børne- og ungdomslitteratur samt almen kultur- og faglitteratur.

Kapitel 2

Kunstrådet

§ 2. Kunstrådet skal rådgive og bistå offentlige myndigheder og institutioner i sager angående litteratur. Rådet kan på eget initiativ behandle spørgsmål vedrørende litteratur og fremsætte erklæringer herom.

§ 3. (Ophævet)

§ 4. Kunstrådet yder inden for de fastsatte bevillingsrammer støtte til frembringelse og udbredelse af litteratur. Rådet kan herunder støtte forfatteres litterære projekter, udgivelser, uddannelse og formidling af litteratur samt andre aktiviteter, der kan fremme lovens formål. Støtten kan gives som tilskud, garanti eller lån.

§ 5. Kunstrådet har inden for rammerne af den godkendte handlingsplan den endelige administrative afgørelse med hensyn til fordelingen af den konkrete støtte til de formål, der er nævnt i § 4.

Kapitel 3

Regnskab, revision

§ 6. Kulturministeren fastsætter nærmere administrative regler for forvaltning af tilskud, garantier og lån samt regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor en tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.

Stk. 3. Udbetalinger af tilskud kan ske forskudsmæssigt.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 7. Kulturministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. 1)

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 13

Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. Udpegning af medlemmer til Kunstrådets repræsentantskab samt til Kunstrådet og dets fagudvalg som beskrevet i kapitel 2 og 3 kan ske fra den 1. april 2003.

Stk. 3. Det første repræsentantskab, som udpeges, jf. § 9, stk. 1, beskikkes frem til den 31. oktober 2005. Halvdelen af medlemmerne til repræsentantskabet beskikkes frem til den 31. oktober 2007, jf. § 9, stk. 2.

Stk. 4. Det første kunstråd med tilhørende udvalg, som udpeges, jf. § 6, beskikkes frem til den 31. marts 2007.

§ 14

Loven tages op til revision i folketingsåret 2008-09.

 

Kulturministeriet, den 29. november 2003

Brian Mikkelsen

/Helvinn Høst

Officielle noter

1) Loven er sat i kraft den 6. december 1996, jf. bekendtgørelse nr. 1017 af 4. december 1996.