Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af musikloven

(Frivillige amtsmusikudvalg)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 31. august 2000, som ændret ved § 28 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og § 16 i lov nr. 230 af 2. april 2003, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»Hvert amtsråd kan nedsætte et amtsmusikudvalg. Kommunalbestyrelserne i Bornholms, Københavns og Frederiksberg Kommuner kan nedsætte kommunale musikudvalg (herefter benævnt amtsmusikudvalg).«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Amtsmusikudvalgene fungerer i den igangværende periode, medmindre andet bestemmes af de myndigheder, der nedsætter udvalgene.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Brian Mikkelsen