Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Ophavsretslicensnævnet

 

I medfør af § 47, stk. 1, i ophavsretsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 164 af 12. marts 2003, som ændret ved lov nr. 997 af 9. december 2003, fastsættes:

Ophavsretslicensnævnet

§ 1. Ophavsretslicensnævnet har til opgave at træffe den endelige administrative afgørelse i henhold til ophavsretslovens § 17, stk. 4, § 18, stk. 1, § 48, stk. 1 og 2, § 51, stk. 2, § 68, stk. 2, § 75 a, stk. 2 og § 75 d, stk. 1.

Stk. 2. Nævnet, der består af en formand og to andre medlemmer, nedsættes af kulturministeren for 5-årige perioder. Formanden skal være en dommer, der ved beskikkelsen opfylder de almindelige betingelser for at kunne udnævnes til højesteretsdommer, og et af medlemmerne, der skal være advokat, udnævnes efter forhandling med Advokatrådet.

§ 2. For hvert medlem udnævner kulturministeren en suppleant. Suppleanten deltager i nævnets afgørelser i tilfælde af, at vedkommende medlem har forfald eller af anden årsag er forhindret i at deltage. Suppleanterne udnævnes efter samme regler som medlemmerne.

Stk. 2. Et medlem af nævnet kan ikke deltage i afgørelsen af en sag, der umiddelbart berører institutioner, virksomheder eller organisationer, i hvilke han er interesseret, eller til hvilke han er knyttet. Det samme gælder for sager, hvori han i øvrigt er personligt eller økonomisk interesseret, eller når andre omstændigheder foreligger, som er egnede til at vække tvivl om hans fuldstændige upartiskhed. Nævnet afgør selv, om et nævnsmedlem kan deltage i en sags behandling.

§ 3. Kulturministeriet stiller sekretærbistand til rådighed for nævnet.

Udgifter ved nævnets virksomhed

§ 4. Efter sagens afslutning fastsætter nævnet størrelsen af dets udgifter ved den enkelte sag og fordelingen af disse mellem sagens parter. Nævnet giver underretning til Kulturministeriet, der foreløbigt afholder de pågældende udgifter.

Stk. 2. Medmindre nævnet bestemmer andet, deles udgifterne til vederlag m.v. til nævnets medlemmer i den enkelte sag ligeligt mellem sagens parter. Er der flere parter på samme side, hæfter disse solidarisk for betaling af andelen. De skyldige beløb indbetales af sagens parter til Kulturministeriet efter påkrav.

Stk. 3. Nævnet kan, når forholdene taler derfor, bestemme, at en parts andel af udgifterne skal afholdes af det offentlige. Udgår sagen til skriftlig behandling efter § 6, stk. 2, afholder det offentlige rettighedsbrugerens andel af udgifterne, medmindre nævnet bestemmer andet.

Sagens forberedelse og afgørelse

§ 5. Tid og sted for nævnets møder fastsættes af formanden, der drager omsorg for mødernes indkaldelse.

Stk. 2. Formanden tilrettelægger nævnets arbejde og leder forhandlingerne på nævnets møder.

Stk. 3. Formanden påser, at de for nævnet indbragte sager fremmes med tilbørlig hurtighed.

Stk. 4. I nævnets beslutninger skal alle medlemmer deltage.

§ 6. Der skal gives parterne adgang til at gøre sig bekendt med det for nævnet forelagte materiale. Der skal endvidere gives parterne adgang til ved møde for nævnet mundtligt nærmere at redegøre for sagen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Formanden kan, når sagens karakter taler derfor og efter høring af sagens parter, træffe afgørelse om, at sagen skal afgøres på grundlag af parternes skriftlige indlæg uden afholdelse af mundtlig forhandling.

§ 7. Nævnet er berettiget til at mægle forlig i sagen. Opnås forlig ikke, træffer nævnet afgørelse snarest muligt. I tilfælde af uenighed træffes afgørelsen ved stemmeflerhed.

Stk. 2. Afgørelsen skal være begrundet og skal indeholde oplysning om de forskellige meninger under afstemningen vedrørende såvel resultatet som begrundelsen.

Stk. 3. Afgørelsen underskrives af hvert af nævnets medlemmer. Sekretæren sørger for, at afgørelsen meddeles parterne og stilles til rådighed for andre, der måtte have interesse heri.

§ 8. Over nævnets møder føres en protokol, der ved hvert mødes slutning underskrives af formanden og sekretæren. I denne protokol angives tid og sted for mødet, om nævnets medlemmer møder personligt eller ved suppleant, parternes navne, de i sagen fremlagte dokumenter og navne på de personer, der er til stede som parter eller på disses vegne eller til disses bistand. Endvidere skal protokollen indeholde en kort fremstilling af forhandlingerne med angivelse af parternes påstande, begæringer og indsigelser, for så vidt de ikke indeholdes i fremlagte dokumenter.

§ 9. Der påhviler nævnets medlemmer, suppleanter, sekretæren og eventuelle medhjælpere tavshedspligt, jf. forvaltningslovens § 27.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 762 af 2. oktober 1997 om Ophavsretslicensnævnet ophæves.

Kulturministeriet, den 14. januar 2004

Brian Mikkelsen

/Peter Schønning