Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige mellembølgefrekvenser

 

I medfør af § 39, stk. 3, og § 45, stk. 3, i lov nr. 1052 af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed, fastsættes:

§ 1. Radio- og tv-nævnet udbyder følgende sendemuligheder på mellembølge-radiofonibåndet:

Position

Frekvens

Udstrålet effekt

Skive

1431 kHz

70 kW

København

1431 kHz

10 kW

Odense

1485 kHz

1 kW

Århus

1584 kHz

1 kW

Ålborg

1602 kHz

1 kW

§ 2. Programvirksomhed skal som minimum omfatte 18 timers programvirksomhed pr. døgn.

Stk. 2. Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.

Stk. 3. Programvirksomheden kan udsendes analogt (AM) eller digitalt (DRM – Digital Radio Mondiale).

Stk. 4. Radio- og tv-nævnet kan i forbindelse med udstedelse af tilladelsen til programvirksomhed fastsætte nærmere vilkår for programvirksomheden mv. Vilkårene skal fremgå af udbudsmaterialet.

§ 3. Programtilladelsen kan ikke meddeles DR.

§ 4. Sendemulighederne udbydes samlet ved en åben auktion, hvor deltagerne løbende byder på tilladelserne til en vinder er fundet. Det sidst afgivne, højeste bud vil være det vindende bud.

Stk. 2. Deltagerne byder på størrelsen af den faste årlige koncessionsafgift. Udover den faste årlige koncessionsafgift betales årligt en variabel, omsætningsafhængig afgift.

Stk. 3. Den faste, årlige koncessionsafgift er minimum 250.000 kr., hvilket ligeledes er mindsteprisen ved auktionen.

Stk. 4. Den variable afgift udgør 2,5 pct. af den del af kanalens omsætning det pågældende år, der ligger over 25 mio. kr. og op til 50 mio. kr., 5 pct. af omsætningen fra 50 mio. kr. op til 100 mio. kr., og 10 pct. af omsætningen fra 100 mio. kr. og derover.

Stk. 5. Deltagerne forpligter sig til at betale koncessionsafgift i hele tilladelsesperioden, der fastsættes til 12 år fra tilladelsens ikrafttræden, jf. § 7, stk. 1.

Stk. 6. Den variable koncessionsafgifts beregningsgrundlag, og betalingsterminer for såvel den faste årlige koncessionsafgift, som den variable koncessionsafgift, skal fremgå af udbudsmaterialet.

Stk. 7. Tilladelseshaveren skal over for Radio- og tv-nævnet stille en garanti, som på ethvert tidspunkt dækker de følgende 3 års betalinger af den faste koncessionsafgift.

§ 5. Radio- og tv-nævnet vælger en auktionarius, der får ansvaret for gennemførelsen af auktionen.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet fastsætter de nærmere regler for gennemførelsen af auktionen, herunder tid og sted samt auktionarius’ beføjelser.

Stk. 3. Auktionen er åben for offentligheden.

§ 6. Deltagelse i auktionen sker på grundlag af forhåndstilmelding. Med tilmeldingen accepterer deltagerne vilkårene for auktionen, herunder at navnene på de tilmeldte offentliggøres efter tilmeldingsfristens udløb.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet fastsætter nærmere regler om tilmeldingsproceduren, tilmeldingens udformning, herunder hvilke oplysninger tilmeldingen skal indeholde, samt tilmeldingsfrist, mv.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan stille krav om, at der ved tilmelding til auktionen skal stilles en bankgaranti på op til 250.000 kr., samt de nærmere betingelser herfor, herunder at beløbet kan anvendes til hel eller delvis dækning af de første års koncessionsafgift.

§ 7. Tilladelse til radioprogramvirksomhed ved brug af mellembølgefrekvenserne udstedes for en periode af 12 år af Radio- og tv-nævnet til vinderen af auktionen.

Stk. 2. Der vil være pligt til at udnytte tilladelsen. Fristen for idriftsættelse vil være 2 år fra tilladelsens ikrafttræden. Nævnet kan efter anmodning forlænge denne frist, såfremt særlige hensyn taler herfor.

Stk. 3. Salg og overdragelse af tilladelsen eller ejerskabet skal godkendes af Radio- og tv-nævnet.

Stk. 4. Tilladelseshaver skal hvert år indsende et regnskab til Radio- og tv-nævnet med opgørelse af afgiftsgrundlaget for den variable koncessionsafgift. Nævnet fastsætter en frist for indsendelse af regnskab.

Stk. 5. Tilladelsen kan inddrages midlertidigt eller endeligt af Radio- og tv-nævnet, hvis indehaveren overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelserne er ofte gentagne. Tilladelsen kan endvidere inddrages, hvis indehaveren tilsidesætter de vilkår, som programtilladelsen er meddelt på, eller hvis der i forbindelse med udstedelsen er afgivet urigtige oplysninger.

§ 8. Tilladelseshaver skal udover koncessionsafgiften betale et årligt gebyr for tilladelsen til radiovirksomhed ved anvendelse af mellembølgefrekvenserne.

Stk. 2. Det årlige gebyr for tilladelsen fastsættes af Radio- og tv-nævnet, således at gebyret dækker de respektive kanalers andel af udgifterne til Radio- og tv-nævnets samlede virksomhed, herunder udgifter til afholdelse af omkostninger i forbindelse med auktionen.

§ 9. Gebyret betales hvert år ved årets begyndelse som et acontobeløb. Det endelige beløb fastsættes ved finansårets udgang. Det første år betales acontobeløbet som en forholdsmæssig andel af det skønnede acontobeløb med tillæg af særlige engangsomkostninger i forbindelse med auktionen.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2004.

Kulturministeriet, den 20. januar 2004

Brian Mikkelsen

/Lars M. Banke