Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af museumsloven og lov om regionale faglige
kulturmiljøråd

(Frivilliggørelse af museumsråd)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I museumsloven, lov nr. 473 af 7. juni 2001, som ændret ved § 30 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og § 2 i lov nr. 393 af 28. maj 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 18, stk. 1, 1. pkt ., affattes således: »I hvert amt kan amtsrådet oprette et museumsråd.«

2. § 18, stk. 4 , ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

3. I § 20, stk. 1, 1. pkt., ændres »opretter kommunerne i fællesskab« til: »kan kommunalbestyrelserne i fællesskab oprette«.

4. § 20, stk. 1, 3. pkt., affattes således: »§ 19, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på dette råd.«

5. I § 20 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »opretter Bornholms Kommunalbestyrelse« til: »kan Bornholms Kommunalbestyrelse oprette«.

6. § 20 a, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. § 18, stk. 2 og 4, finder tilsvarende anvendelse for dette råd.«

§ 2

I lov nr. 429 af 10. juni 1997 om regionale faglige kulturmiljøråd, som ændret ved § 2 i lov nr. 480 af 7. juni 2001 og § 31 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 3 affattes således:

»§ 3. Amtsrådene og Bornholms Kommune samt Københavns og Frederiksberg Kommuner i fællesskab kan beslutte at oprette et regionalt fagligt kulturmiljøråd.«

2. § 4, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Akademiraadet, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Sammenslutningen af Lokalarkiver og Danmarks Naturfredningsforening udpeger hver 1 medlem. Den myndighed, der nedsætter kulturmiljørådet, udpeger 2 medlemmer blandt de statslige og statsanerkendte museer i regionen. For så vidt angår et amt, udpeger amtsrådet yderligere 1 medlem og kommuneforeningen 1 medlem. I Københavns og Frederiksberg Kommuner udpeger kommunalbestyrelserne yderligere hver 1 medlem. I Bornholms Kommune udpeger kommunalbestyrelsen yderligere 2 medlemmer.«

3. § 7 affattes således:

»§ 7. Kulturministeren kan yde tilskud til kulturmiljørådenes arbejde.

Stk. 2. Tilskud til kulturmiljørådene vil blive ydet inden for rammer, der fastsættes på de årlige bevillingslove.

Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse og revisionens udførelse samt vilkår for anvendelse af tilskud.

Stk. 4. Kulturministeren kan indhente materiale fra tilskudsmodtagere til brug for Rigsrevisionen.

Stk. 5. Udbetaling af tilskud kan ske forskudsmæssigt.

Stk. 6. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, i tilfælde hvor tilskudsmodtageren ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Museumsråd, der er etableret (jf. lov nr. 473 af 7. juni 2001, som ændret ved § 30 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og § 2 i lov nr. 393 af 28. maj 2003), og kulturmiljøråd, der er etableret (jf. lov nr. 429 af 10. juni 1997 om regionale faglige kulturmiljøråd, som ændret ved § 2 i lov nr. 480 af 7. juni 2001 og § 31 i lov nr. 145 af 25. marts 2002), fungerer i den igangværende periode, medmindre andet bestemmes af de myndigheder, der nedsætter rådene, jf. § 18, stk. 1, § 20, stk. 1, og § 20 a, stk. 1, i museumsloven (jf. lov nr. 473 af 7. juni 2001, som ændret ved § 30 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og § 2 i lov nr. 393 af 28. maj 2003) og § 3, stk. 1, i lov om regionale faglige kulturmiljøråd (jf. lov nr. 429 af 10. juni 1997 om regionale faglige kulturmiljøråd, som ændret ved § 2 i lov nr. 480 af 7. juni 2001 og § 31 i lov nr. 145 af 25. marts 2002).

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Brian Mikkelsen