Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

 

Herved bekendtgøres lov nr. 1052 af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed med de ændringer, der følger af lov nr. 439 af 10. juni 2003. Dette gælder dog ikke § 1, nr. 13 i lov nr. 439 af 10. juni 2003, da ændringen ikke er trådt i kraft.

Kapitel 1

Udøvelse af programvirksomhed

§ 1. Følgende har ret til at udøve programvirksomhed som angivet i § 2:

1)   DR, jf. kapitel 4.

2)   De regionale TV 2-virksomheder, jf. kapitel 6.

3)   TV 2/DANMARK A/S, såfremt selskabet har tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed i henhold til kapitel 6 a.

4)   Foretagender, der efter kapitel 8 har fået tilladelse til at udøve landsdækkende og regional programvirksomhed på grundlag af særlig tilladelse, eller som i henhold til § 47 kan udøve programvirksomhed uden tilladelse.

5)   Selskaber, foreninger og lign. samt kommuner, der efter kapitel 9 har fået tilladelse til programvirksomhed inden for et lokalt område, eller som i henhold til § 52, stk. 2, kan udøve lokal programvirksomhed uden tilladelse.

Stk. 2. Kulturministeren kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at andre end de i stk. 1 nævnte foretagender ud fra sikkerhedsmæssige hensyn kan udøve programvirksomhed i større trafikanlæg. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler for denne programvirksomhed.

Stk. 3. Programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med loven og bestemmelser fastsat i medfør af loven samt eventuelle vilkår, som programtilladelsen er meddelt på.

§ 2. Ved udøvelse af programvirksomhed forstås

1)   udsendelse af lyd- og billedprogrammer til almenheden ved hjælp af radioanlæg og

2)   fordeling ved hjælp af fællesantenneanlæg af lyd- og billedprogrammer, som ikke tillige udsendes som nævnt i nr. 1.

Stk. 2. Ved fællesantenneanlæg forstås i denne lov fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg til fordeling af lyd- og billedprogrammer til lokaler, som anvendes til privat beboelse.

Kapitel 2

Distribution af lyd- og billedprogrammer

Distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

§ 3. Distribution af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendenet kan kun ske med tilladelse fra Radio- og tv-nævnet.

Stk. 2. Tilladelse meddeles af Radio- og tv-nævnet efter udbud.

Stk. 3. Nævnet kan i forbindelse med udstedelse af tilladelser fastsætte vilkår for tilladelsen.

Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om udbudsforretninger i henhold til stk. 2. Det kan i den forbindelse bestemmes, at Radio- og tv-nævnet fastsætter nærmere retningslinjer om auktionarius’, beføjelser, ejerskabsforhold og mindstebud m.v.

Stk. 5. Tilladelse kan dog meddeles DR, TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder efter kulturministerens nærmere bestemmelse.

§ 4. Udøvelse af virksomhed i henhold til § 3 kan betinges af betaling af koncessionsafgift.

Stk. 2. Koncessionsafgiftens mindstestørrelse, beregningsgrundlag og betalingsterminer skal fremgå af udbudsmaterialet.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan inddrage en tilladelse meddelt i henhold til § 3, hvis indehaveren

1)   overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelser er ofte gentagne, eller

2)   tilsidesætter de vilkår, som tilladelsen er meddelt på.

Distribution af lyd- og billedprogrammer i fællesantenneanlæg

§ 5. Fordeling i fællesantenneanlæg af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer, der modtages direkte ved hjælp af antenne eller fremføres til anlægget ved hjælp af kabelanlæg, må kun ske uden ændringer og samtidig med, at udsendelsen eller fremføringen sker.

Stk. 2. Tekstning og lign. samt tidsforskudt fordeling kan dog ske, hvis det pågældende radio- eller fjernsynsforetagende har givet samtykke.

Stk. 3. Fremføring i de offentlige telenet af lokale programmer må kun ske inden for det område, som tilladelsen til programvirksomhed eller registreringen af programvirksomhed omfatter. Fremføring af lokale programmer, der spredes ved hjælp af radioanlæg, må dog tillige ske til de kommuner, der grænser op til tilladelsens område, og til kommuner, der grænser op til disse kommuner.

§ 6. Det påhviler ejere af fællesantenneanlæg at sikre, at der i anlægget sker en fordeling af de lyd- og billedprogrammer, der spredes ved hjælp af radioanlæg af DR, TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder i medfør af §§ 12, 31 og 38 a, herunder de regionale programmer, der er bestemt til modtagning i det pågældende område. Tilsvarende gælder programmer på den fjerde FM-radiokanal i medfør af § 11, stk. 3. Digitale programmer fra DR og TV 2/DANMARK A/S skal alene fordeles, såfremt der fordeles andre digitale programmer i anlægget.

Stk. 2. Det er ikke tilladt i fællesantenneanlæg at konvertere de i stk. 1, 3. pkt., nævnte digitale programmer, medmindre der samtidig finder en digital fordeling sted af de samme programmer.

Stk. 3. Hvis anlægget indeholder mere end otte kanaler, skal der tillige stilles én kanal til rådighed for lokale fjernsynsprogrammer, der fordeles i det pågældende område i henhold til kapitel 9.

Stk. 4. Såfremt fordelingen af programmer i anlægget sker i programpakker,

1)   skal samtlige pakker indeholde de programmer, der er omfattet af stk. 1, 3 og 5, og

2)   der skal være mulighed for alene at købe en pakke, som enten alene indeholder de i stk. 1, 3 og 5 nævnte programmer, eller som alene indeholder disse programmer og andre programmer, for hvilke der betales en så begrænset pris, at prisen for disse supplerende programmer alene udgør en begrænset del af den samlede pris for pakken.

Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om, i hvilket omfang der skal ske fordeling i fællesantenneanlæg af programmer på den femte FM-radiokanal, jf. § 11, stk. 5.

§ 7. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte forskrifter om adgang til anvendelse af dekodere i fællesantenneanlæg, der omsætter krypterede signaler til tv-signaler, der umiddelbart kan gengives af tv-apparater. I forskrifterne kan der fastsættes regler om følgende forhold:

1)   Programudbyderes adgang til at benytte et fælles dekodersystem, som anvendes i fællesantenneanlægget.

2)   Programudbyderes adgang til at anvende egen dekoder.

3)   Programudbyderes adgang til at afregne direkte med brugerne.

4)   Gebyrer til dækning af de udgifter, som er forbundet med administrationen af § 7, herunder de i medfør heraf fastsatte bestemmelser.

§ 8. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af § 6 og forskrifter udstedt i medfør af § 7. IT- og Telestyrelsen kan i forbindelse med tilsynet meddele påbud til ejere af fællesantenneanlæg om overholdelse af § 6 og forskrifter udstedt i medfør af § 7. Afgørelser vedrørende § 6 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan ikke give IT- og Telestyrelsen tjenestebefaling om styrelsens varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse af enkeltsager, om IT- og Telestyrelsens udstedelse af administrative forskrifter på områder, hvor styrelsen er bemyndiget hertil, eller om IT- og Telestyrelsens øvrige tilsynsaktiviteter med henblik på at sikre overholdelse af denne lov og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf.

Stk. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan ikke dispensere fra administrative forskrifter udstedt af ministeren i medfør af denne lov.

§ 9. Klager over IT- og Telestyrelsens afgørelser truffet i medfør af denne lovs § 7 kan indbringes for Teleklagenævnet.

Kapitel 3

Public service-virksomhed

§ 10. Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og internet el. lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. Programvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflektererer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund.

§ 11. DR og de regionale TV 2-virksomheder udøver public service-virksomhed efter reglerne i kapitel 4 og 6.

Stk. 2. TV 2/DANMARK A/S’ programvirksomhed i medfør af tilladelse efter reglerne i kapitel 6 a indgår i den samlede public service-programvirksomhed.

Stk. 3. I den samlede public service-virksomhed indgår tillige programvirksomheden på den fjerde FM-radiokanal og nyhedsdækningen på den femte FM-radiokanal, jf. stk. 4 og 5. Tilladelse til denne programvirksomhed meddeles efter reglerne i kapitel 8.

Stk. 4. Den fjerde FM-radiokanal skal være en nuanceret public service-orienteret kanal med klassisk musik, suppleret med præsentation af rytmisk musik, jazz og dansk musik, kulturprogrammer, samfunds- og debatprogrammer m.v.

Stk. 5. Programvirksomheden på den femte FM-radiokanal skal omfatte nyhedsprogrammer fra hele landet. Sendefladen kan ikke regionaliseres. Tilladelse til denne programvirksomhed kan ikke meddeles til DR.

Stk. 6. DR’s public service-virksomhed finansieres gennem DR’s andel af licensafgifterne samt gennem andre indtægter, jf. § 15, stk. 2. De regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed finansieres gennem virksomhedernes andel af licensafgifterne samt gennem andre indtægter, jf. § 35.

Stk. 7. TV 2/DANMARK A/S’ public service-programvirksomhed finansieres af TV 2/DANMARK A/S, herunder gennem selskabets eventuelle andel af licensafgifterne samt gennem selskabets øvrige indtægter.

Stk. 8. Public service-virksomhed på den fjerde og den femte FM-radiokanal finansieres af tilladelseshaverne.

Kapitel 4

DR

DR’s public service-virksomhed

§ 12. DR skal udøve public service-virksomhed over for hele befolkningen efter de i § 10 nævnte principper.

Stk. 2. DR’s udfyldelse af public service-forpligtelserne fastsættes i en public service-kontrakt mellem kulturministeren og DR.

Stk. 3. DR skal årligt udarbejde en redegørelse om opfyldelse af public service-kontrakten.

§ 13. Sponsorerede programmer kan indgå i public service-programvirksomheden efter reglerne i kapitel 11.

DR’s anden virksomhed

§ 14. DR kan udøve anden programvirksomhed efter reglerne i kapitel 8.

Stk. 2. DR kan udøve anden virksomhed, herunder teletjenestevirksomhed, i tilknytning til programvirksomheden med henblik på udnyttelse af institutionens tekniske udstyr, særlige sagkundskab m.v.

Stk. 3 DR kan oprette nye selskaber eller indskyde kapital i eksisterende selskaber med henblik på at udøve anden virksomhed, herunder programvirksomhed, eller med henblik på at indgå i samarbejde om medierelaterede aktiviteter med andre virksomheder.

Stk. 4. DR’s anden virksomhed, jf. stk. 1-3, skal foregå på konkurrencemæssige vilkår. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler for den regnskabsmæssige adskillelse mellem public service-virksomheden og anden virksomhed.

Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om DR’s anden virksomhed.

DR’s organisation m.v.

§ 15. DR er en selvstændig offentlig institution.

Stk. 2. DR’s virksomhed finansieres gennem DR’s andel af licensafgifterne samt gennem indtægter ved salg af programmer og andre ydelser, tilskud, udbytte, overskudsandele m.v. DR kan ikke oppebære reklameindtægter fra programvirksomheden og public service-aktiviteter på internettet.

Stk. 3 DR kan optage lån på almindelige markedsvilkår til finansiering af institutionens investeringer, forudsat at den samlede lånoptagelse ikke overstiger 4 pct. af indtægterne ifølge seneste regnskab. Lånoptagelse herudover skal godkendes af kulturministeren.

Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte en vedtægt for DR.

§ 16. DR ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer, som beskikkes af kulturministeren. Kulturministeren udpeger 3 medlemmer (herunder formanden), Folketinget udpeger 6 medlemmer, og de fastansatte medarbejdere i DR udpeger 1 medlem samt 1 suppleant herfor. Kulturministeren beskikker næstformanden blandt de medlemmer, der er udpeget af Folketinget.

Stk. 2. Bestyrelsen skal søges sammensat, så den samlede bestyrelse repræsenterer mediemæssig, kulturel, ledelsesmæssig og erhvervsmæssig indsigt.

Stk. 3. Medlemmer af Folketinget kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 4. Beskikkelserne gælder for 4 år.

Stk. 5. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af beskikkelsesperioden.

§ 17. Bestyrelsen er DR’s øverste ledelse. Bestyrelsen har det overordnede programansvar og ansvaret for, at de bestemmelser for institutionens virksomhed, der er fastsat i loven og bestemmelser fastsat i medfør af loven, overholdes. Bestyrelsen fastsætter de almindelige retningslinjer for DR’s virksomhed og ansætter generaldirektøren og øvrige medlemmer af DR’s direktion.

Stk. 2. DR’s afgørelser i sager, der vedrører institutionens virksomhed, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog § 20, stk. 2.

Stk. 3. DR’s afgørelser i sager om god presseskik og om genmæle kan dog indbringes for Pressenævnet efter reglerne i medieansvarslovens kapitel 5-7.

§ 18. Generaldirektøren har det daglige programansvar og varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse af DR. Det personale, som ikke ansættes af bestyrelsen, jf. § 17, stk. 1, ansættes af generaldirektøren.

§ 19. Bestyrelsen fastsætter for hvert år budgettet for DR’s virksomhed. Budgettet sendes til kulturministeren og Folketinget til orientering.

Stk. 2. Institutionens regnskab udarbejdes af bestyrelsen og direktionen og revideres af Rigsrevisionen. Regnskabet for det enkelte år forelægges med revisionens bemærkninger kulturministeren til godkendelse og sendes derefter til Folketinget til orientering.

§ 20. Der kan stilles midler til rådighed af statskassen til dækning af udgifterne ved dele af DR’s virksomhed. Aftale om vilkårene herfor træffes mellem kulturministeren, bestyrelsen og den minister, hvis forretningsområde berøres af den pågældende del af virksomheden.

Stk. 2 Ved en aftale efter stk. 1 kan bestemmelserne i § 17, stk. 2, og § 18 fraviges.

§ 21. Kulturministeren kan efter forhandling med finansministeren stille en statsgaranti til sikring af opfyldelsen af de pensionsforpligtelser, der påhviler Pensionskassen for Tjenestemænd i DR. Tilsvarende gælder DR’s forpligtelser til at yde ikkepensionssikret personale en løbende livsvarig understøttelse som supplement til den sociale pension.

Kapitel 5

TV2/DANMARK

§§ 22-30. (Ophævet)

Kapitel 6

De regionale TV 2-virksomheder

De regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed

§ 31. De regionale TV 2-virksomheder skal udøve public service-virksomhed over for hele befolkningen i virksomhedens område efter de i § 10 nævnte principper.

Stk. 2. De regionale TV 2-virksomheder skal producere nyheds- og aktualitetsprogrammer. Øvrige programmer tilvejebringes fortrinsvis ved køb hos øvrige producenter.

Stk. 3. De regionale TV 2-virksomheder skal ved programlægningen lægge vægt på tilknytning til regionen.

Stk. 4. De regionale TV 2-virksomheders udfyldelse af public service-forpligtelserne fastsættes i en public service-kontrakt mellem kulturministeren og hver enkelt virksomhed.

Stk. 5. De enkelte regionale TV 2-virksomheder skal årligt udarbejde en redegørelse om opfyldelsen af public service-kontrakten.

§ 32. Sponsorerede programmer kan indgå i public service-programvirksomheden efter reglerne i kapitel 11.

De regionale TV 2-virksomheders anden virksomhed

§ 33. De regionale TV 2-virksomheder kan ikke udøve anden programvirksomhed.

Stk. 2. De regionale TV 2-virksomheder kan udøve anden virksomhed, herunder teletjenestevirksomhed, i tilknytning til programvirksomheden med henblik på udnyttelse af virksomhedernes tekniske udstyr, særlige sagkundskab m.v.

Stk. 3. De regionale TV 2-virksomheder kan oprette nye selskaber eller indskyde kapital i eksisterende selskaber med henblik på at udøve anden virksomhed eller med henblik på at indgå i samarbejde om medierelaterede aktiviteter med andre virksomheder.

Stk. 4. De regionale TV 2-virksomheders anden virksomhed skal foregå på konkurrencemæssige vilkår. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler for den regnskabsmæssige adskillelse mellem public service-virksomheden og anden virksomhed.

Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om de regionale TV 2-virksomheders anden virksomhed.

De regionale TV 2-virksomheders organisation m.v.

§ 34. Til de otte regionale TV 2-virksomheder er der knyttet et repræsentantskab, der er sammensat med en alsidig repræsentation for det regionale kultur- og samfundsliv.

Stk. 2. Kulturministeren kan i særlige tilfælde godkende oprettelse af nye regionale TV 2-virksomheder.

Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte en vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder.

§ 35. De regionale TV 2-virksomheders virksomhed finansieres gennem disses andel af licensafgifterne samt gennem indtægter ved salg af programmer og andre ydelser, tilskud, udbytte, overskudsandele m.v.

§ 36. Den overordnede ledelse af den enkelte regionale TV 2-virksomhed varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. De fastansatte medarbejdere ved den regionale TV 2-virksomhed vælger 1 medlem samt 1 suppleant herfor, medens de øvrige medlemmer vælges af repræsentantskabet.

Stk. 2. Medlemmer af Folketinget, amtsråd, Bornholms Regionsråd og kommunalbestyrelser kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen vælges for 4 år.

Stk. 4. I tilfælde af udtræden vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden.

Stk. 5. Bestyrelsen er den regionale virksomheds øverste ledelse. Bestyrelsen har det overordnede programansvar og ansvaret for, at de bestemmelser for virksomheden, der er fastsat i loven og i medfør af loven, overholdes. Bestyrelsen fastsætter de almindelige retningslinjer for den regionale virksomhed og ansætter direktøren for den regionale virksomhed.

Stk. 6. Direktøren for den regionale TV 2-virksomhed har det daglige programansvar og varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse af den regionale virksomhed. Direktøren ansætter virksomhedens personale.

§ 37. Bestyrelsen for en regional TV 2-virksomhed fastsætter årligt budgettet for virksomheden. Budgettet sendes til kulturministeren og Folketinget til orientering.

Stk. 2. Regnskabet for den regionale TV 2-virksomhed udarbejdes af bestyrelsen og direktionen og revideres af Rigsrevisionen. For så vidt angår TV Syd, revideres regnskabet dog af en statsautoriseret revisor. Regnskabet for det enkelte år forelægges med revisionens bemærkninger kulturministeren til godkendelse og sendes derefter til Folketinget til orientering.

§ 38. De regionale TV 2-virksomheders afgørelser i sager, der vedrører institutionens virksomhed, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. De regionale TV 2-virksomheders afgørelser i sager om god presseskik og om genmæle kan indbringes for Pressenævnet efter reglerne i medieansvarslovens kapitel 5-7.

Kapitel 6 a

TV 2/DANMARK A/S’ public service-programvirksomhed

§ 38 a. Kulturministeren kan meddele tilladelse til, at TV 2/DANMARK A/S udøver public service-programvirksomhed. TV 2/DANMARK A/S’ public service-programvirksomhed skal udøves over for hele befolkningen efter de i § 10 nævnte principper.

Stk. 2. Kulturministeren kan i forbindelse med udstedelse af tilladelsen fastsætte nærmere vilkår for public service-programvirksomheden m.v. Det kan i den forbindelse fastsættes, at der skal betales koncessionsafgift for tilladelsen. Det kan endvidere fastsættes, at der skal aftales et bodssystem, som skal finde anvendelse i tilfælde af, at de vilkår, programtilladelsen er meddelt på, tilsidesættes.

§ 38 b. Kulturministeren kan fastsætte regler om programvirksomheden, herunder regler om, i hvilket omfang programmer af europæisk oprindelse skal indgå heri, og regler med henblik på at tilgodese hensyn til børn og unge.

§ 38 c. Reklamer, sponsorerede programmer samt programmer, for hvilke der er betalt for sendetid, kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i kapitel 11.

§ 38 d. Efter indstilling fra Radio- og tv-nævnet kan kulturministeren træffe afgørelse om at inddrage programtilladelsen midlertidigt eller endeligt, hvis TV 2/DANMARK A/S

1)   overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelser er ofte gentagne,

2)   tilsidesætter § 87 eller pålæg, der er meddelt efter denne bestemmelse,

3)   tilsidesætter de vilkår, som programtilladelsen er meddelt på, eller

4)   tilsidesætter pålæg meddelt efter § 88.

§ 38 e. Kulturministeren kan inddrage programtilladelsen midlertidigt eller endeligt, hvis TV 2/DANMARK A/S ikke udnytter tilladelsen, eller der sker en væsentlig afbrydelse af programvirksomheden.

§ 38 f. I tilfælde af inddragelse i henhold til §§ 38 d eller 38 e kan kulturministeren udstede tilladelse til et andet foretagende, som i givet fald indtræder i TV 2/DANMARK A/S’ rettigheder og forpligtelser i medfør af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og bestemmelser fastsat i medfør af loven. § 38 a, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 38 g. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om den regnskabsmæssige adskillelse mellem public service-programvirksomheden og anden virksomhed.

Kapitel 7

Radio- og tv-nævnet

§ 39. Kulturministeren nedsætter et nævn, Radio- og tv-nævnet. Nævnet består af 7 medlemmer, der skal repræsentere juridisk, økonomisk/administrativ, erhvervsmæssig og mediemæssig/kulturel sagkundskab. Nævnet nedsættes for 4 år ad gangen.

Stk. 2. Ministeren kan efter indhentet udtalelse fra nævnet fastsætte en forretningsorden for dette. Det kan i forretningsordenen fastsættes, at nævnet kan oprette underudvalg, som kan træffe endelig afgørelse i sager på vegne af nævnet.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om gebyrer for tilladelse til programvirksomhed m.v. og registrering af programvirksomhed til medfinansiering af de udgifter, der er forbundet med Radio- og tv-nævnets virksomhed.

Stk. 4. Lokale radio- og fjernsynsnævn, jf. § 64, samt radio- og tv-foretagender m.v., der er omfattet af Radio- og tv-nævnets virksomhed, er forpligtet til at meddele nævnet de oplysninger og udlevere de dokumenter m.v., som forlanges af nævnet. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af oplysninger m.v.

Stk. 5. Radio- og tv-nævnet kan afkræve lokale radio- og fjernsynsnævn og radio- og tv-foretagender m.v., der er omfattet af Radio- og tv-nævnets virksomhed, skriftlige udtalelser. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af sådanne udtalelser m.v.

§ 40. Radio- og tv-nævnet skal varetage en række opgaver på radio- og tv-området, jf. §§ 41-44 a. Nævnets afgørelser efter disse bestemmelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet skal endvidere afgive udtalelse om radio- og tv-foretagenders redegørelser for opfyldelse af public service-kontrakterne.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet rådgiver kulturministeren om radio- og tv-spørgsmål.

§ 41. Radio- og tv-nævnet har følgende opgaver vedrørende distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale sendemuligheder:

1)   At træffe afgørelse om tilladelser til distribution af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendenet, at udstede sådanne tilladelser og at føre tilsyn med virksomheden, jf. § 3.

2)   At påtale overtrædelser af loven og bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelsen af tilladelser til distribution.

3)   At træffe afgørelse om inddragelse af tilladelser til distribution, jf. § 4, stk. 3.

§ 42. Radio- og tv-nævnet har følgende opgaver vedrørende landsdækkende og regional programvirksomhed på grundlag af særlig tilladelse eller registrering:

1)   At træffe afgørelse om tilladelse til landsdækkende og regional programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder, udstede sådanne tilladelser og føre tilsyn med programvirksomheden, jf. § 45.

2)   At registrere foretagender, som udøver programvirksomhed ved hjælp af satellit, ved hjælp af fællesantenneanlæg til områder, der går ud over ét lokalt område, eller ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder og kortbølgesendemuligheder, jf. § 47.

3)   At påtale overtrædelser af loven og bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelse af programtilladelse.

4)   At træffe afgørelse om inddragelse eller bortfald af tilladelse til programvirksomhed, jf. § 50, stk. 1, og § 51.

Stk. 2. Nævnet fører tilsyn med programvirksomhed, som udøves ved hjælp af satellit, ved hjælp af fællesantenneanlæg til områder, der går ud over ét lokalt område, samt programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder og kortbølgesendemuligheder. Nævnet kan påtale overtrædelser af loven og bestemmelser fastsat efter loven og kan træffe afgørelse om indstilling af programvirksomheden, jf. § 50, stk. 2.

§ 43. Radio- og tv-nævnet har følgende opgaver på lokalradio- og -tv-området:

1)   Nævnet træffer afgørelse om lokale nævns

a)   afslag på ansøgning om tilladelse til lokal programvirksomhed, jf. § 60, stk. 3,

b)   inddragelse af tilladelse til lokal programvirksomhed, jf. § 66, stk. 5, og

c)   afgørelse om indstilling af programvirksomhed, der udøves ved hjælp af fællesantenneanlæg, jf. § 66, stk. 5.

2)   Nævnet fører tilsyn med programmer, der udsendes samtidig af flere tilladelseshavere eller udsendes i medfør af et fast samarbejdsforhold med andre radio- og fjernsynsforetagender om programvirksomheden (networking), påtaler overtrædelser af loven, bestemmelser fastsat efter loven og vilkår for tilladelse til programvirksomhed og kan inddrage tilladelsen samt træffe afgørelse om indstilling af programvirksomheden, jf. § 65, stk. 2, og § 66, stk. 1-4.

3)   Nævnet fordeler tilskud til ikkekommercielle lokale radio- og tv-stationer m.v., jf. § 68.

4)   Nævnet godkender nedsættelse af fælles nævn omfattende kommuner med tilsammen mere end 300.000 indbyggere, jf. § 64, stk. 2.

5)   Nævnet træffer efter indstilling fra IT- og Telestyrelsen afgørelse om fordelingen af sendemuligheder på lokale områder under hensyn til de frekvensmæssige muligheder.

6)   Nævnet kan endvidere uanset § 65, stk. 2 og 3, på eget initiativ tage en sag op til behandling. Nævnet kan i den forbindelse

a)   pålægge et lokalt nævn at tage en ikke tidligere behandlet sag op til afgørelse,

b)   pålægge et lokalt nævn at tage en tidligere behandlet sag op igen eller

c)   i særlige tilfælde selv træffe afgørelse i sagen. Såfremt der er tale om en sag, som tidligere har været behandlet af et lokalt nævn, kan nævnet i påkommende tilfælde træffe afgørelser, der er mere bebyrdende i forhold til tilladelsens indehaver end den afgørelse, som det lokale nævn måtte have truffet i sagen.

§ 44. Radio- og tv-nævnet har følgende opgaver vedrørende reklamer og sponsorering af programmer:

1)   Nævnet træffer afgørelse om identifikation, placering og omfang af reklamer, jf. §§ 72-75.

2)   Nævnet træffer afgørelse om radio- og fjernsynsreklamers indhold, jf. §§ 76 og 77. I sager om overholdelse af lov om lægemidler og lov om reklamering for sundhedsydelser indhenter nævnet forinden en udtalelse hos Lægemiddelstyrelsen. Nævnet kan påtale overtrædelser af reglerne og kan pålægge indehaveren af en tilladelse eller registrering til radio- eller fjernsynsvirksomhed at offentliggøre afgørelsen. Nævnet kan bestemme, på hvilken måde og i hvilken form dette skal ske.

3)   Nævnet træffer afgørelse om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er udsendt i reklameindslag. Retten til genmæle forudsætter, at oplysningerne er egnede til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og at deres rigtighed ikke er utvivlsom. Nævnet kan pålægge indehaveren af en tilladelse eller registrering til radio- eller fjernsynsvirksomhed at udsende et genmæle. Nævnet kan træffe afgørelse om genmælets indhold, form og plads.

4)   Nævnet træffer afgørelse om identifikation af sponsor og sponsorerede programmer, jf. §§ 79, 80, 83 og 84.

5)   Nævnet træffer afgørelse om spørgsmål om tilskyndelse til afsætning m.v. i sponsorerede programmer, jf. §§ 82 og 85.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 1, 4 og 5 finder ikke anvendelse ved lokal radio- og fjernsynsvirksomhed i henhold til kapitel 9, medmindre der er tale om networking, jf. § 43, nr. 2.

Stk. 3. Ved lokal radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. stk. 2, kan nævnet afgive udtalelser om reklamers identifikation samt om spørgsmål om tilskyndelse til afsætning m.v. i sponsorerede programmer.

Stk. 4. Kulturministeren kan beslutte at delegere andre opgaver vedrørende reklamer og sponsorering af programmer til Radio- og tv-nævnet. Ministeren kan beslutte, at Radio- og tv-nævnets afgørelse i sådanne sager ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 44 a. Radio- og tv-nævnet har følgende opgaver vedrørende TV 2/DANMARK A/S’ public service-programvirksomhed i henhold til kapitel 6 a:

1)   Føre tilsyn med public service-programvirksomheden,

2)   påtale overtrædelser af loven og bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelsen af tilladelsen og

3)   afgive indstillinger til kulturministeren om inddragelse af tilladelse udstedt i medfør af § 38 a.

Kapitel 8

Landsdækkende og regional
  programvirksomhed på grundlag af særlig
tilladelse eller registrering

§ 45. Udøvelse af programvirksomhed foranstaltet af et radio- og tv-foretagende, der hører under dansk myndighed, kan kun ske med tilladelse fra Radio- og tv-nævnet. Dette gælder dog ikke programvirksomhed omfattet af § 47, DR’s, TV 2/DANMARK A/S’ og de regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed efter §§ 12, 31 og 38 a samt udøvelse af lokal programvirksomhed, jf. kapitel 9.

Stk. 2. Nævnet kan i forbindelse med udstedelse af tilladelser til programvirksomhed fastsætte vilkår for programvirksomheden m.v.

Stk. 3. Tilladelse til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder meddeles af Radio- og tv-nævnet efter udbud. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om udbudsforretninger i henhold til 1. pkt. Det kan i den forbindelse bestemmes, at Radio- og tv-nævnet fastsætter nærmere retningslinjer om auktionarius’s beføjelser, ejerskabsforhold og mindstebud m.v.

Stk. 4. Tilladelse til programvirksomhed efter stk. 1 kan betinges af betaling af koncessionsafgift.

Stk. 5. Koncessionsafgiftens mindstestørrelse, beregningsgrundlag og betalingsterminer skal fremgå af udbudsmaterialet.

§ 46. Udøvelse af programvirksomhed, som foranstaltes af et fjernsynsforetagende, der ikke hører under nogen EF-medlemsstats myndighed, og som er afhængig af brugen af en frekvens eller en satellitkapacitet, som der fra dansk side er givet tilladelse til at benytte, eller af en radioforbindelse fra Danmark til en satellit, kræver ligeledes programtilladelse efter § 45.

Stk. 2. § 45 finder ikke anvendelse på fjernsynsforetagender, der hører under en EFTA-medlemsstats myndighed.

Stk. 3. Kulturministeren kan med henblik på at opfylde Danmarks internationale forpligtelser fastsætte yderligere regler om, at udøvelse af programvirksomhed, der foranstaltes af et programforetagende, som i øvrigt har tilknytning til Danmark, ligeledes kræver tilladelse efter § 45.

§ 47. Programvirksomhed ved hjælp af satellit eller ved hjælp af fællesantenneanlæg til områder, der går ud over ét lokalt område, samt programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder og programvirksomhed ved hjælp af kortbølgesendemuligheder kræver ikke tilladelse fra Radio- og tv-nævnet i henhold til § 45. Foretagender, som udøver sådan programvirksomhed, skal i stedet lade sig registrere hos nævnet.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om registrering i henhold til stk. 1.

§ 48. Kulturministeren kan med hensyn til fjernsynsvirksomhed fastsætte regler om programvirksomheden, herunder regler om, i hvilket omfang programmer af europæisk oprindelse skal indgå heri, og regler med henblik på at tilgodese hensyn til børn og unge.

§ 49. Reklamer, sponsorerede programmer samt programmer, for hvilke der er betalt for sendetid, kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i kapitel 11.

Stk. 2. Foretagender, der udøver programvirksomhed efter dette kapitel, skal identificere sig ved afslutningen af hvert program.

§ 50. Radio- og tv-nævnet kan inddrage en programtilladelse midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren

1)   overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelser er ofte gentagne, eller

2)   tilsidesætter § 87 eller pålæg, der er meddelt efter denne bestemmelse, eller

3)   tilsidesætter de vilkår, som programtilladelsen er meddelt på, eller

4)   tilsidesætter pålæg meddelt efter § 88.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan træffe afgørelse om midlertidig eller endelig indstilling af programvirksomhed efter § 47, hvis det registrerede foretagende

1)   overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelser er ofte gentagne, eller

2)   tilsidesætter § 87 eller pålæg, der er meddelt efter denne bestemmelse, eller

3)   tilsidesætter pålæg meddelt efter § 88.

§ 51. Radio- og tv-nævnet kan inddrage en programtilladelse midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren ikke udnytter tilladelsen eller der sker en væsentlig afbrydelse af programvirksomheden.

Kapitel 9

Lokal radio- og fjernsynsvirksomhed

Tilladelse til programvirksomhed og registrering af programvirksomhed

§ 52. Udøvelse af programvirksomhed ved hjælp af radioanlæg inden for et lokalt område kræver tilladelse fra det lokale radio- og fjernsynsnævn, jf. § 64.

Stk. 2. Udøvelse af programvirksomhed ved hjælp af fællesantenneanlæg, der ikke går udover et lokalt område, kræver ikke tilladelse fra det lokale nævn. Foretagender, som udøver sådan programvirksomhed, skal i stedet lade sig registrere hos nævnet.

Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om registrering i henhold til stk. 2.

§ 53. Udstedelse af tilladelse eller registrering i henhold til § 52 forudsætter, at det pågældende selskab, forening og lign. har lokal radio- eller fjernsynsvirksomhed som hovedformål.

§ 54. Selskaber, foreninger og lign., som udøver tv-programvirksomhed ved hjælp af radioanlæg, har ret til at få meddelt en programtilladelse, hvis der findes en ubenyttet sendemulighed (frekvens) i området, og hvis følgende betingelser er opfyldt:

1)   Foretagendet har lokal radio- eller fjernsynsvirksomhed som sit hovedformål, jf. § 53, og

2)   sender dagligt mindst ½ times lokalt producerede nyheds- og aktualitetsprogrammer eller andre programmer med udgangspunkt i lokalsamfundet, idet programstof fra andre stationer i samme amtskommune eller i naboamtskommuner, der deltager i et fast samarbejdsforhold med foretagendet om programvirksomheden, kan indgå i tidsopgørelsen, og

3)   sørger for, at en væsentlig del af programmerne derudover er dansksprogede eller produceret for et dansk publikum, og

4)   afsætter sendetid til ikkekommercielle stationer, hvis tilladelse er omfattet af stk. 3, og kommuner, hvis tilladelse er omfattet af § 56.

Stk. 2. Tilladelse i henhold til stk. 1 omfatter hele sendetiden på alle tv-sendemuligheder i nævnsområdet, jf. dog forpligtelsen til at afsætte den i stk. 1, nr. 4, nævnte sendetid.

Stk. 3. Såfremt der udstedes en tilladelse i henhold til stk. 1, kan der i tilladelsesperioden til andre tv-stationer alene udstedes tilladelser, der er begrænset til den sendetid, der er nævnt i stk. 1, nr. 4.

Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte programmer samt om placering og omfang af den i stk. 1, nr. 4, nævnte sendetid.

Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte regler om anvendelsen af sendemulighederne for lokal fjernsynsvirksomhed i Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Amt. Der kan i den forbindelse fastsættes regler, der fraviger bestemmelsen i § 56.

Stk. 6. Medmindre afgørende lokale hensyn taler derimod, godkender det lokale radio- og fjernsynsnævn, at indehavere af tilladelse til programvirksomhed efter § 52, stk. 1, kan overgå til de vilkår, der gælder for tilladelseshavere efter stk. 1 for resten af den periode, hvori tilladelsen er gældende.

§ 55. Selskaber, foreninger og lign., som udøver radio-programvirksomhed ved hjælp af radioanlæg, og som har lokal radio- eller fjernsynsvirksomhed som hovedformål, har ret til at få meddelt en programtilladelse, der giver adgang til networking, medmindre afgørende lokale hensyn taler imod.

Stk. 2. Medmindre afgørende lokale hensyn taler derimod, godkender det lokale radio- og fjernsynsnævn, at selskaber, foreninger og lign., som er indehavere af tilladelse til radioprogram-virksomhed efter § 52, stk. 1, kan overgå til vilkår, der giver adgang til networking, for resten af den periode, hvori tilladelsen er gældende.

§ 56. Kommuner har ret til at få en tilladelse som nævnt i § 52, stk. 1, såfremt kommunens formål med programvirksomheden alene vil være at stille produktions- og sendefaciliteter til rådighed for interesserede borgere eller at formidle kommunal information. Tilladelsen kan begrænses til den sendetid, der er nævnt i § 54, stk. 1, nr. 4.

§ 57. Det lokale nævn kan i særlige tilfælde godkende, at programmer om enkeltstående begivenheder af lokal karakter fordeles i kortere perioder ved hjælp af fællesantenneanlæg inden for det lokale område.

Stk. 2. For godkendelser efter stk. 1 finder bestemmelserne i § 61, stk. 1 og 3, § 62, stk. 1 og 2, og § 87 anvendelse.

§ 58. Udøvelse af programvirksomhed ved hjælp af fællesantenneanlæg kan uden registrering ske i anlæg, som ikke omfatter mere end 25 tilslutninger i én bygning eller en gruppe af nærliggende bygninger.

§ 59. Ved behandlingen af ansøgninger skal det lokale nævn søge at sikre det enkelte lokale område en samlet programvirksomhed af alsidig karakter.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte regler om indsendelse og indhold af ansøgninger.

§ 60. Tilladelse udstedes for en bestemt periode, der maksimalt kan være 5 år for radio og 7 år for fjernsyn. Tilladelser i henhold til § 54, stk. 1, udstedes dog for en periode af 7 år. Fornyelse af tilladelse kan ske ved periodens udløb. En tilladelse bortfalder ikke, fordi det område, som tilladelsen vedrører, inden for tilladelsens gyldighedsperiode helt eller delvis kommer til at henhøre under et andet lokalt nævn end det, som har udstedt tilladelsen.

Stk. 2. Nævnet kan i forbindelse med udstedelsen af en tilladelse stille vilkår for programvirksomheden m.v.

Stk. 3. Nævnets afgørelse om afslag på en ansøgning om tilladelse kan inden 4 uger fra meddelelsen om afgørelsen af ansøgeren indbringes for Radio- og tv-nævnet.

Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte regler om udstedelse og indhold af tilladelser.

Udøvelse af programvirksomhed

§ 61. Reklamer, sponsorerede programmer og programmer, for hvilke der er betalt for sendetid, kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i kapitel 11.

Stk. 2. Reklamer kan ikke indgå i programvirksomhed i henhold til § 54, stk. 3.

Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte regler om programvirksomheden med henblik på at tilgodese hensyn til børn og unge.

§ 62. Tilladelsens indehaver eller det registrerede foretagende skal sikre, at der for hvert program findes en programleder. Programlederen skal i videst muligt omfang have kendskab til, hvem der har deltaget i eller på anden måde medvirket til programmet.

Stk. 2. Tilladelsens indehaver eller det registrerede foretagende skal sørge for, at der ved afslutningen af hvert program

1)   gives oplysning om, hvem der er programleder, og

2)   foretages en identifikation af lokalradioen eller -tv-stationen.

Stk. 3. For hvert program, der udsendes samtidig af flere tilladelseshavere eller registrerede foretagender eller udsendes i medfør af et fast samarbejdsforhold med andre radio- og fjernsynsforetagender om programvirksomheden, skal de deltagende tilladelseshavere eller registrerede foretagender sørge for, at der er én tilladelseshaver eller et registreret foretagende, som er ansvarlig for overholdelse af bestemmelserne i radio- og fjernsynsloven. Denne tilladelseshaver eller det registrerede foretagende skal angives ved afslutningen af hvert program. En eventuel sanktion i henhold til § 66 vil blive pålagt denne tilladelseshaver eller det registrerede foretagende.

§ 63. For så vidt angår lokal fjernsynsvirksomhed i henhold til § 54, stk. 1, kan kulturministeren fastsætte regler om, i hvilket omfang programmer af europæisk oprindelse skal indgå heri.

Tilsyn med programvirksomheden

§ 64. Kommunalbestyrelsen nedsætter, hvis der er behov derfor, et lokalt radio- og fjernsynsnævn, jf. og stk. 3. Hvis forholdene taler derfor, kan der nedsættes ét nævn for radiovirksomhed og ét nævn for fjernsynsvirksomhed.

Stk. 2. Kommunalbestyrelserne i nabokommuner med tilsammen indtil 300.000 indbyggere kan nedsætte et fælles nævn. Radio- og tv-nævnet kan, hvis forholdene taler derfor, godkende, at kommunalbestyrelserne i nabokommuner med tilsammen mere end 300.000 indbyggere nedsætter et fælles nævn. Har et fælles nævn omfattende nabokommuner med tilsammen mere end 300.000 indbyggere været nedsat i den foregående funktionsperiode, kan nedsættelsen af et nyt nævn omfattende de samme kommuner dog ske uden nævnets godkendelse. For Bornholm nedsætter Bornholms Regionsråd et lokalt radio- og fjernsynsnævn, hvis der er behov derfor.

Stk. 3. Der nedsættes et fælles nævn for fjernsynsvirksomhed, som omfatter Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og kommunerne i Københavns Amt.

Stk. 4. Nævnet består af et ulige antal medlemmer, mindst 5.

Stk. 5. Et mindretal af medlemmerne vælges direkte af kommunalbestyrelsen eller det regionale råd. De øvrige medlemmer vælges efter følgende regler: Kommunalbestyrelsen eller Bornholms Regionsråd indkalder med mindst 14 dages varsel til et møde med deltagelse af lokale foreninger og organisationer, der udvælges efter kommunalbestyrelsens eller det regionale råds skøn. Der skal ved udøvelsen af dette skøn lægges vægt på en alsidig repræsentation af det lokale foreningsliv. Opnås der på mødet enighed om valget af de øvrige medlemmer til nævnet, anses de pågældende for valgt. Opnås der ikke enighed, vælger kommunalbestyrelsen eller det regionale råd medlemmerne efter indhentet udtalelse fra de pågældende foreninger og organisationer. For de medlemmer, der repræsenterer det lokale foreningsliv, kan der vælges suppleanter.

Stk. 6. Nævnets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Valg til nævnet finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg, dog senest den 1. april i det efterfølgende år. Nævnet fungerer indtil udgangen af den måned, i hvilken nyt valg til dette har fundet sted. Kommunalbestyrelsen eller Bornholms Regionsråd kan alene afkorte et bestående nævns funktionsperiode med henblik på nedsættelse af et fælles nævn og under forudsætning af, at et flertal af det bestående nævns medlemmer vedtager dette. Et fælles nævns funktionsperiode kan alene afkortes med henblik på nedsættelse af et større fælles nævn.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen eller Bornholms Regionsråd kan fastsætte regler for nævnets virksomhed.

Stk. 8. Kulturministeren kan fastsætte regler om generel inhabilitet, for så vidt angår medlemmer af de lokale radio- og fjernsynsnævn.

§ 65. En programtilladelses indehaver eller et registreret foretagende, jf. § 52, stk. 1 og 2, er forpligtet til at meddele nævnet de oplysninger samt udlevere de dokumenter m.v., som forlanges af et lokalt radio- og fjernsynsnævn. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af disse oplysninger, dokumenter m.v. Nævnet kan endvidere afkræve en tilladelses indehaver eller et registreret foretagende skriftlige udtalelser.

Stk. 2. Nævnet udsteder tilladelse til programvirksomhed. Med undtagelse af programmer, der udsendes samtidig af flere tilladelseshavere eller udsendes i medfør af et fast samarbejdsforhold med andre radio- og fjernsynsforetagender om programvirksomheden, jf. § 43, nr. 2, fører nævnet tilsyn med programvirksomheden, påtaler overtrædelser af loven, bestemmelser fastsat efter loven og vilkår for tilladelsen og kan inddrage tilladelsen, jf. § 66, stk. 1-3 og 5.

Stk. 3. Nævnet fører endvidere tilsyn med programvirksomhed, der udøves ved hjælp af fællesantenneanlæg, jf. § 52, stk. 2, påtaler overtrædelser af loven og bestemmelser fastsat efter loven og kan træffe afgørelse om indstilling af programvirksomheden, jf. § 66, stk. 4.

Stk. 4. Hvis et lokalt radio- og fjernsynsnævn får kendskab til forhold, som henhører under Radio- og tv-nævnet, underretter det lokale radio- og fjernsynsnævn Radio- og tv-nævnet.

§ 66. En programtilladelse kan inddrages midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren ikke udnytter tilladelsen eller der sker en væsentlig afbrydelse af programvirksomheden.

Stk. 2. En programtilladelse kan endvidere inddrages midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren

1)   ikke længere opfylder betingelsen i § 53,

2)   overtræder § 54, stk.1, nr. 4,

3)   overtræder § 62,

4)   overtræder reglerne om reklamer, sponsorerede programmer og salg af sendetid efter lovens kapitel 11,

5)   tilsidesætter § 87 eller pålæg, der er meddelt efter denne bestemmelse, eller

6)   tilsidesætter pålæg meddelt efter § 88.

Stk. 3. En tilladelse kan i øvrigt inddrages midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren

1)   overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelser er ofte gentagne, eller

2)   tilsidesætter de vilkår, som programtilladelsen er meddelt på.

Stk. 4. I sager om registreringspligtig programvirksomhed, der udøves ved hjælp af fællesantenneanlæg, jf. § 52, stk. 2, kan programvirksomheden midlertidigt eller endeligt indstilles, hvis det registrerede foretagende

1)   overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelser er ofte gentagne,

2)   ikke længere opfylder betingelsen i § 53,

3)   overtræder reglerne om reklamer, sponsorerede programmer og salg af sendetid efter lovens kapitel 11,

4)   overtræder § 62,

5)   tilsidesætter § 87 eller pålæg, der er meddelt efter denne bestemmelse, eller

6)   tilsidesætter pålæg meddelt efter § 88.

Stk. 5. Et lokalt nævns afgørelse i henhold til stk. 1-4 kan inden 4 uger fra meddelelsen om afgørelsen indbringes for Radio- og tv-nævnet. En klage har opsættende virkning, medmindre Radio- og tv-nævnet bestemmer andet.

Andet

§ 67. Kulturministeren kan fastsætte regler om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed.

§ 68. Radio- og tv-nævnet kan efter indstilling fra de lokale radio- og fjernsynsnævn yde tilskud til ikkekommercielle lokale radio- og tv-stationer m.v.

Stk. 2. Formålet med tilskudsordningen er at bidrage til finansiering af ikkekommerciel radio- og tv-virksomhed samt yde tilskud til uddannelsesaktiviteter inden for lokalradio- og -tv-området og til medieskoletjenestevirksomhed.

Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse, revisionskompetence og revisionens udførelse vedrørende tilskud, der udbetales i medfør af denne lov. Det kan i den forbindelse bestemmes, at Radio- og tv-nævnet fastsætter retningslinjer for indsendelse af ansøgninger, udbetaling af tilskud, regnskabsaflæggelse og revision m.v.

Stk. 4. Radio- og tv-nævnet kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for Rigsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang.

Stk. 5. Udbetaling af tilskud i medfør af denne bestemmelse kan ske forskudsmæssigt.

Stk. 6. Afgivne tilsagn bortfalder og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.

Stk. 7. Kulturministeren kan fastsætte regler om indførelse af en forsøgsordning med decentralisering af forvaltningen af tilskudsordningen til enkelte lokale radio- og fjernsynsnævn.

Kapitel 10

Radio- og fjernsynslicens

§ 69. Størrelsen af afgifterne for opstillede radio- og fjernsynsmodtagere fastsættes for et eller flere år ad gangen af kulturministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Afgifterne opkræves af DR og fordeles efter ministerens nærmere bestemmelse til DR, TV 2/DANMARK A/S, de regionale TV 2-virksomheder og eventuelle andre medierelaterede formål.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om beregning og betaling af afgiften for selskaber m.v. (juridiske personer).

Stk. 3. Efter forhandling med socialministeren kan kulturministeren fastsætte regler om nedsættelse eller bortfald af afgifterne for grupper af personer. Der kan stilles midler til rådighed af statskassen til dækning af det indkomsttab, sådanne regler medfører.

Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om afgiftspligtens indtræden og ophør, om betalingsfrister og opkrævning samt om rykkergebyrer m.v. Der påløber renter af for sent betalt licens og andre skyldige beløb. Ministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om mindstebeløb for henholdsvis opkrævning og tilbagebetaling af licens. Renterne beregnes fra forfaldsdagen. Rentens størrelse beregnes i overensstemmelse med lov om renter. Kulturministeren kan fastsætte regler om henstand og eftergivelse af restancer.

Stk. 5. Det i stk. 4 nævnte rykkergebyr kan højst udgøre 200 kr.

Stk. 6. DR kan efter regler fastsat af kulturministeren indgå aftale med offentlige myndigheder om afgivelse af oplysninger, herunder i elektronisk form, som anses for nødvendige for afgørelse af sager om nedsættelse eller bortfald af afgifterne, jf. stk. 1-3.

§ 70. Efter regler, der kan fastsættes af kulturministeren, påhviler det indehaveren af en radio- eller fjernsynsmodtager at give DR meddelelse om opstillingen af apparatet. Virksomheder, der sælger eller udlejer radio- eller fjernsynsmodtagere til forbrugere, skal efter regler, der kan fastsættes af ministeren, give DR meddelelse om stedfundne salg eller lejemål.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte regler om kontrolafgift for overtrædelse af stk. 1, 1. pkt. Størrelsen af kontrolafgiften svarer til det unddragne licensbeløb, dog minimum 500 kr.

§ 71. Ubetalte afgifter og gebyrer efter § 69 og § 70, stk. 2, kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives af Finansstyrelsen. Finansstyrelsen kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.

Stk. 3. Finansstyrelsen kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den afgiftspligtige, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 4. Finansstyrelsens afgørelser vedrørende lønindeholdelse og modregning i overskydende skat kan indbringes for finansministeren.

Stk. 5. Fogedretten træffer efter begæring afgørelse om indsigelser vedrørende kontrolafgift, jf. § 70, stk. 2, som skyldneren fremsætter over for Finansstyrelsen om dels kravets berettigelse, dels berettigelsen af et meddelt pålæg om lønindeholdelse og om en gennemført modregning. Begæringen fremsættes over for Finansstyrelsen, som indbringer indsigelsen for fogedretten. Afgørelsen træffes efter reglerne i retsplejelovens §§ 499-503.

Stk. 6. Afgørelse efter stk. 5 træffes af fogedretten i den retskreds, hvor skyldnerens bopæl er beliggende.

Stk. 7. Fristen for begæring om indbringelse af indsigelser efter stk. 5 er 4 uger, fra skyldneren har modtaget meddelelse om lønindeholdelse eller modregning.

Stk. 8. Overskrides den i stk. 7 nævnte frist, afviser fogedretten sagen. Fogedretten kan dog undtagelsesvis indtil 1 år efter meddelelsen om lønindeholdelse eller modregning tillade, at en indsigelse behandles. Begæring herom skal i så fald indleveres til fogedretten inden 4 uger efter tilladelsens meddelelse. Fogedrettens afgørelse om indsigelser kan kæres til landsretten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 53.

Kapitel 11

Reklamer og sponsorering af programmer

Reklamer

§ 72. Reklamer skal klart kunne identificeres som sådanne, således at de i indhold og præsentation adskiller sig fra ordinære programmer.

§ 73. Reklamer i fjernsyn må kun sendes i blokke, som skal placeres mellem programmerne. Dette gælder ikke reklamer i tekst-tv.

Stk. 2. Reklameblokke kan dog afbryde sportsprogrammer, hvor der forekommer pauser, eller programmer, som er transmission af en forestilling eller begivenhed med pauser for publikum. Placering af sådanne reklameblokke skal ske under hensyn til programmets naturlige pauser, varighed og karakter og på en sådan måde, at hverken programmets integritet og værdi eller indehaverens rettigheder krænkes.

§ 74. Reklamer i radio kan placeres overalt i sendefladen.

§ 75. Reklamer må højst udgøre 15 pct. af den enkelte tilladelseshavers daglige sendetid og højst 12 minutter pr. time.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke reklamer i tekst-tv.

§ 76. Der må ikke udsendes reklamer for tobaksprodukter eller for varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med tobaksrygning, jf. lov om forbud mod tobaksreklame m.v.

Stk. 2. Der må udsendes reklamer for lægemidler og sundhedsydelser efter reglerne i lov om lægemidler og lov om reklamering for sundhedsydelser.

Stk. 3. I fjernsyn må der ikke udsendes reklamer for arbejdsgiverorganisationer eller fagforeninger eller for religiøse bevægelser eller politiske partier. 1)

§ 77. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvorledes reklamer kan indgå i programvirksomheden, herunder regler om identifikation, placering, indhold og omfang af reklamer i radio og fjernsyn.

§ 78. Klager vedrørende reklamer og sponsorering af programmer, jf. § 44, skal være modtaget i Radio- og tv-nævnet senest 4 uger efter, at indslaget eller programmet har været udsendt.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan beslutte at tage sager op af egen drift.

Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte regler om indgivelse af klager vedrørende andre sager om reklamer og sponsorering af programmer.

Sponsorering af programmer

§ 79. Ved sponsorering af programmer forstås enhver form for ydelse af direkte eller indirekte tilskud til finansieringen af radio- og fjernsynsprogrammer, herunder tekst-tv-sider, fra en fysisk eller juridisk person, der ikke selv udøver virksomhed ved udsendelse eller produktion af radio- eller fjernsynsprogrammer, film, fonogrammer m.v., med henblik på at fremme den pågældendes navn, mærke (logo), image, aktiviteter eller produkter.

§ 80. Sponsorerede programmer skal klart kunne identificeres ved, at sponsorens navn eller mærke (logo) er angivet ved programmets begyndelse, slutning eller begge steder. Sådanne angivelser må derimod ikke forekomme i programmet. I tekst-tv angives sponsorens navn eller mærke (logo) på de enkelte tekst-tv-sider, som er sponsoreret.

Stk. 2. Identifikation af sponsorering fra foretagender, hvis virksomhed omfatter fremstilling eller salg af lægemidler, må ikke ske ved fremme af bestemte lægemidler, som er receptpligtige efter lov om lægemidler.

§ 81. Indholdet og programsætningen af et sponsoreret program må ikke påvirkes af sponsor på en sådan måde, at det indvirker på radio- eller fjernsynsforetagendets ansvar og redaktionelle selvstændighed.

§ 82. Et sponsoreret program må ikke tilskynde til afsætning af sponsors eller tredjemands varer eller tjenesteydelser og må ikke promovere disses varer eller tjenesteydelser.

§ 83. Programmer må ikke sponsoreres af virksomheder, hvis hovedvirksomhed er at producere eller sælge tobaksprodukter eller andre varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med rygning.

Stk. 2. I radio, som indgår i den samlede public service-virksomhed, jf. § 11, og i fjernsyn må der ikke udsendes programmer, som er sponsoreret af arbejdsgiverorganisationer eller fagforeninger eller af politiske partier eller religiøse bevægelser.

§ 84. I fjernsyn må nyheds- og aktualitetsprogrammer ikke sponsoreres.

Stk. 2. I radio, som ikke indgår i den samlede public service-virksomhed, jf. § 11, kan nyheds- og aktualitetsprogrammer sponsoreres.

§ 85. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om sponsorering af programmer og om, hvordan programmer, for hvilke der er betalt for sendetid, kan indgå i programvirksomheden.

Kapitel 12

Forskellige bestemmelser

§ 86. Sager og dokumenter vedrørende DR’s og de regionale TV 2-virksomheders programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil er undtaget fra lov om offentlighed i forvaltningen.

Stk. 2. Sager og dokumenter vedrørende DR’s og de regionale TV 2-virksomheders programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil er undtaget fra forvaltningslovens kapitel 4-6.

§ 87. DR, de regionale TV 2-virksomheder, indehavere af tilladelse til programvirksomhed og registrerede foretagender skal optage og i 3 måneder opbevare alle programmer på bånd i overensstemmelse med regler, der kan fastsættes af kulturministeren. I forbindelse med behandlingen af en sag vedrørende programvirksomheden, herunder vedrørende udsendte reklamer, kan det pålægges foretagendet at aflevere optagelser af programmerne. Hvis behandlingen af en sag gør det nødvendigt, kan det pålægges foretagendet at opbevare bånd i mere end 3 måneder.

§ 88. Radio- og fjernsynsforetagender, der er omfattet af denne lov, er forpligtet til efter regler, der kan fastsættes af kulturministeren, at udsende meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolkningen.

§ 89. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at DR mod godtgørelse af de hermed forbundne udgifter skal stille optagelser af sine programmer til rådighed for et i forskningsøjemed oprettet arkiv, og om adgangen til de arkiverede optagelser. Udgifterne ved oprettelse og drift af et sådant arkiv afholdes af statskassen.

§ 90. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at fjernsynsforetagenders enerettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse ikke må udnyttes på en sådan måde, at en betydelig del af befolkningen forhindres i at kunne følge sådanne begivenheder via direkte eller tidsforskudt transmission på gratis fjernsyn.

Stk. 2. Fjernsynsforetagender, der hører under dansk myndighed, må ikke udnytte enerettigheder til begivenheder, som af et andet EU-land eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med, er erklæret for at være af væsentlig samfundsmæssig interesse, på en sådan måde, at en betydelig del af befolkningen i det pågældende land er forhindret i at følge begivenhederne på gratis fjernsyn. Udnyttelsen af enerettighederne skal ske i overensstemmelse med det pågældende lands regler om hel eller delvis transmission og om samtidig eller forskudt transmission af begivenhederne.

Stk. 3. For at sikre almenhedens ret til information kan kulturministeren fastsætte regler om visse begrænsninger i fjernsynsforetagenders udnyttelse af enerettigheder til spredning af fjernsynsoptagelser fra større begivenheder, således at andre fjernsynsforetagender under nærmere angivne vilkår vil kunne bringe korte nyhedsindslag om begivenhederne.

§ 91. Det er ikke tilladt at fremstille, importere, omsætte, besidde eller ændre dekodere eller andet dekodningsudstyr, hvis formål det er at give uautoriseret adgang til indholdet af et kodet radio- eller tv-program. Annoncering eller anden form for reklame for sådant udstyr er ikke tilladt.

§ 92. Anvendelse af radiofrekvenser med henblik på udøvelse af programvirksomhed forudsætter tilladelse udstedt af IT- og Telestyrelsen i henhold til lov om radiofrekvenser. Såfremt tilladelse i henhold til 1. pkt. inddrages, bortfalder eller tilbagekaldes, kan kulturministeren beslutte, at programtilladelsen i henhold til radio- og fjernsynsloven bortfalder.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet samt de lokale radio- og fjernsynsnævn kan i forbindelse med udstedelse af programtilladelse fastsætte en frist, inden for hvilken der skal foreligge en tilladelse i henhold til lov om radiofrekvenser. Fristen kan forlænges.

Kapitel 13

Straffebestemmelser

§ 93. Med bøde straffes den, der

1)   udøver programvirksomhed i strid med § 1,

2)   distribuerer lyd- eller billedprogrammer i strid med § 3,

3)   overtræder § 6,

4)   tilsidesætter anmodninger fremsat af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 39, stk. 4 og 5,

5)   tilsidesætter en afgørelse i henhold til § 44,

6)   undlader at lade sig registrere i overensstemmelse med § 47, stk. 1, eller § 52, stk. 2,

7)   tilsidesætter en afgørelse om indstilling af programvirksomheden efter § 42, stk. 2, 2. pkt., § 43, nr. 1, litra c, § 50, stk. 2, eller § 66, stk. 4,

8)   gentagne eller grovere tilfælde overtræder § 70, stk. 1, 1. pkt., eller forskrifter udstedt med hjemmel i denne bestemmelse,

9)   overtræder § 70, stk. 1, 2. pkt.,

10) overtræder § 87 eller pålæg udstedt i medfør af denne bestemmelse eller

11) overtræder § 90, stk. 2.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes efter § 7, § 77, § 85, § 88 og § 90, stk. 1, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 94. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 91. Såfremt overtrædelsen finder sted i erhvervsmæssigt øjemed, kan straffen stige til fængsel i indtil 6 måneder. Tilsvarende gælder udbredelse som nævnt i § 91 i en videre kreds, selv om den ikke sker i erhvervsmæssigt øjemed.

Stk. 2. § 93, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 14

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser m.v.

§ 95. Loven træder i kraft den 1. januar 2003.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 1065 af 23. december 1992 om radio- og fjernsynsvirksomhed med senere ændringer.

Stk. 3. De regler om placering og omfang af den i lovens § 54, stk. 1, nr. 4, nævnte sendetid, som kulturministeren kan fastsætte i medfør af lovens § 54, stk. 4, finder anvendelse på tilladelser, der er udstedt med virkning fra den 1. januar 2003 og senere.

§ 96. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 97. Regler, der er udstedt efter den hidtidige lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. § 95, stk. 2, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt efter denne lov. Overtrædelser af reglerne straffes efter de hidtil gældende regler.

§ 98. Programtilladelser i henhold til lovens kapitel 9, som er udstedt efter 1. januar 2003, kan uanset bestemmelsen i § 60 ikke række ud over den 2. marts 2004.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af stk. 1.

§ 99. Tilladelser til programvirksomhed, der er meddelt på tidspunktet for lovens ikrafttræden, forbliver i kraft.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte regler om lempelse af vilkår i tilladelser, der er meddelt på tidspunktet for lovens ikrafttræden.

 

Lov nr. 439 af 10. juni 2003 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ændringer som følge af lov om TV 2/DANMARK A/S) indeholder følgende bestemmelse:

§ 2

Kulturministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan herunder fastsætte, at lovens enkelte bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter. Ved ikrafttræden af lovens § 1, nr. 6, anses den selvejende institution TV 2/DANMARK for opløst. 2)

Kulturministeriet, den 10. juni 2004

Brian Mikkelsen

/Lars M. Banke

Officielle noter

1) Bestemmelsen er ændret ved § 1, nr. 13 i lov nr. 439 af 10. juni 2003. Ændringen er ikke trådt i kraft.

2) I henhold til bekendtgørelse nr. 1030 af 11. december 2003 er § 1, nr. 1-12 og nr. 14-15 i lov nr. 439 af 10. juni 2003 trådt i kraft den 17. december 2003.